Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg."

Transkript

1 Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI Prosjektet Eldre landbruksbygninger har som mål å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg. Bidra med rådgiving og formidling av bygningsvern og finansieringsordninger. Bidra til at aktører i landbruket kan levere tjenester eller produkter innen bygningsvern. Prosjektet skal bidra til å skape et innovasjonsmiljø knyttet til eldre bygninger i landbruket Prosjektet skal arbeide for å ivareta lokale tradisjoner og varianter, både på bygninger og innenfor den immaterielle kulturarven. (historier, mat, håndverk, bygningstradisjoner, hager osv) Prosjektet vil konkret bidra til lavere tap av verdifulle kulturminner innen sitt virkeområde Ressurssenteret åpnet 5. desember 2011, og har åpent tre dager i uken (man til onsdag). Før jul rakk vi 2 befaringer, og i 2012 har vi til nå gjennomført 30, og har opplevd en god respons på vår tjeneste. Eldre landbruksbygninger kan være en ressurs både for bonden og bygda, og mange eiere vil bevare, men mangler kunnskap om hvordan. Informasjon om finansieringskilder fra kulturminnehold og oppfølging på riktig restaurering er etterspurt og avgjørende for å få et godt resultat et hus med sjela i behold. De vanlige rådgiverne for eiere som ikke har kontakt med antikvarkompetanse, er ellers konvensjonelle håndverkere - som i mange tilfeller ikke leser skadebildet riktig, og råder bonden som vil bevare tidsdybde på gården til å rive. I tillegg mangler mange ideer om ny bruk. De som har ideer, trenger ofte sparring og kontakter videre for å få planen realistisk i en tidlig fase.

2 Senterets tjenester: Senteret gir gratis rådgivning om istandsettelse, ny bruk og finansieringsordninger for eldre landbruksbygg for eiere av slike i Oslo og Akershus. Reiser ut på befaringer til eiere som kontakter oss, og vurderer objekt konkret opp mot potensielle finansieringsordninger og muligheter for bruk/ ny bruk. sparringspartner på næringsutvikling, særlig informasjon om muligheter for tilleggsnæring i landbruket knyttet opp mot bygningsvern. Senteret formidler også kontakt mellom leverandører av varer og tjenester og markedet knyttet til dette. Veiledning på råd om tilpasning av nye bygningsvolum i tun. Gir tilgang til nettverk, nye ideer og kobling til nyttige samarbeidspartnere Kurs/foredrag/presentasjoner innenfor relevante tema til det offentlige og til private. Tidlig utformet og fikk vi ut informasjon om senterets tjenester i ulike kanaler og til aktuelle samarbeidspartnere. Vi hadde også tidlig møter med nyttige samarbeidspartnere, og utformet en handlingsplan for forprosjektet. Viser til punkter i denne planen i det følgende for å konkretisere fremdrift og status så langt. I tillegg er det satt inn tekst fra prosjektbeskrivelsen for å få fram innholdet godt;

3 Undersøke behovet for ressurssenterets tjenester Markedsføre en gratis rådgivningstjeneste Dokumentere antall henvendelser - Vi har opplevd god respons, med 4-5 henvendelser daglig i etterkant av presseoppslag eller nyhetsbrev. Siden vi har få virkedager, dannet det seg raskt en venteliste for befaring. Vi har markedsført oss ved sosiale medier, Romerike Landbruksrådgivning Plant epost, presseoppslag og informasjon på hjemmesidene til våre kontakter men ikke sendt pressemeldinger til alle aktuelle aviser om prosjektet. Vi har diskutert graden av markedsføring, og har kommet fram til at vi skal være beskjedne slik vi ikke får mange frustrerte eiere i kø. - Vi fører opp de som tar kontakt og som ønsker befaring på en liste, og booker befaringer ut fra denne. Per i dag ( ) har vi befart 32 eiendommer, og 46 står på venteliste. Undersøke økonomiske forutsetninger for å opprette et ressurssenter Søknader Søknader - Vi har fått god respons på søknader til landbruksavdelingen hos Fylkesmannen og kulturminneavdelingen i Akershus Fylkeskommune. - Akershus Fylkeskommune har også innstilt oss som pilot til Riksantikvarens Verdiskapingsprogram, men her har vi ikke fått positive signaler så langt. Dette ville sikret en permanent drift med utøket bemanning. Egne inntekter - Vi har også begynt med en betal-tjeneste inn i senteret. Det dreier seg om søknader til Kulturminnefondet, og vi tar , - for dette arbeidet, som er omfattende. Prisen legges inn i kostnadsoverslaget i søknaden. Så langt har vi hatt seminar og kurs gratis eller til kost-pris, siden vi ønsker være et

4 lav-terskel tilbud og nå de som i utgangspunktet ikke tilhører kulturminnemenigheten. Vi har holdt foredrag hos andre også for å markedsføre oss Videre i forprosjektperioden vil vi vurdere å ta betalt for denne type oppdrag og se på andre inntjeningsmuligheter. Finne gode arbeidsmetoder Rådgivning Høste erfaring fra tilsvarende prosjekter - Vi startet 5 desember 2011, med tre dager i uken for prosjektleder i tillegg til inntil 250 timer for innleid konsulent fram til 1 juni. Disse kontraktene vil bli fornyet fram til desember. I denne tiden har vi hatt god nytte av innspill fra ressursgruppemøte, en god styringsgruppe og bønder vi har vært i kontakt med som med sine ulike erfaringsbakgrunner har gitt oss nyttige innspill. Vi har møtt stor velvilje i næringa og et ønske om å hjelpe på flere måter; blant annet fikk vi en god seminardag av en av bøndene, i konsulentfirmaet KMC, som var veldig nyttig. Tidsdybde på gården og i kulturlandskapet er tydelig et tema som engasjerer bøndene, og vi opplever å få drahjelp og klapp på skuldra i næringa. - Til nå har vi arbeidet ut fra en handlingsplan, og arbeidsmetodene så langt er at vi reiser ut på befaringer og skriver en rapport med våre vurderinger i etterkant. Vi vil vurdere om rapporten er for tidkrevende per huseier, dog må også gjennomslagskraft taes i betraktning. - Vi ser at ca 6 konsulenttimer går med til hvert besøk, inkludert rapportskriving. Vi ser også at vi oppnår konkrete resultat, siden vi kommer tidlig inn og før konvensjonell håndverker banker på døren. Tilskuddsmuligheter og info om dette er guleroten for mange. - Rapportene sendes ut elektronisk for å kunne oppdateres med ny informasjon underveis (eks info om nye nettverk). Ellers brukes epost for å koble marked og tilbydere sammen. Formidle landbrukets bygningsarv Formidling Ressurssenteret bør jobbe med formidling for å spre kunnskap om landbrukets mangfoldige bygningsarv. Formidlingen må også sikte seg inn på å påvirke holdninger hos eiere og hos de utenfor landbruket. Senteret skal drive

5 kursvirksomhet, både praktisk og teoretisk. Det skal også arbeide med formidling av landbrukets bygningsarv og kulturlandskapsverdier. - Den største arenaen for å skape begeistring og øke kunnskap om og stolthet over eldre landbruksbygg, skjer på befaring til eierne. Vi får meget gode tilbakemeldinger etter endt besøk. - Vi bruker også sosiale medier for å spre kunnskap om bygningsvern, gode eksempler på ny bruk og arrangementer. Vi ønsker å nå utover kulturminnemenigheten, og kommuniserer enklere for å få dette til. - I tillegg kommuniserer vi med eierne i etterkant av besøk med rapport og nyhetsbrev/eierbrev om aktuelle koblinger, mulige nettverk (eiere som tenker å starte opp med det samme) og arrangementer. - Vi har også egne arrangementer med formålet å påvirke holdninger; januar 2012 holdt vi to dagers kurs på Landbrukshelga i Hurdal om ny bruk og god restaurering. Her fikk vi god respons på evalueringsskjema av engasjerte kursdeltakere. Det var 7 påmeldte, men i alt fikk vi 14 tilhørere da kursdeltakerne beveget seg mellom kurs. 27 mars 2012 holdt vi vedlikeholdskveld i Vestby i med fokus på praktisk, forebyggende brannvern og riktig restaurering også med Riktig Restaurering Akershus og Riksantikvaren på talerlista. 27 låveeiere kom på dette arrangementet. Ikke bare forfall, men brann tar mange eldre bygg i året og bøndene oppfattet dette som nyttig. - 5 mai 2012 arrangerte vi Inspirasjonsdag for eiere av eldre landbruksbygninger i samarbeid med Gamle Hvam og magasinet Gamle hus, hager og Interiør. Til denne dagen var målet å samle eiere av eldre landbruksbygninger uten særlig interesse for bygningsvern. Målgruppe var også damene på gården som har mye å si på utforming og valg på tunet, også for uthus. Magasinet Lev Landlig kom også denne dagen, og vi vil samarbeide med begge magasiner også i fortsettelsen. Vi ønsket å oppnå tettere samarbeid med magasiner som skriver om hus. Dette resulterte i et samarbeid på gammelt hus søker driver/eier for å nå målgruppen bevisste som ønsker seg eldre hus, og bønder som søker leietakere/drivere. Vi har allerede fått folk klar for første runde i artikkelserie sammen med Gamle hus, hager og interiør en bonde er klar for markedsføring av sitt eldre hus, og en annen etterlyser en

6 seter/husmannsplass til istandsetting (Hallvard Berg, Skedsmo og Trond Myrer, Sørum). Undersøke muligheten for næringsutvikling innen feltet, herunder se på markedspotensialet og produksjonsmuligheter for enkeltaktører Opprette en «link» - elektronisk og via samarbeidspartnere. Formidle gode eks/nettverk - Ny bruk er en forutsetning for en del av de eldre landbruksbygningene ikke skal forfalle, noen kan også fortsatt brukes i tradisjonell gårdsdrift. Når de vel er oppe, trengs også inntjening for vedlikeholdsutgifter. I pressområdet Oslo og Akershus, har de fleste tanker om ny bruk. En måte å stimulere disse eierne på, er å jobbe fram nettverk for å hjelpe flere i samme situasjon, og markedsføre nye tilbud inn i kontaktnett som vi sitter på. Mange - både offentlige og private - ønsker seg kulturminnevennlige lokasjoner for sin bedriftssamling, og vi oppfordrer til å ta i bruk disse slik at pengene blir brukt som stemmeseddel. Våre nettverksmøter formes av tema befaringene etter første halve år har vist oss er interessante for bøndene. Til nå har vi hatt ett nettverksmøte (sammen med Agro Utvikling på tema Inn på tunet, pre dement). Videre skal det være møter i: - Overnatting i eldre landbruksbygg. Stabbursnatt / Pilegrimsherberge - Initiativ fra bøndene selv; Lager - nettverk. Hans Butenschøn - Matservering matkurs/nyr /Food Story Disse samlingene vil skje i et samarbeid med Agro Utvikling, som har tilbydt seg dette framover.

7 Ha kontakt med mulige samarbeidspartnere i et fremtidig ressurssenter Landbruksavdelingen Fylkesmann Oslo og Akershus meget god støtte, oppfølging og nyttige innspill og inspirasjon fra landbruksavdelingen hos Fylkesmann. Fylkesmannen finansierer og muliggjør forprosjektet sammen med fylkeskommunen, og er også positive til videre finansiering. Kulturminneavdelingen Akershus Fylkeskommune meget god støtte og godt samarbeid fra kulturminneavdelingen i Akershus Fylkeskommune. Finansierer og muliggjør forprosjektet sammen med fylkesmannen. - godt bidrag inn i ressursgruppemøte med foredrag og innspill for øvrig. Finansierer senteret med en del via landbruksavdelingen for høsten Agro Utvikling og Hvam vgs Agro Utvikling/ Hvam vgs hjelper med kontorlokaler, praktisk hjelp, samarbeid og regnskap. Fortidsminneforeningen meget god hjelp i forbindelse med markedsføring av kurs, praktisk hjelp ifm arrangementer og gode innspill. Ullensaker kommune kulturminnekonsulent Ola Fjeldheim har gitt uvurderlig hjelp ifm kurs, markedsføring, faglige innspill, kontaktflate og som styringsgruppemøedlem. Kulturminnefondet meget godt samarbeid og oppmuntring. Kulturminnefondet har besøkt oss med en stor gruppe, og hatt møte om veiledningsmateriale til tilskuddssøknader til fondet. Riksantikvaren - med Riksantikvaren har vi hatt veldig godt samarbeid når det gjelder brannsikring. Eldre landbruksbygninger trues ikke bare av forfall, men også i stor grad av brann. Også når det gjelder en link inn til bygningsvernsmarkedet har RA bidratt med informasjon og ønsker å bidra med foredrag etc framover. Inn i vår ressursgruppe har Riksantikvaren vært svært positive til arbeidet vårt. Riktig Restaurering Akershus - Per Willy har bidratt med foredrag på tilstelning og har også ønske om videre samarbeid med Ressurssenteret.

8 Bygg og Bevar har vært til stor hjelp. I tillegg til å markedsføre alle kurs og arrangementer på internettsidene sine, har BB også bedt oss skrive om ny bruk for sine hjemmesider. Gamle hus, hager og Interiør (GHHI) har stilt velvillig opp som foredragsholder, markedsfører og gjennomfører etter ide fra oss artikkelserie på objekt søker eier/eier søker hus (Først ut: Trond Myrer søker husmannsplass/seter, bonde Hallvard Berg på Skedsmo søker drivere til sitt hus på Skedsmo) Lev Landlig (LL)/ Tun Media ønske om artikkelserie tilsvarende som over. Det handler om å få bevisste eiere på rett hus og mange ønsker seg et liv på landet i et hus med sjel, og disse leser nettopp LL og GHHI. Disen Kolonial har bedt oss om å holde foredrag på temakvelder om landbruksbygg, for å dele våre erfaringer opp mot forvaltning og andre interesserte. Positiv respons på prosjektets arbeid. Bygdekvinner Vi ble bedt om å holde inspirasjonsforedrag om ivaretakelse av eldre landbruksbygninger på årsmøte til Akershus Bygdekvinnelag. Ofte er det damene på gården som bestemmer når det kommer til estetiske valg! Pilegrimsleden Ola Rønne har ønsket en link via oss - inn til bøndene som kan tenkes leie ut stabbur eller annet som pilegrimsherberge, eller produsere pilegrimsprodukter. Stabbursnatt.no vi har hatt møte med stabbursnatt for å diskutere utvidelse av verdens minste hotellkjede i Akershus. De er interessert i oppfølging, og Agro Utvikling vil ta tak i dette. Vi sparrer på ideer, men går ikke veldig konkret inn i næringsutvikling - som Agro Utvikling. Infomøte til interesserte eiere til høsten se program. Bygdesager vi har besøkt Kampåa bygdesag som er en del av bygdesagnetteverket, og opplever at ressurssenteret kommer som en ønsket link inn til markedet. Kulturlandskapssenteret - vi har fått gode innspill om kontaktpersoner og fagstoff om kulturlandskap.

9 Innovasjon Norge - IN ba oss holde foredrag på møte med landbrukskontorene i alle kommunene i Oslo og Akershus. Ønske om fortsatt samarbeid. Landbrukskontorene positiv holdning og videreformidling til huseiere/ønske om møte fra mange. Særlig etter Innovasjon Norges landbrukssamling med kommunene. Historielag Jan E Horgen og andre har mye god kunnskap, kilder og innspill som vi bruker i vårt nettverk. Historielagene markedsfører også arrangementene våre i sitt nettverk. Visit Romerike godt samarbeid og møte om nettverk blant gårdene /stabbursnatt. Ønske om videre samarbeid. Konkrete resultater så langt, og planer for veien videre Vi har kulturminnefondsøknader i vår regi på fire objekter som gikk mot forfall forut for vår befaring. En av disse er fra E6 en svært synlig rød låve i Vestby. På alle befaringer har vi også gitt råd om enkel restaurering og vedlikehold, og ofte møtt de som har fått råd om å rive av konvensjonell håndverker og snudd etter vårt besøk. Til komposisjonsmalingskurset 9 og 10 juni har vi vært ute etter et fra vei godt synlig objekt som blir malt etter endt kurshelg, som et konkret resultat av forprosjektet. Det klarte vi! Tre objekt ble malt med tradisjonell maling etter et kurs med godt oppmøte. Vi har en styrke når det gjelder å knytte kontakter og få opp stolthet over eldre bygg og kunnskapsnivået om riktig restaurering og finansieringsordninger. Vi får også kontakt med eiere som neppe ville henvendt seg til vernemyndighetene og bygningsvernskompetanse av egen vilje. Det skal skje noe ekstra på de gårdene som har valgt å ta vare på de eldre bygningene og vi jobber for et godt rykte for ivaretakelse av gamle hus.

10 Veien videre. Ved forprosjektets slutt vil vi vite mer om muligheten for et permanent bygningsvernssenter på Hvam. Det peker i klar og tydelig i retning av at det er behov for et slikt senter. Bemanningssituasjonen inn i et permanent senter bør økes noe slik at flere kan nåes raskere. Vi ser at det er stor interesse for eldre hus og personlig engasjement hos mange det er kunnskap det skorter på. Et permanent bygningsvernssenter som yter gratis rådgivning og kan informere om tilskuddsordninger, riktig restaurering og ny bruk vil bøte på dette. Kurs som setter huseiere i stand til å utføre restaureringsarbeid som er dyrt å kjøpe inn, vil også motvirke forfall. Det går raskt nedover med eldre hus som ikke blir tatt vare på, med enkle metoder kan mye løses. Vi opplever ressurssenteret på Hvam som et konkret tiltak i så måte. Takk til alle ikke minst bøndene som har gjort forprosjektet mulig, givende og meningsfullt!

11 Se vedlagt program med innskutt tekst om befaringer og nettverksmøter.

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros HiST AFT Rapport nr 02-2009 Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros Kartlegging av mulige samarbeidsprosjekter i møtepunktet mellom bygningsvern og opplevelsesnæringer langs pilegrimsleden

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Debatt: Kjerneved s5 Medlemsbedriften Riska sagbruk AS s 6-9 Ser nye verdier for løer og låver s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer