Skolens dokumenter skoleåret Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET

2 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret Skolebrosjyre 11 Informasjon og veiledning til foresatte 11 Et forsvarlig system 12 Kvalitetskartet 14 Skoleruta Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 Styringsdialogen 17 Mål for Roald Amundsen videregående skole 17 Utviklingsmål skoleåret Resultatmål 21 Helse, miljø og sikkerhet 23 Informasjonsstrategi 26 Forvaltning av ressurser 27 Personalledelse 28 Livsfasepolitikk 29 Møter og møtestruktur 30 Skoleutvalget ved Roald Amundsen videregående skole 31 Årshjul for skoleutvalget 33 Virksomhetsplan 2014/2015 2

3 Skolemiljø 33 Skolens handlingsplikt 34 Frafallsforebyggende arbeid 36 Bruk av IKO modellen 37 Samarbeidsmøter med tillitsvalgte, årshjul 40 Samarbeid med foresatte 41 Tilpasset opplæring 43 Spesialundervisning 44 Læringsarbeid i praksis 44 Vurdering 45 IKT og digital kompetanse 46 Serviceerklæring om IKT 47 Kort beskrivelse av skolens prosjekter 48 Kort beskrivelse av skolens andre ansvarsområder 51 Internasjonalt samarbeid Virksomhetsplan 2014/2015 3

4 Innledning Visjon og verdier Akershus fylkeskommunes visjon: ledende og levende. Verdier: Profesjonalitet, respekt og åpenhet. Visjon: Ledende og levende Å være ledende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i skolens nærområde. Vi skal være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til samarbeid. Å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling. Verdier: Profesjonalitet, respekt og åpenhet Profesjonalitet Vi er oss bevisst vår rolle og oppgave i samfunnet. Vi opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler. Vi baserer våre handlinger på kunnskap og kompetanse, og vi deler og samarbeider for å oppnå best mulig resultat. Profesjonalitet sikrer forutsigbarhet og likebehandling. Respekt Vi verdsetter mangfold og viser gjensidig respekt for hverandre. Vi møter alle med tydelighet og medmenneskelighet. Vi har integritet og opptrer sannferdig i vårt virke. Åpenhet Vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle. Vi er lyttende og åpne for dialog. Vi kommuniserer presist og forståelig og er raske i våre tilbakemeldinger. Vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger møtes åpent og direkte. Akershus fylkeskommune forvalter fellesskapets verdier, utøver offentlig myndighet og yter tjenester som er viktige for samfunnet og enkeltmennesker. Som ansatte i fylkeskommunen skal vi arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover og regler, og opptre på en måte som ivaretar fylkeskommunens omdømme og tillit i befolkningen. Ansatte skal legge faglige kunnskaper og faglig skjønn til grunn for sin tjenesteutøvelse, og samtidig være lojale overfor de politiske og administrative vedtak som er truffet. En viktig gruppe av fylkeskommunens brukere er elever i videregående opplæring. Lærerne må være klar over sin rolle som forbilder og være tydelige ledere i klasserommet. Det du nå har lest, er formuleringer hentet fra fylkeskommunens etiske retningslinjer. For oss som har vårt daglige virke ved Roald Amundsen videregående skole, er dette sentrale retningslinjer som setter preg på måten vi organiserer vår virksomhet på. Virksomhetsplanen beskriver på en formell måte ulike sider av skolen som sikrer at Roald Amundsen videregående skole framstår som et godt sted å lære for elevene og samtidig en god arbeidsplass for ansatte. Noen sentrale faktorer for god skolekultur er: Virksomhetsplan 2014/2015 4

5 Ledelse Ledelse utføres på alle nivå i skolen. Ledelse av læringsarbeidet i klasserom og verksteder er kjernefunksjonen i skolen. Elevene våre skal møte en skolehverdag som er preget av tydelighet og struktur og gode læringsopplevelser. Arbeidsmiljø Skolen legger vekt på å ivareta den enkelte arbeidstakers arbeidsmiljø gjennom et systematisk HMS-arbeid. Gode informasjonsrutiner er en viktig del av dette arbeidet. Skolens personalpolitikk og samhandling med de ansattes organisasjoner bygger på en gjensidig fleksibilitet. Læringsarbeid Skolen skal gjennom sine ledere og lærere legge til rette for at alle elever deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget og klassens arbeid. Skolens arbeid med kompetansemål og vurdering har til hovedhensikt å øke den enkelte elevs kompetanse. Samarbeid om læring Ledere og lærere samarbeider med andre skoler, nærmiljøet, lokalt arbeidsliv, universitet og høgskoler om å utvikle god opplæring for alle elever i et livslangt perspektiv. Skolens visjon: Alltid mot nye mål Skolens temaprofil: Forske og utforske Skolens overordnede målsetting: Alle elever forlater Roald Amundsen videregående skole med en planlagt kompetanse. Skolens primære oppgave Den enkelte elev, individuelt og sosialt, lærer mest mulig ut fra egne forutsetninger. Det forutsetter at vi i fellesskap holder fast i troen på at alle kan lykkes og at alle kan lære - på sin måte - på ulike måter - på mange måter - på ulike arenaer. Vi vil tilby alle våre elever en opplæring som er planlagt, gjennomført og vurdert av lærere som i fellesskap tilpasser en helhetlig opplæring til elev, fag og metodikk. Skolens virksomhetsplan bygger på følgende dokumenter: Økonomiplan Lederavtalen med opplæringstilbud og budsjett Ansvarsdokument Strategi for høy kompetanseoppnåelse Opplæringsloven med forskrift Forvaltningsloven Etiske retningslinjer Rundskriv Udir Kvalitetskartet Skolerute Roald Amundsen videregående skole Elsie Marit Urdal Sand rektor Virksomhetsplan 2014/2015 5

6 Organisering av Roald Amundsen videregående skole Ny organisasjonsmodell fra : «Mer tid til det som gjelder» Modellen tar utgangspunkt i de tre store områdene som skolen skal lede og drive: - Pedagogisk kjernevirksomhet - Pedagogiske støtteoppgaver - Administrative støtteoppgaver Organisering av Roald Amundsen videregående skole Modellen tar utgangspunkt i de tre store områdene som skolen skal lede og drive Rektor Ass.rektor Utviklingsleder Avd.leder Norsk Samfunnsfag Avd.leder Realfag Idrett Avd.leder Språk KM Adm. leder Ped.støtte ressurs 19 lærere 18 lærere 16 lærere 10 personer Bibliotekar Rådgivere Systemansvarlig Kontaktlærere Faglærere Kontaktlærere Faglærere Kontaktlærere Faglærere Kontorpersonell Teknisk leder Renhold Virksomhetsplan 2014/2015 6

7 Studietilbud Roald Amundsen videregående skole har: 3 utdanningsprogrammer Ca. 600 elever 79 ansatte Samarbeidsavtale med ungdomsskoler i nærmiljøet om faget utdanningsvalg, arbeidslivsfag og forsering av fag. Gode overgangsordninger mellom skoleslagene står sentralt. Godt samarbeid med lokale organisasjoner og lokalt næringsliv. Ledelse Skolens pedagogiske ledelse: Rektor Assisterende rektor Utviklingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder Øvrig ledelse: Administrasjonsleder Elsie Marit Urdal Sand Svein Magne Sirnes Mette Andersen Ingunn Lhote Mette Irene Dahl Henriette Sæbø Aud Ødegård Kontakt med skolen: Telefon: E-post: Virksomhetsplan 2014/2015 7

8 Skolens opplæringstilbud Roald Amundsen videregående skole har følgende opplæringstilbud for skoleåret : Vg1: Studiespesialisering Idrett Medier og kommunikasjon Vg2: Studiespesialisering Idrett Medier og kommunikasjon Vg3: Studiespesialisering Idrett Medier og kommunikasjon Slik leder vi skolen Skolen ledes tett på praksis, forankret i lederavtalen mellom fylkesrådmannen i AFK og rektor. Skolens plandokumenter er forankret i lover, forskrifter og sentrale styringsdokumenter. Vi legger vekt på å omforme overordnede dokumenter til praktiske tiltak/veiledninger som kan brukes i det daglige arbeidet i klasserom og verksted. Skolens utviklingsmål er utgangspunkt for satsningsområder og samhandling i skolen. Utviklingsmålene er en viktig del av skolens virksomhetsplan og lederavtale. Utviklingsmålene utarbeides på bakgrunn av undervisningsvurderingen, elevundersøkelsen og annet tallmateriale. Skolen ledes av en ledergruppe som leder tett på praksis, og som gjennom dette veileder og støtter lærerne i deres yrkesutøvelse. Vi legger vekt på utvikling av ledelse på alle nivå i skolen. Læreren eller kontaktlæreren er leder for kjernevirksomheten i skolen. Tydelig og inkluderende ledelse i klasserom og verksted er utgangspunkt for god læring. Samarbeidsmøter mellom skolens ledelse og de ansattes organisasjoner brukes både til forhandlinger, drøftinger, informasjon og samhandling se årshjul for samarbeidsmøtene. Gjennom en forutsigbar møtestruktur og møteplan ivaretas medinnflytelse og samarbeid knyttet til ledelse, samarbeid om elevenes læring og fagsamarbeid. Vi har medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler som ivaretar arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og livsfasetilpasning. Vi samarbeider med elevrådet og gjør aktivt bruk av tillitselevene blant annet gjennom halvårige vurderinger og tilbakemeldinger. Bruk av resultater, undersøkelser og prosjekter er en viktig del av vårt utviklingsarbeid. Vi samarbeider med lokalmiljø, kommuner, andre skoler og høyere utdanningsinstitusjoner om læring for alle i et livslangt perspektiv. Virksomhetsplan 2014/2015 8

9 Skolens ledergruppe og fellesledelse Ledermøtet er ledelsens viktigste arena for utvikling av god praksis. Lederne skaper en felles plattform gjennom ledermøte. Viktige saker åpnes og avsluttes i ledermøter. Lederne har klart definert ansvar/myndighet som er kjent for alle i skolen. Lederne veileder og støtter de ansatte i deres yrkesutøvelse. Lederne har personalansvar og elevoppfølging for sine lærere/klasser. Lederne samarbeider om utvikling av god/ønsket pedagogisk praksis. Lederne er regelmessig til stede i klasserom og verksted. Lederne organiserer klassemøter og avdelingsmøter som ivaretar skolens praksis. Fellesledelse Strategisk ledelse Systemledelse Ledelse tett på praksis Skolens dokumenter Et forsvarlig system Dokumentasjon Regionale oppgaver Samarbeid med kommunen Lønn, budsjett og regnskap Opplæringstilbudet Årsplan, årshjul Møtestrategi/struktur Personalledelse Pedagogisk ledelse IKO/Ny GIV Vurdering Stillingsplan, Ansettelser Internasjonalisering Prosjekter Praksisstudenter Elevråd Skoleutvikling Bygging av ny skole Eksamen HMS, beredskap, datasikkerhet IKT IA oppfølging Forsikring Sats Legging av timeplan og romplan og oppfølging av årstimer Informasjonsrutiner Hjemmeside/portal Oppfølging av skolens strategier og utviklingsmål Klasseledelse i tråd med intensjonene i «Slik leder vi skolen» og læringsarbeid i praksis Personalledelse slik det er beskrevet i «Slik leder vi skolen» Læringsarbeidet - fra læreplan til sluttvurdering for sine klasser/trinn Læreplaner, fag og fagmøter IKO/Ny GIV vurderingsarbeid eksamen resultater og oppfølging av resultater Holdningsskapende arbeid Pedagogisk bruk av IKT digitale og trykte læremidler Den enkelte leder har i tillegg fått spesielt ansvar for: - utdanningsprogram/trinn - en gruppe av personalet - fag knyttet til utdanningsprogram/trinn Virksomhetsplan 2014/2015 9

10 Skolens dokumenter skoleåret Overordnede dokumenter Virksomhetsplan Slik leder vi skolen Læringsarbeid i praksis Kompetanseplan Handlingsplaner HMS og beredskapsplaner Internasjonalisering IKT og digital kompetanse Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus og uønsket adferd Rutinebeskrivelser Arbeid med økonomi/budsjett Fra utlysing til tilsetting Prinsipper for stillingsplan og timeplan Fagvalg Praksisstudenter Utdanningsvalg Prosjekt til fordypning og arbeidspraksis Spesialundervisning Eksamen Dokumentasjon Vurdering Årstimer og et forsvarlig system Fritak av fag Personalledelse/arbeidstidsordning IA-arbeid/sykefraværsoppfølging Lønnsarbeid Realkompetansevurdering Informasjonsflyt (Skoleportal, It s learning, Elevportal) Skolestart Behandling av skolemiljøsaker Årshjul Ledelse/ledermøter Medbestemmelse (møte med organisasjonene) HMS-arbeid/skolemiljø Skoleutvalg Elevrådsarbeid Samarbeid med ungdomstrinnet i kommunen Virksomhetsplan 2014/

11 Skolebrosjyre Skolen har gjennom flere år utviklet en skolebrosjyre som deles ut til alle elever ved oppstart av nytt skoleår. Den inneholder viktig informasjon til elevene knyttet til elevrollen i skolen. Fra innholdsfortegnelsen Velkommen v/rektor Skolens visjon Skolens satsingsområder Læringsplakaten Presentasjon av ledelsen Presentasjon av skolens stab Godt å vite Elevrådet Skolemiljø/miljøagenter Foreldrelag Skolebiblioteket Skolens hjelpeapparat Skolens opplæringstilbud Organisering av undervisningen Vurdering for læring Hva betyr karakterene? Skolereglementet, Akershus fylkeskommune IKT-reglement Husregler Skoleruta Informasjon og veiledning til foresatte Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova 1 gjennom heile opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra Virksomhetsplan 2014/

12 Et forsvarlig system Et forsvarlig system er et begrep hjemlet i opplæringsloven og omhandler all pedagogisk virksomhet i skolen. Læreplanens forskriftsfestede årstimetall i hvert enkelt fag er knyttet til dette. Elevene har rett på minimum det årstimetallet per fag som er nedfelt i læreplanene. Skolen skal planlegge opplæringen slik at elevene får oppfylt dette. Det viktigste pedagogiske arbeidet i dette er å gi innhold i fag og timer slik at skolen oppfyller sin primære oppgave slik det er beskrevet i prinsipper for opplæringen, kompetansemålene i læreplanene og forskrift til opplæringsloven. Sikre elevene årstimetall Fra Økonomiplanen til Akershus Fylkeskommune : Skolene skal utarbeide en rutinebeskrivelse på hvordan de sikrer elevenes årstimetall slik det framgår av forskrift til opplæringslova og Udir I tillegg til planlegging av skoleåret som sikrer elevene årstimetallet i de enkelte fag skal skolen ha en beskrivelse av: Skolens plan for ordinær opplæring av elever som ikke er trukket ut til eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven 1-4 I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fag- og timefordelinga fastsett. Tida som går med til eksamen, medrekna eventuell førebuingstid som blir teken frå undervisninga, skal reknast som opplæringstid. Elevar som ikkje blir trekte ut til eksamen, skal ha ordinær opplæring. Skolens plan/organisering av opplæringen ved læreres eventuelle fravær. Skolens praksis Skolens planlegging av årstimer Skolen legger ut en timeplan der årstimene i de enkelte fag blir ivaretatt. Bak dette arbeidet ligger en organisering av: Skoleåret har 194 dager for elevene En oversikt over fridager og bevegelige helligdager En oversikt over alternative dager, ekskursjoner og lignende Bruk av arbeidsplaner Alle datoer/tidspunkt for alternative dager, ekskursjoner og lignende skal være klarlagt innen 1. juni hvert år. Virksomhetsplan 2014/

13 Endringer gjennom skoleåret Oppstår det endringer i timeplanen gjennom skoleåret, ser studieleder til at årstimene i de enkelte fag blir ivaretatt ved å foreta endringer på timeplanen. Eksamensperioden Eksamensperioden defineres til uke Studieleder lager alternativ timeplan på bakgrunn av eksamenstrekket der det er nødvendig slik at årstimetallet blir ivaretatt i alle fag. Organisering av opplæringen ved lærers eventuelle fravær Timer uten lærer regnes bare som avholdte når disse er planlagt og elevene har tilgang på planer i fagene. Skolen har følgende praksis ved lærers fravær: Vikarer settes inn ved planlagt fravær. Vakter settes inn hvis det ikke er mulig å benytte vikar. Arbeidsplaner i alle fag skal være tilgjengelig på It's learning. Arbeidsplaner skal brukes i alle fag. Pedagogisk personell starter opp lærerløse timer ved hjelp av arbeidsplanene i faget. Retten til spesialundervisning og årstimer i fag Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. 2-2 og 3-2. Elever kan ha behov for IOP i enkelte fag der både innholdet og antall timer berøres. I utgangspunktet skal skolens IOP inneholde en planlegging av opplæringen i henhold til årstimetallet i fagene. Der dette avviker skal det begrunnes og dokumenteres. Ny Giv De fleste lærerne skal i løpet av skoleåret ha deltatt i kompetansekurs i grunnleggende ferdigheter. I stedet for støtte med enkelttimer, skal elever som trenger det, delta i to intensive kurs på 8 timer hver. Kursene avholdes i matematikk og 2. fremmedspråk. Vg1 får intensive kurs om høsten, vg2 om våren. Virksomhetsplan 2014/

14 Kvalitetskartet Akershus fylkeskommune har utviklet et kvalitetskart. Kvalitet er i kvalitetskartet definert med utgangspunkt i fire hovedområder: læringsarbeid, kompetanse, miljø og ledelse. Disse er hver delt inn i fem kvalitetsområder, som igjen er ytterligere konkretisert i form av påstandsformulerte kjennetegn. Den strukturerte oppbygningen, kombinert med kjennetegn formulert som påstander, gjør kvalitetskartet til et egnet verktøy i diskusjoner, ved interne undersøkelser og ved utarbeidelse av handlingsplaner og som mål for utviklingsarbeid. Kvalitetskartet er utgangspunkt for skolens praksis og finnes igjen i Læringsarbeid i praksis og Slik leder vi skolen. Kvalitetskartet vil i løpet av dette skoleåret bli erstattet av konseptet «den gode Akershusskolen» som vil bli implementert umiddelbart etter at den godjente Versjonen foreligger. Virksomhetsplan 2014/

15 ANTALL SKOLEDAGER MÅNED Elever Lærere SKOLERUTA KOMMENTARER August plandager Skolestart: Lærere: Elever: Planleggingsdager lærere: 13., 14. og 15. august September Høstferie fra uke 40: 29. og Oktober elevstyrte dager November alt.dag plandager plandag Høstferie uke 40, f.o.m t.o.m Internasjonal-/tverrfaglig dag OD-dag , elevstyrt dag: Lærerne planleggingsdag Lærerne nettverksdag Elevene alternativ dag Desember Juleferie: f.o.m. tirsdag Januar Juleferie: t.o.m Februar Vinterferie: uke 8 f.o.m. mandag t.o.m. fredag Mars Påsekferie f.o.m April alt.dag dag Påskeferie t.o.m Lærerne nettverksdag Elevene alternativ dag Mai alt.dag 17 Fridag/helgedager: Fridag Kristi himmelfartsdag Lærerne fri Elevene alternativ dag Fri (2.pinsedag) Juni Siste skoledag: tirsdag Antall skoledager Lærernes skoledager skal være: Elevenes skoledager skal være: plandager elevstyrte dager og 3 alternative dager Virksomhetsplan 2014/

16 Skoleutvikling og bruk av resultater/undersøkelser Kunnskapsløftet har gitt oss: Større lokal handlefrihet Et læreplanverk og vurderingsforskrift med rom for lokale tilpasninger Metodefrihet Fylkeskommunen Har ansvaret for å kvalitetssikre og følge opp virksomhetene. Har en klar beskrivelse av kvalitet i kvalitetskartet. ØP, lederavtalen og styringsdialogen setter klare mål for våre aktiviteter. Nasjonalt nivå skal etterprøve at vi følger opp læreplanverket/vurderingsforskriften gjennom blant annet nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Fylkeskommunalt nivå etterprøver kvaliteten vår gjennom kvalitetsundersøkelsen. Resultater/undersøkelser vi tar med inn i egen skoleutvikling Nasjonale prøver/kartleggingsprøver Elevundersøkelsen Undervisningsvurderingen Elevenes oppnådde resultater Tilbakemelding fra tillitselever Psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser Egendefinerte undersøkelser Undervisningsevaluering Sammen med undervisningsevalueringen tar lærerne elevundersøkelsen og elevenes oppnådde resultater med inn i dialog og utvikling i egne klasser. Disse resultatene gir ingen verdi hvis vi ikke reflekterer dem inn i egne utviklingsprosesser. Derfor har vi en rekke tiltak i skolen som skal brukes til å reflektere over resultater, nedfelle utviklingsområder i skolens utviklingsmål og lage tiltak på skole- og klassenivå. Vi bruker resultater/undersøkelser for å videreutvikle Skolens praksis nedfelt i skolens dokumenter o Skolens virksomhetsplan o Slik leder vi skolen o Læringsarbeid i praksis o Skolens vurderingspraksis Dokumentene våre er bygget på styrings- og veiledningsdokumenter, oppnådde resultater, og det som framkommer blant annet i prosess med de ansattes organisasjoner. Virksomhetsplan 2014/

17 Hvordan bruker vi nasjonale og fylkeskommunale undersøkelser? Vi trekker fram enkelte områder og ser på disse. Vi ser på resultater knyttet til utviklingsmålene våre. Disse er laget på bakgrunn av ønsket praksis som igjen er bygget på kvalitetskartet. Dermed vil kvalitetsundersøkelsens spørsmål gi oss svar på hvordan vi lykkes med å nå våre utviklingsmål. Vi tar opp skolens resultater i: Skoleutvalg/skolemiljøutvalg Møte med de tillitsvalgte Arbeidsmiljøutvalget Elevrådsstyre Ledermøte Fellesmøte med de ansatte Dette danner grunnlaget for skolens utviklingsmål og tiltak. Vi tar opp resultater og utvikler tiltak på klassenivå med: Kontaktlærere Klasse/gruppe Faglærere Styringsdialogen Annen hvert år har vi virksomhetsbesøk fra Akershus fylkeskommune, og i denne styringsdialogen er vi med på å bestemme framtidige forbedringsområder på bakgrunn av oppnådde resultater og områder for videreutvikling. Disse områdene nedfelles i lederavtalen mellom fylkesrådmannen og skolens rektor, og er en del av skolens pedagogiske virksomhetsplan. Mål for Roald Amundsen videregående skole Mål satt av fylkesrådmannen og virksomhetsleder etter styringsdialogen i 2014 Forhold virksomheten skal arbeide videre med Videreutvikle arbeidet med læringstrykk og klasseledelse Målrette arbeidet med å følge opp og redusere elevfraværet Profesjonsutvikling: Styrke delingskulturen ved skolen Krav til dokumentasjon Elevundersøkelsen Undervisningsvurderingen SATS Rapport fra skolen Medarbeiderundersøkelsen Rapport fra skolen Ansvar rektor rektor rektor Virksomhetsplan 2014/

18 Mål Forventede resultater Alle elever på 1. trinn blir kartlagt i norsk og regning. I fremmedspråk får elever med utfordringer tilbud om 2 timer ekstra hver uke fra og med januar Elevene får tidlig oppfølging og velger riktig variant i matematikk. Elever med utfordringer får støtte Vi har fått større gjennomføringsgrad i 2. fremmedspråk i 2013 enn året før. Ny GIV modellen er tatt i bruk 2 Bedre informasjonen for alle parter i skolen Samarbeidet med grunnskolen er systematisert Alle vet hvor de finner relevant informasjon Tallet på informasjonskanaler er redusert. Informasjonen er klar og entydig. Informasjonen blir gitt i tide Større gjennomstrømming Utdanningsvalg på 10. trinn. Hospitering/smakebit for elever på 8. trinn. Arbeidslivsfag i samarbeid med kulturskolen, Hellerasten ungdomsskole og Roald Amundsen videregående skole. Akselerasjon av løpet i ungdomsskolen Faglig samarbeid for å lette overgangen mellom videregående skole og ungdomsskolen (se egen beskrivelse) 2. fremmedspråk Matematikk i begynnerfasen Mentor 2 Matematikkprosjekt med Hellerasten ungdomsskolen Virksomhetsplan 2014/

19 Utviklingsmål for skoleåret Skolens overordnede målsetting Flest mulig elever forlater Roald Amundsen videregående skole med en planlagt kompetanse. Ledelse Skolen skal arbeide med styrings- og veiledningsdokumenter, skolens resultater og prosjekter slik at de kommer til praktisk anvendelse i hele skolens virksomhet. Skolen skal videreutvikle god forvaltning av ressurser. Medarbeidersamtalen brukes som et verktøy for utvikling, veiledning og kompetanseplanlegging. Skolen skal ledes tett på praksis i klasserom, verksteder og alternative opplæringsarenaer. Ledelse av læringsarbeid i klasserom og verksteder skal være preget av tydelighet og struktur. Læringsarbeidet skal ledes av lærere som i samarbeid utvikler gode læringsmiljøer. Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling Skolen skal: Ivareta den enkelte arbeidstakers arbeidsmiljø gjennom et systematisk HMSarbeid, herunder gode informasjonsrutiner. Videreføre en personalpolitikk og en samhandling med de ansattes organisasjoner, som bygger på en gjensidig fleksibilitet. Opprettholde en møtestruktur som ivaretar en felles forankring av skolens pedagogiske arbeid, medinnflytelse i ulike prosesser, et godt fagsamarbeid og muligheten til å lære av hverandre. Gjennomføre kompetanseutvikling i tråd med skolens kompetanseplan. Delta i fagnettverk med de andre videregående skolene i Follo Ivareta vår handlingsplikt til å iverksette tiltak vedrørende elevenes skolemiljø. Læringsarbeid Skolen skal gjennom sine ledere og lærere: Gi opplæring i å legge til rette for at alle elever deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget og klassens arbeid. Videreutvikle en vurderingspraksis i tråd med vurderingsforskriften, med fokus på å utvikle elevenes kompetanse. Velge ut og bruke metoder, digitale og trykte læremidler og vurderingsformer som utvikler elevenes læringsstrategier og demokratiske forståelse, samt motiverer til engasjement i eget læringsarbeid. Sikre den enkelte elev tilpasset opplæring i tråd med skolens beskrevne praksis. Virksomhetsplan 2014/

20 Samarbeide om oppfølging av den enkelte elev (bruk av IKO-modellen/Ny GIV), slik at tidlig innsats kan øke elevenes motivasjon og forebygge fravær. Foresatte trekkes aktivt med inn i dette arbeidet. Gjøre bruk av fleksible opplæringsløp og alternative opplæringsarenaer, for å få alle elever til å fullføre med planlagt kompetanse. Kvalitetssikre spesialundervisning i tråd med gjeldende regelverk og slik at den enkelte elev kan utvikle sin kompetanse og oppleve mestring. Samarbeid om læring Ledere og lærere samarbeider med andre skoler, nærmiljøet, lokalt arbeidsliv, universitet og høgskoler om å utvikle god opplæring for alle elever i et livslangt perspektiv. Skolen samarbeider med ungdomsskolene i Oppegård kommune om oppfølging av den enkelte elev, slik at tidlig innsats kan øke elevenes motivasjon og forebygge fravær. Skolen følger opp samarbeidsavtalen med ungdomsskolene i Oppegård kommune. Skolen samarbeider med lokalt næringsliv for å utvikle praksisplasser som alternativ til opplæring i skole. Skolen samarbeider med de andre videregående skolene på i Follo, veiledningssenteret, NAV og OT om satsing mot frafall. Skolen videreutvikler sitt internasjonale arbeid, både humanitært arbeid, kulturelt samarbeid og samarbeid med andre skoler og land i tilknytning til ulike prosjekter. Skolen er praksisarena for universitet og høgskoler, som et ledd i å utvikle god praksis. Virksomhetsplan 2014/

21 Resultatmål knyttet til noen av de sentrale utviklingsmålene Kvalitetsmål for perioden Resultatmål for år Spesielt fokus kommende skoleår 1 Ledelse Skolen skal ledes tett på praksis i klasserom, verksteder og alternative opplæringsarenaer. Mer forutsigbarhet: Ledelse av læringsarbeid i klasserom og verksteder skal være preget av tydelighet og struktur. Læringsarbeidet skal ledes av lærere som i samarbeid utvikler gode læringsmiljøer Ledelsen er regelmessig til stede i klasserom og verksted. Klasselærerne og kontaktlærer ivaretar kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet i klassen/gruppen. 2 Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling Skolen skal opprettholde en møtestruktur som ivaretar en felles forankring av skolens pedagogiske arbeid, medinnflytelse i ulike prosesser, et godt fagsamarbeid og muligheten til å lære av hverandre. Skolen har en møtearena og en møteplan som ivaretar medinnflytelse i skolens viktige prosesser. Vi fortsetter med gruppearbeid knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid. Fagmøter planlegges slik at erfaringsutveksling og tid til å lære sammen og av hverandre ivaretas. Virksomhetsplan 2014/

22 Kvalitetsmål for perioden Resultatmål for år Oppfølging av fravær Læringsarbeid 1.1 Videreutvikle en vurderingspraksis i tråd med vurderingsforskriften, med fokus på å utvikle elevenes kompetanse Skolen skal samarbeide om oppfølging av den 1.4 enkelte elev slik at tidlig innsats kan øke elevenes motivasjon og forebygge fravær. 1.5 Foresatte trekkes aktivt med inn i dette arbeidet. Vurdering for læring er et fokusområde gjennom hele året. Elevsamtaler, midtveisvurdering og underveisvurdering brukes aktivt for å øke elevenes kompetanse Skolen tar i bruk IKO-modellen for alle klasser og grupper. Det gjennomføres en foreldresamtale og tre foreldremøter for elever under 18 år i løpet av skoleåret. Foreldrehefte videreutvikles og brukes i samhandling med foresatte. Foreldrelag er blitt opprettet for 1. trinn 4 Omdømmebygging: Samarbeid Ledere og lærere samarbeider med andre skoler, nærmiljøet, lokalt arbeidsliv, universitet og høgskoler om å utvikle god opplæring for alle elever i et livslangt perspektiv Skolen har ett felles fagmøter per halvår sammen med ungdomsskolene i kommunen. Skolen har samarbeidsavtale med som følges opp med årlige møter. Utvikle samarbeidsavtale med UiO og NTNU knyttet til realfag. Virksomhetsplan 2014/

23 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og beredskapsarbeid Målsetting for skolens HMS-arbeid Roald Amundsen videregående skole skal være en trygg skole og arbeidsplass for ansatte og elever. Forebyggende arbeidsmiljøtiltak skal føre til en positiv utvikling av arbeidsmiljøet. Skolen vil med sitt HMS-system forebygge ulykker og helsefarer, samt skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at helse, miljø- og sikkerhet er en prioritert del av skolens opplæring og drift. Skolen vil aktivt arbeide for å iverksette rutiner og risikovurderinger for alle aktiviteter som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet. Skolens HMS-system Skolens elever og ansatte skal gis økt delaktighet i HMS-arbeid. Dette gjør vi for å fremme engasjement og motivasjon, og for at de ansatte skal kunne ta et større ansvar for sikkerheten på arbeidsplassen. Mål og planer skal formidles på en slik måte at elever og ansatte føler seg ivaretatt. Alle må få en forståelse for hvilke mål og vurderinger som gjelder for deres arbeidsplass. Alle risikofylte arbeidsoppgaver skal identifiseres og analyseres. Forebyggende tiltak skal deretter vedtas og iverksettes for å redusere risikoen på den enkelte arbeidsplass. Forretningsidé Roald Amundsen videregående skole skal: Tilby alle elever en tilpasset opplæring med variasjon i læringsformer og læringsarenaer. Ha et arbeids- og læringsmiljø preget av høy faglig og pedagogisk kvalitet, preget av entusiasme og samarbeid. Som regional utviklingsaktør samarbeide med avgiverskoler, lokalt arbeids- og næringsliv, andre skoler i regionen og høyere utdanning. Krise- og beredskapsplanlegging Planen for Roald Amundsen videregående skole bygger på: Akershus fylkeskommunes overordnede krise- og beredskapsplan. Oppegård kommunes beredskapsplan. Administrasjon av planen - gyldighet og revisjon Rektor har det overordnede ansvar for ajourhold og revisjon av planen. Planen oppdateres ved alle større endringer i forutsetning for planen. I tillegg skal den være gjenstand for en årlig revisjon. Revisjonen skal foregå etter at overordnet beredskapsplan er vedtatt. Arbeidet med revisjon er forankret i AMU. Virksomhetsplan 2014/

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER

Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Kristiansund videregående skole PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Skoleåret 2013-2014 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1.

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et trygt og godt skolemiljø for alle Et trygt og godt skolemiljø for alle Hva kjennetegner et godt skolemiljø: - Respekt for alle - Trygghet for alle - Verdighet for alle - Forståelse for hverandre - Nulltoleranse mot krenkende atferd Innhold

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Et trygt og godt skolemiljø for alle

Et trygt og godt skolemiljø for alle Et trygt og godt skolemiljø for alle Hva kjennetegner et godt skolemiljø: - Respekt for alle - Trygghet for alle - Verdighet for alle - Forståelse for hverandre - Nulltoleranse mot krenkende atferd Innhold

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11

Melding til Sandved bydelsutvalg 20.06.11-17/11 SANDNES KOMMUNE MØTEREFERAT Til stede: Forfall: Sendes også: MØTETYPE: Samarbeidsutvalg MØTE NR.: DATO: 6. juni 2011 STED: Sandved skole MØTELEDER: MØTEREFERENT: Siri Selvikvåg Wernø SAKSNR: ARKIVKODE:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2017 PLAN FOR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ FOR ALLE ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 1 Tegning fra Vilberg skole Vedtatt i BOOutvalget DATO Plan for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Østre Toten kommune

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser. Bergeland videregående skole. Skoleåret 1 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Bergeland videregående skole Skoleåret 2017 18 Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen har plikt til å arbeide kontinuerlig og systematisk

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.7.17 Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole

HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole HANDLINGSPLAN FOR Å SIKRE ELEVER ET TRYGT OG GODT PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ Charlottenlund ungdomsskole Opplæringsloven 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune ETISK VEILEDER for ansatte i Akershus fylkeskommune NAVIGASJONSHJULET Er det lovlig? Lar det seg begrunne? ETIKK JUS IDENTITET Er det i samsvar med verdiene våre? Hva bør du gjøre? ØKONOMI MORAL Lønner

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE. Revidert mars 2015 Revidert mars 2015 INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV... 5 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 5 ENKELTVEDTAK ETTER

Detaljer

Foreldremøter september 2013

Foreldremøter september 2013 Foreldremøter september 2013 En håndfull sekunder av evigheten har livet gitt oss til å tenne stjerner til å lage varme skape bilder En håndfull sekunder til å sette spor i et hjerte 1 Pedagogisk plattform

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ellingsrud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ellingsrud skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole

Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Velkommen til Jåttå vgsjåttå videregående skole Agenda Generell orientering om skolen o Generelt o Elevtjenesten o Fraværsordning o Kap 9A i Opplæringsloven o Litt til Omvisning og informasjon på de enkelte

Detaljer

Foreldremøte - høst 2015 HORDVIK SKOLE

Foreldremøte - høst 2015 HORDVIK SKOLE Foreldremøte - høst 2015 HORDVIK SKOLE En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt. 1 Samarbeid hjem /skole Felles mål og felles ansvar:

Detaljer

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga

Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Tiltaksplan mot mobbing, diskriminering, vold eller rasisme Skolemiljøplan Den norske skolen, M alaga Jeg har lest skolemiljøplanen: [Opprettet 19.juni 2013] Innhold Forord... 2 1. Formål... 3 2. Opplæringsloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret:

UTVIKLINGSPLAN FOR DAL SKOLE, skoleåret: Utviklingsplanen bygger på Strategisk plan for kvalitet 2016-2025 I et 10 års perspektiv er våre fokusområder: År 2016 /17 2017/1 8 2018/1 9 2019/2 0 2020/2 1 2021/2 2 2022/2 3 2023/2 4 2024/2 5 Grunnleggende

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Et godt skolemiljø for alle - alltid!

Et godt skolemiljø for alle - alltid! Et godt skolemiljø for alle - alltid! 1 Grunndokument for arbeid med et godt psykososialt skolemiljø Innhold Bakgrunn s.3 Lovgrunnlaget s.4 Implementering s.5 Definisjon..s.5 Forebygging. s.6 Avdekking

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2010-2014 Kompetanse og kvalitet høyrer framtida til. Som aktiv medspelar satsar Møre og Romsdal fylke på framtida, for det er der

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Midtstuen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Midtstuen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Midtstuen skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune

Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kvalitetskjennetegn for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune Foto: Vennesla vgs. (øverst venstre), Kvadraturen skolesenter (nederst), utdanningsavdelingen (høyre) Vest-Agder

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 1. 4. trinn høst 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Info fra rektor Hvordan bidra til et positivt klassemiljø Hvordan følge opp lekser/ barnets læring Info fra FAU Klassevis

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle 1. Forankring 2. Forebygging 3. Rutiner ved mobbing/mistrivsel eller mistanke/bekymring for mobbing/mistrivsel. Et godt og trygt skolemiljø

Detaljer

Skarnes Videregående skole

Skarnes Videregående skole Handlingsplan mot mobbing ved Skarnes videregående skole 1. Innledning Elevundersøkelsene viser at mobbing ikke er utbredt blant elevene ved Skarnes videregående skole. Selv om problemet ikke er så stort,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Dokumentnummer xxx, Versjon 1.0 Endret:

Dokumentnummer xxx, Versjon 1.0 Endret: RFK Reglement / Prosedyrer Opplæring Rutinedokument nytt kapittel 9a Dokumentnummer xxx, Versjon 1.0 Endret: 12.06.17 Godkjent av: Seksjonssjef opplæring i skole Gyldig fra til: 01.08.2017-01.08.2021 Dokumentansvarlig:

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer