Skolens dokumenter skoleåret Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET

2 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret Skolebrosjyre 11 Informasjon og veiledning til foresatte 11 Et forsvarlig system 12 Kvalitetskartet 14 Skoleruta Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 Styringsdialogen 17 Mål for Roald Amundsen videregående skole 17 Utviklingsmål skoleåret Resultatmål 21 Helse, miljø og sikkerhet 23 Informasjonsstrategi 26 Forvaltning av ressurser 27 Personalledelse 28 Livsfasepolitikk 29 Møter og møtestruktur 30 Skoleutvalget ved Roald Amundsen videregående skole 31 Årshjul for skoleutvalget 33 Virksomhetsplan 2014/2015 2

3 Skolemiljø 33 Skolens handlingsplikt 34 Frafallsforebyggende arbeid 36 Bruk av IKO modellen 37 Samarbeidsmøter med tillitsvalgte, årshjul 40 Samarbeid med foresatte 41 Tilpasset opplæring 43 Spesialundervisning 44 Læringsarbeid i praksis 44 Vurdering 45 IKT og digital kompetanse 46 Serviceerklæring om IKT 47 Kort beskrivelse av skolens prosjekter 48 Kort beskrivelse av skolens andre ansvarsområder 51 Internasjonalt samarbeid Virksomhetsplan 2014/2015 3

4 Innledning Visjon og verdier Akershus fylkeskommunes visjon: ledende og levende. Verdier: Profesjonalitet, respekt og åpenhet. Visjon: Ledende og levende Å være ledende betyr at vi skal være en synlig og ledende aktør i skolens nærområde. Vi skal være i front og utvikle framtidsrettede tjenester. Vi skal være en pådriver og ta initiativ til samarbeid. Å være levende betyr at vi tar pulsen på samfunnsutviklingen. Vi skal være nyskapende, nysgjerrige og i stadig bevegelse og utvikling. Verdier: Profesjonalitet, respekt og åpenhet Profesjonalitet Vi er oss bevisst vår rolle og oppgave i samfunnet. Vi opptrer saklig, redelig og i tråd med lover og regler. Vi baserer våre handlinger på kunnskap og kompetanse, og vi deler og samarbeider for å oppnå best mulig resultat. Profesjonalitet sikrer forutsigbarhet og likebehandling. Respekt Vi verdsetter mangfold og viser gjensidig respekt for hverandre. Vi møter alle med tydelighet og medmenneskelighet. Vi har integritet og opptrer sannferdig i vårt virke. Åpenhet Vi gir korrekt og nødvendig informasjon til alle. Vi er lyttende og åpne for dialog. Vi kommuniserer presist og forståelig og er raske i våre tilbakemeldinger. Vanskelige spørsmål og etiske problemstillinger møtes åpent og direkte. Akershus fylkeskommune forvalter fellesskapets verdier, utøver offentlig myndighet og yter tjenester som er viktige for samfunnet og enkeltmennesker. Som ansatte i fylkeskommunen skal vi arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover og regler, og opptre på en måte som ivaretar fylkeskommunens omdømme og tillit i befolkningen. Ansatte skal legge faglige kunnskaper og faglig skjønn til grunn for sin tjenesteutøvelse, og samtidig være lojale overfor de politiske og administrative vedtak som er truffet. En viktig gruppe av fylkeskommunens brukere er elever i videregående opplæring. Lærerne må være klar over sin rolle som forbilder og være tydelige ledere i klasserommet. Det du nå har lest, er formuleringer hentet fra fylkeskommunens etiske retningslinjer. For oss som har vårt daglige virke ved Roald Amundsen videregående skole, er dette sentrale retningslinjer som setter preg på måten vi organiserer vår virksomhet på. Virksomhetsplanen beskriver på en formell måte ulike sider av skolen som sikrer at Roald Amundsen videregående skole framstår som et godt sted å lære for elevene og samtidig en god arbeidsplass for ansatte. Noen sentrale faktorer for god skolekultur er: Virksomhetsplan 2014/2015 4

5 Ledelse Ledelse utføres på alle nivå i skolen. Ledelse av læringsarbeidet i klasserom og verksteder er kjernefunksjonen i skolen. Elevene våre skal møte en skolehverdag som er preget av tydelighet og struktur og gode læringsopplevelser. Arbeidsmiljø Skolen legger vekt på å ivareta den enkelte arbeidstakers arbeidsmiljø gjennom et systematisk HMS-arbeid. Gode informasjonsrutiner er en viktig del av dette arbeidet. Skolens personalpolitikk og samhandling med de ansattes organisasjoner bygger på en gjensidig fleksibilitet. Læringsarbeid Skolen skal gjennom sine ledere og lærere legge til rette for at alle elever deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget og klassens arbeid. Skolens arbeid med kompetansemål og vurdering har til hovedhensikt å øke den enkelte elevs kompetanse. Samarbeid om læring Ledere og lærere samarbeider med andre skoler, nærmiljøet, lokalt arbeidsliv, universitet og høgskoler om å utvikle god opplæring for alle elever i et livslangt perspektiv. Skolens visjon: Alltid mot nye mål Skolens temaprofil: Forske og utforske Skolens overordnede målsetting: Alle elever forlater Roald Amundsen videregående skole med en planlagt kompetanse. Skolens primære oppgave Den enkelte elev, individuelt og sosialt, lærer mest mulig ut fra egne forutsetninger. Det forutsetter at vi i fellesskap holder fast i troen på at alle kan lykkes og at alle kan lære - på sin måte - på ulike måter - på mange måter - på ulike arenaer. Vi vil tilby alle våre elever en opplæring som er planlagt, gjennomført og vurdert av lærere som i fellesskap tilpasser en helhetlig opplæring til elev, fag og metodikk. Skolens virksomhetsplan bygger på følgende dokumenter: Økonomiplan Lederavtalen med opplæringstilbud og budsjett Ansvarsdokument Strategi for høy kompetanseoppnåelse Opplæringsloven med forskrift Forvaltningsloven Etiske retningslinjer Rundskriv Udir Kvalitetskartet Skolerute Roald Amundsen videregående skole Elsie Marit Urdal Sand rektor Virksomhetsplan 2014/2015 5

6 Organisering av Roald Amundsen videregående skole Ny organisasjonsmodell fra : «Mer tid til det som gjelder» Modellen tar utgangspunkt i de tre store områdene som skolen skal lede og drive: - Pedagogisk kjernevirksomhet - Pedagogiske støtteoppgaver - Administrative støtteoppgaver Organisering av Roald Amundsen videregående skole Modellen tar utgangspunkt i de tre store områdene som skolen skal lede og drive Rektor Ass.rektor Utviklingsleder Avd.leder Norsk Samfunnsfag Avd.leder Realfag Idrett Avd.leder Språk KM Adm. leder Ped.støtte ressurs 19 lærere 18 lærere 16 lærere 10 personer Bibliotekar Rådgivere Systemansvarlig Kontaktlærere Faglærere Kontaktlærere Faglærere Kontaktlærere Faglærere Kontorpersonell Teknisk leder Renhold Virksomhetsplan 2014/2015 6

7 Studietilbud Roald Amundsen videregående skole har: 3 utdanningsprogrammer Ca. 600 elever 79 ansatte Samarbeidsavtale med ungdomsskoler i nærmiljøet om faget utdanningsvalg, arbeidslivsfag og forsering av fag. Gode overgangsordninger mellom skoleslagene står sentralt. Godt samarbeid med lokale organisasjoner og lokalt næringsliv. Ledelse Skolens pedagogiske ledelse: Rektor Assisterende rektor Utviklingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder Avdelingsleder Øvrig ledelse: Administrasjonsleder Elsie Marit Urdal Sand Svein Magne Sirnes Mette Andersen Ingunn Lhote Mette Irene Dahl Henriette Sæbø Aud Ødegård Kontakt med skolen: Telefon: E-post: Virksomhetsplan 2014/2015 7

8 Skolens opplæringstilbud Roald Amundsen videregående skole har følgende opplæringstilbud for skoleåret : Vg1: Studiespesialisering Idrett Medier og kommunikasjon Vg2: Studiespesialisering Idrett Medier og kommunikasjon Vg3: Studiespesialisering Idrett Medier og kommunikasjon Slik leder vi skolen Skolen ledes tett på praksis, forankret i lederavtalen mellom fylkesrådmannen i AFK og rektor. Skolens plandokumenter er forankret i lover, forskrifter og sentrale styringsdokumenter. Vi legger vekt på å omforme overordnede dokumenter til praktiske tiltak/veiledninger som kan brukes i det daglige arbeidet i klasserom og verksted. Skolens utviklingsmål er utgangspunkt for satsningsområder og samhandling i skolen. Utviklingsmålene er en viktig del av skolens virksomhetsplan og lederavtale. Utviklingsmålene utarbeides på bakgrunn av undervisningsvurderingen, elevundersøkelsen og annet tallmateriale. Skolen ledes av en ledergruppe som leder tett på praksis, og som gjennom dette veileder og støtter lærerne i deres yrkesutøvelse. Vi legger vekt på utvikling av ledelse på alle nivå i skolen. Læreren eller kontaktlæreren er leder for kjernevirksomheten i skolen. Tydelig og inkluderende ledelse i klasserom og verksted er utgangspunkt for god læring. Samarbeidsmøter mellom skolens ledelse og de ansattes organisasjoner brukes både til forhandlinger, drøftinger, informasjon og samhandling se årshjul for samarbeidsmøtene. Gjennom en forutsigbar møtestruktur og møteplan ivaretas medinnflytelse og samarbeid knyttet til ledelse, samarbeid om elevenes læring og fagsamarbeid. Vi har medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler som ivaretar arbeidsmiljø, kompetanseutvikling og livsfasetilpasning. Vi samarbeider med elevrådet og gjør aktivt bruk av tillitselevene blant annet gjennom halvårige vurderinger og tilbakemeldinger. Bruk av resultater, undersøkelser og prosjekter er en viktig del av vårt utviklingsarbeid. Vi samarbeider med lokalmiljø, kommuner, andre skoler og høyere utdanningsinstitusjoner om læring for alle i et livslangt perspektiv. Virksomhetsplan 2014/2015 8

9 Skolens ledergruppe og fellesledelse Ledermøtet er ledelsens viktigste arena for utvikling av god praksis. Lederne skaper en felles plattform gjennom ledermøte. Viktige saker åpnes og avsluttes i ledermøter. Lederne har klart definert ansvar/myndighet som er kjent for alle i skolen. Lederne veileder og støtter de ansatte i deres yrkesutøvelse. Lederne har personalansvar og elevoppfølging for sine lærere/klasser. Lederne samarbeider om utvikling av god/ønsket pedagogisk praksis. Lederne er regelmessig til stede i klasserom og verksted. Lederne organiserer klassemøter og avdelingsmøter som ivaretar skolens praksis. Fellesledelse Strategisk ledelse Systemledelse Ledelse tett på praksis Skolens dokumenter Et forsvarlig system Dokumentasjon Regionale oppgaver Samarbeid med kommunen Lønn, budsjett og regnskap Opplæringstilbudet Årsplan, årshjul Møtestrategi/struktur Personalledelse Pedagogisk ledelse IKO/Ny GIV Vurdering Stillingsplan, Ansettelser Internasjonalisering Prosjekter Praksisstudenter Elevråd Skoleutvikling Bygging av ny skole Eksamen HMS, beredskap, datasikkerhet IKT IA oppfølging Forsikring Sats Legging av timeplan og romplan og oppfølging av årstimer Informasjonsrutiner Hjemmeside/portal Oppfølging av skolens strategier og utviklingsmål Klasseledelse i tråd med intensjonene i «Slik leder vi skolen» og læringsarbeid i praksis Personalledelse slik det er beskrevet i «Slik leder vi skolen» Læringsarbeidet - fra læreplan til sluttvurdering for sine klasser/trinn Læreplaner, fag og fagmøter IKO/Ny GIV vurderingsarbeid eksamen resultater og oppfølging av resultater Holdningsskapende arbeid Pedagogisk bruk av IKT digitale og trykte læremidler Den enkelte leder har i tillegg fått spesielt ansvar for: - utdanningsprogram/trinn - en gruppe av personalet - fag knyttet til utdanningsprogram/trinn Virksomhetsplan 2014/2015 9

10 Skolens dokumenter skoleåret Overordnede dokumenter Virksomhetsplan Slik leder vi skolen Læringsarbeid i praksis Kompetanseplan Handlingsplaner HMS og beredskapsplaner Internasjonalisering IKT og digital kompetanse Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus og uønsket adferd Rutinebeskrivelser Arbeid med økonomi/budsjett Fra utlysing til tilsetting Prinsipper for stillingsplan og timeplan Fagvalg Praksisstudenter Utdanningsvalg Prosjekt til fordypning og arbeidspraksis Spesialundervisning Eksamen Dokumentasjon Vurdering Årstimer og et forsvarlig system Fritak av fag Personalledelse/arbeidstidsordning IA-arbeid/sykefraværsoppfølging Lønnsarbeid Realkompetansevurdering Informasjonsflyt (Skoleportal, It s learning, Elevportal) Skolestart Behandling av skolemiljøsaker Årshjul Ledelse/ledermøter Medbestemmelse (møte med organisasjonene) HMS-arbeid/skolemiljø Skoleutvalg Elevrådsarbeid Samarbeid med ungdomstrinnet i kommunen Virksomhetsplan 2014/

11 Skolebrosjyre Skolen har gjennom flere år utviklet en skolebrosjyre som deles ut til alle elever ved oppstart av nytt skoleår. Den inneholder viktig informasjon til elevene knyttet til elevrollen i skolen. Fra innholdsfortegnelsen Velkommen v/rektor Skolens visjon Skolens satsingsområder Læringsplakaten Presentasjon av ledelsen Presentasjon av skolens stab Godt å vite Elevrådet Skolemiljø/miljøagenter Foreldrelag Skolebiblioteket Skolens hjelpeapparat Skolens opplæringstilbud Organisering av undervisningen Vurdering for læring Hva betyr karakterene? Skolereglementet, Akershus fylkeskommune IKT-reglement Husregler Skoleruta Informasjon og veiledning til foresatte Foreldresamarbeid i vidaregåande opplæring Skolen skal halde kontakt med foreldra til elevar som ikkje er myndige etter verjemålslova 1 gjennom heile opplæringsåret. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra Virksomhetsplan 2014/

12 Et forsvarlig system Et forsvarlig system er et begrep hjemlet i opplæringsloven og omhandler all pedagogisk virksomhet i skolen. Læreplanens forskriftsfestede årstimetall i hvert enkelt fag er knyttet til dette. Elevene har rett på minimum det årstimetallet per fag som er nedfelt i læreplanene. Skolen skal planlegge opplæringen slik at elevene får oppfylt dette. Det viktigste pedagogiske arbeidet i dette er å gi innhold i fag og timer slik at skolen oppfyller sin primære oppgave slik det er beskrevet i prinsipper for opplæringen, kompetansemålene i læreplanene og forskrift til opplæringsloven. Sikre elevene årstimetall Fra Økonomiplanen til Akershus Fylkeskommune : Skolene skal utarbeide en rutinebeskrivelse på hvordan de sikrer elevenes årstimetall slik det framgår av forskrift til opplæringslova og Udir I tillegg til planlegging av skoleåret som sikrer elevene årstimetallet i de enkelte fag skal skolen ha en beskrivelse av: Skolens plan for ordinær opplæring av elever som ikke er trukket ut til eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven 1-4 I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fag- og timefordelinga fastsett. Tida som går med til eksamen, medrekna eventuell førebuingstid som blir teken frå undervisninga, skal reknast som opplæringstid. Elevar som ikkje blir trekte ut til eksamen, skal ha ordinær opplæring. Skolens plan/organisering av opplæringen ved læreres eventuelle fravær. Skolens praksis Skolens planlegging av årstimer Skolen legger ut en timeplan der årstimene i de enkelte fag blir ivaretatt. Bak dette arbeidet ligger en organisering av: Skoleåret har 194 dager for elevene En oversikt over fridager og bevegelige helligdager En oversikt over alternative dager, ekskursjoner og lignende Bruk av arbeidsplaner Alle datoer/tidspunkt for alternative dager, ekskursjoner og lignende skal være klarlagt innen 1. juni hvert år. Virksomhetsplan 2014/

13 Endringer gjennom skoleåret Oppstår det endringer i timeplanen gjennom skoleåret, ser studieleder til at årstimene i de enkelte fag blir ivaretatt ved å foreta endringer på timeplanen. Eksamensperioden Eksamensperioden defineres til uke Studieleder lager alternativ timeplan på bakgrunn av eksamenstrekket der det er nødvendig slik at årstimetallet blir ivaretatt i alle fag. Organisering av opplæringen ved lærers eventuelle fravær Timer uten lærer regnes bare som avholdte når disse er planlagt og elevene har tilgang på planer i fagene. Skolen har følgende praksis ved lærers fravær: Vikarer settes inn ved planlagt fravær. Vakter settes inn hvis det ikke er mulig å benytte vikar. Arbeidsplaner i alle fag skal være tilgjengelig på It's learning. Arbeidsplaner skal brukes i alle fag. Pedagogisk personell starter opp lærerløse timer ved hjelp av arbeidsplanene i faget. Retten til spesialundervisning og årstimer i fag Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. 2-2 og 3-2. Elever kan ha behov for IOP i enkelte fag der både innholdet og antall timer berøres. I utgangspunktet skal skolens IOP inneholde en planlegging av opplæringen i henhold til årstimetallet i fagene. Der dette avviker skal det begrunnes og dokumenteres. Ny Giv De fleste lærerne skal i løpet av skoleåret ha deltatt i kompetansekurs i grunnleggende ferdigheter. I stedet for støtte med enkelttimer, skal elever som trenger det, delta i to intensive kurs på 8 timer hver. Kursene avholdes i matematikk og 2. fremmedspråk. Vg1 får intensive kurs om høsten, vg2 om våren. Virksomhetsplan 2014/

14 Kvalitetskartet Akershus fylkeskommune har utviklet et kvalitetskart. Kvalitet er i kvalitetskartet definert med utgangspunkt i fire hovedområder: læringsarbeid, kompetanse, miljø og ledelse. Disse er hver delt inn i fem kvalitetsområder, som igjen er ytterligere konkretisert i form av påstandsformulerte kjennetegn. Den strukturerte oppbygningen, kombinert med kjennetegn formulert som påstander, gjør kvalitetskartet til et egnet verktøy i diskusjoner, ved interne undersøkelser og ved utarbeidelse av handlingsplaner og som mål for utviklingsarbeid. Kvalitetskartet er utgangspunkt for skolens praksis og finnes igjen i Læringsarbeid i praksis og Slik leder vi skolen. Kvalitetskartet vil i løpet av dette skoleåret bli erstattet av konseptet «den gode Akershusskolen» som vil bli implementert umiddelbart etter at den godjente Versjonen foreligger. Virksomhetsplan 2014/

15 ANTALL SKOLEDAGER MÅNED Elever Lærere SKOLERUTA KOMMENTARER August plandager Skolestart: Lærere: Elever: Planleggingsdager lærere: 13., 14. og 15. august September Høstferie fra uke 40: 29. og Oktober elevstyrte dager November alt.dag plandager plandag Høstferie uke 40, f.o.m t.o.m Internasjonal-/tverrfaglig dag OD-dag , elevstyrt dag: Lærerne planleggingsdag Lærerne nettverksdag Elevene alternativ dag Desember Juleferie: f.o.m. tirsdag Januar Juleferie: t.o.m Februar Vinterferie: uke 8 f.o.m. mandag t.o.m. fredag Mars Påsekferie f.o.m April alt.dag dag Påskeferie t.o.m Lærerne nettverksdag Elevene alternativ dag Mai alt.dag 17 Fridag/helgedager: Fridag Kristi himmelfartsdag Lærerne fri Elevene alternativ dag Fri (2.pinsedag) Juni Siste skoledag: tirsdag Antall skoledager Lærernes skoledager skal være: Elevenes skoledager skal være: plandager elevstyrte dager og 3 alternative dager Virksomhetsplan 2014/

16 Skoleutvikling og bruk av resultater/undersøkelser Kunnskapsløftet har gitt oss: Større lokal handlefrihet Et læreplanverk og vurderingsforskrift med rom for lokale tilpasninger Metodefrihet Fylkeskommunen Har ansvaret for å kvalitetssikre og følge opp virksomhetene. Har en klar beskrivelse av kvalitet i kvalitetskartet. ØP, lederavtalen og styringsdialogen setter klare mål for våre aktiviteter. Nasjonalt nivå skal etterprøve at vi følger opp læreplanverket/vurderingsforskriften gjennom blant annet nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Fylkeskommunalt nivå etterprøver kvaliteten vår gjennom kvalitetsundersøkelsen. Resultater/undersøkelser vi tar med inn i egen skoleutvikling Nasjonale prøver/kartleggingsprøver Elevundersøkelsen Undervisningsvurderingen Elevenes oppnådde resultater Tilbakemelding fra tillitselever Psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser Egendefinerte undersøkelser Undervisningsevaluering Sammen med undervisningsevalueringen tar lærerne elevundersøkelsen og elevenes oppnådde resultater med inn i dialog og utvikling i egne klasser. Disse resultatene gir ingen verdi hvis vi ikke reflekterer dem inn i egne utviklingsprosesser. Derfor har vi en rekke tiltak i skolen som skal brukes til å reflektere over resultater, nedfelle utviklingsområder i skolens utviklingsmål og lage tiltak på skole- og klassenivå. Vi bruker resultater/undersøkelser for å videreutvikle Skolens praksis nedfelt i skolens dokumenter o Skolens virksomhetsplan o Slik leder vi skolen o Læringsarbeid i praksis o Skolens vurderingspraksis Dokumentene våre er bygget på styrings- og veiledningsdokumenter, oppnådde resultater, og det som framkommer blant annet i prosess med de ansattes organisasjoner. Virksomhetsplan 2014/

17 Hvordan bruker vi nasjonale og fylkeskommunale undersøkelser? Vi trekker fram enkelte områder og ser på disse. Vi ser på resultater knyttet til utviklingsmålene våre. Disse er laget på bakgrunn av ønsket praksis som igjen er bygget på kvalitetskartet. Dermed vil kvalitetsundersøkelsens spørsmål gi oss svar på hvordan vi lykkes med å nå våre utviklingsmål. Vi tar opp skolens resultater i: Skoleutvalg/skolemiljøutvalg Møte med de tillitsvalgte Arbeidsmiljøutvalget Elevrådsstyre Ledermøte Fellesmøte med de ansatte Dette danner grunnlaget for skolens utviklingsmål og tiltak. Vi tar opp resultater og utvikler tiltak på klassenivå med: Kontaktlærere Klasse/gruppe Faglærere Styringsdialogen Annen hvert år har vi virksomhetsbesøk fra Akershus fylkeskommune, og i denne styringsdialogen er vi med på å bestemme framtidige forbedringsområder på bakgrunn av oppnådde resultater og områder for videreutvikling. Disse områdene nedfelles i lederavtalen mellom fylkesrådmannen og skolens rektor, og er en del av skolens pedagogiske virksomhetsplan. Mål for Roald Amundsen videregående skole Mål satt av fylkesrådmannen og virksomhetsleder etter styringsdialogen i 2014 Forhold virksomheten skal arbeide videre med Videreutvikle arbeidet med læringstrykk og klasseledelse Målrette arbeidet med å følge opp og redusere elevfraværet Profesjonsutvikling: Styrke delingskulturen ved skolen Krav til dokumentasjon Elevundersøkelsen Undervisningsvurderingen SATS Rapport fra skolen Medarbeiderundersøkelsen Rapport fra skolen Ansvar rektor rektor rektor Virksomhetsplan 2014/

18 Mål Forventede resultater Alle elever på 1. trinn blir kartlagt i norsk og regning. I fremmedspråk får elever med utfordringer tilbud om 2 timer ekstra hver uke fra og med januar Elevene får tidlig oppfølging og velger riktig variant i matematikk. Elever med utfordringer får støtte Vi har fått større gjennomføringsgrad i 2. fremmedspråk i 2013 enn året før. Ny GIV modellen er tatt i bruk 2 Bedre informasjonen for alle parter i skolen Samarbeidet med grunnskolen er systematisert Alle vet hvor de finner relevant informasjon Tallet på informasjonskanaler er redusert. Informasjonen er klar og entydig. Informasjonen blir gitt i tide Større gjennomstrømming Utdanningsvalg på 10. trinn. Hospitering/smakebit for elever på 8. trinn. Arbeidslivsfag i samarbeid med kulturskolen, Hellerasten ungdomsskole og Roald Amundsen videregående skole. Akselerasjon av løpet i ungdomsskolen Faglig samarbeid for å lette overgangen mellom videregående skole og ungdomsskolen (se egen beskrivelse) 2. fremmedspråk Matematikk i begynnerfasen Mentor 2 Matematikkprosjekt med Hellerasten ungdomsskolen Virksomhetsplan 2014/

19 Utviklingsmål for skoleåret Skolens overordnede målsetting Flest mulig elever forlater Roald Amundsen videregående skole med en planlagt kompetanse. Ledelse Skolen skal arbeide med styrings- og veiledningsdokumenter, skolens resultater og prosjekter slik at de kommer til praktisk anvendelse i hele skolens virksomhet. Skolen skal videreutvikle god forvaltning av ressurser. Medarbeidersamtalen brukes som et verktøy for utvikling, veiledning og kompetanseplanlegging. Skolen skal ledes tett på praksis i klasserom, verksteder og alternative opplæringsarenaer. Ledelse av læringsarbeid i klasserom og verksteder skal være preget av tydelighet og struktur. Læringsarbeidet skal ledes av lærere som i samarbeid utvikler gode læringsmiljøer. Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling Skolen skal: Ivareta den enkelte arbeidstakers arbeidsmiljø gjennom et systematisk HMSarbeid, herunder gode informasjonsrutiner. Videreføre en personalpolitikk og en samhandling med de ansattes organisasjoner, som bygger på en gjensidig fleksibilitet. Opprettholde en møtestruktur som ivaretar en felles forankring av skolens pedagogiske arbeid, medinnflytelse i ulike prosesser, et godt fagsamarbeid og muligheten til å lære av hverandre. Gjennomføre kompetanseutvikling i tråd med skolens kompetanseplan. Delta i fagnettverk med de andre videregående skolene i Follo Ivareta vår handlingsplikt til å iverksette tiltak vedrørende elevenes skolemiljø. Læringsarbeid Skolen skal gjennom sine ledere og lærere: Gi opplæring i å legge til rette for at alle elever deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget og klassens arbeid. Videreutvikle en vurderingspraksis i tråd med vurderingsforskriften, med fokus på å utvikle elevenes kompetanse. Velge ut og bruke metoder, digitale og trykte læremidler og vurderingsformer som utvikler elevenes læringsstrategier og demokratiske forståelse, samt motiverer til engasjement i eget læringsarbeid. Sikre den enkelte elev tilpasset opplæring i tråd med skolens beskrevne praksis. Virksomhetsplan 2014/

20 Samarbeide om oppfølging av den enkelte elev (bruk av IKO-modellen/Ny GIV), slik at tidlig innsats kan øke elevenes motivasjon og forebygge fravær. Foresatte trekkes aktivt med inn i dette arbeidet. Gjøre bruk av fleksible opplæringsløp og alternative opplæringsarenaer, for å få alle elever til å fullføre med planlagt kompetanse. Kvalitetssikre spesialundervisning i tråd med gjeldende regelverk og slik at den enkelte elev kan utvikle sin kompetanse og oppleve mestring. Samarbeid om læring Ledere og lærere samarbeider med andre skoler, nærmiljøet, lokalt arbeidsliv, universitet og høgskoler om å utvikle god opplæring for alle elever i et livslangt perspektiv. Skolen samarbeider med ungdomsskolene i Oppegård kommune om oppfølging av den enkelte elev, slik at tidlig innsats kan øke elevenes motivasjon og forebygge fravær. Skolen følger opp samarbeidsavtalen med ungdomsskolene i Oppegård kommune. Skolen samarbeider med lokalt næringsliv for å utvikle praksisplasser som alternativ til opplæring i skole. Skolen samarbeider med de andre videregående skolene på i Follo, veiledningssenteret, NAV og OT om satsing mot frafall. Skolen videreutvikler sitt internasjonale arbeid, både humanitært arbeid, kulturelt samarbeid og samarbeid med andre skoler og land i tilknytning til ulike prosjekter. Skolen er praksisarena for universitet og høgskoler, som et ledd i å utvikle god praksis. Virksomhetsplan 2014/

21 Resultatmål knyttet til noen av de sentrale utviklingsmålene Kvalitetsmål for perioden Resultatmål for år Spesielt fokus kommende skoleår 1 Ledelse Skolen skal ledes tett på praksis i klasserom, verksteder og alternative opplæringsarenaer. Mer forutsigbarhet: Ledelse av læringsarbeid i klasserom og verksteder skal være preget av tydelighet og struktur. Læringsarbeidet skal ledes av lærere som i samarbeid utvikler gode læringsmiljøer Ledelsen er regelmessig til stede i klasserom og verksted. Klasselærerne og kontaktlærer ivaretar kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet i klassen/gruppen. 2 Arbeidsmiljø og kompetanseutvikling Skolen skal opprettholde en møtestruktur som ivaretar en felles forankring av skolens pedagogiske arbeid, medinnflytelse i ulike prosesser, et godt fagsamarbeid og muligheten til å lære av hverandre. Skolen har en møtearena og en møteplan som ivaretar medinnflytelse i skolens viktige prosesser. Vi fortsetter med gruppearbeid knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid. Fagmøter planlegges slik at erfaringsutveksling og tid til å lære sammen og av hverandre ivaretas. Virksomhetsplan 2014/

22 Kvalitetsmål for perioden Resultatmål for år Oppfølging av fravær Læringsarbeid 1.1 Videreutvikle en vurderingspraksis i tråd med vurderingsforskriften, med fokus på å utvikle elevenes kompetanse Skolen skal samarbeide om oppfølging av den 1.4 enkelte elev slik at tidlig innsats kan øke elevenes motivasjon og forebygge fravær. 1.5 Foresatte trekkes aktivt med inn i dette arbeidet. Vurdering for læring er et fokusområde gjennom hele året. Elevsamtaler, midtveisvurdering og underveisvurdering brukes aktivt for å øke elevenes kompetanse Skolen tar i bruk IKO-modellen for alle klasser og grupper. Det gjennomføres en foreldresamtale og tre foreldremøter for elever under 18 år i løpet av skoleåret. Foreldrehefte videreutvikles og brukes i samhandling med foresatte. Foreldrelag er blitt opprettet for 1. trinn 4 Omdømmebygging: Samarbeid Ledere og lærere samarbeider med andre skoler, nærmiljøet, lokalt arbeidsliv, universitet og høgskoler om å utvikle god opplæring for alle elever i et livslangt perspektiv Skolen har ett felles fagmøter per halvår sammen med ungdomsskolene i kommunen. Skolen har samarbeidsavtale med som følges opp med årlige møter. Utvikle samarbeidsavtale med UiO og NTNU knyttet til realfag. Virksomhetsplan 2014/

23 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og beredskapsarbeid Målsetting for skolens HMS-arbeid Roald Amundsen videregående skole skal være en trygg skole og arbeidsplass for ansatte og elever. Forebyggende arbeidsmiljøtiltak skal føre til en positiv utvikling av arbeidsmiljøet. Skolen vil med sitt HMS-system forebygge ulykker og helsefarer, samt skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at helse, miljø- og sikkerhet er en prioritert del av skolens opplæring og drift. Skolen vil aktivt arbeide for å iverksette rutiner og risikovurderinger for alle aktiviteter som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet. Skolens HMS-system Skolens elever og ansatte skal gis økt delaktighet i HMS-arbeid. Dette gjør vi for å fremme engasjement og motivasjon, og for at de ansatte skal kunne ta et større ansvar for sikkerheten på arbeidsplassen. Mål og planer skal formidles på en slik måte at elever og ansatte føler seg ivaretatt. Alle må få en forståelse for hvilke mål og vurderinger som gjelder for deres arbeidsplass. Alle risikofylte arbeidsoppgaver skal identifiseres og analyseres. Forebyggende tiltak skal deretter vedtas og iverksettes for å redusere risikoen på den enkelte arbeidsplass. Forretningsidé Roald Amundsen videregående skole skal: Tilby alle elever en tilpasset opplæring med variasjon i læringsformer og læringsarenaer. Ha et arbeids- og læringsmiljø preget av høy faglig og pedagogisk kvalitet, preget av entusiasme og samarbeid. Som regional utviklingsaktør samarbeide med avgiverskoler, lokalt arbeids- og næringsliv, andre skoler i regionen og høyere utdanning. Krise- og beredskapsplanlegging Planen for Roald Amundsen videregående skole bygger på: Akershus fylkeskommunes overordnede krise- og beredskapsplan. Oppegård kommunes beredskapsplan. Administrasjon av planen - gyldighet og revisjon Rektor har det overordnede ansvar for ajourhold og revisjon av planen. Planen oppdateres ved alle større endringer i forutsetning for planen. I tillegg skal den være gjenstand for en årlig revisjon. Revisjonen skal foregå etter at overordnet beredskapsplan er vedtatt. Arbeidet med revisjon er forankret i AMU. Virksomhetsplan 2014/

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer