Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til servicekontoret. Lyngen kommune, den Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord, Boks 34, 9305 Finnsnes Kommunekasserer, her. Økonomikonsulent, her NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 3/11 DS 1/11 Politisk sak Søknad om bistand forretningsplan JL Bygg Consult AS sus X 2011/1017 PS 4/11 Arbeids- og delegasjonsreglementet for næring 2011/1809 PS 5/11 PS 6/11 PS 7/11 Søknad om investering - og utviklingstilskudd Artic Plast AS Søknad om støtte fra næringsfondet - JL Bygg Consult AS Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngenalp BA 2011/ / /1182 PS 8/11 Infrastruktur Tyttebærvika - fortid og framtid 2009/439 PS 9/11 Ad. søknad om støtte til bokutgivelse om rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord- Troms, del /4354 Når møtet starter, vil Bio-Arctic v/gunnar Grønvoll møte næringsutvalget for informasjon om prosjektet. Side 3

4 PS 3/11 Politisk sak DS 1/11 Søknad om bistand forretningsplan JL Bygg Consult AS sus Side 4

5 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 044 Saksbehandler: Andre Sigvaldsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/11 Lyngen næringsutvalg Arbeids- og delegasjonsreglementet for næring Henvisning til lovverk: Arbeids og delegasjonsreglement, vedtatt av Lyngen kommunestyre i sak 46/2010. Rådmannens innstilling Lyngen Næringsutvalg delegerer til rådmann i Lyngen kommune å gjøre administrative vedtak på søknader til det kommunale næringsfondet ved søknadsbeløp opptil kr ,- Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Gjeldende arbeids og delegasjonsreglement ble vedtatt av Lyngen kommunestyre i sak 46/2010. I reglementets kap.5 Reglement for næringsutvalget, 2 ANSVARSOMRÅDE heter det blant annet at; Utvalget er fondsstyre for det kommunale næringsfondet i hht. de til enhver tid gjeldende retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms vedtatt av Troms fylkeskommune. I praksis betyr dette at Lyngen Næringsutvalg skal vedta samtlige søknader om tilskudd og lån fra det kommunale utviklingsfondet uavhengig av beløpets størrelse. Side 5

6 I tidligere vedtatte Arbeids og delegasjonsreglement ble søknader om tilskudd opptil kr ,- behandlet som delegerte vedtak fra administrasjonens side. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Side 6

7 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Andre Sigvaldsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/11 Lyngen næringsutvalg Søknad om investering - og utviklingstilskudd Artic Plast AS Henvisning til lovverk: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Rådmannens innstilling 1) Lyngen kommune innvilger Artic Plast AS et investerings-/ utviklingstilskudd til delautomatisering av produksjonslinjen på inntil kr kronersyttitusen Tilskuddet tildeles som bagatellmessig støtte. Dekning: Statlig næringsfond 2) Grunnlag for utbetaling av tilskudd Robot..kr Vakuumsuger, robotrom, jigger, opplæring...kr Montering på stedet utført av leverandører kr Sum.kr Vilkår for utbetaling: a) Prosjektet/ arbeidene må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt fram. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskudd/ lån tilsvarende. b) Kostnadene med prosjektet må dokumenteres gjennom bilag (kvitteringer, mv) og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget før utbetaling finner sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune v/ næringssjef. c) Tilsagnet er gyldig i 1-ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. d) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. Side 7

8 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Artic Plast AS på Furuflaten ble etablert i 2006 under næringskode produksjon av halvfabrikater av plast. Selskapet produserer og selger i dag skallene som benyttes til Ecotechs produksjon av forbrenningstoalettet Cinderella. Fra oppstarten i 2006 har bedriften produsert skallenheter pr. år, og det forventes at produksjonsvolumet for inneværende år vil bli ca enheter. Artic Plast gikk med overskudd i 2009 og 2010 og opplever en positiv utvikling så langt i år. Selskapet skal nå investere i ny robotteknologi for å kunne forsterke egen konkurranseevne. Formål/hensikten er å kunne møte en økende etterspørsel etter nye produkter, samt sikre eksisterende produksjon med ny og kostnadseffektiv produksjonsteknologi. Investeringen vil utløse muligheter til å produsere blant annet plattinger til stillasjesystemer, plastbåter og plastkomponenter for definerte markeder. Tiltaket vil ventelig utløse 2-3 nye arbeidsplasser. Følgende kostnader og finansieringsplan er presentert: Kostnadselement Kostnad Robot Vakuumsuger, robotrom, jigger, opplæring, mv Eget arbeid Montering på stedet utført av leverandører % redusert produksjonskapasitet i 1 uke Sum Finansieringsplan NOK Lyngen kommune Innovasjon Norge (tilsagnsbrev datert ) Lån Egne midler/ egenandel Eget arbeid Sum Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Kommunale næringsplan. Økonomiske konsekvenser Ingen kjente Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen kjente Miljøkonsekvenser Ingen kjente Vurdering av alternativer og konsekvenser Prosjektet vurderes å gi bedriften flere interessante produksjon og markedsmessige muligheter, spesielt sett i lys av dagens produktportefølje og avhengighetsforholdet bedriften har til Ecotech`s aktivitetsnivå. Selskapet bør fremover utvikles i en retning som gir større produkt og markedsmessig fleksibilitet slik dette tiltaket bidrar til. Som grunnlag for vurdering av tilskudd må Lyngen kommune forholde seg til Side 8

9 Retningslinjene for kommunale utviklingsfond i Troms vedtatt i I utgangspunktet kan kommunen tildele all støtte til bedrifter som bagatellmessig støtte med inntil 100 % inndekning av kostnadsgrunnlaget. Dersom søker har mottatt offentlig støtte til samme formål hos andre virkemiddelapparat, som i dette tilfellet hos Innovasjon Norge, har kommunen kun adgang til å tildele tilskudd som bagatellmessig støtte opptil støttetaket. Dette iht. kumulasjonsreglene. Av prinsipielle årsaker frarådes det å gi tilskudd for å kompensere tapte driftsinntekter i forbindelse med redusert drift og kostnadsmomenter som bedriften har valgt å egenfinansiere fullt ut. Det tilrådes derfor å godkjenne følgende kostnader: - Robot - Vakuumsuger - Robotrom, jigger, opplæring - Monteringskostnader fra eksterne leverandører. Samlet utgjør kostnadsgrunnlaget kroner ,-. Innovasjon Norge`s tilsagn utgjør 25 % av godkjente kostnader. Iht. EØS reglementet for bagatellmessig støtte kan kommunen i dette tilfellet være med på å toppe støtten med inntil 10 % eller kroner ,-. Gjennom avveining av tilgjengelige tilskuddsmidler, økonomiske effekter som prosjektet utløser for bedriften og sysselsettingseffekten anbefales det i tildele et tilskudd på kr ,- til Artic Plast AS for investering i robotteknologi for delautomatisering av produksjonslinjen. Side 9

10 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Andre Sigvaldsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 6/11 Lyngen næringsutvalg Søknad om støtte fra næringsfondet - JL Bygg Consult AS Rådmannens innstilling 1) Lyngen kommune innvilger JL Bygg Concult AS et investeringstilskudd på inntil Kr kronerfjortentusenåttehundreogsekstifem Tilskuddet tildeles som bagatellmessig støtte. Dekning: Statlig næringsford. Følgende kostnader ligger til grunn: - Software.kr Termokamera.kr Tetthetsmåler.kr Fuktmåler.. kr Sum.kr Støtteandel utgjør 5 % av beregningsgrunnlaget 2) Vilkår for utbetaling a) Prosjektet/ arbeidene må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt fram. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskudd/ lån tilsvarende. b) Kostnadene med prosjektet må dokumenteres gjennom bilag (kvitteringer, mv) og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget før utbetaling finner sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune v/ næringssjef. c) Tilsagnet er gyldig i 1-ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. d) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. e) Før utbetaling finner sted skal bedriften orientere skriftlig eller i elektronisk form om all bagatellmessig støtte mottatt de 3 siste kalenderår. Dette i hht. EØS-reglementet. Side 10

11 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken JL Bygg Consult AS er nylig stiftet med en aksjekapital på kroner. Bak selskapet står Tim Jegervatn og Kjell Roger Lundvoll med 50 % eierandel hver. Begge er bosatt i Lyngen kommune. Tim Jegervatn har relevant utdanning for arbeid i bygningsbransjen. Hans siste arbeidsgiver var Norvegg AS i Nord-Lenangen i Lyngen kommune. Som følge av nedbemanning ved bedriften ble Tim jegervatn sagt opp i februar Mulighetene for arbeid i Lyngen hos bestående bedrifter er begrenset. Tim startet derfor planlegging av oppstart av eget rådgivningsfirma. Han har fått med seg Kjell Roger Lundvoll som har erfaring fra arbeid i Norvegg AS og familiens entreprenørbedrift. Kjell har i hovedsak økonomisk utdannelse. Disse to har drevet planlegging av selskapet med sikte på produkter, markeder, økonomi og finansiering. Oppstarten synes lovende i og med at markedet stadig er i kontakt med etablererne og uttrykker ønske om at de må komme i gang snarest. Det er gode utsikter til at bedriften vil ha en rimelig ordrereserve ved oppstarten. Bedriften legger opp til et aktivitetsnivå tilsvarende 1,5 årsverk. Forretningsidè: selskapets forretningsidè er å tilby utbyggere, eiere av hus og bygninger og det offentlige byggetekniske system tjenester i form av generell byggerådgivning, spesielle analyser og kontroller på spesialiserte områder i forbindelse med bygg. Konsept: Konseptet bygger på å utnytte grûndernes nåværende kompetanse innen bygningssektoren og matche denne med teknisk utstyr slik at bedriften kan tilby spesialprodukter på spesielle områder av bygningsbransjen. Slike områder er bl.a. energi og miljø. Konseptet går også ut på sterk satsning på videre utvikling av grûndernes kompetanse både i retning av økt formell kompetanse og i retning av spesialkompetanse som bygger under bedriftens hovedprofil. Produkter: Bygningsloven er under endring og endringene forventes å tre i kraft i løpet av 2011, 2012 og senere. En viktig endring er at egenkontroll ved prosjektering og bygging nå skal erstattes av tredjemannskontroll. Tim Jegervatn har søkt om en rekke spesialgodkjenninger samt sentralgodkjenning for slik tredjemannskontroll. Det viktigste produktet forventes å bli byggesak, tegning, prosjektering, planlegging, rådgivning, godkjenningsassistanse og byggekontroll til entreprenør og private i hjemkommunen. Det nest største produktet forventes å bli til private og bedrifter innen alle markedsnisjene innen spesielle områder som planlegging og kontroll innen energi og miljø og den nevnte tredjemannskontrollen. Selskapet har søkt om godkjenning for prosjektering og bygging av våtrom og beregner å komme i gang med denne virksomheten i andre halvår Et fjerde produkt vil være tilbud om gjennomgang av bygninger med varmesøkende kamera (termografering) for å avdekke varmetap og energilekkasjer. Bedriften er nær ved å inneha kompetanse til å kunne forestå miljøsertifisering av bygg. Denne kompetansen skal videreutvikles omgående slik at bedriften kan tilby dette produktet. Side 11

12 Markeder: Geografisk vil hovedmarkedet strekke seg fra og med Lofoten/Ofoten til Kirkenes. Når det gjelder hovedproduktet, rådgivning og formalbistand innen småhusbygging vil nærmarkedet i Lyngen med omkringliggende kommuner bli prioritert. For enkelte spesialprodukter kan markeder utenfor Nord-Norge tenkes. Når det gjelder markedsnisjene dreier det seg om: - Husbyggere - Hyttebyggere - Privat næringsliv - Offentlige organer som kommuner, fylker og statlige institusjoner (Forsvaret, Statsbygg) - Rådgivende ingeniører og arkitekter Markedsføring: Bedriften vil bygge opp sin hovedinformasjon på sine nettsider. Her vil hovedproduktene bli beskrevet i detalj. Det er meningen å gjøre nettsidene interaktive slik at man kan holde direkte kontakt med kunder og interessenter gjennom disse. Salg vil i stor grad bli foretatt i direkte kontakt med kundene. Det vil stort sett være tale om salg av kompliserte tjenester innenfor kapitalkrevende markeder. Dette krever fysisk møte mellom kjøper og selger. I tillegg vil bruk av telefon og e-post bli de viktigste hjelpemidlene. Den viktigste delen av markedsføringen vil imidlertid være å levere gode råd og tjenester og følge opp kundene på en god måte. På denne måte vil bedriften sørge for høy grad av gjenkjøp og fornøyde kunder som anbefaler bedriften til andre. Konkurrenter Det er ved søk på samme næringskode funnet 2 foretak i Kåfjord, ingen i Storfjord, 2 i Skjervøy og 1 i Lyngen. Det at disse overlever styrker selskapet i troen på at man skal klare seg i markedene. De større konsulentselskapene i fylket er selvsagt konkurrenter, men selskapet vil forsøke å gjøre disse til samarbeidspartnere og kunder. Økonomi Side 12

13 Investering og finansiering Finansieringsplan pr : - Egenkapital: kr ,- - Eget arbeid: kr ,- - Tilskudd fra Næringsfondet: kr ,- - Lån (vurderes): kr. 0,- - Innovasjon Norge og Sametinget er omsøkt men ikke behandlet - Sum finansieringsplan: kr ,- Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Side 13

14 - Bedriften har mottatt et tilsagn om tilskudd fra Innovasjon Norge på samlet kr ,-. Tilskuddet er godkjent benyttet til mindre fysiske investeringer i utstyr, kurskostnader inkl. reise, og lønns og driftsutgifter i 3 mnd. - Bedriften har fått positive signaler fra Sametinget vedrørende støtte til måleutstyr og programvare. Utgangspunktet her er 30 % av kostnadsgrunnlaget på kroner som da utgjør kr ,- Økonomiske konsekvenser I Innovasjon Norges særvilkår for utbetaling av tilskudd fremgår det at investering i programvare og måleutstyr må dokumenteres fullfinansiert før delutbetaling av tilskuddet kan foretas. Vurdering av alternativer og konsekvenser Sterke sider: - Grûndernes engasjement og kontaktnett i denne del av bygningsbransjen - Stor interesse fra markedet - Fremtidsrettede produkter innen energi og miljø - Bosatt nær Tromsø slik at man kan utnytte markedet i Lyngen-området samtidig som man kan ta oppdrag i Tromsø (f.eks fra rådgivningsbransjen der) Muligheter: - Bygge opp gode produkter innenfor energi og miljø - Gjøre sine spesialprodukter kjent i et større regionalt marked (Nord-Norge) - Være med på en forventet oppgang innen hyttebygging i nærområdene - Bygge opp gode produkter som kan utnytte alle markedsnisjene Svake sider: - Lav formalkompetanse - Manglende spesialkompetanse på noen av spesialområdene - Liten organisasjon som vil være sårbar for svingninger i ordretilgang - Lite kapital til å investere i avansert utstyr fra starten av Trusler: - At bedriften ikke oppfatter bedriften som seriøs i oppstarten grunnet lav formal kompetanse - At det tar lengre tid enn antatt å bygge opp en ordreportefølje som er tilstrekkelig - For store svingninger i ordretilgang - Den lave bemanningen kan gjøre at markedsarbeidet i et stort område vil gå for mye utover produksjonen En totalvurdering av forretningskonsept med kompetanse/erfaring, produkt, marked, og økonomi tilsier at grûnderne har forutsetninger for å lykkes med etableringen. Tilgangen på ekstern kapital vil være en avgjørende faktor for hvor hurtig bedriften kan videreutvikle produktporteføljen optimalt slik skissert. Lyngen kommune har tilgang til å bidra med støtte til de samme kostnadselementer som Sametinget legger opp til med ytterligere 5 %, som til sammen utgjør støttetaket på 35 % av beregningsgrunnlaget. Med denne forutsetningen lagt til grunn vil finansieringsplanen se ut som følger: Side 14

15 Finansieringsplan NOK Egenkapital/ lån kr Tilskudd Innovasjon Norge kr Tilskudd Sametinget kr Tilskudd Lyngen kommune kr Sum finansiering kr Side 15

16 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Andre Sigvaldsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 7/11 Lyngen næringsutvalg Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngenalp BA Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngenalp BA Rådmannens innstilling 1) Lyngen kommune innvilger Lyngenalp BA et tilskudd til Profilmarkedsføring av Lyngenalp BA og Lyngen kommune på inntil Kr kronertitusen Tilskuddet tildeles som bagatellmessig støtte. Dekning: Statlig næringsfond. 2) Vilkår for utbetaling a) Prosjektet/ arbeidene må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt fram. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskudd/ lån tilsvarende. b) Kostnadene med prosjektet må dokumenteres gjennom bilag (kvitteringer, mv) og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget før utbetaling finner sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune v/ næringssjef. c) Tilsagnet er gyldig i 1-ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. d) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. e) Før utbetaling finner sted skal bedriften orientere skriftlig eller i elektronisk form om all bagatellmessig støtte mottatt de 3 siste kalenderår. Dette i hht. EØS-reglementet. Side 16

17 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Reiselivsutviklingen i Troms er i positiv endring. Det reisende publikum er stadig økende og konkurransen om gjestene blir stadig hardere. Det legges ned et stort arbeide i Nord-Norsk Reiseliv med fokus på landsdelen, destinasjonsselskapene må legge til rette for opplevelser og aktiviteter. Vi ønsker å være med på denne utviklingen med å skape reiselyst til Lyngen. Det jobbes nå med en ny profil for å vekke interesse for Lyngen og det er gledelig at det er en av kommunens innbyggere som har skissert en ny profil i konkurranse med andre designbyråer. Profilen skal markedsføres generelt, internt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Først ute er Norway Travel Workshop som avvikles i Haugesund. Produksjonen har en kostnad på ca. kr ,- som finansieres gjennom Lyngenalp BA Sixt Bilutleie, Choice Hotels og forhåpentligvis Lyngen kommune. Det søkes om støtte pålydende kr ,- Kopi av profil er vedlagt. Håper på snarlig avgjørelse da dette snarest må settes på trykk. Tilleggsopplysninger innkommet : Kostnadene fordeler seg slik: Designutkast Lundblad, Tromsø ca. kr ,- Designutkast, Alp Design ca. kr ,- Trykk av plakater, Lyngsalpan Vekst ca. kr ,- Arbeidsmøter: Design, Sixt, Choice ca. kr ,- Totale kostnader kr ,- Finansiering: Lyngen Kommune kr ,- Lyngenalp kr ,- Sixt, Choice kr ,- Total finansiering kr ,- Samarbeidsavtalen med Nordic Choice Hotels betyr at alle som trenger overnatting i Tromsø før reisen til/fra Lyngen vil ha gode betingelser ifht.ordinære priser. SIXT avtalen gir gode betingelser for de som trenger leiebil til sitt Lyngenbesøk. Disse avtalene vil sirkulere i kontaktnettet til Choice og SIXT og har en utrolig stor markedsverdi. Lyngen blir aktivitetsleverandør til disse to bedriftene og får god profilering i dette systemet. Dette er bare startfasen og lykkes vi med dette kan det på sikt bli aktuelt å bli synlig på alle Choicehotellene i hele Scandinavia. SIXT Bilutleie er et internasjonalt byrå med store muligheter for oss. For de som ser biler vil nok ha oppdaget Biltrend bilene (SIXT) som har kjørt i Lyngen i vinter/vår, og de har det ikke vært få av. Også her er det bare starten på en utvikling som vi må vise muskler ved å være synlig i markedet. Profilens budskap: Hvordan vekke reiselyst til Lyngen. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Side 17

18 Samarbeidsavtale mellom Lyngenalp BA og Lyngen kommune. Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Lyngen kommune har inngått en samarbeidsavtale med Lyngenalp BA gjeldende for tidsrommet I avtalen fremgår det blant annet at Lyngen kommune og Lyngenalp skal samarbeide om relevante markedsaktiviteter, herunder spesielt produktutvikling og større profileringstilstelninger. Markedsføring og profilering av Lyngen som reiselivsdestinasjon er viktig både i nåtid og fremtid, spesielt sett opp mot mange andre konkurrerende destinasjoner. Norway Travel Workshop er landets største reiselivsmesse. I så måte er det gunstig at Lyngen skal bli profilert på denne messen 4-7 april Profileringen skal i følge daglig leder i Lyngenalp komme til syne gjennom Visittromsø Region AS sin representasjon på messen. Ideelt sett burde Lyngen kommune eller Lyngenalp vært representert på messen for å styrke markedsføringseffekten. Det er vanskelig å måle hvilke effekter profileringen på messen vil ha for næringslivet i Lyngen kommune da den er overordnet og ikke peker direkte på noen av reiselivsaktørene i kommunen. Avtalen som Lyngenalp har med SIXT bilutleie og Nordic Choice hotels gir seg utslag i fordelaktige priser på henholdsvis leiebil og hotellrom for de som ønsker å besøke Lyngen gjennom denne avtalen. Samtidig blir profilen synlig på alle Nordic Choice hotellene i Tromsø. Indirekte kan avtalen gi effekter av at den lokale handelsstanden i Lyngen kan komme til å oppleve økt omsetning i perioder av året. For at reiselivsaktørene i Lyngen skal kunne profittere på denne avtalen må de som leier bil for å kjøre til Lyngen, eller de som leier hotellrom i Tromsø for å besøke Lyngen, benytte seg av tilbudene som reiselivsbedriftene i kommunen kan tilby. Dette kan være i form av eksempelvis aktiviteter eller overnatting. Det er ikke hentet inn opplysninger som verken bekrefter eller avkrefter at dette vil inntreffe. Beslutningen om å støtte tiltaket tas derfor med bakgrunn i potensialet for økt omsetning man forventer profileringen kan gi for næringslivet i Lyngen generelt gjennom avtalen med Sixt bilutleie og Nordic Choice hotels. Side 18

19 I Lyngen kommune v/rådmann ordfører 9060 Lyngseidet Profilmarkedsføring av Lyngenalp BA og Lyngen kommune. Reiselivsutviklingen i Troms er i positiv endring. Det reisende publikum er stadig økende og konkurransen om gjestene blir stadig hardere. Det legges ned et stort arbeide i Nord-Norsk Reiseliv med fokus på landsdelen, destinasjonsselskapene må legge til rette for opplevelser og aktiviteter. Vi ønsker å være med på denne utviklingen med å "skape reiselyst til Lyngen". Det jobbes nå med en ny profil for å vekke interesse for Lyngen og det er gledelig at det er en av kommunens innbyggere som har skissert en ny profil i konkurranse med andre designbyråer. Profilen skal markedsføres generelt, internt, regionalt, nasjonalt og intemasjonalt. Først ute er Norway Travel Workshop som avvikles i Haugesund. Produksjon har en kostnad på ca. kr ,- som finansieres gjennom Lyngenalp BA Sixt Bilutleie, Choice Hotels og forhåpentligvis Lyngen kommune. Det søkes om støtte pålydende kr ,- Kopi av profil er vedlagt. Håper på snarlig avgjørelse da dette snarest må settes på trykk Lyngseidet Med vennlig hilsen Lyngenalp BA Asbjørn Rygh Daglig leder Besoksadresse Postadresse Telefon Org.nr. Webadresse Mailadresse Strandyeien 19 Postboks 55 -* MVA www lyngenalp.no no 9060 Lyngseidet 9060 Lyngseidet Side 19

20 111 ',,,,-.. it Pi P 1 ff. 1111, EXPLORE. EXPERIENCE. ENJOY. Lyngen kommune Alpekommunen i nord CHOICE HOTELS INTERNATIONAL six'" r lyncenalp Side 20

21 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: L82 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 33/11 Lyngen formannskap /11 Lyngen næringsutvalg Lyngen kommunestyre Infrastruktur Tyttebærvika - fortid og framtid Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Rådmannen anmodes å arbeide videre med saken for å finne gode løsninger som ivaretar næringslivets framtidige behov samtidig som de trafikkmessige forhold avklares. 3. Avtalemessige forhold med entreprenører avklares. 4. Saken legges fram for kommunestyret snarest mulig med helhetlig plan for bruk av området med forslag om hvordan utbyggingen skal finansieres i sin helhet. Dette søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonmiplan Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Kommunestyret vedtok i sak 38/10 årsregnskap og årsberetning 2009 at prosjektregnskaper for tilrettelegging i Tyttebærvika skulle legges fram for kommunestyret til sluttbehandling. Arbeidet med infrastrukturen er ikke ferdigstillet, og rådmannen vil derfor i dette saksframlegget ha hovedfokus på økonomien i prosjektet så langt. De avtalemessige forhold berøres i liten grad. Dette er så sammensatt at det blir for omfattende å redegjøre for i denne saken. Samtidig er det naturlig at dette følges opp med en vurdering av hvilke utfordringer som gjenstår for å få til en sluttføring av prosjektene slik at området blir hensiktsmessig i forhold til hvilke behov næringslivet har for tilrettelegging i Tyttebærvika. Side 21

22 Et sentralt tema i denne saken vil være å bringe finansieringen i orden både på det som er gjort og i det videre arbeid. Sistnevnte må følges opp i forbindelse med rullering av økonomiplanen for i høst. Det legges opp til at både næringsutvalget, formannskapet og kommunestyret drøfter saken, slik at både næringslivet, formannskapet som plan- og økonomiutvalg og kommunestyret som bevilgende myndighet for ta del i beslutningen i en viktig sak. Investeringene i Tyttebærvika er ført i investeringsregnskapet på to prosjekter: Tyttebærvika infrastruktur (tilsagn RR 34/08) Kai Tyttebærvika (tilsagn RR 18/09) Prosjektene har vært planlagt og styrt av ulike personer/aktører og det har derfor vært en utfordring å få dette samkjørt på en hensiktsmessig og god måte. Samtidig har det vært et stort politisk initiativ for å få til disse investeringene. Dette sammen med hastverk å få til positive resultater i forbindelse med Innovasjon Ytre Lyngen og næringsdrivendes interesser, har vært medvirkende til at prosjektene hittil har kommet skjevt ut. Grundig planlegging i forkant har det tydeligvis blitt lite tid til og veien har bokstavelig talt blitt til under veis. Prosjekt Tyttebærvika infrastruktur (tilsagn RR 34/08) Tiltaket ble igangsatt gjennom behov for opparbeidelse av industriområde i Tyttebærvika bl.a. som en konsekvens av oppstart av prosjekt Innovasjon Ytre Lyngen. På bakgrunn av søknad fra Lyngen kommune til Troms fylkeskommune datert , ble det i brev gitt tilsagn om fylkeskommunalt tilskudd på inntil 3 mill. Tilsagnsnummer RR 34/08. Prosjektmål: Oppgradering av eksisterende, planlegging og etablering av ny infrastruktur i Tyttebærvika industriområde. Prosjektets hovedaktiviteter: Bygging av bru, forprosjektering av kai, 30 meter (ny) kai, kulvert, flytting av veikryss, midlertidig forsterkning av eksisterende kai, utarbeidelse av reguleringsplan for området. Prosjektperioden: Prosjektet skal gjennomføres i perioden Tilsagnet er gyldig til Kostnadsoverslag og finansiering i hht. søknad og tilsagnet: Kostnader: Kroner % Bygging av bru over riksveg Forprosjekt av kai meter kai (ny) Kulvert Flytting av veikryss Midlertidig forsterkning av eksisterende kai Prosjektets totalkostnad Finansiering: Troms fylkeskommune (551.60) % *) Lyngen kommune % *) Sum finansiering % *) I tilsagnet er det oppgitt prosentvis 49 og 51 %, hhv. fylkeskommunen og Lyngen kommune. Realiteten er altså at det forventes at Lyngen kommune tar 2/3 av kostnadene. Saken ble behandlet i kommunestyret i sak 70/08 med slikt vedtak: Side 22

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Telefonmøte Dato: Onsdag 24.08.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Lyngen kommune Rådmannen

Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Lyngen kommune Rådmannen Lyngen kommune Rådmannen Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem Lyngen kommune Lyngen næringsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Dato: Tidspunkt: Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Møteinnkalling Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen Havfiske og Tursenter AS, Nord-Lenangen Dato: 29.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Næringsforening sak 18/13 Hildegunn Waltenberg Medlem Lyngen Næringsforening

Møteprotokoll. Lyngen Næringsforening sak 18/13 Hildegunn Waltenberg Medlem Lyngen Næringsforening Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen valgstyre Møtested: Eidebakken, møterommet, Lyngseidet Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet Medlemmene innkalles

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested:, Skjervøy rådhus Dato: 21.04.2016 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 31.08.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 08.09.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Umiddelbart etter møtet i PAU Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: Tirsdag 26.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE GODKJENNING AV NÆRINGSFONDETS MØTEPROTOKOLL AV DEN 04.09.2012 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Næringsfondet Gratangen rådhus 13.11.2012 Tid: etter PLA Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes på

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 16.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet 1.etg, Lyngseidet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 1 Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller e-post: post@storfjord.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf ,

MØTEINNKALLING. Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget, tlf , Trysil kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Dato: 24.01.2017 Møtested: Trysil rådhus, Kommunestyresalen Tidspunkt: 09:00 Faste medlemmer melder evt forfall, som skal være begrunnet, til servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Rådhuset Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Møteinnkalling. Det vises til e-post av 12.juni 2014 med innkalling til møte i formannskapet og til e-post av 13.juni med oversending av to saker.

Møteinnkalling. Det vises til e-post av 12.juni 2014 med innkalling til møte i formannskapet og til e-post av 13.juni med oversending av to saker. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: NB: 08:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 10:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den. Albrigt Albrigtsen Utvalgsleder Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Kommunestyresalen Dato: 15.12.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: 06.11.2014 Tid: kl. 08.30 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/14 14/664 ETTERGIVELSE AV LÅN FRA NÆRINGSFONDET - NORGES

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 09:15 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen formannskap. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:45 10:15

Møteprotokoll. Lyngen formannskap. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:45 10:15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.07.2015 Tidspunkt: 09:45 10:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 27.01.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer