Møteinnkalling. Lyngen kommune, den Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til servicekontoret. Lyngen kommune, den Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord, Boks 34, 9305 Finnsnes Kommunekasserer, her. Økonomikonsulent, her NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 3/11 DS 1/11 Politisk sak Søknad om bistand forretningsplan JL Bygg Consult AS sus X 2011/1017 PS 4/11 Arbeids- og delegasjonsreglementet for næring 2011/1809 PS 5/11 PS 6/11 PS 7/11 Søknad om investering - og utviklingstilskudd Artic Plast AS Søknad om støtte fra næringsfondet - JL Bygg Consult AS Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngenalp BA 2011/ / /1182 PS 8/11 Infrastruktur Tyttebærvika - fortid og framtid 2009/439 PS 9/11 Ad. søknad om støtte til bokutgivelse om rekefiskets og rekeindustriens historie i Nord- Troms, del /4354 Når møtet starter, vil Bio-Arctic v/gunnar Grønvoll møte næringsutvalget for informasjon om prosjektet. Side 3

4 PS 3/11 Politisk sak DS 1/11 Søknad om bistand forretningsplan JL Bygg Consult AS sus Side 4

5 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 044 Saksbehandler: Andre Sigvaldsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/11 Lyngen næringsutvalg Arbeids- og delegasjonsreglementet for næring Henvisning til lovverk: Arbeids og delegasjonsreglement, vedtatt av Lyngen kommunestyre i sak 46/2010. Rådmannens innstilling Lyngen Næringsutvalg delegerer til rådmann i Lyngen kommune å gjøre administrative vedtak på søknader til det kommunale næringsfondet ved søknadsbeløp opptil kr ,- Budsjettdekning: Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes Reduseres Kr søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan - Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Gjeldende arbeids og delegasjonsreglement ble vedtatt av Lyngen kommunestyre i sak 46/2010. I reglementets kap.5 Reglement for næringsutvalget, 2 ANSVARSOMRÅDE heter det blant annet at; Utvalget er fondsstyre for det kommunale næringsfondet i hht. de til enhver tid gjeldende retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms vedtatt av Troms fylkeskommune. I praksis betyr dette at Lyngen Næringsutvalg skal vedta samtlige søknader om tilskudd og lån fra det kommunale utviklingsfondet uavhengig av beløpets størrelse. Side 5

6 I tidligere vedtatte Arbeids og delegasjonsreglement ble søknader om tilskudd opptil kr ,- behandlet som delegerte vedtak fra administrasjonens side. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Side 6

7 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Andre Sigvaldsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/11 Lyngen næringsutvalg Søknad om investering - og utviklingstilskudd Artic Plast AS Henvisning til lovverk: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Rådmannens innstilling 1) Lyngen kommune innvilger Artic Plast AS et investerings-/ utviklingstilskudd til delautomatisering av produksjonslinjen på inntil kr kronersyttitusen Tilskuddet tildeles som bagatellmessig støtte. Dekning: Statlig næringsfond 2) Grunnlag for utbetaling av tilskudd Robot..kr Vakuumsuger, robotrom, jigger, opplæring...kr Montering på stedet utført av leverandører kr Sum.kr Vilkår for utbetaling: a) Prosjektet/ arbeidene må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt fram. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskudd/ lån tilsvarende. b) Kostnadene med prosjektet må dokumenteres gjennom bilag (kvitteringer, mv) og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget før utbetaling finner sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune v/ næringssjef. c) Tilsagnet er gyldig i 1-ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. d) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. Side 7

8 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Artic Plast AS på Furuflaten ble etablert i 2006 under næringskode produksjon av halvfabrikater av plast. Selskapet produserer og selger i dag skallene som benyttes til Ecotechs produksjon av forbrenningstoalettet Cinderella. Fra oppstarten i 2006 har bedriften produsert skallenheter pr. år, og det forventes at produksjonsvolumet for inneværende år vil bli ca enheter. Artic Plast gikk med overskudd i 2009 og 2010 og opplever en positiv utvikling så langt i år. Selskapet skal nå investere i ny robotteknologi for å kunne forsterke egen konkurranseevne. Formål/hensikten er å kunne møte en økende etterspørsel etter nye produkter, samt sikre eksisterende produksjon med ny og kostnadseffektiv produksjonsteknologi. Investeringen vil utløse muligheter til å produsere blant annet plattinger til stillasjesystemer, plastbåter og plastkomponenter for definerte markeder. Tiltaket vil ventelig utløse 2-3 nye arbeidsplasser. Følgende kostnader og finansieringsplan er presentert: Kostnadselement Kostnad Robot Vakuumsuger, robotrom, jigger, opplæring, mv Eget arbeid Montering på stedet utført av leverandører % redusert produksjonskapasitet i 1 uke Sum Finansieringsplan NOK Lyngen kommune Innovasjon Norge (tilsagnsbrev datert ) Lån Egne midler/ egenandel Eget arbeid Sum Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Kommunale næringsplan. Økonomiske konsekvenser Ingen kjente Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Ingen kjente Miljøkonsekvenser Ingen kjente Vurdering av alternativer og konsekvenser Prosjektet vurderes å gi bedriften flere interessante produksjon og markedsmessige muligheter, spesielt sett i lys av dagens produktportefølje og avhengighetsforholdet bedriften har til Ecotech`s aktivitetsnivå. Selskapet bør fremover utvikles i en retning som gir større produkt og markedsmessig fleksibilitet slik dette tiltaket bidrar til. Som grunnlag for vurdering av tilskudd må Lyngen kommune forholde seg til Side 8

9 Retningslinjene for kommunale utviklingsfond i Troms vedtatt i I utgangspunktet kan kommunen tildele all støtte til bedrifter som bagatellmessig støtte med inntil 100 % inndekning av kostnadsgrunnlaget. Dersom søker har mottatt offentlig støtte til samme formål hos andre virkemiddelapparat, som i dette tilfellet hos Innovasjon Norge, har kommunen kun adgang til å tildele tilskudd som bagatellmessig støtte opptil støttetaket. Dette iht. kumulasjonsreglene. Av prinsipielle årsaker frarådes det å gi tilskudd for å kompensere tapte driftsinntekter i forbindelse med redusert drift og kostnadsmomenter som bedriften har valgt å egenfinansiere fullt ut. Det tilrådes derfor å godkjenne følgende kostnader: - Robot - Vakuumsuger - Robotrom, jigger, opplæring - Monteringskostnader fra eksterne leverandører. Samlet utgjør kostnadsgrunnlaget kroner ,-. Innovasjon Norge`s tilsagn utgjør 25 % av godkjente kostnader. Iht. EØS reglementet for bagatellmessig støtte kan kommunen i dette tilfellet være med på å toppe støtten med inntil 10 % eller kroner ,-. Gjennom avveining av tilgjengelige tilskuddsmidler, økonomiske effekter som prosjektet utløser for bedriften og sysselsettingseffekten anbefales det i tildele et tilskudd på kr ,- til Artic Plast AS for investering i robotteknologi for delautomatisering av produksjonslinjen. Side 9

10 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Andre Sigvaldsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 6/11 Lyngen næringsutvalg Søknad om støtte fra næringsfondet - JL Bygg Consult AS Rådmannens innstilling 1) Lyngen kommune innvilger JL Bygg Concult AS et investeringstilskudd på inntil Kr kronerfjortentusenåttehundreogsekstifem Tilskuddet tildeles som bagatellmessig støtte. Dekning: Statlig næringsford. Følgende kostnader ligger til grunn: - Software.kr Termokamera.kr Tetthetsmåler.kr Fuktmåler.. kr Sum.kr Støtteandel utgjør 5 % av beregningsgrunnlaget 2) Vilkår for utbetaling a) Prosjektet/ arbeidene må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt fram. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskudd/ lån tilsvarende. b) Kostnadene med prosjektet må dokumenteres gjennom bilag (kvitteringer, mv) og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget før utbetaling finner sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune v/ næringssjef. c) Tilsagnet er gyldig i 1-ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. d) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. e) Før utbetaling finner sted skal bedriften orientere skriftlig eller i elektronisk form om all bagatellmessig støtte mottatt de 3 siste kalenderår. Dette i hht. EØS-reglementet. Side 10

11 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken JL Bygg Consult AS er nylig stiftet med en aksjekapital på kroner. Bak selskapet står Tim Jegervatn og Kjell Roger Lundvoll med 50 % eierandel hver. Begge er bosatt i Lyngen kommune. Tim Jegervatn har relevant utdanning for arbeid i bygningsbransjen. Hans siste arbeidsgiver var Norvegg AS i Nord-Lenangen i Lyngen kommune. Som følge av nedbemanning ved bedriften ble Tim jegervatn sagt opp i februar Mulighetene for arbeid i Lyngen hos bestående bedrifter er begrenset. Tim startet derfor planlegging av oppstart av eget rådgivningsfirma. Han har fått med seg Kjell Roger Lundvoll som har erfaring fra arbeid i Norvegg AS og familiens entreprenørbedrift. Kjell har i hovedsak økonomisk utdannelse. Disse to har drevet planlegging av selskapet med sikte på produkter, markeder, økonomi og finansiering. Oppstarten synes lovende i og med at markedet stadig er i kontakt med etablererne og uttrykker ønske om at de må komme i gang snarest. Det er gode utsikter til at bedriften vil ha en rimelig ordrereserve ved oppstarten. Bedriften legger opp til et aktivitetsnivå tilsvarende 1,5 årsverk. Forretningsidè: selskapets forretningsidè er å tilby utbyggere, eiere av hus og bygninger og det offentlige byggetekniske system tjenester i form av generell byggerådgivning, spesielle analyser og kontroller på spesialiserte områder i forbindelse med bygg. Konsept: Konseptet bygger på å utnytte grûndernes nåværende kompetanse innen bygningssektoren og matche denne med teknisk utstyr slik at bedriften kan tilby spesialprodukter på spesielle områder av bygningsbransjen. Slike områder er bl.a. energi og miljø. Konseptet går også ut på sterk satsning på videre utvikling av grûndernes kompetanse både i retning av økt formell kompetanse og i retning av spesialkompetanse som bygger under bedriftens hovedprofil. Produkter: Bygningsloven er under endring og endringene forventes å tre i kraft i løpet av 2011, 2012 og senere. En viktig endring er at egenkontroll ved prosjektering og bygging nå skal erstattes av tredjemannskontroll. Tim Jegervatn har søkt om en rekke spesialgodkjenninger samt sentralgodkjenning for slik tredjemannskontroll. Det viktigste produktet forventes å bli byggesak, tegning, prosjektering, planlegging, rådgivning, godkjenningsassistanse og byggekontroll til entreprenør og private i hjemkommunen. Det nest største produktet forventes å bli til private og bedrifter innen alle markedsnisjene innen spesielle områder som planlegging og kontroll innen energi og miljø og den nevnte tredjemannskontrollen. Selskapet har søkt om godkjenning for prosjektering og bygging av våtrom og beregner å komme i gang med denne virksomheten i andre halvår Et fjerde produkt vil være tilbud om gjennomgang av bygninger med varmesøkende kamera (termografering) for å avdekke varmetap og energilekkasjer. Bedriften er nær ved å inneha kompetanse til å kunne forestå miljøsertifisering av bygg. Denne kompetansen skal videreutvikles omgående slik at bedriften kan tilby dette produktet. Side 11

12 Markeder: Geografisk vil hovedmarkedet strekke seg fra og med Lofoten/Ofoten til Kirkenes. Når det gjelder hovedproduktet, rådgivning og formalbistand innen småhusbygging vil nærmarkedet i Lyngen med omkringliggende kommuner bli prioritert. For enkelte spesialprodukter kan markeder utenfor Nord-Norge tenkes. Når det gjelder markedsnisjene dreier det seg om: - Husbyggere - Hyttebyggere - Privat næringsliv - Offentlige organer som kommuner, fylker og statlige institusjoner (Forsvaret, Statsbygg) - Rådgivende ingeniører og arkitekter Markedsføring: Bedriften vil bygge opp sin hovedinformasjon på sine nettsider. Her vil hovedproduktene bli beskrevet i detalj. Det er meningen å gjøre nettsidene interaktive slik at man kan holde direkte kontakt med kunder og interessenter gjennom disse. Salg vil i stor grad bli foretatt i direkte kontakt med kundene. Det vil stort sett være tale om salg av kompliserte tjenester innenfor kapitalkrevende markeder. Dette krever fysisk møte mellom kjøper og selger. I tillegg vil bruk av telefon og e-post bli de viktigste hjelpemidlene. Den viktigste delen av markedsføringen vil imidlertid være å levere gode råd og tjenester og følge opp kundene på en god måte. På denne måte vil bedriften sørge for høy grad av gjenkjøp og fornøyde kunder som anbefaler bedriften til andre. Konkurrenter Det er ved søk på samme næringskode funnet 2 foretak i Kåfjord, ingen i Storfjord, 2 i Skjervøy og 1 i Lyngen. Det at disse overlever styrker selskapet i troen på at man skal klare seg i markedene. De større konsulentselskapene i fylket er selvsagt konkurrenter, men selskapet vil forsøke å gjøre disse til samarbeidspartnere og kunder. Økonomi Side 12

13 Investering og finansiering Finansieringsplan pr : - Egenkapital: kr ,- - Eget arbeid: kr ,- - Tilskudd fra Næringsfondet: kr ,- - Lån (vurderes): kr. 0,- - Innovasjon Norge og Sametinget er omsøkt men ikke behandlet - Sum finansieringsplan: kr ,- Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Side 13

14 - Bedriften har mottatt et tilsagn om tilskudd fra Innovasjon Norge på samlet kr ,-. Tilskuddet er godkjent benyttet til mindre fysiske investeringer i utstyr, kurskostnader inkl. reise, og lønns og driftsutgifter i 3 mnd. - Bedriften har fått positive signaler fra Sametinget vedrørende støtte til måleutstyr og programvare. Utgangspunktet her er 30 % av kostnadsgrunnlaget på kroner som da utgjør kr ,- Økonomiske konsekvenser I Innovasjon Norges særvilkår for utbetaling av tilskudd fremgår det at investering i programvare og måleutstyr må dokumenteres fullfinansiert før delutbetaling av tilskuddet kan foretas. Vurdering av alternativer og konsekvenser Sterke sider: - Grûndernes engasjement og kontaktnett i denne del av bygningsbransjen - Stor interesse fra markedet - Fremtidsrettede produkter innen energi og miljø - Bosatt nær Tromsø slik at man kan utnytte markedet i Lyngen-området samtidig som man kan ta oppdrag i Tromsø (f.eks fra rådgivningsbransjen der) Muligheter: - Bygge opp gode produkter innenfor energi og miljø - Gjøre sine spesialprodukter kjent i et større regionalt marked (Nord-Norge) - Være med på en forventet oppgang innen hyttebygging i nærområdene - Bygge opp gode produkter som kan utnytte alle markedsnisjene Svake sider: - Lav formalkompetanse - Manglende spesialkompetanse på noen av spesialområdene - Liten organisasjon som vil være sårbar for svingninger i ordretilgang - Lite kapital til å investere i avansert utstyr fra starten av Trusler: - At bedriften ikke oppfatter bedriften som seriøs i oppstarten grunnet lav formal kompetanse - At det tar lengre tid enn antatt å bygge opp en ordreportefølje som er tilstrekkelig - For store svingninger i ordretilgang - Den lave bemanningen kan gjøre at markedsarbeidet i et stort område vil gå for mye utover produksjonen En totalvurdering av forretningskonsept med kompetanse/erfaring, produkt, marked, og økonomi tilsier at grûnderne har forutsetninger for å lykkes med etableringen. Tilgangen på ekstern kapital vil være en avgjørende faktor for hvor hurtig bedriften kan videreutvikle produktporteføljen optimalt slik skissert. Lyngen kommune har tilgang til å bidra med støtte til de samme kostnadselementer som Sametinget legger opp til med ytterligere 5 %, som til sammen utgjør støttetaket på 35 % av beregningsgrunnlaget. Med denne forutsetningen lagt til grunn vil finansieringsplanen se ut som følger: Side 14

15 Finansieringsplan NOK Egenkapital/ lån kr Tilskudd Innovasjon Norge kr Tilskudd Sametinget kr Tilskudd Lyngen kommune kr Sum finansiering kr Side 15

16 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2011/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Andre Sigvaldsen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 7/11 Lyngen næringsutvalg Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngenalp BA Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngenalp BA Rådmannens innstilling 1) Lyngen kommune innvilger Lyngenalp BA et tilskudd til Profilmarkedsføring av Lyngenalp BA og Lyngen kommune på inntil Kr kronertitusen Tilskuddet tildeles som bagatellmessig støtte. Dekning: Statlig næringsfond. 2) Vilkår for utbetaling a) Prosjektet/ arbeidene må gjennomføres i samsvar med de planene som er lagt fram. Reduseres kostnadene i prosjektet, reduseres tilskudd/ lån tilsvarende. b) Kostnadene med prosjektet må dokumenteres gjennom bilag (kvitteringer, mv) og ut fra et oppsett som lett kan sammenlignes med søknadsgrunnlaget før utbetaling finner sted. Anmodning om utbetaling stiles til Lyngen kommune v/ næringssjef. c) Tilsagnet er gyldig i 1-ett år fra vedtaksdato. Etter denne dato trekkes hele eller deler av tilskuddet tilbake uten nærmere varsel. Lyngen kommune kan etter søknad forlenge utbetalingsfristen. d) Lyngen kommune kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen og gjeldende retningslinjer. e) Før utbetaling finner sted skal bedriften orientere skriftlig eller i elektronisk form om all bagatellmessig støtte mottatt de 3 siste kalenderår. Dette i hht. EØS-reglementet. Side 16

17 Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Reiselivsutviklingen i Troms er i positiv endring. Det reisende publikum er stadig økende og konkurransen om gjestene blir stadig hardere. Det legges ned et stort arbeide i Nord-Norsk Reiseliv med fokus på landsdelen, destinasjonsselskapene må legge til rette for opplevelser og aktiviteter. Vi ønsker å være med på denne utviklingen med å skape reiselyst til Lyngen. Det jobbes nå med en ny profil for å vekke interesse for Lyngen og det er gledelig at det er en av kommunens innbyggere som har skissert en ny profil i konkurranse med andre designbyråer. Profilen skal markedsføres generelt, internt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Først ute er Norway Travel Workshop som avvikles i Haugesund. Produksjonen har en kostnad på ca. kr ,- som finansieres gjennom Lyngenalp BA Sixt Bilutleie, Choice Hotels og forhåpentligvis Lyngen kommune. Det søkes om støtte pålydende kr ,- Kopi av profil er vedlagt. Håper på snarlig avgjørelse da dette snarest må settes på trykk. Tilleggsopplysninger innkommet : Kostnadene fordeler seg slik: Designutkast Lundblad, Tromsø ca. kr ,- Designutkast, Alp Design ca. kr ,- Trykk av plakater, Lyngsalpan Vekst ca. kr ,- Arbeidsmøter: Design, Sixt, Choice ca. kr ,- Totale kostnader kr ,- Finansiering: Lyngen Kommune kr ,- Lyngenalp kr ,- Sixt, Choice kr ,- Total finansiering kr ,- Samarbeidsavtalen med Nordic Choice Hotels betyr at alle som trenger overnatting i Tromsø før reisen til/fra Lyngen vil ha gode betingelser ifht.ordinære priser. SIXT avtalen gir gode betingelser for de som trenger leiebil til sitt Lyngenbesøk. Disse avtalene vil sirkulere i kontaktnettet til Choice og SIXT og har en utrolig stor markedsverdi. Lyngen blir aktivitetsleverandør til disse to bedriftene og får god profilering i dette systemet. Dette er bare startfasen og lykkes vi med dette kan det på sikt bli aktuelt å bli synlig på alle Choicehotellene i hele Scandinavia. SIXT Bilutleie er et internasjonalt byrå med store muligheter for oss. For de som ser biler vil nok ha oppdaget Biltrend bilene (SIXT) som har kjørt i Lyngen i vinter/vår, og de har det ikke vært få av. Også her er det bare starten på en utvikling som vi må vise muskler ved å være synlig i markedet. Profilens budskap: Hvordan vekke reiselyst til Lyngen. Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak Side 17

18 Samarbeidsavtale mellom Lyngenalp BA og Lyngen kommune. Økonomiske konsekvenser Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser Miljøkonsekvenser Vurdering av alternativer og konsekvenser Lyngen kommune har inngått en samarbeidsavtale med Lyngenalp BA gjeldende for tidsrommet I avtalen fremgår det blant annet at Lyngen kommune og Lyngenalp skal samarbeide om relevante markedsaktiviteter, herunder spesielt produktutvikling og større profileringstilstelninger. Markedsføring og profilering av Lyngen som reiselivsdestinasjon er viktig både i nåtid og fremtid, spesielt sett opp mot mange andre konkurrerende destinasjoner. Norway Travel Workshop er landets største reiselivsmesse. I så måte er det gunstig at Lyngen skal bli profilert på denne messen 4-7 april Profileringen skal i følge daglig leder i Lyngenalp komme til syne gjennom Visittromsø Region AS sin representasjon på messen. Ideelt sett burde Lyngen kommune eller Lyngenalp vært representert på messen for å styrke markedsføringseffekten. Det er vanskelig å måle hvilke effekter profileringen på messen vil ha for næringslivet i Lyngen kommune da den er overordnet og ikke peker direkte på noen av reiselivsaktørene i kommunen. Avtalen som Lyngenalp har med SIXT bilutleie og Nordic Choice hotels gir seg utslag i fordelaktige priser på henholdsvis leiebil og hotellrom for de som ønsker å besøke Lyngen gjennom denne avtalen. Samtidig blir profilen synlig på alle Nordic Choice hotellene i Tromsø. Indirekte kan avtalen gi effekter av at den lokale handelsstanden i Lyngen kan komme til å oppleve økt omsetning i perioder av året. For at reiselivsaktørene i Lyngen skal kunne profittere på denne avtalen må de som leier bil for å kjøre til Lyngen, eller de som leier hotellrom i Tromsø for å besøke Lyngen, benytte seg av tilbudene som reiselivsbedriftene i kommunen kan tilby. Dette kan være i form av eksempelvis aktiviteter eller overnatting. Det er ikke hentet inn opplysninger som verken bekrefter eller avkrefter at dette vil inntreffe. Beslutningen om å støtte tiltaket tas derfor med bakgrunn i potensialet for økt omsetning man forventer profileringen kan gi for næringslivet i Lyngen generelt gjennom avtalen med Sixt bilutleie og Nordic Choice hotels. Side 18

19 I Lyngen kommune v/rådmann ordfører 9060 Lyngseidet Profilmarkedsføring av Lyngenalp BA og Lyngen kommune. Reiselivsutviklingen i Troms er i positiv endring. Det reisende publikum er stadig økende og konkurransen om gjestene blir stadig hardere. Det legges ned et stort arbeide i Nord-Norsk Reiseliv med fokus på landsdelen, destinasjonsselskapene må legge til rette for opplevelser og aktiviteter. Vi ønsker å være med på denne utviklingen med å "skape reiselyst til Lyngen". Det jobbes nå med en ny profil for å vekke interesse for Lyngen og det er gledelig at det er en av kommunens innbyggere som har skissert en ny profil i konkurranse med andre designbyråer. Profilen skal markedsføres generelt, internt, regionalt, nasjonalt og intemasjonalt. Først ute er Norway Travel Workshop som avvikles i Haugesund. Produksjon har en kostnad på ca. kr ,- som finansieres gjennom Lyngenalp BA Sixt Bilutleie, Choice Hotels og forhåpentligvis Lyngen kommune. Det søkes om støtte pålydende kr ,- Kopi av profil er vedlagt. Håper på snarlig avgjørelse da dette snarest må settes på trykk Lyngseidet Med vennlig hilsen Lyngenalp BA Asbjørn Rygh Daglig leder Besoksadresse Postadresse Telefon Org.nr. Webadresse Mailadresse Strandyeien 19 Postboks 55 -* MVA www lyngenalp.no no 9060 Lyngseidet 9060 Lyngseidet Side 19

20 111 ',,,,-.. it Pi P 1 ff. 1111, EXPLORE. EXPERIENCE. ENJOY. Lyngen kommune Alpekommunen i nord CHOICE HOTELS INTERNATIONAL six'" r lyncenalp Side 20

21 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: L82 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 33/11 Lyngen formannskap /11 Lyngen næringsutvalg Lyngen kommunestyre Infrastruktur Tyttebærvika - fortid og framtid Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Rådmannen anmodes å arbeide videre med saken for å finne gode løsninger som ivaretar næringslivets framtidige behov samtidig som de trafikkmessige forhold avklares. 3. Avtalemessige forhold med entreprenører avklares. 4. Saken legges fram for kommunestyret snarest mulig med helhetlig plan for bruk av området med forslag om hvordan utbyggingen skal finansieres i sin helhet. Dette søkes innarbeidet i årsbudsjett/økonmiplan Saksopplysninger Generelle opplysninger om saken Kommunestyret vedtok i sak 38/10 årsregnskap og årsberetning 2009 at prosjektregnskaper for tilrettelegging i Tyttebærvika skulle legges fram for kommunestyret til sluttbehandling. Arbeidet med infrastrukturen er ikke ferdigstillet, og rådmannen vil derfor i dette saksframlegget ha hovedfokus på økonomien i prosjektet så langt. De avtalemessige forhold berøres i liten grad. Dette er så sammensatt at det blir for omfattende å redegjøre for i denne saken. Samtidig er det naturlig at dette følges opp med en vurdering av hvilke utfordringer som gjenstår for å få til en sluttføring av prosjektene slik at området blir hensiktsmessig i forhold til hvilke behov næringslivet har for tilrettelegging i Tyttebærvika. Side 21

22 Et sentralt tema i denne saken vil være å bringe finansieringen i orden både på det som er gjort og i det videre arbeid. Sistnevnte må følges opp i forbindelse med rullering av økonomiplanen for i høst. Det legges opp til at både næringsutvalget, formannskapet og kommunestyret drøfter saken, slik at både næringslivet, formannskapet som plan- og økonomiutvalg og kommunestyret som bevilgende myndighet for ta del i beslutningen i en viktig sak. Investeringene i Tyttebærvika er ført i investeringsregnskapet på to prosjekter: Tyttebærvika infrastruktur (tilsagn RR 34/08) Kai Tyttebærvika (tilsagn RR 18/09) Prosjektene har vært planlagt og styrt av ulike personer/aktører og det har derfor vært en utfordring å få dette samkjørt på en hensiktsmessig og god måte. Samtidig har det vært et stort politisk initiativ for å få til disse investeringene. Dette sammen med hastverk å få til positive resultater i forbindelse med Innovasjon Ytre Lyngen og næringsdrivendes interesser, har vært medvirkende til at prosjektene hittil har kommet skjevt ut. Grundig planlegging i forkant har det tydeligvis blitt lite tid til og veien har bokstavelig talt blitt til under veis. Prosjekt Tyttebærvika infrastruktur (tilsagn RR 34/08) Tiltaket ble igangsatt gjennom behov for opparbeidelse av industriområde i Tyttebærvika bl.a. som en konsekvens av oppstart av prosjekt Innovasjon Ytre Lyngen. På bakgrunn av søknad fra Lyngen kommune til Troms fylkeskommune datert , ble det i brev gitt tilsagn om fylkeskommunalt tilskudd på inntil 3 mill. Tilsagnsnummer RR 34/08. Prosjektmål: Oppgradering av eksisterende, planlegging og etablering av ny infrastruktur i Tyttebærvika industriområde. Prosjektets hovedaktiviteter: Bygging av bru, forprosjektering av kai, 30 meter (ny) kai, kulvert, flytting av veikryss, midlertidig forsterkning av eksisterende kai, utarbeidelse av reguleringsplan for området. Prosjektperioden: Prosjektet skal gjennomføres i perioden Tilsagnet er gyldig til Kostnadsoverslag og finansiering i hht. søknad og tilsagnet: Kostnader: Kroner % Bygging av bru over riksveg Forprosjekt av kai meter kai (ny) Kulvert Flytting av veikryss Midlertidig forsterkning av eksisterende kai Prosjektets totalkostnad Finansiering: Troms fylkeskommune (551.60) % *) Lyngen kommune % *) Sum finansiering % *) I tilsagnet er det oppgitt prosentvis 49 og 51 %, hhv. fylkeskommunen og Lyngen kommune. Realiteten er altså at det forventes at Lyngen kommune tar 2/3 av kostnadene. Saken ble behandlet i kommunestyret i sak 70/08 med slikt vedtak: Side 22

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Næringsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Næringsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 01/08 Søknad om tilskudd - Midt Værret - Birgit Paulsen

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer