Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjonen i politikken: Kommunerevisjonens roller i det norske demokratiske systemet Åge Johnsen Performance audit in politics: The municipal audit s roles in the Norwegian democratic system This study is about the roles that control bodies have in politics, and in particular the roles of municipal performance audit. Those usually mentioned in the international audit literature are: the judge, the ombudsman, the evaluator and the management consultant. In this paper it is argued that these four roles may be supplemented by a fifth, namely the political competition commission. This political role, in which independent control is used by different actors for their own purposes in political competition, is probably the most significant in the democratic system. Performance audit is the most important task of municipal auditing in politics, but it is also the most challenging for the municipal auditors. There are many measures that might improve on the municipal audit s functioning in the Norwegian democratic system. Paradoxically, the most contested public policy recommendation, that of deregulating and contracting out the municipal audit, might contribute most to developing the roles of the municipal audit in and for politics. Keywords: auditor roles contracting out control municipalities public management cultures regulation 412 NORSK STATSVITENSKAPELIG TIDSSKRIFT VOL UNIVERSITETSFORLAGET 2003

2 Innledning Temaet for denne artikkelen er kontrollorganers rolle i politiske systemer. 1 Formålet er å drøfte ulike roller som kommunerevisjon kan ha i det norske demokratiske systemet. I denne forbindelse synes særlig forvaltningsrevisjonen å være viktig i og for politikken. Dette har trolig sammenheng med at forvaltningsrevisjon ofte vurderer virkninger og måloppnåelse av offentlige tiltak. Disse forholdene er sentrale i offentlig politikk og har stor interesse for mange brukergrupper av informasjonen. Videre er ofte forvaltningsrevisjonsrapporter skrevet på et språk og bruker statistikk som er forholdsvis godt egnet for den offentlige debatten. Kommunal revisjon er et viktig og aktuelt tema av flere årsaker. For det første vil økende grad av desentralisering, fristilling og konkurranseutsetting i offentlig sektor medføre økt behov for kontroll og tilsyn. I de senere årene er det flere som har studert Stortingets kontroll med forvaltningen og særlig Riksrevisjonens rolle (Nordby 2000; Sejersted 2000; Christensen, Helgesen og Lægreid 2001), men hittil har det vært få studier av kontroll i kommunene. Kontroll og revisjon er aktiviteter som er gjenstand for betydelig usikkerhet og tvetydighet (DiMaggio og Powell 1983). Revisjonsfaget styres i stor grad av regnskapsprofesjonen selv og revisorene konkurrerer ofte på omdømme i stedet for på pris eller kvalitet nettopp fordi produktet er vanskelig å vurdere (Hatherly og Brown 1996). 2 Revisorer er også kjent, noen vil kanskje si beryktet, for sine evner i interessegruppevirksomhet og i påvirkning av omgivelsene. Revisjon utføres derfor under påvirkning særlig av statlige reguleringer, regnskapsprofesjonen med dens nasjonale og internasjonale institusjoner og normer for god regnskaps- og revisjonsskikk, og utdanningsinstitusjoner. I denne forbindelse er Kommunaldepartementet, Norges kommunerevisorforbund (NKRF), Riksrevisjonen og den internasjonale organisasjonen av uavhengige nasjonale revisorer (INTOSAI), sentrale aktører. I denne sammenhengen er det behov for kunnskap om hvordan kontrollorganer virker i praksis. For det andre er det vanlig å anta at offentlig revisjon har fire ulike roller. Dette er rollene som forvaltningsdommer, utreder, ombudsmann og rådgiver (Pollitt m.fl. 1999). Imidlertid mener jeg at revisjonen også kan ha en femte rolle som jeg har kalt «politisk konkurransetilsyn». Det FORVALTNINGSREVISJONEN I POLITIKKEN 4/03 413

3 er indirekte en politisk rolle hvor den uavhengige kontrollen blir brukt av ulike aktører for deres formål i den politiske konkurransen. Denne rollen er kanskje viktigst for demokratiet men er trolig også den mest utfordrende for revisjonen, noe debatten om konkurranseutsetting av kommunal revisjon kan illustrere. 3 Noe forenklet kan en si at kommunerevisorene har argumentert mot konkurranseutsetting av hensyn til deres rolle som offentlighetens uavhengige regnskapskontrollør, og regjeringen og revisjonsselskapene har argumentert for konkurranseutsetting av hensyn til å utvikle kommunerevisjonen i rollene som utreder og rådgiver. Jeg tror det er behov for å vektlegge ytterligere et hensyn. Det er å videreutvikle kommunerevisjonen som informasjonsleverandør til den politiske konkurransen og til politisk nyskaping. Alle disse temaene er relevante for statsvitenskapen. Jeg skal i denne artikkelen gi en utdyping av hvorfor jeg mener det er slik, og jeg skal også foreslå noen konkrete tiltak som kan ha betydning for offentlig politikk og for revisjonspraksis. Resten av denne artikkelen er disponert som følger: I den neste delen definerer jeg revisjon og omtaler de tradisjonelle rollene som revisjonen kan utøve i et demokratisk system, og jeg foreslår også en mulig femte rolle. I del tre presenterer jeg noen empiriske studier av hvordan kommunerevisjonen faktisk fungerte i Norge på 1990-tallet. I del fire vurderer jeg kommunerevisjonen i forhold til tre kriterier. I del fem diskuterer jeg de empiriske resultatene i forhold til de tre kriteriene. I den siste delen konkluderer jeg og nevner syv mulige tiltak som kan bidra til at kommunal forvaltningsrevisjon kan videreutvikles som uavhengig kontroll i politikken. Jeg setter også fram noen forslag til videre forskning. NST 414 ÅGE JOHNSEN Revisjonens roller i det demokratiske systemet Kommunal revisjon ble opprettet i sammenheng med formannskapslovene i 1837, men kommunal forvaltningsrevisjon ble først lovpålagt i den nye kommuneloven i Kommunal revisjon kan i følge kommunelovens 60.7 med tilhørende forskrifter grovt sett deles i to oppgaver (jeg ser bort fra revisjon av internkontrollen her): Finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon. Finansiell revisjon (regnskapsrevisjon) skal kontrollere at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelse og vedtak og består av legalitetskontroll, hjemmelskontroll og regnskapskontroll. I den kommunale revisjonsforskriften 5 er dette beskrevet som at revisjonen skal påse at regnskapsføringen er i orden. 4 I

4 NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, som ble fastsatt som god kommunal revisjonsskikk fra , er forvaltningsrevisjon definert som systematiske undersøkelser av den kommunale tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning. 5 Dette omfatter produktivitetskontroll (vurdere økonomistyringssystemer og forvaltningsordninger), effektivitetskontroll og vurdering av måloppnåelse. Forvaltningsrevisjon er sammen med annen regnskapsinformasjon en sentral del av kommunenes organisasjonslæringssystem (Røvik 1992). Kommunal revisjon og særlig forvaltningsrevisjon er videre et viktig styringsinstrument for staten i kommunal desentralisering ved at kommunene kan utvikle større grad av egenkontroll enn før (Bernt 1997). Det er ulike oppfatninger om hva forvaltningsrevisjon egentlig er (Bowerman 1996), men i Norge har det vært vanlig å se på kontroll og tilsyn, herunder forvaltningsrevisjon, som hierarkisk styring. 6 Imidlertid skal jeg argumentere for at kontroll og revisjonen kan utøve mange roller og inngå i ulike former for styring. Revisjon har i følge Pollitt m.fl. (1999) fire roller i det politiske systemet, jf. tabell 1. Den første rollen er forvaltningsdommeren. Her skal revisjonen vurdere for borgerne om virksomheten skjer i henhold til loven. Denne rollen er trolig mest utbredt i land som har forfatningsdomstoler, men mye av regnskapsrevisjonen kan høre sammen med denne rollen. Den andre rollen er den offentlige regnskapskontrolløren som skattebetalernes ombudsmann. Revisjonen skal i denne rollen etterse at det er ansvarlighet, åpenhet og at aktivitetene foregår i henhold til regler og offentlige dokumenter. Også denne rollen synes å høre mest sammen med regnskapsrevisjonen. Disse to rollene kan også passe godt overens med ansvarskontroll som Sejersted (2000) i sin diskusjon av Stortingets kontrollfunksjon, forklarte som å holde statsrådene til ansvar for sine feil og forseelser. Den tredje rollen er evaluatoren og forskeren (utrederen). Her skal revisjonen ved hjelp av vitenskapelige metoder gjennomføre evalueringer som gir politikerne ny kunnskap. Denne rollen synes å passe godt for forvaltningsrevisjonen. Denne rollen synes også passe godt overens med hva Sejersted (2000) kalte styringskontroll som tar sikte på å forbedre forvaltningen, rette opp mangler og gi grunnlag for nye reformer. Den fjerde rollen er ledelseskonsulenten (rådgiveren). Her skal revisjonen drive rådgivning og hjelpe klienten til bedre styring. Denne rollen kan ses som en naturlig forlengelse av styringskontrollen i form av iverksetting av læringen. FORVALTNINGSREVISJONEN I POLITIKKEN 4/03 415

5 Tabell 1. Forvaltningsrevisjonens fire roller. I Forvaltningsrevisjon som dommer «I henhold til loven» II Forvaltningsrevisjon som evaluator og forsker (utreder) «Vitenskapelig forklaring og kunnskap» Kilde: Pollitt, Girre, Lonsdale, Mul, Summa og Waerness (1999). III Forvaltningsrevisjon som ombudsmann «I henhold til regler og offisielle dokumenter» IV Forvaltningsrevisjon som ledelseskonsulent (rådgiver) «Hva som helst som kan hjelpe klienten til å forbedre» NST 416 ÅGE JOHNSEN Vi kan analysere Pollitt m.fl. (1999) sin typologi over revisorroller i sammenheng med Hoods (1998) kulturteori for offentlig styring og se om det er sammenfall her. Hood (1998) beskriver fire styringskulturer i offentlig sektor: hierarkiske, individualistiske, egalitære og fatalistiske kulturer. Disse fire kulturene sammenfaller ifølge kulturteorien med fire verdenssyn som både kan spores langt tilbake gjennom historien og som også finnes i samtidige verdensanskuelser og dermed i «moderne» reformer. En egalitær styringskultur har organisasjoner som er sosialt atskilte fra omverdenen, men hvor spillereglene konstant er omstridte. Eksempler på den egalitære styringskulturen er regler for valgdeltakelse og politisk representasjon, men hvor lobbyvirksomhet fra eksempelvis feministiske, miljøvern eller fundamentalistiske interessegrupper til stadighet søker å endre prosessene og utfallene. Mye av åpenhets- og deltakelsesaspektene i offentlighets- og plan- og bygningslovene fra 1970-tallet og den årlige konsultasjonsordningen mellom kommunesektoren og staten fra 2000, kan være uttrykk for sterke innslag av den egalitære styringskulturen i det norske demokratiske systemet. Åpenhet, offentlighet og deltakelse kan være viktige tiltak for å motvirke mistenksomhet og skape legitimitet. I en egalitær kultur hvor likhet og rettferdighet er viktig, som i den nordiske velferdstatsmodellen, kan hjemmels- og legalitetskontroll og dommerrollen være viktig. En hierarkisk styringskultur har sosialt inndelte organisasjoner og drives etter velkjente regler og prosedyrer. Typiske elementer i den hierarkiske styringskulturen er «ovenfra-og-ned» styring og et klart skille mellom politikk og administrasjon, som i den klassiske idealmodellen for byråkrati og i moderne prinsipal-agentteori. Styring i form av budsjetter

6 og kontroll i form av regnskap og revisjon er typiske, hierarkiske kontrollordninger. Utrederrollen kan her være en naturlig rolle i den hierarkiske styringen. For mye hierarkisk (sentralisert) styring kan imidlertid virke mot sin hensikt, i hvert fall hvis det er ønskelig med stor grad av lokal tilpasning og effektivitet og bred deltakelse i folkestyret. Dette kan tale for innslag av individualistisk styringskultur. En individualistisk styringskultur er nærmest apatisk i forhold til kollektive løsninger og har en preferanse for å løse transaksjoner gjennom handel eller forhandlinger framfor gjennom på forhånd utformede regler. Typiske tilnærminger i den individualistiske, «nedenfra-og-opp» styringskulturen er den utstrakte bruken av markeder og konkurranse, noe som også har blitt brukt i nyere reformer i offentlig sektor. Styringsteknikker som resultatmålinger og sammenligninger (Jacobsen, Johnsen og Robertsen 1995), som via hierarkiet utsetter byråkratiet for (individualistisk) kvasikonkurranse (Robertsen 1999), er vanlige i forvaltningsrevisjonsprosjekter. For å fremskaffe slik informasjon synes ombudsmannrollen å være naturlig. Sammenligninger kan imidlertid også inneholde klare egalitære elementer for brukerne og fatalistiske elementer for ledelsen. En fatalistisk styringskultur er kjennetegnet av lite samarbeid, utbredt mistenksomhet, og hvor det hersker en utbredt tilstand av apati. Det er typisk fatalistisk å innse at kriser og skandaler kan inntreffe og følgelig arbeide for at disse hendelsene ikke inntreffer eller at skadevirkningene blir minst mulig. Ledelsen kan derfor knytte til seg rådgivere. Kunnskap om at det er effektiv kontroll gjennom regnskap og revisjon kan slik sett ha viktige forebyggende virkninger. Den fatalistiske styringsformen skulle være velkjent for politikere og toppledere i organisasjoner generelt, både i privat og i offentlig sektor. Imidlertid er den fatalistiske styringsformen sjelden å finne i praksis, i hvert fall som en bevisst valgt og systematisk ledelsesform, kanskje med unntak for høyrisiko-virksomheter som i forsvaret og i helsesektoren. De mulige sammenfallene mellom de fire revisorrollene og Hoods (1998) fire styringskulturer, kan tale for minst tre ting. For det første kan en forvente at visse revisorroller passer bedre, eller i det minste er forholdsvis mer utbredte, i noen kulturer enn i andre. Offentlig styring er i en del sammenhenger betegnet som rasjonell, i det minste at rasjonalitet er en sterk norm (Brunsson 2002) og kanskje særlig i Nord-Europa. En FORVALTNINGSREVISJONEN I POLITIKKEN 4/03 417

7 NST 418 ÅGE JOHNSEN kan utfra dette forvente at styringskontroll og dermed utrednings- og rådgiverrollene kan være forholdsvis etterspurte i Norge i dag. For det andre kan en forvente at revisorrollene kan vektlegges ulikt over tid fordi de fire styringskulturene har ulik utbredelse over tid. Pollitt m.fl. (1999) mener at rådgiverollen er forholdsvis ny for de nasjonale uavhengige revisjonene som for eksempel Riksrevisjonen. I Norge kan det tenkes at den nye kommuneloven har søkt å fremme særlig utrederrollen men at kommunerevisorene kun i begrenset grad har levd opp til disse forventningene og har prioritert andre roller og kanskje særlig dommerrollen (legalitets- og hjemmelskontroll). Fra institusjonell organisasjonsteori vet vi at en organisasjon ofte preges av den tiden den ble dannet i (Scott 1995). Kommunerevisjonen kan ha blitt preget av tidligere sterke profesjonskulturer, f.eks. da kommunerevisjonen ble lovfestet rundt 1837 eller da NKRF ble dannet i Ved begge tidspunktene kan det tenkes at det var jusen og regnskapsrevisjonen som dominerte og som senere har preget kommunerevisorenes kompetanse og dermed faglige interesser. Det er ikke sikkert at det er den kulturen som er best for å utføre forvaltningsrevisjon i dagens politiske system. Preging kan i så fall tenkes å forklare hvorfor forvaltningsrevisjon kan ha hatt vansker med å få prioritet og profesjoner utenom regnskap langsomt fikk innpass i kommunerevisjonen selv om forvaltningsrevisjon ble lovpålagt i For det tredje kan en forvente at revisorrollene blandes i praksis fordi styringskulturene ikke finnes i rendyrkede former men finnes som motreaksjoner og tilpasninger til hverandre. Et eksempel er at ulike roller kan finnes innen en og samme kommunerevisjon eller distriktsrevisjon gjennom spesialisering i avdelinger og stillinger. Tradisjonelle revisorer vil kunne ivareta dommer- og ombudsmannrollene, og forvaltningsrevisjonsavdelinger vil kunne ivareta utrednings- og rådgiverollene. Et annet eksempel, beskrevet av Sejersted (2000), er at utfordringen for Stortinget (opposisjonen) var å finne en balanse der kontrollen var politisk relevant men samtidig ikke politisk destruktiv. Imidlertid kan en, ved å forfølge tankerekkene bak teorien om politisk konkurranse (Schumpeter 1950; Downs 1957), hevde at for opposisjonen kan politisk relevant og destruktiv informasjon til tider være formålstjenlig. Relevant informasjon kan gi mer effektiv politisk konkurranse, og kreativ ødeleggelse av politisk status quo kan skape grunnlag for fornyelse både i den lovgivende og i den utøvende makt. 7 Dette kan tale for at det er behov for mange revisjonsroller samtidig.

8 Mitt anliggende er at det kan tenkes en femte revisorrolle. Dette er rollen som «det politiske konkurransetilsynet» som utarbeider og verifiserer informasjon fra kommunene og deres sektorer. Denne informasjonen, for eksempel regnskaper eller andre statistikker (KOSTRA), kan så brukes av ulike interessegrupper i ulike samarbeidstiltak eller i politisk konkurranse om knappe ressurser både i valgkanalen og i den korporative kanalen (Rokkan 1967). Slik bruk av informasjon har tradisjonelt vært meget viktig i det norske demokratiske systemet i etterkrigstiden. Denne forklaringen av hvorfor forvaltningsrevisjon som uavhengig kontroll er viktig for demokratiet, bygger på to forutsetninger. Den første forutsetningen er at dagens norske politiske system kan beskrives som demokratisk korporatisme (Nordby 2000). Dette innebærer at det politiske styringssystemet både er ressursbasert med institusjonaliserte, konsensus søkende forhandlinger mellom ulike organisasjoner og forskjellige deler av forvaltningen i den korporative kanalen, og er stemmerettsbasert i den numeriske valgkanalen. For at forhandlingene skal ha noe innhold og valgene være reelle, må det være ulike interesser og virkemidler til å fremme disse interessene. Informasjon, for eksempel fra forvaltningsrevisjon, som blir brukt strategisk (Feldman og March 1981), kan nettopp være slike virkemidler i forhandlinger og interessegruppevirksomhet for øvrig. Den andre forutsetningen bygger på begrepet «den segmenterte stat». Den segmenterte stat blir vanligvis brukt om en statsmakt der atskilte enheter er bygget opp av samspilte beslutningsdeltakere fra stortingskomité, departement, fagmiljø og interesseorganisasjoner og der slike organiserte enheter blokkerer for overordnet samordning (Tranøy og Østerud 2001) og dermed kan fremme egeninteresser. Dette begrepet ble utviklet i den første Maktutredningen på 1970-tallet for å betegne maktfordelingen i Norge (Olsen, 1978), spesielt mellom ulike sektorer (Østerud, Goldmann og Pedersen 1997), men begrepet har blitt kritisert etter dette. Politiske saker følger ikke nødvendigvis institusjonelle grenser men går snarere på tvers av institusjoner som Stortinget, regjering, departementer, kommuner og interesseorganisasjoner. Velferdssamfunnet kan slik sett sies å bestå av mange segmenter men hvor ulike politiske aktører bruker den informasjonen som gavner dem på ulike beslutningsarenaer når det passer dem best (Cohen, March og Olsen 1972) i deres politiske konkurranse, spesielt i kappestrid mellom ulike sektorer. FORVALTNINGSREVISJONEN I POLITIKKEN 4/03 419

9 Poenget mitt er at revisjonens produkter vil kunne brukes strategisk av ulike aktører. Revisjonen må derfor ses som et ledd i et større, politisk system og med flere relevante brukere av dens informasjon enn kun staten, kommuneledelsen og kommunestyrerepresentantene i en hierarkisk styringskjede. Kontrollen skjer ikke nødvendigvis kun i et hierarkisk system men snarere ofte i hva Hood (1998) i sin kulturteori betegnet som egalitære, individualistiske og fatalistiske systemer og kulturer. For eksempel: Sejersted (2000) skrev at formelt er det Stortinget som institusjon som fører kontroll med den utøvende makt (i det hierarkiske systemet), men i realiteten er det først og fremst opposisjonen som fører kontroll (i det individualistiske og fatalistiske systemet). Det samme forholdet kan gjelde i kommunene. Med andre ord kan revisjonens produkter være vel så interessante for noen som kan bruke dette mot noen i andre likestilte segmenter som overfor direkte over- eller underordnede i hierarkiet. Hvorvidt rollen som politisk konkurransetilsyn er en egen, femte rolle eller bare er en blanding av alle de fire andre rollene, gjenstår imidlertid å avklare. Dersom revisjonen og dens produkter skal kunne utøve alle disse rollene og kunne brukes med troverdighet av mange aktører for ymse formål til ulike tider, så må revisjonen være kompetent og uavhengig, eller i det minste oppfattes som slik. NST 420 ÅGE JOHNSEN Kommunerevisjonens faktisk roller på 1990-tallet I denne delen beskriver jeg kommunerevisjonens faktiske roller og effekter i dagens politiske system. Opedal og Østtveiten (2000) gjennomførte en evaluering av kommunerevisjonen og kontrollutvalgenes effekter for læring og demokratisk kontroll i kommuner og fylkeskommuner fra 1993 til Dette prosjektet inngikk i Kommunelovprogrammet ( ) og beskrev og analyserte virkemåten til kontrollutvalgene i kommunene og fylkeskommunene med hensyn på læring og demokratisk kontroll. Jeg starter med å se på overordnede funn med hensyn til hvordan revisjonen har bidratt til demokratisk kontroll i det kommunale politiske systemet på 1990-tallet.

10 Tabell 2. Fire effekter av kommunal revisjon på 1990-tallet. Informasjonsmottaker Administrasjonen Påvisning av avvik (enkeltkretslæring) I Økt rettssikkerhet? Kontrollutvalgene har medvirket til å styrke kommunenes egenkontroll og særlig regelkontrollen. Politikerne II Styrket demokratisk kontroll? Kontrollorganene har styrket politikernes kontroll med administrasjonens iverksetting av politiske vedtak. Kilde: Opedal og Østtveiten (2000). Informasjonsinnhold Vurdering av hensiktsmessighet (dobbeltkretslæring) III Økt effektivisering? Kontrollorganene har ikke hatt betydning for effektivitet og organisasjonsutvikling i kommunene. IV Politikkutforming? Kontrollutvalgene har i liten grad bidratt til politikkutforming i øvrige folkevalgte organer i kommunene. Tabell 2 oppsummerer hovedfunnene fra Opedals og Østtveitens (2000) studie. (Merk at rutene I til IV i tabell 2 i store trekk samsvarer med de fire rollene i tabell 1 som henholdsvis dommer, utreder, offentlig regnskapskontrollør/ombudsmann og rådgiver.) For det første, kontrollutvalgene har medvirket til økt rettssikkerhet ved å styrke kommunenes egenkontroll og særlig regelkontrollen. For det andre, kontrollorganene har styrket demokratisk kontroll ved at politikernes kontroll med administrasjonens iverksetting av politiske vedtak har blitt bedre. For det tredje, kontrollorganene har ikke hatt betydning for effektivitet og organisasjonsutvikling i kommunene. Kommunene og fylkeskommunene har hatt problemer med å vri ressursbruken fra regnskapsrevisjon til forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjonen har ikke blitt det effektive virkemidlet staten og kommunene håpet. Innslaget av skjønn i forvaltningsrevisjonsprosjektene kan ha vært så stort at mange revisorer har kviet seg for å utføre slike oppgaver. Utvikling av redskaper for å utføre kommunale resultatmålinger og forvaltningsrevisjon, kan også ha vært kontroversielle. 8 Kravene om forvaltningsrevisjon kan ha støtt mot gammel praksis i kommunerevisjonen der regnskapsrevisjon, regelkontroll, nøytralitet FORVALTNINGSREVISJONEN I POLITIKKEN 4/03 421

11 og uavhengighet har vært viktige normer i regnskapsprofesjonen. Mange av medlemmene i kontrollutvalgene kan på sin side ha vært lite fortrolige med teknikker som bryter med politikkens egenart preget av tvetydighet, forhandlinger og kompromisser. Resultatene av dette har vært at regnskapsrevisjon reproduseres som den dominerende aktiviteten også etter at den nye kommuneloven og de nye kontrollorganene ble iverksatt i For det fjerde, reproduksjon av regnskapsrevisjon på bekostning av forvaltningsrevisjon kan ha ført til at kontrollutvalgene bare i liten grad har bidratt til politikkutforming i øvrige folkevalgte organer i kommunene. Tabell 3. Kommunerevisjonens vektlegging (i stor/noen grad) av oppgaver a 1999 b Tallmessig regnskapskontroll 93,6% 95,6% Vurdere økonomistyringssystemer 76,7% 85,0% Kontrollere at politiske vedtak iverksettes 78,2% 80,0% Vurdere forvaltningsordninger 62,6% 72,2% Undersøke mistanke om uregelmessigheter 77,4% 62,6% Vurdere effektivitet i kommuneorganisasjonen 39,3% 61,9% Vurdere måloppnåelse i hele eller deler av kommuneorganisasjonen 18,2% 50,9% Andel av ressurser/årsverk som gikk med til forvaltningsrevisjon (vurdering av forholdet mellom ressurser, resultater og måloppnåelse) c 13% 16% Kilder: Schwanitz (1997a) og Vabo og Stigen (2000). N=[340, 344]. N=[334, 341]. c N=[65] i 1995 (Schwanitz, 1997a) og N=[313] i 1999 (Vabo og Stigen 2000). NST 422 ÅGE JOHNSEN Det foreligger også data for revisjonens aktiviteter fra den kommunale organisasjonsdatabasen for 1996 og 2000 (Vabo og Stigen 2000). Tabell 3 viser at kommunerevisjonene svarte at de hadde lagt økt vekt på oppgaver som inngikk i forvaltningsrevisjon i perioden fra 1995 til Imidlertid viser tabell 3 også at kommunerevisjonene svarte at de la økende vekt på nesten alle oppgaver i denne perioden, også oppgaver som bokføringskontroll (tallmessig regnskapskontroll) og hjemmelskontroll (kontroll av at politiske vedtak iverksettes). Legalitetskontroll (undersøke mistanke om uregelmessigheter) var den eneste aktiviteten som ble vekt-

12 lagt noe mindre. Disse dataene synes derfor ikke å være særlig gyldige for å si noe om forvaltningsrevisjon faktisk har blitt viktigere i de senere årene. Vi må derfor bruke andre data for å kunne si noe om omfanget av den kommunale forvaltningsrevisjonen i Norge. Opedal og Østtveiten (2000) kartla i en dokumentstudie ulike typer saker, blant annet evaluerende saker som vil si forvaltningsrevisjon, som ble behandlet i 39 kommunale kontrollutvalg. I 1993 var kun 6,8% av sakene forvaltningsrevisjon. Denne andelen steg kun med 1,7% til 8,5% i En tredje indikator for omfanget på forvaltningsrevisjon er å se på andelen av de kommunale revisjonsårsverkene som går til forvaltningsrevisjon. Schwanitz (1997a) fant at kun 13% av ressursene ble benyttet til reell forvaltningsrevisjon i de revisjonsenhetene hun studerte i Opedal og Østtveiten (2000) fant at 12,5% av årsverkene i 1998 gikk til forvaltningsrevisjon mens Vabo og Stigen (2000) fant at gjennomsnittlig 16% av årsverkene gikk med til forvaltningsrevisjon i Selv om det kan ha vært en viss økning fra 1995 til 1999, er andelen forholdsvis lav og spesielt sett i betraktning av at både staten, kommunene og kommunerevisorene selv har ønsket mer forvaltningsrevisjon. Slik sett kan en forstå at kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon hittil ikke synes å ha hatt nevneverdig virkning for hverken effektivitet eller for politikkutforming i kommunene, jf. tabell 2. Siste tilgjengelige studie er fra Norges forskningsråds program Offentlig sektor i endring (OSIE) ( ). Denne studien (Johnsen, Meklin, Oulasvirta og Vakkuri 2001) omhandlet hvordan kommune- og fylkeskommunerevisorer og kommunale og fylkeskommunale ledere i Finland og Norge vurderte bruken og nytten av forvaltningsrevisjon. I studien ble det gjennomført halvstrukturerte intervjuer, men dette var en forholdsvis begrenset undersøkelse i og med at kun 9 respondenter inngikk i studien. Imidlertid er studien interessant fordi den utfordrer en forholdsvis utbredt oppfatning om at revisjonen i stor grad er brukt symbolsk for ekstern legitimering og kun er løst koplet til intern bruk i organisasjonene som blir revidert (Power 1997). Brukerne av kommunal forvaltningsrevisjon mente at de hadde stor nytte av revisjonen til tross for at produktet var vanskelig å definere, at det til tider var lav kvalitet på forvaltningsrevisjonsrapportene og at revisjonsmarkedet i stor grad ble styrt av regnskapsprofesjonen selv. Jeg tror derfor det viktigste problemet for kommunerevisjonens rolle i det demokratiske systemet ikke er at re- FORVALTNINGSREVISJONEN I POLITIKKEN 4/03 423

13 visjonskriteriene kan være vage og revisjon er utsatt for skjønn, men at omfanget av den kommunale forvaltningsrevisjonen totalt sett ikke har stått i samsvar med sentrale aktørers forventninger (Schwanitz 1997a, 1997b). Krav til revisjonen i et demokratisk system Jeg skal her vurdere den kommunale revisjonens rolle som uavhengig kontroll i det politiske systemet basert på tre kriterier som er utviklet av den svenske juristen Olle Lundin (1999). Disse tre kriteriene er revisjonens troverdighet, revisjonskriterier og tilbakeføring av informasjon. NST 424 ÅGE JOHNSEN Troverdighet Revisjonens troverdighet kan knyttes til to forhold: Revisors uavhengighet og revisjonens kompetanse. Uavhengighet. Revisors uavhengighet er definert som sannsynligheten for at revisor vil rapportere avdekkede kontraktsbrudd (Watts og Zimmerman 1983). Kommuneloven og forskriftene for kommunal revisjon fastsatt av Kommunaldepartementet med hjemmel i kommuneloven, har regler som skal sikre revisors uavhengighet. Blant annet skal revisor ansettes av kommunestyret selv, jf. kommuneloven 60 nr. 5. Det er ikke adgang til å delegere denne myndigheten til andre politiske organer eller til administrasjonen. Det gjelder særlige regler for distriktsrevisjon. Distriktsrevisor skal ansettes av distriktsrevisjonsstyret. Kommunelovutvalget foreslo at revisor skulle ansettes av kontrollutvalget for å sikre uavhengighet i forhold til politisk og administrativ ledelse, men Kommunelovutvalget fikk ikke gjennomslag for dette. Kontrollutvalget er ansettelsesmyndighet for de øvrige i revisjonen der myndigheten ikke er delegert til revisor, jf. kommuneloven 60 nr. 5 og revisjonsforskriften 3. Det gjelder også her særlige regler for distriktsrevisjon. Det øvrige personalet utover distriktsrevisor skal også ansettes av distriktsrevisjonsstyret. Det er således ikke adgang til å la for eksempel rådmannen/den alminnelige administrasjonen være ansettelsesmyndighet for ansatte i revisjonen. Lovgiver har også søkt å sikre revisors/revisjonens uavhengighet ved valgbarhetsreglene i valgloven og kommuneloven. Etter valgloven 13 kan den som foretar revisjon for kommunen ikke velges inn i kommunestyret, og etter kommunelovens 14 nr. 1 b) kan den som foretar revisjon for kommunen heller ikke velges inn i de sentrale folkevalgte organene i

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon Beate Hess-Bolstad og Hilde Kari Maugesten Konkurranseutsetting av kommunal revisjon -en analyse av kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000-2012 Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd?

RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? RIKSREVISJONEN vaktbikkje uten bånd? INNLEDNING: Riksrevisjonens rolle Riksrevisjonen er en i dag en mektig institusjon i norsk politikk og forvaltning. Spørsmålet er imidlertid om den har blitt for mektig,

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen Siri Flesjø Masteroppgave ved Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Antall ord: 28 836 Mai 2013

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

New Public Management i praksis

New Public Management i praksis New Public Management i praksis - En studie av Narvik VAR KF Marianne Dobak Kvensjø Mastergradsoppgave i statsvitenskap Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2009 1 Forord Nå

Detaljer

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration)

Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet. MPA (Master in Public Administration) Magisteruppsats/Masteroppgave i studiet MPA (Master in Public Administration) KOSTRA som verktøy for styring av kommunene - en studie av 10 kommuner i Hedmark og Oppland Forfattere: Frank Steinar Hauge

Detaljer

Samordning flernivåstyringens store utfordring

Samordning flernivåstyringens store utfordring Foreløpig utkast under arbeid Samordning flernivåstyringens store utfordring Anne Lise Fimreite og Per Lægreid Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Rokkansenteret Universitetet i Bergen

Detaljer

Kompetente skoleledere og elevresultater

Kompetente skoleledere og elevresultater Ivar Michael Jahr Kompetente skoleledere og elevresultater Påvirker skolelederens formelle kompetanse den pedagogiske ledelsen? Masteroppgave i Styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Kommunerevisoren. // Forvaltningsrevisjon kontroll eller læring, eller ja takk, begge delar? // Momskompensasjon på boliger

Kommunerevisoren. // Forvaltningsrevisjon kontroll eller læring, eller ja takk, begge delar? // Momskompensasjon på boliger Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 1 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Hvilket regnskapssystem er best egnet for kommunene? // Forvaltningsrevisjon kontroll eller læring, eller ja takk, begge delar?

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet?

Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 2 Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning vil de bidra til bedre kvalitet? Bjørn Stensaker Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 2 Institusjonelle

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

Lønnsom velferd? Endring av budsjett- og regnskapsmodell i kommunal sektor. Inger-Lise Gjesdal Irina Vakhrina

Lønnsom velferd? Endring av budsjett- og regnskapsmodell i kommunal sektor. Inger-Lise Gjesdal Irina Vakhrina Lønnsom velferd? Endring av budsjett- og regnskapsmodell i kommunal sektor. Inger-Lise Gjesdal Irina Vakhrina Master i offentlig ledelse og styring. Fordypning i økonomi, regnskap og finansiering-ørf HØGSKOLEN

Detaljer