Institutt for økonomi og administrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institutt for økonomi og administrasjon"

Transkript

1 Fakultet for safusfag Istitutt for økooi og adiistraso Ivesterig og fiasierig Bokål Dato: Tirsdag. deseber 4 Tid: 4 tier / kl. 9-3 Atall sider (ikl. forside): sider vedlegg Atall oppgaver: 4 Tillatte helpeidler: Kalkulator (se kalkulatorregleetet) Merkad: Kadidate å selv kotrollere at oppgavesettet er fullstedig. Besvarelse skal erkes ed kadidatuer, ikke av. Bruk blå eller sort kulepe på iførigsarket. Eekode: ØABED (ORD)

2 Oppgave ( %) E fisk bedrift har utviklet et uikt keisk produkt so ka sprøytes på ytterveggee på bolighus og ligede i tre og forlege itervallee ello hver gag bygigee å ales eller beises. Bedrifte har tatt patet på produktet og patetet løper i ytterligere 6 år. AS ABC Keikalie blir å tilbudt å produsere og selge dette produktet på lises i Norge så lege patetbeskyttelse varer, det vil si i 6 år til. Etter at patetbeskyttelse er utløpt, vetes det e itesiv priskokurrase og det vurderes so uaktuelt å fortsette produksoe etter det. Det er satt opp følgede bidragskalkyle pr. liter av produktet: Salgspris 5 Råvarer 5 Lø 5 Dekigsbidrag Det er aslått at ulig salg av produktet er liter pr. år. Derso det blir aktuelt å produsere produktet, er det bereget at det vil bli ødvedig ed ivesterig i produksosutstyr for kr 4. Det reges ikke ed at utstyret vil ha salgsverdi ved levetides slutt. Det er også aslått at arbeidskapitalbehovet blir 5. Ledelse aslår også at det ye produktet å arkedsføres itesivt i hele periode, og det er aslått at dette vil koste 5 årlig. Det er også aslått at betalbare faste kostader vil øke ed 6 årlig ut over hva de er å, derso prosektet igagsettes. ABC Keikalie forhadler fredeles ed de fiske bedrifte hva a skal betale for rettighetee til å produsere produktet, e det ka se ut so at a lader på e pris på 3, so evetuelt skal betales so et egagsbeløp straks prosektet evetuelt starter. ABC Keikalie bruker et avkastigskrav på % før skatt i sie ivesterigskalkyler. Nye opplysiger i e deloppgave gelder bare for vedkoede oppgave ed idre oe aet klart fregår. a) Basert på opplysigee so er gitt over, bør ABC Keikalie igagsette prosektet? Bereg åverdi og iterrete. Se bort fra skatt. b) Side det er et relativt ytt produkt, er grade av aksept i arkedet og ulig salgspris usikre. Hva er laveste salgspris og laveste salgsvolu so vil gi prosektet løsohet? c) Hva er det este a ka betale for rettighetee til å produsere produktet?

3 Oppgave (35 %) AS EBC er et selskap ie farasøytisk idustri. Ma vurderer å å lasere ulike legeidler so er utviklet av et aet selskap, på lises. Liseskostadee er avtalt til å være 5 % av osetige. AS EBC forveter e gradvis økig i etterspørsele etter edikaetee, og a har satt opp følgede resultatbudsett for åree 5 9 (du ka ata at 5 er o år det vil si år og at igage til 5 er år ): Itekter Liseskostader Løskostader Materialkostader Idirekte kostader Avskriviger Retekostader Resultat Alle tall er i kr, slik at for eksepel itektee i 5 er 7 5. Derso prosektet settes i gag å a istallere i askier og utstyr for 5. Aleggsidlee avskrives lieært til e restverdi på 5 ved levetides slutt, og a atar også at dette ka være salgsverdie for aleggsidlee. Ikludert i de idirekte kostadee er fordelte faste kostader fra hovedkotoret so beløper seg til 44 årlig. De øvrige idirekte kostadee ka tilskrives prosektet. AS EBC vil også åtte ha e høyere beholdig av varelager og høyere kudefordriger derso prosektet starter. Ved oppstarte blir arbeidskapitalbehovet 95, så sker det e ytterligere økig på 5 i år og i år. Arbeidskapitale blir frigort ved levetides slutt. Derso prosektet geoføres vil det også være behov for å overføre e perso fra hovedkotoret, og hu vil ha overoppsy ed dette prosektet i år, for deretter ige å bli tilbakeført til hovedkotoret. Hees lø er 6 årlig. Mes hu er aktiv i dette prosektet å hovedkotoret asette e perso i hees sted, og det budsetteres ed e årlig lø på 45. Selskapet bruker et avkastigskrav på % før skatt. a) Budsetter kotatstrø og bereg åverdi. Er prosektet løsot? Se bort fra skatt. b) Se bort fra opplysige o avkastigskrav over. Ata å at prosektet fiasieres ed 5 % geld og at geldsrete er 6,75 % før skatt. Risikofri rete er 4 % og arkedsavkastige er %. Skattesatse er 8 % og selskapets egekapitalbeta er,63. Hva er selskapets WACC etter skatt? Rud gere av til æreste hele proset. c) Ata å at aleggsidlee avskrives etter saldoprisippet skatteessig ed e saldosats på 5 %. De skatteessige gustigste behadlige av salget av aleggsidlee skal brukes. Hva er prosektets åverdi etter skatt? Rud gere av tallee i beregigsgrulaget til æreste hele tall.

4 Oppgave 3 ( %) Du vurderer å askaffe e y bil og har fuet e eget bil. Bile koster 5 og du har 5 i egekapital og å dered låefiasiere reste. Nedefor fier du ekelte detaler o et låetilbud du har fått fra Nordea. Lået skal edbetales so et auitetslå ed åedlige betaliger over 5 år. a) Nordea oppgir at åedlig teribeløp på dette lået er Vis hvorda dette tallet er bereget. b) Splitt det åedlige teribeløpet opp i reter, avdrag og gebyr for de første 3 åedee. c) Nordea oppgir at de effektive rete på lået er 6,69 %. Vis hvorda dette er bereget. d) Hva blir realrete etter skatt, derso prisstigige blir % og di skattesats er 8 %. e) Hva ville de effektive rete blitt derso det ikke hadde vært gebyrer av oe slag?

5 Oppgave 4 (5 %) E ivestor vurderer å ivestere ehete i prosekt A eller B. Nedefor fier du ekelte opplysiger o prosektee: Kouktur Sasylighet Avkastig på A Avkastig på B Høykouktur, % 3 % Noral,6 % % Reseso, 3 % -5 % a) Ute å foreta oe beregiger, ka du gi e begruelse for hvilket prosekt so er est risikabelt? b) Bereg forvetet avkastig og risiko (stadardavvik) for hvert prosekt. c) Bereg forvetet avkastig og risiko for e porteføle beståede av 75 % A og 5 % B. Du velger selv hvilke etode du vil bruke for å berege verdiee. Ata at ivestore også vurderer to prosekter X og Y. Korrelasoe ello avkastige på X og arkedsavkastige er,5. Stadardavviket for avkastige til X er,. Stadardavviket for avkastige til Y er,7. Korrelasoe ello avkastige på Y og arkedets avkastig er,3. Stadardavviket til arkedsavkastige er,35. Korrelasoe ello avkastige til X og Y er,3. d) Hva er betaverdiee til X og Y? e) Hva er risikoe til e porteføle beståede av 3 % X og 7 % Y?

6 Forelsalig Fiasierig og ivesterig. Reteregig Sluttverdi FV av et beløp CF, retesats i og periodeatall : - FV CF ( i) Nåverdi PV av et beløp FV, retesats i og periodeatall : - PV FV ( i) Nåverdi PV av e etterskuddsauitet PMT, retesats i og periodeatall : -3 ( i) PV PMT i ( i ) Auitetsfaktore A år,i %, dvs åverdie av kroer ed rete i etter perioder: A -4 år, i% Ivers auitetsfaktor over år: -5 A år,% i ( i) i ( i) årlig ytelse for å avdra og forrete et auitetslå på kr. til i% rete i( i) Aåt,% i ( i) Etterskuddsauitet PMT for åverdie PV, retesats i og periodeatall : -6 i( i) PMT PV ( i) Nåverdi PV av e etterskuddsauitet CF, retesats i og uedelig levetid: -7 PV CF i Nåverdi PV av e etterskuddsauitet CF, retesats i, vekstfaktor g, og uedelig levetid: -8 PV CF i g Nåverdi PV for e etterskuddsauitet CF, retesats i, vekstfaktor g, og periodeatall : -9 ( i) ( g) PV CF ( i) ( i g) Årsrete p år perioderete er q og atall perioder i året er : - p ( q) Effektiv årsrete ieff år oiell årsrete er i, er atall perioder i året i - ieff ( )

7 . Nåverdi og iterrete Nåverdie NPV av kotatstrøe CF, CF, CF,..,CF over perioder til retekrav i: CF CF CF - NPV CF... ( i) ( i) ( i) Iterrete irr for kotatstrøe CF, CF, CF,..,CF over perioder CF CF CF - CF... ( irr) ( irr) ( irr) 3. Nåverdi og skatt Effektiv skattesats se år iterrete før skatt er p, iterrete etter skatt er r: p r 3. se p Bokført restverdi i år t: RVt, år askaffelseskost er AM so avskrives ed saldosats a: 3. RV AM ( a) t Avskrivig i år t: AVt, for e ivesterig ed askaffelseskost AM, ed saldosats a: 3.3 ( ) t AVt AM a a Nåverdi av fretidige saldoavskriviger år askaffelseskost er AM so avskrives ed saldosats a og kapitalkostad k: 3.4 Nåverdi av saldoavskriviger AM k Nåverdi av spart skatt av saldoavskriviger år askaffelseskost er AM, saldosats a og kapitalkostad k: 3.5 Nåverdi av spart skatt AM a s k a Nåverdi etter skatt saldogruppe A-D og J år askaffelseskost er AM, saldosats a, salgsverdi etter år SV, skattesats s og kapitalkostad k: 3.6 CFt ( s) SV AM a s SV a s NPV AM t ( k) ( k) ( k a) ( k) ( k a) t Nåverdi etter skatt i saldogruppe E-I, sybolbruk so i forrige uttrykk, og g er gevistførigssats: 3.7 t a a CF ( ) ( ) ( ) t s SV AM a s AM a a s SV AM a g s NPV AM t ( k) ( k) ( k a) ( k a) ( k) ( k g) ( k) 4. Avkastigskrav på fiasivesteriger og iflaso Realavkastig før skatt pr, oiell avkastig p og prisstigig : p 4. pr 4. p p ( ) r Realavkastig etter skatt rr, oiell avkastig p og prisstigig : p ( s ) 4.3 rr 5. Forvetet verdi, varias, stadardavvik, kovarias og korrelasoskoeffesiet Forvetet avkastig E(r) av ulige utfall for avkastig r, r,,r, ed sasyligheter p, p,.,p:

8 5. E r p r p r... p r Variase på avkastig r, Var (r) eller σ 5. ( ) ( )... ( ) Var r r E r p r E r p r E r p Stadardavviket av avkastige, σ 5.3 Var() r Forvetet avkastig E(rp) i e porteføle av akser ed forvetet avkastig E(r), E(r),.,E(r), ed porteføleadeler w, w,..,w : 5.4 Erp w Er w Er... w Er Kovariase ello avkastige på akse A, ra i forhold til avkastige på akse B, rb, : σab 5.5 ( ) ( )... ( ) ( ) r E r r E r p r E r r E r p AB A A B B A A B B Korrelasoskoeffesiete ello avkastige på akse A og avkastige på akse B, ρab 5. 6 AB AB A B Variase på avkastige i e porteføle P ed adel wa i akse A og wb i akse B: var (P) eller P 5.7 Var r w w w w P P A A A B AB B B w w w w A A A B AB A B B B Stadardavviket på avkastige i e porteføle P σp: 5.8 Var ( r ) P P Miiu varias porteføle: 5.9 a A ( rb ) ( ra, rb ) ( ra ) ( rb ) ra rb ra rb ra rb ( ) ( ) (, ) ( ) ( ) 5. Sharpe E() r rf

9 6. Kapitalverdiodelle, kapitalkostader og akseverdi Forvetet avkastig på akse : E(r), risikofri rete rf, forvetet avkastig på arkedsporteføle E(r), β er betaverdi for akse 6. Er rf Er -rf Med skatt s er uttrykket: 6. E r rf ( s) E r rf ( s) Avkastigskrav for geld (før skatt) 6.3 E r r E r r ( s) g f g f Betaverdie for akse, β cov( r, r ) var( r ) Epirisk varias på avkastige var(r) for e akse, ed observasoer, ed avkastige ri, for periode i, og r er geosittlig avkastig: i 6.6 Var r r r i i Epirisk kovarias cov(r,r) ello avkastige r på akse og avkastige r på arkedsporteføle : i 6.7 cov r, r ri r ri r i Dages aksepris P, este års utbytte D, kostat vekst g i utbyttet og kapitalkostad r. 6.8 P D r g (De veidde) kapitalkostad for totalkapitale rt, egekapitalkostad re, låekostad rg, skattesats s, retebærede geld G, og egekapital E: E G 6.9 rt re rg s E G E G Vektstagforele: G E 6. r r r r s e t t g

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

n 2 +1) hvis n er et partall.

n 2 +1) hvis n er et partall. TMA445 Statistikk Vår 04 Norges tekisk-aturviteskapelige uiversitet Istitutt for matematiske fag Øvig ummer, blokk II Oppgave Mediae til et datasett, X, er de midterste verdie. Hvis vi har stokastiske

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip ASTMA HOS BARN Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip Coflicts of iterest Relatig to this presetatios-oe. Ageda Vedlikeholds behadlig og oppfølgig av astma hos bar. Behadlig

Detaljer

Kapitalverdimodellen. Investering under usikkerhet Risiko og avkastning. Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM)

Kapitalverdimodellen. Investering under usikkerhet Risiko og avkastning. Capital Asset Pricing Model Kapitalverdimodellen (KVM) Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Kapitalverdiodellen Veid kapitalkostnad Finansieringsstruktur og kapitalkostnad John-rik Andreassen 1 Høgskolen i Østold Capital Asset Pricing Model Kapitalverdiodellen

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

for ungdomstrinnet matte i media

for ungdomstrinnet matte i media 6689 Mattepass U B 29-08-06 12:51 Side 1 BOKMÅL MATTEPASS for ungdomstrinnet matte i media Navn: www.avisiskolen.no 6689 Mattepass U B 29-08-06 12:51 Side 2 REGLER Kunnskaper i matematikk en del av din

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å:

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å: Kapittel 6. Økonomi Dette kapitlet handler om å: Beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort. Sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark. Undersøke og vurdere ulike

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Snart starter årsoppgjøret

Snart starter årsoppgjøret REGNSKAP Snart starter årsoppgjøret Vi nærmer oss årsskiftet 2011/2012, og noen uker inn i det nye året vil de autoriserte regnskapsførerne være travelt opptatt med årsregnskapet for tusenvis av norske

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer

Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Islamske rentefrie instrumenter i rentebaserte systemer -Studie av Islamske finansieringsmetoder Av Cengiz Taspinar Veileder: Aksel Mjøs Masterutredning i Finansiell

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som

konjugert Reaksjonslikning for syre-basereaksjonen mellom vann og ammoniakk: base konjugert syre Et proton er et hydrogenatom som Syrer og r Det fies flere defiisjoer på hva r og r er. Vi skal bruke defiisjoe til Brøsted: E Brøsted er e proto door. E Brøsted er e proto akseptor. 1s 1 Et proto er et hydrogeatom som har mistet sitt

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer