Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: , kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 14/ Anita Johansen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 2/14 Regnskap Oppvekstforetak KF PS 3/14 Årsberetning Oppvekstforetak KF Side 2

3 PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/ Anne Ellingsen Årsregnskap Oppvekstforetak KF Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Oppvekstforetak KF 2/ Anbefaling: Styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF avlegger årsregnskap 2013 i henhold til vedlagte regnskapsdokument. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Budsjett 2014 korrigeres tilsvarende. Saksopplysninger: Det vises til vedlagte regnskapsdokument med noter og kommentarer. Videre saksgang: Etter behandling i styret oversendes regnskapet sammen med årsberetning til revisor. Når revisorberetningen foreligger, sendes denne sammen med regnskap og årsberetning til kontrollutvalget for behandling Regnskap og årsberetning 2013 behandles av AU i mai og lokalstyret i juni. Vurdering: Det vises til noter og kommentarer i regnskapsdokumentet. Vedlegg: 1 Årsregnskap Oppvekstforetak KF Side 4

5 Årsregnskap 2013 Side 5

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Økonomiske oversikter...4 Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet... 7 Investeringsregnskapet... 8 Oversikt over årets investeringer i anleggsmidler:... 8 Balanseregnskapet... 9 Noter...10 Note 0. Organisering, regnskapsprinsipper og vurderingsregler Note 1. Arbeidskapital Note 2. Pensjonsforpliktelser Note 3. Varige driftsmidler Note 4. Kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld Note 5. Kasse og bankinnskudd Note 6. Bruk og avsetning til fond Note 7. Kapitalkonto bevegelser Note 8. Lønnsutgifter, antall ansatte, godtgjørelser Note 9. Kjøp fra og salg til Longyearbyen lokalstyre med foretak Note 10. Spesifikasjon av regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet.. 18 Note 11. Revisor Note 12. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap driftsregnskapet Revisjonsberetning Side 6

7 Innledning Svalbardloven 40 bestemmer at kommunelovens kapittel 8 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering, med unntak av 49 rapportering, gjelder for Longyearbyen lokalstyre. Dette betyr at også forskrifter gitt med hjemmel i kommunelovens kapittel 8 kommer til anvendelse for Longyearbyen lokalstyre, bl.a. gjelder det: forskrift av om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak forskrift av om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak bestemmer i 7 at det hvert år skal utarbeides særregnskap og årsberetning for foretaket. Særregnskapet skal inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. Særregnskapet skal avlegges av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. Særregnskapet sendes revisor for revidering, og deretter kontrollutvalget for uttalelse. Særregnskapet med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse og foretakets årsberetning oversendes så til Longyearbyen lokalstyre. Lokalstyret behandler særregnskapet og årsberetning senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. I årsregnskapet er det kun fokusert på de økonomiske sidene ved foretakets aktivitet i For en nærmere vurdering av aktiviteter og oppnådde resultater i 2013 vises det til foretakets årsberetning og Longyearbyen lokalstyres årsberetning som foreligger til behandling i lokalstyret samtidig med at foretakets særregnskap behandles. Longyearbyen, / Anita Johansen Karin Mella Ane Bjørsvik styreleder styremedlem styremedlem Torgeir Prytz Sigrid Frostvoll Diana Snibsøer Ida Dyreng styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem 3 Side 7

8 ØKONOMISKE OVERSIKTER Driftsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Avvik Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overf. med krav til motytelse Driftstilskudd fra Longyearbyen lokalstyre (Note 9) Øremerket tilskudd fra Longyearbyen lokalstyre (Note 9) Salg til LL med foretak (Note 9) Tilskudd fra korkpenger Div statlige overføringer Andre overføringer Sum driftsinntekter Lønnsutgifter (Note 8) Sosiale utgifter (Note 2, 8) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon Kjøp fra LL med foretak (Note 9) Div overføring til LL med foretak (Note 9) Andre overføringer Avskrivninger (Note 3) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og låneomkostn Resultat eksterne finanstrans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (Note 10) Bruk av disposisjonsfond (Note 6) Bruk av bundne fond (Note 6) Sum bruk avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond (Note 6) Avsatt til bundne fond (Note 6) Sum avsetninger Netto avsetninger Regnskapsmessig mer (+) /mindreforbruk (-) (Note 10) Side 8

9 Forklaring til begreper brukt i driftsregnskapet: Inntekter omfatter: Brukerbetalinger (kto ): foreldre-/elevbetaling (barnehage, SFO, kulturskole, norskopplæring for fremmedspråklige) kostbetaling (barnehage, SFO) Andre salgs- og leieinntekter (kto ) salg tjenester (dirigenttjenester Kulturskole) billett-/sponsorinntekter (prosjekter skole/kulturskole) kantinesalg (skolen) Overføringer med krav til motytelse (kto ) refusjoner fra NAV knyttet til sykefravær, foreldrepermisjon og kontrollreiser refusjoner fra fylkeskommuner, kommuner og andre Diverse statlige overføringer (kto 1810) prosjektmidler (Ny Giv, Comenius, Svalbard miljøvernfond o.l) Utgifter omfatter: Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Driftsutgifter, som kontormateriell, abonnement, lisenser undervisningsmateriell (inkl. elev-pc er) og lærebøker matvarer, frukt & grønt diverse personalutgifter post, bank, telefon, internett, bredbånd opplæring, kurs flyttekostnader skoleskyss strøm personforsikring (andel ikke trekkpl.) møbler, inventar, kopimaskiner konsulenttjenester (juridisk, bedriftshelsetjeneste, tolk, logoped o.l) Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon kjøp fra staten kjøp fra fylkeskommune kjøp fra kommuner kjøp andre tjenester Andre overføringer andre tilskudd (støtte til organisasjoner, andre) 5 Side 9

10 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Avvik Driftstilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre (Note 9) Øremerket tilskudd fra Longyearbyen lokalstyre (Note 9) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne fond (Note 6) Til bundne fond Bruk av tidligere års regnskaps-messige mindreforbruk (Note 10) Bruk av ubundne avsetninger (Note 6) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (fra skjema 1B) Mer (+) / mindre (-) forbruk (Note 10) Side 10

11 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Fordeling til drift: Avvik Felles foretak Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Longyearbyen skole Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Barnehager Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Kulturskole Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Overføring fra foretak Inntekt Overføring til LL / foretak Utgift Motpost avskrivning og kalkulatoriske Inntekt Netto Sum totalt: Sum inntekt Inntekt Sum kostnad Kostnad Fond Til fond Fond Bruk fond Resultat før tilskudd fra LL og finansposter Netto Side 11

12 Investeringsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Avvik Investeringer i anleggsmidler (Note 3) Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Overføring fra Longyearbyen lokalstyre Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av frie fond (Note 6) Sum finansiering Udekket (+)/udisponert (-) Oversikt over årets investeringer i anleggsmidler: Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Avvik Fordelt slik: Inventar ny SFO/ombygd 2.etg.skole Visma Oppvekst IKT-investeringer skole Sum prosjektkostnader Visma Oppvekst: Gjennomført som planlagt. Avsluttet. IKT-investeringer skole: gjennomført som planlagt. Avsluttet. 8 Side 12

13 Balanseregnskapet Regnskap Regnskap Eiendeler A. Anleggsmidler (Note 2, 3) Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler (Note 2, 4, 5) Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld C. Egenkapital (Note 6, 7, 10) Ubundne driftsfond Bundne driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. Gjeld Langsiktig gjeld (Note 2) Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld (Note 2, 4) Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Side 13

14 NOTER Note 0. Organisering, regnskapsprinsipper og vurderingsregler. Organisering Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF ble opprettet , og er en del av Longyearbyen lokalstyre. Foretaket har eget styre. Lokalstyret er foretakets øverste organ. Foretaket er ikke eget rettssubjekt, og Longyearbyen lokalstyre hefter for foretakets samlede forpliktelser. Foretakets formål er å ivareta driften av oppvekstoppgaver i Longyearbyen lokalstyre. Utover dette skal foretaket ikke drive annen virksomhet, likevel slik at foretaket etter egen vurdering kan støtte arrangementer i regi av frivillige lag, foreninger og lignende. Foretaket har ikke erverv som formål. Investeringer kan bare foretas dersom det foreligger særskilt vedtak fra lokalstyret om dette. Strategiutvikling er Longyearbyen lokalstyres ansvar. Lokalstyret har vedtatt å endre Longyearbyen lokalstyre sin organisasjonsmodell fra , fra en foretaksmodell til en to-nivå organisasjonsmodell. Det innebærer bl.a. at foretaket avvikles fra Tjenester, tilbud og aktiviteter i regi av foretaket fortsetter som før, men innlemmes i Longyearbyen lokalstyre. Regnskapsprinsipper Foretakets regnskap er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). For regnskapsåret 2013 foreligger 3 endelige standarder og 7 foreløpige standarder. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med de endelige standardene KRS nr. 1, 2 og 5 og de foreløpige standardene KRS nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 I tillegg foreligger det et høringsutkast: KRS nr 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser. Fagkomiteen sendte standarden over til styret i GKRS med anbefaling om at KRS nr. 11 fastsettes som foreløpig standard fra Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonsføringene følger altså ikke anordningsprinsippet, som ville betydd at betalt pensjonspremie utgiftsføres. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring i påfølgende regnskapsår. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Foretaket har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, og har dermed ikke omløpsmidler som er vurdert i fht virkelig verdi. 10 Side 14

15 Note 1. Arbeidskapital. Regnskap Regnskap Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Arbeidskapital Endring arbeidskapital i flg balansen (A) Driftsinntekter i driftsregnskapet Driftskostnader i driftsregnskapet Motpost avskrivninger Eksterne finansinntekter driftsregnskapet Eksterne finanskostnader driftsregnskapet Eksterne inntekter investeringsregnskapet Eksterne utgifter investeringsregnskapet Eksterne finansinntekter investeringsregnskapet - - Eksterne finanskostnader investeringsregnskapet - - Endring arbeidskapital i flg drifts- og investeringsregnskapet (B) Differanse (A-B) 0 0 Note 2. Pensjonsforpliktelser. Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF ble etablert Ansatte som hadde medlemskap i Statens pensjonskasse ved overgang til Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF, beholdt dette medlemskapet etter overgangen. Pedagogisk personale ansatt ved Longyearbyen skole etter er medlemmer i Statens pensjonskasse, mens øvrige ansatte fra er med i en pensjonsordning med vilkår i hht hovedtariffavtalen for kommunal sektor. Oppvekstforetaket sine pensjonsordninger har ved årsskiftet 67 medlemmer med en gjennomsnittsalder på 47 år i ordningen som forvaltes av DNB og 44 personer i ordningen som forvaltes av SPK. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Oppvekstforetakets pensjonsforpliktelser er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i DNB og i Statens pensjonskasse, og foretaket har avtalefestet pensjon (AFP). Størrelsen på pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er satt ut fra estimert verdi. Estimert verdi brukes fordi faktisk størrelse på pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser pr ikke er kjent ved tidspunktet for avleggelse av regnskapet. Disse størrelsene blir kjent i løpet av kommende år. Kommende års aktuarberegning oppdateres med faktiske tall pr for forrige år, og avviket mellom estimert verdi og faktisk størrelse benevnes som estimatavvik. Premieavvik er differansen mellom netto pensjonskostnad og faktisk innbetalt pensjonspremie. Beregning av netto pensjonskostnad er basert på prinsipper fastlagt i en regnskapsstandard som forsøker å gi en fornuftig og jevn fordeling av pensjonskostnaden over tid. Beregning av hvor mye som skal innbetales i premie til pensjonskassen hvert år baseres på en annen beregningsmodell. 11 Side 15

16 Beregning av årets pensjonskostnad og balanseverdi: Pensjonsordning pedagogisk personale i Statens pensjonskasse (SPK): Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Reversering av fjorårets premieavvik Regnskapsført premieavvik Balanse Brutto påløpt pensjonsforpliktelse (langsiktig gjeld) Pensjonsmidler (anleggsmidler) Netto pensjonsforpliktelse (gjeld) Årets premieavvik Premieavvik tidligere år 0 Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,35 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 2,87 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,87 % 3,16 % Forventet frivillig avgang før pensjonsalder: Grunnskole - Før fylte 50 år 3,00 % 3,00 % - Etter fylte 50 år 0,00 % 0,00 % - Uttakstilbøyelighet AFP 50,00 % 50,00 % Vg avdeling - Før fylte 57 år 3,00 % 3,00 % - Etter fylte 57 år 0,00 % 0,00 % - Uttakstilbøyelighet AFP 40,00 % 40,00 % Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto Estimert Faktisk Årets estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Estimatavvik korrigert i regnskapet for Akkumulert estimatavvik Side 16

17 Pensjonsordning øvrig personale i DNB: Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Reversering av fjorårets premieavvik Regnskapsført premieavvik Balanse Brutto påløpt pensjonsforpliktelse (langsiktig gjeld) Pensjonsmidler (anleggsmidler) Netto pensjonsforpliktelse (gjeld) Årets premieavvik Premieavvik tidligere år 0 0 Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,00 % 5,50 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 2,87 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,87 % 3,16 % Forventet frivillig avgang før pensjonsalder: - Før fylte 40 år 25,00 % 25,00 % - Etter fylte 40 år 10,00 % 10,00 % Uttakstilbøyelighet AFP 25,00 % 25,00 % For øvrig er alminnelige forutsetninger innen forsikring benyttet når det gjelder demografiske faktorer. Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto Estimert Faktisk Årets estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Estimatavvik korrigert i regnskapet for Akkumulert estimatavvik Side 17

18 Note 3. Varige driftsmidler. Anskaffelses- Avskriv- Verdi Avskriv- Salg / Kjøp / Verdi kost ningstid ninger avgang tilgang Bil år Kontorutstyr og inventar år IKT-utstyr år Sum Skolebygg med uteanlegg ble overført vederlagsfritt fra staten til Longyearbyen lokalstyre da Longyearbyen skole ble overført til Longyearbyen lokalstyre Inventar og utstyr i skolebygg og uteanlegg er på overføringstidspunktet ikke oppgitt med balanseverdier. Det gjennomføres ikke avsetninger som kan brukes til nyanskaffelser ved utgangen av driftsmidlets levetid. Note 4. Kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld. Regnskap Regnskap Kundefordringer Fordringer til Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF og Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Avsetning tap (delkredere) 0 0 Fordringer på ansatte Interimskonto periodisering 0 0 Positivt pensjonspremieavvik Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF og Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Skyldig skattetrekk Påløpte feriepenger Negativt pensjonspremieavvik 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Note 5. Kasse og bankinnskudd. Regnskap Regnskap Kassebeholdning 0 0 Frie bankinnskudd: Bankinnskudd vedr. drift Sum frie bankinnskudd Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Sum bundne bankinnskudd Sum kasse og bankinnskudd Side 18

19 Note 6. Bruk og avsetning til fond. Ubundne driftsfond: Disposisjonsfond pr Avsatt i driftsregnskapet: Forbruk i driftsregnskapet: Til Tuberutsjebane Disposisjonsfond pr Disposisjonsfond diverse pr Avsatt i driftsregnskapet: Trykking av boka Longyearbyen skoles historie Forbruk i driftsregnskapet: Klatretårn/uteområder Lyb.b.hage Yrkesfag vg. avdeling Forbruk i investeringsregnskapet: IKT-investeringer- Visma Oppvekst Disposisjonsfond diverse pr Disposisjonsfond diverse fordeler seg slik: Helhetlig plan for skoleutbygging Trykking av boka Longyearbyen skoles historie Pågående prosjekter IKT-investeringer Sum ubundne driftsfond Bundne driftsfond: Bundne driftsfond Avsatt i driftsregnskapet: Den kulturelle skolesekken "Sør Afrika" (Kulturskolen) Kultur for mangfold Forbruk i driftsregnskapet: Div kulturformidling / prosjekter Danser med bjørner Bundne driftsfond pr Bundne driftsfond fordeler seg slik: Den kulturelle skolesekken Kultur for mangfold Til kulturell formidling (kulturskolen) Side 19

20 Sammendrag: IB fond Avsetning til ubundne fond i driftsregnskapet Avsetning til bundne fond i driftsregnskapet Sum avsetning til fond Bruk av ubundne fond i driftsregnskapet Bruk av ubundne fond i investeringsregnskapet Bruk av bundne fond i driftsregnskapet Sum bruk av fond UB fond Note 7. Kapitalkonto bevegelser. Debet Kredit Inngående balanse Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, biler Aktivering av inventar, utstyr og transportmidler Endring pensjonsforpliktelser Endring pensjonsmidler Estimatavvik pensjonsforpliktelser Estimatavvik pensjonsmidler Utgående balanse Sum Kapitalkonto viser endringer i anleggsmidler og langsiktig gjeld. Note 8. Lønnsutgifter, antall ansatte, godtgjørelser. Lønnskostnader Regnskap Regnskap Lønn faste stillinger inkl faste tillegg og feriepenger Vikarlønn, ekstrahjelp, overtid, midlertidig ansatte mv Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikring Premieavvik pensjon Oppgavepliktige ytelser i hht reiseregulativ Sum lønnsutgifter totalt Årsverk Ansatte totalt Faste ansatte Vikar / engasjement Kvinner Menn Sykefravær 6,5% 8,8% 4,7% Pr er det 59 ansatte i 100 % stillinger, øvrige ansatte har ulike stillingsbrøker. 16 Side 20

21 Ytelser til daglig leder Lønn/godtgjørelse Trekkpliktige ytelser Oppgavepliktige ytelser Innbetalt pensjonspremie (arbeidsgivers andel) Ytelser til styremedlemmer Anita Johansen, leder Stine Eidissen Bya Viljar Hanssen Karin Mella Torgeir Prytz Sigrid Frostvoll Ida Dyreng Andreas Bendiksen 544 Ane Hammervold Bjørsvik 812 Ane L Fossnes 812 Diana Snibsøer Note 9. Kjøp fra og salg til Longyearbyen lokalstyre med foretak. Konto 138x - Kjøp fra Longyearbyen lokalstyre med foretak Pr Kostnadsført i regnskapet til Oppvekstforetaket Inntektsført i regnskapet til Kultur- og fritidsforetaket (konto 178x): Husleie Svalbardhallen Inntektsført i regnskapet til Bydrift (konto 178x): Husleie skole, barnehager og kontorer Avvik - Konto 178x - Salg til Longyearbyen lokalstyre med foretak Pr Inntektsført i regnskapet til Oppvekstforetaket Kostnadsført i regnskapet til Longyearbyen lokalstyre (konto 138x): Driftstilskudd og øremerka tilskudd til drift og investering Kostnadsført i regnskapet til Longyearbyen lokalstyre (konto 138x) Kostnadsført i regnskapet til Bydrift (konto 138x) Avvik -0 Konto 148x/648x - Overføring til Longyearbyen lokalstyre med foretak Pr Kostnadsført i regnskapet til Oppvekstoretaket Inntektsført i regnskapet til Bydrift (konto 188x/688x) Avvik - 17 Side 21

22 Note 10. Spesifikasjon av regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet. Regnskapsmessig merforbruk Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Tidligere års mindreforbruk Årets disponering av tidligere års mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Daglig leder foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- overføres til disposisjonsfond. Note 11. Revisor. Longyearbyen lokalstyre med foretak sine regnskaper revideres av KomRev Nord IKS. Longyearbyen lokalstyre med foretak kjøper forvaltningsrevisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget av K-sekretariat IKS. Utgiftene er ført i regnskapet til Longyearbyen lokalstyre med til sammen kr ,-, hvorav kr gjelder regnskapsrevisjon, kr gjelder forvaltningsrevisjon og kr gjelder sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til revisor til rådgivningstjenester. Note 12. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap driftsregnskapet. Brutto driftsresultat for 2013 har et positivt avvik på kr ,-. Resultatet av eksterne finanstransaksjoner viser en merinntekt på kr ,-. Dette skyldes at mottatt utbytte fra forsikringsleverandøren ikke er budsjettert. Samlet gir dette et regnskapsmessig mindreforbruk for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF på ca. kr ,-. Forklaring på avvik mellom budsjett og regnskap: Merkostnadene på lønn på er kr ,-. Samlede lønnskostnader omfatter lønn til fast ansatte, til engasjerte i midlertidige stillinger/vikariater og til vikariater i forbindelse med sykmeldinger og foreldrepermisjoner. Lønnsrefusjoner fra NAV, fylkeskommunen og andre kommuner (overføringer med krav til motytelser) gir en merinntekt på kr ,-. Det betyr et samlet positivt avvik på i overkant av kr ,-. Ellers skyldes det positive avviket høyere statlige overføringer enn forventet, samt andre tilskudd. Kommentarer til regnskapsskjema 1B Av regnskapsskjema 1B driftsregnskapet, framkommer driftsresultater for den enkelte avdeling. Felles foretak -31- viser et merforbruk på kr På denne avdelingen er alle flyttekostnader, utgifter til annonsering knyttet til Oppvekstforetak KF, samt lønnsutgifter til lærlinger ført. Det negative avviket skyldes i hovedsak følgende: - Merforbruk på flyttekostnader på kr ,- - Merforbruk på stillingsannonser på kr ,- - Merforbruk på juridisk bistand på kr ,- - Merforbruk lønn på kr ,- som følge av at lærlingperioden for våre to lærlinger ble utvidet med to måneder, samt merkostnader som følge av deltidsvikariat i stillingen som PPT-rådgiver 18 Side 22

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av Lokalstyret i sak xxx/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14

INNHOLD MÅLOPPNÅELSE... 14 ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD LOKALSTYRELEDERENS KOMMENTAR... 3 POLITISK ORGANISERING... 5 Rammer for virksomheten... 5 Politisk struktur... 5 Lokalstyret... 5 Administrasjonsutvalget (AU)... 5 Teknisk utvalg

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer