Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: , kl 09:00 Sted: Næringsbygget 1. etg., møterom Tundra Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 14/ Anita Johansen leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 2/14 Regnskap Oppvekstforetak KF PS 3/14 Årsberetning Oppvekstforetak KF Side 2

3 PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/ Anne Ellingsen Årsregnskap Oppvekstforetak KF Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Oppvekstforetak KF 2/ Anbefaling: Styret for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF avlegger årsregnskap 2013 i henhold til vedlagte regnskapsdokument. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Budsjett 2014 korrigeres tilsvarende. Saksopplysninger: Det vises til vedlagte regnskapsdokument med noter og kommentarer. Videre saksgang: Etter behandling i styret oversendes regnskapet sammen med årsberetning til revisor. Når revisorberetningen foreligger, sendes denne sammen med regnskap og årsberetning til kontrollutvalget for behandling Regnskap og årsberetning 2013 behandles av AU i mai og lokalstyret i juni. Vurdering: Det vises til noter og kommentarer i regnskapsdokumentet. Vedlegg: 1 Årsregnskap Oppvekstforetak KF Side 4

5 Årsregnskap 2013 Side 5

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Økonomiske oversikter...4 Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet... 7 Investeringsregnskapet... 8 Oversikt over årets investeringer i anleggsmidler:... 8 Balanseregnskapet... 9 Noter...10 Note 0. Organisering, regnskapsprinsipper og vurderingsregler Note 1. Arbeidskapital Note 2. Pensjonsforpliktelser Note 3. Varige driftsmidler Note 4. Kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld Note 5. Kasse og bankinnskudd Note 6. Bruk og avsetning til fond Note 7. Kapitalkonto bevegelser Note 8. Lønnsutgifter, antall ansatte, godtgjørelser Note 9. Kjøp fra og salg til Longyearbyen lokalstyre med foretak Note 10. Spesifikasjon av regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet.. 18 Note 11. Revisor Note 12. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap driftsregnskapet Revisjonsberetning Side 6

7 Innledning Svalbardloven 40 bestemmer at kommunelovens kapittel 8 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering, med unntak av 49 rapportering, gjelder for Longyearbyen lokalstyre. Dette betyr at også forskrifter gitt med hjemmel i kommunelovens kapittel 8 kommer til anvendelse for Longyearbyen lokalstyre, bl.a. gjelder det: forskrift av om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak forskrift av om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak bestemmer i 7 at det hvert år skal utarbeides særregnskap og årsberetning for foretaket. Særregnskapet skal inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. Særregnskapet skal avlegges av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. Særregnskapet sendes revisor for revidering, og deretter kontrollutvalget for uttalelse. Særregnskapet med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse og foretakets årsberetning oversendes så til Longyearbyen lokalstyre. Lokalstyret behandler særregnskapet og årsberetning senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. I årsregnskapet er det kun fokusert på de økonomiske sidene ved foretakets aktivitet i For en nærmere vurdering av aktiviteter og oppnådde resultater i 2013 vises det til foretakets årsberetning og Longyearbyen lokalstyres årsberetning som foreligger til behandling i lokalstyret samtidig med at foretakets særregnskap behandles. Longyearbyen, / Anita Johansen Karin Mella Ane Bjørsvik styreleder styremedlem styremedlem Torgeir Prytz Sigrid Frostvoll Diana Snibsøer Ida Dyreng styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem 3 Side 7

8 ØKONOMISKE OVERSIKTER Driftsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Avvik Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overf. med krav til motytelse Driftstilskudd fra Longyearbyen lokalstyre (Note 9) Øremerket tilskudd fra Longyearbyen lokalstyre (Note 9) Salg til LL med foretak (Note 9) Tilskudd fra korkpenger Div statlige overføringer Andre overføringer Sum driftsinntekter Lønnsutgifter (Note 8) Sosiale utgifter (Note 2, 8) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon Kjøp fra LL med foretak (Note 9) Div overføring til LL med foretak (Note 9) Andre overføringer Avskrivninger (Note 3) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og låneomkostn Resultat eksterne finanstrans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (Note 10) Bruk av disposisjonsfond (Note 6) Bruk av bundne fond (Note 6) Sum bruk avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond (Note 6) Avsatt til bundne fond (Note 6) Sum avsetninger Netto avsetninger Regnskapsmessig mer (+) /mindreforbruk (-) (Note 10) Side 8

9 Forklaring til begreper brukt i driftsregnskapet: Inntekter omfatter: Brukerbetalinger (kto ): foreldre-/elevbetaling (barnehage, SFO, kulturskole, norskopplæring for fremmedspråklige) kostbetaling (barnehage, SFO) Andre salgs- og leieinntekter (kto ) salg tjenester (dirigenttjenester Kulturskole) billett-/sponsorinntekter (prosjekter skole/kulturskole) kantinesalg (skolen) Overføringer med krav til motytelse (kto ) refusjoner fra NAV knyttet til sykefravær, foreldrepermisjon og kontrollreiser refusjoner fra fylkeskommuner, kommuner og andre Diverse statlige overføringer (kto 1810) prosjektmidler (Ny Giv, Comenius, Svalbard miljøvernfond o.l) Utgifter omfatter: Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Driftsutgifter, som kontormateriell, abonnement, lisenser undervisningsmateriell (inkl. elev-pc er) og lærebøker matvarer, frukt & grønt diverse personalutgifter post, bank, telefon, internett, bredbånd opplæring, kurs flyttekostnader skoleskyss strøm personforsikring (andel ikke trekkpl.) møbler, inventar, kopimaskiner konsulenttjenester (juridisk, bedriftshelsetjeneste, tolk, logoped o.l) Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon kjøp fra staten kjøp fra fylkeskommune kjøp fra kommuner kjøp andre tjenester Andre overføringer andre tilskudd (støtte til organisasjoner, andre) 5 Side 9

10 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Avvik Driftstilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre (Note 9) Øremerket tilskudd fra Longyearbyen lokalstyre (Note 9) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne fond (Note 6) Til bundne fond Bruk av tidligere års regnskaps-messige mindreforbruk (Note 10) Bruk av ubundne avsetninger (Note 6) Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (fra skjema 1B) Mer (+) / mindre (-) forbruk (Note 10) Side 10

11 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Fordeling til drift: Avvik Felles foretak Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Longyearbyen skole Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Barnehager Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Kulturskole Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Overføring fra foretak Inntekt Overføring til LL / foretak Utgift Motpost avskrivning og kalkulatoriske Inntekt Netto Sum totalt: Sum inntekt Inntekt Sum kostnad Kostnad Fond Til fond Fond Bruk fond Resultat før tilskudd fra LL og finansposter Netto Side 11

12 Investeringsregnskapet Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Avvik Investeringer i anleggsmidler (Note 3) Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Overføring fra Longyearbyen lokalstyre Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av frie fond (Note 6) Sum finansiering Udekket (+)/udisponert (-) Oversikt over årets investeringer i anleggsmidler: Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Avvik Fordelt slik: Inventar ny SFO/ombygd 2.etg.skole Visma Oppvekst IKT-investeringer skole Sum prosjektkostnader Visma Oppvekst: Gjennomført som planlagt. Avsluttet. IKT-investeringer skole: gjennomført som planlagt. Avsluttet. 8 Side 12

13 Balanseregnskapet Regnskap Regnskap Eiendeler A. Anleggsmidler (Note 2, 3) Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler (Note 2, 4, 5) Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld C. Egenkapital (Note 6, 7, 10) Ubundne driftsfond Bundne driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. Gjeld Langsiktig gjeld (Note 2) Pensjonsforpliktelse Kortsiktig gjeld (Note 2, 4) Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Side 13

14 NOTER Note 0. Organisering, regnskapsprinsipper og vurderingsregler. Organisering Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF ble opprettet , og er en del av Longyearbyen lokalstyre. Foretaket har eget styre. Lokalstyret er foretakets øverste organ. Foretaket er ikke eget rettssubjekt, og Longyearbyen lokalstyre hefter for foretakets samlede forpliktelser. Foretakets formål er å ivareta driften av oppvekstoppgaver i Longyearbyen lokalstyre. Utover dette skal foretaket ikke drive annen virksomhet, likevel slik at foretaket etter egen vurdering kan støtte arrangementer i regi av frivillige lag, foreninger og lignende. Foretaket har ikke erverv som formål. Investeringer kan bare foretas dersom det foreligger særskilt vedtak fra lokalstyret om dette. Strategiutvikling er Longyearbyen lokalstyres ansvar. Lokalstyret har vedtatt å endre Longyearbyen lokalstyre sin organisasjonsmodell fra , fra en foretaksmodell til en to-nivå organisasjonsmodell. Det innebærer bl.a. at foretaket avvikles fra Tjenester, tilbud og aktiviteter i regi av foretaket fortsetter som før, men innlemmes i Longyearbyen lokalstyre. Regnskapsprinsipper Foretakets regnskap er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører virksomheten skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk gir ut kommunale regnskapsstandarder (KRS). For regnskapsåret 2013 foreligger 3 endelige standarder og 7 foreløpige standarder. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med de endelige standardene KRS nr. 1, 2 og 5 og de foreløpige standardene KRS nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 I tillegg foreligger det et høringsutkast: KRS nr 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser. Fagkomiteen sendte standarden over til styret i GKRS med anbefaling om at KRS nr. 11 fastsettes som foreløpig standard fra Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonsføringene følger altså ikke anordningsprinsippet, som ville betydd at betalt pensjonspremie utgiftsføres. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring i påfølgende regnskapsår. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Foretaket har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, og har dermed ikke omløpsmidler som er vurdert i fht virkelig verdi. 10 Side 14

15 Note 1. Arbeidskapital. Regnskap Regnskap Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Arbeidskapital Endring arbeidskapital i flg balansen (A) Driftsinntekter i driftsregnskapet Driftskostnader i driftsregnskapet Motpost avskrivninger Eksterne finansinntekter driftsregnskapet Eksterne finanskostnader driftsregnskapet Eksterne inntekter investeringsregnskapet Eksterne utgifter investeringsregnskapet Eksterne finansinntekter investeringsregnskapet - - Eksterne finanskostnader investeringsregnskapet - - Endring arbeidskapital i flg drifts- og investeringsregnskapet (B) Differanse (A-B) 0 0 Note 2. Pensjonsforpliktelser. Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF ble etablert Ansatte som hadde medlemskap i Statens pensjonskasse ved overgang til Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF, beholdt dette medlemskapet etter overgangen. Pedagogisk personale ansatt ved Longyearbyen skole etter er medlemmer i Statens pensjonskasse, mens øvrige ansatte fra er med i en pensjonsordning med vilkår i hht hovedtariffavtalen for kommunal sektor. Oppvekstforetaket sine pensjonsordninger har ved årsskiftet 67 medlemmer med en gjennomsnittsalder på 47 år i ordningen som forvaltes av DNB og 44 personer i ordningen som forvaltes av SPK. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Oppvekstforetakets pensjonsforpliktelser er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i DNB og i Statens pensjonskasse, og foretaket har avtalefestet pensjon (AFP). Størrelsen på pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er satt ut fra estimert verdi. Estimert verdi brukes fordi faktisk størrelse på pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser pr ikke er kjent ved tidspunktet for avleggelse av regnskapet. Disse størrelsene blir kjent i løpet av kommende år. Kommende års aktuarberegning oppdateres med faktiske tall pr for forrige år, og avviket mellom estimert verdi og faktisk størrelse benevnes som estimatavvik. Premieavvik er differansen mellom netto pensjonskostnad og faktisk innbetalt pensjonspremie. Beregning av netto pensjonskostnad er basert på prinsipper fastlagt i en regnskapsstandard som forsøker å gi en fornuftig og jevn fordeling av pensjonskostnaden over tid. Beregning av hvor mye som skal innbetales i premie til pensjonskassen hvert år baseres på en annen beregningsmodell. 11 Side 15

16 Beregning av årets pensjonskostnad og balanseverdi: Pensjonsordning pedagogisk personale i Statens pensjonskasse (SPK): Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Reversering av fjorårets premieavvik Regnskapsført premieavvik Balanse Brutto påløpt pensjonsforpliktelse (langsiktig gjeld) Pensjonsmidler (anleggsmidler) Netto pensjonsforpliktelse (gjeld) Årets premieavvik Premieavvik tidligere år 0 Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,35 % 4,85 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 2,87 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,87 % 3,16 % Forventet frivillig avgang før pensjonsalder: Grunnskole - Før fylte 50 år 3,00 % 3,00 % - Etter fylte 50 år 0,00 % 0,00 % - Uttakstilbøyelighet AFP 50,00 % 50,00 % Vg avdeling - Før fylte 57 år 3,00 % 3,00 % - Etter fylte 57 år 0,00 % 0,00 % - Uttakstilbøyelighet AFP 40,00 % 40,00 % Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto Estimert Faktisk Årets estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Estimatavvik korrigert i regnskapet for Akkumulert estimatavvik Side 16

17 Pensjonsordning øvrig personale i DNB: Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) Årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik Reversering av fjorårets premieavvik Regnskapsført premieavvik Balanse Brutto påløpt pensjonsforpliktelse (langsiktig gjeld) Pensjonsmidler (anleggsmidler) Netto pensjonsforpliktelse (gjeld) Årets premieavvik Premieavvik tidligere år 0 0 Akkumulert premieavvik Beregningsforutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,00 % 5,50 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % Forventet årlig lønnsvekst 2,87 % 3,16 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,87 % 3,16 % Forventet frivillig avgang før pensjonsalder: - Før fylte 40 år 25,00 % 25,00 % - Etter fylte 40 år 10,00 % 10,00 % Uttakstilbøyelighet AFP 25,00 % 25,00 % For øvrig er alminnelige forutsetninger innen forsikring benyttet når det gjelder demografiske faktorer. Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto Estimert Faktisk Årets estimatavvik Estimatavvik fra tidligere år Estimatavvik korrigert i regnskapet for Akkumulert estimatavvik Side 17

18 Note 3. Varige driftsmidler. Anskaffelses- Avskriv- Verdi Avskriv- Salg / Kjøp / Verdi kost ningstid ninger avgang tilgang Bil år Kontorutstyr og inventar år IKT-utstyr år Sum Skolebygg med uteanlegg ble overført vederlagsfritt fra staten til Longyearbyen lokalstyre da Longyearbyen skole ble overført til Longyearbyen lokalstyre Inventar og utstyr i skolebygg og uteanlegg er på overføringstidspunktet ikke oppgitt med balanseverdier. Det gjennomføres ikke avsetninger som kan brukes til nyanskaffelser ved utgangen av driftsmidlets levetid. Note 4. Kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld. Regnskap Regnskap Kundefordringer Fordringer til Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF og Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Avsetning tap (delkredere) 0 0 Fordringer på ansatte Interimskonto periodisering 0 0 Positivt pensjonspremieavvik Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld til Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF og Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF Skyldig skattetrekk Påløpte feriepenger Negativt pensjonspremieavvik 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Note 5. Kasse og bankinnskudd. Regnskap Regnskap Kassebeholdning 0 0 Frie bankinnskudd: Bankinnskudd vedr. drift Sum frie bankinnskudd Bundne bankinnskudd Skattetrekksmidler Sum bundne bankinnskudd Sum kasse og bankinnskudd Side 18

19 Note 6. Bruk og avsetning til fond. Ubundne driftsfond: Disposisjonsfond pr Avsatt i driftsregnskapet: Forbruk i driftsregnskapet: Til Tuberutsjebane Disposisjonsfond pr Disposisjonsfond diverse pr Avsatt i driftsregnskapet: Trykking av boka Longyearbyen skoles historie Forbruk i driftsregnskapet: Klatretårn/uteområder Lyb.b.hage Yrkesfag vg. avdeling Forbruk i investeringsregnskapet: IKT-investeringer- Visma Oppvekst Disposisjonsfond diverse pr Disposisjonsfond diverse fordeler seg slik: Helhetlig plan for skoleutbygging Trykking av boka Longyearbyen skoles historie Pågående prosjekter IKT-investeringer Sum ubundne driftsfond Bundne driftsfond: Bundne driftsfond Avsatt i driftsregnskapet: Den kulturelle skolesekken "Sør Afrika" (Kulturskolen) Kultur for mangfold Forbruk i driftsregnskapet: Div kulturformidling / prosjekter Danser med bjørner Bundne driftsfond pr Bundne driftsfond fordeler seg slik: Den kulturelle skolesekken Kultur for mangfold Til kulturell formidling (kulturskolen) Side 19

20 Sammendrag: IB fond Avsetning til ubundne fond i driftsregnskapet Avsetning til bundne fond i driftsregnskapet Sum avsetning til fond Bruk av ubundne fond i driftsregnskapet Bruk av ubundne fond i investeringsregnskapet Bruk av bundne fond i driftsregnskapet Sum bruk av fond UB fond Note 7. Kapitalkonto bevegelser. Debet Kredit Inngående balanse Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, biler Aktivering av inventar, utstyr og transportmidler Endring pensjonsforpliktelser Endring pensjonsmidler Estimatavvik pensjonsforpliktelser Estimatavvik pensjonsmidler Utgående balanse Sum Kapitalkonto viser endringer i anleggsmidler og langsiktig gjeld. Note 8. Lønnsutgifter, antall ansatte, godtgjørelser. Lønnskostnader Regnskap Regnskap Lønn faste stillinger inkl faste tillegg og feriepenger Vikarlønn, ekstrahjelp, overtid, midlertidig ansatte mv Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpliktig forsikring Premieavvik pensjon Oppgavepliktige ytelser i hht reiseregulativ Sum lønnsutgifter totalt Årsverk Ansatte totalt Faste ansatte Vikar / engasjement Kvinner Menn Sykefravær 6,5% 8,8% 4,7% Pr er det 59 ansatte i 100 % stillinger, øvrige ansatte har ulike stillingsbrøker. 16 Side 20

21 Ytelser til daglig leder Lønn/godtgjørelse Trekkpliktige ytelser Oppgavepliktige ytelser Innbetalt pensjonspremie (arbeidsgivers andel) Ytelser til styremedlemmer Anita Johansen, leder Stine Eidissen Bya Viljar Hanssen Karin Mella Torgeir Prytz Sigrid Frostvoll Ida Dyreng Andreas Bendiksen 544 Ane Hammervold Bjørsvik 812 Ane L Fossnes 812 Diana Snibsøer Note 9. Kjøp fra og salg til Longyearbyen lokalstyre med foretak. Konto 138x - Kjøp fra Longyearbyen lokalstyre med foretak Pr Kostnadsført i regnskapet til Oppvekstforetaket Inntektsført i regnskapet til Kultur- og fritidsforetaket (konto 178x): Husleie Svalbardhallen Inntektsført i regnskapet til Bydrift (konto 178x): Husleie skole, barnehager og kontorer Avvik - Konto 178x - Salg til Longyearbyen lokalstyre med foretak Pr Inntektsført i regnskapet til Oppvekstforetaket Kostnadsført i regnskapet til Longyearbyen lokalstyre (konto 138x): Driftstilskudd og øremerka tilskudd til drift og investering Kostnadsført i regnskapet til Longyearbyen lokalstyre (konto 138x) Kostnadsført i regnskapet til Bydrift (konto 138x) Avvik -0 Konto 148x/648x - Overføring til Longyearbyen lokalstyre med foretak Pr Kostnadsført i regnskapet til Oppvekstoretaket Inntektsført i regnskapet til Bydrift (konto 188x/688x) Avvik - 17 Side 21

22 Note 10. Spesifikasjon av regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet. Regnskapsmessig merforbruk Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Tidligere års mindreforbruk Årets disponering av tidligere års mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Daglig leder foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,- overføres til disposisjonsfond. Note 11. Revisor. Longyearbyen lokalstyre med foretak sine regnskaper revideres av KomRev Nord IKS. Longyearbyen lokalstyre med foretak kjøper forvaltningsrevisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget av K-sekretariat IKS. Utgiftene er ført i regnskapet til Longyearbyen lokalstyre med til sammen kr ,-, hvorav kr gjelder regnskapsrevisjon, kr gjelder forvaltningsrevisjon og kr gjelder sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til revisor til rådgivningstjenester. Note 12. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap driftsregnskapet. Brutto driftsresultat for 2013 har et positivt avvik på kr ,-. Resultatet av eksterne finanstransaksjoner viser en merinntekt på kr ,-. Dette skyldes at mottatt utbytte fra forsikringsleverandøren ikke er budsjettert. Samlet gir dette et regnskapsmessig mindreforbruk for Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF på ca. kr ,-. Forklaring på avvik mellom budsjett og regnskap: Merkostnadene på lønn på er kr ,-. Samlede lønnskostnader omfatter lønn til fast ansatte, til engasjerte i midlertidige stillinger/vikariater og til vikariater i forbindelse med sykmeldinger og foreldrepermisjoner. Lønnsrefusjoner fra NAV, fylkeskommunen og andre kommuner (overføringer med krav til motytelser) gir en merinntekt på kr ,-. Det betyr et samlet positivt avvik på i overkant av kr ,-. Ellers skyldes det positive avviket høyere statlige overføringer enn forventet, samt andre tilskudd. Kommentarer til regnskapsskjema 1B Av regnskapsskjema 1B driftsregnskapet, framkommer driftsresultater for den enkelte avdeling. Felles foretak -31- viser et merforbruk på kr På denne avdelingen er alle flyttekostnader, utgifter til annonsering knyttet til Oppvekstforetak KF, samt lønnsutgifter til lærlinger ført. Det negative avviket skyldes i hovedsak følgende: - Merforbruk på flyttekostnader på kr ,- - Merforbruk på stillingsannonser på kr ,- - Merforbruk på juridisk bistand på kr ,- - Merforbruk lønn på kr ,- som følge av at lærlingperioden for våre to lærlinger ble utvidet med to måneder, samt merkostnader som følge av deltidsvikariat i stillingen som PPT-rådgiver 18 Side 22

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg sak 39/14 Side 45

Vedlegg sak 39/14 Side 45 Side 45 Side 46 Side 47 Side 48 Side 49 Side 50 Side 51 Side 52 Side 53 Side 54 Side 55 Side 56 Side 57 Side 58 Side 59 Side 60 Side 61 Side 62 Side 63 Side 64 Årsberetning 2013 Side 65 Side 66 Side 1

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 10 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.06.2012 Kommunale foretak regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kommentarer til budsjettforslag 2014

Kommentarer til budsjettforslag 2014 Elin Dolmseth Pb 350 9171 LONGYEARBYEN Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/506-6- 151 Anne Ellingsen 25.09.2013 Kommentarer til budsjettforslag 2014 Styret for Longyearbyen Lokalstyre

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer