Foretaksmøtesak Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd"

Transkript

1

2 Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /319 Jan-Petter Monsen, Bodø, Foretaksmøtesak Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Det vises til styremøte i Sykehusapotek Nord HF, den 20. mars 2013 og styremøte i Helse Nord RHF, den 21. mars Fremlagte årsregnskap og styrets beretning 2012 for Sykehusapotek Nord HF foreslås godkjent av foretaksmøtet. Foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap, balanse og styrets beretning, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Sykehusapotek Nord HFs regnskap for Bodø, den 17. april 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Styrets beretning Årsregnskap med noter Revisjonsberetning Vedleggene legges frem ved møtestart.

3 Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /319 Jan-Petter Monsen, Bodø, Foretaksmøtesak Godkjenning av revisors godtgjørelse Det vises til styremøte i Sykehusapotek Nord HF, den 20. mars 2013 og styremøte i Helse Nord RHF, den 21. mars Revisjonshonorar for 2012 foreslås fastsatt til Lovpålagt revisjon kr ,- Andre attestasjonstjenester kr 4 000,- SUM kr ,- Foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Revisjonshonorar 2012 fastsettes i henhold til mottatte fakturaer til: Lovpålagt revisjon kr ,- Andre attestasjonstjenester kr 4 000,- SUM kr ,- Bodø, den 17. april 2013 Lars Vorland Adm. direktør

4 Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes, Bodø, Foretaksmøtesak Årlig melding 2012, Sykehusapotek Nord HF Det vises til styremøte i Sykehusapotek Nord HF, den og styremøte i Helse Nord RHF, den 21.mars Fremlagte Årlig melding 2012 for Sykehusapotek Nord HF foreslås godkjent av foretaksmøtet. Foretaksmøtet i Sykehusapotek Nord HF inviteres til å fatte følgende vedtak: Foretaksmøtet vedtar Årlig melding 2012 for Sykehusapotek Nord HF. Bodø, den 17. april 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Årlig melding 2012 Sykehusapotek Nord HF

5 Årlig melding til Helse Nord RHF Styresak nr: Møtedato: Saksbehandler: Fagsjef Margaret A. Antonsen og økonomisjef Helge K. Pettersen Vedlegg: Årlig melding til Helse Nord RHF Årlig melding er Sykehusapotek Nord HFs tilbakemelding til Helse Nord RHF på gjennomføringen av oppdragsdokumentet. Sykehusapotek Nord har mottatt en mal for årlig melding som er brukt under utarbeidelsen. Direktørens innstilling til vedtak Styret for Sykehusapotek Nord HF vedtar vedlagte melding som Sykehusapotek Nord HFs årlige melding til Helse Nord RHF for Espen Mælen Hauge direktør 7

6 Sykehusapotek Nord HF Årlig melding 2012 til Helse Nord RHF 8

7 Innholdsfortegnelse 1. OM RAPPORTERINGEN 3 2. KVALITET, PASIENTSIKKERHET OG PASIENTRETTIGHETER KVALITETSFORBEDRING OG PASIENTSIKKERHET PRIORITERING, TILGJENGELIGHET OG BRUKERMEDVIRKNING 5 3. UTDANNING AV HELSEPERSONELL 5 4. FORSKNING OG INNOVASJON 6 5. OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE 6 6. FELLES ØKONOMISKE OG ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEBETINGELSER ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTATOPPNÅELSE RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL INVESTERINGSRAMMER, BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING INNKJØP GAVER, STIFTELSER, LEGATER OG FOND KLIMA- OG MILJØTILTAK ORGANISASJONS- OG LEDERUTVIKLING OG ARBEIDSGIVERSTRATEGI Personal og kompetanse Helse, miljø og sikkerhet (HMS) INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI (IKT) PERSONAL BEMANNING Faste stillinger og deltid SYKEFRAVÆR LEDEROPPFØLGING

8 1. Om rapporteringen Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2012 til Helse Nord RHF. Tertialrapport og årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for utarbeidelse av Helse Nord RHFs årlige melding til Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Det skal gis tilbakemelding på alle rapporteringskrav i dette dokumentet. Tabellen under rapporterings krav viser hvilke krav som skal rapporteres tertialvis og hvilke kun i årlig melding. Rapporteringsteksten skal være konkret og konsis, og inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak. Med andre ord er hensikten med tilbakemeldingene i denne rapporten ikke å gjengi tall fra tabeller, men å få en kort og utfyllende forklaring på hva som gjøres. Det er også viktig at rapporteringsteksten utformes slik at andre har tilstrekkelig grunnlag for selvstendig vurdering i forhold til status og måloppnåelse. Rapportering fra helseforetakene på styringsparametre m.v. er innarbeidet i dokumentet, og følger ikke som eget vedlegg slik som tidligere år. Vi har etter henstilling fra helseforetakene gjennomgått hvilke styringsparametre det skal rapporteres på, og hvilke Helse Nord RHF kan svare HOD på direkte. Det er også her viktig å gi inntrykk en analyse av bakenforliggende årsaker fremfor bare en gjengiving av tallene. Kildene for tallene finnes i vedlegg 2 Styringsparametre for 2012 med tilhørende linker Lenke til nasjonale kvalitetsindikatorer: Lenke til månedlige ventelistestatistikk: Lenke til statistikkalender Norsk pasientregister: Rapporter fra Nasjonalt kunnskapssenter for spesialisthelsetjenesten vil bli publisert her: Lenke til tall fra oppdatert ventetider på fritt sykehusvalg.no blir ettersendt. I denne offisielle rapporteringen er det de kildene fra Vedlegg 2 Styringsparametere 2012 i oppdragsdokumentet som skal stå som grunnlag. Dersom det brukes grunnlag fra andre tall for å forklare utviklingen må dette presiseres 3 10

9 2. Kvalitet, pasientsikkerhet og pasientrettigheter 2.1 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet Delta i nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportere gjennomførte tiltak innen fastsatte frister. Som ledd i dette skal pasientsikkerhetskulturmåling gjennomføres, denne har svarfrist Sykehusapotek Nord deltar i nasjonalt samarbeid om innføring av Integrated Medicin Management (IMM). Sykehusapotek Nord deltar i de kampanjeprosjektene som er aktuelle. Sykehusapotek Nord har deltatt i læringsnettverk for samstemming av legemiddellister sammen med Nordlandssykehuset, og har forsøkt igangsatt tilsvarende prosjekt i UNN. Sykehusapotek Nord deltar med representant i kampanjelederforumet i Helse Nord. Ha oppdaterte, anerkjente faglige retningslinjer og prosedyrer tilgjengelig og i bruk i DocMap. Sykehusapotek Nord har gjennomført en risikovurdering av DocMap. Denne er fulgt opp ved å starte et eget prosjekt for å sikre at kvalitetssystemet er i henhold til krav som stilles i lover og forskrifter. Prosjektet er godt i gang og forventes ferdigstilt innen sommer Påse at melding om og saksbehandling av avvik, forbedringsforslag, personal- og pasientskader samt uheldige hendelser foregår i DocMap. Kvalitetsprosjektet nevnt i forrige punkt skal også bidra til at meldinger om og saksbehandling av avvik med videre, foregår i DocMap. Målet er at alle avvik skal meldes i DocMap. Alle sykehusapotekene benytter DocMap som avvikssystem. Bidra til økt pasientsikkerhet på legemiddelområdet gjennom innføring av enhetlige systemer for forskrivning, spesielt med fokus på kjemoterapi. Innføring av enhetlige systemer for forskrivning er tatt inn som en del av prosjekt elektronisk kurve i Helse Nord. Sykehusapotek Nord bidrar med to farmasøyter i prosjektet. Effektivisere og kvalitetssikre legemiddelforløpet til pasienter i sykehus og i overgangene mellom sykehus og kommunene, i samarbeid med helseforetakene. Sykehusapotek Nord har innført Integrated Medicin Management (IMM) som standard for kvalitetssikring av legemiddelforløpet til pasienter i sykehus og i overgangene mellom sykehus og kommune. Elementer av IMM er tatt i bruk på Alderspsykiatrisk avdeling og Intensivavdelingen på UNN. I Nordlandssykehuset ble IMM testet ut i et ni-ukers prøveprosjekt på Kirurgisk avdeling i Bodø. I tillegg leveres det klinisk farmasi til Alderspsykiatrisk enhet, Geriatrisk avdeling og D-posten ved Nordlandssykehuset i Bodø. UNN har i 2012 redusert sin satsing på klinisk farmasi. Gjennom samhandling med de andre helseforetakene utvikle retningslinjer for legemiddelhåndtering i sykehus. Utvikling av retningslinjer er et kontinuerlig arbeid som gjøres i samarbeid med UNN, NLSH og Helgelandssykehuset. 4 11

10 Sykehusapotek Nord HF skal styrebehandle: Statusrapporter fra Pasientsikkerhetskampanjen. Sykehusapotek Nord har ingen selvstendige prosjekter knyttet til pasientsikkerhetskampanjen, men deltar med faglig rådgivning i sykehusene der det er naturlig. Det har derfor ikke blitt styrebehandlet statusrapporter fra Pasientsikkerhetskampanjen. 2.2 Prioritering, tilgjengelighet og brukermedvirkning Utvikle en strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetakene i løpet av Samiske brukeres behov bes vurdert særskilt. Det er utviklet strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i Sykehusapotek Nord. Leder av brukerutvalget deltok i arbeidet med regional handlingsplan for brukermedvirkning i Helse Nord. Sørge for at berørte interessenter på vegne av brukere, medarbeidere og befolkningen involveres i forkant av utvikling av tjenestetilbud, omstilling og endring som får betydning for hvor de ulike tjenestene ytes. Utvikling av nye tjenester diskuteres i brukerutvalget i henhold til strategi. Det har ikke vært omstilling og endringer i 2012 som får betydning for hvor de ulike tjenestene ytes. Vurdere om brukerne skal delta i kvalitetsutvalgets arbeid. Sykehusapotek Nord har ikke kvalitetsutvalg. Innføre og følge opp ventetidsregistrering for reseptekspedering. Ventetidsregistrering for reseptekspedering er innført, og det arbeids med å finne tiltak for å redusere ventetiden der denne vurderes å være for lang. Bidra til sømløse pasientforløp på legemiddelområdet, ved overflyttinger av pasienten mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og internt i helseforetakene. Sykehusapotek Nord bidrar til sømløse pasientforløp på legemiddelområdet ved å tilby reseptekspedisjon i Bodø, Harstad og Tromsø, samt forsendelse av legemidler til pasienter som ønsker dette. Arbeidet med innføring av samstemming av legemiddellister anses også som en del av dette. 3. Utdanning av helsepersonell Utvikle planer for etter- og videreutdanning av helsepersonell, som bidrar til å løse kompetanseutfordringene i helseforetaket. Sykehusapotek Nord har utarbeidet og vedtatt kompetansestrategi og kompetanseplan som skal bidra 5 12

11 til å løse kompetanseutfordringene i helseforetaket. 4. Forskning og innovasjon Helseforetakene skal: Ta i bruk felles forskningsadministrativt system for alle typer forskningsprosjekter som planlegges etablert 1. Alle forskningsprosjekter registreres med egne prosjektnumre, og det er et mål å bygge opp kvalitetssystemet slik at det også dekker forskningsaktivitet i større grad enn det gjør i dag. Etablere mer effektive systemer for kvalitetssikring av grunnlagsdata for måling av ressursbruk til forskning i helseforetakene, og rapportere i tråd med nye tidsfrister 2. Systemer for kvalitetssikring av grunnlagsdata for måling av ressursbruk til forskning i helseforetaket er innført ved å skille ut forskning på eget kostnadssted og egne prosjekter i budsjett og regnskap. Rapportering skjer i tråd med nye tidsfrister. Rapportere på alle styringsparametre innen forskning og innovasjon 3. Sykehusapotek Nord rapporterer fortløpende forskningsaktivitet til Cristin og har rapportert til NIFU for Utarbeide rutiner som sikrer at pasienter får informasjon om at humant biologisk materiale i visse tilfeller kan benyttes til forskning, og informasjon om retten til å reservere seg. Sykehusapotek Nord har ingen forskning knyttet til humant biologisk materiale, og samler heller ikke inn slikt materiale. 5. Opplæring av pasienter og pårørende Følge opp regional rapport for pasient- og pårørendeopplæring som sluttføres første halvår Sykehusapotek Nord har gått gjennom rapporten. Sykehusapotek Nord bidrar inn i sykehusenes lærings- og mestringssentere der dette er aktuelt. 1 Felles nasjonalt prosjekt ledet av Helse Sør-Øst RHF 2 Jf. vedlegg 3 3 Jf. vedlegg

12 6. Felles økonomiske og organisatoriske krav og rammebetingelser 6.1 Økonomisk utvikling og resultatoppnåelse Det vises til mal for månedrapport Det skal her gis en kort, overordnet vurdering av relevante forhold knyttet til den økonomiske utviklingen og resultatoppnåelse for 2012, herunder; økonomisk resultat, funksjonsregnskap, gjennomførte investeringer og likviditetssituasjon. Foreløpig regnskap for 2012 vier et underskudd på kr ,-. For 2011 var resultatet et overskudd på kr ,-. Det er budsjettert med et resultat for 2012 på kr 0,-. Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Salgs- og driftsinntekt Varekostnad Lønn- og annen personalkostnad Annen driftskostnad Finansinntekt og -kostnad Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Resultat 2011 Resultat 2012 Budsjett 2012 Akkumulert budsjettavvik Figuren over viser resultat per måned for 2011, budsjett per måned i 2012, resultat per måned i 2012 og akkumulert budsjettavvik i Med unntak av for februar og august har resultatet vært dårligere enn budsjettert. Også i forhold til i 2011 har resultatene de fleste måneder vært negative. Inntekter 7 14

13 Omsetningen i 2012 ble 0,8 millioner lavere enn budsjettert. I forhold til 2011 har omsetningen økt med 10,3 millioner. Salg av medikamenter til sykehus Omsetningen av medikamenter til UNN HF økte med 0,7 %, mens omsetningen til NLSH HF økte med 1,0 % UNN NLSH Figuren over viser omsetningen av medikamenter til UNN og NLSH de siste årene. For UNN var det en stor omsetningsvekst fra 2007 til Omsetningen ble så redusert i Fra 2011 til 2012 var det nesten ingen økning. For NLSH har det vært en jevn omsetningsøkning hele perioden. Denne veksten stoppet nesten opp i Salg i publikumsavdelingene Omsetningen i publikumsavdelingene økte med 6,4 % i Økningen var størst i Harstad, der omsetningen økte med 19 %. I Tromsø økte omsetningen med 8 %, mens den økte med 3 % i Bodø. Antall resepter er redusert, slik at det er økning i salg av handelsvarer og dyre medikamenter som har forårsaket økningen. Salg av rådgivning og klinisk farmasi Omsetningen tilknyttet rådgivning og klinisk farmasi ble 0,75 millioner lavere enn budsjettert. Omsetningen til sykehus er 0,1 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer av at UNN har redusert sitt kjøp av klinisk farmasi. Omsetningen til kommuner er 0,7 millioner lavere enn budsjettert, og 0,1 millioner lavere enn i Dette kommer av at det ikke har vært tilstrekkelig kapasitet i rådgivningsavdelingene. Varekostnader Varekostnadene er 0,5 millioner høyere enn budsjettert og 10,4 millioner høyere enn i Dette sammen med lavere inntekter enn budsjettert, gjør at dekningsbidraget er 1,5 millioner 8 15

14 laver enn budsjettert. Endringer i dekningsbidrag er oppsummert i følgende tabell: Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik budsjett Endring fra 2011 Bodø Harstad Tromsø Felles Totalt Dekningsbidraget er lavere enn budsjettert for alle apotekene i foretaket. Årsaken til avviket er lavere salg av rådgivningstjenester enn budsjettert, og i tillegg har det vært en økning i prisen på medikamentene som selges medført lavere marginer. Personalkostnader Personalkostnadene er 2,0 millioner høyere enn budsjettert, og har økt med 4,9 millioner i forhold til i Fast lønn er 0,7 millioner høyere enn budsjettert. Dette oppveies av svangerskaps- og sykelønnsrefusjoner på 2,0 millioner. Fast lønn har økt med 0,2 millioner i forhold til i Den lave økningen kommer av at stillinger har vært holdt vakant deler av året. Pensjonskostnadene har økt med 3,5 millioner (42,5 %) i forhold til i Kostnadene er 2,7 millioner høyere enn budsjettert, og forklarer i sin helhet budsjettavviket. Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 0,5 millioner lavere enn budsjettert, og har økt med 0,3 millioner i forhold til i Finansinntekter Finansinntektene ble 0,25 millioner høyere enn budsjettert, og 0,23 millioner høyere enn i Dette kommer av inngåelse av ny bankavtale, og høyere likviditet enn tidligere. Oppsummering av resultat Resultatet for 2012 er 2,6 millioner lavere enn budsjettert. Den viktigste årsaken til dette er at pensjonskostnadene var 2,7 millioner høyere enn budsjettert. Inntektene var noe lavere enn budsjettert, og varekostnadene høyere enn budsjettert. Dette oppveies av at lønns- og personalkostnader korrigert for avviket i pensjonskostnader ble lavere enn budsjettert, av at andre driftskostnader ble lavere enn budsjettert og av at finansinntektene ble høyere enn budsjettert. Likviditet Det har vært en positiv likviditetsutvikling i Figuren under viser utviklingen i løpet av året. 9 16

15 Likviditet Likviditet Lineær (Likviditet) Investeringer Det har blitt gjennomført en investering i Dette gjaldt nye servere til Sykehusapoteket i Tromsø. Investeringen var på 0,15 millioner. 6.2 Risikostyring og internkontroll Fortsette implementering av risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse. Sykehusapotek Nord har ikke klart å følge de vedtatte retningslinjene for risikostyring i Det er dermed heller ikke rapportert i samsvar med disse. Risikostyringsprosessen ble igangsatt på slutten av 2012 og fortsetter i Det forventes at retningslinjene blir fulgt i I forbindelse med planlegging av prosjekter er det gjennomført risikoanalyser. Ledelsen skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av foretakets interne styring og kontroll. Ledelsens vurderinger og beslutninger skal dokumenteres. Det er ikke gjennomført en gjennomgang av foretakets interne styring og kontroll i

16 Verifisere at leverandører som innehar rollen databehandlere oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt databehandlerrollen og at nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. Sykehusapotek Nord har inngått databehandleravtale med Espire AS som leverer fagsystemet som benyttes i foretaket. Ved omstilling av virksomheten, herunder innføring av ny teknologi og organisasjonsendringer, må det foreligge risikovurderinger for hvilke konsekvenser tiltaket vil ha, også for andre deler av virksomheten og det samlede tjenestetilbudet for pasientene. Der det foreligger risiko for uønskede hendelser skal det etableres særlige overvåkingsrutiner og forebyggende tiltak for å redusere risiko. Det har ikke vært gjennomført organisasjonsendringer i foretaket i Nytt apotekfagsystem (FarmaPro 5) ble innført i mars På foretaksnivå ble det ikke gjort risikoanalyse av innføringen. Innføringen av nytt system var helt nødvendig som følge av innføring av e-resept og utfasing av gammelt system. Sykehusapotek Nord HF skal styrebehandle: Årlig gjennomgang av tilstanden i helseforetaket med hensyn på risikovurdering, oppfølging av internkontroll og pasientsikkerhet, og tiltak for å følge opp avvik. Det har ikke vært styrebehandlet årlig gjennomgang av tilstanden i helseforetaket. 6.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning Følge opp tilstandsanalysene som er gjennomført i 2011 med oppdaterte vedlikeholdsplaner for Innen første halvår 2012, løpende følge opp pålagte utbedringer fra tilsynsmyndigheter og samordne vedlikeholdsplanene med investeringsplanene og inkludere plan for forbedring av minimumstilstand for bygg i en økonomisk langtidsplan. Sykehusapotek Nord eier ingen egne bygg. Tilsyn fra Statens Legemiddelverk har avdekket at foretakets produksjonslokaler ikke holder godkjent standard. I samarbeid med sykehusene jobbes det med å gjennomføre nødvendige endringer for å få godkjente lokaler for produksjon. Samarbeide i Eiendomsforum om å: - utarbeide KPI-er 4 for eiendomsdriften - utarbeide forslag til ulike husleiemodeller som synliggjør potensielle kostnadsreduksjoner Sykehusapotek Nord deltar ikke i Eiendomsforum da foretaket ikke har egne eiendommer. 4 Key Performance Indicators; også kalt styringsparametre, styringsvariabler og resultatindikatorer

17 6.4 Innkjøp Helseforetakene skal: Ha tydelig ledelsesforankring av innkjøpsaktiviteten og sørge for at overordnede målsettinger uttrykkes gjennom foretakets innkjøpsstrategier, samordnet mot Helse Nord RHFs felles innkjøpsstrategi. Sykehusapotek Nord har ikke utarbeidet en egen innkjøpsstrategi, men forholder seg til Helse Nords felles innkjøpsstrategi. Sykehusapotek Nord deltar i nasjonalt samarbeid om anskaffelse av legemidler til helseforetakene, og forholder seg til avtaler som inngås nasjonalt og regionalt. Følge opp evalueringer med tiltak for å styrke kvaliteten i offentlige anskaffelser i samarbeid med de andre HF-ene og RHF gjennom Innkjøpsforum. Sykehusapotek Nord deltar ikke i Innkjøpsforum, men blir orientert om arbeidet i forumet. 6.5 Gaver, stiftelser, legater og fond Rapportere status på helseforetakets forhold til stiftelser og legater, herunder om revisjonsrutiner er etablert, innen Sykehusapotek Nord har ikke noe forhold til noen stiftelser eller legater. 6.6 Klima- og miljøtiltak Påbegynne arbeidet med å utforme klima- og miljøstyring, kartlegge foretakets miljøpåvirkning og utarbeide miljømål, samt legge til rette for miljøsertifisering i samarbeid med det felles nasjonale prosjektet og gjennom regionalt miljønettverk. Sykehusapotek Nord har påbegynt arbeidet med å utforme klima- og miljøstyring, kartlegge foretakets miljøpåvirkning og utarbeide miljømål, samt legge til rette for miljøsertifisering i samarbeid med det felles nasjonale prosjektet og gjennom regionalt miljønettverk. Iverksette de tiltakene som gjenstår i mulighetsstudien og spesielt legge en plan for gjennomføring av ENØK-tiltak basert på rapporter fra 2011, herunder legge til rette for energiøkonomisering og klimavennlig oppvarming, samt dialog med kommunene for å se på mulighetene for å etablere fjernvarmeløsninger 5. 5 Se også sak E65-11 og E03-12 fra Eiendomsforum 12 19

18 Sykehusapotek Nord leier lokaler av sykehusene, og forholder seg til de ENØK-tiltak som sykehusene innfører. 6.7 Organisasjons- og lederutvikling og arbeidsgiverstrategi Avgi ressurs til og delta i prosjekt FIKS6. Delta aktivt i arbeidet rundt standardisering av pasientforløp i regionen innenfor rammene som legges i programmet. Sykehusapotek Nord deltar ikke med faste ressurser i prosjektet, men bidrar med fagkompetanse når det er behov for det. Direktøren deltar i styringsgruppa for FIKS. MinGat 7 skal i 2012 være tatt i bruk av alle ansatte i Helse Nord. MinGat er tatt i bruk av alle ansatte i Sykehusapotek Nord Personal og kompetanse Gjennom forbedringsarbeid utvikle god og helhetlig bemanningsplanleging som del av ressursstyring. Bemanningsplanlegging skal bygge på forløpsplanlegging. Sykehusapotek Nord planlegger sin bemanning i forhold til aktiviteten i de ulike avdelingene i apotekene. Sykehusapotek Nord benytter ikke forløpsplanlegging. Arbeide aktivt for å få ned antallet deltidsstillinger med minst 20 % i forhold til utgangspunktet pr Rapportere tiltak som er iverksatt jf. retningslinjer om rapporteringsformat i egen ekspedisjon. Antall deltidsstillinger i Sykehusapotek Nord har vært stabilt de siste årene. Det har ikke vært noen reduksjon i antall deltidsstillinger. Ansatte som jobber deltid gjør dette frivillig som følge av den ansattes livssituasjon. Ha systematisk oversikt over medarbeidere i deltidsstillinger som ønsker høyere stillingsandel. Sykehusapotek Nord har per tiden ingen ansatte som ønsker høyere stillingsandel. I samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene utvikle egne prosjekter og gode tiltak som kan bidra til å øke stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og gi flere heltidsstillinger. Det er slik Sykehusapotek Nord og dets tillitsvalgte ser det ikke behov for å utvikle egne 6 Felles Innføring av Kliniske Systemer 7 Arbeidsplansystem i Helse Nord 8 Jf. krav gitt i Oppdragsdokument 2011 fra HOD 13 20

19 prosjekter og tiltak som kan bidra til å øke stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og gi flere heltidsstillinger. I samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene arbeide for at permisjonspraksis ikke medfører unødvendige midlertidige tilsettinger. Det er slik Sykehusapotek Nord og dets tillitsvalgte ser det ikke behov for å endre permisjonspraksis for å unngå unødvendige midlertidige tilsettinger Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Redusere antall brudd på vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven, gjennom opplæring av ledere på alle nivåer, opprydding i og korrekt bruk av arbeidsplansystemet GAT. Sykehusapotek Nord har ingen meldte brudd på vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven i Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng i forhold til gjennomsnittet i perioden januar til oktober Sykefraværet i 2012 var på 7,5 %. For perioden januar til oktober 2011 var fraværet på 9,7 %. Fraværet er altså redusert med 2,2 prosentpoeng. Det er hovedsakelig det lange fraværet som er redusert i forhold til Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Innføre rapportering på ulykkesskader til NPR. Plan for innføring oversendes Helse Nord RHF innen 27. februar Dette punktet er ikke aktuelt for Sykehusapotek Nord. 7. Personal 7.1 Bemanning Utviklingen i bemanningen kommenteres. Her er det naturlig å sammenligne med samme periode i forrige år. Endringen sees også i sammenheng med nye funksjoner innenfor satsingsområder dersom dette er relevant. Bemanningsutviklingen sees i sammenheng med lønnskostnadsutviklingen. Her kan det også være nyttig å gjøre sammenligninger med økning i lønnsutbetalingsmassen dersom dette er relevant

20 Figuren over viser bemanningsutviklingen siste tre år. I forhold til 2011 har bemanningen vært stabil. Den lå noe over i begynnelsen av året, og under i slutten av Ledige stillinger i foretaksledelsen har vært holdt vakante for å begrense underskuddet, mens det har vært bemanningsøkning i produksjon og rådgivning. Dette for å kunne levere de etterspurte tjenestene. Med unntak av vakante stillinger i foretaksledelsen er alle stillinger besatt per Faste stillinger og deltid Siste tilgjengelige data kommenteres. Det beskrives kort hvilke konkrete tiltak som gjøres for å redusere andel deltid og øke gjennomsnittlig stillingsprosent. Per desember 2012 var det 93 ansatte i Sykehusapotek Nord. Av disse er 18 deltidsansatte. Disse jobber deltid som følge av livsfase, uførhet eller deltidspensjon. Det gjøres derfor ikke noen tiltak for å redusere andel deltid. 7.2 Sykefravær Siste tilgjengelige data kommenteres. Det skrives kort om de tiltak som gjøres for oppfølging av sykefravær. Totalt sykefravær ble på 7,5 % i Dette er en reduksjon på 2,7 prosentpoeng i forhold til i

21 16 % 14 % 12 % 10 % 08 % 06 % 04 % 02 % 00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fravær 2011 Fravær 2012 Figuren viser utviklingen i sykefravær i 2011 og Med unntak av for februar og mars har fraværet vært lavere alle måneder i 2012 enn i På grunn av bytte av lønns- og personalsystem er det vanskelig å sammenligne tallene som viser foredeling av fraværet på fraværslengde. For de første åtte månedene i 2012 fordeler fraværet seg slik: Egenmelding er S.fravær 1-3 d Fravær 4-16 d Fravær d Fravær > 56 d Sum fravær ,3 % 0,3 % 0,9 % 2,6 % 5,1 % 10,2 % Per august ,6 % 0,1 % 0,8 % 2,0 % 3,4 % 8,0 % Endring 0,3 % -0,2 % -0,1 % -0,6 % -1,7 % -2,2 % Det korte fraværet er omtrent uendret i forhold til 2011, mens det lange fraværet har gått ned. For de siste fire månedene fordeler fraværet seg slik: 16 dager - 8 Mer enn dager 4-16 dager uker uker Totalt Sept-des ,3 % 0,6 % 1,8 % 2,7 % 6,4 % De nye rapportene skiller ikke mellom egenmeldt fravær og sykemeldt fravær. Det lange fraværet holder seg lavt, og det korte fraværet er noe redusert i forhold til de første åtte månedene. Årsakene til reduksjonene i det lange fraværet er at syke har blitt friske eller har gått over på uførepensjon og lignende. Sykehusapotek Nord er en IA-bedrift, og det jobbes systematisk med oppfølgingen av de langtidssykemeldte i tråd med retningslinjene fra NAV

22 7.3 Lederoppfølging Redegjør for hvordan det arbeides for å sikre rekrutteringsgrunnlaget for ledende stillinger i foretakgruppen, herunder også hvordan arbeidet med lederutvikling og suksesjonsplanlegging ivaretas. Ledere i Sykehusapotek Nord rekrutteres både internt og eksternt. De fleste lederstillinger utlyses eksternt, dette for å sikre at den som ansettes i stillingen er den beste kandidaten. Det har vært fire faste lederansettelser i Av disse er tre rekruttert internt. I 2012 har en leder avsluttet Master i helseledelse, og en leder har begynt på deltids MBAstudium. En leder har deltatt på Nasjonalt topplederprogram i 2012, totalt har tre ansatte i Sykehusapotek Nord gjennomført Nasjonalt topplederprogram. I samarbeid med de øvrige sykehusapotekforetakene deltar alle ledere i Sykehusapotek Nord på lederutviklingsprogram i kommunikasjon og rådgivning

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 9-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014 Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Innhold 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.1 Risikostyring

Detaljer

Rapporteringsmal for Sykehusapotek Nord. Årlig melding 2011 til Helse Nord RHF

Rapporteringsmal for Sykehusapotek Nord. Årlig melding 2011 til Helse Nord RHF Rapporteringsmal for Sykehusapotek Nord Årlig melding 2011 til Helse Nord RHF Innhold 1. OM RAPPORTERINGEN... 3 2. KVALITET, PASIENTSIKKERHET OG PASIENTRETTIGHETER... 3 2.1 KVALITETSFORBEDRING OG PASIENTSIKKERHET...

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Helgelandssykehuset HF. Rapport andre tertial 2013

Helgelandssykehuset HF. Rapport andre tertial 2013 Helgelandssykehuset HF Rapport andre tertial 2013 Innholdsfortegnelse 1. OM RAPPORTERINGEN 3 2. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET 4 2.1 KVALITETSFORBEDRING 4 2.2 PASIENTSIKKERHET FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

VURDERING AV BUDSJETT 2009

VURDERING AV BUDSJETT 2009 Styresak nr: 05/09 Behandles: 22. januar 2009 Saksbehandler: Helge K. Pettersen Henvisning til tidligere saker: 39/08 VURDERING AV BUDSJETT 2009 Vurdering av budsjett 2009 i forhold til regnskap 2008 Budsjettet

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. februar 2014 kl 10.00 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/21

Detaljer

Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.

Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Bergen Airport Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Styresak 69-2015 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Direktøren Styresak 69- Orienteringssak - Informasjonssikkerhet Saksbehandler: Alisa Larsen Saksnr.: /1426 Dato: 05.06. Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Fremdriftsplan Bakgrunn I

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. februar 2015 kl. 9.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 19. februar 2015 kl. 9.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2015/15

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 2 1. Kvalitet og pasientsikkerhet 1.1 Kvalitetsforbedring Helseforetakene i Helse Nord skal: Rapportere andel epikriser sendt ut innen en uke(ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, oversikt

Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, oversikt Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland/Hilde Rolandsen Bodø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/4 Lederutdanningsprogrammer i Helse Nord, oversikt Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 22. februar 2012 kl 19.00 21.00 23. februar 2012 kl 08.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Bodø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 22. februar 2012 kl 19.00 21.00 23. februar 2012 kl 08.30 15.00. Sted: Sykehusapoteket i Bodø Styremøte Innkalling med sakspapirer 22. februar 2012 kl 19.00 21.00 23. februar 2012 kl 08.30 15.00 Sted: Sykehusapoteket i Bodø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Dag Utnes, observatør fra brukerutvalget

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10

STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 8. september 2010 STYREMØTE 15. september 2010 SAKSNR 043/10 Orienteringssak oppfølging foretaksprotokoll og handlingsplan 2010 Saksbeskrivelse

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2012 kl 12.00 18.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2012 kl 12.00 18.00. Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer 30. mai 2012 kl 12.00 18.00 Sted: Sykehusapoteket i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011 Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haakon Eichler, 75 51 29 86 Bodø, 8.3.2013 Styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring

Detaljer

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010

Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Merete Hermansen, 75 51 29 00 Dato: 13.8.2010 Styresak 87-2010 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling oppsummering,

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 27. juni 2012 kl 09.00 10.00. Sted: Telefonmøte Styremøte Innkalling med sakspapirer 27. juni 212 kl 9. 1. Sted: Telefonmøte Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.: 212/13

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Endringer i helseforetakenes vedtekter 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og 9 ad. låneopptak

Endringer i helseforetakenes vedtekter 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende ansatte og 9 ad. låneopptak Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 130-2015 Endringer i helseforetakenes vedtekter 6a ad. fastsettelse av lønn til ledende

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen.

Sakene ble ikke behandlet etter saksnummer, men i den rekkefølgen de står etter i møteprotokollen. Møteprotokoll Til: Styret for Sykehusapotek Nord HF Tidspunkt: 4. juni 2009 kl. 10:00 14:00 Sted: Tilstede: Sykehusapotek Nord Tromsø Anne Helen Hansen, styrleder Børge Wahl, nestleder Sissi Lundblad,

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 926 15 576 Bodø, 18.3.2016 Styresak 45-2016/4 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2013 kl 10.00 14.00. Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 30. mai 2013 kl 10.00 14.00. Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 10.00 14.00 Sted: møterom L7.209 Medisin og helsefag Universitetet i Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 23.

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen Hammerfest, 23. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1327 Astrid Balto Olsen 78 42 11 10, 23. august 2016 Saksnummer 67/2016 Saksansvarlig: Eva Håheim Pedersen, Adm. direktør Møtedato:

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 2. oktober 2013 kl 08.30 15.30. Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 2. oktober 2013 kl 08.30 15.30. Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet Styremøte Innkalling med sakspapirer kl 08.30 15.30 Sted: Røkenes Gård - Afrikarommet Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord HF Observatør fra brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø,

Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, Møtedato: 26. oktober 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 134 2014/735 Erik Arne Hansen/Hilde Rolandsen Bodø, 14.10.2016 Styresak 126-2016/3 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR STATUS REVISJONSPLAN FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 SAK NR 057-2014 STATUS REVISJONSPLAN 2014-2015 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar statusrapportering

Detaljer

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål

Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 301 2012/20 Tor-Arne Haug/Asbjørn Elde Bodø, 15.2.2013 Styresak 14-2013 Miljøstyring i Helse Nord, miljøpolitikk og miljømål Formål/sammendrag

Detaljer

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.

Protokoll. Sak 39/14 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Tidspunkt: 30. oktober 2014 kl. 15.00-18.00 Møtested: Tilstede: Radisson Blu Hotel Tromsø Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Kristin Larssen, styremedlem

Detaljer

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv.

Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Foretaksmøteprotokoll 30. april 2015 Foretaksmøteprotokoll Sykehusapotekene i Midt- Norge HF Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, behandling av årlig melding mv. Innholdsfortegnelse Sak

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik.

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF

Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF 1. INNLEDNING, OVERORDNET STRATEGI OG MÅLSETNING... 3 1.1.1 Overordnet visjon og hovedmål... 3 1.1.2 Handlingsplanens oppbygging... 3 2. VERDIER OG MÅL... 3 2.1.1

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Protokoll. Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 15. september 2016 kl

Protokoll. Sak 32/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 15. september 2016 kl Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 15. september 2016 kl. 8.30 14.50 Møtested: Tilstede: Landego Fyr, Bodø Bjørg Helene Jenssen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder Andrea

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015

Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015 Helgelandssykehuset HF 1.tertialrapport 2015 Innhold (Punktene i innholsfortegnelsen følger punktene i oppdragsdokumentet) 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.3

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 SAK NR 069-2009 KARTLEGGING AV HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL STIFTELSER. RAPPORTERING TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

PRAKTISERING AV GOD VIRKSOMHETSSTYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

PRAKTISERING AV GOD VIRKSOMHETSSTYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Styresaknr. 55/04 REF: 2004/000527 PRAKTISERING AV GOD VIRKSOMHETSSTYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : styresak 50/046

Detaljer

Foretaksmøtesak 4-2012 Oppdragsdokument 2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Foretaksmøtesak 4-2012 Oppdragsdokument 2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtedato: 17. februar 2012 Arkivnr.: 2011/254-19/021 Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 00 Dato: 10.2.2012 Foretaksmøtesak 4-2012 Oppdragsdokument 2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Oppdragsdokumentet

Detaljer

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015

Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 19. mai 2015 Saksnummer 28/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer