Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp"

Transkript

1 Velkomstslide, presentasjon 2l bruk i pedagogisk opplegg, Ocean Talent Camp For ungdomsskoler er det pedagogiske opplegget velegnet 3l bruk i faget Utdanningsvalg. For videregående skoler passer det pedagogiske opplegget inn i fag som samfunnsfag, entreprenørskap og samfunnsøkonomi, men er også relevant for andre fag. 1

2 1. Formål: Introduksjon 3l filmfremvisning 2. Læringsmål: Filmen vil gi en kontekst 3l hva Ocean Talent Camp- opplegget handler om DeGe er en film som skal vekke interesse blant ungdommer 3l å uhorske egne preferanser og talent. Filmen handler ikke om konkrete karriereveier, men er et bilde/ metafor på mulige valg og karriereveier, sam3dig som bølgene også har en klar nærhet 3l tema3kken - Ocean Industry 3. Innholdselementer utover slide: Film: My Wave 2

3 1. Formål: Introduksjon 3l Ocean Talent Camp Vise 3l de muligheter som hver enkelt får gjennom deltakelse på Ocean Talent Camp Beskrive formål med læringsopplegget for å skape rik3ge forven3nger 2. Læringsmål: Formidle overordnet budskap/ formål med Ocean Talent camp: Havbasert næring er Norges største og trenger mange dyk3ge mennesker med ulik type kompetanse i frem3den. DeGe skal elevene lære mer om under Ocean Talent Camp Styrke elevenes refleksjon rundt eget utdannings- og yrkesvalg, og hvorvidt havbasert industri kan være et aktuelt valg Vekke interesse for havbasert industri generelt 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) 3

4 Denne sliden er ment for lærer / rådgiver, og er derfor skjult i presentasjonsmodus 1. Formål: Introduksjon 3l Ocean Talent Camp for lærer / rådgiver Vise 3l de muligheter som hver enkelt elev får gjennom deltakelse på Ocean Talent Camp Beskrive formål med læringsopplegget for å skape rik3ge forven3nger KnyGe det pedagogiske opplegget opp mot læreplan for grunnskolen og videregående opplæring 2. Læringsmål: Formidle overordnet budskap/ formål med Ocean Talent camp: Havbasert næring er Norges største og trenger mange dyk3ge mennesker med ulik type kompetanse og talent i frem3den. DeGe skal elevene lære mer om under Ocean Talent Camp Styrke elevenes refleksjon rundt eget utdannings- og yrkesvalg, og hvorvidt havbasert industri kan være et aktuelt valg Vekke interesse for havbasert industri generelt 3. Innholdselementer utover slide: Ocean Talent Camp og My Wave støger opp om den generelle delen av læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring, altså den delen av Kunnskapslø[et som ikke har spesifikke fagmål. Generell del av læreplanen omtaler ulike egenskaper ved mennesket som skolen skal utvikle, blant annet: det meningssøkende, skapende, samarbeidende mennesket hgp://www.udir.no/lareplaner/kunnskapslo[et/generell- del- av- lareplanen/ 4

5 1. Formål: Introduksjon 3l Ocean Talent Camp Vise 3l de muligheter som hver enkelt får gjennom deltakelse på Ocean Talent Camp Beskrive formål med læringsopplegget for å skape rik3ge forven3nger 2. Læringsmål: Øke elevenes kunnskap om samfunnet vi lever i Øke elevenes kunnskap om potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser Øke elevenes kunnskap om eget talent og valgmuligheter 3. Innholdselementer utover slide: Lærer kan selv knyge læringsmål opp mot kompetansemål i læreplanen i sine fag! Her er noen eksempler på relevante læreplaner og kompetansemål for ulike årstrinn og retninger: Læreplan i utdanningsvalg kompetansemål 10. årstrinnet: hgp://www.udir.no/kl06/utv1-01/kompetansemaal/?arst= &kmsn= Læreplan i samfunnsfag kompetansemål 10. årstrinnet: hgp://www.udir.no/kl06/saf1-03/kompetansemaal/?arst= &kmsn= Vg1 / Vg2: hgp://www.udir.no/kl06/saf1-03/kompetansemaal/?arst= &kmsn= Læreplan i entreprenørskap og bedri[sutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram kompetansemål Vg2: hgp://www.udir.no/kl06/ent1-01/kompetansemaal/?arst= &kmsn= Læreplan i samfunnsøkonomi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Kompetansemål - samfunnsøkonomi 1: hgp://www.udir.no/kl06/sok1-01/hele/kompetansemaal/ Samfunnsokonomi- 1/ Kompetansemål samfunnsøkonomi 2: hgp://www.udir.no/kl06/sok1-01/hele/kompetansemaal/ Samfunnsokonomi- 2/ Eksempel på konkret læringsmål tag fra 3lfeldig eksempel / kilde (se lenke): Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan vår økonomi henger sammen med den globale økonomien Kilde: hgp://www.minskole.no/minskole/boreu/pilot.nsf/ntr/d14a1125fc55e1e6c12577a /$file/ Samfunnsfag%20kjennetegn%20p%C3%A5%20m%C3%A5loppn%C3%A5else.pdf 5

6 Se også med egne lærersider og elevsider 6

7 7

8 Gjennom Ocean Talent Camp skal elevene lære om samfunnet vi lever i, potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser. De får også muligheten 3l å reflektere over egne talent. 8

9 Gjennom Ocean Talent Camp skal elevene lære om samfunnet vi lever i, potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser. De får også muligheten 3l å reflektere over egne talent. 9

10 1. Formål: Introduksjon 3l tema: havbasert industri, et tema som elevene skal bli bedre kjent med 2. Læringsmål: Læring om havbasert industri, som er delt inn i 3 hovedkategorier: 1. Offshore Energy: Olje, gass og fornybar energi 3l sjøs 2. Shipping: Frakt av varer og råvarer på havet, avanserte mari3me operasjoner, samt utvikling og produksjon av skip, skipsutstyr og tjenester knyget 3l dege 3. Seafood: Fiske og oppdreg. Produksjon av fisk, oppdreg eller fangst. Bærekra[ig utnygelse av ressursene Mari3m kompetanse finnes i overlappende næringer Vik3g med en forståelse av næringenes vik3ghet i norsk og internasjonal sammenheng. De tre sektorene av havbasert industri står for ca. 70% av norsk eksport Alle næringene har 3lhørende servicenæringer som bidrar inn mot verdiskapingen i havbasert industri. Eksempel på dege er: Utstyr, finansiering, jus, produksjon av båter, produksjonsutstyr 3l olje og gass, utdanning etc. 10

11 Noen s3kkord om næringene: Offshore energi: Energi som kan eksporteres og selges Inntekter 3l folketrygdfondet som sikrer velferd Opparbeidet eksper3se på olje og gass som kan brukes verden over Verdensklasse på, rigger, subsea, flytende produksjonsskip En stor industri som rekker ut over selve bransjen. Leverandører, utdannelse, forsikring, finansiering, etc. Bidrar 3l velferden i landet Skipsfart og mari2m industri: Best på megling, gode på finne rik3g skip 3l rik3g last Store redere som utvikler nye skip og driver verdenshandelen: ca. 6% av all last i verden går på norske skip Topp i verden på på klassifisering og sikkerhet 90% av verdenshandelen går på havet Den norske offshoreflåten er verdens nest største og mest moderne Rederiene deltar i alle faser av petroleumsak3viteten; fra de første seismiske undersøkelser 3l produksjon og nedstengning av avslugede felt Rederiene er sterkt knyget 3l små lokalsamfunn langs kysten og er vik3ge både for sysselsesng og verdiskaping i distriktene Sjømat: Norge er store på oppdreg Sikrer Norge en god matproduksjon 11

12 1. Formål: Introduksjon 3l filmfremvisning 2. Læringsmål: En kort film som viser en imponerende sammenligning mellom kjente byggverk på jorden og installasjoner som ligger på havdypet. DeGe er en av de største ingeniør bragdene i menneskets historie Filmen vil gi innsikt i noen ak3viteter innenfor norsk olje og gass- sektor (offshore) 3. Innholdselementer utover slide: Film: Norsk olje og gass - Vi bygger Norge fra bunnen For avspilling: Høyreklikk på Spill av, og åpne hyperkobling. Filmen er ikke produsert for Ocean Talent Camp, men kan være et nysg virkemiddel for å lære mer om de havbaserte næringene 12

13 Noen s3kkord om næringene: Offshore energi: Energi som kan eksporteres og selges Inntekter 3l folketrygdfondet som sikrer velferd Opparbeidet eksper3se på olje og gass som kan brukes verden over Verdensklasse på, rigger, subsea, flytende produksjonsskip En stor industri som rekker ut over selve bransjen. Leverandører, utdannelse, forsikring, finansiering, etc. Bidrar 3l velferden i landet Skipsfart og mari2m industri: Best på megling, gode på finne rik3g skip 3l rik3g last Store redere som utvikler nye skip og driver verdenshandelen: ca. 6% av all last i verden går på norske skip Topp i verden på på klassifisering og sikkerhet 90% av verdenshandelen går på havet Den norske offshoreflåten er verdens nest største og mest moderne Rederiene deltar i alle faser av petroleumsak3viteten; fra de første seismiske undersøkelser 3l produksjon og nedstengning av avslugede felt Rederiene er sterkt knyget 3l små lokalsamfunn langs kysten og er vik3ge både for sysselsesng og verdiskaping i distriktene Sjømat: Norge er store på oppdreg Sikrer Norge en god matproduksjon 13

14 1. Formål: Introduksjon 3l filmfremvisning 2. Læringsmål: Gi elevene nærmere kjennskap 3l en skipsfarten og omfanget av dege Filmen viser at verden i dag står ovenfor store uhordringer og muligheter. Norsk skipsfart har kanskje aldri ståg sterkere. Hvordan kan Norge møte de globale megatrendene? Filmen tar utgangspunkt i skipsfart som er en sentral del i den norske mari3me næringen. 3. Innholdselementer utover slide: Film: Mer enn du tror...norges Rederiforbunds film om skipsfarten Filmen er ikke produsert for Ocean Talent Camp, men kan være et nysg virkemiddel for å lære mer om de havbaserte næringene 14

15 Noen s3kkord om næringene: Offshore energi: Energi som kan eksporteres og selges Inntekter 3l folketrygdfondet som sikrer velferd Opparbeidet eksper3se på olje og gass som kan brukes verden over Verdensklasse på, rigger, subsea, flytende produksjonsskip En stor industri som rekker ut over selve bransjen. Leverandører, utdannelse, forsikring, finansiering, etc. Bidrar 3l velferden i landet Skipsfart og mari2m industri: Best på megling, gode på finne rik3g skip 3l rik3g last Store redere som utvikler nye skip og driver verdenshandelen: ca. 6% av all last i verden går på norske skip Topp i verden på på klassifisering og sikkerhet 90% av verdenshandelen går på havet Den norske offshoreflåten er verdens nest største og mest moderne Rederiene deltar i alle faser av petroleumsak3viteten; fra de første seismiske undersøkelser 3l produksjon og nedstengning av avslugede felt Rederiene er sterkt knyget 3l små lokalsamfunn langs kysten og er vik3ge både for sysselsesng og verdiskaping i distriktene Sjømat: Norge er store på oppdreg Sikrer Norge en god matproduksjon 15

16 1. Formål: Introduksjon 3l filmfremvisning 2. Læringsmål: Film fra Norwegian Seafood Denne korte filmen gir et bilde av noen av de daglige ak3viteter knyget 3l akvakulturnæringen, og viser 3l Norge som den fremste og mest innova3ve innenfor dege fagfeltet. Filmen handler om akvakultur eller oppdreg av fisk en ung del av sjømatnæringen - som blant annet også består av fiskerinæringen og den biomarine næringen 3. Innholdselementer utover slide: Film: Salmon from Norway Origin MaGers Filmen er ikke produsert for Ocean Talent Camp, men kan være et nysg virkemiddel for å lære mer om de havbaserte næringene 16

17 1. Formål: Kartet viser hvor i Norge de havbaserte næringsklyngene ligger, med beskrivelse av hovedak3vitet i klyngene 2. Læringsmål: Kunnskap om hvor næringsklynger innen havbasert industri finnes Gi elevene forståelse av hvor stor geografisk spredning det er i næringsklynger knyget 3l havbasert industri. Disse finnes langs hele kysten vår, og havbasert industri er fordelt utover hele Norge 3. Innholdselementer utover slide: Rapport (sammendrag av rapport) Ar3kkel Torger Reve: Et kunnskapsbasert Norge (Professor Torger Reve, 2012): 2012/tre- globale- vinnernaringer- / Rapporten gir et overblikk over næringene og kommende uhordringer relatert 3l havbasert industri Mer informasjon om mari3me næringsklynger i Norge finnes her: hgp://mari3mfram3d.no/ mari3m- klynge/ 17

18 Læringsmål: Vise eleven at det er utallige muligheter innenfor havbasert næring. 18

19 1. Formål: Vise forskjellige yrker innenfor havbasert næring, som for eksempel: Produksjon Foredling av råvarer Mannskap 3l sjøs, kaptein chief etc. Skipsfart Forskning og undervisning Personal Konstruksjon Engineering Markedsføring og salg Trading Innkjøp Bankvesenet Finans, økonomi og regnskap Administrasjon og ledelse Handel Aksjemegling Skipsmegling Statsadministrasjon Investeringsvirksomhet Lov Logis3kk Ledelsesrådgivning Konsulentvirksomhet IT 19

20 Her kan elevene ta en liten pause og finne frem datamaskinen sin, for så å lete frem negadressen og ta talengesten Talent- test Denne er 3lgjengelig her: hgp://oceantalentcamp.no/talengest/index.html 20

21 DeGe er en leken og uformell test som bidrar 3l å gi elevene en pekepinn på hva de er gode på, og hvilke preferanser de har. 1. Formål: Introduksjon av talent- test Testen er en liten indikator på den enkeltes styrker og gir 3lbakemelding på hva slags type talent hver enkelt elev har Testen er ikke vitenskapelig, men gir elevene en mulighet 3l å reflektere over hva slags type jobber som kan passe Elevene kan gjøre testen i grupper på 3, der de får se hverandres resultat og kommentere på det svaret som testen gir 2. Læringsmål: Refleksjon rundt egne egenskaper og hva som er den enkeltes talent Lærer kan spørre om de kjenner seg igjen i det svaret de fikk 3. Innholdselementer utover slide: Talent- test Denne er 3lgjengelig her: hgp://oceantalentcamp.no/talengest/index.html 21

22 1. Formål: Repe3sjon av 3dligere introdusert læring om havbasert næring Diskusjon rundt det elevene har lært gjennom 3dligere læring og oppgaver Lærere s3ller spørsmålene 3l klassen og hjelper elevene 3l å resonnere seg frem 3l svar 2. Læringsmål: Forståelse av næringenes samfunnsmessige betydning i norsk og internasjonal sammenheng De tre sektorene av havbasert industri står for ca. 70 % av norsk eksport 1. Offshore Energy: Olje, gass og fornybar energi 3l sjøs 2. Mari3me / Shipping: Design og bygging av skip og skipsutstyr. Frakt av varer og råvarer på havet. 3. Seafood: Fiske og oppdreg. Produksjon av fisk, oppdreg eller fangst. Biomarin næring. Kort refleksjon over konkrete eksempler på bedrimer eller arbeidsplasser innen de havbaserte næringene som elevene kjenner 3l, enten i lokalmiljøet eller nasjonalt. Kort refleksjon over hvilke karrieremuligheter som finnes for hver enkelt, og / eller hvilke talent/egenskaper/interesser den enkelte har gjerne uavhengig av næringene. 3. Innholdselementer utover slide: Her kan læreren selv lage noen gode spørsmål 3lpasset sig fag, for eksempel kan en i samfunnsøkonomi ha fokus på velferdsstaten, og hvordan næringer som olje og gass bidrar 3l norsk økonomi/velferdsstaten. 22

23 Denne delen av presentasjonen bør læreren gå gjennom med elevene dagen før besøket på Ocean Talent Camp. Hvis læreren mener elevene vil huske å ta med seg huskelisten, navnelapper og oppgavekort kan det være en fordel å dele ut materiellet allerede under denne gjennomgangen. 1. Formål: Gi forståelse av ak3viteter som skal gjennomføres under Trinn 2- Besøk på Ocean Talent Camp 2. Læringsmål: Forståelse av hvilke ak3viteter som skal gjennomføres, hva den enkeltes bidrag er forventet å være Informasjon og oversikt Muligheter for spørsmål og avklaringer i plenum Vi skal gå gjennom forberedelsene 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) 23

24 Gjennom Ocean Talent Camp skal elevene lære om samfunnet vi lever i, potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser. De får også muligheten 3l å reflektere over egne talent. 24

25 1. Formål: Introduksjon 3l filmfremvisning 2. Læringsmål: Filmen gir en smakebit fra Ocean Talent Camp Rådhusplassen 2013 i Oslo, men nærmere besøkende fra ungdomsskoler og videregående skoler på Østlandet. Opptakene er fra den første av fem dager under den første Ocean Talent Camp (OTC) i juni Siden har Ocean Talent Camp vært arrangert to ganger i Ålesund (OTC Møre), en gang i Oslo (OTC Bygdøy), og i slugen av oktober 2014 skal arrangementet 3l Bodø (OTC Nordland). I juni 2015 fylles Rådhusplassen opp igjen av Ocean Talent Camp. Filmen gir forhåpentligvis ungdommene et innblikk i hva som kan møte dem under besøket på Ocean Talent Camp, enten om det er i Oslo, Bodø eller i Ålesund. Musikken ble laget i forbindelse med produksjon av en Ocean Talent Camp- video, som vi har valgt å ikke benyge videre. Musikken og tekstene er ment å være et friskt pust, legbeint, fengende og iden3tetsskapende for ungdommer på jakt eger frem3dens karrieremuligheter. Den sunnmørske rapperen Chris Masters står bak låta. 3. Innholdselementer utover slide: Film: OTC Rådhusplassen

26 2. Læringsmål (forts.): Huskeliste/2metabell Huskelisten gir nysg informasjon som lærere/rådgivere og elever trenger før avreise og under besøket Inneholder oversikt over ak3viteter, foredrag og lignende Inneholder kart over området Alle skoler får 3lsendt (eller 3ldelt) klasseseg med materiell som elevene skal benyge under besøket. KlasseseGene adresses 3l den som er oppført som kontaktperson eller adressat for klassen / alterna3vt deles de ut ved ankomst. Ocean Talent Camp- arrangøren orienterer om hvilken distribusjonsløsning som blir valgt Det lønner seg all3d at den læreren som skal gjennomføre opplegget med elevene er den som melder klassen på og som er oppført som kontaktperson / adressat DeGe må alle huske å ta med på Ocean Talent Camp: Har alle tag TALENTTESTEN? Før avreise / ved ankomst: Få med informasjon om avreise fra lærer Alle elever skal ha med sine utdelte huskelister (alle er like) Alle elever skal ha med sine utdelte firmapresentasjoner med oppgaver (elevens arbeidsgiver ) Alle elever skal ha med seg navnelapp med logoen 3l elevens arbeidsgiver Et klasseseg med firmapresentasjon og navnelapper inneholder ULIKE firmaer / uts3llere (arbeidsgivere). DeGe for at klassen skal deles opp i grupper med 2-3 personer per gruppe Firmalogo på firmapresentasjon og navnelapp skal samsvare med hverandre for hver enkelt elev 26

27 Alle skoler får 3lsendt klasseseg med materiell som elevene skal benyge under besøket (eventuelt delt ut ved ankomst OTC). Elevene blir ansag i ulike bedri[er som s3ller ut under Ocean Talent Camp. KlasseseGene adresses 3l den som er oppført som kontaktperson / adressat for klassen. Det lønner seg all3d at den læreren som skal gjennomføre opplegget med elevene er den som melder klassen på og som er oppført som kontaktperson / adressat DeGe må alle huske å ta med på Ocean Talent Camp: Har alle tag TALENTTESTEN? Før avreise / ved ankomst: Få med informasjon om avreise fra lærer Alle elever skal ha med sine utdelte huskelister (alle er like) Alle elever skal ha med sine utdelte firmapresentasjon Alle elever skal ha med seg navnelapp Et klasseseg med firmapresentasjon og navnelapper inneholder ULIKE firmaer / uts3llere (arbeidsgivere). DeGe for at klassen skal deles opp i grupper med 2-3 personer per gruppe Firmalogo på firmapresentasjon og navnelapp skal samsvare med hverandre for hver enkelt elev 27

28 Alle skoler får 3lsendt klasseseg med materiell som elevene skal benyge under besøket (eventuelt delt ut ved ankomst). Elevene blir ansag i ulike bedri[er som s3ller ut under Ocean Talent Camp. KlasseseGene adresses 3l den som er oppført som kontaktperson / adressat for klassen. Det lønner seg all3d at den læreren som skal gjennomføre opplegget med elevene er den som melder klassen på og som er oppført som kontaktperson / adressat DeGe må alle huske å ta med på Ocean Talent Camp: Har alle tag TALENTTESTEN? Før avreise/ved ankomst: Få med informasjon om avreise fra lærer Alle elever skal ha med sine utdelte huskelister (alle er like) Alle elever skal ha med sine utdelte firmapresentasjon Alle elever skal ha med seg navnelapp Et klasseseg med firmapresentasjon og navnelapper inneholder ULIKE firmaer / uts3llere. DeGe for at klassen skal deles opp i grupper med 2-3 personer per gruppe Firmalogo på firmapresentasjon og navnelapp skal samsvare med hverandre for hver enkelt elev 28

29 Ved ankomst samles alle i konferanseteltet eller i et auditorium (alt erer hvem som arrangerer Ocean Talent Camp) Hvis arrangøren har valgt å dele ut huskeliste, navnelapp og firmapresentasjon ved ankomst så er det aller første ak3vitet ved ankomst. DeGe bør læreren / den voksne følgepersonen 3l klassen ta ansvar for. Første post på programmet er en kort introduksjon av Ocean Talent Camp hvor elevene får en repe3sjon av hva som venter dem i løpet av besøket på Ocean Talent Camp. Her vil den som holder presentasjonen minne alle på om de har med seg huskeliste, navnelapper og firmapresentasjon, og spørre om alle har tag talengesten. I 3llegg 3l oppgavene som skal løses på firmapresentasjonen, blir elevene også bedt om å velge seg tre (3) jobber ved å ta med seg tre ulike rollemodellkort 3lbake 3l skolen. Konferansieren vil blant annet engasjere ungdommene gjennom Kahoot, en spillplavorm som er utviklet for å brukes i klasserommet eller forelesningssalen. Det ble blant annet tag i brukt under forelesninger i datafag ved NTNU høsten Kahoot er en sosial lek med kunnskap. Leken engasjerer og mo3verer elevene, og det fremmer læring, Konferansieren vil dele ut en PIN- kode, som elevene taster inn på sin smargelefon. Det er 2d for å kjøre quiz. 29

30 Individuell flyt på Ocean Talent Camp elevene går for seg selv eller i små grupper Under besøket skal alle grupper løse sine oppgaver: Gruppene skal starte besøket hos sin 3ldelte bedri[/arbeidsgiver Gruppene skal ha med uhylte firmapresentasjoner (løste oppgaver) 3lbake 3l skolen. Disse kan benyges som et hjelpemiddel 3l å huske hvem man har møg, og hvilke inntrykk de ga Alle elever skal ta med seg 3lbake tre ulike rollemodellkort som matcher egne interesser. EG av dem skal matche eget talent. 30

31 Rollemodellkort: DeGe får skolene IKKE 3lsendt i forkant av Ocean Talent Camp Rollemodellkort er uts3lt hos hver av uts3llerne på Ocean Talent Camp De ulike uts3llerne har rollemodellkort med informasjon om ulike ansage, deres arbeidsplass, samt yrkes- og utdanningsvei. Elevene skal velge ut, og ta med seg tre rollemodellkort som de synes er de mest interessante på Ocean Talent Camp. Minst eg av rollemodellkortene skal samsvare med eget talent - resultatet av talengesten under forberedelsene 3l Ocean Talent Camp. EGer besøket er hensikten at noen elever (ikke nødvendigvis alle) skal presentere rollemodellkortene for klassen, og si noe om hvorfor de valgte negopp disse. Innholdselementer utover slide: Mer om hvordan bearbeide dege i klasserommet lenger bak under oppsummering i klasserommet 31

32 32

33 Gjennom Ocean Talent Camp skal elevene lære om samfunnet vi lever i, potensielle arbeidsmuligheter og arbeidsplasser. De får også muligheten 3l å reflektere over egne talent. 33

34 1. Formål: Oppsummering av OTC 2. Læringsmål: Skape refleksjon og diskusjon 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) 34

35 1. Formål: Oppsummering av OTC 2. Læringsmål: Skape refleksjon og diskusjon 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) 35

36 1. Formål: Oppsummering av OTC 2. Læringsmål: Skape refleksjon og diskusjon 3. Innholdselementer utover slide: (Ingen) 36

37 37

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY 21. 23. MAI 2014 SETT AV 21.-23. MAI TIL OCEAN TALENT CAMP Over tre dager i mai blir Ocean Talent Camp Bygdøy arrangert på Norsk Maritimt Museum.

Detaljer

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg

Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Teknologi og realfag gir muligheter til utdanningsvalg Idéhefte til det digitale informasjons-og læremateriellet Muligheter www.utdanningsforbundet.no1 Innhold Forord s. 3 Utdanningsvalg s. 4 Til rådgiver

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring?

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring? SJØMAT 2025 november 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Sammendrag 5 3 Villfisksektorens potensial 7 4 Tilgangen

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Ungdommens bioteknologiråd Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Innhold Prosjektbeskrivelse... 3 Praktisk informasjon... 5 Pedagogisk opplegg... 6 Gruppeoppgaver... 11 Om Bioteknologirådet...

Detaljer

Et interaktivt og tverrfaglig simuleringsspill om olje- og gassvirksomheten

Et interaktivt og tverrfaglig simuleringsspill om olje- og gassvirksomheten PetroChallenge Et interaktivt og tverrfaglig simuleringsspill om olje- og gassvirksomheten Hverdagen til millioner av europeere avhenger av at det blir produsert olje og gass fra norsk sokkel. Olje- og

Detaljer

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring?

SJØMAT 2025. hvordan skape verdens fremste villfisknæring? SJØMAT 2025 mars 2013 Innhold 1 Innledning 4 2 Sammendrag 5 3 Villfisksektorens potensial 9 4 Tilgangen =l de marine ressursene 11 4.1 Status i dag 11 4.1.1 Rent hav 11 4.1.2 Fiskeressursene 11 4.1.3 Miljøser8fisering

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Molde, 04.06.2012 Obligatorisk

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen 7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen Kristina Parow Vår erfaring er at økonomien i oppstartingsfasen sjelden utgjør noen hindring selv

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer