Årsrapport Noen trender i Vestfold i 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Noen trender i Vestfold i 2011"

Transkript

1 1 Årsrapport Noen trender i Vestfold i 2011 Ved utløpet av 2011 hadde alle kommunene i Vestfold en politisk vedtatt klima- og energiplan. Fylkestinget har arbeidet med oppfølgende handlingsprogram til sin klima- og energistrategien for Vestfold. Fra regjeringen var det annonsert en ny klimamelding basert blant annet på høringen av Klimakur Klimameldingen er blitt utsatt til Dermed blir også forventede styringssignaler, konkretiseringer og bruk av virkemidler i klima- og energiarbeidet utsatt. Vestfoldbanen er under opprusting med dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg, og påbegynt tunnel forbi Holmestrand. Dobbeltspor fra Larvik til Porsgrunn er også inne i Nasjonal transportplan med forventet snarlig oppstart. Samarbeidet i Plattform Vestfold er en klart medvirkende årsak til dette. Godstransport på Vestfoldbanen er imidlertid ikke synlig på dagsordenen. Dette ble avviklet ved årtusenskiftet. Firefelts E18 er påbegynt fra Gulli i Tønsberg og fram til ferdig motorvei ved Pindsle i Sandefjord. Firefelts E18 er også under anlegg fra Sky i Larvik til Langangen i Porsgrunn, og gjenstående strekning fra Bommestad til Sky er under planlegging. Disse samferdselstiltakene vil generere mer persontransport innenfor et felles bolig- og arbeidsmarked mellom Grenland og Oslo-regionen. I en energi- og klimasammenheng er dette en utfordring og mulighet. Økt persontrafikk og varetransport vil øke utslippet av klimagasser. Et mer effektivt kollektivtransportsystem vil avlaste biltrafikken, og dermed redusere klimagassutslippet pr persontransportkilometer. En regional plan for bærekraftig arealpolitikk er startet opp (kalt RPBA). Hovedgrepet er en konsentrert by- og tettstedsutvikling, hvor kommunikasjon og transportformer er sentrale elementer. Gang-, sykkelog kollektivtransport er fokuserte tiltak, og vil i tillegg til bevisste utbyggingsmønstre kunne bidra til mer energieffektiv transport. Denne planen forventes å være viktig og førende for kommunenes arealplaner og sektorplanlegging. Utviklingen av et bioenergimarked synes i 2011 å ha stanset noe opp. Et klart symbol på en verdikjede med sviktende økonomi og umodent logistikksystem var at trevirke i den nye traséen til E18 ble fliset direkte på bakken. Bygging av flisfyrt fjernvarmeanlegg i Tønsberg er imidlertid nå påbegynt, og forventes startet opp vinteren Tilsvarende synes problemer med lokalisering og tildels kundegrunnlag for fjernvarmeselskapene i Sandefjord og Larvik å være i positiv utvikling. Dette vil endre vilkårene i biovarmebransjen vesentlig. Det store klimatiltaket i 2011 var planene om et biogassanlegg basert på bioavfall fra husholdninger, slam fra renseanlegg, organisk næringsmiddelavfall og husdyrgjødsel. 12-kommunesamarbeidet har ført dette arbeidet fra en prosjektfase til en fase med anbudskonkurranse. Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) har fått ansvaret for å gjennomføre en konkurranse med sikte på å inngå en såkalt offentlig-privat samarbeidsavtale (OPS-konkurranse) om bygging og drifting av et biogassanlegg på Rygg industriområde i Tønsberg. Vestfold Bondelag har parallelt med dette gjennomført en utredning om hvordan husdyrgjødsel kan inngå som råvare i et slikt anlegg, og hvordan landbruket kan være mottaker av bioresten (råtnerest) som biogjødsel på landbruksarealer.

2 En utredning viser at biogass som nyttes som drivstoff gir klart den beste klimanytten i forhold til andre bruksområder. 2 Den nye byggtekniske forskriften (TEK10) gjør at det nå bygges mange lavenergihus. Mange private husbyggere velger bergvarmepumper eller ulike luftvarmepumper som teknisk energiløsning. Passivhus og nullenergihus oppfattes fortsatt å være på et pionerstadium. I transportsektoren er det kommet en rekke nye småbiler med el-drift fra en rekke av bilfabrikkantene. Muligheten for hurtiglading vil åpne for nye bruksmuligheter, men det mangler fortsatt nesten totalt en infrastruktur på ladestasjoner i fylket. Arbeidet i Energiforumet / Klima og Energiforumet i Arbeidet i Energiforumet var ledet av et arbeidsutvalg med Werner Olsen - fylkesmannen som leder. Arbeidsutvalget besto ellers av Håkon Skatvedt - Norsk Enøk og Energi, Øyvind Sundberg - Esso Norge, Morten Lysheim Stokke kommune, Lars W. Solheim fylkeskommunen og Per Bjørnar Knudsen KS BuTeVe / Livskraftige Kommuner. Jon Østgård var forumets sekretariat. Avtaleperioden for Vestfold Energiforum utløp 1. juli Det hadde i lengre tid vært arbeidet med spørsmålet om en videreføring av forumets virke. En innstilling fra et strategiutvalg hadde i 2010 vært ute på høring blant partnerne. Forumets årsmøte 14. januar 2011 ga arbeidsutvalget i oppdrag å videreføre forumets virke under navnet Vestfold Klima og Energiforum. Det ble etablert et interimstyre med formål å etablere nytt et styre for Klima og Energiforumet, sikre en økonomisk plattform og lokalisering og tilsetting av sekretariat. Interimstyret besto av Bjørn Strandli fylkesmannen, Sverre Høifødt fylkeskommunen, Einar Røsås NHO, Bjørn Ole Gleditsch Sandefjord kommune, Petter Aasen Høgskolen i Vestfold og Per Bjørnar Knudsen KS. Pr. 1. juli 2011 hadde Interimstyret fullført sitt oppdrag. Det var vedtatt en strategi som grunnlag for arbeidet i det videreførte forumet. Det var det oppnevnt et nytt styre, sekretariatet var plassert og ei økonomisk plattform på kr var avklart. Forumets styre består av Tom E.B. Holthe fylkeskommunen, Bjørn Strandli fylkesmannen, Ingar Lindheim Esso Norge, Britt Haraldsen Innovasjon Norge BuVe, Bjørn Ole Gleditsch kommunene i Vestfold, Viggo Hagen LO Vestfold og Olaf Brastad Bellona. Styret tiltrådte 24. august, og har i løpet av høsten avholdt tre møter. Sekretariatet ble plassert hos fylkesmannen, og etter utlysning ble Jon Østgård ansatt som daglig leder for forumet i november. Forumet ble for hele 2011 drevet videre basert på videreførte partneravtaler og partnerbidrag. Konkrete arrangementer i Energiforumets regi i 2011 Arbeidsmåten med å arrangere møteplasser rundt aktuelle faglige temaer har vært opprettholdt i form av seminarer og studietur. Mye av arbeidskapasiteten i forumets sekretariat har imidlertid vært brukt på etableringen av det videreførte forumet. Her følger en summerisk gjennomgang av arrangementene i 2011 (benytt aktive linker for videre lensing):

3 Møte i partnerskapet Vestfold Energiforum Det faglige programmet var en gjennomgang av de energiløsningene Brødrene Dahl AS har valgt for nybygget på Ringdalskogen i Larvik. Det er etablert en brønnpark for opphenting av geotermisk energi i vinterhalvåret, og lagring av energi i sommerhalvåret. I tillegg er det montert solfangerpanel på byggets fasade, som et supplement til bergvarmen. Dette er grunnlaget for et kompetansesenter som kalles Klimasenteret. Her utdannes blant annet rørleggere og andre håndverkere i gode energiløsninger. Det ble også gitt en presentasjon av den nye kraftavtalen med Sverige som også omfatter innføring av Grønne energisertifikater Energieffektive bygg for framtida Energiforumet var teknisk arrangør av et kurs om konstruksjonskrav og energiløsninger i framtidige bygg, kombinert med informasjon om Enovas støtteprogrammer. Kurset var i regi av Enova SF. 47 deltakere var samlet i seminaret, i første rekke fra kommunene i Vestfold Bruk energien mer effektivt i dine bygg. Hvordan få ned energikostnadene? Seminarets primære målgruppe var driftere og beslutningstakere knyttet til offentlige bygg. Programmet og gjennomføringen av seminaret var et samarbeid mellom partnere i forumet Tønsberg Kommunale Eiendom KF, Asplan Viak AS, Omega Termografering AS og Norsk Enøk og Energi AS. 45 deltakere fra offentlig og private virksomheter deltok i seminaret Varme og kjøling fra Vestfolds undergrunn Energiforumet arrangerte i Samarbeid med Brødrene Dahl AS en studietur til to av Norges nyeste og mest moderne bergvarmeanlegg Høgskolen i Vestfold og Brødrene Dahl AS. I Klimasenteret ble gitt presentasjoner av teknologiske løsninger, geologiske forutsetninger og økonomiske sider ved å velge bergvarmeløsninger. På studieturen deltok 31 personer Klimatilpasning i Vestfold I samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen ble det for første gang avholdt en dagskonferanse om hvordan Vestfold kan forebygge de klimaendringene som er varslet. Gjennom flere foredrag ble vår kunnskap om klimaendringer oppdatert, og om arbeidet som skjer i statlig regi for utarbeide planleggingsverktøy. Et viktig bidrag på konferansen var en presentasjon av Københavns nylig vedtatte klimatilpasningsplan. Problemstillingene ble konkretisert i to parallelle sesjoner under temaene Avløpsnett og Arealplanlegging. Konferansen samlet 102 deltakere. Fem rådhus i Vestfold som Miljøfyrtårn Energiforumet samarbeidet med Grønt Lys-Vestfold og KS-programmet Livskraftige kommuner om å profilere rådhus i Vestfold som sertifiserte Miljøfyrtårn. Kommunene Stokke, Sandefjord, Horten, Tjøme og Nøtterøy deltok i arbeidet, og vet årets utløp var rådhusene i Stokke, Horten og Nøtterøy ferdig sertifisert. Sandefjord og Tjøme forventes sertifisert vinteren Øvrig aktivitet Energiforumet har siden 2008 vært engasjert i arbeidet med å lage biogass fra avfall i Vestfold. I 2011 var forumet ved daglig leder representert i styringsgruppa for forprosjektet Biogass i Vestfold. Når prosjektet ble overført til Vestfold Avfall og Ressurs (VESAR) for gjennomføring av en OPS- konkurranse ble forumets daglige leder oppnevnt i Vesar s arbeidsgruppe. Forumets daglige leder har parallelt med dette også deltatt i styringsgruppa for landbruksdelen av biogassprosjektet. Østfoldforsknings arbeid med beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon med utgangspunkt i matavfall og husdyrgjødsel var en forlenget del av dette. Forumet har vært til stede eller deltatt aktivt på ulike formelle arrangementer i og utenfor Vestfold.

4 4 I løpet av året har det vært en rekke partnerbesøk. Enkeltkommuner er gitt bistand i deres arbeid med Klima- og energiplanleggingen. Det har videre vært enkel rådgivning og oppfølgende kontakt med større og mindre private og offentlige energitiltak. I Samarbeid med Livskraftige kommuner (KS) og Grønt Lys Vestfold ble det satt i gang en prosess for å sertifisere 5 av rådhusene etter Miljøfyrtårnstandarden. Kommunene Tjøme, Nøtterøy, Horten, Stokke og Sandefjord ble med i prosjektet for å sertifisere sine rådhus. Ved utgangen av 2011 var Horten, Stokke og Nøtterøy sertifisert, mens Sandefjord og Tjøme forventes ferdig sertifisert vinteren Magne Hvilen i MH Kompetansetjeneste var prosesskonsulent, og arbeidet ble finansiert av midler fra Direktoratet for naturforvaltning. Energiforumets nettside følges opp med presentasjon av aktuelle saker fra Vestfold, og en videre utbygging av det faglige innholdet. Det har vært fokusert på å opprettholde Aktuelt-spalten, og videreutvikle løpende nyheter om større prosjekter som pågår - for eksempel Biogass i Vestfold. Arbeidet med å få en god videreføring av Vestfold Energiforum til Vestfold Klima og Energiforum har i løpet av 2011 krevd en del av sekretariatets kapasitet. Det nye styret er etablert, det økonomiske fundamentet for videre drift er klarlagt det er utarbeidet en handlingsplan for Ved overgangen til 2012 Ved overgangen til 2012 er det to tiltak som er under planlegging og gjennomføring. Det ene er et seminar om alternativ transportenergi for flåter av kjøretøyer i Vestfold, som er anmodet om av 12- kommunesamarbeidets biogass-ressursgruppe. Formålet er å klargjøre tekniske, økonomiske og beslutningsmessige sider ved å ta i bruk biometan og andre typer drivstoff enn bensin og diesel. Det andre tiltaket er knyttet til gjennomføring av kommunenes klima- og energiplaner, hvor det skal arrangeres et kurs for miljøfyrtårnkonsulenter som kan arbeide internt i kommunene med å føre enheter fram til sertifisering som Miljøfyrtårn. Partnerskapet og partnermøter Det ble avholdt et partnermøte 14. januar 2011 som ga sin tilslutning til arbeidet med å videreføre Energiforumets virksomhet. Alle partnerne i Vestfold Energiforum ble oppfordret til å bli med i det videreførte Vestfold Klima og Energiforum. Alle partnerne med unntak av tre ble med videre, og to ny partnere er kommet til. Innovasjon Norge BuVe har gått inn som partner. Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR) som ble partner ved årsskiftet. Det vil alltid kunne forekomme endringer blant partnere fra næringslivet, blant annet fordi virksomheter kjøpes opp, endrer forretningskonsept eller opphører. Ved årsskiftet til 2012 hadde Vestfold Klima og Energiforum 34 partnere. Økonomi og arbeidskapasitet Regnskapet for forumets drift i 2011 er i balanse med inntektene. Vestfold Energiforums regnskap for hele avtaleperioden ble avsluttet ved nyttår 2011, og er i balanse. Samlet omsetning har fra vært på 3,2 millioner, og regnskapet avsluttes med et overskudd på kr som føres over til driftsbudsjettet for Vestfold Klima og Energiforum. Forumet har også i 2011 hatt en fast ansatt prosjektleder i 100% stilling. I tillegg er det innleid konsulentbistand tilsvarende 1 månedsverk som har vært finansiert med eksterne midler.

5 5

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016

Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Veivalg for Vestfold Regional planstrategi 2012 2016 Vedtatt av Fylkestinget 8. november 2012 Godkjent av Miljøverndepartementet 3. oktober 2013 www.vfk.no Forord Regional planstrategi er et nytt styringsverktøy,

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge

Bilde: Lars Pedersen, Avfall Sør. Om Avfall Norge Å r s r a p p o rt 2 0 1 0 Innhold: Om Avfall Norge...3 Året da Avfall Norge ble en avfallspolitisk organisasjon...4 Avfall Norge i 2010: Fremtidsrettet, helhetlig og verdiskapende avfallspolitikk...5

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi

nyhetsbrev BIOGASS 1-2010 Fornybar energi nyhetsbrev 1-2010 Fornybar energi BIOGASS mære landbruksskole Ei framtid med biogass I dette nyhetsbrevet ønsker vi å fokusere på biogassproduksjon i landbruket. Dette er et høyst aktuelt tema, og regjeringen

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden

Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden 13 06 10 Rapp_endver 2 Mulighetsanalyse for biogassutbygging i Indre Østfold, Rakkestad og Halden Forord Biogass Østfold 2015

Detaljer

Husbanken Region Midt-Norge 2012

Husbanken Region Midt-Norge 2012 Husbanken Region Midt-Norge 2012 Flere søker kommunene om startlån s7 Passivhus inntar volummarkedet s17 Mange spennede FoU-oppdrag s31 www.husbanken.no 2 Innholdsfortegnelse «Smakebiter fra 2012» 3 Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011

ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 ØRU-styresak 33/12 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Øvre Romerike Utvikling 3 2. ØRU-samarbeidets organisering 3 3. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004

AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 AGENDA 21 STAVANGER ÅRSRAPPORT 2004 Forord Stavanger kommune startet sitt Agenda 21-arbeid (oppfølging av Riokonferansen i 1992) gjennom deltakelsen i det nasjonale prosjektet Bærekraftig lokalsamfunn.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer