FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014"

Transkript

1 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning regionalt og nasjonalt

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Ordliste/forkortelser Begrepsavklaringer Organisering Forskningsutvalget Rammebetingelser for forskning og utvikling i SNHF Satsningsområder i SNHF Etisk forsvarlighet Forskningsforvaltning i foretaket Daglig oppfølgning av forskning og prosjektarbeid i foretaket Kriterier for tildeling av forskningsressurser internt i foretaket Rapportering og avvik Studentprosjekter Hovedmålsettinger i strategiperioden Krav til regnskap Delmål og tiltak Vedlegg Pågående eller gjennomførte prosjekter i SNHF Referanser

3 1 Innledning Sykehusapotek Nord HFs (SNHFs) overordnede visjon for forskning og utvikling er følgende: Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning regionalt og nasjonalt. Farmasifaglig forskning Farmasifaglig forskning er i Norge en liten del av den totale helsefaglige forskningen og er per dags dato definert som et forskningssvakt område. Med bakgrunn i farmasiens tverrfaglige karakter deltar farmasøyter i forskning og utvikling på flere områder, blant annet innen klinisk forskning, basalforskning, legemiddelteknologi, epidemiologi og kvalitetssikring på legemiddelområdet. Forskning i Sykehusapotek Nord HF SNHF er en del av Helse Nord RHF og omfattes som helseforetak av Helseforetaksloven hvor det fremheves at forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene (1). Forskning i foretaket skal øke kvaliteten av pasientbehandlingen og tjenestene som leveres og samtidig bidra til økt kompetanse og faglige integritet i foretaket. SNHF leverer per dags dato (2010) legemidler og farmasifaglige tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH). I tillegg leverer foretaket farmasifaglig rådgivning til enkelte kommuner i regionen samt til kunder i apotekene. Forskning i foretaket gjennomføres per i dag ved enheten i Tromsø innen området klinisk farmasi. Utvikling foregår innenfor alle tjenester som leveres i mer eller mindre grad ved alle enhetene i foretaket. Prosjekter i SNHF tilstrebes å ha elementer av flerfaglighet, translasjon og samhandling i seg. God forskningskultur regnes å ta flere år å opparbeide og forutsetter tilstrekkelig med ressurser i form av blant annet personell og økonomi. En mulighet for å oppnå dette er ved å inngå nasjonale og regionale samarbeid. Utformingen av forskningsstrategien og en mer tydelig organisering av forskning og utvikling i foretaket er et ledd i dette arbeidet. Strategidokumentet har derfor et mer langsiktig preg hvor struktur og organisering av forskningen også er tatt inn. Forskningsstrategiens formål Forskningsstrategien er et førende dokument som legges til grunn for forskning i SNHF i perioden hvilket inkluderer utpeking av satsningsområder. Den er også grunnlag for planlegging og organisering av forskning på et overordnet nivå og for evaluering av forskningsinnsatsen i SNHF. Prosess for strategiarbeidet Arbeidet med forskningsstrategien er gjennomført av forskningsutvalget ved SNHF. En første versjon ble i 2010 presentert for styret i SNHF, hvor det i ettertid er arbeidet med muntlige kommentarer fra styret. I løpet av januar og februar 2011 har strategien vært ute på høring hos SNHFs mest nærliggende samarbeidspartnere: Institutt for farmasi (IFA) ved Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Nordland (UiN), Helse Nord RHF samt de andre fire helseforetakene i regionen (UNN, Helse Finnmark, Helgelandssykehuset og NLSH). 3

4 Avgrensning av strategien Strategien er avgrenset til å omhandle studier og prosjekter som utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse som er relevant for pasientbehandlingen eller tjenestene som leveres til helseforetakene i regionen. Forsknings- og utviklingsarbeid er i St.meld. nr 30 Klima og forskning definert som kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Begrepet dekker grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid (2). På bakgrunn av denne definisjonen er også utvikling inkludert i strategien og henspeiler her på systematisk utvikling av farmasifaglig praksis for å oppnå ny kunnskap. Det er ønskelig at SNHFs fremtidige farmasifaglige tjenester er forskningsbaserte. Utvikling og forskning på slike tjenester vil dermed være nært knyttet til hverandre. Med denne bakgrunn har en valgt å se utvikling og forskning under ett for denne strategi perioden. Kvalitetsarbeid regnes som del av det daglige arbeid som pågår kontinuerlig for å øke kvaliteten på de allerede etablerte tjenester som leveres. Dette kan for eksempel være utvikling av standard operasjonsprosedyrer, videreutvikling av undervisningsopplegg eller forbedring av fremstillingsprosedyrer i laboratorier. Kvalitetsarbeid skiller seg fra ovenfor nevnt utviklingsarbeid med at det ikke innehar samme grad av systematikk og forskningsbaserte metoder eller nødvendigvis resulterer i ny kunnskap. Kvalitetsarbeid ses på som en naturlig del av den øvrige faglige virksomheten i SNHF og er ikke omfattet av strategien. På bakgrunn av status for farmasifaglig forskning i regionen i dag, ligger hovedfokus på utvikling av praksis og forskning på denne. Innovasjon vektlegges dermed ikke. Det er likevel ønskelig at innovasjonsmulighetene som ligger i forsknings- og utviklingsarbeid redegjøres for og arbeides videre med. Kritiske suksessfaktorer Styrker / muligheter Nærheten til UiT og UiN samt de kliniske miljøene ved UNN og NLSH gir mulighet for tverrfaglig samarbeid og forskningsdeltakelse på flere områder. Bistillinger sikrer samarbeid med sykehus, universitet og andre eksterne samarbeidspartnere. Nærheten til farmasistudiet ved UiT gir mulighet for å kunne tilby masteroppgaver til farmasistudenter. Det kan også tenkes at det kan tilbys masteroppgaver for studenter fra andre helseutdanninger ved UiT eller UiN. Det er ved utgangen av 2010 tre ansatte med forskningskompetanse i SNHF, samt en Ph.D. student. Svakheter Svak forskningskultur og begrenset forskningskompetanse i foretaket. Trusler 4

5 De økonomiske rammene i foretaket setter økt krav til inntjening. Dette bidrar blant annet til en innskrenkning av muligheten til å kombinere forsknings- og utviklingsarbeid med daglig drift. 2 Ordliste/forkortelser DHF Det helsevitenskapelige fakultet HOD Helse- og omsorgsdepartementet IFA Institutt for farmasi NLSH Nordlandssykehuset PhD. philosophiae doctor - doktorgrad Post.doc. post doctor etter doktorgrad REK Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk RHF Regionalt helseforetak SNHF Sykehusapotek Nord HF UiN Universitetet i Nordland UiT Universitetet i Tromsø UNN Universitetssykehuset Nord-Norge USAM Universitetssamarbeidet, samarbeidsorganet mellom Helse Nord og UiT 3 Begrepsavklaringer Farmasifaglig forskning Farmasifaglig forskning utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny eller utvidet kunnskap om legemidler og legemiddelbruk (5). Farmasifaglig forskning spenner vidt og kan ha både teknologiske, biologiske og samfunnsmessige aspekter. Samfunnsfarmasi, legemiddelteknologi og klinisk farmasi er områder som av Norges Forskningsråd, er omtalt som forskningssvake, og det er etablert en nasjonal strategi for å styrke disse områdene (5). Forskning kvalitetssikres og formidles gjennom eksternt fagfelledvurderte publikasjoner. Medisinsk og helsefaglig forskning Medisinsk og helsefaglig forskning er virksomhet som utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse som på kort eller lang sikt kan være relevant for pasientbehandling og for helsetjenester. Forskning kvalitetssikres og formidles gjennom eksternt fagfelledvurderte publikasjoner (6). Farmasifaglige tjenester Tjenester hvor farmasifaglig kunnskap benyttes. I SNHF omfatter dette blant annet undervisning av helsepersonell, produksjon av legemidler, rådgivning og legemiddellogistikktjenester. Rasjonell legemiddelbruk Rasjonell legemiddelbruk innebærer at pasienter får legemidler tilpasset sitt kliniske behov, i individuelt tilpassede doser, i en adekvat tidsperiode og til lavest mulig kostnad for pasienten selv og for samfunnet (oversatt fra engelsk WHO definisjon) (7). Prosjektleder Prosjektleder skal inneha forskningskompetanse (PhD-grad) og være hovedansvarlig for å følge opp prosjektene i den daglige driften, herunder påse at prosjektene oppfyller krav om etisk forsvarlighet, økonomisk styring og ikke går ut over de 5

6 tillatelser gitt. I samarbeidsprosjekter med andre institusjoner avtales hvem som skal være prosjektleder. Innovasjon Innovasjon er ikke forskning, men er basert på at kunnskap, oppfinnesler eller idéer videreutvikles til noe som kan en praktisk nytteverdi. Innovasjon kan komme til uttrykk som nye produkter, prosesser, systemer eller tjenester som kan kommersialiseres i et marked, som bedre behandlingsmetoder eller som større kostnadseffektivitet i behandlingen innenfor ikke-kommersiell helsetjeneste. Forskning med innovasjon som et sentralt aspekt vektlegges ofte i dagens helseforskning (6). Bruker En kunde i publikumsavdelingen eller en inneliggende pasient på et av sykehusene som SNHF leverer varer og tjenester til, ikke sykehusene selv. Brukermedvirkning Begrepet brukermedvirkning er brukt om metoder som sikrer at brukernes erfaringer med tjenesten blir hørt og at deres perspektiv er med å prege utformingen av tjenester og hjelp som gis. Brukermedvirkning, enten det er på system- eller individnivå, betyr at brukeren og fagfolk utformer tilbudet sammen og sikrer et brukertilrettelagt tilbud. Når forsknings- og utviklingsprosjekter utarbeides i SNHF er det ønskelig enten å samarbeide med brukere på system- eller individnivå eller at relevante brukere høres når dette foreligger naturlig. Studentprosjekt Et studentprosjekt regnes hovedsakelig for å være et prosjekt utført i forbindelse med bachelor- eller masterutdanning. Studentprosjekt kan også være en oppgave som utføres i forbindelse med studieopphold i praksis. 4 Organisering Helseforetakenes ansvar for å drive forskning er forankret i Helseforetaksloven (1). Forskningen i SNHF skal foregå i henhold til relevante planer, strategier og forskrifter (5;6;8;9). SNHF skal avsette ressurser til stillinger, driftsmidler og arealer til forskning. Dette kan være i form av Ph.D.stillinger, post.doc.stillinger eller bistillinger sammen med eksterne institusjoner. Forskningsforvaltningen i SNHF sikres ved hjelp av Forskningsutvalget i foretaket. 4.1 Forskningsutvalget Forskningsutvalget for SNHF skal gi råd i saker av forskningsstrategisk betydning for å legge forholdene til rette for forskning av god kvalitet i foretaket. Forskningsutvalgets (FU)s mandat Være direktørens rådgiver i forskningsspørsmål, herunder: o Forskningsstrategiske spørsmål o Prioriteringer innen forskning i foretaket o Fordeling av forskningsmidler i foretaket o Infrastruktur på forskning i foretaket Utarbeide forslag til forskningsstrategi for foretaket 6

7 Følge opp implementering av foretakets forskningsstrategi Bidra til utarbeidelse av masterprosjekter i farmasi og følge disse opp Følge opp forskningsprosjekter å påse at de følger helseforskningslovgivningen og gjennomføres etter gjeldende etisk retningslinjer Diskutere idéer og forslag til forskningsprosjekter som kan gjennomføres i foretaket Rammebetingelser: FU skal bestå av: o En ansatt i SNHF med forskningskompetanse (evt. kompetanse i prosjektledelse). o En apoteker evnt. avdelingsleder i SNHF o Foretaksledelsen er representert ved fagsjef, som også er sekretær for utvalget o En representant oppnevnt av IFA, UiT o En representant oppnevnt av Helse Nord RHF Alle medlemmene skal ha personlig vara Leder av FU utnevnes av utvalget selv. FU nedsettes av lederteamet i SNHF for perioder av 2 års varighet, dette følger kalenderåret. FU har en administrativ rolle i forhold til planlegging og gjennomføring av forskningsaktiviteter. Retningslinjer for forskningsutvalgets arbeid nedsettes av styret. I tillegg er det naturlig at FU har følgende ansvarsområder: Være kontaktpunkt for eksterne parter som ønsker forskningssamarbeid med SNHF eller gjennomføre prosjekter i foretaket. Bistå og stimulere til utforming av prosjekter og i søknadsprosesser Evaluere og følge opp pågående prosjekter Stimulere og støtte opp om studentprosjekter i foretaket Ha konkret fokus på ekstern finansiering av prosjekter Bistå og sørge for at forskning og arbeid registreres i aktuelle kvalitetsregistre (herunder CRIStin og evt. forsknings- og administrativt system (FAS)) Foreslå observatør i Universitetssamarbeidet (USAM), oppnevnelse gjøres av lederteamet Foreslå representanter til Høyskolesamarbeidet (HSAM), oppnevnelse gjøres av lederteamet Være representant i Helse Nords nettverk for forskningsledere Holde medarbeidere i SNHF informert om pågående (evt. forestående) forsknings- og utviklingsarbeid og gjennom dette stimulere til økt forskning og utvikling i SNHF. 7

8 5 Rammebetingelser for forskning og utvikling i SNHF 5.1 Satsningsområder i SNHF Forskningssatsingen skal støtte opp under politisk prioriterte områder, vedtatte regionale og nasjonale satsinger samt bidra til en bedre helsetjeneste. I strategiperioden prioriteres følgende forskningsområder (5;10): Samfunnsfarmasi Klinisk farmasi Legemiddelteknologi. I tillegg til egen forskning skal SNHF delta i eller levere tjenester til andre foretaks forskning, blant annet ved å være leverandør til kliniske utprøvninger i gangsatt av sykehus eller universitet. 5.2 Etisk forsvarlighet God forskningsetikk er den enkelte forskers og prosjektleders ansvar, samt helseforetakets systemansvar. Systemansvaret er forankret i styringslinjen og vil ligge i foretaksledelsen og hos foretakets forskningsansvarlige i ledelsen. Etiske vurderinger er ikke begrenset til forhåndsgodkjenning av prosjektet i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), men foretas fortløpende av prosjektleder og forskere i alle faser av prosjektet. Forskningen gjennomføres i henhold til gjeldende lov- og regelverk, internasjonale retningslinjer og avtaler (eks. Helsinki-deklarasjonen, Oviedo-konvensjonen, prinsippene for Good Clinical Practice, Vancouver-konvensjonen og forskningsetikkloven (11-15)). 5.3 Forskningsforvaltning i foretaket Forskningsforvaltning med åpne prosesser basert på forsvarlige faglige vurderinger er et viktig grunnlag for å fremme god forskning. Forskningsforvaltningen omfatter utlysning av forskningsmidler, søknadsprosess, rapportering, implementering og formidling av forskningsresultatene samt evaluering av forskningsvirksomheten i foretaket. 5.4 Daglig oppfølgning av forskning og prosjektarbeid i foretaket Den daglige driften og oppfølgingen av prosjekter i foretaket legges til prosjektleder. I tillegg vil ansatte med forskningskompetanse ved enhetene i Tromsø og Bodø i avtalt stillingsstørrelse ha som oppgave å følge opp og stimulere til prosjekter. Dette innebærer å jobbe fram og bistå andre ansatte i å jobbe fram prosjektbeskrivelser, finansieringssøknader og identifisere mulige prosjekter. Det vil tilstrebes at disse personene er medlemmer av forskningsutvalget, har formell forskningskompetanse og rapporterer til foretaksledelsen gjennom forskningsutvalget. 5.5 Kriterier for tildeling av forskningsressurser internt i foretaket De overordnede tildelingskriterier er relevans og kvalitet. Ved all tildeling av forskningsmidler vektlegges kvaliteten i prosjektet, faglig innhold, relevans og planer 8

9 for gjennomføring, organisering og implementering. Forskningsmiljøets samlede vitenskapelige kompetanse og gjennomføringsevne (inkludert eventuelle eksterne bidragsytere) skal også vurderes. Ved tildelning av ressurser internt i SNHF i perioden prioriteres områder nevnt under punkt 5.1 ovenfor. I tillegg skal prosjekter som faller inn under en eller flere av følgende kategorier (i ikke prioritert rekkefølge) prioriteres: Samhandling, herunder: o Sikring av legemiddelbehandling ved bytte av omsorgsnivå o Samhandling internt i spesialist- og kommunehelsetjenesten o Samhandling med universitet og høgskole Prosjekter med innovasjonspotensiale Prosjekter med fokus på pasientsikkerhet Prosjekter med mulighet for ekstern finansiering Prosjekter som er brukerrettet I de tilfeller hvor forskningsutvalgets medlemmer selv er en del av prosjektledelsen som det søkes finansiering til, skal de ikke delta i tildelingsprosessen. 5.6 Rapportering og avvik Det er krav om årlig rapportering knyttet til forskningstildelingen. Tilstrekkelig fremdrift i prosjektene legges til grunn for fortsatt bevilgning. Foretakets system for internkontroll skal fange opp avvik i fremdrift, faglig innhold, etisk standard og økonomi. Avvik skal følges opp av foretakets forskningsutvalg. Vesentlige avvik skal også rapporteres i løpet av året til fagsjef i SNHF. Prosjektleder er ansvarlig for rapporteringen. 5.7 Studentprosjekter Forslag til studentprosjekter som ønskes gjennomført sendes forskningsutvalget i SNHF fortløpende for evaluering og eventuelt prioritering. Siste frist for innsendelse er 1. september året før prosjektet skal igangsettes. Forskningsutvalget bidrar til at prosjekter defineres og formuleres før videre oversendelse til utdanningsinstitusjoner, for eksempel Institutt for Farmasi, UiT. Eksterne parter som har ønske om samarbeid med SNHF for studentprosjekter skal kontakte en av medlemmene i forskningsutvalget. Kontakten kan også opprettes via annen ansatt i SNHF som prosjektet evt. planlegges sammen med. 6 Hovedmålsettinger i strategiperioden Hovedmålsetningene for den foreliggende forskningsstrategien er følgende: 1. Heve kunnskapsnivå og kompetanse innen legemiddelområdet gjennom å fremskaffe ny kunnskap 2. Øke omfang og kvalitet av forsknings- og utviklingsarbeid i SNHF gjennom tverrfaglig samarbeid med eksterne samarbeidspartnere 3. I strategiperioden skal det være en gradvis økt ressursbruk innen forskning og utvikling i foretaket 4. Øke kompetansen i foretaket innen forskning og forskningsledelse 9

10 5. Etablere og videreføre forskning på områdene klinisk farmasi, galenisk farmasi og samfunnsfarmasi med fokus på rasjonell legemiddelbruk, pasientsikkerhet og samhandling 6. Ivareta foretakets kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt 7 Krav til regnskap Det skal føres egne regnskap for alle prosjekter i foretaket. Ved ekstern finansiering skal en følge de krav til regnskap som stilles. 10

11 8 Delmål og tiltak Mål Beskrivelse Tiltak 1 Endringer innen farmasifaglige tjenester skal evalueres * 2 I løpet av perioden 2011 til 2014 skal alle enheter** i Sykehusapotek Nord være involvert i forsknings- og utviklingsarbeid. 4 SNHF skal samarbeide om forskning med sykehusapotekforetak og andre aktuelle institusjoner. 1. Større endringer skal formuleres som prosjekter, dokumenteres og evalueres. Dette inkluderer å definere og dokumentere måleparametre for endringen/intervensjonen. 2. Utvikle og bygge opp under en forskningskultur i foretaket. Forskningsutvalget vil ha en spesiell rolle i dette. 3. Sørge for at foretaket til enhver tid har ansatte med forskningskompetanse, samt å tilrettelegge for kompetanseheving på området. 1. Ressurser for denne typen aktiviteter skal synliggjøres i budsjett og regnskapet for hver enhet 2. I løpet av 2011 skal et større og publiserbart prosjekt defineres. Det skal skrives protokoll og søkes godkjenning fra aktuelle instanser, for eksempel REK. Prosjektet kan bestå av flere studentoppgaver og flere enheter bør være involvert. 3. Forskning og utviklingsarbeid skal konkretiseres i handlingsplaner på alle nivå i foretaket innen Delta i felles forskningsprosjekter med sykehusapotekforetakene og andre institusjoner, for eksempel IFA, UNN, NLSH, UiN. 5 SNHF skal formidle resultater fra forsknings- og utviklingsprosjekter 6 Å aktivt bruke studentprosjekter for å sikre forskning og utvikling. 7 Brukerperspektivet skal sikres i forsknings- og utviklingsarbeid som gjøres 1. Publiserbarhet skal vurderes og inngå i planleggingen av alle prosjekter i SNHF. 2. Prosjektresultater skal presenteres for foretaket og i andre fora hvor det er naturlig, for eksempel som foredrag/poster på møter og konferanser. 3. Forskningsresultater skal publiseres, fortrinnsvis i fagfellevurderte tidsskrifter. Også andre tidsskrifter som for eksempel Norsk Farmasøytisk Tidsskrift eller Sykepleien kan i noen tilfeller være aktuelt. 4. Ansatte skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsfora. 1. Tilby minimum et studentprosjekt årlig. 1. Brukerutvalget skal, der det er naturlig, involveres i arbeidet med prosjekter. i SNHF. * Det foregår allerede utvikling av farmasifaglige tjenester i foretaket. Dette foregår i hovedsak etter et problemløsningsprinsipp hvilket innebærer at problemstillinger / utfordringer identifiseres gjennom det daglige arbeidet og endringer/intervensjoner gjøres. En målrettet dokumentasjon av situasjonen før og etter at endringen/intervensjonen er gjennomført er mangelfull. ** Med enhet mener vi her de enkelte sykehusapotek inkludert avdelinger underlagt dem. 11

12 9 Vedlegg 9.1 Pågående eller gjennomførte prosjekter i SNHF Hovedfags- / masteroppgaver Clinical audit med tittelen Pasienters kunnskap om kolesterolsenkende legemidler (2010) Farmasøytisk oppfølging av pasienter med hjertesykdom. En kvalitativ studie av pasientenes erfaring (2010) Validering og bruk av et verktøy for å vurdere kvalitet i sekundærprofylaktisk behandling ved hjerte- karsykdom. (2009) Utvikling av metode for evaluering av sekundærprofylaktisk behandling ved koronarsykdom" (2008) Pasienters erfaring med legemiddelinformasjon ved reumatologisk avdeling på utvalgte sykehus (2006) Hvordan har forskrivningsmønsteret for ulike DMARDs, inkludert TNF-αhemmere, endret seg over tid for pasienter med diagnosen reumatoid artritt? En studie av apoteknæringen (2011, Masteroppgave i MBA - Master in business administration) "Kompatibilitet mellom ulike legemidler og TPN-blandinger administrert via Y- infusjon til pediatriske pasienter." (pågående, 2011, arbeidstittel) "Kompatibilitet mellom legemidler og total parenteral næring (TPN) gjennom Y- sett infusjon til barn i ulike aldersgrupper" (pågående, 2011, arbeidstittel) Bacheloroppgaver Clinical audit med tittelen Interaksjoner mellom reseptfrie og reseptpliktige legemidler (2010) Doktorgrad Utvikling av standardisert klinisk farmasøytisk service kvalitetssikring av sekundærprofylaktisk behandling for pasienter med etablert koronarsykdom ( ) Prosjekter (ikke publiserte) Bruk av alternative midler blant pasienter på reumatologisk avdeling Legemiddelinformasjon til pasienter på nyremedisinsk avdeling Sist oppdatert jan

13 10 Referanser (1) Helse- og omsorgsdepartementet. LOV nr 93: Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) (2) Kunnskapsdepartementet. St.meld. nr. 30 ( ) Klima for forskning (3) OECD, Eurostat. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (4) OECD. Frascati-manualen. Proposed standard practice for surveys on reesarch and experimental development (5) Norges Forskningsråd. Fargplan for farmasøytisk forskning. Rapport (6) Helse Nord. Helse i Nord der vi bor. Forskningsstrategi Helse Nord ( ) (7) WHO. Promoting Rational Use of Medicines: Core Components - WHO Policy Perspectives on Medicines, No (8) Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstrategi (9) Helse- og omsorgsdepartementet. FOR nr 955: Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning (10) Norges Forskningsråd. Pharmaceutical research in Norway. An evaluation (11) The World Mecial Association. Helsinkideklarasjonen (WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects) (12) Oviedo - Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (13) International conference on harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceyticals for human use. ICH Topic E6 (R1). Guideline for Good Clinical Practice (14) International Commitee of medical journal editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (Vancouver convention) (15) Kunnskapsdepartementet. LOV nr 56: Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016

Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 Hamar 2013 1 Strategiske forutsetninger Helse Sør-Øst RHF tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 2,7 millioner; mer enn halve Norges

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET PERIODEN 2012-2015 INNLEDNING Forskning en av de 4 lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om spesialisthelsetjenester. 1 Helse Nord RHF har i sin Forskningsstrategi

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Cristin Current research information system in Norway

Cristin Current research information system in Norway Cristin Current research information system in Norway Rapport fra arbeidsgruppe 22. februar 2010 Rapporten ble behandlet i styringsgruppen 9. mars 2010. Se referat fra 5. møte i styringsgruppa under rubrikken

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen Anne Flem Jacobsen og Ernst Omenaas Utgitt av Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259 vedlegg 07 Innovasjon og næringsutvikling versjon 0.9 16.6.2014 Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0.9 Utgitt for kommentar Prosjektnr: Arkiv.nr.: Saksnr.: Saksbeh.: Kontroll: Dato: 2012/18259

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Prosjektrapport Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Videreutvikling av tjeneste- og prosessmodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi på områder knyttet til

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer