FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014"

Transkript

1 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning regionalt og nasjonalt

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Ordliste/forkortelser Begrepsavklaringer Organisering Forskningsutvalget Rammebetingelser for forskning og utvikling i SNHF Satsningsområder i SNHF Etisk forsvarlighet Forskningsforvaltning i foretaket Daglig oppfølgning av forskning og prosjektarbeid i foretaket Kriterier for tildeling av forskningsressurser internt i foretaket Rapportering og avvik Studentprosjekter Hovedmålsettinger i strategiperioden Krav til regnskap Delmål og tiltak Vedlegg Pågående eller gjennomførte prosjekter i SNHF Referanser

3 1 Innledning Sykehusapotek Nord HFs (SNHFs) overordnede visjon for forskning og utvikling er følgende: Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning regionalt og nasjonalt. Farmasifaglig forskning Farmasifaglig forskning er i Norge en liten del av den totale helsefaglige forskningen og er per dags dato definert som et forskningssvakt område. Med bakgrunn i farmasiens tverrfaglige karakter deltar farmasøyter i forskning og utvikling på flere områder, blant annet innen klinisk forskning, basalforskning, legemiddelteknologi, epidemiologi og kvalitetssikring på legemiddelområdet. Forskning i Sykehusapotek Nord HF SNHF er en del av Helse Nord RHF og omfattes som helseforetak av Helseforetaksloven hvor det fremheves at forskning er en av de fire lovpålagte oppgavene (1). Forskning i foretaket skal øke kvaliteten av pasientbehandlingen og tjenestene som leveres og samtidig bidra til økt kompetanse og faglige integritet i foretaket. SNHF leverer per dags dato (2010) legemidler og farmasifaglige tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH). I tillegg leverer foretaket farmasifaglig rådgivning til enkelte kommuner i regionen samt til kunder i apotekene. Forskning i foretaket gjennomføres per i dag ved enheten i Tromsø innen området klinisk farmasi. Utvikling foregår innenfor alle tjenester som leveres i mer eller mindre grad ved alle enhetene i foretaket. Prosjekter i SNHF tilstrebes å ha elementer av flerfaglighet, translasjon og samhandling i seg. God forskningskultur regnes å ta flere år å opparbeide og forutsetter tilstrekkelig med ressurser i form av blant annet personell og økonomi. En mulighet for å oppnå dette er ved å inngå nasjonale og regionale samarbeid. Utformingen av forskningsstrategien og en mer tydelig organisering av forskning og utvikling i foretaket er et ledd i dette arbeidet. Strategidokumentet har derfor et mer langsiktig preg hvor struktur og organisering av forskningen også er tatt inn. Forskningsstrategiens formål Forskningsstrategien er et førende dokument som legges til grunn for forskning i SNHF i perioden hvilket inkluderer utpeking av satsningsområder. Den er også grunnlag for planlegging og organisering av forskning på et overordnet nivå og for evaluering av forskningsinnsatsen i SNHF. Prosess for strategiarbeidet Arbeidet med forskningsstrategien er gjennomført av forskningsutvalget ved SNHF. En første versjon ble i 2010 presentert for styret i SNHF, hvor det i ettertid er arbeidet med muntlige kommentarer fra styret. I løpet av januar og februar 2011 har strategien vært ute på høring hos SNHFs mest nærliggende samarbeidspartnere: Institutt for farmasi (IFA) ved Universitetet i Tromsø (UiT), Universitetet i Nordland (UiN), Helse Nord RHF samt de andre fire helseforetakene i regionen (UNN, Helse Finnmark, Helgelandssykehuset og NLSH). 3

4 Avgrensning av strategien Strategien er avgrenset til å omhandle studier og prosjekter som utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse som er relevant for pasientbehandlingen eller tjenestene som leveres til helseforetakene i regionen. Forsknings- og utviklingsarbeid er i St.meld. nr 30 Klima og forskning definert som kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå kunnskap, herunder kunnskap om mennesket, kultur og samfunn og omfatter også bruken av denne kunnskapen til å finne nye anvendelser. Begrepet dekker grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid (2). På bakgrunn av denne definisjonen er også utvikling inkludert i strategien og henspeiler her på systematisk utvikling av farmasifaglig praksis for å oppnå ny kunnskap. Det er ønskelig at SNHFs fremtidige farmasifaglige tjenester er forskningsbaserte. Utvikling og forskning på slike tjenester vil dermed være nært knyttet til hverandre. Med denne bakgrunn har en valgt å se utvikling og forskning under ett for denne strategi perioden. Kvalitetsarbeid regnes som del av det daglige arbeid som pågår kontinuerlig for å øke kvaliteten på de allerede etablerte tjenester som leveres. Dette kan for eksempel være utvikling av standard operasjonsprosedyrer, videreutvikling av undervisningsopplegg eller forbedring av fremstillingsprosedyrer i laboratorier. Kvalitetsarbeid skiller seg fra ovenfor nevnt utviklingsarbeid med at det ikke innehar samme grad av systematikk og forskningsbaserte metoder eller nødvendigvis resulterer i ny kunnskap. Kvalitetsarbeid ses på som en naturlig del av den øvrige faglige virksomheten i SNHF og er ikke omfattet av strategien. På bakgrunn av status for farmasifaglig forskning i regionen i dag, ligger hovedfokus på utvikling av praksis og forskning på denne. Innovasjon vektlegges dermed ikke. Det er likevel ønskelig at innovasjonsmulighetene som ligger i forsknings- og utviklingsarbeid redegjøres for og arbeides videre med. Kritiske suksessfaktorer Styrker / muligheter Nærheten til UiT og UiN samt de kliniske miljøene ved UNN og NLSH gir mulighet for tverrfaglig samarbeid og forskningsdeltakelse på flere områder. Bistillinger sikrer samarbeid med sykehus, universitet og andre eksterne samarbeidspartnere. Nærheten til farmasistudiet ved UiT gir mulighet for å kunne tilby masteroppgaver til farmasistudenter. Det kan også tenkes at det kan tilbys masteroppgaver for studenter fra andre helseutdanninger ved UiT eller UiN. Det er ved utgangen av 2010 tre ansatte med forskningskompetanse i SNHF, samt en Ph.D. student. Svakheter Svak forskningskultur og begrenset forskningskompetanse i foretaket. Trusler 4

5 De økonomiske rammene i foretaket setter økt krav til inntjening. Dette bidrar blant annet til en innskrenkning av muligheten til å kombinere forsknings- og utviklingsarbeid med daglig drift. 2 Ordliste/forkortelser DHF Det helsevitenskapelige fakultet HOD Helse- og omsorgsdepartementet IFA Institutt for farmasi NLSH Nordlandssykehuset PhD. philosophiae doctor - doktorgrad Post.doc. post doctor etter doktorgrad REK Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk RHF Regionalt helseforetak SNHF Sykehusapotek Nord HF UiN Universitetet i Nordland UiT Universitetet i Tromsø UNN Universitetssykehuset Nord-Norge USAM Universitetssamarbeidet, samarbeidsorganet mellom Helse Nord og UiT 3 Begrepsavklaringer Farmasifaglig forskning Farmasifaglig forskning utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny eller utvidet kunnskap om legemidler og legemiddelbruk (5). Farmasifaglig forskning spenner vidt og kan ha både teknologiske, biologiske og samfunnsmessige aspekter. Samfunnsfarmasi, legemiddelteknologi og klinisk farmasi er områder som av Norges Forskningsråd, er omtalt som forskningssvake, og det er etablert en nasjonal strategi for å styrke disse områdene (5). Forskning kvalitetssikres og formidles gjennom eksternt fagfelledvurderte publikasjoner. Medisinsk og helsefaglig forskning Medisinsk og helsefaglig forskning er virksomhet som utføres med vitenskapelige metoder for å frembringe ny kunnskap og erkjennelse som på kort eller lang sikt kan være relevant for pasientbehandling og for helsetjenester. Forskning kvalitetssikres og formidles gjennom eksternt fagfelledvurderte publikasjoner (6). Farmasifaglige tjenester Tjenester hvor farmasifaglig kunnskap benyttes. I SNHF omfatter dette blant annet undervisning av helsepersonell, produksjon av legemidler, rådgivning og legemiddellogistikktjenester. Rasjonell legemiddelbruk Rasjonell legemiddelbruk innebærer at pasienter får legemidler tilpasset sitt kliniske behov, i individuelt tilpassede doser, i en adekvat tidsperiode og til lavest mulig kostnad for pasienten selv og for samfunnet (oversatt fra engelsk WHO definisjon) (7). Prosjektleder Prosjektleder skal inneha forskningskompetanse (PhD-grad) og være hovedansvarlig for å følge opp prosjektene i den daglige driften, herunder påse at prosjektene oppfyller krav om etisk forsvarlighet, økonomisk styring og ikke går ut over de 5

6 tillatelser gitt. I samarbeidsprosjekter med andre institusjoner avtales hvem som skal være prosjektleder. Innovasjon Innovasjon er ikke forskning, men er basert på at kunnskap, oppfinnesler eller idéer videreutvikles til noe som kan en praktisk nytteverdi. Innovasjon kan komme til uttrykk som nye produkter, prosesser, systemer eller tjenester som kan kommersialiseres i et marked, som bedre behandlingsmetoder eller som større kostnadseffektivitet i behandlingen innenfor ikke-kommersiell helsetjeneste. Forskning med innovasjon som et sentralt aspekt vektlegges ofte i dagens helseforskning (6). Bruker En kunde i publikumsavdelingen eller en inneliggende pasient på et av sykehusene som SNHF leverer varer og tjenester til, ikke sykehusene selv. Brukermedvirkning Begrepet brukermedvirkning er brukt om metoder som sikrer at brukernes erfaringer med tjenesten blir hørt og at deres perspektiv er med å prege utformingen av tjenester og hjelp som gis. Brukermedvirkning, enten det er på system- eller individnivå, betyr at brukeren og fagfolk utformer tilbudet sammen og sikrer et brukertilrettelagt tilbud. Når forsknings- og utviklingsprosjekter utarbeides i SNHF er det ønskelig enten å samarbeide med brukere på system- eller individnivå eller at relevante brukere høres når dette foreligger naturlig. Studentprosjekt Et studentprosjekt regnes hovedsakelig for å være et prosjekt utført i forbindelse med bachelor- eller masterutdanning. Studentprosjekt kan også være en oppgave som utføres i forbindelse med studieopphold i praksis. 4 Organisering Helseforetakenes ansvar for å drive forskning er forankret i Helseforetaksloven (1). Forskningen i SNHF skal foregå i henhold til relevante planer, strategier og forskrifter (5;6;8;9). SNHF skal avsette ressurser til stillinger, driftsmidler og arealer til forskning. Dette kan være i form av Ph.D.stillinger, post.doc.stillinger eller bistillinger sammen med eksterne institusjoner. Forskningsforvaltningen i SNHF sikres ved hjelp av Forskningsutvalget i foretaket. 4.1 Forskningsutvalget Forskningsutvalget for SNHF skal gi råd i saker av forskningsstrategisk betydning for å legge forholdene til rette for forskning av god kvalitet i foretaket. Forskningsutvalgets (FU)s mandat Være direktørens rådgiver i forskningsspørsmål, herunder: o Forskningsstrategiske spørsmål o Prioriteringer innen forskning i foretaket o Fordeling av forskningsmidler i foretaket o Infrastruktur på forskning i foretaket Utarbeide forslag til forskningsstrategi for foretaket 6

7 Følge opp implementering av foretakets forskningsstrategi Bidra til utarbeidelse av masterprosjekter i farmasi og følge disse opp Følge opp forskningsprosjekter å påse at de følger helseforskningslovgivningen og gjennomføres etter gjeldende etisk retningslinjer Diskutere idéer og forslag til forskningsprosjekter som kan gjennomføres i foretaket Rammebetingelser: FU skal bestå av: o En ansatt i SNHF med forskningskompetanse (evt. kompetanse i prosjektledelse). o En apoteker evnt. avdelingsleder i SNHF o Foretaksledelsen er representert ved fagsjef, som også er sekretær for utvalget o En representant oppnevnt av IFA, UiT o En representant oppnevnt av Helse Nord RHF Alle medlemmene skal ha personlig vara Leder av FU utnevnes av utvalget selv. FU nedsettes av lederteamet i SNHF for perioder av 2 års varighet, dette følger kalenderåret. FU har en administrativ rolle i forhold til planlegging og gjennomføring av forskningsaktiviteter. Retningslinjer for forskningsutvalgets arbeid nedsettes av styret. I tillegg er det naturlig at FU har følgende ansvarsområder: Være kontaktpunkt for eksterne parter som ønsker forskningssamarbeid med SNHF eller gjennomføre prosjekter i foretaket. Bistå og stimulere til utforming av prosjekter og i søknadsprosesser Evaluere og følge opp pågående prosjekter Stimulere og støtte opp om studentprosjekter i foretaket Ha konkret fokus på ekstern finansiering av prosjekter Bistå og sørge for at forskning og arbeid registreres i aktuelle kvalitetsregistre (herunder CRIStin og evt. forsknings- og administrativt system (FAS)) Foreslå observatør i Universitetssamarbeidet (USAM), oppnevnelse gjøres av lederteamet Foreslå representanter til Høyskolesamarbeidet (HSAM), oppnevnelse gjøres av lederteamet Være representant i Helse Nords nettverk for forskningsledere Holde medarbeidere i SNHF informert om pågående (evt. forestående) forsknings- og utviklingsarbeid og gjennom dette stimulere til økt forskning og utvikling i SNHF. 7

8 5 Rammebetingelser for forskning og utvikling i SNHF 5.1 Satsningsområder i SNHF Forskningssatsingen skal støtte opp under politisk prioriterte områder, vedtatte regionale og nasjonale satsinger samt bidra til en bedre helsetjeneste. I strategiperioden prioriteres følgende forskningsområder (5;10): Samfunnsfarmasi Klinisk farmasi Legemiddelteknologi. I tillegg til egen forskning skal SNHF delta i eller levere tjenester til andre foretaks forskning, blant annet ved å være leverandør til kliniske utprøvninger i gangsatt av sykehus eller universitet. 5.2 Etisk forsvarlighet God forskningsetikk er den enkelte forskers og prosjektleders ansvar, samt helseforetakets systemansvar. Systemansvaret er forankret i styringslinjen og vil ligge i foretaksledelsen og hos foretakets forskningsansvarlige i ledelsen. Etiske vurderinger er ikke begrenset til forhåndsgodkjenning av prosjektet i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), men foretas fortløpende av prosjektleder og forskere i alle faser av prosjektet. Forskningen gjennomføres i henhold til gjeldende lov- og regelverk, internasjonale retningslinjer og avtaler (eks. Helsinki-deklarasjonen, Oviedo-konvensjonen, prinsippene for Good Clinical Practice, Vancouver-konvensjonen og forskningsetikkloven (11-15)). 5.3 Forskningsforvaltning i foretaket Forskningsforvaltning med åpne prosesser basert på forsvarlige faglige vurderinger er et viktig grunnlag for å fremme god forskning. Forskningsforvaltningen omfatter utlysning av forskningsmidler, søknadsprosess, rapportering, implementering og formidling av forskningsresultatene samt evaluering av forskningsvirksomheten i foretaket. 5.4 Daglig oppfølgning av forskning og prosjektarbeid i foretaket Den daglige driften og oppfølgingen av prosjekter i foretaket legges til prosjektleder. I tillegg vil ansatte med forskningskompetanse ved enhetene i Tromsø og Bodø i avtalt stillingsstørrelse ha som oppgave å følge opp og stimulere til prosjekter. Dette innebærer å jobbe fram og bistå andre ansatte i å jobbe fram prosjektbeskrivelser, finansieringssøknader og identifisere mulige prosjekter. Det vil tilstrebes at disse personene er medlemmer av forskningsutvalget, har formell forskningskompetanse og rapporterer til foretaksledelsen gjennom forskningsutvalget. 5.5 Kriterier for tildeling av forskningsressurser internt i foretaket De overordnede tildelingskriterier er relevans og kvalitet. Ved all tildeling av forskningsmidler vektlegges kvaliteten i prosjektet, faglig innhold, relevans og planer 8

9 for gjennomføring, organisering og implementering. Forskningsmiljøets samlede vitenskapelige kompetanse og gjennomføringsevne (inkludert eventuelle eksterne bidragsytere) skal også vurderes. Ved tildelning av ressurser internt i SNHF i perioden prioriteres områder nevnt under punkt 5.1 ovenfor. I tillegg skal prosjekter som faller inn under en eller flere av følgende kategorier (i ikke prioritert rekkefølge) prioriteres: Samhandling, herunder: o Sikring av legemiddelbehandling ved bytte av omsorgsnivå o Samhandling internt i spesialist- og kommunehelsetjenesten o Samhandling med universitet og høgskole Prosjekter med innovasjonspotensiale Prosjekter med fokus på pasientsikkerhet Prosjekter med mulighet for ekstern finansiering Prosjekter som er brukerrettet I de tilfeller hvor forskningsutvalgets medlemmer selv er en del av prosjektledelsen som det søkes finansiering til, skal de ikke delta i tildelingsprosessen. 5.6 Rapportering og avvik Det er krav om årlig rapportering knyttet til forskningstildelingen. Tilstrekkelig fremdrift i prosjektene legges til grunn for fortsatt bevilgning. Foretakets system for internkontroll skal fange opp avvik i fremdrift, faglig innhold, etisk standard og økonomi. Avvik skal følges opp av foretakets forskningsutvalg. Vesentlige avvik skal også rapporteres i løpet av året til fagsjef i SNHF. Prosjektleder er ansvarlig for rapporteringen. 5.7 Studentprosjekter Forslag til studentprosjekter som ønskes gjennomført sendes forskningsutvalget i SNHF fortløpende for evaluering og eventuelt prioritering. Siste frist for innsendelse er 1. september året før prosjektet skal igangsettes. Forskningsutvalget bidrar til at prosjekter defineres og formuleres før videre oversendelse til utdanningsinstitusjoner, for eksempel Institutt for Farmasi, UiT. Eksterne parter som har ønske om samarbeid med SNHF for studentprosjekter skal kontakte en av medlemmene i forskningsutvalget. Kontakten kan også opprettes via annen ansatt i SNHF som prosjektet evt. planlegges sammen med. 6 Hovedmålsettinger i strategiperioden Hovedmålsetningene for den foreliggende forskningsstrategien er følgende: 1. Heve kunnskapsnivå og kompetanse innen legemiddelområdet gjennom å fremskaffe ny kunnskap 2. Øke omfang og kvalitet av forsknings- og utviklingsarbeid i SNHF gjennom tverrfaglig samarbeid med eksterne samarbeidspartnere 3. I strategiperioden skal det være en gradvis økt ressursbruk innen forskning og utvikling i foretaket 4. Øke kompetansen i foretaket innen forskning og forskningsledelse 9

10 5. Etablere og videreføre forskning på områdene klinisk farmasi, galenisk farmasi og samfunnsfarmasi med fokus på rasjonell legemiddelbruk, pasientsikkerhet og samhandling 6. Ivareta foretakets kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt 7 Krav til regnskap Det skal føres egne regnskap for alle prosjekter i foretaket. Ved ekstern finansiering skal en følge de krav til regnskap som stilles. 10

11 8 Delmål og tiltak Mål Beskrivelse Tiltak 1 Endringer innen farmasifaglige tjenester skal evalueres * 2 I løpet av perioden 2011 til 2014 skal alle enheter** i Sykehusapotek Nord være involvert i forsknings- og utviklingsarbeid. 4 SNHF skal samarbeide om forskning med sykehusapotekforetak og andre aktuelle institusjoner. 1. Større endringer skal formuleres som prosjekter, dokumenteres og evalueres. Dette inkluderer å definere og dokumentere måleparametre for endringen/intervensjonen. 2. Utvikle og bygge opp under en forskningskultur i foretaket. Forskningsutvalget vil ha en spesiell rolle i dette. 3. Sørge for at foretaket til enhver tid har ansatte med forskningskompetanse, samt å tilrettelegge for kompetanseheving på området. 1. Ressurser for denne typen aktiviteter skal synliggjøres i budsjett og regnskapet for hver enhet 2. I løpet av 2011 skal et større og publiserbart prosjekt defineres. Det skal skrives protokoll og søkes godkjenning fra aktuelle instanser, for eksempel REK. Prosjektet kan bestå av flere studentoppgaver og flere enheter bør være involvert. 3. Forskning og utviklingsarbeid skal konkretiseres i handlingsplaner på alle nivå i foretaket innen Delta i felles forskningsprosjekter med sykehusapotekforetakene og andre institusjoner, for eksempel IFA, UNN, NLSH, UiN. 5 SNHF skal formidle resultater fra forsknings- og utviklingsprosjekter 6 Å aktivt bruke studentprosjekter for å sikre forskning og utvikling. 7 Brukerperspektivet skal sikres i forsknings- og utviklingsarbeid som gjøres 1. Publiserbarhet skal vurderes og inngå i planleggingen av alle prosjekter i SNHF. 2. Prosjektresultater skal presenteres for foretaket og i andre fora hvor det er naturlig, for eksempel som foredrag/poster på møter og konferanser. 3. Forskningsresultater skal publiseres, fortrinnsvis i fagfellevurderte tidsskrifter. Også andre tidsskrifter som for eksempel Norsk Farmasøytisk Tidsskrift eller Sykepleien kan i noen tilfeller være aktuelt. 4. Ansatte skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsfora. 1. Tilby minimum et studentprosjekt årlig. 1. Brukerutvalget skal, der det er naturlig, involveres i arbeidet med prosjekter. i SNHF. * Det foregår allerede utvikling av farmasifaglige tjenester i foretaket. Dette foregår i hovedsak etter et problemløsningsprinsipp hvilket innebærer at problemstillinger / utfordringer identifiseres gjennom det daglige arbeidet og endringer/intervensjoner gjøres. En målrettet dokumentasjon av situasjonen før og etter at endringen/intervensjonen er gjennomført er mangelfull. ** Med enhet mener vi her de enkelte sykehusapotek inkludert avdelinger underlagt dem. 11

12 9 Vedlegg 9.1 Pågående eller gjennomførte prosjekter i SNHF Hovedfags- / masteroppgaver Clinical audit med tittelen Pasienters kunnskap om kolesterolsenkende legemidler (2010) Farmasøytisk oppfølging av pasienter med hjertesykdom. En kvalitativ studie av pasientenes erfaring (2010) Validering og bruk av et verktøy for å vurdere kvalitet i sekundærprofylaktisk behandling ved hjerte- karsykdom. (2009) Utvikling av metode for evaluering av sekundærprofylaktisk behandling ved koronarsykdom" (2008) Pasienters erfaring med legemiddelinformasjon ved reumatologisk avdeling på utvalgte sykehus (2006) Hvordan har forskrivningsmønsteret for ulike DMARDs, inkludert TNF-αhemmere, endret seg over tid for pasienter med diagnosen reumatoid artritt? En studie av apoteknæringen (2011, Masteroppgave i MBA - Master in business administration) "Kompatibilitet mellom ulike legemidler og TPN-blandinger administrert via Y- infusjon til pediatriske pasienter." (pågående, 2011, arbeidstittel) "Kompatibilitet mellom legemidler og total parenteral næring (TPN) gjennom Y- sett infusjon til barn i ulike aldersgrupper" (pågående, 2011, arbeidstittel) Bacheloroppgaver Clinical audit med tittelen Interaksjoner mellom reseptfrie og reseptpliktige legemidler (2010) Doktorgrad Utvikling av standardisert klinisk farmasøytisk service kvalitetssikring av sekundærprofylaktisk behandling for pasienter med etablert koronarsykdom ( ) Prosjekter (ikke publiserte) Bruk av alternative midler blant pasienter på reumatologisk avdeling Legemiddelinformasjon til pasienter på nyremedisinsk avdeling Sist oppdatert jan

13 10 Referanser (1) Helse- og omsorgsdepartementet. LOV nr 93: Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) (2) Kunnskapsdepartementet. St.meld. nr. 30 ( ) Klima for forskning (3) OECD, Eurostat. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (4) OECD. Frascati-manualen. Proposed standard practice for surveys on reesarch and experimental development (5) Norges Forskningsråd. Fargplan for farmasøytisk forskning. Rapport (6) Helse Nord. Helse i Nord der vi bor. Forskningsstrategi Helse Nord ( ) (7) WHO. Promoting Rational Use of Medicines: Core Components - WHO Policy Perspectives on Medicines, No (8) Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementets forskningsstrategi (9) Helse- og omsorgsdepartementet. FOR nr 955: Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning (10) Norges Forskningsråd. Pharmaceutical research in Norway. An evaluation (11) The World Mecial Association. Helsinkideklarasjonen (WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects) (12) Oviedo - Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (13) International conference on harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceyticals for human use. ICH Topic E6 (R1). Guideline for Good Clinical Practice (14) International Commitee of medical journal editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (Vancouver convention) (15) Kunnskapsdepartementet. LOV nr 56: Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Overordnet visjon...3 Hovedmålsettinger...3 1.0 Innledning...3 1.1 Kritiske suksessfaktorer for forskning og utvikling

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset

Strategi for forskning i Helgelandssykehuset Strategi for forskning i Helgelandssykehuset 2017-2021 Innledning Forskning en av de fire lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om Spesialisthelsetjenester 1. Det er en virksomhet som utføres

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10

STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 Fra: Adm direktør Direktør Fag- og forretningsutvikling Til: Styret Kopi: Dato: 9. juni 2010 STYREMØTE 16. juni 2010 SAKSNR 034/10 ETABLERING AV STANDARDISERTE DELAVTALER BEREDSKAP OG F&U MELLOM HELSE

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN

FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN FORSKNINGSSTRATEGI FOR VESTRE VIKEN 2011-2013 1. Innledning Helseforskning er viktig for å fremskaffe ny kunnskap og bidra til økt kompetanse, slik at helsetjenesten blir mest mulig kunnskapsbasert. Alle

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018

Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Forsknings- og utviklingsstrategi Sykehusapotekene HF 2013-2018 Innhold Innledning... 2 Forankring... 2 Mål og strategi... 2 Ambisjon... 2 Målsetninger... 2 Fokusområder... 3 Forskningssystem... 5 Samarbeidspartnere...

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon

RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon RAMMEAVTALE mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter/høgskoler om samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon 1. PARTER I AVTALEN Partene i denne avtalen er Helse Midt-Norge RHF v/administrerende

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Forskningsstrategi Sykehuset Innlandet HF 2009-12

Forskningsstrategi Sykehuset Innlandet HF 2009-12 Forskningsstrategi for Sykehuset Innlandet HF 2009 2012 1 (18) Forskningsstrategi Sykehuset Innlandet HF 2009-12 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 5 STRATEGIARBEIDET... 5 HELSEFORETAKENES FORSKNINGSANSVAR...

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Styresak /4 Forskningsstrategi i Helse Nord , plan for arbeidet

Styresak /4 Forskningsstrategi i Helse Nord , plan for arbeidet Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/4 Forsknings i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet Formål Gjeldende forsknings

Detaljer

Én helseforskninglov. Ny helseforskningslov 010710. Medisinsk og helsefaglig forskning

Én helseforskninglov. Ny helseforskningslov 010710. Medisinsk og helsefaglig forskning UNH1 Medisinsk og helsefaglig forskning Ny helseforskningslov 010710 Sameline Grimsgaard Leder Klinisk forskningssenter Anne Husebekk Fag- og forskningssjef, UNN Professor, UiT virksomhet som utføres med

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital Overordnet strategi for St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim - er integrert med NTNU og en arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Brukermedvirkning i søknader om forskningsmidler

Detaljer

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Forskningsstrategi. for. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Forskningsstrategi for Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering arbeider i dag innenfor feltene

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

Strategi for forskning og innovasjon Vedtatt av styret i Stiftelsen Frambu 13. september 2016.

Strategi for forskning og innovasjon Vedtatt av styret i Stiftelsen Frambu 13. september 2016. 2016-2019 Strategi for forskning og innovasjon 2016 2019 Vedtatt av styret i Stiftelsen Frambu 13. september 2016. Strategi for forskning og innovasjon 2016 2019 2 Forskning og innovasjon på Frambu Nedenfor

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Hvordan utnytte forskningskompetansen i klinikken?

Hvordan utnytte forskningskompetansen i klinikken? Hvordan utnytte forskningskompetansen i klinikken? Erfaringer med bruken av kombinerte stillinger Tove Aminda Hanssen, Forsknings- og fagsykepleier Ph.d, Postdoktorstipendat Hjerte- og lungeklinikken,

Detaljer

SAMINOR Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting

SAMINOR Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting Retningslinjer for tilgang til forskningsdata fra Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting SAMINOR-undersøkelsen

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Styresak Forskningsstrategi i Helse Nord informasjon

Styresak Forskningsstrategi i Helse Nord informasjon Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 00 Bodø, 17.9.2015 Styresak 99-2015 Forsknings i Helse Nord 2016-2020 - informasjon Formål Formålet med denne

Detaljer

Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk. Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk. Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kvalitetssikring av forskningsprosjekter Normer og regelverk Introduksjonskurs Doktorgradsprogrammet Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Sagt om doktorgradsprogrammet: Forskerutdanning som en

Detaljer

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon

Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15. Institusjon Saksnr.: Referent/tlf.: Sted/dato: 2014/196-20 Ingvild Fjellberg, 75 51 29 80 Bodø, 08.06..15 Møtereferat Møtetype: HSAM Høgskolesamarbeidet Møtedato: 19.03.15 Møtested: MHL 11.202 MH- bygget UiT Neste

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 09.12.2010 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2011 Hensikten med dette dokumentet er å kommunisere

Detaljer

Strategi for forskning i Helse Midt-Norge

Strategi for forskning i Helse Midt-Norge Strategi for forskning i Helse Midt-Norge 2015-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helse Midt-Norge RHF (HMN) har ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene, og

Detaljer

Vedtekter for Sykehusapotekene HF

Vedtekter for Sykehusapotekene HF Vedtekter for Sykehusapotekene HF (Vedtatt i foretaksmøte 10. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehusapotekene HF. 2 Eier Sykehusapotekene HF eies fullt

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene

Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Brukermedvirkning i helseforskningssamarbeid i Norge. Forslag til retningslinjer og tiltak for helseforetakene Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i helseforskning, Diakonhjemmet sykehus 4.november

Detaljer

FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK

FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK FØRINGER FOR TILDELING AV MIDLER TIL SAMARBEIDSPROSJEKTER OG SÆRSKILTE TILTAK I statsbudsjettet for 2006 ble bruken av praksisveiledningsmidlene endret. Intensjonen var å stimulere til gode samarbeidsprosjekter

Detaljer

Ny lovgivning Forskningsetikkloven og helseforskningsloven

Ny lovgivning Forskningsetikkloven og helseforskningsloven Ny lovgivning Forskningsetikkloven og helseforskningsloven Regional forskningskonferanse 23.04.07 Sigmund.Simonsen@ntnu.no Stipendiat, ISM, NTNU - advokat Har tenkt å si litt om To lover på trappene: Forskningsetikkloven

Detaljer

Styresak Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak

Styresak Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 917 43 108 Bodø, 12.5.2017 Styresak 62-2017 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging av styresak 15-2016 Formål

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706):

Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Forskrift for bruk av betegnelsen Universitetssykehus (FOR 2010-12-17 nr 1706): Integrasjon av forskningsaktivitet Det integrerte universitetssykehuset i Trondheim St.Olavs Hospital og NTNU, DMF Bjørn

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

SAMINOR Helse- og levekårsundersøkelse

SAMINOR Helse- og levekårsundersøkelse Retningslinjer for tilgang til forskningsdata fra Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting - SAMINOR-undersøkelsen 1. Bakgrunn SAMINOR-undersøkelsen ble igangsatt av Senter

Detaljer

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling?

Aktuelle temaer. Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Forskningsetikk & juss hva veier tyngst? - Roller og ansvarsfordeling? Peder Heyerdahl Utne Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank Oslo universitetssykehus Aktuelle temaer Fra etikk til juss

Detaljer

Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020

Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020 Strategi for forskning og innovasjon 2015-2020 Øyvind Hope Seniorrådgiver Avdeling for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon Helse Midt-Norge RHF Agenda Hvorfor forskning og innovasjon Premisser

Detaljer

Forskningsstrategi for Frambu

Forskningsstrategi for Frambu Til: Styret i Stiftelsen Frambu Fra: Frambus administrasjon Saksnummer 30/16 Sakstype: vedtakssak Møtenummer: 3/2016 Møtedato: 13. september 2016 Dokumentdato 23. mai 2016 Saksbehandler: Kristian E. Kristoffersen

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning i forskning NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Oppdraget OD 2013 De regionale helseforetakene har i samarbeid,

Detaljer

Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20.

Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20. Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20.april 2017 Inger Njølstad Professor ved Institutt for samfunnsmedisin

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET PERIODEN 2012-2015 INNLEDNING Forskning en av de 4 lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om spesialisthelsetjenester. 1 Helse Nord RHF har i sin Forskningsstrategi

Detaljer

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF

RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler. NSG Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF RHF enes erfaring med brukermedvirkning i tildeling av regionale midler NSG 17.11.2016 Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef Helse Nord RHF Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Det må legges bedre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

hva betyr loven for den enkelte forsker?

hva betyr loven for den enkelte forsker? Helseforskningsloven --- hva betyr loven for den enkelte forsker? Karin C. Lødrup Carlsen Professor dr med Forskningsleder OUS/UiO Kvinne- og barneklinikken Daglig leder av ORAACLE, (Oslo Research group

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF

Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF (Ferdigstilles med bilde etter styrebehandling) Utdanningsstrategi 2013 2018 Oslo universitetssykehus HF 1. Sammen med utdanningsinstitusjonene utdanner vi morgendagens helsearbeidere Oslo universitetssykehus

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Denne er kun til gjennomlesning. Rapportering av forskningsprosjekter må gjøres elektronisk.

Denne er kun til gjennomlesning. Rapportering av forskningsprosjekter må gjøres elektronisk. QuestBack https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?questid=4368891&sid=fml... Norwegian (Bokmål) English OK Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest

Detaljer

Utdanningskonferanse NSH

Utdanningskonferanse NSH 1 Utdanningskonferanse NSH 24.10.2007 Forskningskompetanse og mastergrad, klarer helseforetakene å bruke denne kompetansen, og kommer den pasienten til gode? Grete Ottersen Samstad Sjefsykepleier St. 2

Detaljer

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak

Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Klæboe Nilsen, 986 84 862 Bodø, 15.9.2017 Styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid

08 Søgne kommune. Delavtale. mellom. Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og Iæretid 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF (SSHF) og Søgne

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015

Handlingsplan biobank og kvalitetsregistre 2013-2015 Handlingsplan biobank og 2013-2015 Oppfølging av Strategi for biobank- og registervirksomhet 2010 2015, revidert 2012. Innhold Visjon for Strategi for Biobank- og registervirksomhet...3 Konseptuelt rammeverk

Detaljer

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF

STYRESAK ENDRING AV VEDTEKTENES 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF Saksbehandler: Ann Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 30.1.2009 200800355 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 8-2009

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale 7 fremforhandlet 22.05.2012 Arendal kommune!!)1 \.! \\ \41211\\911\ \\\\111 \\ 2010113725 15 ND Gee Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Arendal kommune Delavtale nr. 7: Samarbeid om forskning,

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 60 Versjon: 0 Utarbeidet av: Stab FoU Instruks Forskningsinstruks Virksomhetsomfattende Godkjent av: Siri Hatlen Dato: 24.06.2010 Gyldig fra: 24.06.2010 Gyldig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Handlingsplan forskning

Handlingsplan forskning Handlingsplan forskning 2017-2020 Hjerte-, lunge-, og karklinikken 1 Om klinikkens handlingsplan for forskning: Hovedformålene med forskning i HLK er å skape ny innsikt i sykdomsmekanismer og å bidra til

Detaljer

Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020. Med god forskning og aktiv innovasjon former vi fremtidens helsevesen av beste kvalitet.

Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020. Med god forskning og aktiv innovasjon former vi fremtidens helsevesen av beste kvalitet. Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 Med god forskning og aktiv innovasjon former vi fremtidens helsevesen av beste kvalitet. Høringsutkast Dato: 2.desember 2015 Forord Vi er stolte

Detaljer

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning

Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2009 med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning 6 tredje

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Legeforeningens sekretariat Deres ref.: Vår ref.: 08/67 Dato: 28.09.2011 Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Viser til anmodning fra sekretariatet om høring vedrørende Fagerbergsutvalgets

Detaljer

Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF

Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF Handlingsplan 2010 SYKEHUSAPOTEK NORD HF 1. INNLEDNING, OVERORDNET STRATEGI OG MÅLSETNING... 3 1.1.1 Overordnet visjon og hovedmål... 3 1.1.2 Handlingsplanens oppbygging... 3 2. VERDIER OG MÅL... 3 2.1.1

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF:

Styresak. Adm. direktør har utarbeidet følgende forslag til innspill til Helse Vest RHF: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Stein Tore Nilsen Styresak 019/11 B Søknad om godkjenning av bruk av nemninga universitetssjukehus

Detaljer

Handlingsplan forskning

Handlingsplan forskning Handlingsplan forskning 2017-2018 MEDISINSK KLINIKK 1 Handlingsplan for forskning 2017-2018 MEDISINSK KLINIKK Oppfølging av OUS forskningsstrategi 2016-2020 Medisinsk klinikk dekker forskning og undervisning

Detaljer

Denne er kun til gjennomlesing. Rapportering av forskningsprosjekter skal gjøres elektronisk.

Denne er kun til gjennomlesing. Rapportering av forskningsprosjekter skal gjøres elektronisk. QuestBack https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest?questid=4242... 1 of 1 30.08.2011 10:46 Norsk (Bokmål) English Copyright www.questback.com. All Rights Reserved. https://response.questback.com/isa/qbv.dll/showquest

Detaljer

1 UNVERSITETSSYKEHUSET NORDNORGE I TROMSØ UIT

1 UNVERSITETSSYKEHUSET NORDNORGE I TROMSØ UIT UNIVERSITETET 1 UNVERSITETSSYKEHUSET NORDNORGE I TROMSØ UIT DAWFNORGGA UNWERSITEHTABUOHCCEVESSU AVTALE for FELLES FORSKNINGSPROSJEKTER Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Det helsevitenskapelige fakultet,

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge. Trygghet Respekt

Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge. Trygghet Respekt Forskning og innovasjon i Helse Midt- Norge 5. Mars 2014 Henrik A. Sandbu Konst. direktør for helsefag, forskning, utdanning og innovasjon. Helse Midt-Norge RHF Trygghet Respekt Kvalitet Humanistisk fundament

Detaljer