Status og utfordringer på landbruks- og matområdet Nord-Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet Landbrukets betydning for Nord-Trøndelag Status landbruksområdet i NTFK Klima, areal og samfunnsplanlegging Rekruttering. likestilling og kompetanseheving i landbruket Vannforskriften Innspill til jordbruksforhandlingene Utfordringer Samarbeid og samhandling med aktuelle aktører om gjennomføring av landbrukspolitikken Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket (RLK) Rammer og føringer i NTFK Tildelte RLK-midler i Tidligere tildelte RLK-midler til pågående prosjekter i Forvaltning av RLK -midler Vedlegg Utarbeidet av Birgitte Dillan og Siv Merethe Gederaas Belbo, Forside: Bilder fra Nord-Trøndelag. Personene er Tine Fiskvik - Druebonde fra Frosta og Jenny Dillan som er klar for fjøsstellet. Foto: Inga Rossing og Birgitte Dillan.

3 1. Innledning Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) rapporterer årlig til LMD på aktiviteter knyttet til landbruks- og matområdet. Fylkeskommunene fikk i 2010 en utvidet rolle som regional utviklingsaktør på landbruks- og matområdet. I tildelingsbrev fra LMD datert er det presisert at fylkeskommunen skal ivareta oppgaver innenfor verdiskaping i landbruket, klima og samfunnsplanlegging samt rekruttering og kompetanseheving. Videre skal fylkeskommunen: Styrke regional verdiskaping, ressursforvaltning og miljøinnsats med utgangspunkt i landbrukets og dets ressurser Stryke samhandlingen med andre regionale og lokale aktører om gjennomføringen av landbrukspolitikken Stryke regionale folkevalgtes engasjement i landbrukspolitikken Sikre god kobling mellom landbruk og annet samfunns- og næringsutviklingsarbeid i fylket, herunder å integrere landbruksområdet i fylkeskommunens øvrige ansvars- og arbeidsområder. 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet 2.1. Landbrukets betydning for Nord-Trøndelag Landbruket er ei stor og viktig næring i Nord-Trøndelag. Hvert femte årsverk er direkte eller indirekte knyttet til landbruket. Ingen andre fylker i landet har en så stor andel sysselsetting basert på denne næringa. I deler av Nord-Trøndelag har landbruket avgjørende betydning for bosetting og verdiskaping. Landbruket representerer en komplett verdikjede, og gir derfor store ringvirkninger. Det er spesiell grunn til å trekke fram melkeproduksjon som basisproduksjon i landbruket med store utfordringer og betydelig økonomisk og samfunnsmessig betydning i Nord-Trøndelag Status landbruksområdet i NTFK Landbruk er et viktig satsningsområde for NTFK. En betydelig andel av de regionale utviklingsmidlene går direkte til landbruksrelatert prosjektstøtte, både innen jordbruket inkl. matsatsinga og til skogbruket. Videre er verdikjede mat et prioritert innsatsområde innen VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag) og i Regionalt forskningsfond Midt-Norge. VRI Trøndelag er delfinansiert med regionale utviklingsmidler og med midler fra Innovasjon Norge. I den fylkespolitiske plattformen for perioden står landbruk som en av de viktigste satsingsområdene, vist i grønn ramme. Det forsterka ansvaret fylkeskommunen har fått for landbruk, må være basis for økt landbruksbasert næringsutvikling og verdiskaping.

4 Regionale utviklingsmidler forvaltes av fylkeskommunen og utgjorde i mill. kr. Av disse bevilges en betydelig del til Innovasjon Norge og til kommunale-/regionale fond samt støtte til prosjekter og programmer i tråd med gjeldende prioriteringer. Det er et mål at disse skal harmonisere med andre nasjonale- og regionale planer derav Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBP) som Fylkesmannen forvalter. Målsettingene med RBP er utviklet i fellesskap med faglag og fylkeskommunen, og bygger på de sentrale føringene i Meld.St. 9 ( ) og de regionale føringene i Landbruksmelding for Trøndelag. Analysen som ble gjort i forbindelse med Landbruksmelding for Trøndelag har fortsatt gyldighet for mulighet- og utfordringsbildet for trøndersk landbruk og bygdenæringer. Evne til omstilling og nyskaping er avgjørende viktig for Landbruk 1. Vi vil bidra til å opprettholde og utvikle nordtrøndersk jord- og skogbruk gjennom oppfølging og realisering av regionalmelding for Trøndersk landbruk. 2. Vi vil, i samarbeid med andre, videreutvikle Mære landbruksskole som kompetansesenter for landbruksbaserte næringer. 3. Vi vil arbeide for å sikre utdanningstilbud for landbruket på høyskolenivå. 4. Vi vil arbeide for å styrke lønnsomheten i de store produksjonene i landbruket. 5. Vi vil arbeide for økt videreforedling og økt småskala produksjon av landbruksvarer i fylket. 6. Vi vil legge til rette for nye næringer i landbruket. 7. Vi vil rullere Kystskogmeldinga i løpet av perioden. 8. Vi vil stimulere til økt avvirkning fra skogen, økt skogsveibygging og økt satsing på fornyelse og skjøtsel. 9. Vi vil ha fokus på reindriftsnæringens driftsvilkår. 10. Vi vil søke samarbeid med landbrukets organisasjoner ved innspill til de årlige Jordbruksoppgjørene. (hentet fra NTFKs politisk plattform ) utviklinga i landbruket. Landbruket og bygda trenger aktive eiere som har interesse og engasjement, og kunnskap er viktigste virkemiddel. Med utgangspunkt i dette er følgende innsatsområder prioritert i felles handlingsplan for Trøndelag: 1. Kompetanse og rekruttering 2. Innovasjon 3. Ressurs og ressursforvaltning Politisk er engasjementet og interessen for landbrukspolitiske spørsmål stort. Det kan bl.a. vises til prosessen med utarbeidelse av en regional landbruksmelding (2010) og dens handlingsplan (2012) som landbrukspartnerskapet samlet stod bak. I 2013 har det vært flere Fylkestingssaker direkte relatert til landbruksområdet og to interpellasjoner med gode diskusjoner i etterkant. Også strukturen i videregående skole ble behørig drøftet i Fylkestinget i Mære landbruksskole som utdannings-. nærings- og utviklingsaktør ble eksternt utredet og nye føringer for driften vedtatt i Videre har det i 2013 vært stor aktivitet i arbeidsgrupper som har jobbet med både jordbruksog skogbruksfaglige utfordringer og muligheter for regionen spesifikt. Med bakgrunn i rapporten «Økt avvirkning i Nord-Trøndelag» fra 2012 har det vært jobbet systematisk med en rekke prioriterte tiltak for å øke skogavvirkningen i fylket. Arbeidet har bidratt til stort engasjement blant skogeiere, skog- og treindustrien samt politikere og offentlige myndigheter. Resultatet er en reell avvirkningsøkning i Også videreføring av tiltak vedtatt i «Regionalt Bygdeutviklingsprogram og Handlingsplan for Landbruksmelding for Trøndelagsfylkene» er jobbet med. Som et sentralt tiltak i oppfølgingen av Landbruksmelding for Trøndelag så ble det igangsatt hovedprosjektet Kompetanseløft for trøndersk landbruk. Dette er et fellesprosjekt for hele landbruksnæringen i Trøndelag for å sette fokus på kompetanse og næringas behov

5 for kompetanse og kompetanseutvikling. Prosjektets målgrupper er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere og de som ønsker seg inn i næringa. NTFK sitter i styringsgruppa og i Arbeidsutvalget for prosjektet. Utfordringer i tilknytning til kompetanse er grundig behandlet i regionale meldinga og er også godt i samråd med det som står i Meld. St.9 ( ). Kompetanse anses som en viktig strategi for å øke konkurransekraften i trøndersk landbruk som igjen innebærer bedre lønnsomhet, økt verdiskaping, økt rekruttering til næringa og bærekraftig utvikling. Grønn forskning i Midt-Norge er en satsning for å øke konkurransekraften til midt-norsk landbruk gjennom å bidra til flere forskningsprosjekter med utgangspunkt i regionale behov og økt brukermedvirkning i forskningen. Gjennom satsningen Innovasjon i Midtnorsk landbruk er det et mål å etablere et innovasjonsprogram for landbruket. Etter mønster av programmene Hav21 og Energi 21 er det høsten 2013 ferdigstilt en plan for innovasjonsprogrammet Landbruk21, et arbeid som vil ha nasjonal relevans. LMD nedsatte høsten 2013 en arbeidsgruppe som innen 1. april 2014 skal utrede etablering av et midtnorsk kompetansesenter for landbruk knyttet til Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT). Et godt forankret kompetansesenter omkring HINT og relevant FoU satsing vil ha stor betydning for konkurransekraften til både primærnæringa og landbruksrelaterte næringer i regionen. Lokalt har NTFK vært delaktig i strategiarbeidet omkring Landbruksklynge Nord-Trøndelag - Næringscampus HINT Mære som er initiert av næringa. Matsatsingen i fylket er også drøftet og det er jobbet godt i 2013 sammen med matkontakten hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å få kartlagt ansvarsområdene til de ulike mataktørene og det er gjort forsøk på rolleavklaring. Dette arbeidet blir videreført i 2014 i landbrukspartnerskapet. NTFK har også i 2013 vært delaktig i arbeidet med lokalmatnavet på Mære samt innehatt nestledervervet i styret i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Initiativet fra Namdalskommunene for økt satsing på fjellandbruket er jobbet godt med i 2013 og regionen er bevilget støtte til arbeidet. Det ble også satt av midler over jordbruksoppgjøret for denne satsingen i Videre ble det satt av inntil 10 mill kr årlig fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (tidligere KRD) i Statsbudsjettet for 2013 og 2014 til nysatsing på verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene. NTFK er medlem av nasjonale referansegruppa for midlene. Også grøntnæringa i Trøndelagsfylkene har igangsatt en betydelig kartlegging og mulighetsorientert arbeid for å øke konkurransekraften til bær, frukt, potet og grønnsaksprodusentene i regionen. Arbeidet er delfinansiert av NTFK og vil videreføres i Klima, areal og samfunnsplanlegging Fylkeskommunen samhandler aktivt om arealspørsmål med kommunene for å utvikle en differensiert regional arealpolitikk. Kommunene, fylkeskommunen og regionale etater har tidligere samarbeidet om utarbeidelse av Fylkesplanmelding nr. 2 (2001) Arealmeldingen. Dette dokumentet er nå revidert i form av en Regional plan for arealbruk vedtatt i april Den inneholder regionalpolitiske strategier og retningslinjer i forhold til jordvern.

6 I forhold til det fastsatte målet fra departementet som gjelder omdisponering av dyrkajord, synes Nord-Trøndelag å oppfylle målet bedre enn mange andre fylker. Det er likevel behov for å videreutvikle en felles holdning for å bevare verdifulle jordressurser. Fylkestinget har i planprosessen med Regional plan for arealbruk signalisert et ønske om en tillemping av restriksjonene i forhold til dyrkajord. Det ble uttrykt et ønske å kunne akseptere et kommuneregnskap som forutsetter en nydyrking i forholdet 2:1 ved omdisponering av dyrkajord til bolig- og næringsformål. Ett slikt prinsipp er per i dag ikke forenelig med gjeldende nasjonal politikk. Det er likevel en regionalpolitisk intensjon å få endrede mekanismer når det gjelder framtidig omdisponering av dyrkajord. NTFK har vedtatt en klima- og energiplan for fylket, der landbruk er et viktig område. Det er fokusert både på binding av karbon i skog og tiltak for å redusere utslippene i jordbruket. Arbeid med rullering av planen ble startet opp i 2013 og avsluttes i løpet av Mære landbruksskole har gjennomført et prosjekt for å holde oppe fokuset på bruk av bioenergi, etter at fylkets bioenergiprosjekt var ferdig. Det har vært gjennomført diverse kurs om mange sider knyttet til bruk av bioenergi. Det er også laget en kartlegging av kommunenes arbeid med å promotere og implementere bioenergi. Kampanjen Plant tre no (www.plan-tre.no) har fortsatt også i 2013, vesentlig drevet i regi av skogselskapene i Trøndelag, men med finansiering fra NTFK. Det har også vært aktivitet i Etiopia, gjennom et samarbeid med Oppland skogselskap. Nord-Trøndelag fylkeskommune er aktiv i arbeidet med Kystskogbruket, der bedre utnyttelse av de fornybare skogressursene er et viktig mål. NTFK har bidratt til at prosjektet Energipatruljen er etablert. Hovedmålet er å skaffe en bedre informasjon om energibruk blant små og mellomstore bedrifter i Trøndelag samt bidra til at bedrifter identifiserer reduksjonspotensiale for energibruk og setter i gang relevant aktivitet for å oppnå reduksjon. I egen virksomhet jobbes det hardt for å konvertere til bioenergi og annen fornybar energi i alle egne bygg. I tillegg gjennomføres enøk og energieffektiviseringstiltak. Det er fokus på å benytte tre i egne bygg. Miljøhensyn, også ut over det som er klimarelatert, inngår som en naturlig del av alt arbeid i NTFK. Blant annet er klima og miljø et av vurderingskriteriene når det gis støtte over Regionalt utviklingsprogram Rekruttering. likestilling og kompetanseheving i landbruket Regionalt utviklingsprogram Med bakgrunn i landbruksnæringens betydning for Nord-Trøndelag, bidrar fylkeskommunen med virkemidler til næringen ut over det som er kanalisert via LMD. Oversikten nedenfor viser ulike landbruksrelaterte prosjekt som fylkeskommunen har finansiert via ordinære virkemidler over regionalt utviklingsprogram og som pågår. De fleste av disse har fokus på kompetanseheving, både hos næringsutøvere og hos de gode hjelperne. Tilskuddsmottaker Prosjekt Innvilget Trøndelag Forskning og Utvikling AS Landbruksstipendiat Levanger kommune skognæringa i Innherred Fylkesmannen i Sør-Trøndelag økologisk melkeproduksjon Trøndelag

7 Landbrukets Fagsenter Namdal AS aktive bønder - fremtiden leilendinger SUM Norsk Landbruksrådgivning NT Økonominettverk Miljøpartnerne AS pilotprosjekt for klimaregnskap MN Norsk Landbruksrådgivning NT beiteprosjektet Skognæringa i Trøndelag rekrutteringsprosjekt Velg skog - Trøndelag Bioforsk Kvithamar 4årig prosjekt om næringsforsyning og prod SUM Kystskogbruket oppfølgingsprogram Kystskogbruket Skognettverket i Midtre Namdal pådriverstilling Oi! Trøndersk Mat og Drikke matsatsing Bioforsk Midt-Norge Fusarium og mykotoksiner trøndersk havre NT Bondelag Kompetanseløft trøndersk landbruk SUM Stjørdalsvassdragets Elveierlag helhetlig tiltaksplan for Stjørdalsvassdraget Mære Landbruksskole Klima og energitiltaks i landbruket Institutt for Naturforskning Verifisering av innslag rømt oppdrettslaks HINT Garanti for gjennomføring av sportsfiskestudiet Indre Namdal Regionråd Mineralske ressurser i Indre Namdal Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndersk matfestival NTFK/kystskogbruket Oppfølging melding om kystskogbruket Namsskogan og Røyrvik Bondelag Fjellandbruk i Nord-Trøndelag VRI Trøndelag Forprosjekt Innovasjon i midtnorsk landbruk Midtnorsk Samarbeidsråd Prosjekt Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke Kjernevirksomhet Norsk Landbruksrådgivning NT Foregangsfylket økologisk melk Val videregående Etablering/utprøving av pilotanlegg makroalger Norsk Landbruksrådgivning NT og Norsk Landbruksrådgivning Namdal Grovforbasert melk og kjøttproduksjon mot Allskog Infrastrukturprogram i kystskogbruket Indre Namdal regionråd Skogpådriverprosjekt i Namdalen SUM Totalt innvilget til pågående landbruksrelaterte prosjekter pr Interreg I tillegg er det bevilget støtte til flere landbruks- og matrelaterte prosjekter via Interreg midler i NTFK er aktivt inne med midler til prosjektet Søke gammelt skape nytt - Skape nytt mathandverk ( ). Målet er å utvikle regionens kulturbaserte næringsliv og småskala matproduksjon. Prosjektet bygger videre på konsepter benyttet i tidligere Søke gammelt skape nytt-prosjekter: Ved å benytte forskningsresultater og ny kunnskap skal prosjektet bidra til at produsenter profilerer seg mer med nye produkter og merverdier som næringsinnhold, miljøvennlig produksjon og håndverkskunnskap. Målet er å sette fokus på miljø og helse for å styrke de lokale matprodusentenes konkurransekraft. Produktutvikling knyttet til lokale matspesialiteter skal gi regionen Nordens Grønne Belte et rikere mattilbud. Ett annet Interreg prosjekt som landbruksnæringa er involvert i, er forprosjektet GRENI Grønt Entreprenørskap og Innovasjonssystem ( ). Formålet er å bidra

8 til økonomisk vekst for å utvikle bedrifter, bransjer og entreprenørskap. HINT har prosjektansvaret sammen med svenske partnerne ved Torsta AB og Mittuniversitetet (Miun) i Østersund sammen med Skjetlein grønt kompetansesenter (ST) og Mære landbruksskole. Prosjektet skal kartlegge partenes nåværende ressurser for å jobbe innenfor området entreprenørskap og innovasjon. Dessuten skal det gjennomføres en behovsanalyse for å kartlegge krav fra berørte næringer samt erfaringer fra relevante gode eksempler. Målet med prosjektet Utmarksbeite ( ) er å få til en bedre utnyttelse av utmarksressursene. En ønsker å fremme og formidle råvarenes historie og særpreg på en kunnskapsbasert måte. Prosjektet har kontakt med prosjektet Søke gammelt skape nytt. Prosjektene kan berike hverandre bl.a. gjennom et økt fokus på den kvalitet og de verdier som utmarksproduserte råvarer har, og hvordan det kan styrke produkter som er produsert ved håndverksmessig produksjon. Prosjektet har en prosjektperiode på 3 år og 2 måneder. Dette er med bakgrunn i behovet for å få med både beitesesongen 2011 og 2014 i prosjektet. Ungdomssatsing NTFK har en aktiv ungdomssatsing. Ung Tiltakslyst er en del av denne ungdomssatsingen som forvalter et fond på totalt kr som skal stimulere ungdom til å gjennomføre egne prosjekter og aktiviteter. I 2013 har Ung Tiltakslyst hatt et spesielt fokus på å stimulere ungdom til å gjennomføre landbruksrelaterte prosjekter. Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet egne informasjonsplakater, hatt en tett dialog med landbruksskolen i fylket samt opprettet kontakt med prosjektet Kompetanseløft Landbruk. Alle søknadene som kommer inn til fondet blir behandlet av ungdommer. Dette gjør at flere ungdommer får et innblikk i prosjektene, og ser mulighetene som finnes innenfor landbruket. I 2013 har følgene landbruksrelaterte prosjekter fått støtte fra Ung Tiltakslyst (www.ungtiltakslyst.no). Navn Prosjekt Tilskudd Martin Wikstrøm Landbruksentreprenørprosjekt kr Nikolai Ødegård Økologisk honningproduksjon kr Tora Altin Alternativ bruk av driftsbygning kr Andreas Jørgensen Villmarka film kr Ane Sivertsen Landfald Galleri fjøset - fjøsutstilling kr Sum kr Videregående opplæring NTFK er med i referansegruppa for evalueringsarbeidet av naturbruksskolene på oppdrag av LMD. Formålet er å evaluere landbruks- og gartneriutdanningen på videregående nivå samt kartlegging av behovet for fagskolene i landbruksfagene. Evalueringen gjennomføres av Østlandsforsking AS i samarbeid med Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) og skal være ferdig innen utgangen av februar På videregående skolenivå driver fylkeskommunen Mære landbruksskole. Mære har i år 161 heltidselever innen naturbruk. I tillegg har skolen god etterspørsel fra voksne som tar gartnerog agronomutdanning. Mære tilbyr også kompetanse for næringsutøvere, og har årlig mellom

9 1000 og 1500 personer på ulike kompetansetiltak i regi av skolen. Spesielt stor aktivitet er det på lokalmatområdet og innen det tradisjonelle landbruket. De siste årene er det lagt ned stor innsats i å videreutvikle samarbeid på tvers av organisasjoner og landegrenser for å bygge et enda bedre kompetansetilbud til de grønne næringene. Mære og Skjetlein har inngått en samarbeidsavtale og samarbeider om prosjekter som vi forventer vil gi gode resultater for Trøndelagsfylkene Vannforskriften Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet for hele Region Trøndelag, og har således ansvaret for å følge opp vannforskriftens bestemmelser. NTFK bistår vannregionmyndigheten i arbeidet med etablering av lokale vannområdeutvalg i Nord-Trøndelag. Arbeidet med forvaltningsplan og tilhørende tiltaksplan vil foregå i perioden , med etterfølgende behandling i fylkesting Innspill til jordbruksforhandlingene Fylkestinget i Nord-Trøndelag fremmer årlig innspill til jordbruksforhandlingene og i 2013 ble følgende prioriteringer 1 fremmet: Økonomien i landbruksnæringa må styrkes med tanke på økt lønnsomhet. Virkemidlene må tilpasses dette. Melkeproduksjon må prioriteres spesielt. Bedre driftsvilkårene for beitenæringene. Dette innebærer effektive uttak av skadedyr og styrking av erstatningsordningene samt stimulering til økt bruk av utmark og beiteområder til bærekraftig matproduksjon og for å motvirke gjengroing. Styrke investeringsvirkemidlene ved at de tilpasses de regionale behovene i landbruksnæringa. Øke virkemidlene for kompetanseheving og forskning i hele verdikjeden. For å nå vedtatte produksjonsmål må virkemidlene i større grad knyttes til produsert volum og kvalitet. Det er behov for å styrke virkemidlene for å øke skogavvirkning, ved drift i vanskelig terreng og tynning samt tilskudd til skogsbilveger. Som grunnlag for forslag til innspill ligger arbeidet med Landbruksmelding for Trøndelag, høringsuttalelser til meldingen og drøftinger med faglagene i næringen. I tillegg kom innspill fra Allskog BA og Fylkesmannens landbruksavdeling Utfordringer I 2013 har det vært få utfordringer i forbindelse med oppgavene fylkeskommunen ivaretar på landbruks- og matområdet. Fagområdet og næringens betydning for sysselsetting, bosetting og verdiskaping i fylket er godt kjent og det er et godt samarbeid mellom alle aktørene i landbrukspartnerskapet. Vi har hatt noen drøftinger med søkere som ikke har ønsket å samarbeide med andre antatte relevante samarbeidspartnere, noe fylkesmannens landbruksavdeling og NTFK har tatt tak i. Vi har satt større krav til samhandling ved finansieringen av utviklingsprosjekter. Alle prosjekter der det søkes støtte både fra BUmidlene og RUP/RLK-midlene, blir derfor vurdert og diskutert på et helhetlig grunnlag før det eventuelt innvilges støtte. Dette har bidratt til at to søknader ble overflyttet fra 1 NTFK, Fylkestingssak 8/ februar 2013.

10 fylkesmannens landbruksavdeling til NTFK, da det omsøkte prosjektet var mer relevant i forhold til målsetningene til RLK-midlene. En liten utfordring vi har merket er at tilsagnsbrevet fra LMD kommer ett stykke ut i året. Dette gjør at prosjekter som ideelt skulle ha gått over hele året, blir kortet ned da vi ikke kan gi tilsagn om midler før vi vet hvor mye vi har til disposisjon. RLK-søknadene omsøkes elektronisk på lik linje med RUP-søknadene. Dette forbedrer kvaliteten på søknadene ved at nødvendige opplysninger kreves innlagt og letter saksbehandlingen hos NTFK (www.regionalforvaltning.no). 3. Samarbeid og samhandling med aktuelle aktører om gjennomføring av landbrukspolitikken NTFK har hatt en egen landbruksstilling siden 2000 og det er etablert et velfungerende landbrukspartnerskap. Det er tett samhandling med faglagene, Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling, både innad i fylket og med aktørene i Sør-Trøndelag. Det er formalisert en samarbeidsavtale mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord- Trøndelag fylkeskommune datert Formaliserte samarbeidsområder er: Virkemiddelsamordning Politikkutvikling Kompetanse Samhandling om arenaer: Landbruksforum Nord-Trøndelag 2 Landbruksgruppa: arbeidsgruppe til Landbruksforum 3 Andre relevante samarbeidsforum: Strategisatsing Kompetanseløft for trøndersk landbruk Tenkeloft Trøndersk Landbruk Team Matspesialiteter / Team mat/reiseliv Initiativet Innovasjon i midtnorsk landbruk / Landbruk 21 Skognæringa i Trøndelag Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS I 2013 ble det på bakgrunn av innspill fra prosjektet Kompetanseløft trøndersk landbruk igangsatt en evaluering av utnyttelsen av RLK midler til korte kurs (tidligere EB-kurs) i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og godkjente kursarrangører. Arbeidet videreføres i Arbeidsgruppa til Landbruksforum består av Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Allskog BA, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling og NTFK 3 Landbruksforum Nord-Trøndelag er i tillegg utvidet med KS, Mattilsynet og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

11 4. Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket (RLK) 4.1. Rammer og føringer i NTFK Nord-Trøndelag fylkeskommune fikk tildelt kr for 2013 til styrking av rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket. Fylkesrådet vedtok i 2010 hovedrammer for RLK bruken og dette er valgt å videreføres: 1. Forvaltning og bruk av midlene skal ha forankring i aktuelle regionale strategier og plandokumenter. 2. Til grunn for forvaltning av midlene ligger drøfting og samhandling med næringens organisasjoner og det regionale partnerskapet for øvrig. 3. Følgende rammer legges til grunn: Ulike rekrutteringstiltak Tiltak for økt likestilling Ordningen for etterutdanning av bønder (EB-ordning) Øvrige kompetansetilbud Sum kr I 2012 ble retningslinjer for bruken av RLK midlene fastsatt og disse ble videreført i Viser til vedlegget «Retningslinjer for bruk av midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Nord-Trøndelag» datert Bruken av midlene må forankres i en eller flere av følgende planer/strategier: Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag ( ) Landbruksmelding for Trøndelag Melding om Kystskogbruket Strategi for likestilling i landbrukssektoren (LMD 2007) Drøfting av fordeling og tildeling av midler ble gjort i samarbeid i det nordtrønderske landbrukspartnerskapet bestående av Norges Bondelag, Norges Bonde- og småbrukerlag, Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling Tildelte RLK-midler i 2013 NTFK mottok i alt 15 søknader. 4 søknader fikk avslag og 11 søknader fikk innvilget støtte via RLK potten i første runde. En avslått søknad fikk medhold i sin klage og tildelt midler som omsøkt i 2013 noe som resulterte i totalt 12 innvilgede søknader i perioden. Tilsagn gitt over RLK utgjør i underkant av 19 prosent av prosjektenes totalbudsjetter. Oversikten under viser hvilke prosjekter som fikk innvilget RLK-midler i Videre hva prosjektets tittel, hvilken kategori de tilhører (R= rekruttering, L= likestilling, K= kompetanse), totalbudsjett, omsøkt beløp og tilsagn gitt i Prosjektansvarlig Prosjektnavn Kat. Budsjett Omsøkt Tilsagn Trøndelag forskning og utvikling KUN senter for kunnskap og likestilling Stedegne forskjeller i produksjonsutvikling i Trøndelag K Undersøkelse om betydning av partners medvirkning L

12 Norsk senter for bygdeforskning Mære landbruksskole Kontraktsproduksjon i verdikjedene for mat K Søknad om rammebevilgning til EB-kurs og kompetanseutvikling K/R Mære landbruksskole Voksenopplæring 2013/2014 R/K Studieforbundet Næring og Samfunn Nordenfjeldske Landbrukshelg 2014 R/K Studieforbundet Næring og Samfunn Nordenfjeldske Søknad om rammebevilgning til EB-kurs K/R Trøndelag Birøkterlag Videregående kurs i birøkt K/R Norsk Landbruksrådgivning NT Grøntstrategi Trøndelag - forprosjekt K Mære Landbruksskole Voksenopplæring Grong og Mære 2013/2014 K Bondelaget Nord-Trøndelag Fellesstand på utdanningsmessa i Trondheim 2014 R Nord-Trøndelag bygdeungdomslag Høstkurs tillitsvalgt samling for BU i Nord-Trøndelag K SUM Tidligere tildelte RLK-midler til pågående prosjekter i 2013 I tillegg er det flere prosjekter som har vært i drift gjennom 2013 som har vært flerårig og som er innvilget støtte over RLK ved tidligere søknadsrunder. Dette gjelder: Prosjektansvarlig Prosjekttittel Kat. Budsjett Omsøkt Tilsagn beløp Steinkjer kommune Likestilling og mangfold i L kr kr steinkjerlandbruket 4H Nord-Trøndelag Nysgjerrige Ola 2010 R kr kr Grong Videregående skole Rekrutering og utvikling av sportsfiske og jaktlinje for jenter Oppfølging hovedplan vei i kystlandbruket R/L kr kr Midt-Norsk Skog- og tresenter K kr Mære landbruksskole EB-ordningen K kr kr rammebevilgning Skognæringa i Rekrutteringsprosjekt Velg R kr kr Trøndelag skog Studieforbundet Landbrukshelg 2013 RK kr kr Næring og Samfunn Nordenfjeldske Mære landbruksskole Utvikling av samarbeid - Økologiske produkter inn i storhusholdning Inderøy kommune Prøveprosjekt ung avløyser i landbruket Mære landbruksskole Kurs for nye melkeprodusenter K kr kr R kr kr K kr kr Totalt 2013 kr kr kr

13 3.4. Forvaltning av RLK -midler Pr er kun ett prosjekt som er innvilget i 2013 avsluttet. Dette har sammenheng med prosjektenes oppstart, varighet og frist for sluttrapportering. Fristen har NTFK satt til og for prosjekter innvilget i 2013 avhengig av søknadsrundetidspunktet i Regnskapet viser en tildeling av midler for 2013 på totalt kr Det er utbetalt tidligere innvilgede prosjekter på til sammen kr Dette er flerårige prosjekter som er avsluttet i Regnskapet viser et overforbruk på 5 740,95 kr. Dette skyldes kostnader i forbindelse med annonsering av støtteordningen. Noen prosjekter innvilget i foregående år er flerårige mens andre har fått utsatt frist til for sluttrapportering. Det er ikke foretatt omdisponering av tidligere innvilgede midler. Alle prosjekter som har fått RLK midler er satt i gang og NTFK har hatt relativt tett oppfølging av prosjekteiere under prosjektperioden. Måloppnåelsen har i stor grad vært god. Ved at vi har fått en samordning av søknadsfrist og saksbehandling av BU-midlene og RLKmidlene forbedrer dette saksbehandlingen og det er lettere å se sammenhenger. Det er i tillegg enklere for søkerne å forholde seg til felles frister (15. februar og 15. september).

14 Vedlegg Notat til fylkesrådet «Retningslinjer for bruk av midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Nord-Trøndelag» datert Strategirapporten «Regionalt Bygdeutviklingsprogram og Handlingsplan for Landbruksmelding for Trøndelagsfylkene » Regnskap 2013

15 Vedlegg : Regnskap RLK i Landbruket 2013 Konto Konto (T) Ansvar Tjeneste Beløp Øremerkede tilskudd ,00 7 REFUSJONER ,00 DI DRIFTSINNTEKTER , Tilskudd RUP/RUF til oss selv , Annonser ,95 KJØP AV VARER OG TJENESTER , Overføring til andre (private) , Tilskudd bedrifter ,00 4 OVERFØRINGER ,00 DU DRIFTSUTGIFTER , Bruk av bundne driftsfond ,00 9I INTERNE FINANSINNTEKTER ,00 IFI INTERNE FINANSINNTEKTER , RLK i Landbruket 5 740,95 Regnskapet viser en tildeling av midler for 2013 på totalt kr som er den totale rammen for Nord-Trøndelag i perioden. Det er i tillegg utbetalt tidligere innvilgede prosjekter på til sammen kr Dette er flerårige prosjekter som har blitt avsluttet i Regnskapet viser et overforbruk på 5 740,95 kr. Dette skyldes kostnader i forbindelse med annonsering av støtteordningen.

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2012

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2012 Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2011

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2011 Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2011 Nord-Trøndelag fylkeskommune 01.03.2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks-

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2011 på landbruks- og matområdet

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2011 på landbruks- og matområdet DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Saknr ch,/^o/d% Dok.nr. /.2.5 JAN. 2011 Arkivnr. ijlo Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201100069 Dato 20.1.2011

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging Midler til rekruttering

Detaljer

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Landbruksavdelingen Handlingsplan 2015 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Nr. 1/2015 2 PARTNERSKAP FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-12 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 27.01.2011 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Landbruksmelding for Trøndelag Status og oppfølging

Landbruksmelding for Trøndelag Status og oppfølging Landbruksmelding for Trøndelag Status og oppfølging Nord-Trøndelag fylkeskommune 10.05.2012 Bilde forside: Ask Viljar 2 år studerer traktorparken til goffa. Foto: Siv Merethe Gederaas Belbo 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Kystskogbruket. større konkurransekraft. Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014. Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram.

Kystskogbruket. større konkurransekraft. Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014. Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. Kystskogbruket større konkurransekraft Møte med NFD, SD, LMD Oslo 24. april 2014 Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram Alf Daniel Moen, leder i styringsgruppen Kirsti Haagensli, programkoordinator Skognæringa

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT ^^^^''^^^'^ [HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Oslo kommune Saknr.^^ofZ/jg^Jok.nr. / 2 3 NOV. 2009 Arkivnr. J^b Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår

Detaljer

Kompetansetilbud for landbruket

Kompetansetilbud for landbruket Kompetansetilbud for landbruket Presentasjon strategiseminar Drammen, 23.8.2012 Bjørnar Sæther 1.amanuensis økonomisk geografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Forsker Østlandsforskning

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Trondheim, 22. desember 2011. Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Viser til møte som fylkeskommunene i Trøndelag

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Lars Morten Rosmo Leder Sør-Trøndelag Bondelag Hovedstrategi - kompetanse Hovedstrategi - kompetanse Hvorfor Hvorfor øke øke norsk norsk matproduksjon?

Detaljer

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Mat i systemet/system for maten? 2 Fylkeskommunens oppgaver: Næringsutvikling. Rekruttering.

Detaljer

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk Arktiske Strategier Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad Arktisk Landbruk 1 Arktisk Landbruk Fra

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Strategi- og arbeidsplan 2012

Strategi- og arbeidsplan 2012 Strategi- og arbeidsplan 2012 Visjon: Vi får Nord-Trøndelag til å gro! Hovedmål: Være ledende i utviklingen av nordtrøndersk landbruk Være nordtrønderbondens viktigste redskap i arbeidet for bedre økonomi

Detaljer

Høringsgiver Hovedpoeng i innspillet Kommuner i ST:

Høringsgiver Hovedpoeng i innspillet Kommuner i ST: Vedlegg 2: Høringsgiver Hovedpoeng i innspillet Kommuner i ST: Tydal - beiteressursenes betydning - rovviltproblematikken styrking av dialog mellom forvaltning og næring - viktig med sterke og profesjonelle

Detaljer

Kommunenes oppgaver på landbruksområdet

Kommunenes oppgaver på landbruksområdet Kommunenes oppgaver på landbruksområdet v/ Lars Martin Julseth, landbrukssjef Felles landbrukskontor for 6 Follokommuner «området Oslo Moss» Gjennomføring av landbrukspolitikken i Norge Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Søknad om midler til landbrukskurs for voksne på Jønsberg

Søknad om midler til landbrukskurs for voksne på Jønsberg Saknr. 15/3708-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Søknad om midler til landbrukskurs for voksne på Jønsberg Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om landbrukskurs for voksne på Jønsberg videregående

Detaljer

PROSJEKTET "UTVIKLING AV JORDBRUKET I SØR-ØSTERDAL MED FOKUS PÅ STORFE, MJØLKEPRODUKSJON, KVITT KJØTT OG TILLEGGSNÆRING"

PROSJEKTET UTVIKLING AV JORDBRUKET I SØR-ØSTERDAL MED FOKUS PÅ STORFE, MJØLKEPRODUKSJON, KVITT KJØTT OG TILLEGGSNÆRING Saknr. 9733/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad PROSJEKTET "UTVIKLING AV JORDBRUKET I SØR-ØSTERDAL MED FOKUS PÅ STORFE, MJØLKEPRODUKSJON, KVITT KJØTT OG TILLEGGSNÆRING" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2010/2025 Klassering: 143/V00 Saksbehandler: Gunnar Vorum/Linn Aasnes

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket. Et regionalt utgangspunkt med en nasjonal relevans

Et innovasjonsprogram for landbruket. Et regionalt utgangspunkt med en nasjonal relevans Et innovasjonsprogram for landbruket Et regionalt utgangspunkt med en nasjonal relevans STRATEGISK SAMARBEID Næring Politikk Fou Forvaltning TENKELOFT TRØNDERSK LANDBRUK Initiativet og bakgrunnen Fylkesmannen

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016

Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 Bestillingsbrev til fondsstyret for Regionalt forskningsfond Agder fra januar 2016 1. Bakgrunn for regionale forskningsfond Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling

Detaljer

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte

Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Saknr. 15/1005-7 Saksbehandler: Kjell Børresen Forprosjekt Kunnskapsportal for bonden i Oppland og Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser behovet for tilgang til kompetanseheving

Detaljer

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden?

Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Hvordan utdanne de riktige hodene som skal hjelpe bonden? Ekspedisjonssjef Frøydis Vold 22.Oktober 2013 Landbruks- og matmeldingen Behov for økt rekruttering av personer med rett kompetanse til næring,

Detaljer

En fylkeskommune med et utvidet ansvar

En fylkeskommune med et utvidet ansvar Sigurd Bjørgo, STFK Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 13. 14. februar 2013 Trondheim - Fylkeskommunen sine roller og sitt ansvar - Initiativ i forhold til forvaltningsutvikling - Hvor står fylkeskommunen

Detaljer

Partnerskap Namdal. Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling

Partnerskap Namdal. Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling Partnerskap Namdal Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling Region Namdal Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, Høylandet, Grong, Lierne, Røyrvik,

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre. - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre?

Melding om kystskogbruket skritt videre. - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre? Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre? 1 Melding om kystskogbruket 2015 har to hovedbudskap - verdiskapingsbudskapet og -klimabudskapet Anbefalingene

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune 28.02.2011 2008/1651-70 Utviklingsavdelingen 143 1 av 5 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 18.01.2010 200901645-/SLO Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012 Vedlegg 2 Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05795-8 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012 Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i

Detaljer

Strategi 2: Bistå næringer/aktør i utviklingen av fornybar energi

Strategi 2: Bistå næringer/aktør i utviklingen av fornybar energi Innsatsområde 1: Utvikling av fornybare energiressurser Strategi 1: Støtte teknologiutviklingen : prosjektansvarlig. Tiltak Mål Viktigste innsats / 1.1 Etablere innovative nettverk/ tenketanker 1.2 Utrede

Detaljer

Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram

Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram Regional plan for klima og energi Forslag til handlingsprogram Innsatsområde 1: Mer produksjon av fornybare energiressurser Strategi 1: Støtte teknologiutviklingen : Invitere aktuelle aktører til møte

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016.

Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016. Retningslinjer for prioritering av søknader og bruk av skogmidlene (NMSK) i Grong kommune 2016. 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Som et resultat av Regjeringens kommunesatsing på landbruksområdet er vedtaksmyndigheten

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon Hva sier egentlig: Med blikk på grønt- og bærproduksjonene Stø kurs og auka produksjon 1 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk (fig 1.1) Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping Bærekraftig

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Næringssamling i Sør-Trøndelag Røros 19. april 2012 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder REGION MIDT-NORGE dato Regionale Forskningsfond 3 REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL

Detaljer

FoU-strategi for Telemark 2013-2016

FoU-strategi for Telemark 2013-2016 FoU-strategi for Telemark 2013-2016 Forskningsarbeid blir stadig viktigere for ressursforvaltning, verdiskaping og samfunnsutvikling i fylket vårt. Derfor er det viktig at vi oppdaterer eksisterende kunnskap

Detaljer

Stategiar og satsingar på landbruksområdet. Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge

Stategiar og satsingar på landbruksområdet. Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge Stategiar og satsingar på landbruksområdet Kjell Bruvoll, sektoransvarleg landbruk Innovasjon Norge Tema Rollane til Innovasjon Norge Ambisjonsnivå, styring og prioriteringar Landbrukstenester 2014 Policy

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Saknr. 15/1331-1 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum

Rådgivning for næringsutvikling. Bjørnar Sæther. 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Rådgivning for næringsutvikling Bjørnar Sæther 1. amanuensis økonomisk geografi, UiO Forsker Østlandsforskning Kornprodusent i Sørum Premisser - temaer Premiss for foredraget: Er forankret i et innovasjonsperspektiv

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Landbruk i Fredrikstad kommune

Planprogram: Kommunedelplan for Landbruk i Fredrikstad kommune Planprogram: Kommunedelplan for Landbruk i Fredrikstad kommune Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. Bakgrunn og formål...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Formål med planarbeidet...3 1.3 Formål

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Økologisk mat i storhusholdninger. Nasjonal økologisk kongress Trondheim, 9. Januar 2013 Ivar Stokkan FMST

Økologisk mat i storhusholdninger. Nasjonal økologisk kongress Trondheim, 9. Januar 2013 Ivar Stokkan FMST Økologisk mat i storhusholdninger Nasjonal økologisk kongress Trondheim, 9. Januar 2013 Ivar Stokkan FMST Fylkesmannens oppgaver landbruk - Årlig embetsoppdrag fra LMD Oppfølging av nasjonal landbruks-

Detaljer