Status og utfordringer på landbruks- og matområdet Nord-Trøndelag fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune"

Transkript

1 Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet Landbrukets betydning for Nord-Trøndelag Status landbruksområdet i NTFK Klima, areal og samfunnsplanlegging Rekruttering. likestilling og kompetanseheving i landbruket Vannforskriften Innspill til jordbruksforhandlingene Utfordringer Samarbeid og samhandling med aktuelle aktører om gjennomføring av landbrukspolitikken Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket (RLK) Rammer og føringer i NTFK Tildelte RLK-midler i Tidligere tildelte RLK-midler til pågående prosjekter i Forvaltning av RLK -midler Vedlegg Utarbeidet av Birgitte Dillan og Siv Merethe Gederaas Belbo, Forside: Bilder fra Nord-Trøndelag. Personene er Tine Fiskvik - Druebonde fra Frosta og Jenny Dillan som er klar for fjøsstellet. Foto: Inga Rossing og Birgitte Dillan.

3 1. Innledning Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) rapporterer årlig til LMD på aktiviteter knyttet til landbruks- og matområdet. Fylkeskommunene fikk i 2010 en utvidet rolle som regional utviklingsaktør på landbruks- og matområdet. I tildelingsbrev fra LMD datert er det presisert at fylkeskommunen skal ivareta oppgaver innenfor verdiskaping i landbruket, klima og samfunnsplanlegging samt rekruttering og kompetanseheving. Videre skal fylkeskommunen: Styrke regional verdiskaping, ressursforvaltning og miljøinnsats med utgangspunkt i landbrukets og dets ressurser Stryke samhandlingen med andre regionale og lokale aktører om gjennomføringen av landbrukspolitikken Stryke regionale folkevalgtes engasjement i landbrukspolitikken Sikre god kobling mellom landbruk og annet samfunns- og næringsutviklingsarbeid i fylket, herunder å integrere landbruksområdet i fylkeskommunens øvrige ansvars- og arbeidsområder. 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet 2.1. Landbrukets betydning for Nord-Trøndelag Landbruket er ei stor og viktig næring i Nord-Trøndelag. Hvert femte årsverk er direkte eller indirekte knyttet til landbruket. Ingen andre fylker i landet har en så stor andel sysselsetting basert på denne næringa. I deler av Nord-Trøndelag har landbruket avgjørende betydning for bosetting og verdiskaping. Landbruket representerer en komplett verdikjede, og gir derfor store ringvirkninger. Det er spesiell grunn til å trekke fram melkeproduksjon som basisproduksjon i landbruket med store utfordringer og betydelig økonomisk og samfunnsmessig betydning i Nord-Trøndelag Status landbruksområdet i NTFK Landbruk er et viktig satsningsområde for NTFK. En betydelig andel av de regionale utviklingsmidlene går direkte til landbruksrelatert prosjektstøtte, både innen jordbruket inkl. matsatsinga og til skogbruket. Videre er verdikjede mat et prioritert innsatsområde innen VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag) og i Regionalt forskningsfond Midt-Norge. VRI Trøndelag er delfinansiert med regionale utviklingsmidler og med midler fra Innovasjon Norge. I den fylkespolitiske plattformen for perioden står landbruk som en av de viktigste satsingsområdene, vist i grønn ramme. Det forsterka ansvaret fylkeskommunen har fått for landbruk, må være basis for økt landbruksbasert næringsutvikling og verdiskaping.

4 Regionale utviklingsmidler forvaltes av fylkeskommunen og utgjorde i mill. kr. Av disse bevilges en betydelig del til Innovasjon Norge og til kommunale-/regionale fond samt støtte til prosjekter og programmer i tråd med gjeldende prioriteringer. Det er et mål at disse skal harmonisere med andre nasjonale- og regionale planer derav Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBP) som Fylkesmannen forvalter. Målsettingene med RBP er utviklet i fellesskap med faglag og fylkeskommunen, og bygger på de sentrale føringene i Meld.St. 9 ( ) og de regionale føringene i Landbruksmelding for Trøndelag. Analysen som ble gjort i forbindelse med Landbruksmelding for Trøndelag har fortsatt gyldighet for mulighet- og utfordringsbildet for trøndersk landbruk og bygdenæringer. Evne til omstilling og nyskaping er avgjørende viktig for Landbruk 1. Vi vil bidra til å opprettholde og utvikle nordtrøndersk jord- og skogbruk gjennom oppfølging og realisering av regionalmelding for Trøndersk landbruk. 2. Vi vil, i samarbeid med andre, videreutvikle Mære landbruksskole som kompetansesenter for landbruksbaserte næringer. 3. Vi vil arbeide for å sikre utdanningstilbud for landbruket på høyskolenivå. 4. Vi vil arbeide for å styrke lønnsomheten i de store produksjonene i landbruket. 5. Vi vil arbeide for økt videreforedling og økt småskala produksjon av landbruksvarer i fylket. 6. Vi vil legge til rette for nye næringer i landbruket. 7. Vi vil rullere Kystskogmeldinga i løpet av perioden. 8. Vi vil stimulere til økt avvirkning fra skogen, økt skogsveibygging og økt satsing på fornyelse og skjøtsel. 9. Vi vil ha fokus på reindriftsnæringens driftsvilkår. 10. Vi vil søke samarbeid med landbrukets organisasjoner ved innspill til de årlige Jordbruksoppgjørene. (hentet fra NTFKs politisk plattform ) utviklinga i landbruket. Landbruket og bygda trenger aktive eiere som har interesse og engasjement, og kunnskap er viktigste virkemiddel. Med utgangspunkt i dette er følgende innsatsområder prioritert i felles handlingsplan for Trøndelag: 1. Kompetanse og rekruttering 2. Innovasjon 3. Ressurs og ressursforvaltning Politisk er engasjementet og interessen for landbrukspolitiske spørsmål stort. Det kan bl.a. vises til prosessen med utarbeidelse av en regional landbruksmelding (2010) og dens handlingsplan (2012) som landbrukspartnerskapet samlet stod bak. I 2013 har det vært flere Fylkestingssaker direkte relatert til landbruksområdet og to interpellasjoner med gode diskusjoner i etterkant. Også strukturen i videregående skole ble behørig drøftet i Fylkestinget i Mære landbruksskole som utdannings-. nærings- og utviklingsaktør ble eksternt utredet og nye føringer for driften vedtatt i Videre har det i 2013 vært stor aktivitet i arbeidsgrupper som har jobbet med både jordbruksog skogbruksfaglige utfordringer og muligheter for regionen spesifikt. Med bakgrunn i rapporten «Økt avvirkning i Nord-Trøndelag» fra 2012 har det vært jobbet systematisk med en rekke prioriterte tiltak for å øke skogavvirkningen i fylket. Arbeidet har bidratt til stort engasjement blant skogeiere, skog- og treindustrien samt politikere og offentlige myndigheter. Resultatet er en reell avvirkningsøkning i Også videreføring av tiltak vedtatt i «Regionalt Bygdeutviklingsprogram og Handlingsplan for Landbruksmelding for Trøndelagsfylkene» er jobbet med. Som et sentralt tiltak i oppfølgingen av Landbruksmelding for Trøndelag så ble det igangsatt hovedprosjektet Kompetanseløft for trøndersk landbruk. Dette er et fellesprosjekt for hele landbruksnæringen i Trøndelag for å sette fokus på kompetanse og næringas behov

5 for kompetanse og kompetanseutvikling. Prosjektets målgrupper er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere og de som ønsker seg inn i næringa. NTFK sitter i styringsgruppa og i Arbeidsutvalget for prosjektet. Utfordringer i tilknytning til kompetanse er grundig behandlet i regionale meldinga og er også godt i samråd med det som står i Meld. St.9 ( ). Kompetanse anses som en viktig strategi for å øke konkurransekraften i trøndersk landbruk som igjen innebærer bedre lønnsomhet, økt verdiskaping, økt rekruttering til næringa og bærekraftig utvikling. Grønn forskning i Midt-Norge er en satsning for å øke konkurransekraften til midt-norsk landbruk gjennom å bidra til flere forskningsprosjekter med utgangspunkt i regionale behov og økt brukermedvirkning i forskningen. Gjennom satsningen Innovasjon i Midtnorsk landbruk er det et mål å etablere et innovasjonsprogram for landbruket. Etter mønster av programmene Hav21 og Energi 21 er det høsten 2013 ferdigstilt en plan for innovasjonsprogrammet Landbruk21, et arbeid som vil ha nasjonal relevans. LMD nedsatte høsten 2013 en arbeidsgruppe som innen 1. april 2014 skal utrede etablering av et midtnorsk kompetansesenter for landbruk knyttet til Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT). Et godt forankret kompetansesenter omkring HINT og relevant FoU satsing vil ha stor betydning for konkurransekraften til både primærnæringa og landbruksrelaterte næringer i regionen. Lokalt har NTFK vært delaktig i strategiarbeidet omkring Landbruksklynge Nord-Trøndelag - Næringscampus HINT Mære som er initiert av næringa. Matsatsingen i fylket er også drøftet og det er jobbet godt i 2013 sammen med matkontakten hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å få kartlagt ansvarsområdene til de ulike mataktørene og det er gjort forsøk på rolleavklaring. Dette arbeidet blir videreført i 2014 i landbrukspartnerskapet. NTFK har også i 2013 vært delaktig i arbeidet med lokalmatnavet på Mære samt innehatt nestledervervet i styret i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Initiativet fra Namdalskommunene for økt satsing på fjellandbruket er jobbet godt med i 2013 og regionen er bevilget støtte til arbeidet. Det ble også satt av midler over jordbruksoppgjøret for denne satsingen i Videre ble det satt av inntil 10 mill kr årlig fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (tidligere KRD) i Statsbudsjettet for 2013 og 2014 til nysatsing på verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene. NTFK er medlem av nasjonale referansegruppa for midlene. Også grøntnæringa i Trøndelagsfylkene har igangsatt en betydelig kartlegging og mulighetsorientert arbeid for å øke konkurransekraften til bær, frukt, potet og grønnsaksprodusentene i regionen. Arbeidet er delfinansiert av NTFK og vil videreføres i Klima, areal og samfunnsplanlegging Fylkeskommunen samhandler aktivt om arealspørsmål med kommunene for å utvikle en differensiert regional arealpolitikk. Kommunene, fylkeskommunen og regionale etater har tidligere samarbeidet om utarbeidelse av Fylkesplanmelding nr. 2 (2001) Arealmeldingen. Dette dokumentet er nå revidert i form av en Regional plan for arealbruk vedtatt i april Den inneholder regionalpolitiske strategier og retningslinjer i forhold til jordvern.

6 I forhold til det fastsatte målet fra departementet som gjelder omdisponering av dyrkajord, synes Nord-Trøndelag å oppfylle målet bedre enn mange andre fylker. Det er likevel behov for å videreutvikle en felles holdning for å bevare verdifulle jordressurser. Fylkestinget har i planprosessen med Regional plan for arealbruk signalisert et ønske om en tillemping av restriksjonene i forhold til dyrkajord. Det ble uttrykt et ønske å kunne akseptere et kommuneregnskap som forutsetter en nydyrking i forholdet 2:1 ved omdisponering av dyrkajord til bolig- og næringsformål. Ett slikt prinsipp er per i dag ikke forenelig med gjeldende nasjonal politikk. Det er likevel en regionalpolitisk intensjon å få endrede mekanismer når det gjelder framtidig omdisponering av dyrkajord. NTFK har vedtatt en klima- og energiplan for fylket, der landbruk er et viktig område. Det er fokusert både på binding av karbon i skog og tiltak for å redusere utslippene i jordbruket. Arbeid med rullering av planen ble startet opp i 2013 og avsluttes i løpet av Mære landbruksskole har gjennomført et prosjekt for å holde oppe fokuset på bruk av bioenergi, etter at fylkets bioenergiprosjekt var ferdig. Det har vært gjennomført diverse kurs om mange sider knyttet til bruk av bioenergi. Det er også laget en kartlegging av kommunenes arbeid med å promotere og implementere bioenergi. Kampanjen Plant tre no (www.plan-tre.no) har fortsatt også i 2013, vesentlig drevet i regi av skogselskapene i Trøndelag, men med finansiering fra NTFK. Det har også vært aktivitet i Etiopia, gjennom et samarbeid med Oppland skogselskap. Nord-Trøndelag fylkeskommune er aktiv i arbeidet med Kystskogbruket, der bedre utnyttelse av de fornybare skogressursene er et viktig mål. NTFK har bidratt til at prosjektet Energipatruljen er etablert. Hovedmålet er å skaffe en bedre informasjon om energibruk blant små og mellomstore bedrifter i Trøndelag samt bidra til at bedrifter identifiserer reduksjonspotensiale for energibruk og setter i gang relevant aktivitet for å oppnå reduksjon. I egen virksomhet jobbes det hardt for å konvertere til bioenergi og annen fornybar energi i alle egne bygg. I tillegg gjennomføres enøk og energieffektiviseringstiltak. Det er fokus på å benytte tre i egne bygg. Miljøhensyn, også ut over det som er klimarelatert, inngår som en naturlig del av alt arbeid i NTFK. Blant annet er klima og miljø et av vurderingskriteriene når det gis støtte over Regionalt utviklingsprogram Rekruttering. likestilling og kompetanseheving i landbruket Regionalt utviklingsprogram Med bakgrunn i landbruksnæringens betydning for Nord-Trøndelag, bidrar fylkeskommunen med virkemidler til næringen ut over det som er kanalisert via LMD. Oversikten nedenfor viser ulike landbruksrelaterte prosjekt som fylkeskommunen har finansiert via ordinære virkemidler over regionalt utviklingsprogram og som pågår. De fleste av disse har fokus på kompetanseheving, både hos næringsutøvere og hos de gode hjelperne. Tilskuddsmottaker Prosjekt Innvilget Trøndelag Forskning og Utvikling AS Landbruksstipendiat Levanger kommune skognæringa i Innherred Fylkesmannen i Sør-Trøndelag økologisk melkeproduksjon Trøndelag

7 Landbrukets Fagsenter Namdal AS aktive bønder - fremtiden leilendinger SUM Norsk Landbruksrådgivning NT Økonominettverk Miljøpartnerne AS pilotprosjekt for klimaregnskap MN Norsk Landbruksrådgivning NT beiteprosjektet Skognæringa i Trøndelag rekrutteringsprosjekt Velg skog - Trøndelag Bioforsk Kvithamar 4årig prosjekt om næringsforsyning og prod SUM Kystskogbruket oppfølgingsprogram Kystskogbruket Skognettverket i Midtre Namdal pådriverstilling Oi! Trøndersk Mat og Drikke matsatsing Bioforsk Midt-Norge Fusarium og mykotoksiner trøndersk havre NT Bondelag Kompetanseløft trøndersk landbruk SUM Stjørdalsvassdragets Elveierlag helhetlig tiltaksplan for Stjørdalsvassdraget Mære Landbruksskole Klima og energitiltaks i landbruket Institutt for Naturforskning Verifisering av innslag rømt oppdrettslaks HINT Garanti for gjennomføring av sportsfiskestudiet Indre Namdal Regionråd Mineralske ressurser i Indre Namdal Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndersk matfestival NTFK/kystskogbruket Oppfølging melding om kystskogbruket Namsskogan og Røyrvik Bondelag Fjellandbruk i Nord-Trøndelag VRI Trøndelag Forprosjekt Innovasjon i midtnorsk landbruk Midtnorsk Samarbeidsråd Prosjekt Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke Kjernevirksomhet Norsk Landbruksrådgivning NT Foregangsfylket økologisk melk Val videregående Etablering/utprøving av pilotanlegg makroalger Norsk Landbruksrådgivning NT og Norsk Landbruksrådgivning Namdal Grovforbasert melk og kjøttproduksjon mot Allskog Infrastrukturprogram i kystskogbruket Indre Namdal regionråd Skogpådriverprosjekt i Namdalen SUM Totalt innvilget til pågående landbruksrelaterte prosjekter pr Interreg I tillegg er det bevilget støtte til flere landbruks- og matrelaterte prosjekter via Interreg midler i NTFK er aktivt inne med midler til prosjektet Søke gammelt skape nytt - Skape nytt mathandverk ( ). Målet er å utvikle regionens kulturbaserte næringsliv og småskala matproduksjon. Prosjektet bygger videre på konsepter benyttet i tidligere Søke gammelt skape nytt-prosjekter: Ved å benytte forskningsresultater og ny kunnskap skal prosjektet bidra til at produsenter profilerer seg mer med nye produkter og merverdier som næringsinnhold, miljøvennlig produksjon og håndverkskunnskap. Målet er å sette fokus på miljø og helse for å styrke de lokale matprodusentenes konkurransekraft. Produktutvikling knyttet til lokale matspesialiteter skal gi regionen Nordens Grønne Belte et rikere mattilbud. Ett annet Interreg prosjekt som landbruksnæringa er involvert i, er forprosjektet GRENI Grønt Entreprenørskap og Innovasjonssystem ( ). Formålet er å bidra

8 til økonomisk vekst for å utvikle bedrifter, bransjer og entreprenørskap. HINT har prosjektansvaret sammen med svenske partnerne ved Torsta AB og Mittuniversitetet (Miun) i Østersund sammen med Skjetlein grønt kompetansesenter (ST) og Mære landbruksskole. Prosjektet skal kartlegge partenes nåværende ressurser for å jobbe innenfor området entreprenørskap og innovasjon. Dessuten skal det gjennomføres en behovsanalyse for å kartlegge krav fra berørte næringer samt erfaringer fra relevante gode eksempler. Målet med prosjektet Utmarksbeite ( ) er å få til en bedre utnyttelse av utmarksressursene. En ønsker å fremme og formidle råvarenes historie og særpreg på en kunnskapsbasert måte. Prosjektet har kontakt med prosjektet Søke gammelt skape nytt. Prosjektene kan berike hverandre bl.a. gjennom et økt fokus på den kvalitet og de verdier som utmarksproduserte råvarer har, og hvordan det kan styrke produkter som er produsert ved håndverksmessig produksjon. Prosjektet har en prosjektperiode på 3 år og 2 måneder. Dette er med bakgrunn i behovet for å få med både beitesesongen 2011 og 2014 i prosjektet. Ungdomssatsing NTFK har en aktiv ungdomssatsing. Ung Tiltakslyst er en del av denne ungdomssatsingen som forvalter et fond på totalt kr som skal stimulere ungdom til å gjennomføre egne prosjekter og aktiviteter. I 2013 har Ung Tiltakslyst hatt et spesielt fokus på å stimulere ungdom til å gjennomføre landbruksrelaterte prosjekter. Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet egne informasjonsplakater, hatt en tett dialog med landbruksskolen i fylket samt opprettet kontakt med prosjektet Kompetanseløft Landbruk. Alle søknadene som kommer inn til fondet blir behandlet av ungdommer. Dette gjør at flere ungdommer får et innblikk i prosjektene, og ser mulighetene som finnes innenfor landbruket. I 2013 har følgene landbruksrelaterte prosjekter fått støtte fra Ung Tiltakslyst (www.ungtiltakslyst.no). Navn Prosjekt Tilskudd Martin Wikstrøm Landbruksentreprenørprosjekt kr Nikolai Ødegård Økologisk honningproduksjon kr Tora Altin Alternativ bruk av driftsbygning kr Andreas Jørgensen Villmarka film kr Ane Sivertsen Landfald Galleri fjøset - fjøsutstilling kr Sum kr Videregående opplæring NTFK er med i referansegruppa for evalueringsarbeidet av naturbruksskolene på oppdrag av LMD. Formålet er å evaluere landbruks- og gartneriutdanningen på videregående nivå samt kartlegging av behovet for fagskolene i landbruksfagene. Evalueringen gjennomføres av Østlandsforsking AS i samarbeid med Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) og skal være ferdig innen utgangen av februar På videregående skolenivå driver fylkeskommunen Mære landbruksskole. Mære har i år 161 heltidselever innen naturbruk. I tillegg har skolen god etterspørsel fra voksne som tar gartnerog agronomutdanning. Mære tilbyr også kompetanse for næringsutøvere, og har årlig mellom

9 1000 og 1500 personer på ulike kompetansetiltak i regi av skolen. Spesielt stor aktivitet er det på lokalmatområdet og innen det tradisjonelle landbruket. De siste årene er det lagt ned stor innsats i å videreutvikle samarbeid på tvers av organisasjoner og landegrenser for å bygge et enda bedre kompetansetilbud til de grønne næringene. Mære og Skjetlein har inngått en samarbeidsavtale og samarbeider om prosjekter som vi forventer vil gi gode resultater for Trøndelagsfylkene Vannforskriften Sør-Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet for hele Region Trøndelag, og har således ansvaret for å følge opp vannforskriftens bestemmelser. NTFK bistår vannregionmyndigheten i arbeidet med etablering av lokale vannområdeutvalg i Nord-Trøndelag. Arbeidet med forvaltningsplan og tilhørende tiltaksplan vil foregå i perioden , med etterfølgende behandling i fylkesting Innspill til jordbruksforhandlingene Fylkestinget i Nord-Trøndelag fremmer årlig innspill til jordbruksforhandlingene og i 2013 ble følgende prioriteringer 1 fremmet: Økonomien i landbruksnæringa må styrkes med tanke på økt lønnsomhet. Virkemidlene må tilpasses dette. Melkeproduksjon må prioriteres spesielt. Bedre driftsvilkårene for beitenæringene. Dette innebærer effektive uttak av skadedyr og styrking av erstatningsordningene samt stimulering til økt bruk av utmark og beiteområder til bærekraftig matproduksjon og for å motvirke gjengroing. Styrke investeringsvirkemidlene ved at de tilpasses de regionale behovene i landbruksnæringa. Øke virkemidlene for kompetanseheving og forskning i hele verdikjeden. For å nå vedtatte produksjonsmål må virkemidlene i større grad knyttes til produsert volum og kvalitet. Det er behov for å styrke virkemidlene for å øke skogavvirkning, ved drift i vanskelig terreng og tynning samt tilskudd til skogsbilveger. Som grunnlag for forslag til innspill ligger arbeidet med Landbruksmelding for Trøndelag, høringsuttalelser til meldingen og drøftinger med faglagene i næringen. I tillegg kom innspill fra Allskog BA og Fylkesmannens landbruksavdeling Utfordringer I 2013 har det vært få utfordringer i forbindelse med oppgavene fylkeskommunen ivaretar på landbruks- og matområdet. Fagområdet og næringens betydning for sysselsetting, bosetting og verdiskaping i fylket er godt kjent og det er et godt samarbeid mellom alle aktørene i landbrukspartnerskapet. Vi har hatt noen drøftinger med søkere som ikke har ønsket å samarbeide med andre antatte relevante samarbeidspartnere, noe fylkesmannens landbruksavdeling og NTFK har tatt tak i. Vi har satt større krav til samhandling ved finansieringen av utviklingsprosjekter. Alle prosjekter der det søkes støtte både fra BUmidlene og RUP/RLK-midlene, blir derfor vurdert og diskutert på et helhetlig grunnlag før det eventuelt innvilges støtte. Dette har bidratt til at to søknader ble overflyttet fra 1 NTFK, Fylkestingssak 8/ februar 2013.

10 fylkesmannens landbruksavdeling til NTFK, da det omsøkte prosjektet var mer relevant i forhold til målsetningene til RLK-midlene. En liten utfordring vi har merket er at tilsagnsbrevet fra LMD kommer ett stykke ut i året. Dette gjør at prosjekter som ideelt skulle ha gått over hele året, blir kortet ned da vi ikke kan gi tilsagn om midler før vi vet hvor mye vi har til disposisjon. RLK-søknadene omsøkes elektronisk på lik linje med RUP-søknadene. Dette forbedrer kvaliteten på søknadene ved at nødvendige opplysninger kreves innlagt og letter saksbehandlingen hos NTFK (www.regionalforvaltning.no). 3. Samarbeid og samhandling med aktuelle aktører om gjennomføring av landbrukspolitikken NTFK har hatt en egen landbruksstilling siden 2000 og det er etablert et velfungerende landbrukspartnerskap. Det er tett samhandling med faglagene, Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling, både innad i fylket og med aktørene i Sør-Trøndelag. Det er formalisert en samarbeidsavtale mellom Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord- Trøndelag fylkeskommune datert Formaliserte samarbeidsområder er: Virkemiddelsamordning Politikkutvikling Kompetanse Samhandling om arenaer: Landbruksforum Nord-Trøndelag 2 Landbruksgruppa: arbeidsgruppe til Landbruksforum 3 Andre relevante samarbeidsforum: Strategisatsing Kompetanseløft for trøndersk landbruk Tenkeloft Trøndersk Landbruk Team Matspesialiteter / Team mat/reiseliv Initiativet Innovasjon i midtnorsk landbruk / Landbruk 21 Skognæringa i Trøndelag Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS I 2013 ble det på bakgrunn av innspill fra prosjektet Kompetanseløft trøndersk landbruk igangsatt en evaluering av utnyttelsen av RLK midler til korte kurs (tidligere EB-kurs) i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og godkjente kursarrangører. Arbeidet videreføres i Arbeidsgruppa til Landbruksforum består av Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Allskog BA, Innovasjon Norge, Fylkesmannens landbruksavdeling og NTFK 3 Landbruksforum Nord-Trøndelag er i tillegg utvidet med KS, Mattilsynet og Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

11 4. Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket (RLK) 4.1. Rammer og føringer i NTFK Nord-Trøndelag fylkeskommune fikk tildelt kr for 2013 til styrking av rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket. Fylkesrådet vedtok i 2010 hovedrammer for RLK bruken og dette er valgt å videreføres: 1. Forvaltning og bruk av midlene skal ha forankring i aktuelle regionale strategier og plandokumenter. 2. Til grunn for forvaltning av midlene ligger drøfting og samhandling med næringens organisasjoner og det regionale partnerskapet for øvrig. 3. Følgende rammer legges til grunn: Ulike rekrutteringstiltak Tiltak for økt likestilling Ordningen for etterutdanning av bønder (EB-ordning) Øvrige kompetansetilbud Sum kr I 2012 ble retningslinjer for bruken av RLK midlene fastsatt og disse ble videreført i Viser til vedlegget «Retningslinjer for bruk av midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Nord-Trøndelag» datert Bruken av midlene må forankres i en eller flere av følgende planer/strategier: Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag ( ) Landbruksmelding for Trøndelag Melding om Kystskogbruket Strategi for likestilling i landbrukssektoren (LMD 2007) Drøfting av fordeling og tildeling av midler ble gjort i samarbeid i det nordtrønderske landbrukspartnerskapet bestående av Norges Bondelag, Norges Bonde- og småbrukerlag, Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling Tildelte RLK-midler i 2013 NTFK mottok i alt 15 søknader. 4 søknader fikk avslag og 11 søknader fikk innvilget støtte via RLK potten i første runde. En avslått søknad fikk medhold i sin klage og tildelt midler som omsøkt i 2013 noe som resulterte i totalt 12 innvilgede søknader i perioden. Tilsagn gitt over RLK utgjør i underkant av 19 prosent av prosjektenes totalbudsjetter. Oversikten under viser hvilke prosjekter som fikk innvilget RLK-midler i Videre hva prosjektets tittel, hvilken kategori de tilhører (R= rekruttering, L= likestilling, K= kompetanse), totalbudsjett, omsøkt beløp og tilsagn gitt i Prosjektansvarlig Prosjektnavn Kat. Budsjett Omsøkt Tilsagn Trøndelag forskning og utvikling KUN senter for kunnskap og likestilling Stedegne forskjeller i produksjonsutvikling i Trøndelag K Undersøkelse om betydning av partners medvirkning L

12 Norsk senter for bygdeforskning Mære landbruksskole Kontraktsproduksjon i verdikjedene for mat K Søknad om rammebevilgning til EB-kurs og kompetanseutvikling K/R Mære landbruksskole Voksenopplæring 2013/2014 R/K Studieforbundet Næring og Samfunn Nordenfjeldske Landbrukshelg 2014 R/K Studieforbundet Næring og Samfunn Nordenfjeldske Søknad om rammebevilgning til EB-kurs K/R Trøndelag Birøkterlag Videregående kurs i birøkt K/R Norsk Landbruksrådgivning NT Grøntstrategi Trøndelag - forprosjekt K Mære Landbruksskole Voksenopplæring Grong og Mære 2013/2014 K Bondelaget Nord-Trøndelag Fellesstand på utdanningsmessa i Trondheim 2014 R Nord-Trøndelag bygdeungdomslag Høstkurs tillitsvalgt samling for BU i Nord-Trøndelag K SUM Tidligere tildelte RLK-midler til pågående prosjekter i 2013 I tillegg er det flere prosjekter som har vært i drift gjennom 2013 som har vært flerårig og som er innvilget støtte over RLK ved tidligere søknadsrunder. Dette gjelder: Prosjektansvarlig Prosjekttittel Kat. Budsjett Omsøkt Tilsagn beløp Steinkjer kommune Likestilling og mangfold i L kr kr steinkjerlandbruket 4H Nord-Trøndelag Nysgjerrige Ola 2010 R kr kr Grong Videregående skole Rekrutering og utvikling av sportsfiske og jaktlinje for jenter Oppfølging hovedplan vei i kystlandbruket R/L kr kr Midt-Norsk Skog- og tresenter K kr Mære landbruksskole EB-ordningen K kr kr rammebevilgning Skognæringa i Rekrutteringsprosjekt Velg R kr kr Trøndelag skog Studieforbundet Landbrukshelg 2013 RK kr kr Næring og Samfunn Nordenfjeldske Mære landbruksskole Utvikling av samarbeid - Økologiske produkter inn i storhusholdning Inderøy kommune Prøveprosjekt ung avløyser i landbruket Mære landbruksskole Kurs for nye melkeprodusenter K kr kr R kr kr K kr kr Totalt 2013 kr kr kr

13 3.4. Forvaltning av RLK -midler Pr er kun ett prosjekt som er innvilget i 2013 avsluttet. Dette har sammenheng med prosjektenes oppstart, varighet og frist for sluttrapportering. Fristen har NTFK satt til og for prosjekter innvilget i 2013 avhengig av søknadsrundetidspunktet i Regnskapet viser en tildeling av midler for 2013 på totalt kr Det er utbetalt tidligere innvilgede prosjekter på til sammen kr Dette er flerårige prosjekter som er avsluttet i Regnskapet viser et overforbruk på 5 740,95 kr. Dette skyldes kostnader i forbindelse med annonsering av støtteordningen. Noen prosjekter innvilget i foregående år er flerårige mens andre har fått utsatt frist til for sluttrapportering. Det er ikke foretatt omdisponering av tidligere innvilgede midler. Alle prosjekter som har fått RLK midler er satt i gang og NTFK har hatt relativt tett oppfølging av prosjekteiere under prosjektperioden. Måloppnåelsen har i stor grad vært god. Ved at vi har fått en samordning av søknadsfrist og saksbehandling av BU-midlene og RLKmidlene forbedrer dette saksbehandlingen og det er lettere å se sammenhenger. Det er i tillegg enklere for søkerne å forholde seg til felles frister (15. februar og 15. september).

14 Vedlegg Notat til fylkesrådet «Retningslinjer for bruk av midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Nord-Trøndelag» datert Strategirapporten «Regionalt Bygdeutviklingsprogram og Handlingsplan for Landbruksmelding for Trøndelagsfylkene » Regnskap 2013

15 Vedlegg : Regnskap RLK i Landbruket 2013 Konto Konto (T) Ansvar Tjeneste Beløp Øremerkede tilskudd ,00 7 REFUSJONER ,00 DI DRIFTSINNTEKTER , Tilskudd RUP/RUF til oss selv , Annonser ,95 KJØP AV VARER OG TJENESTER , Overføring til andre (private) , Tilskudd bedrifter ,00 4 OVERFØRINGER ,00 DU DRIFTSUTGIFTER , Bruk av bundne driftsfond ,00 9I INTERNE FINANSINNTEKTER ,00 IFI INTERNE FINANSINNTEKTER , RLK i Landbruket 5 740,95 Regnskapet viser en tildeling av midler for 2013 på totalt kr som er den totale rammen for Nord-Trøndelag i perioden. Det er i tillegg utbetalt tidligere innvilgede prosjekter på til sammen kr Dette er flerårige prosjekter som har blitt avsluttet i Regnskapet viser et overforbruk på 5 740,95 kr. Dette skyldes kostnader i forbindelse med annonsering av støtteordningen.

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk

Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 9/2002 Evaluering av prosjekter innen økologisk landbruk Eivind Brendehaug og Kyrre Groven VF Prosjektrapport

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Strategi Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Årsrapport 2008. Fylkesmannen i Sør Trøndelag

Årsrapport 2008. Fylkesmannen i Sør Trøndelag Årsrapport 2008 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Innhold Kapittel 1 Om embetet Side 3 Kapittel 2 Sentrale politiske føringar Side 11 Kapittel 3 Resultatområder Side 22 Kongehuset Side 22 Miljøverndepartementet

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland

Kompetansebygging for ei framtidig landbruksnæring i Nordland N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1016/2004 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 67 Prosjekt nr: Prosjekt tittel: Kompetanseoppbygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer