GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV"

Transkript

1 GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV

2 0. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET AVGRENSING AV PROSJEKTET FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER FORMÅL PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER LOV OG REGELVERK SOM RAMMEBETINGELSER FOR KOMMUNAL ØKONOMISTYRING Eksterne rammebetingelser Interne rammebetingelser METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET FAKTADEL ORGANISERING Prosjektorganisasjon for utbygging av nytt sykehjem og nye omsorgsboliger BYGGEBUDSJETTER Sentrale innstillinger og vedtak Regnskap Kommentarer til de forskjellige års regnskaper Møter i komiteene og rapportering om økonomi ENGASJEMENT AV ARKITEKT/RÅDGIVERE Valg av arkitekt Valg av rådgivere Oppfølging av rådgivere/regnskap ANBUD OG KONTRAHERING Anbudsform Saksbehandling og innstilling av anbydere Gjennomføring av kontraktsforhandlinger REGNSKAPSFØRSEL OG RAPPORTERING Funn ved bilagskontroll Kostnadsstyring og kostnadskontroll REVISORS VURDERINGER Er organiseringen av prosjektet i henhold til vedtak i politisk organ? Er forprosjektfasen gjennomført/behandlet i tråd med normale prosedyrer i byggesaker? Er prosjektet finansiert og styrt etter interne og eksterne vedtak/regler? Er bevilgninger gitt i tråd med kommunelovens bestemmelser? Er anbudsprosessen gjennomført i henhold til Holmestrand kommunes regler om anbud og Norsk Standard 3400, herunder om kontrakter er undertegnet av bemyndigede personer innenfor akseptabel tidsramme? Er regnskapsførsel og rapportering i henhold til gjeldende regnskapsforskrifter, Kommuneloven og internt regelverk? Er tilleggsarbeider i tråd med normer gitt i markedet forøvrig? REVISORS ANBEFALINGER Vedlegg 1: Anbefalinger Utarbeidet av Side 2 av 38

3 0. SAMMENDRAG I dette prosjektet har hovedmålsettingen vært å gi tilfredsstillende tilbakemeldinger på bystyrets vedtak. Bystyret bad kontrollutvalget spesielt vurdere følgende forhold: a) Forskjellen mellom opprinnelig ramme og endelig kostnad? Revisors konklusjon: Revisjonen antar at det er flere forhold som har ført til at det ble et vesentlig avvik mellom opprinnelig budsjettramme gitt i forprosjektet på 147,2 mill. kroner, pluss minus 20 %, og sluttkostnaden på 188,7 mill. kroner per desember 2005 for byggeprosjektet Rove gård. Generelt Revisjonen har registrert at opprinnelig ramme på 147,2 mill. kroner ble redusert ved budsjettbehandlingen i bystyret den 14. desember 2001 til 143,7 mill. kroner, dette ifølge budsjettdokumentene. Ny ramme for sykehjemmet ble derved 118,6 mill. kroner og fortsatt 25,1 mill. kroner til omsorgsboligene. Revisjonen vil understreke at det ble angitt en kalkyleusikkerhet på skisseprosjektstadiet på inntil 20 %, det vil si knappe 30 mill. kroner, som mulig tillegg til anslått ramme på 147,2 mill. kroner. Dette ble det ikke tatt høyde for ved behandling av rammebevilgningen. Rammen ble som nevnt ovenfor heller nedjustert med 3,5 mill. kroner i følge budsjettdokumentene. Revisjonen vil nedenfor presentere de forhold som vi mener har hatt størst betydning for avviket mellom gitt ramme og sluttregnskap. Anbudsrunden våren 2002 krevde vesentlige høyere beløp enn det bystyret hadde vedtatt i sin ramme for prosjektet. Prosjektet ble administrativt endret i etterkant av anbudene ved et avklarende møte mellom rådmannen og entreprenørgruppen 24. juni Revisjonen kan ikke se at endringene ble politisk forankret. Ei heller ble økt behov på 12,6 mill. kroner til prosjektet, som følge av endringene, behandlet i bystyret. Beløpene er hentet fra arkitektens budsjettoppstilling datert 6. desember 2002 til Holmestrand kommune. Dette forklarer 13 millioner kroner av merkostnaden i prosjektet. Justert budsjett fra arkitekten viste per utgangen av november ,3 mill. kroner. Som en tilleggsopplysning ble arealene for både sykehjemmet og omsorgsboligene redusert med 430 m 2 i forhold til forprosjektet, til tross for ny økt budsjettramme med 12,6 mill. kroner. Arealet for sykehjemmet ble redusert med 140 m 2 og omsorgsboligene ble redusert med 300 m 2. Budsjetterte utgifter til arkitekter og rådgivere, som opprinnelig var budsjettert med 10,6 mill. kroner for hele prosjektet, viser en sluttregning på hele 21,7 mill. kroner, det vil si merkostnader på 11 mill. kroner til arkitekter og rådgivere i forhold til nøkkeltall. Disse merutgiftene forklarer nye 11 mill. kroner av avviket. Utarbeidet av Side 3 av 38

4 Tilleggsarbeider og endringer under veis i byggeprosjektet utgjør 36 mill. kroner, inklusiv forliket med NCC tillagt mva. Merkostnader til arkitekt og rådgivere inngår ikke i denne summen. Omprosjekteringen og endret krav i byggefasen har hatt en vesentlig betydning for disse tilleggene. Endringsmeldinger og tillegg på hovedkontrakt inklusiv forlik utgjør 32 mill. kroner. Endringer og tillegg beløper seg derved til 36 % av bygningskontraktene. Dette anses å være vesentlig i overkant av norm for byggeprosjekter, selv i de tilfeller hvor prosjekter omfatter både nybygg og rehabiliteringsabeider. Tilleggsarbeidene er ikke splittet på nybygg sykehjem, rehabilitering gamle Rove eller nye omsorgsboliger, slik at revisjonen ikke kan se hvor de største tilleggene er belastet. Samlet var det budsjettert med 13 mill. kroner til uforutsett i forprosjektet. Dette dekket knapt merkostnaden til arkitekt og rådgivere. Samlet for prosjektet viser sluttregnskapet tillegg og endringer inklusiv forlik på 47 mill. kroner. Derfor vesentlig sprekk på posten uforutsett med hele 34 mill kroner. I følge dokument fra avklarende møte den 24. juni 2002, vedtok man administrativt å omprosjektere omsorgsboligene. Ny forankring gjennom politisk behandling og endret forutsetning etter anbudsrunde kan ikke ses gjennomført. Dette til tross for at det klart går fram av dokumentene at det forelå merkostnader for omsorgsboligene i en størrelsesorden av tilnærmet 6 mill. kroner, eller 24 % avvik ved igangsettelse. Dette etter at prosjektet var redusert med 300 m 2. Sluttresultat ble en overskridelse på hele 13 mill. kroner eller 52,5 % for omsorgsboligene. Dette i forhold til kommunestyrets gitte ramme i juni Av andre forhold kan nevnes at utenomhusarbeidene ble 3,1 mill. kroner dyrere enn antatt i forhold til nøkkeltall. Revisjonen konkluderer med at vesentlige avvik allerede ved byggestart skulle vært innrapportert til kommunestyret av rådmannen, dette på bakgrunn av anbudsdokumenter, inngåtte kontrakter og budsjettdokumenter. Revisjonen anser også at rådmannen heller ikke har fulgt opp framlegg om budsjettendringer i byggeperioden. Dette vil igjen si klare brudd på kommunelov, forskrifter om årsbudsjett og Holmestrand kommunes eget økonomireglement. b) Politisk og administrativ ledelse og oppfølging av prosjektet. Dette skulle også vurderes i forhold til kommunelovens bestemmelser. Revisors konklusjon: Saksfremstillingene til prosjektet har gjennomgående vært uoversiktlige og kritikkverdige. Disse viser dårlig økonomistyring og manglende formell behandling på flere områder. Revisjonen stiller spørsmålstegn ved den måten som prosjektet økonomisk og administrativt har vært tilrettelagt. Svak og mangelfull budsjettering gjenspeiles også gjennom årsregnskapet og mangelfull økonomisk informasjon til bystyret. Utarbeidet av Side 4 av 38

5 Revisjonen viser til kommunelovens bestemmelser og forskrift om årsbudsjett. Herunder pålegges kommunene å se til at økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet, og at denne gir en realistisk oversikt over forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det er i følge gjeldene forskrifter ikke anledning til å nettobudsjettere i investeringsbudsjett. Investeringsbudsjettet skal oppføres som bruttobudsjett. Dette er ikke gjennomført for Rove sykehjem og omsorgsboligene. Slik som dette prosjektet er tilrettelagt i økonomiplanen, har det ingen totalramme med tilhørende fullfinansiering og derav finansiering utover egenfinansiering, før prosjektet nærmest var avsluttet. Dette betraktes av revisjonen å være klart i strid med gjeldende bestemmelser. Dokumentene avdekker en lite tilfredsstillende budsjettering med henblikk på statens tilskudd til kompensasjon for renter og avdrag samt oppstartstilskudd. Noe av feilinformasjonen til bystyret er rettet opp i 2004/2005. Tilskuddene var beregnet til totalt kr 63,4 mill. kroner for hele prosjektet. Holmestrand kommune tok det som en forutsetning at disse tilskuddene skulle være den eksterne finansieringen av prosjektet på 147,2 mill. kroner og mellomfinansierte ikke tilskuddene. Revisjonen mener at administrasjonen ved oppstart og igangsettelsen tok grundig feil i sine forutsetninger. Rente- og avdragskompensasjonen, som totalt var beregnet til 38,6 mill. kroner, blir utbetalt som årlige tilskudd for å dekke rente- og avdragsutgiftene til prosjektet i driftsregnskapet over en 30 års periode. Tilskuddet kunne av den grunn ikke inngå som en del av finansieringen. Beløpet på 38,6 mill. kroner kan revisjonen fortsatt ikke se er formelt vedtatt som finansiering. Deler av beløpet er derimot dekket i regnskapet, ved at oppstartstilskuddet ble inntektsført uten vedtak med ca 25 mill. kroner for mye i regnskapsåret I juni 2001 ble kommunestyret invitert til å fatte beslutning om at egenfinansieringen til nytt sykehjem ville beløpe seg til 76,5 mill. kroner. Som følge av budsjettsprekk, har egenfinansieringen økt vesentlig fra opprinnelig anslått beløp på 76,5 mill. kroner til 125,3 mill. kroner. I tillegg kommer mellomfinansiering av kompensasjonstillskuddet på 38,6 mill. kroner fra Husbanken, som over tid blir tilbakeført kommunen. Opprinnelig var forutsetningen at omsorgsboligene skulle etableres som egen stiftelse, slik at kostnadene vedrørende denne delen av prosjektet ikke ville bli belastet kommunen. I ettertid viste det seg at omsorgsboligene ikke ble etablert som egen stiftelse, slik at også dette prosjektet måtte finansieres av kommunen. Uansett skulle bruttofinansiering av omsorgsboligene fra dag en vært innarbeidet i budsjettet for Holmestrand kommune, siden kommunen stod som byggherre og inngikk kontrakter med entreprenører m.fl. Dette er klart brudd på kommunelovens bestemmelser. Skal økonomiplanen i Holmestrand kommune ha noen mening som styringsverktøy, må alle kostnader til prosjekter og finansiering tas inn i økonomiplanen, som forutsatt etter kommunelovens bestemmelser og økonomireglementet. Dette også som et ledd i kommunens økonomistyring og kontroll mot rammer, rapportering m.v. Det er ikke tilfredsstillende nok å bygge på nøkkeltall fra et forprosjekt slik som på Rove sykehjem og omsorgsboligene. Økonomiplanen og budsjettet skulle til enhver tid gjenspeilet reelle tall etter at bystyret på forhånd skulle vært forelagt endrede rammer i prosjektet. Utarbeidet av Side 5 av 38

6 Fremlagte regnskaper eller kommunens tilrettelagte økonomisystem, har som følge av manglende grunnlag ikke gitt tilfredsstillende kontrollgrunnlag for oppfølging og etterkontroll. Foruten at det er klare brudd på budsjettforskrifter og kommunelovens regler, konstaterer revisjonen også klare brudd på økonomireglementets bestemmelser, gitt av bystyret i desember Dette gjelder i forhold til både bygging av nytt sykehjem, ombygging gamle Rove samt omsorgsboligene. Utarbeidet av Side 6 av 38

7 1. INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Generelt Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget har ansvar for at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon, og at det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestinget vedtak og forutsetninger, jf. kommuneloven 77 nr. 4. Prosjekt Rove gård Forvaltningsrevisjonsprosjektet Gjennomgang av byggeprosjektet Rove gård ble vedtatt av kontrollutvalget i Holmestrand kommune den , ref. saksnr. 036/05, på bakgrunn av bystyrets vedtak i sak 097/05. Valg av prosjekt har sin bakgrunn i de store overskridelsene som byggingen av nytt sykehjem medførte for Holmestrand kommune. 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET Bystyret i Holmestrand kommune fattet følgende vedtak i 2005: 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 2.1 FORMÅL Formålet med prosjektet er at revisjonen skal gi tilfredsstillende tilbakemeldinger på Bystyrets vedtak. Utarbeidet av Side 7 av 38

8 2.2 PROBLEMSTILLINGER Med bakgrunn i formålet med prosjektet har revisor utledet følgende problemstillinger: Er organiseringen av prosjektet i henhold til vedtak i politisk organ? Er forprosjektfasen gjennomført/behandlet i tråd med normale prosedyrer i byggesaker? Er prosjektet finansiert og styrt etter interne og eksterne vedtak/regler? Er anbudsprosessen gjennomført i henhold til Holmestrand kommunes regler om anbud og Norsk Standard 3400, herunder om kontrakter er undertegnet av bemyndigede personer innenfor akseptabel tidsramme? Er regnskapsførsel og rapportering i henhold til gjeldende regnskapsforskrifter og internt regelverk? Er tilleggsarbeider i tråd med normer gitt i markedet forøvrig? 3. REVISJONSKRITERIER 3.1 LOV OG REGELVERK SOM RAMMEBETINGELSER FOR KOMMUNAL ØKONOMISTYRING Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å vurdere funn som undersøkelsen har avdekket, dvs. revisjonskriterier er de krav revisor reviderer opp mot Eksterne rammebetingelser Lov om kommuner og fylkeskommuner 25/9 nr Lov om offentlige anskaffelser av Lov om bokføring (Bokføringsloven) av Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner Forskrift om offentlige anskaffelser Forskrift om tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Den Norske Stats Husbank Norsk standard 3400 Regler om anbudskonkurranser for bygg og anlegg. Denne standarden er nå erstattet av NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser. Norsk standard 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider. Denne standarden er nå erstattet av NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Utarbeidet av Side 8 av 38

9 HB 8.B.9, Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser, oppstartstilskudd og kompensasjonstilskudd til dekning av renter og avdrag på lån under handlingsplan for eldreomsorgen og opptrappingsplan for Psykisk helse Interne rammebetingelser Instruks for organisering av byggherreapparatet i Holmestrand kommune, vedtatt av Bystyret , sak 35/93 videreført i sak 95/26 Økonomiplan Holmestrand kommune Aktuelle vedtak fra formannskap, bystyret og drifts- og reguleringskomiteen Økonomireglement av PA-BOK i prosjekteringsfasen PA-BOK i utførelsesfasen 4. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Revisjonen har gjennomgått politiske vedtak knyttet til prosjektet. Videre har revisjonen intervjuet sentrale personer i ledelsen av byggeprosjektet for Rove gård og andre personer som har hatt tilknytning til prosjektet. Budsjett- og regnskapstall for prosjektet er analysert og anbudsprosessen i prosjektet er vurdert. Rapporten er forelagt rådmannen i Holmestrand kommune til høring. Rådmannens uttalelse ettersendes med eventuelle tilleggskommentarer fra revisjonssjefen. 5. FAKTADEL 5.1 ORGANISERING Prosjektorganisasjon for utbygging av nytt sykehjem og nye omsorgsboliger Utarbeidet av Side 9 av 38

10 Organisasjonsplan i forprosjektfasen og detaljprosjekt- og utførelsesfasen Utarbeidet av Side 10 av 38

11 Berntzenutvalget utredningsutvalg vedr. Holmestrand sykehjem, ble oppnevnt av bystyret i Holmestrand kommune (sak nr. 13/2000). Utvalget skulle drøfte følgende hovedtemaer: Vurdering av gamle Rove hovedbygning Lokalisering av nytt sykehjem og nye omsorgsboliger Mål og funksjon av nytt sykehjem Mål, funksjon og disponering av dagens og de nye omsorgsboliger I mai 2000 ble ArkitektGruppen Drammen AS engasjert for arbeid med skisseprosjekt for nytt sykehjem og nye omsorgsboliger i Holmestrand kommune. I samme periode ble det opprettet en arbeidsgruppe (Prosjektgruppe) som skulle ivareta samarbeidet mellom arkitekten og fagmiljøet samt ivareta at utbyggingen skjedde på en slik måte at effektiv drift og optimal fleksibilitet ble ivaretatt. Gruppen bestod av: Prosjektleder (koordinator) fra kommunen, en representant fra sykehjemmet, en representant fra teknisk sektor og en representant fra arkitektkontoret. Bystyret i Holmestrand kommune vedtok i møte , på bakgrunn av Berntzenutvalgets innstilling, å bygge nytt sykehjem med 55 plasser og 24 nye omsorgsboliger på Rove gård. Prosjektet skulle også innebære en ombygging av den gamle hovedbygningen på Rove til bl.a. hjemmetjenesten med mer. Den 6. november 2000 ble byggekomité etablert av rådmannen med følgende medlemmer: Rådmann (formann), drifts- og reguleringssjef, helse- og omsorgssjef og en representant fra ArkitektGruppen Drammen AS. Byggekomitéen skulle legge premisser for detaljplanleggingen, organisere byggherreansvaret og godkjenne prosjektet ved fastsatte milepæler. Byggekomitéen skulle fungere som byggherrens øverste organ for hele prosessen og komitéen hadde sin myndighet og sine fullmakter gjennom rådmannen. F.o.m. 8. februar 2001 ble det engasjert prosjektleder (PL) for nytt sykehjem og nye omsorgsboliger på Rove. Engasjementet skulle ha en varighet på 3 år. 5.2 BYGGEBUDSJETTER Generelt Skisseprosjektet ble vedtatt i bystyret Bystyret vedtok i møte å innarbeide kostnadene for nytt sykehjem i økonomiplanen. Samlet prosjektkostnad ble i 2001 beregnet til 147,2 mill. kroner, herav 122,1 mill. kroner til nytt sykehjem og 25,1 mill. kroner til omsorgsboligene, +/- 20 % ut i fra nøkkeltall utarbeidet av ArkitektGruppen Drammen AS. Prosjektet skulle finansieres med statstilskudd på 63,4 mill. kroner og en egnefinansiering på 83,8 mill. kroner. Omsorgsboligene var opprinnelig tenkt tilrettelagt som en egen stiftelse, i følge fremlagte dokumenter, slik at kostnadene for denne delen av prosjektet ikke skulle belastes kommunen. Utarbeidet av Side 11 av 38

12 5.2.1 Sentrale innstillinger og vedtak Revisjonen har lagt stor vekt på dokumentert informasjon til bystyret i denne sak. Revisjonen har derfor valgt å vise til utdrag fra vedtak i bystyret og andre, som gjelder bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger i Holmestrand kommune. År 2000 Sak nr. 13/2000, behandlet i bystyret Fremtidig sykehjem Oppnevning av utvalg, forslag til mandat Berntzenutvalget ble oppnevnt med oppdrag å utarbeide et skisseforslag i henhold til gitt mandat. Det ble avsatt kr ,- til rådighet for utvalget til forprosjektering. Beløpet skulle dekkes av fond. Sak nr. 62/2000, behandlet i bystyret Fremtidig bo- og behandlingssenter Bystyret bes om å avsette kr til videre prosjektering av sykehjem og omsorgsboliger (innarbeides i budsjettet i 2001). Revisors kommentar: Det kan ikke utledes av vedtaket hvordan midlene skulle finansieres. Det ble imidlertid brukt investeringsfond som dekningsmåte. År 2001 Sak 060/01, behandling i bystyret Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Rove Revisjonen legger spesielt dette vedtaket til grunn for omtale av de avvik som fremstilles mellom budsjettert ramme og endelige regnskapstall. Utarbeidet av Side 12 av 38

13 Revisors kommentar: Bystyret vedtok at egenfinansieringen av nytt sykehjem, samt kostnader for økt personalressurs omsorgsboliger og hjemmetjenesten, måtte innarbeides i i økonomiplanen. Revisjonen tolker vedtaket dit hen at kommunen ved dette tidspunkt allerede så bort fra egenfinansiering av omsorgsboligene, som var stipulert til 7,3 mill. kroner, +/- 20 %. Dette anser revisjonen var en feil forutsetning. Revisjonen viser også til stipulerte kostnader gjennom nøkkeltall og omtale til prosjektene som fulgte bystyresaken. Dette er vist nedenfor. Utarbeidet av Side 13 av 38

14 Vedlegg til sak fremlagt : Utarbeidet av Side 14 av 38

15 Utarbeidet av Side 15 av 38

16 Utarbeidet av Side 16 av 38

17 Revisjonen har sakset utdrag fra saksfremstillingen fra : Som det fremgår av dokumentasjonen bygger anslaget i stor grad på nøkkeltall tillagt +/- 20 %. Egenfinansiering til sykehjem og omsorgsboliger Revisor retter søkelyset på hvordan Husbankens tilskuddsordning fungerer, siden disse overføringene ikke er behandlet korrekt ved finansiering av sykehjemmet og omsorgsboligene. Tilskuddsordningen fra Husbanken er delt i to: Det gis et oppstartstilskudd til opprettelse av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Oppstartstilskuddet skal inntektsføres i kommunenes investeringsregnskap. Det gis et tilskudd til kompensasjon for renter og avdrag på lån, kompensasjonstilskudd, til prosjekter som har fått oppstartstilskudd. Kompensasjonstilskuddet kan brukes både til investeringer og drift i kommunenes helse- og sosialsektor. Dette skal inntektsføres i kommunens driftsregnskap. Først når byggearbeidene er fullført, overføres oppstartstilskuddet til kommunen. Kompensasjonstilskuddet blir utbetalt i desember hvert år, som et årlig tilskudd, for å dekke lån og rentebeløp over lånets løpetid. Utarbeidet av Side 17 av 38

18 Revisors kommentar: Kommunen beregnet statstilskuddet for sykehjemmet til 45,6 mill. kroner, inklusiv oppstartstilskudd og kompensasjonstilskudd, dvs. at egenfinansieringen ble redusert med disse tilskuddene. Slik regelverket er, og var, utbetales kompensasjonstilskuddet som årlige utbetalinger og skal inntektsføres i driftsregnskapet. Revisjonen mener derfor Holmestrand kommunen har bygget på helt feil forutsetninger, da de beregnet kommunenes egenfinansiering til prosjektene. Egenfinansieringen for sykehjemsdelen skulle etter revisjonens vurdering ikke vært redusert med 25 mill. kroner i beregnet kompensasjonstilskudd. Det vil igjen si at egenfinansieringen skulle vært satt til 101,5 mill. kroner. I tillegg skulle kommunen i utgangspunktet (i juni 2001) tatt hensyn til at oppstartstilskuddet på 20,6 mill. kroner, først skulle utbetales når sykehjemmet var tatt i bruk. Sagt med andre ord trengte kommunen en mellomfinansiering av dette tilskuddet. Dette kom først opp som en sak i desember Revisjonen antar at vedtaket i bystyret ble fattet på feil saksgrunnlag, mulig p.g.a. manglende kompetanse/kunnskap i administrasjonen. De samme forhold og vedtak skulle også omfattet omsorgsboligene. Sak 97/2001 og 98/2001, behandlet i bystyret Utdrag fra økonomiplan vedrørende kostnad og finansiering av nytt sykehjem vises under: Revisors kommentar: Dokumentasjonen for bystyrets behandling i juni 2001 viser en egenfinansiering av nytt sykehjem på 76,5 mill. kroner. Budsjettsaken over viser at rådmannen foreslår i økonomiplan at det føres opp til sammen 70 mill. kroner fordelt med 35 mill. kroner i 2002 og 35 mill. kroner i I saken over er kostnaden vedrørende nybygg sykehjem og ombygging av Rove redusert fra 122,1 mill. kroner til 118,6 mill. kroner, +/- 20 % i henhold til utarbeidet forprosjekt, dvs. 3,5 mill. kroner. Egenfinansieringen ble redusert med 6,5 mill. kroner, fra 76,6 mill. kroner til 70 mill. kroner, dvs. at prosjektet fikk en underdekning på 3 mill. kroner i forhold til ny ramme på 118,6 mill. kroner. Rådmannens forslag i Økonomiplan over samt Årsbudsjettet for 2002 ble vedtatt av bystyret. Utarbeidet av Side 18 av 38

19 I siste setning i økonomiplanen over, står det at omsorgsboligene er etablert som egen stiftelse, slik at kostnadene vedrørende denne delen av prosjektet ikke vil bli belastet kommunen. Dette er en påstand som administrasjonen framsetter og som revisjonen ikke kan se det er dekning for. År 2002 Sak 064/02, behandlet i bystyret Investeringsbudsjettet for nytt sykehjem ble justert ned fra 35 mill. kroner til 30 mill. kroner i 2002 gjennom endret vedtak i bystyret. Rest egenbevilgning for prosjektet, 40 mill. kroner, ble ført opp til dekning i økonomiplanen for mill. kroner i 2002 til nytt sykehjem skulle iflg. bystyrets vedtak lånefinansieres. Bevilgninger gitt pr. juni 2002 kan derfor sammenfattes slik: Nytt sykehjem: 2000 kr kr kr kr Sum bevilget kr Omsorgsboliger: Sum bevilget kr 0 Budsjettet viser manglende bruttofinansiering og underdekning på kommunens egenandel. Endrede forutsetninger Etter innhentet anbud ble det i juni 2002 avholdt et avklarende møte, før det ble inngått kontrakt med NCC. Utdrag fra møtets innhold refereres nedenfor. Referatet viser at kontraktsforutsetningen ble endret, som følge av at anbudene lå vesentlig for høyt i forhold til budsjettavsetning, og prosjektet måtte bli gjenstand for bearbeiding med formål å redusere byggekostnader. Omsorgsboligene skulle omarbeides til lette, panelte trehus m/saltak uten kjeller og de skulle koples sammen for effektiv utnyttelse av teknisk anlegg. I tillegg skulle sykehjemmets fløy E fjernes, og sykehjemsplassene flyttes inn i utvidet fløy A. Utarbeidet av Side 19 av 38

20 Revisors kommentar: Revisor kan ikke se at ovennevnte endrede forutsetninger ble presentert for bystyret. Det fremgår også av nedennevnte skisse at endringer i byggeprosessen i stor grad også påvirker totalkostnaden for prosjektutførelsen, noe også kostnadene til arkitekten og rådgiverne viser. Nytt rammegrunnlag, med endret kalkyle, skulle etter revisjonens skjønn vært forelagt bystyret på dette tidspunkt. Utarbeidet av Side 20 av 38

21 Modell for kostnadsutvikling i byggeprosjekt Revisjonen har muntlig fått opplyst at prosjektet/byggingen ble satt i gang før man konkret visste hvordan endelig bygg skulle være. Erfaringstall fra tidligere prosjekter i samme bransje tilsier at dersom det blir mange endringer på et prosjekt etter prosjekteringsfasen, stiger kostnadene. Kurven viser at det er viktig å ta de riktige beslutningene tidlig, for å unngå store overskridelser. Sak 068/02: Økonomiplan , behandlet i bystyret Fortsatt opereres det med vesentlig feil informasjon til bystyret om egnefinansiering og omsorgsboligenes dekningsmåte. Revisjonen kan ikke se at forutsatte salgsinntekter inngår som finansiering. Utarbeidet av Side 21 av 38

22 Først ved behandlingen av budsjettet for 2003 gjøres bystyret oppmerksom på at anslaget over kommunens netto tilskudd blir i minste laget. Sak 092/02, behandlet i bystyret Revisors kommentar: I saksfremstillingen over kommer det frem at gjennomføringen av sykehjemmet for en nettoramme på 70 mill. kroner kan bli i minste laget. Her rapporteres det om at det kan bli aktuelt med ytterligere endringer av prosjektet, uten at det her bes om tilleggsbevilgninger. Dette er ikke i tråd med bestemmelsene i kommunelovens 47. Det foreslås at det bevilges Utarbeidet av Side 22 av 38

23 inntil 65 mill. kroner til prosjektet på Rove i Dette er en økning på 25 mill. kroner, som gjelder en mellomfinansiering av oppstartstilskuddet fra staten, som først utbetales når byggene skal tas i bruk. Etter revisors vurdering burde dette, som nevnt foran, vært kjent når man startet opp prosjektet. Revisjonen er forundret over at kompensasjonstilskuddet på dette tidspunktet, fortsatt ikke blir nevnt i saksfremstillingen, i det disse midlene skulle vært gjenstand for finansiering. 65 mill. kroner i 2003 til nytt sykehjem skal iflg. bystyrets vedtak lånefinansieres. Fortsatt opplyses det også på dette tidspunkt at omsorgsboligene skal overdras til boligstiftelse når de er ferdigstilt og ikke skal belaste kommunebudsjettet. Disse skulle selvsagt vært mellomfinansiert over Holmestrand kommunes budsjett. Bevilgninger gitt pr. desember 2002 kan derfor sammenfattes slik: Nytt sykehjem: 2000 kr kr kr kr Sum bevilget kr Omsorgsboliger: Sum bevilget kr 0 Budsjettet er ikke oppført i tråd med forskriftene. Ei heller er finansiering av kompensasjonstilskuddet fremlagt til politisk behandling. Utarbeidet av Side 23 av 38

24 År 2003 Sak 101/03, Årsbudsjett 2004, bevilget i bystyret Utarbeidet av Side 24 av 38

25 Revisors kommentar: Først i desember 2003 blir bystyret gjort oppmerksom på hvordan rente- og avdragskompensasjonen virker. Revisjonen antar at dette må skyldes manglende innsikt og kompetanse. Hele finansieringen må defineres som dårlig økonomistyring. Bevilgninger gitt pr. desember 2003 kan sammenfattes slik: Nytt sykehjem: 2000 kr kr kr kr kr Sum bevilget kr Omsorgsboliger: 2004 kr Sum bevilget kr Totalt bevilget hele prosjektet Rove gård kr Her bevilges 30,8 mill. kroner til omsorgsboligene, når anslaget minst var 32 mill. kroner i juni Saken over viser følgende bevilgning til sykehjem og omsorgsboliger i 2004: Nytt sykehjem 11,4 mill. kroner 24 omsorgsboliger Rove 30,8 mill. kroner Totalt 42,2 mill. kroner Revisjonen kan ikke utlede av saken noen forklaring på bevilgningen på 11,4 mill. kroner til sykehjemmet i Merforbruket blir dårlig beskrevet i saksdokumentene. Først i desember 2003 kommer det frem at kommunen må finansiere omsorgsboligene som opprinnelig skulle etableres som en stiftelse. Rådmannen foreslår at finansieringsbehovet på 42,2 mill. kroner dekkes inn ved økt låneopptak. Det opplyses at ordningen med rente- og avdragskompensasjon fra staten vil finansiere et låneopptak på 38,6 mill. kroner, forutsatt 30 års avdragstid. Lånerammen for dette prosjektet har på dette tidspunktet økt fra opprinnelig ca. 70 mill. kroner til 137,3 mill. kroner, dvs. en økning på 67,3 mill. kroner. Utarbeidet av Side 25 av 38

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

OPPFØLGING AV INVESTERINGSPROSJEKTET HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL

OPPFØLGING AV INVESTERINGSPROSJEKTET HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL OPPFØLGING AV INVESTERINGSPROSJEKTET HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL HOF KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Vedlegg: 1. Uttalelse

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Kommunestyresalen 12. november 2015 Fra sak: Til sak: 35/2015 40/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.02.2016 2015/7184/SIHO/331.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 Vår ref. Rauma kommune Vollan 8

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Rehabilitering av Stridsklevhallen

Rehabilitering av Stridsklevhallen Rehabilitering av Stridsklevhallen - Porsgrunn kommune - Delrapport 2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt nr: 705012 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag - delrapport 2...iii Problemstillinger...iii 1 Innledning...1

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05). Dato: 4. april 2006 Fullmaktssak /06 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (02/05). PEAD BBE-1632-200401430-97 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ Rapport om Konsulenttjenester 1998-1999 Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: febr.- mars 2000 Per-Martin Svendsen revisjonssjef Morten Mjølsnes fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

RAPPORT AVGRENSET UNDERSØKELSE OG GRANSKING AV NYE MOMENTER 2005 ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE

RAPPORT AVGRENSET UNDERSØKELSE OG GRANSKING AV NYE MOMENTER 2005 ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE RAPPORT AVGRENSET UNDERSØKELSE OG GRANSKING AV NYE MOMENTER 2005 ØSTRE BOLÆRNE SAMEIE (Foto: Båtmagasinet) UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING. ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/3 Sakstittel: GODKJENNING AV REGNSKAP - VANNUTBYGGING Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Byggregnskapet, datert

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer