ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS"

Transkript

1 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Pasqyrat Financiare Vjetore dhe Raporti i Auditorëve të pavarur 01 Janar Dhjetor

2 Përmbajtja: Raport i auditorëve të Pavarur Pasqyra e Pozitës Financiare Pasqyra e te Hyrave dhe Shpenzimeve Shënimet e pasqyrave financiare

3 Raport i Auditorëve te pavarur Drejtuar Kryesisë së Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Raport mbi Pasqyrat Financiare për qëllime specifike Opinion i kualifikuar Ne kemi audituar Raportet financiare të bashkëngjitur të Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (në vijim referuar si Subjekti Politik apo AAK ), të përbëra nga pasqyra e Pozitës Financiare me 31 Dhjetor 2016, pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën e përfunduar me këtë datë, dhe informacionin tjetër shpjegues të përfshira në fq Sipas mendimit tonë, me përjashtim të efekteve të çështjeve të përshkruara në seksionin e Bazës për Opinionin të kualifikuar të raportit tonë, pasqyrat financiare të bashkangjitura paraqesin drejt, në të gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të subjektit Politik me datën 31 Dhjetor 2016, dhe te hyrat dhe shpenzimet për vitin që mbyllet në këtë datë, në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-174 Për financimin e subjekteve politike dhe me Ligjin Nr. 04/L-212 Për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L- 174 Për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04/L-058 Baza për opinionin të kualifikuar Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar më tej në Përgjegjësitë e Auditorit ne paragrafin për Auditimin e Pasqyrave Financiare të raportit tonë. Ne jemi të pavarur nga Shoqëria në përputhje me Kodin e Etikës për Profesionistet Kontabël të Bordit të Standardeve Ndërkombëtare të Etikës për Profesionistet Kontabël (Kodi i BSNEPK) së bashku me kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare në Kosovë, dhe ne kemi përmbushur përgjegjësitë tona të tjera etike në përputhje me këto kërkesa dhe Kodit IESBA. Ne besojmë se evidenca e auditimit që ne kemi marrë është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të dhënë bazat për opinionin tonë. - Siç paraqitet në shënimin 5 të pasqyrave financiare, detyrimet tjera janë të prezantuara në vlerë 66, euro me 31 Dhjetor 2016 (56, euro; 31 Dhjetor 2015). Në mungesë të konfirmimeve nga palët e treta, ne nuk ishim në gjendje, duke aplikuar procedurat standarde dhe alternative të auditimit të përfitojmë një siguri të arsyeshme në lidhje me tërësinë, ekzistencën dhe saktësinë e vlerës 58, Euro 31 dhjetor SP gjatë vitit 2016 ka operuar me një (1) llogari kryesor bankare dhe me 27 nënllogari në kuadër të Raiffesisen Bankës në kundërshtim me kërkesat ligjore te Ligjit Nr. 04/L-212 Për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-174 për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04/L- 3

4 058 neni 3 pika 3, c cili lejon subjektet politike te kenë një llogari te vetme bankare. - Siç është prezantuar në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve të bashkangjitur, në kategorinë e shpenzimeve të pagave, SP ka deklaruar shpenzime ne vlerë 7, euro e cila iu është paguar personave të caktuar në emër të shërbimeve, për të cilat pagesa nuk kanë dëshmi të shpenzimeve e as nuk janë trajtuar si paga dhe nuk janë tatimuar për Tatimin e Mbajtur në Burim bazuar në kërkesat ligjore ne fuqi. - Gjatë auditimit tonë ne kemi konstatuar se nga totali i shpenzimeve të deklaruara ne vlerë 449, euro për vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2016, 60, euro janë mjete të transferuara-bartur kesh degëve të saja mirëpo pa u mbështetur me dokumentacion mbështetës mbi ndodhjen e shpenzimeve. Theksim i çështjes Ne tërheqim vëmendjen në lidhje me gjetjet e mëposhtme: - Subjekti politik nuk ka shpalosur shënimet mbi pagesat e kryera në vlerë mbi 5, Euro një marrësi te vetëm brenda ditës ashtu siç parashihet ne ligjin Nr. 04/L-212 Për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-174 Për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04/L- 058, neni 15 Raportimi Financiar. - Subjekti Politik nuk e ka të definuar me Statut, mundësinë e ushtrimit të kontrollit të brendshëm financiar të saj dhe të drejtën e anëtarëve për t u informuar për të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e subjekteve politike si dhe për përgjegjësinë e organit gjegjës për transaksione financiare, ashtu siç parashihet ne ligjin Nr. 04/L-212 Për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-174 Për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04/L- 058, neni 17 Kontrolli i Brendshëm - Për pagesat e lokaleve të marra me qira, SP nuk iu është përgjigjur kërkesave ligjore që burojnë nga Ligji Nr. 05/L-028 për Tatimin e Mbajtur në Burim në qira Neni Subjekti Politik ne blerjet e kryera nuk ka aplikuar ndonjë procedure te tenderimit e cila do te mundësonte një shfrytëzim sa më efikas, me kosto ekonomike, transparente dhe të drejtë të fondeve të subjektit politik. Përgjegjësia e menaxhmentit dhe e atyre te ngarkuar me qeverisje për Pasqyrat Financiare Menaxhmenti është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave financiare në përputhje me Ligjin Nr. 04/L-212 Për plotësimin dhe 4

5 ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-174 Për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04/L-058 dhe për ato kontrolle të brendshme që menaxhmenti i gjykon të nevojshme për të bërë të mundur përgatitjen e pasqyrave financiare që nuk përmbajnë anomali materiale, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit. Në përgatitjen e pasqyrave financiare, menaxhmenti është përgjegjës për vlerësimin e aftësisë së subjektit politik për të vazhduar aktivitetin e saj(parimi i vijimësisë), shpalosjen, sipas rastit, te çështjeve që lidhen me parimin e vijimësisë dhe përdorimin bazës se kontabilitet sipas parimit të vijimësisë përveç nëse menaxhmenti synon të likuidojë Subjektin Politik ose të ndërpresë operacionet, ose nuk ka asnjë alternativë realiste përveç për ta bërë këtë. Ata që janë të ngarkuar me qeverisje janë përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit të raportimit financiar të kompanisë. Përgjegjësitë e auditorit për auditimin e Pasqyrave Financiare Objektivat tona janë për të marrë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat financiare si tërësi janë pa anomali materiale të shkaktuara nga mashtrimi apo gabimi, dhe për të nxjerrë raportin e një auditorit që përfshin opinionin tonë. Siguria e arsyeshme është një siguri e nivelit të lartë, por nuk është një garanci që një auditim i kryer sipas SNA-ve do të identifikojë gjithmonë një anomali materiale kur ajo ekziston. Anomalitë mund të vijnë si rezultat i gabimit ose i mashtrimit dhe konsiderohen materiale nëse, individualisht ose të marra së bashku, pritet që në mënyrë të arsyeshme, të influencojnë vendimet ekonomike të përdoruesve, të marra bazuar në këto pasqyra financiare. Si pjesë e auditimit në përputhje me SNA-të, ne ushtrojmë gjykimin profesional dhe ruajmë skepticizmin profesional gjatë gjithë auditimit. Ne gjithashtu: Identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet e anomalisë materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit, hartojmë dhe kryejmë procedurat e auditimit në përgjigje të këtyre rreziqeve, dhe marrim evidencë auditimi që është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të siguruar një bazë për opinionin tonë. Rreziku i moszbulimit të një anomalie materiale si rezultat i mashtrimit është më i lartë se rreziku si rezultat i gabimit, sepse mashtrimi mund të përfshijë marrëveshje të fshehta, falsifikime, përjashtime të qëllimshme, informacione të deformuara, anashkalime të kontrolleve të brendshme. Sigurojmë një njohje të kontrollit të brendshëm që ka të bëjë me auditimin, me qëllim që të përcaktojmë procedurat e auditimit që janë të përshtatshme sipas rrethanave, por jo për qëllime të shprehjes së një opinioni mbi efikasitetin e kontrollit të brendshëm të Shoqërisë. Vlerësojmë përshtatshmërinë e politikave kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e çmuarjeve kontabël dhe të shpjegimeve përkatëse të bëra nga drejtimi. 5

6 Nxjerrim një konkluzion në lidhje me përshtatshmërinë e përdorimit të bazës kontabël të vijimësisë, dhe bazuar në evidencën e auditimit të marrë, nëse ka një pasiguri materiale në lidhje me ngjarjet ose kushtet, e cila mund të hedhë dyshime të mëdha për aftësinë e Shoqërisë për të vijuar veprimtarinë. Nëse ne arrijmë në përfundimin që ka një pasiguri ne duhet të tërheqim vëmendjen në raportin e audituesit në lidhje me shpjegimet e dhëna në pasqyrat financiare, ose nëse këto shpjegime janë të papërshtatshme, duhet të modifikojmë opinionin tonë. Konkluzionet tona bazohen në evidencën e auditimit të marrë deri në datën e raportit tonë. Megjithatë, ngjarje ose kushte të ardhshme mund të bëjnë që Shoqëria të ndërpresë veprimtarinë. Ne komunikojmë me personat e ngarkuar me qeverisjen, përveç të tjerave, lidhur me qëllimin dhe kohën e auditimit dhe gjetjet e rëndësishme të auditimit, përfshirë ndonjë mangësi të rëndësishme në kontrollin e brendshëm që ne mund të identifikojmë gjatë auditimit. Audit & Conto Besa Berisha Auditore Ligjore 5 Dhjetor

7 Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Pasqyrat Financiare 01 Janar 2016 deri më 31 Dhjetor, 2016 Pasqyra e Pozitës Financiare Pasuritë Me 31 Dhjetor 2016 Me 31 Dhjetor 2015 Pasuritë afatgjata Shënimi Shuma në Euro Shuma në Euro Toka, objektet dhe pajisjet 2 11, , Pasuritë e paprekshme Pasuritë tjera afatgjata Total pasuritë afatgjata 11, , Pasuritë afatshkurtra Llogaritë e arkëtueshme Parapagimet Paraja dhe ekuivalentët e parasë 3 1, , Pasuritë tjera afatshkurtra Total pasuritë afatshkurtra 1, , Total pasuritë 12, , Ekuiteti Fondet e akumuluara (114,096.91) (72,516.15) Suficiti / (deficiti) i vitit (52,106.90) (41,580.76) Total Ekuiteti (166,203.81) (114,096.91) Detyrimet Detyrimet afatgjata Huatë e pagueshme 52, Të hyrat e shtyera 11, , Gjithsej detyrimet afatgjata 63, , Detyrimet afatshkurtra Llogaritë e pagueshme dhe të tjera 4 33, , Huatë e pagueshme 15, , Detyrimet tjera afatshkurtra 5 66, , Gjithsej detyrimet afatshkurtra 115, , Gjithsej detyrimet 178, , Gjithsej ekuiteti dhe detyrimet 12, ,

8 Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Pasqyrat Financiare 01 Janar 2016 deri më 31 Dhjetor, 2016 Pasqyra e të hyrave dhe shpenzimeve Të hyrat Viti që përfundon me 31 Dhjetor Shënimi Të hyrat nga buxheti 343, , Të hyrat nga anëtarësia 0.00 Donacionet dhe kontributet në të holla 6 46, , Kontributet në natyrë në mall dhe shërbime 0.00 Të hyrat e fushatës Te hyrat e liruara nga te hyrat e shtyera 2 7, , Të hyrat tjera Gjithsej të hyrat për vitin 397, , Shpenzimet Pagat dhe kompensimet 7 301, , Shpenzimet e transportit 8, , Reklamat, reprezentacioni dhe 7 konferencat 25, , Shpenzimet e fushatës Blerja e mallrave 5, , Shpenzimet e përgjithshme 31, , Shpenzimet e ndryshme 77, , Gjithsej shpenzimet për vitin 449, , Suficiti / (deficiti) për vitin (52,106.90) (41,580.76) 8

9 1. Informata te përgjithshme Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me simbolin e saj AAK, vepron në territorin e Kosovës, ndërsa organizimi jashtë vendit, bëhet në pajtim me dispozitat ligjore të shteteve përkatëse. AAK është parti politike, qëllimet dhe parimet e së cilës janë përcaktuar me statut dhe program politik të partisë. Udhëheqja: Ramush Haradinaj (Kryetar i partisë) Përfaqësues i autorizuar financiar- Valon Tolaj Selia e partisë: Bulevardi i Dëshmorëve Nr. 49 Prishtinë Pasqyrat financiare të Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës janë përgatitur sipas kërkesave te Ligjit Nr. 04/L-212 Për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-174 Për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04/L- 058, neni 15 Raportimi Financiar. Bazuar në nenin 19 paragrafi 2 pika 7 e Ligjit Nr. 04/L-212 Për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-174 Për financimin e subjekteve politike, të ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr.04/L-058,Subjekti i regjistruar politik brenda pesë (5) ditëve të punës nga marrja e draft raporteve të audituara ka dorëzuar raportin e rishikuar financiar dhe shpjegimet lidhur me gabimet ose lëshimet të identifikuara nga auditorët. Subjekti Politik mirëmban vetëm një llogari të vetme bankare ne bankën RBKO. 9

10 Shënimi 2. Toka, objektet dhe pajisjet Bilanci në fillim të vitit (kosto historike) Blerjet gjatë vitit Zhvlerësimi i akumuluar Zhvlerësimi i vitit Bilanci në fundë të vitit (vlera neto) Toka Objektet Veturat 6, , , , Pajisjet e zyrës 8, , , , Pajisjet e teknologjisë informative 14, , , , , Pajisjet tjera 3, , , , , Gjithsej toka, objektet dhe pajisjet 33, , , , ,

11 Shënimi 3. Paraja dhe ekuivalentët e parasë Me 31 Dhjetor 2016 Me 31 Dhjetor 2015 Shuma në Euro Shuma në Euro Paraja në bankë , Paraja në arkë 1, , Gjithsej paraja dhe ekuivalentët e parasë 1, , Shënimi 4. Llogaritë e pagueshme dhe të tjera Me 31 Dhjetor 2016 Me 31 Dhjetor 2015 Shuma në Euro Shuma në Euro KESCO 2, , Kompania e Ujësjellësit Rajonal Prishtina SH.A. Prishtina , Kompania Rajonale për Mbeturina Pastrimi 4, , Të pagueshme ndaj mediave 25, , Llogarite e pagueshme te tjera Gjithsej llogaritë e pagueshme dhe të tjera 33, , Shënimi 5. Detyrimet tjera afatshkurtra Me 31 Dhjetor 2016 Me 31 Dhjetor 2015 Shuma në Euro Shuma në Euro Detyrimet për paga dhe tatime 58, , Detyrimet për qira 8, , Detyrimet për gjoba dhe ndëshkime Detyrime tjera afatshkurtër (huazimet) Gjithsej detyrimet tjera afatshkurtra 66, ,

12 Shënimi 6: Donacionet dhe kontributet në të holla Kontribuesi Pranuar nga Numri personal E pranuar ppërmes Data kur është dhenë kontributi Në euro Bankë Arkë Adresa ABDYL LAJÇI Pejë ABDYL LAJQI Pejë ABDYL MUSHKOLAJ Deçan ABEDIN MALIQAJ Suharekë ADEM MATAJ Deçan ADIL MALOKU Pejë ADMIR HASANAJ Deçan AFRIM BALAJ Deçan AFRIM DËRVISHI Gjakovë AFRIM ELSHANI Suharekë AFRIM KASTRATI Gjakovë AFRIM LIMANI Rahovec AFRIM MALOKAJ Deçan AFRIM SEJDIU Lipjan AFRIM SELIMAJ Pejë AGIM ELSHANI Pejë 1, , AGIM LOKAJ Deçan AGIM NITAJ Deçan AGIM ZARIQI Ferizaj AGON BUÇUKU Pejë AGRON DEMUKAJ Deçan

13 AGRON MUSLIJAJ Deçan AGRON NIKQI Pejë AGRON SELMONAJ Deçan AGUSTIN SHALA Gjakovë AJNISHAHE KADOLLI Suharekë ALBANE JAKA Gjakovë ALBERT GASHI Suharekë ALBERTON SAHITI Ferizaj ALBULENA KUKA Podujevë ALI BERISHA Pejë ALI TAHIRSYLAJ Deçan ARBEN BAKALLI Gjakovë ARBEN HALILI Ferizaj ARBER DEMAJ Pejë ARBER GRABOVCI Pejë ARBËRESHA AJDINI- NALLBANI Pejë ARBËRESHË HETEMAJ Kaçanik ARDIAN BERISHA Pejë ARDIAN GJINI Gjakovë ARDIAN KOTORRI Suharekë ARGJEND ZEJNAJ Deçan ARIAN ZENELAJ Suharekë ARIANIT DEMAJ Pejë ARSIM QERIMAJ Deçan ASLLAN ASLLANI Gjakovë ASLLAN FERIZI Deçan

14 ASLLAN KRYEZIU Rahovec ASLLAN LATIFI (LANI NTP) Rahovec AVDI KASTRATI Rahovec AVDI SYLAJ Suharekë AVDILFAIJA HAJDA Rahovec AVDULLAH FAZLIU Lipjan AVDULLAH HOXHA Pejë AVDYL IBERHYSAJ Deçan AVDYL KABASHI Suharekë AVDYL SHALA Deçan AVNI GASHI Lipjan AVNI MORINA Rahovec AVNI OLLURI Lipjan AZIZ BYTYQI Suharekë BAHRI GASHI Dragash BAJRAM TAHIRI Ferizaj BALI MUHARREMAJ Suharekë BARDHYL SELIMI Lipjan BASHKIM BINAKAJ Deçan BASHKIM PRELVUKAJ Pejë BASHKIM RAMOSAJ Deçan BASRI SULA Ferizaj BEJTUSH MUSTAFA Ferizaj BEQIR BERISHA Suharekë BEQIR KAJTAZI Pejë BEQIR MUHARREM KAJTAZI Pejë

15 BESARTA ARIFI Lipjan BESARTA TAHIRUKAJ Deçan BESFORT AXHANELA Prishtinë BESIM KUÇI Suharekë BESIM SELMANAJ Deçan BESMIR ZEQIRAJ Deçan BESNIK DESKU Pejë BESNIK HOTI Rahovec BESNIK LOKAJ Deçan BESNIK TAHIRI Prishtinë BETIM MATAJ Deçan BETIM QORRAJ Deçan BEXHET KU??I Suharekë BEXHET KUÇI Suharekë BILALL HADERGJONAJ Deçan BINAK VISHAJ Deçan BLERIM KUÇI Suharekë BLERIM NIKÇI Pejë BLERIM SELMONAJ Deçan BLERIM TURKAJ Deçan BRAHIM MEHMETAJ Prishtinë BRAHIM MEHMETAJ Prishtinë BRAHIM SALLAHI Ferizaj BUJAR GJOCAJ Deçan BURBUQE DEVA Gjakovë BURIM HADERGJONAJ Deçan DAFINA ROKA Gjakovë

16 DARDAN HASKAJ Deçan DAUT HARADINAJ Deçan DAUT RRUSTAJ Gjakovë DEME ABAZI Pejë DEMË ABAZI Pejë DERVISH TAHIRI Gjakovë DIELLZA HOTI Prishtinë DONIKA KADAJ-BUJUPI Kaçanik DRIN VESELAJ Pejë DRITA CURRI Hani i Elezit DRITA KRASNIQI Pejë DUGAGJIN ETEMI Ferizaj DUGAGJIN VEZVESJA Gjakovë DURIM HALILAJ Gjakovë EKREM AHMETI Prishtinë ELHAM ZHUNIQI Rahovec ELSADAT KASTRATI Kamenicë ELVER LIKAJ Deçan ELVIRE BUSHI Hani i Elezit ENVER (CACAJPrincesha Bani Sh.p.k) Prishtinë ENVER LIKAJ Deçan ENVER OSDAUTAJ Deçan ERHAN BULA Deçan ERHAN BULA Prishtinë ERVIN HOXHA Rahovec ETNIK POPAJ Rahovec

17 FADIL MALOKU Deçan FAIK BERISHA Suharekë FAIK DODA Deçan FARUK HYSENI Ferizaj FATMIR AZIZI Ferizaj FATMIR HUMOLLI Podujevë FATMIR ISKA Rahovec FATMIR KRYEZIU Rahovec FATMIRE THAQI Pejë FATON GUTAJ Gjakovë FATON JAKUPI Kamenicë FATON LOKAJ Deçan FATOS KUQI Suharekë FATOS SALIHAJ Pejë FATUSHE AZEMI Ferizaj FEIM ADEMAJ Pejë FEJZULLAH BERISHA Rahovec FISNIK DEMA Pejë FITIM SELIMI Lipjan FITORE KRASNIQI Pejë FITORE LUMA Lipjan FIXHRIJE DRAGAJ Kaçanik FLAMUR FETAHAJ Gjakovë FLORIJE BOSHNJAKU Rahovec FLORIM MATAJ Deçan FLURIJ BOSHNJAKU Rahovec FLUTER ROKA Gjakovë

18 FLUTRA ROKA Gjakovë FUAD PALLASKA Gjakovë GALDIM KRASNIQI Pejë GANI HOTI Rahovec GANIMETE QERIQI Lipjan GAZMEND BERISHA Suharekë GAZMEND HAJDARAJ Suharekë GENC SELIMI Lipjan GENTIANA IBERHYSAJ Deçan GENTIANA MAZREKAJ Deçan GZIM KRASNIQI Rahovec HABIB KROSA Ferizaj HAJDAR SUTAJ Deçan HAJREDIN GASHI Hani i Elezit HAJRUSH STUBLLA Lipjan HAKI SHEHAJ Deçan HALIL CACAJ Deçan HALIL GASHI Deçan HALIL GASHI Prishtinë HALIL TOLAJ Deçan HAMDI BYTYQI Suharekë HANE BERISHA Deçan HASAN ÇETAJ Pejë HASAN HULAJ Deçan HATE SHEHU Deçan HAZIR BERISHA Kamenicë HIDAJETE KRASNIQI Pejë

19 HYSEN BALAJ Deçan HYSEN JERLIU Kamenicë HYSNI IBRAHIMI Gjakovë HYSNI RAMAJ Deçan HYSNI RAMAJ Pejë IBRAHIM REXHAJ Pejë IBRAHIM SELMONAJ Deçan IDEAL IBERHYSAJ Deçan IDRIZ SELIMAJ Suharekë ILIR BATUSHAJ Deçan ILIR KASTRATI Kamenicë ILIRIANA HASAJ Deçan ILIRJANE GAFURI Pejë ILIRJANE GAFURRI Pejë IMER THAQI Deçan ISLAM ISUFI Kamenicë ISMAIL SADIKU Pejë ISMAIL ZENA Rahovec ISMET BARDHOSHI Gjakovë ISNI BUSHI Hani i Elezit ISUF CACAJ (GOGAJ n.t.sh.t.p) Deçan ISUF HAJDARAJ Suharekë IZER SINANI Lipjan IZET RUSHITI Ferizaj IZET ZENUNI Deçan JAKUP BERISHA Suharekë

20 JASHAR DOBRAJ Deçan KORAB MUQA Suharekë KRISTË DEDA Gjakovë KUJTIM SELMANAJ Deçan KUSHTRIM LOSHAJ Deçan KYMETE BAJRAKTARI Suharekë LABINOT SMAJLAJ Deçan LAHI BRAHIMAJ Gjakovë LIRIM QATANI Suharekë LORIK MUÇAJ Prishtinë LULZIM KABASHI Prizren 1, , MEHMET OSAJ Deçan MENDUH VLASHI Hani i Elezit MERGIM ZYMERAJ Deçan MILAZIM ABAZI Podujevë MISIN GASHI Suharekë MUHAMET BOJKAJ Deçan MUHAMET HALILI Ferizaj MUHAMET THAÇI Kamenicë MUHARREM GACAFERI Deçan MUHARREM NITAJ Deçan MUJË AVDIAJ Deçan MUJE AVDIU Deçan MURTEZ LIMANI Suharekë MUSA GJAKOVA Pejë MUSTAFA ZENA Ferizaj MUSTAFË HASANAJ Deçan

21 NADIRE HOXHA Suharekë NAIM AVDIJA Lipjan NAIM FERATI Ferizaj NAIM GASHI Suharekë NAIM HASANI Kamenicë NAIM RESHITAJ Suharekë NAIM SAHITI Pejë NASIM HARADINAJ Deçan NAZIF DEMIRAJ Suharekë NAZIM KRASNIQI Pejë NAZMI KRASNIQI Pejë NAZMI SELMANAJ Deçan NERIMANE BEGOLLI Pejë NEZAFET CENA Pejë NEZIR GECAJ Deçan NEZIR LUSHAJ Deçan NIKOLLË LLESHI Gjakovë NUHI PLAKAJ Lipjan NURIE CACAJ Deçan NURIJE CAKAJ Deçan PAJAZIT KADOLLI Suharekë PAL LEKAJ Gjakovë PËRPARIM KRASNIQI Rahovec QAMUSH BRAVA Hani i Elezit QAZIM MALOKU Deçan QËNDRESA KRYEZIU Rahovec RAMADAN GASHI Rahovec

22 RAMË MELAJ Deçan RAMIZ ÇEKAJ Deçan RAMIZ IBERHYSAJ Deçan RAMUSH HARADINAJ Prishtinë RASIM SELMANAJ Deçan REXHE VESELAJ Pejë RIFAT SELMANAJ Deçan RIFAT STOJKAJ Deçan RIZA CACAJ Deçan RRUSTEM BERISHA Pejë RRUSTEM GASHI Gjakovë RUKIJE KRASNIQI Rahovec SADIK ÇEKU Deçan SADIK ÇEKU Gjakovë SAMEDIN ZEKA Rahovec SAMI CACAJ Deçan SAMI LOKAJ Deçan SAMI SHALA Gjakovë SAMIR BYTYÇI Suharekë SANIJE THAQI Deçan SARANDA HYSENI Gjakovë SEJD TOLAJ Deçan SEJDI SEJDIU Gjakovë SELIM BERISHA Pejë SELIM MEHMETI Gjakovë SELIM SELIMI Lipjan SELMON BERISHA Deçan

23 SENAD HAXHA Suharekë SEVDIJE LOSHAJ Deçan SHABAN MEHMETAJ Deçan SHAIP SYLAJ Suharekë SHEFQET DEMHASAJ Deçan SHEFQET HASANAJ Deçan SHEMSEDIN SOJEVA Ferizaj SHEZAIR ELSHANI Suharekë SHKELZEN GOÇI Deçan SHKELZEN KULLASHI Pejë SHKËNDIJE HASANAJ Gjakovë SHKUMBIN DEMALIAJ Deçan SHKUMBIN DEMALIJAJ Deçan SHPEJTIM BYTYÇI Podujevë SHPETIM SELMANAJ Deçan SHPRESA GJONBALAJ Pejë SKËNDER AHMETAJ Deçan SKENDER ASLLANI Podujevë SKENDER DRESHAJ Pejë SKENDER HYSENI Ferizaj SKENDER KRASNIQI Rahovec SKENDER LIKA Ferizaj SMAJL LATIFI Rahovec SOKOL MYRTAJ Istog SYZANA MUSTAFAJ Deçan TALANT GJINOLLI Prishtinë TAULANT VOKSHI Gjakovë

24 TEUTA HAXHIU Gjakovë TIME KADRIJAJ Deçan UKË KRYEZIU Lipjan VALDET ASLLANI Gjakovë VALDET NURAJ Deçan VALDRIN RAMOSAJ Deçan VALON TOLAJ Deçan VALON VULA Gjakovë VASILKA ZOTAJ-ASLLANI Prishtinë VERA KOLGJERAJ Pejë VETON SADRIJA Gjakovë VIOLETA DEMA Gjakovë VIOLETA KUKALAJ Deçan VISAR KUÇI Suharekë VLLAZNIM SINANI Pejë XHABIR EJUP SAHITI Lipjan XHABIR SAHITI Lipjan XHAFER DEMA Pejë XHAVIT GASHI Gjakovë XHAVIT ISMET ZARIQI Ferizaj XHAVIT ZARIQI Ferizaj XHELADIN MALAJ Deçan XHEMILE MURATI- SHABANI Ferizaj XHEVAT BOZHDARAJ Deçan XHEVAT DEMIRI Gjilan XHEVAT IBERHYSAJ Deçan

25 ZAIM BELA Hani i Elezit ZELFIJE IDRIZI-PLLANA Prishtinë ZEQIR NITAJ Deçan ZYMBER BERISHA Gjakovë ZYMER LLUGAHXHIJA Suharekë Gjithsejte donacionet dhe kontributet ne te holla 46, , Shënimi 7: Shpenzimet Shpenzimi Pagesa Borxhi i mbetur Shpenzimet në Euro në Euro në Euro Pagat dhe kompensimet Pagat dhe kompensimet, neto 294, , , Kontributet pensionale të punëmarrësit 0.00 Kontributet pensionale të punëdhënësit 0.00 Tatimet në të ardhura personale 0.00 Beneficionet tjera 7, , Gjithsej 301, , , Shpenzimet e transportit Automjetet motorike të huazuara

26 Karburantet 2, , Biletat, aeroplanit/autobusit/trenit/taksit etj. 4, , Sigurimi dhe mirëmbajtja e veturave Çdo shpenzim tjetër i transportit Gjithsej shpenzimet e transportit 8, , Lokali 1, , Ushqimi 1, , Aktivitete kulturore dhe rekreative Radio dhe spotet televizive 1, , Stendat e afishmit dhe reklamimet në gazeta 3, , Shpenzimet tjera të reklamave, reprezentacionit dhe konferencave 17, , Gjithsej reklamat, reprezentacioni dhe konferencat 25, , Shpenzimet e fushatës Shpenzimet e fushatës Gjithsej shpenzimet e fushatës Blerja e mallrave Furnizimi i zyrës 3, ,

27 Pajisjet të vogla 2, , Gjithsej blerja e mallrave 5, , Shpenzimet e përgjithshme Qiraja e lokalit të zyrës 12, , (1,660.00) Telefoni, interneti dhe posta 3, , Rryma, shërbimet komunale (uji dhe mbeturinat) 9, , (927.60) Shpenzimet e zhvlerësimit të pasurisë afatgjatë 7, ///////////////////////////////// Shpenzimet lidhur me donacionet dhe kontributet ne natyrë në mallra dhe shërbime ///////////////////////////////// Gjithsej shpenzimet e përgjithshme 31, , (2,231.10) Shpenzimet e ndryshme Mirëmbajtja e pajisjeve dhe hapësirave të zyrës Shpenzimet që nuk janë përfshirë në asnjë kategori tjetër 77, , (32,527.25) Gjithsej shpenzimet e ndryshme 77, , (32,527.25) Gjithsej shpenzimet 449, , ,