VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:"

Transkript

1 1 Årsrapport 2012

2 2

3 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for Resultatregnskap... 8 Balanse pr Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisjonsberetning

4 Fondsfinans Fondsfinans er et kunnskapsbasert verdipapirforetak med langsiktig verdiskapning for kundene som mål. Fondsfinans har som forretningsidé å være et selvstendig og ledende verdipapirforetak forankret i Norge og det norske verdipapirmarkedet. Selskapet skal ha høy integritet og etisk standard, en solid kapitalbase og lav risikoprofil. HISTORIKK Fondsfinans ble stiftet i 1950, og er i dag Norges eldste uavhengige fondsmeglerselskap. Styreformann, Erik Must, kom inn som deleier i Fondsfinans i Fra 1. januar 1995 ble virksomheten innad organisert som et partnerskap (Indre Selskap). Pr 31.desember 2012 var det 19 partnere i Fondsfinans DIS. Fondsfinans ASA, som eies 100 % av Erik Must AS, er ansvarlig deltaker i det Indre Selskap. ADMINISTRASJON - MEDARBEIDERE Selskapet ledes av administrerende direktør Nils Erling Ødegaard (55). Ødegaard er utdannet siviløkonom fra NHH og har en Master i Economics fra University of California. Han begynte i selskapet i 1990, etter syv år i Den norske Creditbank. Ødegaard har arbeidet som meglersjef fra 1995 til 1997, leder av rådgivningsvirksomheten fra 1997 til 2005 og administrerende direktør fra Fondsfinans hadde 57 medarbeidere i Oslo og 2 medarbeidere i New York ved utgangen av Av disse var 42 i markedsrettet arbeid. En rekke nyansettelser de siste årene har tilført selskapet betydelig kompetanse. De fleste av våre medarbeidere har høyskole- eller universitetsutdannelse. Flere har tilleggsutdannelse, som for eksempel autorisert finansanalytiker. De aller fleste har lang erfaring fra bransjen eller finansiell sektor forøvrig. Mange har i tillegg bakgrunn fra industri, offentlig forvaltning og konsulentbransjen. Fondsfinans legger vekt på å være en teambasert arbeidsplass med fokus på kvalitet, trivsel og sosial sikkerhet. Firmaets medarbeidere har i en årrekke engasjert seg i eksterne råd og utvalg. VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: Aksje, derivat og obligasjonsmegling Analyse Prosjekter og finansiell rådgivning Det heleide datterselskapet i New York er primært et salgskontor for analyser og øvrige produkter som tilbys i Oslo. Selskapets hovedfokus er å være blant de ledende på analyse og første- og annenhåndsomsetning innen sektorene fisk og bank/finans i Norge. I tillegg skal vi ha fokus på utvalgte deler av energi- og offshorerelaterte sektorer. I løpet av de siste fem årene har Fondsfinans gjennomført rådgivningsoppdrag, børsintroduksjoner, spredningssalg, fusjoner, salg og andre egenkapitaltransaksjoner med en samlet transaksjonsverdi på ca 50 milliarder. SOLIDITET Fondsfinans hadde en balanse ved årets utgang på 234,6 mill (mot 219,2 mill ved forrige årsskifte). Selskapets egenkapital var 93,6 mill (inklusiv overfunding pensjonsfond). Samlet kjernekapital utgjorde 70,7 mill. Dette tilsier en kapitaldekning iht. kapitalkravforskriften på 27,87 % sammenlignet med lovens minimumskrav på 8 %. Partnerne i DIS Fondsfinans har i 2013 fornyet et ansvarlig lån på 20 mill. Erik Must AS, som eier 100 % av aksjene i Fondsfinans ASA, hadde pr. 31. desember 2012 bokført egenkapital på mill. I tillegg til investeringer i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde Erik Must AS, med datterselskapene Fondsavanse AS (100 % eierskap) og Must Invest AS (87 % eierskap), pr noterte verdipapirer til en markedsverdi på mill. I summen inngår børsverdien av datterselskapet Gyldendal (85 % eierandel) med 599 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingen rentebærende gjeld 4

5 Årsberetning for 2012 Fondsfinans viktigste suksessfaktorer er langsiktige kunderelasjoner, dyktige medarbeidere, riktige holdninger og en god bedriftskultur. Fondsfinans har fokus på norsk næringsliv og utvikling av lønnsomme norske selskaper som gir aksjonærene en god avkastning. Fondsfinans er opptatt av å bidra til økt verdiskapning og har ambisjoner om å være en spesialisert aktør i norsk finansnæring, som er viktig for utvikling av økt verdiskapning i næringslivet forøvrig. Selskapets målsetting er å kombinere finansiell og strategisk rådgivning. Nærhet til norsk næringsliv gir grunnlag for en unik forståelse av norske selskaper og deres rammebetingelser. I annenhåndsmarkedet ønsker Fondsfinans spesielt å fokusere på utvalgte bransjer og aksjer, med ambisjoner om å videreutvikle selskapets analysemetodikk til å bli ledende innen bransjen. Verdipapirvirksomhet er kunnskapsbasert og markedet stiller økte krav. Fondsfinans er derfor opptatt av å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne. Kompetanseutvikling er en forutsetning for at de dyktigste medarbeiderne forblir best. Riktige holdninger og en god bedriftskultur er avgjørende for høyest mulig kvalitet på våre tjenester. Markedet preges av en stadig hardere konkurranse. Det øker kravene til innsats og hardt arbeid fra våre medarbeidere og en ubetinget vilje til å gjøre det ytterste for å tilfredsstille kundenes ønsker, og levere tjenester av høyeste kvalitet. Langsiktighet, utholdenhet og tålmodighet i alle sammenhenger er grunnleggende verdier og holdninger i Fondsfinans. Langsiktige kunderelasjoner forutsetter etterlevelse av høye etiske standarder. overfunding knyttet til pensjonssystemet på 15,2 mill og et ansvarlig lån på 20 mill fra partnerne i DIS Fondsfinans. Selskapet har i mai 2013 søkt Finanstilsynet om å få godkjent det ansvarlige lånet som en del av ansvarlig kapital. I samsvar med regnskapslovens krav bekreftes det at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningene om fortsatt drift. Årlig avkastning på Oslo Børs All Share Index Utvalgte landsindekser 2011 og 2012 Norske delindekser 2011 og 2012 Emisjoner på Oslo Børs bn RESULTAT OG FINANSIELL STILLING Fondsfinans hadde en nedgang i driftsinntektene sammenlignet med Totale driftsinntekter ble 64,4 mill. mot 73,0 mill. i Driftsresultatet ble på -2,4 mill mot -1,6 mill i Det ble utbetalt godtgjørelse til partnere med i alt 16,0 mill. Ordinært resultat før skatt ble Fondsfinans hadde en balanse ved årets utgang på 234,6 mill. (mot 219,2 mill. ved forrige årsskifte). Kjernekapital utgjorde 70,7 mill. Dette tilsier en kapitaldekning iht. kapitalkravforskriften på 27,87 % sammenlignet med lovens minimumskrav på 8 %. Selskapet hadde en 5

6 MARKEDSUTVIKLINGEN I 2012 OG UTSIKTENE FOR 2013 Aksjemarkedet Etter et turbulent år i 2011 snudde markedet i positiv retning igjen i Den brede norske børsindeksen, OSEBX steg 15,4 % og andre nordiske børser var også sterke. OMX Stockholm 30 Index steg 16,4 % og OMX Copenhagen 20 Index steg 29,0 %. Det amerikanske aksjemarkedet hadde en lignende utvikling: Dow Jones hadde en positiv avkastning på 10,2 %, mens S&P 500 var opp 16,0 % (alt i lokal valuta). Børsen hadde en meget sterk oppgang de første to månedene i Den første store korreksjonen kom i mars og varte gjennom mai, da OSEBX gikk ned nærmere 15 %. Hovedårsaken var fornyet usikkerhet rundt gjeldsproblemer i flere europeiske land, samt svakere makroutvikling i Kina, USA og Tyskland. I juni måned ble det vedtatt flere tiltak i Europa for å hjelpe kriserammede banker, og en stimulipakke på 120 milliarder euro kom på plass. Dette gjenopprettet tillitt i markedet. I tillegg vant New Democracy parti i Hellas, noe som reduserte risikoen for at Hellas skulle forlate eurosamarbeidet. OSEBX nådde høyeste nivå i 2012 den 14. september. Da var den opp over 24 % siden bunnotering i begynnelsen av juni. Etter den fire måneder lange oppgangen i aksjemarkedene kom en ny korreksjon, til tross for ytterligere lettelser fra sentralbanker både i USA og i Europa. I begynnelsen av november kom det en kortvarig sell-off som følge av presidentvalget i USA, men markedene hentet seg raskt inn igjen etter at Hellas fikk ytterligere en redningspakke og kinesiske makrotall viste forbedringstegn i landet. Råvarepriser viste seg å være veldig volatile gjennom Rogers brede råvareindeks endte flatt, men hadde flere store opp- og nedganger; alle relatert til aksjemarkedene, men med noe større utslag. Oljeprisene holdt seg fortsatt på et høyt nivå. Brent var opp 3,7 % mens WTI gikk ned 5 %. Spreaden mellom de to utvidet seg ytterligere gjennom året og var på nesten $20 ved utgangen av Aker Philadelphia Shipyard, som er notert på Oslo Axess, var børsvinner i 2012 og steg hele 268 %. Aksjeverdien ble mer enn tredoblet i løpet av en uke i august etter at selskapet inngikk en avtale om salg av to produkttankere. I den andre enden finner vi bl.a. Archer som falt 71,4 % etter at selskapet fikk finansielle problemer og måtte gå inn i forhandlinger med dets långivere. Blant børsens største selskaper var DNB, Telenor og Yara best med en verdistigning på hhv 23,7 %, 20,1 % og 17,2 %. Statoil falt derimot 5,4 %. Omsetningen på børsen falt ca 35 % i 2012 sammenlignet med året før. De 40 mest omsatte aksjene utgjorde over 93 % av den totale omsetningen. Utenlandske investorer fortsatte å øke sin andel av markedsverdien på Oslo Børs. Deres beholdning var 35,8 %, mens norske privatpersoners beholdning fortsatt var relativt lav på 3,7 %. Selvaag Bolig, Veripos og Borregaard ble notert på Oslo Børs i fjor og Crudecorp ble notert på Oslo Axess. Sevan Drilling, Polarcus, Spectrum, og Bridge Energy ble overført fra Oslo Axess til Oslo Børs. Statoil Fuel & Retail ble kjøpt opp av kanadiske Alimentation Couche Tard i juli. Det var 10 andre selskaper som ble tatt av børsen i tillegg til Statoil Fuel & Retail. Emisjonsaktiviteten var beskjeden i Selskapene på Oslo Børs og Oslo Axess hentet til sammen 18,5 mrd, sammenlignet med 38,7 mrd året før. Største emisjon ble gjort av Northland Resources, som hentet 1,8 mrd i februar i forbindelse med finansiering av Kaunisvaara prosjektet. Borregaard hentet også inn et stort beløp på 1,7 mrd i forbindelse med børsnoteringen. BNP-veksten på verdensbasis var 3,2% i 2012, ned fra 3,9% året før. IMF anslår (april 2013) veksten til å bli 3,3 % for 2013 og 4,0 % for 2014, hvor fremvoksende økonomier fortsatt vil være hoveddrivere. IMF forventer at veksten i fremvoksende markeder vil være 5,3 % og 5,7 % for 2013 og Hovedutfordringer i år vil være knyttet til gjeldssituasjonen i Europa, hvordan USA skal løse fiscal cliff problematikken samt hvorvidt Kina kan opprettholde veksten. Med lav arbeidsledighet og stabil BNPvekst fremstår Norge som meget solid. Norges Bank senket styringsrenten med 0,25 % i mars i 2012 og har ikke rørt den siden. Den nyeste rentebanen tilsier at renten vil holdes lav ut Dette vil bidra til høyere investeringsaktivitet og forhindre en sterkere krone. Hovedindeksen har så langt i år (16. mai) steget rundt 10 %. Vi er positive til aksjemarkedet da både vekst og fundamentale makroindikatorer, som sysselsetting og industriproduksjon, beveger seg i riktig retning, om enn langsomt. Vi tror imidlertid at markedet må leve med en høyere grad av uro og svingninger enn vanlig, da situasjonen i Europa fortsatt er veldig usikker. Rentemarkedet Obligasjoner har tradisjonelt utgjort en liten del av kredittfinansieringen i Norge. Ved inngangen til 2012 utgjorde finansiering via obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter ca 15 % av den totale kredittilførsel til næringslivet. Økte krav til kjernekapital i banksystemet og bankenes ønske om å redusere avhengigheten av kortsiktig internasjonal funding, har ført til at bankene vil ha større del av kundenes kredittbehov dekket i obligasjonsmarkedet. I USA står obligasjonsmarkedet for ca 50 % av kredittilførselen til næringslivet og vi forventer de nærmeste årene en utvikling i Norge hvor obligasjonsmarkedene vil stå for 30 til 35 % av kredittilførselen. Norske renter Avkastning på norske og internasjonale 10- års statsobligasjoner Sentralbankrenter 6

7 VIRKSOMHETEN Megling aksjer, obligasjoner og derivater Året 2012 ble et godt år for aksjer med OSEBX opp 15,4 % på året som helhet. Året var likevel ikke uten turbulens, fordi problemene i den europeiske økonomien igjen ble satt på dagsorden på vårparten, da Gresk statsgjeld ble restrukturert og landet måtte gjennom flere runder med valg. Volumene i aksjemarkedet var likevel fortsatt langt fra nivåene vi så før finanskrisen. Obligasjonsmarkedet var i en noe avventende modus i begynnelsen av året, men vi så en betydelig inngang i kredittspreader mot slutten av 2012 som gjorde at året som helhet ble meget godt for de fleste investorer med eksponering mot kredittmarkedet. I tråd med markedet var inntektene fra aksjemegling ned fra 2011, men vi så en bedring mot slutten av året; en trend vi tar med oss inn i det nye året. Vi styrket vår satsning mot marketmaking i 2012, noe som ga en bedring i resultater for året som helhet. Inntekter fra annenhåndsomsetning i obligasjoner fortsatte den positive utviklingen, og 2012 ble det beste året på obligasjoner i nyere tid. Av større førstehåndstransaksjoner kan nevnes 325mm i en fondsobligasjon for Sparebanken Vest, 375mm i et ansvarlig lån for Sparebanken Vest og 100mm obligasjon for Villa Organic. Fondsfinans hadde 15 meglere gjennom 2012, uendret fra Vi styrket vårt kreditteam gjennom ansettelse av ytterligere en kredittanalytiker. Analyse Analyseavdelingen består i dag av 9 analytikere i tillegg til en innleid. Analytikerne har variert faglig og yrkesmessig bakgrunn: 8 er siviløkonomer, 1 er sosialøkonom og 1 medisiner. Avdelingens hovedfokus er å være ledende innen fisk og bank/finans. I tillegg vil vi ha god analysedekning på utvalgte energi- og offshorerelaterte selskaper. Med dagens antall analytikere vil vi kunne dekke de viktigste selskapene/sektorene på Oslo Børs. Fondsfinans har analysedekning av 43 selskaper med fullt produktspekter. Vi dekker 24 av de største og mest likvide selskapene som inngår i OSEBX-indeksen. Disse selskapene utgjør ca 56 % av indeksens markedsverdi. I løpet av første halvdel av 2013 planlegges det å ta opp dekning på flere selskaper, spesielt innen bank/finans. Fondsfinans analysevirksomhet er fundamentalt basert, med hovedfokus på selskaper med identifiserbare omsetningsog inntjeningsdrivere. Prosjekter og finansiell rådgivning Fondsfinans gjennomførte et variert spekter av oppdrag i 2012, blant annet rådgivning ved oppkjøp for Papyrus, Ragn-Sells og Domstein. Vi var lead, eller co-lead, ved obligasjonsutstedelse for Tizir ( 855 m) og Arendal Fossekompani ( 400 m), samt fondsobligasjon for Sparebanken Vest ( 700 m). Andre viktige oppdrag vi hadde i 2012 var refinansiering av obligasjoner for Villa Organic ( 100 m) og Domstein ( 100 m), konvertibel for Trans Euro Energy ( 60 m), og egenkapitalemisjoner for Silver Pensjonsforsikring ( 118 m), Bridge Energy ( 110 m) og Villa Organic ( 30 m). Corporatemarkedet var preget av usikkerhet gjennom året, og avdelingens resultat for 2012 er sterkt preget av at de to største oppdragene vi jobbet med i 2012 til slutt ikke kom til transaksjon. Corporate teamet var stabilt i løpet av 2012, og ble styrket i august ved ansettelsen av to juniorer fra NHH. Avdelingen består av tolv personer. Andre forhold Selskapets pensjonsforpliktelser er delvis dekket i egen pensjonskasse som i dag har syv aktive medlemmer og åtte pensjonister. Alle ansatte som er født i 1954 eller senere fikk den sine ytelser omgjort til fripoliser. Alle nyansatte blir gitt en innskuddspensjonsordning fra og med Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet har vært ubetydelig. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets drift har ingen innvirkning på det ytre miljøet. Erik Must AS eier 100 % av aksjene i Fondsfinans ASA. På generalforsamlingen i Fondsfinans ASA i mai 2013, ble Christian Must (39) valgt som ny styreformann. Han er sivilingeniør fra NTNU (Industriell økonomi) og har en variert praksis fra norsk næringsliv. De siste 8 år har han arbeidet i Fondsfinans som finansanalytiker og corporatemedarbeider. Selskapets ledergruppe består av fem menn og en kvinne. Styret består av tre menn og to kvinner. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling og for å unngå diskriminering i virksomheten og styret. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår følgende overskuddsdisponering: Konsernbidrag til morselskap Til pensjonsfond Til annen egenkapital Årsresultat Oslo, den 13. mai 2013 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Styreformann Nils Erling Ødegaard Adm. direktør Luciana Berger Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer 7

8 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Driftsinntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad og andre personalkostnader 5,6, Arbeidsgodtgjørelse 1, Avskrivning på varige driftsmidler Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekter Kapitalutgifter DIS Fondsfinans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Konsernbidrag Til pensjonsfond Til annen egenkapital

9 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 7 Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Overfinansiering pensjonsforpliktelser Investering i datterselskap Andre investeringer i verdipapirer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 10 Kundefordringer Fordringer på verdipapirforetak Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte verdipapirer Sikringsforretninger Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 14,15,16 Innskutt egenkapital Selskapskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Pensjonsfond Sum egenkapital Annen ansvarlig kapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Kortsiktig gjeld 11 Leverandørgjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til kunder Betalbar skatt Forskuddstrekk Skyldige lønn og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, den 13. mai 2013 Styret i Fondsfinans ASA Erik Must Styreformann Nils Erling Ødegaard Adm. direktør Luciana Berger Kjell Chr. Ulrichsen Trine Must Øyvin A. Brøymer 10

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter - - Ordinære avskrivninger Endring i kortsiktige fordringer Endring i kortsiktig gjeld eks skatter og konsernbidrag Endring i kortsiktige investeringer Endring overfinansiering pensjonsordning Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto innbetalinger ved salg av aksjer Netto utbetalinger ved kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Tilbakebetaling av ansvarlig lån Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

12 Noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, regnskapsloven av sist endret med lov av , og tilfredsstiller kravene i Finansdepartementets forskrift av sist endret 20. desember 2011 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Eventuelle endringer i presentasjonskrav til regnskapet er innarbeidet i tidligere års regnskap, slik at tallene er sammenlignbare. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteberegning. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Pensjonskostnader Fondsfinans har egen pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir medlemmene rett til framtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Se note 6. Fra og med ble pensjonsordning for nye ansatte i Fondsfinans ASA endret fra å være ytelsesbasert til innskuddsbasert. Fra ble de som er født i 1953 og tidligere værende i den ytelsesbaserte pensjonsordningen mens de øvrige gikk over til innskuddsbasert ordning. Verdipapirer Kortsiktige investeringer i verdipapirer Markedsbaserte finansielle omløpsmidler består av finansielle instrumenter som er notert på regulert marked eller som er notert på OTC liste. De er vurdert til markedspris pr Andre finansielle instrumenter består av verdipapirer som ikke er notert på regulert marked eller på OTC liste. De er vurdert etter laveste verdis prinsipp for omløpsmidler. Langsiktige investeringer i verdipapirer Langsiktige investeringer i verdipapirer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Handelsportefølje Egen beholdning av finansielle instrumenter som ledd i investeringstjenestevirksomhet er definert som handelsportefølje. Netto gevinst eller tap resultatføres blant driftsinntekter. Finansielle derivater Foretaket har interne rammer som tillater bruk av finansielle derivater for egen regning i begrenset omfang og først og fremst som ledd i risikoreduksjon. Børsnoterte derivater vurderes til markedsverdi, mens andre derivater vurderes til teoretisk verdi. For verdiberegning av ikkebørsnoterte opsjoner benyttes Black & Scholes modell. Når sikringsforretningen gjøres mot verdipapirer i handelsporteføljen inngår verdien av derivatene i fastsettelsen av markedsverdien på verdipapirene. Gevinst og tap på finansielle derivater resultatføres blant driftsinntekter. Valuta Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kurser pr Netto agio eller disagio resultatføres blant annen finanskostnad. Resultatposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonsdagens kurs. Avskrivning Avskrivning av varige driftsmidler følger saldoavskrivning da dette er vurdert som bedriftsøkonomisk korrekt. Godtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans Posten arbeidsgodtgjørelse omfatter arbeidsgodtgjørelse til deltagerne i DIS Fondsfinans. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsen. Transaksjoner nærstående parter Fondsfinans ASA har for inntektsåret 2012 fakturert Erik Must AS med ,- Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er fakturert med ,-. Beløpene gjelder diverse tjenesteyting. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA er søsterselskap til Fondsfinans ASA, mens Erik Must AS er morselskapet. NOTE 2 FINANSIELL MARKEDSRISIKO Finansiell markedsrisiko for foretaket er hovedsakelig knyttet til to forhold: 1) Foretakets egenhandel og egenposisjoner i ulike finansielle instrumenter. 2) Uoppgjorte forretninger mot kunder og meglere i forbindelse med annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Foretakets finansielle markedsrisiko knyttet til egenhandel og uoppgjorte forretninger anses lav. Rammene for eksponering i ulike finansielle instrumenter er meget begrenset, og det er stilt krav til spredning og maksimal andel i unoterte finansielle instrumenter. Fondsfinans har netto langsiktig investering i USD tilsvarende 15,5 mill. Utover dette er valutaposisjonen i foretaket minimal. NOTE 3 ENKELTTRANSAKSJONER Store enkelttransaksjoner er nærmere omtalt under virksomhetsbeskrivelsen. NOTE 4 SALGSINNTEKTER Megling Egenhandel Marketmaking Finansiell rådgivning og andre tilknyttede tjenester Andre driftsinntekter Fondsfinans driver global virksomhet, men hovedtyngden av kundene er lokalisert i Norge. 12

13 NOTE 5 LØNNSKOSTNADER Ved utgangen av 2012 var antall årsverk 55, fordelt på 57 ansatte Lønn og annen godtgjørelse Arbeidsavgift Pensjonskostnader Andre ytelser NOTE 6 FORETAKETS PENSJONSORDNING Fondsfinans ASA har pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse. Ordningen gir rett til fremtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden. Fra og med 2011 ble pensjonsordningen for nye ansatte innskuddsbasert. Ordningene tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er lagt følgende parameter til grunn: Årlig avkastning pensjonsmidler 4,0 % Diskonteringsrente 4,2 % Årlig lønnsvekst 0 % - 3,5 % Årlig G-regulering 3,25 % Årlig regulering av løpende pensjoner 0,2 % Antall aktive medlemmer 7 Antall pensjonister 8 Ved fastleggelse av de økonomiske forutsetningene er det lagt vekt på at Fondsfinans Pensjonskasse har en høy andel av kapitalen plassert i aksjer (70,9 %), samtidig som pensjonskassens bokførte avkastning de siste tre år har vært 6,3 % i gjennomsnitt pr år. Overfinansiering (se også note 1): Netto pensjonskostnad fremkommer slik: Årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelse Amort.tap (gevinst) Forventet avkastning på pensjonsmidlene Avkorting Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Brutto pensjonsforpliktelser (nåverdi) Markedsverdi av pensjonsmidler Balanseført netto overfinansiering Ikke avskrivbare driftsmidler Total NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar kontormaskiner Saldoavskrivning 20-30% Anskaffelses-kost pr Tilgang dette året Avgang dette året Anskaffelses-kost pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivning Avgang dette året Bokført verdi pr NOTE 8 INVESTERING I DATTERSELSKAP OG ANDRE INVESTERINGER I VERDIPAPIRER 2012 Investering i datterselskap Fondsfinans INC Kostpris Nedskrivning Bokført verdi Fondsfinans INC har forretningskontoret i New York. Bokført egenkapital pr : USD , tilsvarende Resultat pr : USD , tilsvarende Det er ikke utarbeidet konsernregnskap etter regnskapslovens 3-7 (1). Morselskapet Erik Must AS utarbeider konsernregnskap. Andre investeringer i verdipapirer Finansnett 15 B-aksjer

14 NOTE 9 AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER, ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG FINANSIELLE DERIVATER Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi Antall Eierandel Handelsportefølje Markedsbaserte verdipapirer Børsnoterte AFG ,002% BOR ,095% BRIDGE ,307% HNB ,019% NPEL ,333% OSLO ,025% PCIB ,135% SADG ,021% SIOFF ,045% SVEG ,027% Diverse mindre poster Total * Som en reduksjon av markedsrisiko i vår marketmakingportefølje har vi solgt OBX futures som per hadde en markedsverdi på -2,29 mill Andre finansielle instrumenter IPNETT NORSUN REDCORD Total Obligasjoner MINGFRN VILLAFRN SAS NOR KLEPPFRNPERP SVEG NSG Total Handelsportefølje Sikringsforretninger (aksjebeholdninger sikret med terminsalg, null posisjon) Verdien aksjebeholdninger Verdien terminforretninger Verdien av sikringsforretninger rapportert i balansen

15 NOTE 10 FORDRINGER Kundefordringer: 2012 Kundefordringer før tapsavsetninger Spesifiserte tapsavsetninger 1. januar Periodens konstaterte tap (hvor det tidligere er foretatt spesifiserte tapsavsetninger) + Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden + Nye spes. tapsavsetninger - - Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden = Spesifierte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger pr Sum spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger Kundefordringer netto for tapsavsetninger Periodens konstaterte tap (hvor det tidligere ikke er foretatt spesifiserte tapsavsetninger) Økte spesifiserte tapsavsetninger i perioden - Nye spesifiserte tapsavsetninger - Tilbakeføring av spesifiserte tapsavsetninger i perioden Netto endring i uspesifiserte tapsavsetninger Tap på fordringer resultatført i Andre kortsiktige fordringer: Fordringer overfor konsernselskap Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer NOTE 11 KORTSIKTIG GJELD Selskapets kortsiktige gjeld til kunder er i forbindelse med oppgjør av annenhåndstransaksjoner i finansielle instrumenter. Ingen av de forfalte poster er eldre enn 30 dager. Gjeld til kredittinstitusjoner inkluderer trekkfasilitet med bank i samband med finansiering av terminsalg for kunder. NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Mellomværende med foretak i samme konsern Gjeld til konsernselskaper Sum NOTE 13 SKATTEKOSTNAD Beregning av skattekostnad Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Avsatt konsernbidrag Fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt % betalbar skatt 40 Endring i utsatt skatt Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag Betalbar skatt 40 - For mye avsatt skatt tidligere år Årets skattekostnad Beregning av utsatt skatt Fremførbart underskudd Overfinansiering pensjonsmidler Grunnlag for endring i utsatt skatt % utsatt skatt NOTE 14 EGEN KAPITAL Endringer Aksjekapital Overfinansiering pensjonsforpliktelser Annen egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital Selskapet har avsatt et konsernbidrag til morselskapet Erik Must AS, brutto kr , netto etter skatt kr Annen kortsiktig gjeld Sum Sum annen kortsiktig gjeld

16 NOTE 15 KAPITALDEKNING Beregningsgrunnlag Kredittrisiko etter standardmetoden Operasjonell risiko Markedsrisiko Sum beregningsgrunnlag Fradrag i beregningsgrunnlag Kjernekapital Tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Kapitaldekning iht kapitalkravsforskriften Kjernekapitaldekning iht kapitalkravsforskriften Kapitalkrav tilsvarende 8% av beregningsgrunnlag Overskudd av ansvarlig kapital 27,87 % 27,80 % 27,87 % 23,06 % Avstemming ansvarlig kapital Selskapskapital Annen egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum egenkapital Ansvarlig lån Sum ansvarlig kapital datterselskapet Gyldendal (85 % eierandel) med 599 mill. Konsernet utenom Gyldendal har ingen rentebærende gjeld. NOTE 17 ANSVARLIG LÅNEKAPITAL er ansvarlig lån fra partnerne i DIS Fondsfinans. Fondsfinans har til behandling hos Finanstilsynet en søknad for å få lånet godkjent som ansvarlig kapital etter beregningsforskriften. Lånet er evigvarende og gir kun avkastning hvis Fondsfinans går med overskudd. Långiverne får da som avkastning en andel av overskuddet som står i forhold til deres andel av total kapital (aksjekapital og ansvarlig lån). NOTE 18 KLIENTMIDLER Klientmidler står på separat konto og er ikke medtatt i balansen, ifølge Finansdepartementets forskrift for årsregnskap for verdipapirforetak av Bankinnskudd tilhørende investorene pr Fondsfinans klientansvar pr Over-/underdekning 62 NOTE 19 ANDRE FORPLIKTELSER (UTENFOR BALANSEN) Foretaket er solidarisk ansvarlig for ansvar Verdipapirsentralen (VPS) kan pådra seg i sin virksomhetsutøvelse. Dette solidaransvaret er lovpålagt og gjelder alle kontoførere i VPS. Foretaket er ansvarlig for kunders margininnbetaling/sikkerhetsstillelse i forbindelse med derivathandel gjennom Oslo Clearing. Alle kunder har oppfylt sine margininnbetalinger pr NOTE 20 BANKGARANTIER OG SIKKERHETSSTILLELSE Fondsfinans har følgende bankgarantier: Likviditetsgaranti i favør VPS 25,0 mill Fradrag i kjernekapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Jfr. Beregningsforskriften Kjernekapital iht kapitalkravsforskriften Fradrag i tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Jfr. Beregningsforskriften Tilleggskapital iht kapitalkravsforskriften Netto ansvarlig kapital iht kapitalkravsforskriften På grunn av nye EU regler, er det ikke lenger tillatt for meglerhus å stille bankgaranti overfor Oslo Clearing. All kontantsikkerhet må nå stilles ved å overføre penger til en bankkonto i Oslo Clearings navn. Pr hadde Fondsfinans overført følgende til Oslo Clearing, som sikkerhet for aksjer og derivater: Sikkerhetsstillelse, derivater 8,0 mill Tilleggssikkerhet pga. innføring av EMIR 1,8 mill NOTE 21 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Lønn / honorar Styrets formann - Øvrige styremedlemmer Administrerende direktør (*) Revisor, revisjon (inkl. mva.) NOTE 16 EGENKAPITAL Aksjekapitalen i Fondsfinans ASA består av aksjer, pålydende hver. Fondsfinans ASA er 100 % eiet av Erik Must AS, et selskap eiet av Erik Must og hans familie. Erik Must er styreleder og Trine Must er styremedlem i Fondsfinans ASA. Erik Must AS hadde pr en bokført egenkapital på mill. I tillegg til investeringer i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA hadde Erik Must AS med datterselskapene Fondsavanse AS (100 % eierskap) og Must Invest AS (87 % eierskap) pr noterte verdipapirer til en markedsverdi på mill. I summen inngår børsverdien av (*) Overskuddsandel fra Det Indre Selskapet (*) Lønn Pr har Fondsfinans ikke forpliktet seg overfor administrerende direktør eller styrets formann til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ingen spesielle avtaler om tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter overfor ansatte eller tillitsvalgte. 16

17 NOTE 22 SIKKERHETSSTILLELSE OVERFOR KUNDER Fondsfinans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, som reguleres av forskrift av nr 1672 gitt av Finansdepartementet merket med hjemmel i verdipapirhandelloven Fondets formål er ved manglende økonomisk evne hos medlemmene å gi dekning for krav som skyldes medlemmenes behandling av kunders midler og finansielle instrumenter. Sikringsfondet dekker inntil norske kroner for hver enkelt kunde. NOTE 23 KONSERN Fondsfinans ASA inngår i konsernregnskapet til Erik Must AS. Regnskapet kan utleveres på selskapets kontor i Oslo. NOTE 24 FORDRINGER OG GJELD Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år, eller gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år. 17

18 18 Revisjonsberetning

19 19

20 FONDSFINANS ASA, HAAKON VII S GATE 2, POSTBOKS 1205 VIKA, N-0110 OSLO TLF.: , FAX: , ORG. NR , 20

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS ÅRSRAPPORT 2013 Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter EnterCard Norge AS STYRETS BERETNING Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer