Konsernet. hamar media

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernet. hamar media"

Transkript

1 Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014

2 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning Vedtekter 26 Grafisk produksjon: Hamar Media avd. Idé Trykk [ 2 ]

3 Hamar Media AS Årsberetning 2014 Årsberetning for 2014 Hamar Media AS generelt Selskapets formål er informasjons- og medievirksomhet. Selskapet skal herunder eie 100 % av Hamar Arbeiderblad AS. Videre kan selskapet drive andre former for økonomisk virksomhet og eie og drive fast eiendom. Hamar Media AS har hovedkontor på Hamar. Konsernet Hamar Media besto i 2014 av morselskapet Hamar Media AS og 10 datterselskap. Alle datterselskapene er eiet 100 %. I 2014 ble datterselskapene Mjøs Distribusjon AS og Avislevering AS samt Willy Berg Grafisk AS og WBG Signatur AS fusjonerte. De fusjonerte selskapene drives videre under merkenavnene Innlandet Distribusjon Hamar AS og WBG Signatur AS. Etter gjennomførte fusjoner i 2014 inngår følgende selskap i konsernet Hamar Media: Hamar Arbeiderblad AS, Sør-Østerdal Media AS, Exact Media AS, Info Innlandet AS, Mjøsa Invest 1 AS, Innlandet Distribusjon Hamar AS, WBG Signatur AS, Arjos Reklame AS, MVL Media AS og Avisdrift Romerike AS. Morselskapet forvalter eierinteressene i alle datterselskapene og ivaretar økonomi-, personal- og teknologifunksjonene, samt eiendomsforvaltningen for hele konsernet. Eiendomsforvaltningen drives fra Hamar Media AS og Mjøsa Invest 1 AS. Hamar Media samarbeider med andre mediebedrifter og presseorganisasjoner på ulike områder. Selskapet deltar i bransje- og/eller arbeidsgiverfellesskapet i Mediebedriftenes Landsforening, Norsk industri og Abelia. årsregnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det har etter regnskapsårets utløp ikke inntrådt forhold som er av betydning for bedømmelsen av selskapets stilling, men dagens marked er preget av usikkerhet og sviktende reklameinntekter. Styret kjenner ikke til forhold knyttet til avsetninger eller prisutvikling for selskapets produkter som har betydning for bedømmelsen av det fremlagte årsregnskapet. Vi har vurdert kreditt- og likviditetsrisiko og konkluderer med at denne anses som liten. Selskapets transaksjoner i valuta er i et ubetydelig omfang/beløp og utgjør minimal risiko. Selskapet har per i dag ingen rentebærende gjeld og er dermed ikke utsatt for renterisiko. Selskapets kredittrisiko er liten ettersom selskapet ikke har noen dominerende kunder. Selskapet har pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter ved utvikling av digitale innholdstjenester. For skatteberegninger henvises til note 10. Konsernet hadde i 2014 en samlet omsetning på 246 mill. kroner, og et underskudd på 4,1 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2013 var en omsetning på 245 mill. kroner og 4 mill. kroner i overskudd. Ser man bort fra oppkjøpet av MVL-Media AS i 2014, blir det en nedgang i omsetning fra 2013 på ca. 10 mill. kroner. Regnskapet er gjort opp med et underskudd på 4,1 mill. kroner mot et overskudd på 4 mill. kroner i fjor. Dette skyldes i hovedsak: Nedgang i annonseinntekter Bortfall av trykkerioppdrag fra juni 2013 [ 3 ]

4 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Omstillingskostnader for tilpasning av virksomheten til digital transformasjon i form av gavepensjon og sluttavtaler og andre engangseffekter utgjør størrelsesorden 10 mill. kroner i Regnskapet for 2014 for morselskapet viser et underskudd på 4,1 mill. kroner mot et overskudd etter skatt på 4 mill. kroner i Kontantstrømoppstillingen for konsernet viser et avvik på 9,8 mill. kroner mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Avviket skyldes blant annet avskrivninger, forskjell mellom innbetalinger i pensjonsordningen og resultatført pensjonskostnad samt øvrige endringer i kortsiktig gjeld og kortsiktige fordringer. Konsernet hadde en negativ netto kontantstrøm i perioden på 31,4 mill. kroner. Likviditetsbeholdningen i form av bankinnskudd var ved utgangen av året på 38,8 mill. kroner. Bedriften har ingen langsiktig gjeld. Totalkapitalen i konsernet var ved utgangen av året er på 248,6 mill. kroner mot 249,6 mill. kroner i Egenkapitalen ble redusert med 8,7 mill. kroner til 153,8 mill. kroner i 2014, som gir en egenkapitalandel på 62 %. Netto kontantstrøm fra investeringer utgjør en belasting på 30,3 mill. kroner, som i stor grad skyldes oppkjøp av nye selskaper og tilpasning av bygg til ny leietager i Nydal. Av den kortsiktige gjelden i konsernet utgjør 25,3 mill. kroner forskuddsbetalt avisabonnement. andre forhold i 2014 Hamar Media avd. RIM ferdigstilte nye digitale løsninger for konsernets innholdstjenester. Hamar Arbeiderblad lanserte ny nettavis og digitalarkiv. Styret vedtok i mai 2014 et økonomiforbedringsprosjekt på 27 mill. kroner mot Svikt i reklamemarkedet annonseinntektene i avisene falt med over 10 % nasjonalt. Det ble vedtatt å reposisjonerer Lokalavisa Sør-Østerdal til ukentlig gratisavis for Elverum og abonnementsavis for Trysil/Engerdal. Mjøsa Invest 1 AS inngikk leiekontrakt med Eidsiva Anlegg. Selskapets eiendomsmasse er nå utleid. Det ble inngått avtale om førtidspensjon med 18 ansatte med virkning fra Hamar Media avd. Avis-Trykk Hamar gikk fra to til ett skift som følge av overkapasitet i markedet. Innlandet Distribusjon Hamar har gjennomført et ruteoptimaliseringsprosjekt som tilnærmet halverer antall budruter og bud til ca. 60 med virkning fra første halvår hamar arbeiderblad as Lokalavisa Hamar Arbeiderblad (HA) har hovedkontor på Hamar og utkom første gang 30. mars Opplaget i 2014 ble eksemplarer, som var en nedgang på 770 fra året før. Hamar Arbeiderblad leses daglig av 61 tusen personer over 12 år (Kilde: Forbruker & Media, 15/1). Det er 56 og 15 tusen lesere av hhv. papir og nettutgaven. Det er 10 tusen (16 %) som daglig leser nyheter fra begge kanalene. Avisutgivelsen omfatter sider med en redaksjonell andel på 71,4 %. Annonsevolumet ble i 2014 på 8,9 mill. millimeter, som er en nedgang fra året før. Hamar Arbeiderblad er en del av lokalavissamkjøringen AMEDIA Marked, sammen med 104 andre aviser. Den totale annonse-omsetningen ble i 2014 på 72 mill. kroner, som er en nedgang på 2 % fra året før. [ 4 ] Omsetningen i selskapet ble 143,2 mill. kroner i 2014, som er en nedgang på 2,4 mill. kroner i forhold til Av samlet omsetning utgjør opplagsinntektene 45 % og reklameinntektene 55 %. Årsresultatet ble på 4,1 mill kroner, en reduksjon på 1,4 mill. kroner fra året før. Den reduserte omsetningen i selskapet er i hovedsak knyttet til fallende annonsemarked samt at regnskapet er belastet omstillingskostnader.

5 Hamar Media AS Årsberetning 2014 sør-østerdal media as Sør-Østerdal Media AS er en lokalavis med hovedkontor i Elverum og avdelingskontor i Trysil. Lokalavisa Sør-Østerdal utkom første gang 17. september Fra 5. mars 2015 ble Lokalavisa Sør-Østerdal reposisjonert til ukentlig lokalavis i abonnement for Trysil/Engerdal (Lokalavisa Trysil/ Engerdal) og ukentlig gratisavis i Elverum (ielverum). Ved årsskiftet var opplaget på eksemplarer, som var en nedgang på 286 eksemplarer fra året før. Lokalavisa leses daglig av 7 tusen personer over 12 år (Kilde: Forbruker & Media, 15/1). Det er 6 og 1 tusen lesere av hhv. papir og nettutgaven. Det er 1 tusen (14 %) som daglig leser nyheter fra begge kanalene. Omsetningen var på 10,6 mill. kroner i 2014, mot 10,7 mill. kroner i Årsresultatet ble 0,2 mill. kroner bedre enn året før med et underskudd på 1,4 mill. kroner i Regnskapet for 2014 er belastet omstillingskostnader. Årets underskudd er dekket opp med konsernbidrag fra morselskapet. Det er også for 2014 budsjettert med et underskudd i selskapet. info innlandet as Stangeavisa har hovedkontor i Stange og utkom første gang i april Ved årsskiftet var opplaget på eksemplarer. Det er en økning på 19 eksemplarer fra Stangeavisa kommer ut på torsdager. Omsetningen var 4,4 mill. kroner i 2014, mot 3,9 mill. kroner i Årsresultatet ble forbedret med 0,4 mill. kroner og det ble et overskudd på 0,1 mill. kroner i exact media as Exact Media driver lokalradioen Radio Exact Hamar med nedslagsfelt i Hamar-regionen. Omsetningen ble redusert fra 3,5 mill. kroner i 2013 til 2,4 mill. kroner i Årsresultatet ble forbedret med 0,1 mill. kroner, fra et underskudd på 0,5 mill. kroner i 2013 til et underskudd på 0,4 mill. kroner i Forbedring i årsresultatet må ses i sammenheng med bemanningsendringer gjennom året. Selskapets radiokonsesjon løper ut Årets underskudd er dekket opp med konsernbidrag fra morselskapet. innlandet distribusjon hamar as Innlandet Distribusjon Hamar AS distribuerer aviser og reklame i samarbeid med Innlandet Distribusjon AS. Innlandet Distribusjon Hamar utfører også transportoppdrag. Selskapene Avislevering AS og Mjøs Distribusjon AS fusjonerte i 2014, med Avislevering som det overtagende selskapet. Det fusjonerte selskapet byttet navn til Innlandet Distribusjon Hamar AS i Omsetningen var 52,2 mill. kroner i 2014, mot 33,5 mill. kroner i Som følge av fusjonen mellom selskapene er ikke omsetningstallene mellom 2013 og 2014 direkte sammenlignbare. Årsresultatet var uforandret fra året før med 0,1 mill. kroner i underskudd. Årets underskudd er dekket opp med konsernbidrag fra morselskapet. avisdrift romerike as Avisdrift Romerike AS ble en del av konsernet Hamar Media i mars Selskapet utgir ukentlig gratisavisen Romeriksposten på Romerike. I 2014 hadde selskapet en omsetning på 5,3 mill. kroner, som er en nedgang på 0,6 mill. kroner fra året før. Årets resultat ble et overskudd på 0,1 mill. kroner som er en forbedring på 0,5 mill. kroner fra [ 5 ]

6 Årsberetning 2014 Hamar Media AS wbg signatur as WBG Signatur AS holder til på Lillehammer, og driver produksjon av skilt, dekor og reklame. Selskapet ble en del av konsernet Hamar Media i juni Selskapene Willy Berg Grafisk AS og WBG Signatur AS fusjonerte i 2014, med Willy Berg Grafisk AS som det overtagende selskap. Det fusjonerte selskapet endret navn til WBG Signatur i Omsetningstallene mellom 2014 og 2013 er derfor ikke direkte sammenlignbare. I 2014 hadde selskapet en omsetning på 14,8 mill. kroner, som er en reduksjon på 1,9 mill. kroner fra året før. Årsresultatet ble 0,3 mill. kroner svakere enn året før, og det ble i 2014 et underskudd på 0,3 mill. kroner. arjos reklame as Arjos Reklame AS holder til i Ringsaker, og utgir gratisavisen Ringsakern. Selskapet ble en del av konsernet Hamar Media AS i september Selskapet hadde en omsetning på 4,2 mill. kroner i 2014, som er en økning på 0,3 mill. kroner fra året før. Årsresultatet ble uforandret fra året før med et overskudd på 0,2 mill. kroner. mvl media as MVL-Media AS har hovedkontor på Lena i Vestre Toten kommune og har avdelingskontor/filial på Gjøvik. MVL-Media AS virksomhetsområde er utgivelse av gratisavisene Gjøviks Blad og Totens Blad. Gjøviks Blad og Totens Blad har hhv og lesere (Kilde: Forbruker & Media, 15/1). Hamar Media AS kjøpte selskapet i januar Selskapet hadde en omsetning på 11 mill. kroner i 2014, noe som er en reduksjon fra 2013 på 0,2 mill. kroner. Selskapet fikk et underskudd i 2014 på 0,2 mill. kroner som dekkes opp med konsernbidrag. mjøsa invest 1 as Mjøsa Invest 1 er et eiendomsselskap, som eier et industribygg i Nydal i Ringsaker. Omsetningen var på 1,3 mill. kroner i 2014, som er på samme nivå som året før. Årsresultatet viser et underskudd på 0,3 mill. kroner i 2014, noe som er 0,1 mill. kroner svakere enn året før. Årets underskudd er dekket opp med konsernbidrag fra morselskapet. personal, likestilling og miljø Konsernet hadde ved utgangen av året 143 fast ansatte, hvorav 46 kvinner. I tillegg kommer 112 deltidsansatte avisbud, hvorav 31 er kvinner. Morselskapet hadde 68 fast ansatte ved årsskiftet, hvorav 20 kvinner. Styret har 7 medlemmer, hvorav 2 kvinner. Bedriften arbeider for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Sykefraværet for konsernet og morselskapet er vist i tabellen nedenfor: Det er rapportert om én skade i morselskapet. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Konsernets pensjonsordning oppfyller kravene i lov om offentlig foretakspensjon. Konsernet har avtale med firma som tar imot alt avfall som returpapir, papp, plast, metall, kjemikalier og annet farlig avfall, og som håndterer dette i henhold til gjeldende lover og regler. Konsernets største miljøaspekt er trykkeridriften og dette hensyn tas ved at både Hamar Media avdeling Avis-Trykk og avdeling Idé-Trykk er svanemerkede trykkerier. Dette innebærer ved siden av god avfallshåndtering at det ikke brukes kjemikalier som er miljø- og helsefarlige og at det stilles miljøkrav til papiret. [ 6 ]

7 Hamar Media AS Årsberetning 2014 framtidsutsikter Reklamemarkedet (Kilde: IRM) i 2014 gikk tilbake med 3 % og er nå på 19,1 milliarder kroner. Det er kategorien internett som er størst. Annonseomsetningen for kategorien dagspresse gikk ned med hele 16 % og for lokalaviser var nedgangen 13 %. Internettkategorien økte med 5 % og søkeordsannonsering med hele 19 %. Selv om Web-TV og mobilannonsering fortsatt er små annonsekategorier, er veksten på formidable 72 og 53 %. Vi forventer at strukturendringene med økt digital annonseomsetningen og tilbakegang på print fortsetter i Den digitale veksten av lesere fortsetter. Bruken av Hamar Arbeiderblads nettutgave var uforandret ved siste lesertallsmåling, men når lesertall på mobile enheter blir rapportert i løpet av 2015, vil avisens digitale lesertall øke. I 2015 har Hamar Media avd. RIM implementere konsernet nye teknologiske plattform for nettaviser for to nye aviser, ielverum.no og lokal-avisa.no. Konsernet forventer at dette, sammen med økt digitalt fokus, skal øke bruken av konsernets digitale kanaler. For konsernets flaggskipmerke, Hamar Arbeiderblad, er målet daglige lesere i Opplagene for lokalaviser går årlig tilbake med ca. 4 %, noe som fører til ledig kapasitet og stort prispress hos trykkeriene. Opplagsnedgang, sammen med tapet av GD som trykkerikunde i juni 2013, fører til sterkt redusert lønnsomhet i forretningsområdet avistrykk. Kapasiteten og kostnadene har derfor blitt redusert ved å gå fra to til ett skift. En forventer likevel fallende lønnsomhet i årene som kommer. I 2013 vedtok styret et vekstmål på 100 millioner kroner mot En stor andel av den planlagte veksten vil komme gjennom oppkjøp i aksen Moelv-Oslo, og det er et mål at den største veksten skal skje ved kjøp av virksomheter som har et digitalt fokus. I eksisterende forretningsområder forventer vi en organisk tilbakegang på distribusjon, print og annonser, og en organisk vekst i det digitale reklame- og løsningssalget. I perioden utgjør oppkjøp en omsetning på ca. 50 mill. kroner. Styret vil understreke at det er knyttet usikkerhet til den økonomiske utviklingen i årene framover. Det er en fortsatt svak inntektsutvikling, og konsernet må videreføre de siste årenes fokus på kostnadsreduksjoner og muligheter for nye inntektsbringende virksomheter. Konsernet Hamar Media er en kompetanseintensiv virksomhet som krever høy innsats fra de ansatte. Styret takker for god innsats i Hamar, 26. mars 2015 Styret i Hamar Media AS Marit Gilleberg Styrets leder Jarl Kurud Styrets nestleder Jon-Inge Hagebakken Styremedlem Frank Hallgeir Bråndsås Styremedlem Roger Engeskaug Styremedlem Pål Eskås Styremedlem Hans Jørgen Øveraasen Administrerende direktør [ 7 ]

8 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS Resultatregnskapet Morselskap Driftsinntekter og driftskostnader Konsern Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader End. beh. egentilvirket anleggsmiddel Lønnskostnader 3, Avskrivning driftsmidler, immat. eiendeler Nedskr. driftsmidler, immat. driftsmidler Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskaper Inntekt på investering i tilknyttet selsk Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsoverskudd/årsunderskudd Disponering (dekning) av årsresultatet Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Foreslått utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert [ 8 ]

9 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 Balanse per Morselskap Eiendeler Konsern Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Egenutviklet programvare Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 5, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager 8, Fordringer Kundefordringer 8, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler [ 9 ]

10 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS Balanse per Morselskap Egenkapital og gjeld Konsern Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 1300 aksjer à kr ,- 11, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 9, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Hamar, 26. mars 2015 Styret i Hamar Media AS Marit Gilleberg Styrets leder Jarl Kurud Styrets nestleder Jon-Inge Hagebakken Styremedlem Frank Hallgeir Bråndsås Styremedlem [ 10 ] Roger Engeskaug Styremedlem Pål Eskås Styremedlem Hans Jørgen Øveraasen Administrerende direktør

11 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 [ note 1 ] Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salget som knytter seg til fremtidige leveringer balanseføres som forskudd fra kunder, og inntektsføres i takt med levering av varen/tjenesten. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Konsernet har kun operasjonelle leasingavtaler hvor årlig leie kostnadsføres. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler som det redegjøres for nedenfor. Vedlikehold/påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommens/driftsmidlets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som representerer standardhevning av eiendom/driftsmiddel, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Immaterielle eiendeler Ved oppkjøp av virksomheter blir vederlaget fordelt på eiendeler og gjeld. Vederlag som ikke kan henføres til en bestemt eiendel eller gjeldspost, klassifiseres som goodwill. Goodwill avskrives over antatt økonomisk levetid. Dersom det foreligger varig verdifall, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Varebeholdning Konsernets varebeholdning er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost brukt som tilnærming til virkelig verdi. Leasing Konsernet har kun operasjonelle leasingkontrakter. [ 11 ]

12 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS Aksjer og andeler i datterselskap Investering i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskap som konsolideres vurdert til egenkapitalmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapet inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrig påregnelig tapsrisiko. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag, lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Avsetning til pensjonsforpliktelse omfatter både direkte og forsikrede ordninger inkludert bedriftens antatte kostnad ved førtidspensjonering iht. AFP-ordningen samt en pensjonsordning i form av gavepensjon. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, dvs at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er skatt hensyntatt i beregning av resultatandelen. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner (eks konsernbidrag), føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt av årets skattepliktige inntekt), og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter består av bankinnskudd. Konsern Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én økonomisk enhet. Selskapets datterselskaper fremgår av note 6. Alle datterselskapene, unntatt Exact Media AS, Sør-Østerdal Media AS, Mjøsa Invest 1 AS, Info Innlandet AS, Arjos Reklame AS, Avisdrift Romerike AS, WBG Signatur AS og MVL Media AS som er oppkjøpt, er stiftet av morselskapet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapital i datterselskapene. Fusjon Det er foretatt fusjoner mellom Willy Berg Grafisk AS og WBG Signatur AS, samt mellom Avislevering AS og Mjøs Distribusjon AS (nå Innlandet Distribusjon Hamar AS) i Dette har ikke hatt betydning for konsernets totale virksomhet, da dette var datterselskaper også i Alle tall er oppgitt i hele tusen [ 12 ]

13 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 [ note 2 ] Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde og geografisk marked Per virksomhetsområde Morselskap Konsern Medievirksomhet Grafisk virksomhet Distribusjon/transport Internett/kommunikasjonsteknologi (IKT) Eiendommer Pressestøtte Andre inntekter Sum Inntektene kommer i hovedsak fra omsetning i Østlandsområdet [ note 3 ] Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte m.m. Lønnskostander Morselskap Konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønn viderebelastet konsernselskaper Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Deltidsansatte bud omregnet til årsverk Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Lønn Pensjonskostnad 532 Annen godtgjørelse 122 Administrerende direktør har ingen bonusordning eller avtale om etterlønn ved opphør/endring av ansettelsesforhold, men opprettholder dagens betingelser ved overgang til ny stilling i konsernet. Likeledes har styreleder ingen avtale om godtgjørelse etter opphør av verv. Godtgjørelse til revisor: Morselskap Konsern Kostnadsført revisjonshonorar for Honorar ifm opplagsoppgave og annen bistand i årsoppgjøret Honorar annen bistand i løpet av året Honorar fra samarbeidende selskap Alle beløp er eksklusive merverdiavgift [ 13 ]

14 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS [ note 4 ] Pensjonskostnader,- midler og forpliktelser Hamar Media AS administrerer konsernets ytelsesbaserte pensjonsordningen. Datterselskapene betaler hvert år sin andel av årets pensjonskostnad til Hamar Media AS. Hamar Media AS regnskapsfører følgelig konsernets totale forpliktelse i sitt selskapsregnskap. Den innskuddsbaserte pensjonsordningen omfatter alle ansatte og kostnadsføres i hvert enkelt datterselskap. Årets kostnad for den innskuddsbaserte ordningen utgjør kr 662' i morselskapet og kr 1 218' i konsernet. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning omfatter faste ansatte, for tiden 63 personer i morselskapet og 141 personer i konsernet. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. I tillegg har konsernet en avtalefestet førtidspensjon iht. AFP-ordningen. AFP-forpliktelsen etter den gamle ordningen var balanseført som gjeld, og er inntektsført i 2010, med unntak for den del av forpliktelsen som knytter seg til tidligere ansatte som nå er pensjonister i denne ordningen. I fjorårets pensjonforpliktelse inngår også en avsetning på kr 210' for å dekke opp forventet utbetaling knyttet til underdeking i den tidligere AFP-ordningen. Denne avsetningen balanseføres som pensjonsforpliktelse. Tilsvarende avsetning for 2014 utgjør kr 81'. Konsernets pensjonsordning oppfyller kravene i lov om foretakspensjon. 3 av konsernets ansatte har krav på ytelser i tillegg til kollektivavtalen. Avtalen er dekket av fondsoppbygging. I tillegg har 8 personer gavepensjon som dekkes direkte over driften. Oversikten under viser konsernets totale pensjonskostnad og forpliktelse Sikret Usikret Sikret Usikret 1) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen ) Resultatført estimatendring og avvik Avkastning av pensjonsmidler Administrasjonskostnader Periodisert arbeidsgiveravgift Endring avsatt underdekning Netto pensjonskostnad Total netto pensjonskostnad ) Beregnede pensjonsforpliktelser ) Pensjonsmidler til markedsverdi ) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Total netto pensjonsforpliktelse Aga inkludert med Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,00 % 4,10 % Forventet årlig lønnsregulering og G-regulering 3-3,25% 3,75 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 3,00 % 2,50 % Forventet avkastning av fondsmidler 3,80 % 4,40 % Gjennomsnittlig arbeidsgiverfaktor 14,10 % 14,10 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn for vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningen for 2013 bygger på dødelighetsskalaen i K2013, beregningen for 2014 bygger på skalaen K2013BE 1) Endring i årets pensjonsforpliktelse 2) Estimatavvik. Avvik i beregnet pensjonsforpliktelse i regnskapsåret og virkelig forpliktelse året etter. For at endringen i de økonomiske forutsetninger som gjør utslag på pensjonsforpliktelse og - midler ikke skal slå for stort ut i de enkelte år, er det gitt anledning til å fordele avviket over resterende opptjeningstid. 3) Beregnet pensjonsforpliktelse hvis de ansatte står i ordningen til pensjonsalder. 4) Innskutte midler hos forsikringsselskap. [ 14 ]

15 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 [ note 5 ] Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Morselskap Tomter Bygninger Anlegg under utførelse Driftsløsøre, inventar, maskiner mv Total Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Tilbakeført ved avgang 0 Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-50 år 4-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årets regnskap er belastet med leiekostnader vedr leie av lokaler med kr 170'. Leieavtalene varer gjennomsnittlig 3 år. IMMATERIELLE EIENDELER Morselskap Aktivert programvare Aktiverte utviklingskostnader Digital Design Goodwill Dialecta Goodwill Huskelappen Goodwill Huskelappen.no Goodwill DMT Sum goodwill Anskaffelseskost Tilgang kjøpt virksomhet Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Tilbakeført ved avgang Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 3 år 3 år 15 år 10 år 10 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær [ 15 ]

16 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS VARIGE DRIFTSMIDLER Konsern Tomter Bygninger Anlegg under Driftsløsøre, inventar, Total utførelse maskiner mv Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Tilbakeført ved avgang Nedskriving Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets nedskrivinger Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-50 år 4-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årets regnskap er belastet med leiekostnader av ikke aktiverte driftsmidler med totalt kr 2 411' herav gjelder transportmidler kr 1 064' og leie av lokaler kr 783' og kr 564' for annet løsøre. Gjennomsnittlig varighet leieavtale for transportmidler er 3 år og 5 år for leie av lokaler. IMMATERIELLE EIENDELER FoU Konsern Aktiverte utviklingskostnader Aktivert programvare Digital Design Goodwill Info Innlandet AS Goodwill Dialecta Goodwill Huskelappen.no Goodwill Huskelappen Goodwill Radio Pluss AS Goodwill Goodwill DMT Goodwil Arjos Reklame AS Goodwill Avisdrift Romerike AS Goodwill Willy Berg Grafisk AS Goodwill Mvl Media AS Sum Totalt immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år 3 år 15 år 15 år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær lineær Lineær Lineær Lineær lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Goodwill Info Innlandet AS Vi mener at mer-prisen representerer goodwill og at denne igjen representerer en riktig verdi i forhold til de inntektene vi forventer at selskapet vil generere i fremtiden. Ut fra dette anser vi en avskrivingshorisong på 15 år som fornuftig. Goodwill Huskelappen/Huskelappen.no Vi mener at mer-prisen representerer goodwill, og at denne igjen representerer en riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivningshorisont på 10 år som fornuftig. Goodwill Arjos Reklame AS Vi mener at merprisen representerer goodwill og at denne igjen representerer riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivingshorisont på 10 år som fornuftig. Goodwill Willy Berg Grafiske AS Vi mener at merprisen representerer goodwill og at denne igjen representerer riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivingshorisont på 10 år som fornuftig. Goodwill MVL Media AS Vi mener at merprisen representerer goodwill og at denne igjen representerer riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet, geografisk marked og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivingshorisont på 10 år som fornuftig. Goodwill DMT Vi mener at merprisen representerer goodwill og at denne igjen representerer riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivingshorisont på 10 år som fornuftig. Goodwil Avisdrift Romerike AS Vi mener at merprisen representerer goodwill og at denne igjen representerer riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet, geografisk marked og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivingshorisont på 10 år som fornuftig.

17 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 [ note 6 ] Datterselskap, tilknyttet selskap Selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden Aksjer i datterselskap Avislevering AS Hamar Arbeiderblad AS Exact Media AS Sør-Østerdal Media AS Innlandet Distribusjon Hamar AS Mjøsa Invest 1 AS Info Innlandet AS WBG Signatur AS Arjos Reklame AS Avisdrift Romerike AS Mvl Media AS Sum datterselskap Anskaffet år / Eierandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kostpris Inngående balanse Fusjon av datterselskap Eliminert aksjer i DS 0 Tilgang/avgang i perioden Årets resultat før goodwill avskrivning Avskrivning goodwill Årets resultat Konsernbidrag etter skatt Utgående balanse Gjenstående verdi av goodwill Alle selskapene har sitt forretningskontor i Hamar, bortsett fra Sør-Østerdal Media AS som har forretningsadresse i Elverum, samt Mjøsa Invest 1 AS som har forretningsadresse i Ringsaker, WBG Signatur AS som har forretningskontor i Ringsakertw, Avisdrift Romerike AS som har forretningskontor på Lillestrøm og Mvl Media AS som har forretningskontor på Lena. Mvl Media AS er kjøpt opp med virkning fra Selskapet hadde kun en ubetydelig aktivert utsatt skattefordel vurdert til nominell verdi. Konsernets inntekter ville ha vært kr ' større om oppkjøpet av Mvl Media AS hadde funnet sted pr Mjøs Distribusjon AS har skiftet navn til Innlandet Distribusjon Hamar AS. [ 17 ]

18 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS [ note 7 ] Aksjer og andeler i andre foretak Anleggsmidler Anskaffelseskost Morselskap Balanseførtverdi Anskaffelseskost Konsern Balanseførtverdi Norsk Telegrambyrå AS Avisenes Nyhetsbyrå AS Kunnskapsparken Hedmark AS AS Eidsvold Blad Hamar Troll AS Andre aksjer Sum Selskapet har bare mindre eierandeler i selskapene over Markedsverdien på aksjene er ukjent. Investering i tilknyttet selskap Foretaksnavn Eierandel Forretningskontor Egenkapital Resultat for Innlandet Distribusjon AS 30 % Ringsaker Kostpris ved stiftelse 300 Inngående balanse Resultatandel -22 Utgående balanse Avsetning til fond for vurderingsforskjeller -22 Fond for vurderingsforskjeller [ note 8 ] Pantstillelser og garantier Det er stillet sikkerhet for en del av selskapets pensjonsforpliktelser i form av pant i fast eiendom. Pantobligasjonen lyder på kr 2 000'. Den bokførte verdi av pantheftede eiendeler utgjør kr 2 349' Hamar Media AS er solidaransvarlig for skyldig merverdiavgift innenfor avgiftskonsernet Hamar Media AS. Konsern 2013 Gjeld som er sikret ved pant 577 Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld Driftsløsøre 115 Varelager Kunder Sum [ note 9 ] Mellomværende med selskap i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern [ 18 ]

19 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 [ note 10 ] Skatt MORSELSKAP Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat For mye/ for lite avsatt tidligere år 1 0 Brutto endring utsatt skatt Effekt av endret skattesats 149 Årets totale skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Inntekt fra datterselskap og tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt Betalbar skatt på årets resultat Skattesats 27 % 28 % Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt Skattefunn 700 Fordring skatt i balansen (andre kortsiktige fordringer) 48 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Sum midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt Netto grunnlag for utsatt skatt Utsatt skattefordel, 27 % Midlertidig forskjell fremkommer som følge av forskjell i regnskapsmessig og skattemessig vurdering av fordringer og gjeld, samt forskjell i regnskapsmessig og skattemessig avskriving på anleggsmidler. Forskjellen utlignes over tid, og derav begrepet midlertidig forskjell. Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsresultatet: Årsresultat * gj. nominell skattesats Regnskapsført skattekostnad Differanse Differanse skyldes: Permanente forskjeller Avskriving goodwill etter fusjon/oppkjøp For mye/for lite avsatt tidligere år, avrunding 4-3 Effekt av endret skattesats -149 Inntekt fra datterselskap og tilknyttet selskap etter ek-metoden Sum [ 19 ]

20 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS KONSERN Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat For mye/lite avsatt i fjor 1 0 Effekt av endret skattesats Utsatt skattefordel fra oppkjøpte selskap Utsatt skattefordel fra oppkjøp selskap fram til oppkjøpstidspunktet 43 Endring utsatt skattefordel, brutto Årets totale skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets resultat fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Resultat etter egenkapitalmetoden 22 Endring midlertidige forskjeller Avskriving goodwill i konsernet Fremført underskudd 1 2 Underskudd i oppkjøpte selskap før oppkjøpstidspunktet -160 Anvendt underskudd Grunnlag betalbar skatt Skatt Betalbar skatt på årets resultat Skattesats 27 % 28 % Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Skattefunn 700 Fordring skatt i balansen (andre kortsiktige fordringer) 48 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes Tilført ved oppkjøp Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Gjeld Sum midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skattefordel 27 % Midlertidig forskjell fremkommer som følge av forskjell i regnskapsmessig og skattemessig vurdering av fordringer og gjeld, samt forskjell i regnskapsmessig og skattemessig avskriving på anleggsmidler. Forskjellen utlignes over tid, og derav begrepet midlertidig forskjell. Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsresultatet Årsresultat * gj.nominell skattesats Regnskapsført skattekostnad Differanse Differanse skyldes: Effekt av endret skattesats -133 Permanente forskjeller Resultat etter egenkapitalmetoden -6 Goodwillavskriving Ikke aktivert skattefordel 50 For mye/for lite avsatt tidligere år/avrunding 1 Sum [ 20 ]

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer