Konsernet. hamar media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernet. hamar media"

Transkript

1 Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014

2 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning Vedtekter 26 Grafisk produksjon: Hamar Media avd. Idé Trykk [ 2 ]

3 Hamar Media AS Årsberetning 2014 Årsberetning for 2014 Hamar Media AS generelt Selskapets formål er informasjons- og medievirksomhet. Selskapet skal herunder eie 100 % av Hamar Arbeiderblad AS. Videre kan selskapet drive andre former for økonomisk virksomhet og eie og drive fast eiendom. Hamar Media AS har hovedkontor på Hamar. Konsernet Hamar Media besto i 2014 av morselskapet Hamar Media AS og 10 datterselskap. Alle datterselskapene er eiet 100 %. I 2014 ble datterselskapene Mjøs Distribusjon AS og Avislevering AS samt Willy Berg Grafisk AS og WBG Signatur AS fusjonerte. De fusjonerte selskapene drives videre under merkenavnene Innlandet Distribusjon Hamar AS og WBG Signatur AS. Etter gjennomførte fusjoner i 2014 inngår følgende selskap i konsernet Hamar Media: Hamar Arbeiderblad AS, Sør-Østerdal Media AS, Exact Media AS, Info Innlandet AS, Mjøsa Invest 1 AS, Innlandet Distribusjon Hamar AS, WBG Signatur AS, Arjos Reklame AS, MVL Media AS og Avisdrift Romerike AS. Morselskapet forvalter eierinteressene i alle datterselskapene og ivaretar økonomi-, personal- og teknologifunksjonene, samt eiendomsforvaltningen for hele konsernet. Eiendomsforvaltningen drives fra Hamar Media AS og Mjøsa Invest 1 AS. Hamar Media samarbeider med andre mediebedrifter og presseorganisasjoner på ulike områder. Selskapet deltar i bransje- og/eller arbeidsgiverfellesskapet i Mediebedriftenes Landsforening, Norsk industri og Abelia. årsregnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det har etter regnskapsårets utløp ikke inntrådt forhold som er av betydning for bedømmelsen av selskapets stilling, men dagens marked er preget av usikkerhet og sviktende reklameinntekter. Styret kjenner ikke til forhold knyttet til avsetninger eller prisutvikling for selskapets produkter som har betydning for bedømmelsen av det fremlagte årsregnskapet. Vi har vurdert kreditt- og likviditetsrisiko og konkluderer med at denne anses som liten. Selskapets transaksjoner i valuta er i et ubetydelig omfang/beløp og utgjør minimal risiko. Selskapet har per i dag ingen rentebærende gjeld og er dermed ikke utsatt for renterisiko. Selskapets kredittrisiko er liten ettersom selskapet ikke har noen dominerende kunder. Selskapet har pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter ved utvikling av digitale innholdstjenester. For skatteberegninger henvises til note 10. Konsernet hadde i 2014 en samlet omsetning på 246 mill. kroner, og et underskudd på 4,1 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2013 var en omsetning på 245 mill. kroner og 4 mill. kroner i overskudd. Ser man bort fra oppkjøpet av MVL-Media AS i 2014, blir det en nedgang i omsetning fra 2013 på ca. 10 mill. kroner. Regnskapet er gjort opp med et underskudd på 4,1 mill. kroner mot et overskudd på 4 mill. kroner i fjor. Dette skyldes i hovedsak: Nedgang i annonseinntekter Bortfall av trykkerioppdrag fra juni 2013 [ 3 ]

4 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Omstillingskostnader for tilpasning av virksomheten til digital transformasjon i form av gavepensjon og sluttavtaler og andre engangseffekter utgjør størrelsesorden 10 mill. kroner i Regnskapet for 2014 for morselskapet viser et underskudd på 4,1 mill. kroner mot et overskudd etter skatt på 4 mill. kroner i Kontantstrømoppstillingen for konsernet viser et avvik på 9,8 mill. kroner mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Avviket skyldes blant annet avskrivninger, forskjell mellom innbetalinger i pensjonsordningen og resultatført pensjonskostnad samt øvrige endringer i kortsiktig gjeld og kortsiktige fordringer. Konsernet hadde en negativ netto kontantstrøm i perioden på 31,4 mill. kroner. Likviditetsbeholdningen i form av bankinnskudd var ved utgangen av året på 38,8 mill. kroner. Bedriften har ingen langsiktig gjeld. Totalkapitalen i konsernet var ved utgangen av året er på 248,6 mill. kroner mot 249,6 mill. kroner i Egenkapitalen ble redusert med 8,7 mill. kroner til 153,8 mill. kroner i 2014, som gir en egenkapitalandel på 62 %. Netto kontantstrøm fra investeringer utgjør en belasting på 30,3 mill. kroner, som i stor grad skyldes oppkjøp av nye selskaper og tilpasning av bygg til ny leietager i Nydal. Av den kortsiktige gjelden i konsernet utgjør 25,3 mill. kroner forskuddsbetalt avisabonnement. andre forhold i 2014 Hamar Media avd. RIM ferdigstilte nye digitale løsninger for konsernets innholdstjenester. Hamar Arbeiderblad lanserte ny nettavis og digitalarkiv. Styret vedtok i mai 2014 et økonomiforbedringsprosjekt på 27 mill. kroner mot Svikt i reklamemarkedet annonseinntektene i avisene falt med over 10 % nasjonalt. Det ble vedtatt å reposisjonerer Lokalavisa Sør-Østerdal til ukentlig gratisavis for Elverum og abonnementsavis for Trysil/Engerdal. Mjøsa Invest 1 AS inngikk leiekontrakt med Eidsiva Anlegg. Selskapets eiendomsmasse er nå utleid. Det ble inngått avtale om førtidspensjon med 18 ansatte med virkning fra Hamar Media avd. Avis-Trykk Hamar gikk fra to til ett skift som følge av overkapasitet i markedet. Innlandet Distribusjon Hamar har gjennomført et ruteoptimaliseringsprosjekt som tilnærmet halverer antall budruter og bud til ca. 60 med virkning fra første halvår hamar arbeiderblad as Lokalavisa Hamar Arbeiderblad (HA) har hovedkontor på Hamar og utkom første gang 30. mars Opplaget i 2014 ble eksemplarer, som var en nedgang på 770 fra året før. Hamar Arbeiderblad leses daglig av 61 tusen personer over 12 år (Kilde: Forbruker & Media, 15/1). Det er 56 og 15 tusen lesere av hhv. papir og nettutgaven. Det er 10 tusen (16 %) som daglig leser nyheter fra begge kanalene. Avisutgivelsen omfatter sider med en redaksjonell andel på 71,4 %. Annonsevolumet ble i 2014 på 8,9 mill. millimeter, som er en nedgang fra året før. Hamar Arbeiderblad er en del av lokalavissamkjøringen AMEDIA Marked, sammen med 104 andre aviser. Den totale annonse-omsetningen ble i 2014 på 72 mill. kroner, som er en nedgang på 2 % fra året før. [ 4 ] Omsetningen i selskapet ble 143,2 mill. kroner i 2014, som er en nedgang på 2,4 mill. kroner i forhold til Av samlet omsetning utgjør opplagsinntektene 45 % og reklameinntektene 55 %. Årsresultatet ble på 4,1 mill kroner, en reduksjon på 1,4 mill. kroner fra året før. Den reduserte omsetningen i selskapet er i hovedsak knyttet til fallende annonsemarked samt at regnskapet er belastet omstillingskostnader.

5 Hamar Media AS Årsberetning 2014 sør-østerdal media as Sør-Østerdal Media AS er en lokalavis med hovedkontor i Elverum og avdelingskontor i Trysil. Lokalavisa Sør-Østerdal utkom første gang 17. september Fra 5. mars 2015 ble Lokalavisa Sør-Østerdal reposisjonert til ukentlig lokalavis i abonnement for Trysil/Engerdal (Lokalavisa Trysil/ Engerdal) og ukentlig gratisavis i Elverum (ielverum). Ved årsskiftet var opplaget på eksemplarer, som var en nedgang på 286 eksemplarer fra året før. Lokalavisa leses daglig av 7 tusen personer over 12 år (Kilde: Forbruker & Media, 15/1). Det er 6 og 1 tusen lesere av hhv. papir og nettutgaven. Det er 1 tusen (14 %) som daglig leser nyheter fra begge kanalene. Omsetningen var på 10,6 mill. kroner i 2014, mot 10,7 mill. kroner i Årsresultatet ble 0,2 mill. kroner bedre enn året før med et underskudd på 1,4 mill. kroner i Regnskapet for 2014 er belastet omstillingskostnader. Årets underskudd er dekket opp med konsernbidrag fra morselskapet. Det er også for 2014 budsjettert med et underskudd i selskapet. info innlandet as Stangeavisa har hovedkontor i Stange og utkom første gang i april Ved årsskiftet var opplaget på eksemplarer. Det er en økning på 19 eksemplarer fra Stangeavisa kommer ut på torsdager. Omsetningen var 4,4 mill. kroner i 2014, mot 3,9 mill. kroner i Årsresultatet ble forbedret med 0,4 mill. kroner og det ble et overskudd på 0,1 mill. kroner i exact media as Exact Media driver lokalradioen Radio Exact Hamar med nedslagsfelt i Hamar-regionen. Omsetningen ble redusert fra 3,5 mill. kroner i 2013 til 2,4 mill. kroner i Årsresultatet ble forbedret med 0,1 mill. kroner, fra et underskudd på 0,5 mill. kroner i 2013 til et underskudd på 0,4 mill. kroner i Forbedring i årsresultatet må ses i sammenheng med bemanningsendringer gjennom året. Selskapets radiokonsesjon løper ut Årets underskudd er dekket opp med konsernbidrag fra morselskapet. innlandet distribusjon hamar as Innlandet Distribusjon Hamar AS distribuerer aviser og reklame i samarbeid med Innlandet Distribusjon AS. Innlandet Distribusjon Hamar utfører også transportoppdrag. Selskapene Avislevering AS og Mjøs Distribusjon AS fusjonerte i 2014, med Avislevering som det overtagende selskapet. Det fusjonerte selskapet byttet navn til Innlandet Distribusjon Hamar AS i Omsetningen var 52,2 mill. kroner i 2014, mot 33,5 mill. kroner i Som følge av fusjonen mellom selskapene er ikke omsetningstallene mellom 2013 og 2014 direkte sammenlignbare. Årsresultatet var uforandret fra året før med 0,1 mill. kroner i underskudd. Årets underskudd er dekket opp med konsernbidrag fra morselskapet. avisdrift romerike as Avisdrift Romerike AS ble en del av konsernet Hamar Media i mars Selskapet utgir ukentlig gratisavisen Romeriksposten på Romerike. I 2014 hadde selskapet en omsetning på 5,3 mill. kroner, som er en nedgang på 0,6 mill. kroner fra året før. Årets resultat ble et overskudd på 0,1 mill. kroner som er en forbedring på 0,5 mill. kroner fra [ 5 ]

6 Årsberetning 2014 Hamar Media AS wbg signatur as WBG Signatur AS holder til på Lillehammer, og driver produksjon av skilt, dekor og reklame. Selskapet ble en del av konsernet Hamar Media i juni Selskapene Willy Berg Grafisk AS og WBG Signatur AS fusjonerte i 2014, med Willy Berg Grafisk AS som det overtagende selskap. Det fusjonerte selskapet endret navn til WBG Signatur i Omsetningstallene mellom 2014 og 2013 er derfor ikke direkte sammenlignbare. I 2014 hadde selskapet en omsetning på 14,8 mill. kroner, som er en reduksjon på 1,9 mill. kroner fra året før. Årsresultatet ble 0,3 mill. kroner svakere enn året før, og det ble i 2014 et underskudd på 0,3 mill. kroner. arjos reklame as Arjos Reklame AS holder til i Ringsaker, og utgir gratisavisen Ringsakern. Selskapet ble en del av konsernet Hamar Media AS i september Selskapet hadde en omsetning på 4,2 mill. kroner i 2014, som er en økning på 0,3 mill. kroner fra året før. Årsresultatet ble uforandret fra året før med et overskudd på 0,2 mill. kroner. mvl media as MVL-Media AS har hovedkontor på Lena i Vestre Toten kommune og har avdelingskontor/filial på Gjøvik. MVL-Media AS virksomhetsområde er utgivelse av gratisavisene Gjøviks Blad og Totens Blad. Gjøviks Blad og Totens Blad har hhv og lesere (Kilde: Forbruker & Media, 15/1). Hamar Media AS kjøpte selskapet i januar Selskapet hadde en omsetning på 11 mill. kroner i 2014, noe som er en reduksjon fra 2013 på 0,2 mill. kroner. Selskapet fikk et underskudd i 2014 på 0,2 mill. kroner som dekkes opp med konsernbidrag. mjøsa invest 1 as Mjøsa Invest 1 er et eiendomsselskap, som eier et industribygg i Nydal i Ringsaker. Omsetningen var på 1,3 mill. kroner i 2014, som er på samme nivå som året før. Årsresultatet viser et underskudd på 0,3 mill. kroner i 2014, noe som er 0,1 mill. kroner svakere enn året før. Årets underskudd er dekket opp med konsernbidrag fra morselskapet. personal, likestilling og miljø Konsernet hadde ved utgangen av året 143 fast ansatte, hvorav 46 kvinner. I tillegg kommer 112 deltidsansatte avisbud, hvorav 31 er kvinner. Morselskapet hadde 68 fast ansatte ved årsskiftet, hvorav 20 kvinner. Styret har 7 medlemmer, hvorav 2 kvinner. Bedriften arbeider for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Sykefraværet for konsernet og morselskapet er vist i tabellen nedenfor: Det er rapportert om én skade i morselskapet. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Konsernets pensjonsordning oppfyller kravene i lov om offentlig foretakspensjon. Konsernet har avtale med firma som tar imot alt avfall som returpapir, papp, plast, metall, kjemikalier og annet farlig avfall, og som håndterer dette i henhold til gjeldende lover og regler. Konsernets største miljøaspekt er trykkeridriften og dette hensyn tas ved at både Hamar Media avdeling Avis-Trykk og avdeling Idé-Trykk er svanemerkede trykkerier. Dette innebærer ved siden av god avfallshåndtering at det ikke brukes kjemikalier som er miljø- og helsefarlige og at det stilles miljøkrav til papiret. [ 6 ]

7 Hamar Media AS Årsberetning 2014 framtidsutsikter Reklamemarkedet (Kilde: IRM) i 2014 gikk tilbake med 3 % og er nå på 19,1 milliarder kroner. Det er kategorien internett som er størst. Annonseomsetningen for kategorien dagspresse gikk ned med hele 16 % og for lokalaviser var nedgangen 13 %. Internettkategorien økte med 5 % og søkeordsannonsering med hele 19 %. Selv om Web-TV og mobilannonsering fortsatt er små annonsekategorier, er veksten på formidable 72 og 53 %. Vi forventer at strukturendringene med økt digital annonseomsetningen og tilbakegang på print fortsetter i Den digitale veksten av lesere fortsetter. Bruken av Hamar Arbeiderblads nettutgave var uforandret ved siste lesertallsmåling, men når lesertall på mobile enheter blir rapportert i løpet av 2015, vil avisens digitale lesertall øke. I 2015 har Hamar Media avd. RIM implementere konsernet nye teknologiske plattform for nettaviser for to nye aviser, ielverum.no og lokal-avisa.no. Konsernet forventer at dette, sammen med økt digitalt fokus, skal øke bruken av konsernets digitale kanaler. For konsernets flaggskipmerke, Hamar Arbeiderblad, er målet daglige lesere i Opplagene for lokalaviser går årlig tilbake med ca. 4 %, noe som fører til ledig kapasitet og stort prispress hos trykkeriene. Opplagsnedgang, sammen med tapet av GD som trykkerikunde i juni 2013, fører til sterkt redusert lønnsomhet i forretningsområdet avistrykk. Kapasiteten og kostnadene har derfor blitt redusert ved å gå fra to til ett skift. En forventer likevel fallende lønnsomhet i årene som kommer. I 2013 vedtok styret et vekstmål på 100 millioner kroner mot En stor andel av den planlagte veksten vil komme gjennom oppkjøp i aksen Moelv-Oslo, og det er et mål at den største veksten skal skje ved kjøp av virksomheter som har et digitalt fokus. I eksisterende forretningsområder forventer vi en organisk tilbakegang på distribusjon, print og annonser, og en organisk vekst i det digitale reklame- og løsningssalget. I perioden utgjør oppkjøp en omsetning på ca. 50 mill. kroner. Styret vil understreke at det er knyttet usikkerhet til den økonomiske utviklingen i årene framover. Det er en fortsatt svak inntektsutvikling, og konsernet må videreføre de siste årenes fokus på kostnadsreduksjoner og muligheter for nye inntektsbringende virksomheter. Konsernet Hamar Media er en kompetanseintensiv virksomhet som krever høy innsats fra de ansatte. Styret takker for god innsats i Hamar, 26. mars 2015 Styret i Hamar Media AS Marit Gilleberg Styrets leder Jarl Kurud Styrets nestleder Jon-Inge Hagebakken Styremedlem Frank Hallgeir Bråndsås Styremedlem Roger Engeskaug Styremedlem Pål Eskås Styremedlem Hans Jørgen Øveraasen Administrerende direktør [ 7 ]

8 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS Resultatregnskapet Morselskap Driftsinntekter og driftskostnader Konsern Note Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader End. beh. egentilvirket anleggsmiddel Lønnskostnader 3, Avskrivning driftsmidler, immat. eiendeler Nedskr. driftsmidler, immat. driftsmidler Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskaper Inntekt på investering i tilknyttet selsk Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsoverskudd/årsunderskudd Disponering (dekning) av årsresultatet Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Foreslått utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert [ 8 ]

9 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 Balanse per Morselskap Eiendeler Konsern Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Egenutviklet programvare Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 5, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager 8, Fordringer Kundefordringer 8, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler [ 9 ]

10 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS Balanse per Morselskap Egenkapital og gjeld Konsern Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 1300 aksjer à kr ,- 11, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld 9, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Hamar, 26. mars 2015 Styret i Hamar Media AS Marit Gilleberg Styrets leder Jarl Kurud Styrets nestleder Jon-Inge Hagebakken Styremedlem Frank Hallgeir Bråndsås Styremedlem [ 10 ] Roger Engeskaug Styremedlem Pål Eskås Styremedlem Hans Jørgen Øveraasen Administrerende direktør

11 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 [ note 1 ] Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salget som knytter seg til fremtidige leveringer balanseføres som forskudd fra kunder, og inntektsføres i takt med levering av varen/tjenesten. Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende regler er benyttet for klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Konsernet har kun operasjonelle leasingavtaler hvor årlig leie kostnadsføres. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler som det redegjøres for nedenfor. Vedlikehold/påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommens/driftsmidlets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som representerer standardhevning av eiendom/driftsmiddel, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Immaterielle eiendeler Ved oppkjøp av virksomheter blir vederlaget fordelt på eiendeler og gjeld. Vederlag som ikke kan henføres til en bestemt eiendel eller gjeldspost, klassifiseres som goodwill. Goodwill avskrives over antatt økonomisk levetid. Dersom det foreligger varig verdifall, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Varebeholdning Konsernets varebeholdning er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost brukt som tilnærming til virkelig verdi. Leasing Konsernet har kun operasjonelle leasingkontrakter. [ 11 ]

12 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS Aksjer og andeler i datterselskap Investering i tilknyttet selskap er vurdert etter egenkapitalmetoden. I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskap som konsolideres vurdert til egenkapitalmetoden. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost og nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapet inntektsføres som annen finansinntekt. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende med fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrig påregnelig tapsrisiko. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag, lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Avsetning til pensjonsforpliktelse omfatter både direkte og forsikrede ordninger inkludert bedriftens antatte kostnad ved førtidspensjonering iht. AFP-ordningen samt en pensjonsordning i form av gavepensjon. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, dvs at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Ved bruk av egenkapitalmetoden for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter, er skatt hensyntatt i beregning av resultatandelen. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner (eks konsernbidrag), føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt av årets skattepliktige inntekt), og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter består av bankinnskudd. Konsern Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var én økonomisk enhet. Selskapets datterselskaper fremgår av note 6. Alle datterselskapene, unntatt Exact Media AS, Sør-Østerdal Media AS, Mjøsa Invest 1 AS, Info Innlandet AS, Arjos Reklame AS, Avisdrift Romerike AS, WBG Signatur AS og MVL Media AS som er oppkjøpt, er stiftet av morselskapet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapital i datterselskapene. Fusjon Det er foretatt fusjoner mellom Willy Berg Grafisk AS og WBG Signatur AS, samt mellom Avislevering AS og Mjøs Distribusjon AS (nå Innlandet Distribusjon Hamar AS) i Dette har ikke hatt betydning for konsernets totale virksomhet, da dette var datterselskaper også i Alle tall er oppgitt i hele tusen [ 12 ]

13 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 [ note 2 ] Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde og geografisk marked Per virksomhetsområde Morselskap Konsern Medievirksomhet Grafisk virksomhet Distribusjon/transport Internett/kommunikasjonsteknologi (IKT) Eiendommer Pressestøtte Andre inntekter Sum Inntektene kommer i hovedsak fra omsetning i Østlandsområdet [ note 3 ] Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte m.m. Lønnskostander Morselskap Konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønn viderebelastet konsernselskaper Sum Gjennomsnittlig antall årsverk Deltidsansatte bud omregnet til årsverk Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Lønn Pensjonskostnad 532 Annen godtgjørelse 122 Administrerende direktør har ingen bonusordning eller avtale om etterlønn ved opphør/endring av ansettelsesforhold, men opprettholder dagens betingelser ved overgang til ny stilling i konsernet. Likeledes har styreleder ingen avtale om godtgjørelse etter opphør av verv. Godtgjørelse til revisor: Morselskap Konsern Kostnadsført revisjonshonorar for Honorar ifm opplagsoppgave og annen bistand i årsoppgjøret Honorar annen bistand i løpet av året Honorar fra samarbeidende selskap Alle beløp er eksklusive merverdiavgift [ 13 ]

14 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS [ note 4 ] Pensjonskostnader,- midler og forpliktelser Hamar Media AS administrerer konsernets ytelsesbaserte pensjonsordningen. Datterselskapene betaler hvert år sin andel av årets pensjonskostnad til Hamar Media AS. Hamar Media AS regnskapsfører følgelig konsernets totale forpliktelse i sitt selskapsregnskap. Den innskuddsbaserte pensjonsordningen omfatter alle ansatte og kostnadsføres i hvert enkelt datterselskap. Årets kostnad for den innskuddsbaserte ordningen utgjør kr 662' i morselskapet og kr 1 218' i konsernet. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning omfatter faste ansatte, for tiden 63 personer i morselskapet og 141 personer i konsernet. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. I tillegg har konsernet en avtalefestet førtidspensjon iht. AFP-ordningen. AFP-forpliktelsen etter den gamle ordningen var balanseført som gjeld, og er inntektsført i 2010, med unntak for den del av forpliktelsen som knytter seg til tidligere ansatte som nå er pensjonister i denne ordningen. I fjorårets pensjonforpliktelse inngår også en avsetning på kr 210' for å dekke opp forventet utbetaling knyttet til underdeking i den tidligere AFP-ordningen. Denne avsetningen balanseføres som pensjonsforpliktelse. Tilsvarende avsetning for 2014 utgjør kr 81'. Konsernets pensjonsordning oppfyller kravene i lov om foretakspensjon. 3 av konsernets ansatte har krav på ytelser i tillegg til kollektivavtalen. Avtalen er dekket av fondsoppbygging. I tillegg har 8 personer gavepensjon som dekkes direkte over driften. Oversikten under viser konsernets totale pensjonskostnad og forpliktelse Sikret Usikret Sikret Usikret 1) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen ) Resultatført estimatendring og avvik Avkastning av pensjonsmidler Administrasjonskostnader Periodisert arbeidsgiveravgift Endring avsatt underdekning Netto pensjonskostnad Total netto pensjonskostnad ) Beregnede pensjonsforpliktelser ) Pensjonsmidler til markedsverdi ) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Total netto pensjonsforpliktelse Aga inkludert med Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,00 % 4,10 % Forventet årlig lønnsregulering og G-regulering 3-3,25% 3,75 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 3,00 % 2,50 % Forventet avkastning av fondsmidler 3,80 % 4,40 % Gjennomsnittlig arbeidsgiverfaktor 14,10 % 14,10 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn for vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring. Beregningen for 2013 bygger på dødelighetsskalaen i K2013, beregningen for 2014 bygger på skalaen K2013BE 1) Endring i årets pensjonsforpliktelse 2) Estimatavvik. Avvik i beregnet pensjonsforpliktelse i regnskapsåret og virkelig forpliktelse året etter. For at endringen i de økonomiske forutsetninger som gjør utslag på pensjonsforpliktelse og - midler ikke skal slå for stort ut i de enkelte år, er det gitt anledning til å fordele avviket over resterende opptjeningstid. 3) Beregnet pensjonsforpliktelse hvis de ansatte står i ordningen til pensjonsalder. 4) Innskutte midler hos forsikringsselskap. [ 14 ]

15 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 [ note 5 ] Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Morselskap Tomter Bygninger Anlegg under utførelse Driftsløsøre, inventar, maskiner mv Total Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Tilbakeført ved avgang 0 Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-50 år 4-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årets regnskap er belastet med leiekostnader vedr leie av lokaler med kr 170'. Leieavtalene varer gjennomsnittlig 3 år. IMMATERIELLE EIENDELER Morselskap Aktivert programvare Aktiverte utviklingskostnader Digital Design Goodwill Dialecta Goodwill Huskelappen Goodwill Huskelappen.no Goodwill DMT Sum goodwill Anskaffelseskost Tilgang kjøpt virksomhet Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Tilbakeført ved avgang Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 3 år 3 år 15 år 10 år 10 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær [ 15 ]

16 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS VARIGE DRIFTSMIDLER Konsern Tomter Bygninger Anlegg under Driftsløsøre, inventar, Total utførelse maskiner mv Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Tilbakeført ved avgang Nedskriving Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets nedskrivinger Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5-50 år 4-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Årets regnskap er belastet med leiekostnader av ikke aktiverte driftsmidler med totalt kr 2 411' herav gjelder transportmidler kr 1 064' og leie av lokaler kr 783' og kr 564' for annet løsøre. Gjennomsnittlig varighet leieavtale for transportmidler er 3 år og 5 år for leie av lokaler. IMMATERIELLE EIENDELER FoU Konsern Aktiverte utviklingskostnader Aktivert programvare Digital Design Goodwill Info Innlandet AS Goodwill Dialecta Goodwill Huskelappen.no Goodwill Huskelappen Goodwill Radio Pluss AS Goodwill Goodwill DMT Goodwil Arjos Reklame AS Goodwill Avisdrift Romerike AS Goodwill Willy Berg Grafisk AS Goodwill Mvl Media AS Sum Totalt immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Tilgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 5 år 3 år 15 år 15 år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær lineær Lineær Lineær Lineær lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Goodwill Info Innlandet AS Vi mener at mer-prisen representerer goodwill og at denne igjen representerer en riktig verdi i forhold til de inntektene vi forventer at selskapet vil generere i fremtiden. Ut fra dette anser vi en avskrivingshorisong på 15 år som fornuftig. Goodwill Huskelappen/Huskelappen.no Vi mener at mer-prisen representerer goodwill, og at denne igjen representerer en riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivningshorisont på 10 år som fornuftig. Goodwill Arjos Reklame AS Vi mener at merprisen representerer goodwill og at denne igjen representerer riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivingshorisont på 10 år som fornuftig. Goodwill Willy Berg Grafiske AS Vi mener at merprisen representerer goodwill og at denne igjen representerer riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivingshorisont på 10 år som fornuftig. Goodwill MVL Media AS Vi mener at merprisen representerer goodwill og at denne igjen representerer riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet, geografisk marked og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivingshorisont på 10 år som fornuftig. Goodwill DMT Vi mener at merprisen representerer goodwill og at denne igjen representerer riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivingshorisont på 10 år som fornuftig. Goodwil Avisdrift Romerike AS Vi mener at merprisen representerer goodwill og at denne igjen representerer riktig verdi i forhold til de forventede fremtidige inntekter i selskapet, geografisk marked og synergieffekter i konsernet. Ut fra dette anses en avskrivingshorisont på 10 år som fornuftig.

17 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 [ note 6 ] Datterselskap, tilknyttet selskap Selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden Aksjer i datterselskap Avislevering AS Hamar Arbeiderblad AS Exact Media AS Sør-Østerdal Media AS Innlandet Distribusjon Hamar AS Mjøsa Invest 1 AS Info Innlandet AS WBG Signatur AS Arjos Reklame AS Avisdrift Romerike AS Mvl Media AS Sum datterselskap Anskaffet år / Eierandel 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kostpris Inngående balanse Fusjon av datterselskap Eliminert aksjer i DS 0 Tilgang/avgang i perioden Årets resultat før goodwill avskrivning Avskrivning goodwill Årets resultat Konsernbidrag etter skatt Utgående balanse Gjenstående verdi av goodwill Alle selskapene har sitt forretningskontor i Hamar, bortsett fra Sør-Østerdal Media AS som har forretningsadresse i Elverum, samt Mjøsa Invest 1 AS som har forretningsadresse i Ringsaker, WBG Signatur AS som har forretningskontor i Ringsakertw, Avisdrift Romerike AS som har forretningskontor på Lillestrøm og Mvl Media AS som har forretningskontor på Lena. Mvl Media AS er kjøpt opp med virkning fra Selskapet hadde kun en ubetydelig aktivert utsatt skattefordel vurdert til nominell verdi. Konsernets inntekter ville ha vært kr ' større om oppkjøpet av Mvl Media AS hadde funnet sted pr Mjøs Distribusjon AS har skiftet navn til Innlandet Distribusjon Hamar AS. [ 17 ]

18 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS [ note 7 ] Aksjer og andeler i andre foretak Anleggsmidler Anskaffelseskost Morselskap Balanseførtverdi Anskaffelseskost Konsern Balanseførtverdi Norsk Telegrambyrå AS Avisenes Nyhetsbyrå AS Kunnskapsparken Hedmark AS AS Eidsvold Blad Hamar Troll AS Andre aksjer Sum Selskapet har bare mindre eierandeler i selskapene over Markedsverdien på aksjene er ukjent. Investering i tilknyttet selskap Foretaksnavn Eierandel Forretningskontor Egenkapital Resultat for Innlandet Distribusjon AS 30 % Ringsaker Kostpris ved stiftelse 300 Inngående balanse Resultatandel -22 Utgående balanse Avsetning til fond for vurderingsforskjeller -22 Fond for vurderingsforskjeller [ note 8 ] Pantstillelser og garantier Det er stillet sikkerhet for en del av selskapets pensjonsforpliktelser i form av pant i fast eiendom. Pantobligasjonen lyder på kr 2 000'. Den bokførte verdi av pantheftede eiendeler utgjør kr 2 349' Hamar Media AS er solidaransvarlig for skyldig merverdiavgift innenfor avgiftskonsernet Hamar Media AS. Konsern 2013 Gjeld som er sikret ved pant 577 Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld Driftsløsøre 115 Varelager Kunder Sum [ note 9 ] Mellomværende med selskap i samme konsern Kundefordringer Andre fordringer Foretak i samme konsern Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern [ 18 ]

19 Hamar Media AS Årsregnskap 2014 [ note 10 ] Skatt MORSELSKAP Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat For mye/ for lite avsatt tidligere år 1 0 Brutto endring utsatt skatt Effekt av endret skattesats 149 Årets totale skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Inntekt fra datterselskap og tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt Betalbar skatt på årets resultat Skattesats 27 % 28 % Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt Skattefunn 700 Fordring skatt i balansen (andre kortsiktige fordringer) 48 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Sum midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke inngår i beregning av utsatt skatt Netto grunnlag for utsatt skatt Utsatt skattefordel, 27 % Midlertidig forskjell fremkommer som følge av forskjell i regnskapsmessig og skattemessig vurdering av fordringer og gjeld, samt forskjell i regnskapsmessig og skattemessig avskriving på anleggsmidler. Forskjellen utlignes over tid, og derav begrepet midlertidig forskjell. Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsresultatet: Årsresultat * gj. nominell skattesats Regnskapsført skattekostnad Differanse Differanse skyldes: Permanente forskjeller Avskriving goodwill etter fusjon/oppkjøp For mye/for lite avsatt tidligere år, avrunding 4-3 Effekt av endret skattesats -149 Inntekt fra datterselskap og tilknyttet selskap etter ek-metoden Sum [ 19 ]

20 Årsregnskap 2014 Hamar Media AS KONSERN Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat For mye/lite avsatt i fjor 1 0 Effekt av endret skattesats Utsatt skattefordel fra oppkjøpte selskap Utsatt skattefordel fra oppkjøp selskap fram til oppkjøpstidspunktet 43 Endring utsatt skattefordel, brutto Årets totale skattekostnad Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets resultat fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Resultat etter egenkapitalmetoden 22 Endring midlertidige forskjeller Avskriving goodwill i konsernet Fremført underskudd 1 2 Underskudd i oppkjøpte selskap før oppkjøpstidspunktet -160 Anvendt underskudd Grunnlag betalbar skatt Skatt Betalbar skatt på årets resultat Skattesats 27 % 28 % Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Skattefunn 700 Fordring skatt i balansen (andre kortsiktige fordringer) 48 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes Tilført ved oppkjøp Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Gjeld Sum midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag for beregning av utsatt skatt Utsatt skattefordel 27 % Midlertidig forskjell fremkommer som følge av forskjell i regnskapsmessig og skattemessig vurdering av fordringer og gjeld, samt forskjell i regnskapsmessig og skattemessig avskriving på anleggsmidler. Forskjellen utlignes over tid, og derav begrepet midlertidig forskjell. Avstemming mellom skattekostnad og beregnet skatt på årsresultatet Årsresultat * gj.nominell skattesats Regnskapsført skattekostnad Differanse Differanse skyldes: Effekt av endret skattesats -133 Permanente forskjeller Resultat etter egenkapitalmetoden -6 Goodwillavskriving Ikke aktivert skattefordel 50 For mye/for lite avsatt tidligere år/avrunding 1 Sum [ 20 ]

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2013 Årsberetning 2013 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 9 11 Noter til regnskapet 12 23 Kontantstrømoppstilling 24 Vedtekter 25

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk ap 2011 Årsberetning 2011 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 9 Resultat og balanse 9 11 Noter til regnskapet 12 23 Kontantstrømoppstilling 24 Vedtekter 25

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk ap 2012 Årsberetning 2012 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 9 Resultat og balanse 9 11 Noter til regnskapet 12 23 Kontantstrømoppstilling 24 Vedtekter 25

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital.

DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006. Morselskap. Konsern. Immaterielle eiendeler. Annen innskutt. Annen. Aksjekapital. DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2006 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2005 3 487 500 86 025 9 240 339 12 813 864 Avsatt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord 214 Organisasjonsnummer 981 366 69 -fusberetning -,Ärsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Sandefiord ÅnsnnnnrNrNc

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer