Årsmelding og regnskap forretningsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap forretningsår

2 Styrets årsberetning for var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk og internasjonal økonomi. Styringsrenta fra Norges Bank steg flere ganger i løpet av året og endt opp på 5.75 % i juni, og gikk så ned til tre prosent i desember. Rentenedgang vil få stor betydning for at lånekunder kan betjene sine lån. Vegårshei Sparebank merket finanskrisen først og fremst med at det ble vanskeligere og til dels umulig å få lånt penger i markedet. Dersom man kunne få lånt penger, var rentebetingelsene så høye at det ikke var mulig å låne ut til kunder til slike betingelser på sikt. Banken hadde som policy at fornyelsene skulle gjøres i god tid før forfall, derfor har banken hatt kontroll på likviditeten gjennom hele året og sikret seg fornyelse av obligasjonslånet i I tillegg har banken bare i liten grad gjort seg nytte av Norges Banks låneadgang. Finanskrisen har også medført at banken har vært mer restriktive med å ta inn nye lånekunder. Bankens virksomhet drives i all hovedsak i Vegårshei og Tvedestrand kommuner, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler vi forsikring, eiendomsformidling, leasing og plassering i aksjer og fonds. Aktiviteten på Vegårshei og Tvedestrand har vært høy gjennom hele året, med finansiering av et forholdsmessig stort antall nye boliger og noe industri. Tilgangen på nye boligtomter har vært forholdsvis liten på Vegårshei, men vi har forventninger til at nye boligfelt snart skal være klare. Alle Terrabankene har også vært med på en kundeundersøkelse utført av Handelhøyskolen BI. Vegårshei Sparebank kom veldig godt ut av undersøkelsen i år som i fjor og ble på nytt en av de beste bankene i hele landet. Styret er også godt fornøyd med utviklingen av vår avdeling i Tvedestrand som har hatt en jevn økning av nye kunder. Banken har totalt 3745 kunder, herav 562 i Tvedestrand kommune. Selvstendig Sparebank Som selvstendig og selveiende sparebank, har vi ingen eiere som skal ha del i bankens overskudd. Etter at størrelsen på hva banken skal dele ut til gaver er bestemt, legges overskuddet til bankens fond og virker til beste for banken og lokalsamfunnet. Banken har som målsetting å være en lokalbank for Vegårshei og Tvedestrand og ha imøtekommende og dyktige medarbeidere som kan gi god rådgivning og god etisk standard. Gjennom vårt eier- og medlemskap i Terra- Gruppen A/S, har banken som målsetting å være totalleverandør av finansielle tjenester for privatkunder og mindre bedrifter innen bankens markedsområde. Terra-Gruppen bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra Gruppen AS eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker, deriblant Vegårshei Sparebank. Gruppen har som målsetting å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å produsere eller framskaffe tilfredsstillende løsninger eller betingelser på egen hånd. Siden etableringen i 1997 har Terra Gruppen AS hatt en kraftig vekst og fremstår i dag som en ledende gruppering i norsk sparebankvesen. Stordriftsfordeler for de små Terra Gruppen AS arbeider for at Vegårshei Sparebank og de andre Terrabankene oppnår gode rammevilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Gruppen løsninger som med stordriftsfordeler gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får Terrabankenes kunder tilgang til konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester som den enkelte lokale sparebank ville hatt problemer med å produsere og tilby alene. De enkelte Terrabankene tilbyr dermed det et flertall av kundene etterspør: et bredt spekter av konkurransedyktige, finansielle tjenester og produkter - og en bank med sterk lokal kunnskap og forankring. Stor og solid kundemasse Aksjonærbankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Dette distribusjonsnettet kombinert med en stor og solid kundemasse og gode produkter, gir muligheten til kostnadseffektivt salg av et bredt produktspekter. 1

3 Totalleverandør av produkter og banktjenester Gjennom sine produktselskaper tilbyr Terra- Gruppen en lang rekke konkurransedyktige produkter. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Fondsforvaltning, samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terrabankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon og å ivareta bankenes næringspolitiske interesser. I tillegg tilbyr Terra-Gruppen bankene felles økonomi og regnskapsservice. Eiendomsaktør Terra-Gruppen har to eiendomsmeglerkjeder: Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling. De to forretningskonseptene rendyrkes som to forskjellige kjeder. Mens Aktiv Eiendomsmegling har sin virksomhet konsentrert om de store byene, er Terra Eiendomsmegling en stor aktør i mindre byer. Bankens markedsområde Bankens hovedarbeidsområde er Vegårshei og Tvedestrand kommuner. Vegårshei er en kommune med et innbyggerantall på ca På grunn av det lave folketallet i kommunen, etablerte banken seg i 2006 med et avdelingskontor i Tvedestrand hvor mulighetene til nye kunder er mye større. Banken har i sin målsetning definert at privatmarkedet skal være hovedsatsingsområdet og at bedriftsmarkedet skal betjenes på en forsiktig måte. Det er også en målsetning at banken skal arbeide for å beholde nåværende kunder, selv om de av ulike årsaker flytter ut av bankens arbeidsområde. Lokale forhold Finanskrisen har også gjort seg gjeldende i det lokale bedriftsmarkedet. Dette har resultert i at det er blitt vanskeligere å selge kapitalvarer som igjen medfører at enkelte bedrifter har solgt mindre av sine varer, og at inntjeningen derfor har blitt dårligere. Finanskrisen har også resultert i at det ikke er like stor etterspørsel etter fritidseiendommen som tidligere. De fleste andre bedriftene i kommunen, har i 2008 hatt god inntjening, stor ordreinngang, og er stadig i god utvikling. Vegårshei er en god kommune å bo i. Det er lite arbeidsledighet, gode muligheter for rikt friluftsliv sommer som vinter, og rikelige muligheter for jakt og fiske. Kommunen har også en god barne- og ungdomsskole, full barnehagedekning og et godt utbygd helsevesen. Vegårshei er ellers kjent for lite kriminalitet og et rikt foreningsliv, spesielt for barn og unge. Banken gir hvert år betydelig økonomisk støtte til lag og foreninger i bygda. Hvert år arrangerer banken tur for bankens kunder og stokke-fest for bygdas pensjonister, begge arrangementene med god oppslutning. Bankens plass i samfunnet Banken har ved årsskifte 11 ansatte, herav 10 personer i full stilling, fordelt på 10,6 årsverk. Bankens forvaltningskapital er på 841,2 millioner kroner. Til tross for at banken i nasjonal målestokk er liten, er vi en aktiv medspiller og tilrettelegger for å utvikle samfunnet vi arbeider i. Bankens kunder stiller stadig større krav til banken angående økonomisk rådgivning. Banken arbeider derfor kontinuerlig med å bedre kompetansen til alle ansatte. Bankens organisasjonsplan Forstanderskap Kontrollkomité Styret Revisor Banksjef Utlån/ plassering Regnskap / Drift Ekspedisjon/forsikring 2

4 Forvaltningskapitalen Bankens forvaltningskapital var ved utgangen 2008 på 841,2 mill. kroner. Dette ga en vekst på 161,9 mill. kroner eller 23,8 %. Banken har tatt opp et obligasjonslån med tanke på å innfri et annet obligasjonslån på kr 40 millioner med forfall i februar Dette medfører en kortsiktig økning av forvaltningskapitalen med 40 millioner. Økningen skyldes ellers i hovedsak økning i utlån og fordringer på kunder og fordringer på sentralbanken på eiendelssiden, og innlån fra kunder og kredittinstitusjoner og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer på gjeldssiden, og at egenkapitalen har økt. Utlån Banken har økt renten fire ganger i løpet av Den samlede utlånsporteføljen er nå på 657,3 millioner kroner som er en økning på 47,5 millioner kroner eller 7,8 %, mot en økning på 17,2 % i fjor. I tillegg har banken formidlet lån fra Terra Boligkreditt på kr. 88,9 millioner totalt. Av dette beløpet er kr. 45,5 millioner formidlet i Banken har også formidlet 1 leasingavtaler til en verdi av kr Bankens samlede garantiansvar pr er på kr mot kr i fjor. Av dette utgjør garantier direkte mot kunder. I tillegg er det stillet lånegarantier for kr , saksgarantier for kr og tapsgarantier for kr til Terra Boligkreditt. Av samlet utlån er 578,2 millioner kroner til privatmarkedet, 0,3 millioner til det offentlige og 78,8 millioner kroner til bedriftsmarkedet. Samlet utlån til ansatte er kr 8,6 millioner og til bankens tillitsvalgte 4,8 millioner kroner. Tap på utlån Banken har risikovurdert alle vesentlige lån og har foretatt nedskrivninger av utlånsporteføljen. Tapsvurderingene er foretatt ut fra objektive bevis for varige verdifall. Ut fra disse tapsvurderingene, har styret valgt å tapsføre 1,7 millioner kroner. Banken har pr nedskrevet individuelle utlån med kr ,-. Det er også foretatt nedskriving på grupper av utlån på kr ,-. Banken hadde 13,3 millioner i misligholdte lån pr. utgangen av Innskudd Innskudd fra publikum har i 2008 var på kr mill. kroner en økning med kr 71,1 millioner eller 16,0 %, mot en økning på 12,6 % i fjor. Styret er fornøyd med denne veksten og mener at banken har hatt en riktig fastsettelse av rentebetingelsene. Banken har i tillegg innskudd fra Kredittforeningen for Sparebanker på kr 55 millioner, hvorav kr 10 millioner forfaller i Banken har også innskudd fra DnB NOR på kr 20 millioner som løper fram til , og et fra Bank2 på kr 20 millioner som løper i 3 måneder. Banken har i 2008 tatt opp F-lån i Norges Bank på kr 10 millioner. Dette lånet forfaller Innskuddsdekning i prosent av utlån er på 79,0 %. Banken har et obligasjonslån på 40 millioner kroner med forfall i februar 2009, og et på 40 millioner kroner med forfall i desember 2011, og et på 63 millioner med forfall i august Alle lånene har tre års løpetid og flytende rente. Banken har gjennom hele året hatt en kontrollert og god likviditet. Innskuddsutviklingen fordeler seg slik: Folio Lønnskonti/Skattetrekk Sparekonti Kapitalkonti Spesielle vilkår Boligsparing for ungdom IPA

5 Resultatregnskap Konkurransen i finansmarkedet er stor, og presset på rentemarginen fortsetter. Styret har derfor valgt å benytte seg av Terra Boligkreditt AS til å finansiere boliger. Dette gjør at vi kan tilby 60 % finansiering av boliger til konkurransedyktige rentebetingelser via Terra Boligkreditt AS. Banken har greid å opprettholde en bra rentemargin på 2,46 %, mot 2,40 % i Utbytte av anleggsaksjer er i hovedsak utbytte av aksjer i Terra-Gruppen AS. Utbyttet er noe lavere enn året før. Provisjonsinntektene og inntekter av banktjenester har hatt en økning fra i fjor på kr. 0,6 millioner og har sammenheng med en generell større aktivitet i bankmarkedet. Provisjonskostnadene har også økt fra i fjor, men ikke så mye som provisjonsinntektene har økt. Dette er positivt og har sammenheng med at stadig flere av kundene bruker nettbank som genererer mindre gebyrer enn manuelle tjenester. Banken har ved årsskifte omløpsaksjer for en bokført verdi på kr Regnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, utgjør lønn og administrasjonsutgifter 1,29 % som er en nedgang fra i fjor hvor prosenten var på 1,32. Det er totalt utbetalt kr. 5,8 millioner i lønn til ansatte, herav kr til banksjef. Honorar til styret var på kr ,- herav kr ,- til styreleder. Det er i 2008 ikke gjort store innkjøp av maskiner eller utstyr, slik at ordinære avskrivninger er på samme nivå som i fjor. Banken kjøpte i slutten av året næringsbygget som Ubergsmoen Trafikksenter driver sin virksomhet i. Styret har i 2008 utgiftsført 1,7 millioner kroner til tap på lån. Dette er 0,3 % av brutto utlån. Banken har i løpet av 2008 flyttet obligasjonsporteføljen over fra anleggsmidler til omløpsmidler. Denne omklassifiseringen medførte en kostnad på kr Øvrige kostnader på kr ,51 gjelder tap ved salg av aksjer og obligasjoner som lå i anleggsporteføljen. I 2007 var denne kostnaden på kr 0,9 millioner. Det er for 2008 beregnet en skattekostnad på kr ,-. Resultat av ordinær drift etter skatt er kr ,26. Hele resultatet overføres sparebankens fond. Etter årets resultat, er bankens kapitaldekning 13,38 %. Banken har i 2008 innbetalt kr i avgift til bankenes sikringsfond. I fjor var banken fritatt for slik innbetaling. Styret er fornøyd med den underliggende driften av banken, men er ikke fornøyd med sluttresultatet. Dette skyldes i hovedsak nedskrivning av verdipapirer. En vesentlig del av det som er ført som tap og nedskrivninger på verdipapirer får vi tilbake ved å holde verdipapirene til forfall. Dersom vi korrigerer for nedskrivninger på verdipapirer, ville vi hatt et bra driftsresultat for banken. Styret mener derfor at det fortsatt er et godt grunnlag for å drive Vegårshei Sparebank som en lokal og selvstendig bank i mange år. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Slik styret ser det, er det etter regnskapsavslutningen ikke inntrådt forhold som bør kommenteres ytterligere. Banken har ingen pågående tvistesaker. Utvikling av noen av bankens nøkkeltall Netto rentemargin Provisjonsinntekter Driftskostnader Tap og nedskrivning Ordinært driftsresultat før skatt Brutto utlån Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital Antall årsverk 7,50 8,80 9,10 10,60 10,60 Kapitaldekning 14,78 18,01 15,97 14,65 13,38 Kostnader i prosent av innt. 57,68 67,10 63,20 65,54 66,70 4

6 Det er ikke andre opplysninger som skulle få noen innvirkninger på bankens status. Verdipapirer Banken hadde ved utgangen av 2008 en verdipapirportefølje bokført med 88,0 millioner kroner. Av dette er 64,4 millioner plassert i obligasjoner. Disse har flytende rente. Obligasjoner og aksjer kan enten føres som omløpsmidler eller anleggsmidler. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidler. Bankens aksjebeholdning på kr 24,6 millioner (medregnet eierinteresser i tilknyttede selskaper) består av verdipapirfond, bokført med kr 14,4 millioner, aksjer definert som anleggsmidler bokført med kr 8,6 millioner, og aksjer definert som omløpsmidler bokført med kr 1,1 millioner og andeler i et KS bokført med kr 0,5 millioner. Banken har iflg. sparebankloven lov til å investere 4 % av forvaltningskapitalen i aksjer. Vegårshei Sparebank har en samlet aksjebeholdning på 10,2 millioner kroner som utgjør 1,2 % av forvaltningskapitalen. Bankens aksjer som er bokført som anleggsmidler, er kjøpt som strategisk plassering i selskaper hvor banken har interesser. Banken handler ikke med derivater. Styrets arbeid Styret har avholdt tolv styremøter i 2008 og behandlet nitti saker. Styreleder har deltatt i fellesmøte med andre styreledere i regi av Terra Gruppen, og har også deltatt på fellesmøter sammen med banksjefene i Terrabankene i Agder. I 2008 har styret vært spesielt opptatt av bankens likviditet og at banken har kunnet betale sine forpliktelse ved forfall. Likviditet har vært et fast tema på alle styremøter. Som i tidligere år, har styret også vektlagt oppfølging av engasjement med dårlig rating, fortsatt sin oppfølging av eventuelt mislighold og utsatte engasjementer samt arbeidet med å bedre intern kontroll og risikostyring. Styret har også lagt vekt på at banken skal være miljøbeviste og har prøvd og ta dette med i vurderingen i hver enkel sak styret har behandlet. Banken ønsker å framstå som en bedrift som tar miljøet på alvor. Styret er i 2008 utvidet til fem medlemmer etter vedtektsendring som er godkjent av Kredittilsynet. Tillitsvalgt har fått innkallelse til alle styremøtene og har uttalelsesrett i saker av betydning for de ansatte. I tillegg til banksjef, har ass. banksjef møtt i alle styremøtene. Styret har hver måned fått månedsregnskap som viser bankens inntjening, utvikling (lån og innskudd) og likviditetsutvikling. Styret har også hver måned fått bankens status på aksjebeholdning og aksje utvikling. Bankens har i 2008 byttet revisor fra Ernst & Young AS, Porsgrunn til BDO Noraudit Mandal DA. Intern kontroll og risikostyring Operasjonell risiko Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell adferd. Banken har utpekt en som er ansvarlig for antihvitvasking. Kombinasjonen av egne erfaringer og data fra erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i ITløsninger sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en bank av vår type. Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som moderat. Kredittrisiko Bankens utlån er klassifisert og banken baserer overvåkning og tapsvurdering på klassifiseringen. Klassifiseringen utføres på grunnlag av nøkkeltall fra kundenes siste reviderte årsregnskap. Næringskunder blir klassifisert i fem risikoklasser (A-E) på grunnlag av økonomi og sikkerhet. Klassene er fordelt på hovedgruppene lav risiko(a), normal risiko (B;C) og høy risiko (D;E). Privatkunder klassifiseres ut fra økonomi og sikkerhet og fordeles i samme grupper som næring. Samlet volum innenfor høy risiko er 8,5 % av bankens samlede utlån Dette er en endring siden sist på 5,3 %. Banken har i 2008 endret hvordan økonomi vektlegges på privatkunder. Dette har vært en medvirkende årsak til at flere kunder har fått en lavere risikovekt enn de ville ha fått uten denne endringen. Banken hadde i 2008 en samlet tapskostnad på 1,7 millioner. Dette utgjør 0,3 % av brutto utlån. Gruppevise nedskrivninger er i 2008 på 2,8 millioner som utgjør 0,4 % av samlet utlån. Risikoengasjementer med tapsavsetning har regelmessig oppfølgning. Hovedfokus på gjennomførte kontroller er dokumentasjon av 5

7 kundens betalingsevne og verdisetting av sikkerheter. Samlet sett vurderes dokumentasjonen, oppfølgningen og kontrollen av vår utlånsportefølje å være god, og det synes ikke å foreligge risiko for større tap i porteføljen, enn det som framkommer i nedskrivningene. Videre har det vært jobbet aktivt mot de lånekunder som etter vår oppfatning medfører vesentlig risiko. Det er også foretatt en gjennomgang av alle lån større enn en halv million kroner for å prøve å avdekke lån med dårlig sikkerhet. Den siste tids finanskrise har derimot påvirket våre kunder i en viss negativ grad. Det er derfor styrets oppfatning at den samlede kredittrisiko er noe høyere i 2008 enn tidligere. Bankens samlede kredittrisiko anses som moderat. Finansielle risikoer Dette kapitlet er ment å dekke alle risikoer for banken unntatt kredittrisiko og operasjonell risiko. Renterisiko Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det generelle rentenivået. I begrepet inngår også kursrisiko/rentefølsomhet, dvs. endring i en obligasjons verdi ved endring av markedsrenten. Det vanlige er å beskrive renterisiko med hvor stort beløp man taper gitt at renten går ned eller opp med 1 %. Banken har gjennom hele året hatt flytende rente både på innskudd og utlån. Banken har kun noen få lån med fast rente. Det vil si at rentene kan endres raskt og derved kan banken tilpasse seg den renten som markedet/norges Bank bestemmer. Alle obligasjonene har flytende rente. Bankens renterisiko vurderes som lav. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for å ikke kunne gjøre opp løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er dette den nest største risiko innenfor bankdrift. De fleste konkurser i bank er (trusler om) likviditetskonkurser, som igjen bunner i betydelige tap innenfor kredittområdet med resultat at prisen på likviditet blir høy og det blir vanskelig med tilgang på innskudd fra privatmarkedet. Bankens utlånsportefølje har stort sett lang restløpetid, mens det meste av innskuddene enten ikke har eller har svært kort oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, banken er solid og driften går med overskudd. Styret anser det derfor som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og ser kundeinnskudd som stabil finansieringskilde. Når en banks finansieringsgrad (forholdet mellom innskudd og utlån) går under 100 %, får banken i tillegg behov for å ta opp ulike lån i pengemarkedet. Dette øker likviditetsrisikoen. Vi har i dag en innskuddsdekning i forhold til utlån på 78,4 %. Banken har derfor vedtatt en likviditetspolicy med tilhørende rapportering som skal sikre god og langsiktig likviditetsstyring. Det er derfor et mål at obligasjonslån og andre innlån fra marked, har forskjellige løpetid og at innlånene ikke forfaller på samme tid. Finanskrisen gjorde til at det var vanskelig å få lånt penger i markedet til en forsvarlig kostnad. Banken hadde tre obligasjonslån. Et med forfall i februar 2009, et med forfall i desember 2011, og et med forfall i august Styret mener derfor at banken har en god og langsiktig funding. Banken har en ubenyttet trekkrettighet i DnB NOR på 33 MNOK og en kommitert trekkrettighet i DnB NOR på 20 MNOK. Bankens likviditetsrisiko vurderes som moderat. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og forpliktelser i andre valutaer skal medføre tap som følge av endringer i valutakurser. Kjøp av salg av valuta er kun knyttet til våre kunders kjøp og salg av reisevaluta og vi har ikke garantier i valuta. Bankens valutarisiko vurderes som lav. Markedsrisiko (kursrisiko) Bankens beholdning av aksjer, grunnfondsbevis og enkelte obligasjoner kan utsettes for kurssvingninger som gir verdifall og som etter loven skal bokføres minst ved hvert kvartalsregnskap. Styret har vedtatt grenser for eksponering pr. selskap, samlet eksponering og hvilke typer selskap det kan eksponeres i. Oppfølging av dette rapporteres til styret på månedsbasis. Som en konsekvens av det urolige aksjemarkedet den siste tiden har styret bestemt at vi ikke skal være eksponert i aksjemarkedet med handelsportefølje inntil videre. Markedsrisikoen vurderes som moderat. Soliditetsrisiko Med soliditetsrisiko forstår vi risikoen for at bankens egenkapital blir så lav at tilsynsmyndigheter og/eller finansmarkedet ikke lenger har tiltro til bankens soliditet. Lovens minstekrav for egenkapitalprosent i banker er 8 % kapitaldekning, men for en bank av vår størrelse 6

8 antar vi at denne grensen i praksis praktiseres på %. Banken har pr utgangen av 2008 en kapitaldekning på 13,38 %. Styret hadde som mål i 2008 at kapitaldekningen skulle styrkes. Bankens inntjening ble derfor høyere i 2008 enn den noen gang tidligere har vært. Men på grunn av store nedskrivinger på verdipapirer som følge av finanskrisen økte ikke bankens egenkapital så mye som forventet. Kapitaldekningen har derfor blitt redusert noe i Styret vil derfor øke fokuset på inntjening i 2009, i tillegg til å legge opp til en meget restriktiv vekst. Selv om kapitaldekningen har gått noe ned, anser styret at den ligger et stykke over det som vil være et minimumskrav. Styret legger likevel opp til at kapitaldekningen skal bli høyere i 2009 enn den var i Bankens soliditetsrisiko vurderes som moderat. Store engasjement Store engasjement kan i seg selv utgjøre en risiko særlig om de utgjør en betydelig del av bankens samlede portefølje og/eller er konsentrert om enkelte bransjer eller næringer. Banken har 2 store engasjementer til en samlet verdi av kr. 14,0 millioner. Engasjementene hører til forskjellige bransjer. Innskudd Det er ingen begrensninger i hvor store enkeltinnskudd en bank kan ta imot, men store enkeltinnskudd medfører en viss likviditetsrisiko. Vi legger vekt på å ha en diversifisert innskuddsportefølje og ønsker primært ikke enkeltinnskudd over 15 % av samlet innskudd. Unntak kan gjøres for kunder som over mange år har hatt et etablert kundeforhold til banken og som vi har spesialavtale med. Banken har avtale med Vegårshei Kommune som har plassert mer enn 15 % av samlet innskudd i banken. Bankens vurdering av konsentrasjonsrisiko innenfor innskudd vurderes som lav. Tap Det foretas tapsvurderinger hvert kvartal på alle engasjementer. Styret vurderer tapene i 2008 som moderate. Styret forventer at tapene de nærmeste årene vil ligge på 0,20 % av brutto utlån. Banken har i 2008 konstatert tap på lån på til sammen kr ,03. Egenkapital og nedskrivninger Individuelle nedskrivninger er bokført med kr ,- og nedskrivninger på grupper av utlån med kr ,-. Banken har avsatt kr ,- som årets betalbare skatt. Etter at årets overskudd er tillagt Sparebankens fond, utgjør dette nå kr ,57. Pensjonsordning Bankens pensjonsforpliktelser er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i Vital forsikring. Banken har i 2007 låst den ytelsesbaserte pensjonsavtalen og alle nye medarbeidere får innskuddsbasert pensjonsavtale. Forpliktelsene framgår av regnskapet i samsvar med reglene i norsk regnskapsstandard om pensjonskostnader. Personal- og arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø Banken har ved utgangen av året ti personer i full stilling og en person på deltid. Til sammen utgjør dettet 10,6 årsverk. Rengjøringshjelp kommer i tillegg. Banken har en ledergruppe på tre personer, hvorav en er kvinne. Styret består av fem personer, hvorav tre er kvinner og forstanderskapet består av 16 personer, hvorav 9 er kvinner og 7 menn. Banken har kollektiv pensjonsforsikring i Vital og innskuddsbasert ordning gjennom Terra og ulykkesforsikring i Gjensidige Forsikring for sine ansatte. Som tidligere år er det gjennomført legeundersøkelse av alle ansatte. Det er registrert et sykefravær i 2008 på 2,84 %. De ansatte har gjennomgått bankens sikkerhetsrutiner og alarmutstyret er blitt testet etter reglementet. Det har ikke vært personskader eller materielle skader i løpet av året. Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Samarbeidet med de ansatte har vært godt, og arbeidsmiljøet må betegnes som tilfredsstillende. Utsiktene for kommende år Styret forventer at kampen om kundene vil fortsette i 2009 og at presset på rentemarginen vil fortsette. Dette medfører krav om økte andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil fortsette og kundene blir mindre avhengige av banklokalene. Kravet til styret, ledelsen og de ansatte vil bli større. Vegårshei Sparebank er klar til å ta disse utfordringene og banken har derfor de siste årene satset på salgstrening og kompetanseheving for de ansatte. Banken legger opp til en moderat vekst på alle foretningsområder, men har i budsjettet for 2009 prioritert inntjening framfor vekst. Styret legger til grunn at mesteparten av utlånsveksten vil bli formidlet til TBK, slik at presset på likviditeten ikke vil bli unødig stort. 7

9 Styret mener at banken er med på å utvikle lokalsamfunnet på en god måte. Dette skjer ved at kredittgiving går til lokale prosjekter og ved å yte banktjenester med gode konkurransemessige betingelser. Banken vil også i 2009 bidra med økonomiske midler til lokalsamfunnet både gjennom forskjellige sponsoravtaler og gaveutdelinger til lag og foreninger. Takk Styret vil takke både gamle og nye kunder for den tillit de har vist banken ved å bruke Vegårshei Sparebank til sine forretninger. Styret vil rette en spesiell takk til våre ansatte for ekstra god innsats i året Vegårshei, / Styret i Vegårshei Sparebank Lars Espeland Kari Mo Thygesen Marit Hauge Torp styreleder nestleder styremedlem Nils Mo Ingunn L. Rønningen Øyvind Tveide styremedlem styremedlem banksjef 8

10 RESULTATREGNSKAP Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende inntekter Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader I. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter (note 9) Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendr. og gevinst/tap på valuta og verdip. som oml.midl. 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter II Netto andre driftsinntekter III Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader 8.1 Lønn m.v Lønn (note 13 og 15) Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivning m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger (note 16) Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (note 17) Sum andre driftskostnader IV Sum driftskostnader V Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån (note 4) Tap på garantier m.v. (note 4) Kredittap på sertifikater, obligasjoner (note 4) Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 12.1 Nedskriving/reversering av nedskrivning (note 6) Gevinst / tap (note 6) Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat (note 18) VI Resultat av ordinær drift etter skatt VII Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer 17.2 Disponeringer Overført til sparebankens fond (note 19) Overført til gaver - - Sum disponeringer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2011. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2011 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2011 Sparebanken Narvik Norwegian Crystallites AS ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 2. februar

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Styrets beretning for 2013

Styrets beretning for 2013 Innhold Styrets beretning side 3-15 Resultatregnskap og balanse side 16-19 Noter til regnskapet side 20-46 Revisors beretning side 47 Kontrollkomiteens uttalelse side 48 2 Styrets beretning for 2013 HOVEDTALL

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer