Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007

2 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske næringer er svært forsknings- og kompetansebasert, kapitalkrevende, og produktutviklingen tar lang tid (5-10 år). I flere land, som Finland og Sverige, har de gode erfaringer med regionale programmer som en ekstra innsatsfaktor og risikoavlastning for å fremme næringer som har stort forskningsbehov (som for eksempel bioteknologi og informasjonsteknologi), og som regionale aktører spesielt ønsker å satse på. Nord-Norge trenger derfor treffsikre virkemidler for å øke FoU aktiviteten innen strategiske næringer. Det er viktig at forskningen bør være fokusert rundt noen strategiske områder for å oppnå kritisk masse og varige konkurransefortrinn. Det er naturlig å fokusere FoU aktiviteten på områder hvor man har en ledende rolle og naturgitte forhold som favoriserer regionen. Marin bioteknologi er utpekt som en slik næring, og er bl.a. et sentralt tema trukket frem i regjeringens Nordområdesatsing. Nord-Norge har lange tradisjoner innen det marine og har både tilgang på ressursene og har kompetansemiljøer i verdensklasse. Kontinuerlig innovasjon I en økonomi preget av stadig mer høyteknologi, hyppigere produktlanseringer og raskere innovasjonssykluser bør bedriftene i større grad drive kontinuerlig innovasjon for å henge med i utviklingen. Den raskeste veien for å komme fra innovasjon til markedet er hvis forskningen foregår i næringen selv. I Norge finansierer offentlige kilder en relativt høy andel av det samlede FoU-volumet sammenlignet med andre OECD-land, mens næringslivets andel er tilsvarende lavere. Med et fragmentert næringsliv og stort sett SmB-bedrifter er aktiviteten enda lavere i Nord-Norge. Det er bekymringsverdig at norsk næringsliv ligger nærmest på bunnplass i Europa med mindre forskning i næringslivet enn land vi ønsker å sammenligne oss med. I Nord-Norge er det enda verre. Med 10% av den norske befolkningen, mottar vi kun 4% av skattefunnmidlene. Nord-Norge er, med meget høyt kvalifisert og utdannet befolkning, og med selvstendige medarbeidere godt rustet for kontinuerlig effektivisering og inkrementell innovasjon i eksisterende næringsliv og offentlig forvaltning. Men gode medarbeidere alene er ikke nok for å oppnå effektivisering, ledere må også prioritere innovasjon. Slike strategiske satsninger krever langsiktighet og forankring. Det kan være vanskelig for ledere å prioritere forsknings- og utviklingsprosjekter med høy risiko. På kort sikt kan slike aktiviteter redusere overskudd eller i verste fall øke underskuddene. Sånn sett er gode kortsiktige mikroøkonomiske avgjørelser dårlige langsiktige avgjørelser for verdiskapingen i regionen. For å løse denne utfordringen, trenger bedriftene virkemidler som kan avlaste noe av risikoen og kostnadene ved å drive forskning og utvikling. MABIT er et slikt virkemiddel. MABIT er et selvstendig, næringsrettet FoU-program innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge. MABIT ble etablert i 1998 og er nå inne i sin 2. programperiode som går ut i Bakgrunnen for at MABITprogrammet ble opprettet var å bidra til å utløse potensialet for næringsutvikling knyttet til landsdelens marine ressurser, næringsvirksomhet og forskningsmiljøer. MABIT er nylig blitt evaluert av NIFU-STEP. Evalueringen oppsummerer at programmet har hatt en regionalt mobiliserende effekt. I rapporten foreslås: en mer offensiv videreføring av programmet i det som kan betegnes som Nye MABIT basert på blant annet en vesentlig større budsjettramme, styrket administrativ kapasitet og et mer proaktivt arbeid i forhold til fagmiljøer og næringsliv. MABIT bidrar til økt innovasjon i næringslivet. Brukerfinansiering av MABITprogrammet har vært økende utover i programperioden og ligger på hele 51 % for Dette indikerer at MABIT-programmet har fungert etter intensjonene og bidratt til økt FoU-aktivitet i marin bioteknologiske bedrifter og i tradisjonelle fiskeindustribedrifter i landsdelen. Strategiske næringer En måte å oppnå økonomisk vekst på er å utvikle mer lønnsomt næringsliv. Målet er å skape arbeidsplasser som skaper økonomisk overskudd. For dette kreves mer enn finansielt overskudd. En strategisk bransje er mer lønnsom enn alternative bransjer, eller kaster av seg teknologi og kompetanse som kan gi grobunn for slike arbeidsplasser. Å bruke virkemidler aktivt for å hjelpe i gang slike strategiske bransjer er fornuftig såfremt de kan ha langvarige konkurransefortrinn. Langvarige fortrinn kan blant annet sikres gjennom patenter, eksklusiv tilgang på kritiske ressurser eller geografiske fortrinn. Geografi kan gi fortrinn gjennom nærhet til ressurser eller at man har oppnådd en kritisk masse gjennom en klynge. En slik klynge vil gi konkurransefordeler fordi den tiltrekker kompetanse, leverandører og komplementære bedrifter. Bioteknologi er en slik strategisk bransje og Nord-Norge har langvarige konkurransefortrinn. Nord-Norge har nærhet til ressursene og kompetansen. Bioteknologi bransjen er i sterk vekst, og er spådd videre langvarig vekst. Denne veksten er drevet av flere internasjonale trender og utfordringer. Både medisinske utfordringer og en befolkning som har økende fokus på kosthold og helse er med på skape etterspørsel etter nye produkter. Med en stadig eldre befolkning er det ingen grunn til å tro at ikke veksten vil fortsette. Fra fisk til helsekost til legemidler Nord-Norge har lange tradisjoner innen fiskeri og havbruk, og denne bransjen har gitt grobunn for marin bioteknologibransjen. I Nord-Norge har det de siste årene utviklet seg et 30-talls bedrifter innen marin bioteknologi. Kombinert med forskningsinstitutter og universitetet er mulighetene for kritisk masse til stede. Det dreier seg i hovedsak om bedrifter som satser på å produsere helsekost og næringsmiddel fra marine ressurser. For denne delen av bransjen har MABIT og prosesslabben vært nødvendige virkemidler. Prosesslabben har gjort det mulig for disse bedriftene å gjøre pilotforsøk og å teste ut mulige produksjonsmetoder uten å måtte investere i en produksjonslinje. Vi ser nå konturene av en ny generasjon bioteknologibedrifter i Nord. Dette er bedrifter som satser på molekylær bioteknologi/ genteknologi. Resultatene er helt unike legemidler, kosttilskudd og næringsmidler som er patenterbare. Næringen er enda i sin spede begynnelse, men vil ha betydelig potensial for å skape yterligere økonomisk vekst i regionen. Hoveddelen av alle legemidler (70 %) har utgangspunkt i stoffer som er funnet i naturen. Mye av genetisk 2

3 materiale på landjorden er kartlagt, så framtidens viktige funn vil vi finne i havet. Her sitter Nord-Norge på et skattekammer siden det genetiske materiale fra kaldt sjøvann har unike egenskaper. Universitetet i Tromsø er anerkjent som Norges beste miljø innen bioprospektering med tildelingen av et Senter for forskningsdrevet innovasjon fra Norges Forskningsråd. Utfordringer fremover For å kunne utvikle strategiske næringer med betydelig potensial i nord er det viktig å kunne satse på områder som ikke nødvendigvis prioriteres av Forskningsrådet. Dette kan gjøres gjennom å ha regionale FoUprogram (som MABIT). Regionale program utnytter lokal kompetanse og kjenner FoUaktørene, samt muligheter og begrensninger for næringsutvikling i området. Her kan nevnes utvikling /videreutvikling av kaldtvannsarter for oppdrett, som kan bidra betydelig til næringsutvikling i regionen. MABIT har vist seg effektivt, men bioteknologinæringen er fortsatt under utviklingen, så forlengelse av MABIT er viktig for regionen. Næringen har også unisont uttrykt behov for fortsatt å ha en prosesslab. Norinnova har i sine vedtekter at vi skal etablere ny og styrke eksisterende næringsvirksomhet i Nord-Norge. Norinnova var med å stifte prosesslabben. Norinnova var og er en viktig pådriver for å etablere og styrke MABIT. Norinnova vil i tiden fremover ha fokus på at den nye molekylære bioteknologien får gode vekstvilkår i Nord ved å gjøre om deler av forskningsparken i Tromsø til et Biosenter. Det er viktig og riktig fordi utvikling av bioteknisk industri er avhengig av nærhet til kunnskapsmiljøer. Erfaringer fra utlandet viser at klynger av denne type bioteknisk industri utvikles i regioner med sterke forskningsmiljøer, og hvor det er tilrettelagt med virkemidler for bioteknologiske innovasjoner. Bård Hall Adm. dir. Norinnova Unn Sørum Koordinator MABIT 3

4 Styrets beretning 2007 Wiktor Sørensen VIRKSOMHETEN Norinnova er et kommersialiserings- og investeringsselskap for teknologi og forskningsbaserte innovasjoner og skal ved aktiv bruk av kompetanse, kontakt, kontor og kapital fremme slike innovasjoner. For å kommersialisere teknologi- og forskningsbaserte ideer trengs kompetanse på forretningsutvikling, kommersialiserings- og inkubasjonsprosessen fra idé til bedrift. I prosessene bidrar Norinnova med et bredt kontaktnettverk. Norinnova har gode relasjoner inn mot virkemiddelapparatet og mot investorer. Norinnova har god oversikt over næringslivet og er også behjelpelige med å finne mulige partnere, pilotkunder og kunder. Bedriftene tilbys kontorplass i et kreativt og stimulerende miljø i forskningsparken i Tromsø. Både gjennom Inkubator Tromsø og Veksthuset tilbys bedriftene fleksible kontrakter med et godt og billig tilbud på infrastruktur og kontortjenester. Sist men ikke minst så tilbyr Norinnova kapital i tidlig såkornfase. Norinnova hjelper bedriftene med offentlig finansiering og foretar egenkapitalinvesteringer i bedrifter med egne midler. Her går Norinnova inn som aktive og kompetente eiere i tidlig fase, eller gjennom Norinnova Forvaltning i senere faser. Norinnova kan vise til positive resultater fra arbeidet med å kommersialisere forsknings- og utviklingsresultater. Selskapet har direkte og indirekte bidratt til at det er etablert omlag 40 nye bedrifter som sammen med nyutviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter har bidratt med nye høyteknologiske arbeidsplasser i landsdelen. Flere av selskapene kan også vise til gode økonomiske resultater. Norinnova har virksomhetsområder i alle fasene fra idé til etablert næringsliv; idéstimulering, idébearbeidelse, kommersialisering, vekst og ekspansjon. Det er spesielt områder innen naturvitenskap, teknologi inkludert medisin og bioteknologi som spesielt danner grunnlag for nye forretningsideer og har gitt grunnlaget for de bedriftene Norinnova har deltatt i å utvikle. I samarbeid med TTO Nord arbeider Norinnova for å stimulere til innovasjon i forskningsmiljøene. Norinnova arbeider også sammen med etablert næringsliv for å stimulere til økt innovasjon og knoppskyting. I senere faser samarbeider Norinnova med Norinnova Forvaltning med å styrke innovasjonskompetansen, kapitalbasen og 4 Morten Grav Ulf Hustad Hege Toft Karlsen Bodhild Undal Wenche Poppe Ingrid Bergslid Salvesen investornettverket for å imøtekomme bedriftenes behov i vekst og ekspansjonsfasen. Norinnova ansatte ny administrerende direktør, Bård Hall 1.oktober Tidligere har Hall jobbet i Fronter, Accenture og Sintef. Han har sin utdannelse fra INSEAD, Georgia Tech, Supelec og Universitetet i Tromsø. Norinnova Invest AS ble etablert 16. februar 2007 med en kapitalbase på 272 mill kr. Norinnova har tegnet seg for 20 mill kr i dette fondet og innbetalt 4 mill kr av dette i første transje og vil eie 20,7% av Norinnova Invest. Det ble etablert et forvaltningsselskap, Norinnova Forvaltning AS, 22. mai 2007 som skal forvalte Norinnova Invests investeringer og Norinnovas portefølje. Aktivitetene i Norinnova foregår innenfor tre virksomhetsområder; nyskaping, investeringer og innovasjonsarena. NYSKAPING Forskningsbasert nyskaping Nyskapingsvirksomhet og kommersialisering av FoU-resultater skjer i hovedsak gjennom samarbeid med FoU-miljøene i FORNY-programmet, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. FORNY-programmet har som formål å kommersialisere FoUresultater. FORNY-programmet arbeider med idegenerering, -bearbeiding, -beskyttelse og -utvikling frem til bedriftsetablering eller salg av lisenser. I dette samarbeidet inngår Universitet i Tromsø og Norut Gruppens datterselskaper som de viktigste idégeneratorer og leverandører. I Narvik samarbeider Norinnova med Høgskolen i Narvik og Forskningsparken i Narvik AS. I 2007 har dette samarbeidet resultert i 3 godkjente kommersialiseringer i FORNY Nord-Norge. Av dette var det 2 bedrifter og 1 lisens. Idétilfanget i programmet var i 2007 på ca 50 forretningsideer. Av disse er det påbegynt forretningsplan for 6 ideer som førte til 3 bedriftsetableringer. TTO Nord AS og Norinnova AS har inngått en avtale om kommersialisering av FoU-resultater og fordelt rollene i dette arbeidet. TTO Nord har fokus på idésøk, idégenerering og bearbeiding i tidlig fase, mens Norinnova fokuserer på forretningsutvikling, bedriftsetablering og egenkapitalinvestering. Norinnova vil derfor være naturlig samarbeidspart når en ide kan lede til bedriftsetablering. MABIT-programmet Norinnova har i ti år hatt det administrative ansvaret for MABIT-programmet, et program for utvikling av marin bioteknologisk industri. Programmet har i snitt hatt ca 40 % næringslivsfinansiering av utviklingsprosjektene, og hadde i 2007 en økonomisk ramme på 13,1 mill kr. Programmet er ferdig med sin andre 5-års fase i 2008, og styret i MABIT arbeider for en forlengelse. Programmet ble evaluert av NIFU-step høsten 2007, og det ble karakterisert som et meget effektivt program med gode resultater. Fiskeri- og kystdepartementet er hovedfinansieringskilde og har de siste årene bidratt med 5 mill kr per år. Troms fylkeskommune/innovasjon Norge, Troms, bidro dessuten med 1,5 mill kr siste år og RDA2- Tromsø med 1,5 mill kr. siste år. Nordland Fylkeskommune bidro også med og Finnmark fylkeskommune bidro med Programmet ledes av en egen programkoordinator og et styre oppnevnt av styret i Norinnova. I 2007 finansierte MABITprogrammet 19 nye utviklingsprosjekter. Inkubator Tromsø Inkubatorkonseptet ble etablert i Gjennom inkubatorkonseptet får kvalifiserte nyetableringer tilgang til forretningsmessig kompetanse, administrativ bistand, rimelige lokaler og risikovillig aksjekapital i oppstartsfasen. Dette konseptet er utviklet i samarbeid med SIVA, Innovasjon Norge og Tromsø kommune. Inkubator Tromsø har også i 2007 utvidet sin virksomhet som ansvarlig for Distribuert inkubator Troms. (DIT). Dette vil styrke det faglige innholdet tilgjengelig for entreprenører i Næringshagene i Troms. Erfaringene til nå er gode og i løpet av 2007 var det 8 bedrifter i inkubatoren med til sammen 22 ansatte. Totalt har 16 bedrifter, som nå har til sammen ca 104 årsverk, flyttet ut av inkubatoren etter endt inkubatorperiode. Omsetningen i disse bedriftene var i 2006 på ca 105 mill kr. Inkubatorprogrammet er nå utvidet i 5 nye år, gjeldende fra 2007, med en budsjettramme pr år på ca 2,0 mill kr og 50% finansiering fra SIVA. Dette programmet forutsetter 50% regional finansiering. Knoppskyting fra etablerte bedrifter Programmet ble startet i 2007 og er et samarbeid med Innovasjon Norge Troms, SpareBank 1 Nord-Norge og Tromsø kom-

5 mune. Prosjektets overordnede mål er å bidra aktivt til knoppskyting fra etablert næringsliv gjennom utvikling av kompetanse (rådgivning/ forretningsutvikling), nettverk og kapital. I 2007 oppnådde man 1 bedriftsetablering, 4 forretningskonsepter som er under utredning og et idétilfang på 20 mulige forretningsideer. INVESTERING Norinnovas tidlig såkornmidler er et viktig redskap for etablering av høyteknologiske bedrifter. Norinnova samarbeider godt med andre fond som kan investere i senere faser, bl.a. Norinnova Invest AS. Norinnova kjøper tjenester fra Norinnova Forvaltning på porteføljeforvaltning av forskningsbaserte etableringer. Norinnova AS har siden 1993 drevet såkorn-investeringer i forsknings- og teknologibaserte nyetableringer i Nord-Norge. Per dato har selskapet investeringer i 13 porteføljebedrifter, noen med forventet særlig godt vekstpotensiale og muligheter for god avkastning. Stort sett er alle disse resultat av nyere forskning. Selskapet har deltatt i over 30 etableringer siden 1993, hvorav 8 selskaper er solgt med en gevinst på 7,2 mill og 6 selskaper er avviklet med et tap på ca 7,4 mill kr. Norinnova har avskrevet ca 7,3 mill kr i eksisterende portefølje. Fra porteføljen på 21 selskaper som Norinnova har solgt eller fortsatt har eierandeler i, er det investert ca 436 mill kr i aksjekapital fra ca 60 investorer, hvorav Norinnova AS har investert ca 60 mill kr og ca 376 mill kr kommer fra de øvrige investorene. I dagens såkornportefølje på 13 bedrifter er det investert egenkapital på totalt ca 382 mill kr, hvorav Norinnovas andel er 46 mill kr (12,1%). I tillegg har Norinnova gjort strategiske investeringer for ca 13,6 mill kr i investeringsselskap, forsknings- og kunnskapsparker. Det er i dag 290 ansatte i disse selskapene. INNOVASJONSARENA Forskningsparken i Tromsø Forskningsparken i Tromsø består i dag av to bygninger. Den første ble ferdigstilt i 1995, mens andre byggetrinn på ca m 2 ble åpnet i SIVA-selskapet for industrivekst eier begge bygningene som nå praktisk talt er fullt utleid. I alt har ca 650 personer sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken i Tromsø som nå er på ca m 2. Linken Forskningsparkens Møtesenter tilbyr velutstyrte lokaler og tjenester ved konferanser, møter og seminarer. Innovasjonsarena Dette prosjektet ble startet i 2007 og er et samarbeid mellom Norinnova og Innovasjon Norge Troms, SpareBank 1 Nord-Norge og Tromsø kommune. Prosjektets overordnede mål er å utvikle kraftfulle, regionale møteplasser for kunnskapsoverføring, idémyldring og entreprenørutvikling. Slike innovasjonsarenaer skal være møteplasser hvor ulike aktører danner nye og verdifulle nettverk. Alle konferanser, seminar og kurs aktiviteter i Norinnova er lagt inn i dette prosjektet fra Norinnova arrangerer ulike næringsrettede konferanser og seminarer gjennom året, både i egen regi og i samarbeid med andre. Konferansen Næringslivsdagene var i 2007 og i 2008 vellykket og har hatt en årlig oppslutning på over 200 deltakere. Konferansen er resultat av et samarbeid mellom næringsliv, finansmiljø, FoU-miljø, Tromsø kommune og det offentlige virkemiddelapparat. Målet med Næringslivsdagene har vært å skape en felles arena der kunnskap og ideer formidles og kontakt skapes. STYRETS SAMMENSETNING OG MØTER Etter generalforsamlingen i juni 2007 har styret i Norinnova hatt følgende sammensetning: Wiktor Sørensen. Avtroppet adm. dir. Norut Gruppen AS, Styreleder Morten Grav. Investment manager Statoil- Hydro ASA Ulf Hustad. Regionleder, SIVA Hege Toft Karlsen. Konserndirektør Gjensidige Forsikring BA. Bodhild Undal. Seniorrådgiver BM Kredittstøtte, Sparebanken Nord-Norge Wenche Poppe. Administrerende direktør TTO Nord AS. Ingrid Bergslid Salvesen. Forsknings- og studiedirektør Universitetet i Tromsø. Styret har i 2007 avholdt 5 møter og behandlet i alt 63 saker. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Selskapet holder til i Forskningsparken i Tromsø. Arbeidsmiljøet i bedriften oppleves å være godt. Det har ikke vært skader eller ulykker blant selskapets ansatte. Det totale sykefraværet gjennom året har vært 47 dager som utgjør 2,3 %. Selskapet vurderer ansettelser ut fra kompetanse og relevant erfaring. Ved årsskiftet var det 8 ansatte i Norinnova hvorav 4 menn og 4 kvinner. Styret består av 3 menn og 4 kvinner. Norinnova har ansvar for utvikling av Forskningsparken i Tromsø, hvor ca 650 personer har sin arbeidsplass. Lokalene er moderne med energisparing og det er etablert et system for å resirkulere papir. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. ÅRSREGNSKAPET Aksjekapitalen og fondskapitalen sikrer et godt driftsgrunnlag for selskapet. Selskapets inntekter inklusive finansinntekter, var i 2007 på kr ,-. Samlede driftskostnader i perioden, inklusive finanskostnader, beløper seg til kr ,-. Selskapets finansinntekter har vært tilfredsstillende. Selskapet har kompensert for nedgangen i rentemarkedet med realisering av fondsandeler som har hatt en god utvikling i Dette gir et resultat før skatt på kr ,-. Kapitalfondet og de inngåtte forpliktelser for bruk av dette, er ført opp som langsiktig gjeld i balansen. Dersom aksjer og lån til porteføljeselskap antas å ha mistet sin verdi, blir de nedskrevet mot kapitalfondet som kan betraktes som et tapsfond for såkorninvesteringer. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret anser selskapets økonomiske stilling og resultatet for 2007 som godt. Styret kjenner ikke til forhold av betydning for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av beretning, resultatregnskapet og balansen med noter. Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Styret foreslår at årsresultatet på kr ,- disponeres slik: Avsetning til utbytte kr ,- Overføring til annen egenkapital kr ,- Selskapets egenkapital er ved årets utløp kr FREMTIDSUTSIKTER Norinnova er inne i en spennende fase med en omstilling. Norinnova er, etter opprettelsen av såkornfondet Norinnova Invest, et mer spesialisert innovasjonsselskap. Norinnova ønsker å styrke tilbudet på forretningsutvikling og inkubasjon, og samtidig påta oss administrasjon av flere prosjekter. Blant annet jobber Norinnova for å bli operatør for et nytt nasjonalt program for knoppskyting fra etablert næringsliv. Dette vil ytterligere styrke vår nyskapingsaktivitet. Selskapet har et godt kapitalgrunnlag for oppfølgingsinvesteringer og investeringskapital til nye bedriftsetableringer. Dette, i tillegg til at Norinnova skal være kommersialiseringsselskap for Universitetet i Tromsø og Norut selskaper, sikrer tilgang til nye ideer, utvider kompetansenettverket og reduserer teknologisk risiko ved bedriftsetableringer. Norinnova har status som kommersialiseringsenhet i FORNY-programmet for FoU-miljøene i Tromsø og Narvik. Dette gir et godt grunnlag for vurdering av nye prosjekter og investeringer, og sikrer en 50 % finansiering av denne aktiviteten. FOR- NY-programmet og selskapets kapitalbase gir handlekraft i nyskapingsarbeidet basert på den kompetanse regionale FoU-miljø besitter innen de områder selskapet ser som fremtidige vekstnæringer. Norinnova har vært gjennom en sterk omstilling de siste år. I 2005 overtok TTO Nord noe av virksomheten innen idé-stimulering og idéarbeid. I 2007 ble Norinnova Invest 5

6 og Norinnova Forvaltning dannet, og porteføljeforvaltningen ble lagt til Norinnova Forvaltning. Styret er oppmerksom på den utfordringen selskapet står ovenfor. Styret og ledelsen har utviklet ny strategi for selskapet. Strategien bygges på 5 fokusområder; forretningsutvikling, inkubasjon, innovasjonsarena, organisasjon, internasjonalisering og regionale innovasjonsnav. Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Driftsinntekter Prosjektinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 6, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendring av markedsbaserte finansielle oml.m Finanskostnader Forvaltningskostnader portefølje Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

7 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Ansvarlig lån Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og aksjefond Markedsbaserte obligasjoner Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 5, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kapitalfond Forskudd Mabit Prosjekt Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper anvendes: Driftsinntekter Salg av tjenester inntektsføres etterhvert som de opptjenes. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet Pensjonsmidler Foretaket har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Pensjonsmidler er beregnet og balanseført under langsiktige fordring. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Selskapets pensjonordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Note 1 Varige driftsmidler Note 2 Aksjer Tomt Maskiner og anlegg Driftsløsøre inventar o.l. Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Selskap Aksjekapital Antall aksjer NorInnova Pålydende Balanseverdi Lytix Biopharma AS Lofitorsk AS Senja steinbit AS Agitatio AS Norinnova Forvaltning AS Advanced Biopolymers AS Fisknett AS Calanus AS Scan Aqua AS Probio ASA Dualog AS Såkorninvest Nord AS Orthogenics AS Forskningsparken Møtesenter AS Mineralteknologi AS Arena Norge AS ObexCode AS , Origo Nord AS Forskningsparken Narvik AS Norinnova Invest AS Sum aksjer

9 Note 3 Kortsiktige investeringer Anskaffelsekost Markedsverdi Bokført verdi Andeler; Sparebanken Nord-Norge Grunnfondsbevis Sum Note 4 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i NorInnova AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Aksjer Sum Selskapets aksjonærer pr var: Navn Aksjer Sum aksjer Eierandel Stemmeandel SIVA ,2 % 24,2 % AL Industrier ASA ,6 % 1,6 % Aker Seafoods Melbu AS ,6 % 1,6 % Norut-Gruppen AS ,6 % 50,6 % Troms Kraft AS ,7 % 3,7 % Gjensidige Forsikring ,7 % 3,7 % Sparebank 1 Nord-Norge Invest AS ,9 % 3,9 % Hurtigruten Group ASA ,8 % 0,8 % Statoil New Energy ASA ,0 % 10,0 % Totalt ,0 % 100,0 % Note 6 Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 8 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatførte planavvik/estimatendringer 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonsmidler/forpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5 % Forventet lønnsregulering 5 % Pensjonsregulering 4 % G-regulering 4 % Forventet avkastning på fondsmidler 6 % Forventet turnover 6 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. 9

10 Note 7 Skattekostnad Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller: Pensjonsmidler/forpliktelse Driftsmidler Fordringer 0 0 Sum % utsatt skattefordel Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Posten lønnskostnader er slått sammen av: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader - - Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte: 9 10 Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret Lønn og fri bil 1/1-31/ Lønn 1/10-31/12-07 (nyansatt daglig leder) Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2007 utgjør kr ,- I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr ,- og attestasjoner div. prosjekt kr ,-. Note 9 Tomt NorInnova AS eier tomten på m 2 som forskningsparkens 1. og 2. byggetrinn er bygget på. Tomten er aktivert i balansen til kr 1,-. Note 10 Kapitalfondet NorInnova AS finansierer forsknings- og utviklingsprosjekter, gir ansvarlige lån og tegner aksjekapital. Bevilgninger til FoU-prosjekter aktiveres ikke i regnskapet, men går til reduksjon av kapitalfondet. Aksjer og lån balanseføres som eiendeler i regnskapet. Dersom disse eiendelene må antas å ha mistet sin verdi, blir de nedskrevet i regnskapet og går til reduksjon av kapitalfondet. Mottatt fra Kommunaldept Pr : Bevilget til forsknings- og utviklingsprosjekter Pr : Nedskrivning av aksjer og ansvarlige lån Kapitalfondet pr Bevilget til FoU-prosjekter - Tilbakeførte bevilgninger - Nedskrivning aksjer/fordringer Kapitalfondet pr Note 11 Mabit Selskapet er engasjert til å ivareta drift av MABIT-programmet. I 2007 har selskapet mottatt kr 7,55 mill. på vegne av MABIT-programmet. I 2006 mottok selskapet kr 7,35 mill. Av disponible midler gjenstår kr 5,2 mill. pr Pengene er bokført på egen bankkonto / plassering, motposten er Forskudd fra Mabit. Note 12 Egenkapital Aksjekapital Overkurs fond Annen EK Sum EK IB Renter mva tidligere år (direkte ført mot egenkapital) Årets overskudd Avsatt utbytte UB

11 Revisjonsberetning 11

12 Tidligere prosjekter Bedrift Etablert Norinnovas engasjement Ansatte ved salgstidspunkt Kommentar Marin Lipids AS, Leknes 1993 Aksjonær fra etablering 35 Solgt til Borregaard i I dag Enofa Troms Marin Yngel AS, Tromsø 1995 Aksjonær fra etablering Fusjonert inn i Marin Fisk Holding i 1999 Troms Steinbit AS, Rubbenstadneset 1996 Aksjonær fra etablering Fusjonert inn i Marin Fisk Holding i 1999 BioHenk AS, Tromsø 1998 Rådgiver ved etablering Marin Fisk Holding AS, Tromsø 1995 Aksjonær fra etablering 25 Norinnovas andel solgt i ProBio Nutraceuticals AS, Tromsø 2000 Aksjonær fra etablering 10 Fusjonert med Igene Ltd i 2001 TosLab AS, Tromsø 1998 Aksjonær fra etablering 11 Solgt til Odd Berg AS i 2004 Olivita AS, Tromsø 2002 Aksjonær fra etablering 1 Solgt til gründerne i 2005 Imed Norwegian Telemed AS, Tromsø 2001 Aksjonær i tidlig fase 1 Solgt til Dualog AS i 2006 mpower AS, Tromsø 2003 Aksjonær fra etablering 3 Solgt til gründerne i 2006 Well Diagnostics AS, Tromsø 1999 Aksjonær fra etablering 15 Solgt til DIPS i 2007 Porteføljeinvesteringer Norinnova AS BEDRIFTER Advanced Biopolymers AS Selskapet ble etablert i 2001 med utgangspunkt i fagmiljøet ved NOBIPOL/NTNU. Selskapet har eksklusiv rett til patentsøkt teknologi for en ny generasjon kitosan med mulige anvendelser innen farmasi, biomedisin, næringsmidler, kosttilskudd og kosmetikk. Advanced Biopolymers AS skal være et teknologiselskap som markedsfører skreddersydde kitosan biopolymerer til applikasjoner som utvikles av kunder/partnere. Selskapet har etablert et produksjonsanlegg med en kapasitet på 10 tonn kitosan i Herøy Industripark, Porsgrunn og er i en produktutviklingsfase. Selskapet har 2 ansatte. Selskapets hovedaksjonærer er Såkorninvest Midt-Norge AS 43,3%, Gründere 20,6%, NorInnova AS 13,7% og Pumpøs AS 11,1%. Agitatio AS, Tromsø Selskapet ble etablert i 2006 av gründer Eric Eikrem. Agitatio skal utvikle lærespill for mobiltelefoner. Markedet for mobile spill vokser sterkt internasjonalt. Selskapet har utviklet 2 spill som er lansert og arbeider nå med å inngå distribusjonsavtaler internasjonalt. Selskapet har i 2. kvartal 2008 innhentet 1,1 mill kr i ny kapital for videre ekspansjon. Selskapet har 5 årsverk. Etter emisjonen 2. kvartal 2008 er eierfordelingen følgende Eiric Eikrem 43,6%, NorInnova AS 37,5% og KS Holding AS 18,9%. Arena Norge AS Arena Norge AS ble etablert i september Selskapet har utviklet et beslutningsstøttesystem for kommunemarkedet der det tradisjonelle budsjett- og regnskapssystemet integreres i et strategisk styringssystem. Produktene har fått en positiv mottakelse i markedet. Systemet er solgt til ca 85 kommuner ved utgangen av Selskapet er nå i en aktiv salgs- og vekstfase og er i ferd med å bygge opp sin egen organisasjon. Markedsutvikling og salg til nye kunder har gått litt etter planen. Selskapet har også utviklet nye applikasjoner til systemet i 2007 som er godt mottatt av markedet. Omsetningen var i 2007 på ca 5,7 mill kr som ga et resultat på ca kr. Selskapet har 6 ansatte. Selskapets hovedaksjonærer er Norinnova Invest AS 31,8%, Ibis IKT AS 26,7%, SINAS 16,3%, Maximite Oslo AS 18,1% og NorInnova AS 7,1%. Calanus AS, Tromsø Calanus AS ble etablert i 2002 med forankring i det marine forskningsmiljøet i Tromsø, basert på grunnforskning om en ressurs som hittil ikke har vært kommersielt utnyttet, nemlig raudåte eller Calanus finmarchicus. Selskapet tar på basis av forskningsbasert kunnskap og kompetanse mål av seg til å være det ledende selskap på industriell høsting og utnyttelse av raudåte. Raudåte er et frittlevende marint krepsdyr som finnes i svært store mengder spredt over store områder i Norskehavet, Grønlandshavet og Barentshavet og er hovednæring for en rekke viktige fisk- og dyreslag i disse havområdene. Men det er i høyden 10 % av den årlige produksjonen av raudåte som blir utnyttet i en slik matnyttig næringskjede. Raudåte er en biologisk ressurs som finnes i større mengder enn noe annet enkeltdyr. Selskapet er i en utviklingsfase og hadde tre fast ansatte ved årsskiftet. Omsetningen var i 2007 på ca 4,8 mill kr som ga et resultat på ca kr. Selskapets hovedaksjonærer er Microcalanus AS 31%, Progusan AS 31%, NorInnova AS 15%, Jan Raa 11%, Snorre Angell 8% og Marinvest AS 5%. Dualog AS, Tromsø Dualog AS utvikler, markedsfører og selger egenutviklede programvareløsninger for mobil datakommunikasjon. Produktene selges globalt til maritim sektor og spesielt den delen som benytter satellittbasert kommunikasjon for overføring av e-post og datafiler. Selskapet markedsfører og selger produktene globalt og har satset internasjonalt ved å etablere et eget selskap i Singapore som nå viser positive resultater. Selskapet har vedtatt en ny vekststrategi og ble høsten 2007 tilført 18,5 mill kr i ny egenkapital. Den nye strategien medfører en fornying av produktene og en ny markedsstrategi. Selskapet er nå inne i en aktiv salgsfase av de nye produktene og har opparbeidet seg en interessant kundeportefølje på ca 700 båter i norsk og internasjonal maritim virksomhet. Omsetningen i 2007, inklusive heleid datterselskap i Singapore, ble på ca 21,5 mill kr, og selskapet hadde et underskudd på ca kr 4,1 mill kr. Selskapet har 25 ansatte. Hovedaksjonærer er Relation97 AS 20,2%, NorInnova AS 17,3%, Odd Berg AS 10,3% og Troms Kraft Invest AS 10,1%. Fisknett AS, Tromsø Selskapet ble stiftet i august 2004 og leverer løsninger som gjør dagens datakommunikasjon og informasjonsutveksling over Internett tilgjengelig for fiskeflåten. Fisknett AS skal videreutvikle, markedsføre og selge datakommunikasjonsløsninger for fiskeflåten basert på en tilpasning av Dualogs egenutviklede kommunikasjonsplattform. Selskapet har utviklet en elektronisk fangsdagbok som har fått meget god mottakelse både fra fiskerimyndighetene og fiskebåtrederiene. Produktet skal nå tilpasses EU-markedet. Selskapets aksjonærer er Dualog AS med 40 % eierandel, mens SINAS, NorInnova AS og Svein Bertheussen har 20 % hver. Lofitorsk AS, Tromsø Et integrert torskeoppdrettsselskap som ble etablert i 2006 ved at datterselskapene Lofilab AS og Storfjord Torsk AS ble underlagt holdingsselskapet og kapitalisert opp. Lofilab AS produserte i 2007 ca

13 yngel som ble satt ut i Storfjord Torsk AS. Selskapet slaktet i 2007 ca 300 tonn torsk. Interessen for å starte med oppdrett av torsk har vært økende i den siste tiden. Lofitorsk-konsernet hadde i årsverk og en omsetning på ca 7,1 mill kr, og fikk et resultatmessig underskudd på 4,6 mill kr. Selskapets hovedaksjonærer er Norfra AS 35,3%, NorInnova AS 14,1%, Berg Partner Havbruk AS 9,0%, SINAS 8,2% og Sparebanken Nord-Norge Invest AS 7,2%. Lytix Biopharma AS, Tromsø Lytix Biopharma ble stiftet i juli 2003 med utgangspunkt i kompetanse og forskingsresultater utviklet av en forskergruppe ved Universitet i Tromsø (UiTø) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Selskapet er basert på en bioteknologisk plattform som er blitt utviklet ved UiTø/UNN over mange år. Forskningsinnsatsen som er lagt ned i prosjektet er meget omfattende, totalt over 100 mill kr over en tiårs periode. Selskapet utvikler legemiddelmolekyler innen terapiområdene infeksjon og kreft. Ved hjelp av sin teknologi er selskapet i stand til å gi sine forbindelser egenskaper som gjør dem attraktive for legemiddelindustrien. Resultater innen infeksjonsområdet er oppløftende så langt og har mulig anvendelse mot infeksjoner forårsaket av multiresistente bakterier. Selskapet har ikke som mål å produsere et endelig legemiddel, men ønsker å være en underleverandør til farmasøytisk- og legemiddelindustri. Selskapet gjennomførte en emisjon på 50 mill kr høsten 2007 og har oppnådd offentlige tilskuddsfinansiering over en treårs periode på ca 40 mill kr. De største eierne er Picasso AS 21,4%, gründerne 11,5%, SINAS 10,3%, UiTø 10,0% og Norinnova AS 8,7%. Selskapet har ca 12 årsverk. Mineralteknologi AS, Narvik Selskapet ble etablert i januar Selskapets formål er å drive utvikling, produksjon og salg av mineralbaserte produkter. Selskapet er i en utviklingsfase og driver med innleid personell fra Norut Teknologi AS, Narvik. Det er i utviklingsfasen til nå avdekket en del interessante funn ved arbeidet med å utvikle nye produkter. Selskapet har innlevert en patentsøknad på en produksjonsprosess. Det videre forløpet for selskapet vil være avhengig av innvilget patent og at industrielle eller finansielle investorer deltar i videre utvikling av konseptet. NorInnova eier 55% av selskapet ObexCode AS, Tromsø Selskapet utvikler programvare for konfigurering og opplasting av innhold til mobiltelefoner og andre trådløse enheter. Selskapet inngikk i 2006 en IFU-kontrakt med to internasjonale mobiltelefonselskap for å utvikle slike produkter. Selskapet har all sin virksomhet i Tromsø. Selskapet har 4 ansatte. Selskapet hadde en omsetning i 2007 på ca 1,0 mill kr og fikk et underskudd på ca 1,3 mill kr. Selskapets hovedeiere er Nunatak AS 39,2%, NorInnova AS 20,1%, Dag Brattli 19,4%. Orthogenics AS, Tromsø Orthogenics AS ble stiftet i februar 1999 med formål å utvikle diagnostiske og terapeutiske løsninger relatert til slitasjegikt. Selskapet er involvert i forskning og utvikling av funksjonelle gener relatert til slitasjegikt gjennom fokus på funksjonelle genteknikker. Selskapet har gjort interessante funn som kan knytte bakterier til slitasjegikt. Verifisering av disse funn har vært utført ved Iowa Universitet, USA og resultatene er svært lovende. Det er satt i gang utvikling av et diagnostisk kit for påvisning av bakterie relatert til slitasjegikt. Et markedsklart produkt er ventet i løpet av 2009/10. Til denne utviklingen har selskapet gjennomført en emisjon på 12,0 mill kr 1. halvår Selskapet oppnådde i 2006 et tilskudd fra Norges Forskningsråd 8,0 mill kr til utvikling av diagnostisk kit og i april ,0 mill kr til utvikling av en behandlingsmetode for slitasjegikt. Selskapet har i dag 10 årsverk. Selskapet er ennå i utviklingsfasen og fikk et underskudd i 2007 på ca 2,6 mill kr. Selskapets hovedaksjonærer er gründerne med 21,0%, Gilbo Invest AS 18,3%, Norinnova Invest AS 15,2%, NorInnova AS 13,3% og SINAS 13,8%. ProBio ASA, Tromsø Selskapet ble etablert i ProBio ASA utvikler konsepter innen kosttilskudd og marin bioteknologi. ProBio ASA har flere datterselskaper og har organisert sin virksomhet innen tre områder, Nutracauticals (kosttilskudd/omega-3-produkter), Nutrients (råtranproduksjon) og Pharma (farmasøytiske produkter, forskning og utvikling). ProBio har produksjon på Andenes av Omega-3 softgelkapsler, Båtsfjord kosttilskudd, råtran og tapping, samt eget salgsselskap under etablering i Russland. Konsernet hadde en omsetning i 2007 på ca 107 mill kr og et underskudd før skatt på ca 3,3 mill kr. Totalt er det ca 80 ansatte i selskapene. ProBio ASA gjennomførte i april 2007 en emisjon på 100 mill kr og ble verdsatt til 203 mill kr før emisjonen og styret har vedtatt å børsnotere selskapet 2. halvår 2008, dersom forholdende ligger til rette for det. Selskapets hovedaksjonærer er Fermtech AS 28,6%, Orkla ASA 11,8%, NorInnova AS 11,6%, Tirna Holding AS 11,6%, Odin Norge 9,1%, SINAS 5,0% og Sparebanken Nord-Norge Invest AS 4,7%. Scan Aqua, Kvalfjord Scan Aqua AS utvikler en virksomhet med produksjon og salg av kråkebollerogn. Selskapets forretningsidé er basert på innfanging av ville kråkeboller, som så fôres opp en periode for å øke rogninnhold og rognkvalitet. Selskapet har satset på oppbygging av betydelig kompetanse rundt hele verdikjeden fra ressurs- og lokalitetskartlegging til teknologi og videre til markedsforhold og salgskanaler. Selskapet har gjennomført et pilotprosjekt for å verifisere fangst og oppforingsteknologi, biologiske parametre og en markedstest. Resultatene fra pilotprosjektet gjør at selskapet går videre i planene om en oppskalering til fullskala kommersiell produksjon fra våren Selskapets hovedaksjonærer er Origo Kapital AS 25,5%, Jan Arve Gjøvik 20,8% og NorInnova AS 19,2%. STRATEGISKE INVESTERINGER NorInnova Invest AS, Tromsø NorInnova Invest AS er et investeringsfond med satsningsområde innenfor teknologi- og forskningsbaserte vekstselskaper i Nord- Norge. Fondet investerer i såkorn- og tidlige venturfase i vekstselskap med ambisjoner nasjonalt og internasjonalt. Selskapet bidrar med kapital, kompetanse og nettverk og vil være en aktiv partner gjennom styrearbeid. Selskapet har en kapitalbase på 272,5 mill kr. Innovasjon Norge har bidratt med 70% av kapitalen i form av ansvarlig lån på 175 mill kr. Private investorer eier selskapet og har kommitert seg for 96,5 mill kr. Det er opprettet et tapsfond på 25% ( 43,7 mill kr) av det ansvarlige lånet som kan avskrives likt på statlig og privat kapital ved konstatering av tap i porteføljen. Ved årsskiftet hadde selskapet investert i 4 bedrifter. NorInnova eier 20,7% av NorInnova Invest AS som hadde et underskudd på ca kr i Såkorninvest Nord AS, Bodø Selskapets formål er å delta med kompetanse og investere i antatt konkurransedyktige nyetableringer i Nord-Norge. Investeringsprofilen er teknologi- og kompetansebaserte bedrifter som er i en tidlig utviklingsfase. SINAS har en kapitalbase på ca 75 mill kr og har offentlig risikoavlastning ved at Innovasjon Norge har bidratt med 50% av kapitalen i samarbeid private investorer som har gått inn med resten, samt at selskapet har et tapsfond som kan avskrives likt på statlig og privat kapital ved konsta- 13

14 tering av tap i porteføljen. Ved årsskiftet var SINAS engasjert i 12 bedrifter. De fleste bedriftene har sin bakgrunn fra forskningsog teknologimiljøene i Tromsø. 5 av bedriftene er utviklet gjennom FORNY-programmet og NorInnova, samt er co-finansiert med NorInnovas fond. NorInnova eier 15,1% av SINAS. SINAS hadde et underskudd på ca 2,5 mill kr i Forskningsparken i Narvik AS, Narvik Selskapets formål er gjennom aktiv bruk av kapital, kompetanse og alliansepartnere styrke og etablere ny næringsvirksomhet basert på nyere forsknings- og utviklingsresultater, eller annen kunnskapsbasert virksomhet som faller innenfor selskapets fagområder. Selskapet kom inn i Norinnovas portefølje i april 2003 ved at SIVAS aksjer i selskapet ble overført til NorInnova som tingsinnskudd i en emisjon. I 2006 fikk man etablert en inkubator og inngått en forvaltningsavtale med Narvik Kapital AS. Narvik Kapital AS har en kapitalbase på ca 20 mill kr. Selskapet har 3 ansatte. Omsetningen i 2007 var på 3,9 mil kr med et overskudd på ca kr. NorInnova eier 30,3% av aksjene i selskapet. Origo Nord AS, Alta Selskapet skal tilføre sine eiere og samarbeidspartnere merverdi ved å være en aktiv tilrettelegger for vekst og nyskaping innen kunnskapsintensive virksomheter i regionen. Selskapet skal spesielt fokusere på samarbeidet mellom aktører innen forskning, utdanning og næring. Selskapet kom inn i Norinnovas portefølje i april 2003 ved at SIVAS, Sparebank1 Nord-Norge og Norut Gruppens aksjer i selskapet ble overført til NorInnova som tingsinnskudd i en emisjon. Origo Nord AS har nå 10 ansatte. Origo Nord AS har forvaltningen av investeringsfondet Origo Kapital AS (85 mill kr) og Origo Kultur AS (20 mill kr), samt at man har fått finansiert et inkubatorkonsept i Alta. Selskapet hadde en omsetning i 2007 på 9,3 mill kr og et resultat på ca 2,7 mill kr. I 2006 startet man bygging av Kunnskapsparken i Alta, som ble tatt i bruk september NorInnova eier 20,9 % i selskapet. Ansatte i NorInnova Bård Hall, (35) ble ansatt som adm. dir i selskapet i Hall er utdannet MBA fra INSEAD med spesialisering i finans og ventures. Han er også Master i Electrical Engineering fra Georgia Institute of Techology, Diplomingeniør i signalanalyse, bildebehandling og formgjenkjenning fra Ecole Supérieure d Electricité og 2 år fra Siviling. i fysikk på Universitetet i Tromsø. Hall har tidligere jobbet i Fronter, Accenture og Sintef. Katrin Olsen, (40) har vært ansatt som regnskapsmedarbeider og sekretær i selskapet siden Hun har bred erfaring innen kontorog servicebransjen. Olsen arbeider med regnskapsoppgaver og tilknyttede servicefunksjoner for NorInnova AS og enkelte tilknyttede bedrifter i Forskningsparken. Hilde Ludvigsen, (43) ble ansatt som inkubatorleder Ludvigsen er utdannet siviløkonom fra Bodø, og har flere års erfaring som bedriftsrådgiver, med bedriftsutvikling og nyskaping som arbeidsfelt, samt som revisor. Ludvigsen jobber med markedsføring og drift av Inkubatoren, samt rådgivning og nettverksbygging slik at tilbudet til bedriftene i Inkubatoren er best mulig tilrettelagt deres behov. Magne Lund, (40) ble ansatt som regnskapsleder. Lund er registrert revisor, utdannet ved Høgskolen i Bodø. Han har flere års erfaring som revisor og regnskapskonsulent. Lund har ansvaret for regnskapet til NorInnova, samt enkelte tilknyttede bedrifter i Forskningsparken. Unn Sørum (43) ble ansatt som prosjektkoordinator for MABIT-programmet. Hun er utdannet dr. scient fra Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø i 1998 innenfor marin bioteknologi, mikrobiologi og fiskehelse. Hun har cand. scient-eksamen fra 1991 fra samme sted. Sørum har i perioden jobbet som forsker ved Fiskeriforskning med ulike studier for å dokumentere velferd hos oppdrettsfisk. Tore H. Normann (41) ble ansatt som rådgiver/prosjektleder for FORNYprogrammet. Han er utdannet sivilingeniør i Produktutformingsteknikk fra Høgskolen i Narvik der han spesialiserte seg i ingeniørdesign. Normann har solid erfaring fra nyskapingsmiljøet i Tromsø. Han har i perioden arbeidet som seniorrådgiver i NT-programmet. Han har også flere års erfaring fra IT-bransjen. Thomas K. Føre (31) ble ansatt som rådgiver tilknyttet programmene FORNY og nyetableringer fra næringslivet. Han er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse og har datateknikk som teknisk fagretning. Føre har i perioden arbeidet med varierte utfordringer som bedriftsrådgiver i PA Consulting Group i Oslo. Sissel Svenning (42) er fra Stokkøy i Trøndelag og begynte hos Norinnova i november Sissel er utdannet fiskerikandidat ved Norges fiskerihøgskole med spesialisering innen markedsføring. Hun har bred erfaring som produksjonsleder i sjømatbedrift, fiskerinæringsrettleder, Mattilsynet, NTNU og UiT. Sissel jobber med Innovasjonsarena, markedsføring og webløsninger. 14

15 Leietakere i Forskningsparken i Tromsø SIVA Eiendom Tromsø AS er hovedutleier, mens NorInnova leier videre ut til veksthus- (1350 m 2 i byggetrinn 1) og inkubatorbedrifter (275 m 2 i byggetrinn 1). Bedrifter med inkubatorkontrakter er nyetableringer som leier på spesielle vilkår. Lokalene i Forskningsparken i Tromsø er fullt utleid. Leietakere i Forskningsparken ved årsskiftet 2007/2008 er: Ordinære leiekontrakter (SIVA) ElTele AS - IKT- og internett-tjenester Forskningsparken Møtesenter AS (Linken) - møte- og servicesenter Havforskningsinstituttet - hav-, ressursforskning, rådgiving Helse Nord RHF - IKT drift sykehus Invenia AS - IKT, systemutvikling KGS Systemer AS - målesystemer/edb Kirkelig utdanningssenter Medical Home Tech DA - medisintekniske produkter og tjenester Universitetssykehuset i Nord-Norge HF - Nasjonalt Senter for Telemedisin - telemedisin, IKT i helsevesentet - Tromsø Telemedicine Laboratory - senter for forskningsbasert innovasjon Norsk Helsenett - IKT kommunikasjon innen helsesektoren NorInnova AS - prosjektutvikling/investeringsselskap Norinnova Forvaltning - forvaltningsselskap NORUT Tromsø AS - anvendt forskning Onsagers - patentbyrå Senter for aldersforskning - forskning Snap TV - IKT Tandberg, avd. Tromsø - IKT Telenor - div avdelinger Telespor TTO Nord AS - teknologioverføring Tromsprodukt AS - intern kantine Universitetet i Tromsø - div avdelinger - Marbank - marin biobank - Marbio - analyselaboratorium - MabCent - senter for forskningsbasert innovasjon VINN - konsulent bedrift, næringsutvikling Veksthuskontrakter (NorInnova), byggetrinn 1 Arctic Imaging Diagnostic AS - systemutvikling IKT/telemedisin Arktisk Kjøkken AS - næringsmiddelproduksjon Brødrene Karlsen AS - fiskeindustri og oppdrett Connect Nord-Norge - rådgiving Datakvalitet AS - EDB/kvalitetsopplæring EDB Kunnskap AS - EDB-opplæring/litteratur GenØk (Norsk Institutt for genøkologi) - brukersikkerhet innen genteknologi Lytix Biopharma - bioteknologi ObexCode AS - programvare mobiltelefoner Orthogenics AS - medisinsk bioteknologi Nirvaco AS - IKT, helsesektor Noricom Nord AS - oversettelsesbyrå RisCo AS - telemedisin Robio AS - marine næringsmidler Senja Næringshage AS - nettverksorganisasjon SIA AS - rådgiving Tekna - fagorganisasjon/etterutdanning Tempus AS - EDB, systemutvikling Well Diagnostics AS - systemutvikling IKT/telemedisin Inkubatorkontrakter (NorInnova AS) byggetrinn 1 Capia AS - IKT Nettlagring SUS - IKT Complex Flow Design - IKT Omnique AS - RFID-teknologi 15

16 NorInnova AS Pb 6413 Forskningsparken, 9294 Tromsø Tlf.: Faks: e-post:

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forskningsparken i Tromsø

Forskningsparken i Tromsø Forskningsparken i Tromsø En bro mellom forskning og næringsliv Bård Hall Adm. Dir. Norinnova Kunnskapsbyen Tromsø 2009 Forskningsparken Kreativitet Kompetanse Kontakt Kontor Kapital Et konsept for å utvikle

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer