Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2007

2 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske næringer er svært forsknings- og kompetansebasert, kapitalkrevende, og produktutviklingen tar lang tid (5-10 år). I flere land, som Finland og Sverige, har de gode erfaringer med regionale programmer som en ekstra innsatsfaktor og risikoavlastning for å fremme næringer som har stort forskningsbehov (som for eksempel bioteknologi og informasjonsteknologi), og som regionale aktører spesielt ønsker å satse på. Nord-Norge trenger derfor treffsikre virkemidler for å øke FoU aktiviteten innen strategiske næringer. Det er viktig at forskningen bør være fokusert rundt noen strategiske områder for å oppnå kritisk masse og varige konkurransefortrinn. Det er naturlig å fokusere FoU aktiviteten på områder hvor man har en ledende rolle og naturgitte forhold som favoriserer regionen. Marin bioteknologi er utpekt som en slik næring, og er bl.a. et sentralt tema trukket frem i regjeringens Nordområdesatsing. Nord-Norge har lange tradisjoner innen det marine og har både tilgang på ressursene og har kompetansemiljøer i verdensklasse. Kontinuerlig innovasjon I en økonomi preget av stadig mer høyteknologi, hyppigere produktlanseringer og raskere innovasjonssykluser bør bedriftene i større grad drive kontinuerlig innovasjon for å henge med i utviklingen. Den raskeste veien for å komme fra innovasjon til markedet er hvis forskningen foregår i næringen selv. I Norge finansierer offentlige kilder en relativt høy andel av det samlede FoU-volumet sammenlignet med andre OECD-land, mens næringslivets andel er tilsvarende lavere. Med et fragmentert næringsliv og stort sett SmB-bedrifter er aktiviteten enda lavere i Nord-Norge. Det er bekymringsverdig at norsk næringsliv ligger nærmest på bunnplass i Europa med mindre forskning i næringslivet enn land vi ønsker å sammenligne oss med. I Nord-Norge er det enda verre. Med 10% av den norske befolkningen, mottar vi kun 4% av skattefunnmidlene. Nord-Norge er, med meget høyt kvalifisert og utdannet befolkning, og med selvstendige medarbeidere godt rustet for kontinuerlig effektivisering og inkrementell innovasjon i eksisterende næringsliv og offentlig forvaltning. Men gode medarbeidere alene er ikke nok for å oppnå effektivisering, ledere må også prioritere innovasjon. Slike strategiske satsninger krever langsiktighet og forankring. Det kan være vanskelig for ledere å prioritere forsknings- og utviklingsprosjekter med høy risiko. På kort sikt kan slike aktiviteter redusere overskudd eller i verste fall øke underskuddene. Sånn sett er gode kortsiktige mikroøkonomiske avgjørelser dårlige langsiktige avgjørelser for verdiskapingen i regionen. For å løse denne utfordringen, trenger bedriftene virkemidler som kan avlaste noe av risikoen og kostnadene ved å drive forskning og utvikling. MABIT er et slikt virkemiddel. MABIT er et selvstendig, næringsrettet FoU-program innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge. MABIT ble etablert i 1998 og er nå inne i sin 2. programperiode som går ut i Bakgrunnen for at MABITprogrammet ble opprettet var å bidra til å utløse potensialet for næringsutvikling knyttet til landsdelens marine ressurser, næringsvirksomhet og forskningsmiljøer. MABIT er nylig blitt evaluert av NIFU-STEP. Evalueringen oppsummerer at programmet har hatt en regionalt mobiliserende effekt. I rapporten foreslås: en mer offensiv videreføring av programmet i det som kan betegnes som Nye MABIT basert på blant annet en vesentlig større budsjettramme, styrket administrativ kapasitet og et mer proaktivt arbeid i forhold til fagmiljøer og næringsliv. MABIT bidrar til økt innovasjon i næringslivet. Brukerfinansiering av MABITprogrammet har vært økende utover i programperioden og ligger på hele 51 % for Dette indikerer at MABIT-programmet har fungert etter intensjonene og bidratt til økt FoU-aktivitet i marin bioteknologiske bedrifter og i tradisjonelle fiskeindustribedrifter i landsdelen. Strategiske næringer En måte å oppnå økonomisk vekst på er å utvikle mer lønnsomt næringsliv. Målet er å skape arbeidsplasser som skaper økonomisk overskudd. For dette kreves mer enn finansielt overskudd. En strategisk bransje er mer lønnsom enn alternative bransjer, eller kaster av seg teknologi og kompetanse som kan gi grobunn for slike arbeidsplasser. Å bruke virkemidler aktivt for å hjelpe i gang slike strategiske bransjer er fornuftig såfremt de kan ha langvarige konkurransefortrinn. Langvarige fortrinn kan blant annet sikres gjennom patenter, eksklusiv tilgang på kritiske ressurser eller geografiske fortrinn. Geografi kan gi fortrinn gjennom nærhet til ressurser eller at man har oppnådd en kritisk masse gjennom en klynge. En slik klynge vil gi konkurransefordeler fordi den tiltrekker kompetanse, leverandører og komplementære bedrifter. Bioteknologi er en slik strategisk bransje og Nord-Norge har langvarige konkurransefortrinn. Nord-Norge har nærhet til ressursene og kompetansen. Bioteknologi bransjen er i sterk vekst, og er spådd videre langvarig vekst. Denne veksten er drevet av flere internasjonale trender og utfordringer. Både medisinske utfordringer og en befolkning som har økende fokus på kosthold og helse er med på skape etterspørsel etter nye produkter. Med en stadig eldre befolkning er det ingen grunn til å tro at ikke veksten vil fortsette. Fra fisk til helsekost til legemidler Nord-Norge har lange tradisjoner innen fiskeri og havbruk, og denne bransjen har gitt grobunn for marin bioteknologibransjen. I Nord-Norge har det de siste årene utviklet seg et 30-talls bedrifter innen marin bioteknologi. Kombinert med forskningsinstitutter og universitetet er mulighetene for kritisk masse til stede. Det dreier seg i hovedsak om bedrifter som satser på å produsere helsekost og næringsmiddel fra marine ressurser. For denne delen av bransjen har MABIT og prosesslabben vært nødvendige virkemidler. Prosesslabben har gjort det mulig for disse bedriftene å gjøre pilotforsøk og å teste ut mulige produksjonsmetoder uten å måtte investere i en produksjonslinje. Vi ser nå konturene av en ny generasjon bioteknologibedrifter i Nord. Dette er bedrifter som satser på molekylær bioteknologi/ genteknologi. Resultatene er helt unike legemidler, kosttilskudd og næringsmidler som er patenterbare. Næringen er enda i sin spede begynnelse, men vil ha betydelig potensial for å skape yterligere økonomisk vekst i regionen. Hoveddelen av alle legemidler (70 %) har utgangspunkt i stoffer som er funnet i naturen. Mye av genetisk 2

3 materiale på landjorden er kartlagt, så framtidens viktige funn vil vi finne i havet. Her sitter Nord-Norge på et skattekammer siden det genetiske materiale fra kaldt sjøvann har unike egenskaper. Universitetet i Tromsø er anerkjent som Norges beste miljø innen bioprospektering med tildelingen av et Senter for forskningsdrevet innovasjon fra Norges Forskningsråd. Utfordringer fremover For å kunne utvikle strategiske næringer med betydelig potensial i nord er det viktig å kunne satse på områder som ikke nødvendigvis prioriteres av Forskningsrådet. Dette kan gjøres gjennom å ha regionale FoUprogram (som MABIT). Regionale program utnytter lokal kompetanse og kjenner FoUaktørene, samt muligheter og begrensninger for næringsutvikling i området. Her kan nevnes utvikling /videreutvikling av kaldtvannsarter for oppdrett, som kan bidra betydelig til næringsutvikling i regionen. MABIT har vist seg effektivt, men bioteknologinæringen er fortsatt under utviklingen, så forlengelse av MABIT er viktig for regionen. Næringen har også unisont uttrykt behov for fortsatt å ha en prosesslab. Norinnova har i sine vedtekter at vi skal etablere ny og styrke eksisterende næringsvirksomhet i Nord-Norge. Norinnova var med å stifte prosesslabben. Norinnova var og er en viktig pådriver for å etablere og styrke MABIT. Norinnova vil i tiden fremover ha fokus på at den nye molekylære bioteknologien får gode vekstvilkår i Nord ved å gjøre om deler av forskningsparken i Tromsø til et Biosenter. Det er viktig og riktig fordi utvikling av bioteknisk industri er avhengig av nærhet til kunnskapsmiljøer. Erfaringer fra utlandet viser at klynger av denne type bioteknisk industri utvikles i regioner med sterke forskningsmiljøer, og hvor det er tilrettelagt med virkemidler for bioteknologiske innovasjoner. Bård Hall Adm. dir. Norinnova Unn Sørum Koordinator MABIT 3

4 Styrets beretning 2007 Wiktor Sørensen VIRKSOMHETEN Norinnova er et kommersialiserings- og investeringsselskap for teknologi og forskningsbaserte innovasjoner og skal ved aktiv bruk av kompetanse, kontakt, kontor og kapital fremme slike innovasjoner. For å kommersialisere teknologi- og forskningsbaserte ideer trengs kompetanse på forretningsutvikling, kommersialiserings- og inkubasjonsprosessen fra idé til bedrift. I prosessene bidrar Norinnova med et bredt kontaktnettverk. Norinnova har gode relasjoner inn mot virkemiddelapparatet og mot investorer. Norinnova har god oversikt over næringslivet og er også behjelpelige med å finne mulige partnere, pilotkunder og kunder. Bedriftene tilbys kontorplass i et kreativt og stimulerende miljø i forskningsparken i Tromsø. Både gjennom Inkubator Tromsø og Veksthuset tilbys bedriftene fleksible kontrakter med et godt og billig tilbud på infrastruktur og kontortjenester. Sist men ikke minst så tilbyr Norinnova kapital i tidlig såkornfase. Norinnova hjelper bedriftene med offentlig finansiering og foretar egenkapitalinvesteringer i bedrifter med egne midler. Her går Norinnova inn som aktive og kompetente eiere i tidlig fase, eller gjennom Norinnova Forvaltning i senere faser. Norinnova kan vise til positive resultater fra arbeidet med å kommersialisere forsknings- og utviklingsresultater. Selskapet har direkte og indirekte bidratt til at det er etablert omlag 40 nye bedrifter som sammen med nyutviklingsprosjekter i eksisterende bedrifter har bidratt med nye høyteknologiske arbeidsplasser i landsdelen. Flere av selskapene kan også vise til gode økonomiske resultater. Norinnova har virksomhetsområder i alle fasene fra idé til etablert næringsliv; idéstimulering, idébearbeidelse, kommersialisering, vekst og ekspansjon. Det er spesielt områder innen naturvitenskap, teknologi inkludert medisin og bioteknologi som spesielt danner grunnlag for nye forretningsideer og har gitt grunnlaget for de bedriftene Norinnova har deltatt i å utvikle. I samarbeid med TTO Nord arbeider Norinnova for å stimulere til innovasjon i forskningsmiljøene. Norinnova arbeider også sammen med etablert næringsliv for å stimulere til økt innovasjon og knoppskyting. I senere faser samarbeider Norinnova med Norinnova Forvaltning med å styrke innovasjonskompetansen, kapitalbasen og 4 Morten Grav Ulf Hustad Hege Toft Karlsen Bodhild Undal Wenche Poppe Ingrid Bergslid Salvesen investornettverket for å imøtekomme bedriftenes behov i vekst og ekspansjonsfasen. Norinnova ansatte ny administrerende direktør, Bård Hall 1.oktober Tidligere har Hall jobbet i Fronter, Accenture og Sintef. Han har sin utdannelse fra INSEAD, Georgia Tech, Supelec og Universitetet i Tromsø. Norinnova Invest AS ble etablert 16. februar 2007 med en kapitalbase på 272 mill kr. Norinnova har tegnet seg for 20 mill kr i dette fondet og innbetalt 4 mill kr av dette i første transje og vil eie 20,7% av Norinnova Invest. Det ble etablert et forvaltningsselskap, Norinnova Forvaltning AS, 22. mai 2007 som skal forvalte Norinnova Invests investeringer og Norinnovas portefølje. Aktivitetene i Norinnova foregår innenfor tre virksomhetsområder; nyskaping, investeringer og innovasjonsarena. NYSKAPING Forskningsbasert nyskaping Nyskapingsvirksomhet og kommersialisering av FoU-resultater skjer i hovedsak gjennom samarbeid med FoU-miljøene i FORNY-programmet, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. FORNY-programmet har som formål å kommersialisere FoUresultater. FORNY-programmet arbeider med idegenerering, -bearbeiding, -beskyttelse og -utvikling frem til bedriftsetablering eller salg av lisenser. I dette samarbeidet inngår Universitet i Tromsø og Norut Gruppens datterselskaper som de viktigste idégeneratorer og leverandører. I Narvik samarbeider Norinnova med Høgskolen i Narvik og Forskningsparken i Narvik AS. I 2007 har dette samarbeidet resultert i 3 godkjente kommersialiseringer i FORNY Nord-Norge. Av dette var det 2 bedrifter og 1 lisens. Idétilfanget i programmet var i 2007 på ca 50 forretningsideer. Av disse er det påbegynt forretningsplan for 6 ideer som førte til 3 bedriftsetableringer. TTO Nord AS og Norinnova AS har inngått en avtale om kommersialisering av FoU-resultater og fordelt rollene i dette arbeidet. TTO Nord har fokus på idésøk, idégenerering og bearbeiding i tidlig fase, mens Norinnova fokuserer på forretningsutvikling, bedriftsetablering og egenkapitalinvestering. Norinnova vil derfor være naturlig samarbeidspart når en ide kan lede til bedriftsetablering. MABIT-programmet Norinnova har i ti år hatt det administrative ansvaret for MABIT-programmet, et program for utvikling av marin bioteknologisk industri. Programmet har i snitt hatt ca 40 % næringslivsfinansiering av utviklingsprosjektene, og hadde i 2007 en økonomisk ramme på 13,1 mill kr. Programmet er ferdig med sin andre 5-års fase i 2008, og styret i MABIT arbeider for en forlengelse. Programmet ble evaluert av NIFU-step høsten 2007, og det ble karakterisert som et meget effektivt program med gode resultater. Fiskeri- og kystdepartementet er hovedfinansieringskilde og har de siste årene bidratt med 5 mill kr per år. Troms fylkeskommune/innovasjon Norge, Troms, bidro dessuten med 1,5 mill kr siste år og RDA2- Tromsø med 1,5 mill kr. siste år. Nordland Fylkeskommune bidro også med og Finnmark fylkeskommune bidro med Programmet ledes av en egen programkoordinator og et styre oppnevnt av styret i Norinnova. I 2007 finansierte MABITprogrammet 19 nye utviklingsprosjekter. Inkubator Tromsø Inkubatorkonseptet ble etablert i Gjennom inkubatorkonseptet får kvalifiserte nyetableringer tilgang til forretningsmessig kompetanse, administrativ bistand, rimelige lokaler og risikovillig aksjekapital i oppstartsfasen. Dette konseptet er utviklet i samarbeid med SIVA, Innovasjon Norge og Tromsø kommune. Inkubator Tromsø har også i 2007 utvidet sin virksomhet som ansvarlig for Distribuert inkubator Troms. (DIT). Dette vil styrke det faglige innholdet tilgjengelig for entreprenører i Næringshagene i Troms. Erfaringene til nå er gode og i løpet av 2007 var det 8 bedrifter i inkubatoren med til sammen 22 ansatte. Totalt har 16 bedrifter, som nå har til sammen ca 104 årsverk, flyttet ut av inkubatoren etter endt inkubatorperiode. Omsetningen i disse bedriftene var i 2006 på ca 105 mill kr. Inkubatorprogrammet er nå utvidet i 5 nye år, gjeldende fra 2007, med en budsjettramme pr år på ca 2,0 mill kr og 50% finansiering fra SIVA. Dette programmet forutsetter 50% regional finansiering. Knoppskyting fra etablerte bedrifter Programmet ble startet i 2007 og er et samarbeid med Innovasjon Norge Troms, SpareBank 1 Nord-Norge og Tromsø kom-

5 mune. Prosjektets overordnede mål er å bidra aktivt til knoppskyting fra etablert næringsliv gjennom utvikling av kompetanse (rådgivning/ forretningsutvikling), nettverk og kapital. I 2007 oppnådde man 1 bedriftsetablering, 4 forretningskonsepter som er under utredning og et idétilfang på 20 mulige forretningsideer. INVESTERING Norinnovas tidlig såkornmidler er et viktig redskap for etablering av høyteknologiske bedrifter. Norinnova samarbeider godt med andre fond som kan investere i senere faser, bl.a. Norinnova Invest AS. Norinnova kjøper tjenester fra Norinnova Forvaltning på porteføljeforvaltning av forskningsbaserte etableringer. Norinnova AS har siden 1993 drevet såkorn-investeringer i forsknings- og teknologibaserte nyetableringer i Nord-Norge. Per dato har selskapet investeringer i 13 porteføljebedrifter, noen med forventet særlig godt vekstpotensiale og muligheter for god avkastning. Stort sett er alle disse resultat av nyere forskning. Selskapet har deltatt i over 30 etableringer siden 1993, hvorav 8 selskaper er solgt med en gevinst på 7,2 mill og 6 selskaper er avviklet med et tap på ca 7,4 mill kr. Norinnova har avskrevet ca 7,3 mill kr i eksisterende portefølje. Fra porteføljen på 21 selskaper som Norinnova har solgt eller fortsatt har eierandeler i, er det investert ca 436 mill kr i aksjekapital fra ca 60 investorer, hvorav Norinnova AS har investert ca 60 mill kr og ca 376 mill kr kommer fra de øvrige investorene. I dagens såkornportefølje på 13 bedrifter er det investert egenkapital på totalt ca 382 mill kr, hvorav Norinnovas andel er 46 mill kr (12,1%). I tillegg har Norinnova gjort strategiske investeringer for ca 13,6 mill kr i investeringsselskap, forsknings- og kunnskapsparker. Det er i dag 290 ansatte i disse selskapene. INNOVASJONSARENA Forskningsparken i Tromsø Forskningsparken i Tromsø består i dag av to bygninger. Den første ble ferdigstilt i 1995, mens andre byggetrinn på ca m 2 ble åpnet i SIVA-selskapet for industrivekst eier begge bygningene som nå praktisk talt er fullt utleid. I alt har ca 650 personer sin daglige arbeidsplass i Forskningsparken i Tromsø som nå er på ca m 2. Linken Forskningsparkens Møtesenter tilbyr velutstyrte lokaler og tjenester ved konferanser, møter og seminarer. Innovasjonsarena Dette prosjektet ble startet i 2007 og er et samarbeid mellom Norinnova og Innovasjon Norge Troms, SpareBank 1 Nord-Norge og Tromsø kommune. Prosjektets overordnede mål er å utvikle kraftfulle, regionale møteplasser for kunnskapsoverføring, idémyldring og entreprenørutvikling. Slike innovasjonsarenaer skal være møteplasser hvor ulike aktører danner nye og verdifulle nettverk. Alle konferanser, seminar og kurs aktiviteter i Norinnova er lagt inn i dette prosjektet fra Norinnova arrangerer ulike næringsrettede konferanser og seminarer gjennom året, både i egen regi og i samarbeid med andre. Konferansen Næringslivsdagene var i 2007 og i 2008 vellykket og har hatt en årlig oppslutning på over 200 deltakere. Konferansen er resultat av et samarbeid mellom næringsliv, finansmiljø, FoU-miljø, Tromsø kommune og det offentlige virkemiddelapparat. Målet med Næringslivsdagene har vært å skape en felles arena der kunnskap og ideer formidles og kontakt skapes. STYRETS SAMMENSETNING OG MØTER Etter generalforsamlingen i juni 2007 har styret i Norinnova hatt følgende sammensetning: Wiktor Sørensen. Avtroppet adm. dir. Norut Gruppen AS, Styreleder Morten Grav. Investment manager Statoil- Hydro ASA Ulf Hustad. Regionleder, SIVA Hege Toft Karlsen. Konserndirektør Gjensidige Forsikring BA. Bodhild Undal. Seniorrådgiver BM Kredittstøtte, Sparebanken Nord-Norge Wenche Poppe. Administrerende direktør TTO Nord AS. Ingrid Bergslid Salvesen. Forsknings- og studiedirektør Universitetet i Tromsø. Styret har i 2007 avholdt 5 møter og behandlet i alt 63 saker. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ Selskapet holder til i Forskningsparken i Tromsø. Arbeidsmiljøet i bedriften oppleves å være godt. Det har ikke vært skader eller ulykker blant selskapets ansatte. Det totale sykefraværet gjennom året har vært 47 dager som utgjør 2,3 %. Selskapet vurderer ansettelser ut fra kompetanse og relevant erfaring. Ved årsskiftet var det 8 ansatte i Norinnova hvorav 4 menn og 4 kvinner. Styret består av 3 menn og 4 kvinner. Norinnova har ansvar for utvikling av Forskningsparken i Tromsø, hvor ca 650 personer har sin arbeidsplass. Lokalene er moderne med energisparing og det er etablert et system for å resirkulere papir. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. ÅRSREGNSKAPET Aksjekapitalen og fondskapitalen sikrer et godt driftsgrunnlag for selskapet. Selskapets inntekter inklusive finansinntekter, var i 2007 på kr ,-. Samlede driftskostnader i perioden, inklusive finanskostnader, beløper seg til kr ,-. Selskapets finansinntekter har vært tilfredsstillende. Selskapet har kompensert for nedgangen i rentemarkedet med realisering av fondsandeler som har hatt en god utvikling i Dette gir et resultat før skatt på kr ,-. Kapitalfondet og de inngåtte forpliktelser for bruk av dette, er ført opp som langsiktig gjeld i balansen. Dersom aksjer og lån til porteføljeselskap antas å ha mistet sin verdi, blir de nedskrevet mot kapitalfondet som kan betraktes som et tapsfond for såkorninvesteringer. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret anser selskapets økonomiske stilling og resultatet for 2007 som godt. Styret kjenner ikke til forhold av betydning for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av beretning, resultatregnskapet og balansen med noter. Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Styret foreslår at årsresultatet på kr ,- disponeres slik: Avsetning til utbytte kr ,- Overføring til annen egenkapital kr ,- Selskapets egenkapital er ved årets utløp kr FREMTIDSUTSIKTER Norinnova er inne i en spennende fase med en omstilling. Norinnova er, etter opprettelsen av såkornfondet Norinnova Invest, et mer spesialisert innovasjonsselskap. Norinnova ønsker å styrke tilbudet på forretningsutvikling og inkubasjon, og samtidig påta oss administrasjon av flere prosjekter. Blant annet jobber Norinnova for å bli operatør for et nytt nasjonalt program for knoppskyting fra etablert næringsliv. Dette vil ytterligere styrke vår nyskapingsaktivitet. Selskapet har et godt kapitalgrunnlag for oppfølgingsinvesteringer og investeringskapital til nye bedriftsetableringer. Dette, i tillegg til at Norinnova skal være kommersialiseringsselskap for Universitetet i Tromsø og Norut selskaper, sikrer tilgang til nye ideer, utvider kompetansenettverket og reduserer teknologisk risiko ved bedriftsetableringer. Norinnova har status som kommersialiseringsenhet i FORNY-programmet for FoU-miljøene i Tromsø og Narvik. Dette gir et godt grunnlag for vurdering av nye prosjekter og investeringer, og sikrer en 50 % finansiering av denne aktiviteten. FOR- NY-programmet og selskapets kapitalbase gir handlekraft i nyskapingsarbeidet basert på den kompetanse regionale FoU-miljø besitter innen de områder selskapet ser som fremtidige vekstnæringer. Norinnova har vært gjennom en sterk omstilling de siste år. I 2005 overtok TTO Nord noe av virksomheten innen idé-stimulering og idéarbeid. I 2007 ble Norinnova Invest 5

6 og Norinnova Forvaltning dannet, og porteføljeforvaltningen ble lagt til Norinnova Forvaltning. Styret er oppmerksom på den utfordringen selskapet står ovenfor. Styret og ledelsen har utviklet ny strategi for selskapet. Strategien bygges på 5 fokusområder; forretningsutvikling, inkubasjon, innovasjonsarena, organisasjon, internasjonalisering og regionale innovasjonsnav. Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Driftsinntekter Prosjektinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 6, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Renteinntekter Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Verdiendring av markedsbaserte finansielle oml.m Finanskostnader Forvaltningskostnader portefølje Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

7 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Ansvarlig lån Sum anleggsmidler Omløpsmidler Andre fordringer Markedsbaserte aksjer og aksjefond Markedsbaserte obligasjoner Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 5, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kapitalfond Forskudd Mabit Prosjekt Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper anvendes: Driftsinntekter Salg av tjenester inntektsføres etterhvert som de opptjenes. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes antatte økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet Pensjonsmidler Foretaket har en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Pensjonsmidler er beregnet og balanseført under langsiktige fordring. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Selskapets pensjonordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Note 1 Varige driftsmidler Note 2 Aksjer Tomt Maskiner og anlegg Driftsløsøre inventar o.l. Totalt Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Selskap Aksjekapital Antall aksjer NorInnova Pålydende Balanseverdi Lytix Biopharma AS Lofitorsk AS Senja steinbit AS Agitatio AS Norinnova Forvaltning AS Advanced Biopolymers AS Fisknett AS Calanus AS Scan Aqua AS Probio ASA Dualog AS Såkorninvest Nord AS Orthogenics AS Forskningsparken Møtesenter AS Mineralteknologi AS Arena Norge AS ObexCode AS , Origo Nord AS Forskningsparken Narvik AS Norinnova Invest AS Sum aksjer

9 Note 3 Kortsiktige investeringer Anskaffelsekost Markedsverdi Bokført verdi Andeler; Sparebanken Nord-Norge Grunnfondsbevis Sum Note 4 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,- Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i NorInnova AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Aksjer Sum Selskapets aksjonærer pr var: Navn Aksjer Sum aksjer Eierandel Stemmeandel SIVA ,2 % 24,2 % AL Industrier ASA ,6 % 1,6 % Aker Seafoods Melbu AS ,6 % 1,6 % Norut-Gruppen AS ,6 % 50,6 % Troms Kraft AS ,7 % 3,7 % Gjensidige Forsikring ,7 % 3,7 % Sparebank 1 Nord-Norge Invest AS ,9 % 3,9 % Hurtigruten Group ASA ,8 % 0,8 % Statoil New Energy ASA ,0 % 10,0 % Totalt ,0 % 100,0 % Note 6 Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 8 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatførte planavvik/estimatendringer 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonskostnad Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer 0 0 Arbeidsgiveravgift 0 0 Netto pensjonsmidler/forpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5 % Forventet lønnsregulering 5 % Pensjonsregulering 4 % G-regulering 4 % Forventet avkastning på fondsmidler 6 % Forventet turnover 6 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. 9

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer