PILOTPROSJEKT LANGS NASJONALE TURISTVEGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PILOTPROSJEKT LANGS NASJONALE TURISTVEGER"

Transkript

1 PILOTPROSJEKT Mob: MAT LANGS NASJONALE TURISTVEGER MER ENN ETT MAGASIN, STØRRE ENN 1 DESTINASJON NASJONALE TURISTVEGER: SOGNEFJELLET, VALDRESFLYE, RONDANE, GAMLE STRYNEFJELLSVEGEN, GEIRANGER TROLLSTIGEN

2 SLUTRAPPORT FORORD Denne sluttrapporten er skrevet som et supplement til den omfattende evalueringsrapporten fra Østlandsforskning som ble klar januar Som alltid i ett utviklings- og pilotprosjekt er det et mangfold av meninger, oppfatninger og erfaringer som involverte aktører danner seg, både om prosjektmål, prosjekttiltak, gjennomføring og ikke minst prosjektledelsen. I så måte har ikke dette prosjektet vært unikt. Det som har vært særegent for dette prosjektet har vært den geografiske aksen hvor næringsaktører på tvers av 4 fylkesgrenser, innlandet og vestland, fjell og fjord har fått en arena å møte hverandre. Statens Vegvesen har lagt et formidabelt grunnlag til å øke reiseopplevelsen langs norske veger. Mandatet la til grunne et pilotprosjekt som skal styrke totalopplevelsen til reisende langs Nasjonale turistveger, og samtidig påvirke næringstilbydere innen mat og reiseliv til å fokusere på bruk av lokale og norske råvarer, fokusere på høy vertskapsgrad og formidle tradisjon og autentisk matopplevelser. Mandatet for piloten ønsket også at man arbeidet fram en organisatorisk og tiltaksmessig mal for å arbeide med alle 18 Nasjonale turistveger. Ambisjonene var lagt uten at prosjektmandatet skisserte en strategi for hvordan prosjektledelsen best skulle arbeide opp mot de reelle rammevilkårene som næringsaktører innenfor mat & reiseliv står ovenfor. Likeledes gav heller ikke mandatet definisjonsavklaring eller strategisk tiltaksplan for å oppnå målsetningene som listet: økt totalopplevelse langs Nasjonale turistveger. styrke og utvikle mat- og reiselivssatsingen. profesjonalisere produksjon og bedre kvalitet distribusjon, service og tilgjengelighet av lokal mat, matspe sialiteter og matopplevelse. Etter tre år med stor aktivitet i piloten og positiv deltakelse fra over 80 næringsaktører innenfor verdikjeden mat og reiseliv kan man legge til grunn at piloten har banet veg og innfridd det som mandatet sier i innledingen, noe som også evalueringsrapporten fra Østlandsforskning konkluderer: I jordbruksoppgjøret 2009 ble det vedtatt å igangsette et treårig prosjekt kalt Mat langs Nasjonale turistveier, jf St.prp. nr. 75 ( ) om Jordbruksavtalen Prosjektet skal følge opp Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen sine ambisjoner for utviklingen av Nasjonale turistveger, hvor det heter: Nasjonale turistvegar skal bli ein særskilt turistattraksjon som skal auka Noreg sin attraktivitet som reisemål for vegfarande turistar frå innland og utland. Det overordna målet er å styrka næringslivet og busetjinga, ikkje minst i distrikta. Turistane har høge forventningar til at opplevinga av natur- og kulturlandskap skal vera ekte og opphaveleg. Dei forventar og at kvaliteten på service som overnatting og servering står i forhold til det norske prisnivået. Prosjektleder har fokusert på å mobilisere næringsaktører langs hele pilotområdet Nasjonal turistveg Sognefjellet, Gamle Strynefjellsvegen, Geiranger Trollstigen, Valdresflye og Rondane. Hovedstrategien har vært en åpen prosess og frivillig deltakelse for alle typer bedriftskonsepter innen verdikjeden mat og reiseliv, tilbud om kompetanse- og inspirasjonssamlinger, skape eierskap til prosjektets målsetninger og avklare forpliktende kriterier som legger til grunn et langvarig engasjement fra næringsaktørene.

3 Etter hvert som et nettverk av bedrifter tok del under paraplyen Mat langs Nasjonale turistveger, både mellom de enkelte pilotstrekningene og på tvers av strekningene, var en naturlig utvikling å skape en felles kommunikasjonsplattform. Hvorfor naturlig? Tidlig i prosjektfasen erfarte prosjektleder at det allerede eksisterte en mangfold av bedrifter som innfridde til de uttalte mandatmålene om et høyt kvalitetsnivå på service, servering, overnatting, aktivitet og vertskap øke totalopplevelsen langs Nasjonale turistveger. Mange bedrifter hadde allerede en etablert og genuin konsepttilnærming og ideologi i henhold til å bruke regionale og norske råvarer som reflekterte det regionale kulturlandskapet og dets tilgjengelige sesongråvarer. De bedriftene som bevisst valgte å stå utenfor pilotprosjektet var mest opptatt av å unngå at maten skulle komme i fokus for deres bedrift. En generell karakteristikk av bedriftene som bevist valgte å stå utenfor pilotprosjektet kan oppsummeres generelt til konvensjonell innkjøp mot industriprodusert mat, mat som er hel- og halvfabrikat fra sentrale distribusjonsnettverk, billige råvarer (ofte råvarer fra utlandet), lite fokus på høy kokkekompetanse, lite utnyttelse av lokale råvarer, service, samt en negativ holdning til samarbeid og deltakelse i felles utviklingsprosesser. Selvsagt fins det unntak, men flere bedrifter som faller inn under denne karakteristikken og som valgte å stå utenfor hadde og har utfordringer med å innfri kriterier og verdigrunnlag til Mat langs Nasjonale turistveger: Vi er ambassadørar for det gode måltidet med omtanke for råvarene, kvaliteten, historia og det gode vertskapet. Vi vil fremje det gode vertskapet i møte med kollegaer, leverandørar og dei reisande gjestene. Vi ynskjer å fremje mangfaldet til råvarene og matprodukta, og smak og særpreg frå hav, fjord, vidde og fjell langs Nasjonale turistveger, med fokus på bruken av norske råvarer. Vi vil medverke til bruk av råvarer og produkt som fremjar matglede og helse. Vi vil medverke til marknadsføring og bruk av mat eller mattradisjonar som ein attraksjon. Vi vil medverke til formidling av historia om råvarene, deira opphav og tillaging. Vi vil medverke til bruk av lokale råvarer som geografisk høyrer heime i regionen. Vi vil medverke til utnytting av sesongvariasjonane til råvarene og produkta. Vi vil medverke til bruk av råvarer og produkt ut ifrå miljøomsyn. Vi ynskjer å fremje god mat og matkultur hjå barn og unge. Vi vil medverke til rekruttering etter kokker, matfaglige og andre vertskapsrelaterte yrker. Vi sluttar oss til verdegrunnlaget til det Nye Nordiske Kjøkken nynordiskmad.org Styringsgruppen og prosjektleder (PL) var klar på at de ressursene som PL hadde tilgjengelig, gjorde mest nytteverdi mot de bedriftene som var positivt innstilt og var rollemodell for målet med Mat langs Nasjonale turistveger. Behovet for å teste ut pilotens verdiskapingspotensial mot reisende langs Nasjonale turistveger gjorde tiltakssatsing inn mot en felles kommunikasjonsplattform nødvendig. Det største behovet for de reisende var og er å finne fram til bedrifter som lever opp til idealbildet på gode måltidsopplevelser. Øke deres synlighet og dermed å bidra til mer målrettet markedskommunikasjon. Konseptet er nå formet ut av tre år med piloten og kan legges til rette for samme mobiliseringsprosess og storytelling på alle de andre Nasjonale turistvegene. Det vi behøver er en økt forståelse på at dette arbeidet er med å skaper høy omdømmeverdi for bygdene og bedriftsaktørene, dermed også potensial om økt verdiskaping, sikring av jobber og miljø for tilgang nye innflyttere gjennom sesongarbeid i primær- og servicenæringen.

4 I referansegruppa som støttepart for prosjektleder til utarbeidelse for tiltaksplan og prosjektstrategi har følgende bidratt gjennom prosjektperioden: Morten Schakenda Bakeriet i Lom Sindre Mjelva Hotel Union Olav Grov Luster kommune Knut Slinning, Juvet Landskapshotell Einar Risvik Nofima Arne Brimi Brimiland Simen Bjørgen Norsk kulturarv Eiving Hålien Norgesgruppen Bernt B. Johannessen Hanen Anders Prestegarden FMLA Oppland Audun Pettersen Innovasjon Norge Fia Gullikson Matambassadør Jamtland, Sverige Ami Hovstadius, Try Swedish, Visit Sweden Claus Meyer, Ny Nordisk Mat En stor og spesiell hjertelig takk til stortelling team Johan, Tina og Marit - uten deres fleksibilitet og lyst til opplevelse av Norge hadde vi ikke fått det autentiske uttrykket til Mat langs nasjonale turistveger. Johan du er en mester i design, Tina du har et vakkert øye for livet, Marit du kan ordenes enkelhet. En takk også til Morten Schakenda med familie som tok vel imot meg på gode middager i ny og ne. En god prosjektmedarbeider og støtte spesielt under kalde vinternetter i Lom. Morten er som regel alltid positiv og står inne for kompremissløs kvalitet om mat og vertskapsrollen. Et forbilde. Takker som takker bør også til min kjære Sandra som har lært meg utholdenhet med tilgang til miljøendringer når det kjentes spesielt godt og lykkelig. Til min far som gikk bort i skrivende stund til vegs ende. Sinai, Egypt 10. feb 2013 Prosjektteam bedriftsbesøk & storytelling: Johan, Tina, Marit

5 OPPSUMMERING Pilotprosjektet Mat langs Nasjonale turistveger ble iverksatt av Landbruks- og matdepartementet i 2009 og Fylkesmann i Oppland sin landbruksavdeling fikk i oppdrag prosjektstyring og har i lag med Lom kommune hatt det administrative prosjektetansvaret i lag med prosjektleder. Siktemål har vært å støtte opp om totalopplevelsen rundt turistattraksjonen Nasjonale turistveger, med fokus på å styrke og utvikle mat- og reiselivssatsingen i samarbeid med andre aktører med forretningsinteresser langs verdikjedene mat og reiseliv. Fem nasjonale turistveger ble plukket ut som pilotområder som er sentrale i rundreiser med utgangspunkt i Nord-Gudbrandsdalen. Prosjektleder i lag med styringsgruppen og i samråd referansegruppa har etter beste evne forsøkt å bidra til at næringsaktører innen verdikjeden mat og reiseliv langs pilotens geografiske ramme har engasjert seg etter pilotens målsetning. I løpet av det første halvåret (høst 2010 vår 2011) i prosjektet tilsa kartlegging gjennom spørreskjema og kontakt med enkeltbedrifter at næringens behov var: kunnskap og forståelse om Statens Vegvesen sitt konsept Nasjonale turistveger en økt forståelse, bevissthet og kjennskap om lokale og regionale matprodukter bevissthet om mat som en attraksjonskraft i destinasjonsutvikling kunnskap om markedets forventninger og framtidige preferanser på mat & drikke innovasjon, inspirasjon, opplæring og veiledning fra ressurspersoner og organisasjoner om mat & drikke felles kommuniskasjonsplattform Utfordringene og rammevilkårene for næringsaktører innen verdikjeden mat og reiseliv langs Nasjonale turistveger er på lik linje med andre bygde- og småsamfunn sammensatte i forhold til mål om økt bruk av lokale og regionale/norske råvarer: langt til markedet og korte sesonger med høy svinging distribusjon, produkt, pris og tilgjengelighet av lokale/regionale råvarer et etablert samarbeidssystem med store aktører innenfor den konvensjonell matindustri, mataktørnett verk og distribusjonskanaler kompetanse og rekruttering i matproduksjon, kokke og servicefaget få eller ingen etablert kultur for samarbeid for innkjøp mellom verdikjeden mat (spesielt konvensjonelt landbruk) og reiseliv på lokalt/regionalt nivå på tvers av fylkesgrensene Med prosjektarena satt i fjorder og fjell fordelt på 4 fylker med langt mellom bygder og småsamfunn, eksisterte det til en viss grad også offentlig prosjekttrøtthet blant potensielle næringsaktører. Den geografiske avstanden mellom bedriftsaktører samt vinterstengte strekninger var ikke det gunstigste utgangspunktet med de ressursene som var satt av til prosjektledelsen. Ved siden av den geografiske utfordringen med avstander i piloten, har bedriftenes kapasitet til å ta seg tid og sette av ressurser til deltakelse vært den største bøygen for ett bedriftsproaktivt og involverende prosjekt. Mange bedrifter er små og kan karakteriseres som livsstilsforetak, og har ofte begrenset økonomi og personal basert på store sesongsvinger i løpet av ett år.

6 Uansett var det en positiv og konstruktiv holdning blant de fleste bedriftene som prosjektleder fikk kontakt med. I lag med styringsgruppen og referansegruppa ble hovedstrategien for å gjennomføre piloten rettet mot: Mobilisering, bedriftsbesøk og informasjon Gjøre målet med prosjektet kjent Kartlegge mat, drikke, servering, overnatting og aktivitetsaktører Identifisere utfordringer og behov Fokus på samarbeid og samhandling Utvikle forpliktende kriterier og verdigrunnlag i bedriftsnettverket Kompetanseheving, studieturer, kurs og workshop Knyttet sammen hele verdikjeden innen mat&drikke med reiselivsaktører Sette bruk av lokale, regionale og norske råvarer på agendaen Samarbeide med kompetansenav og innhente ressurspersoner Skape møteplass for bedriftsaktørene Sette fokus på verdien av vertskapsrollen Bistå med bedriftsutvikling og konseptrådgiving Felles kommunikasjonsplattform Visualisere mangfoldet av opplevelser knyttet mat, drikke og aktiviteter Skape grunnlag for bedriftsnettverk gjennom felles identitet og profil Skape stolthet og identitet knyttet til mat, tradisjoner og kultur Gjøre aktørene synlige i markedet Utforske og teste ut forskjellige tema for pr, salg og pakking Delta på festivaler o.l. som koordinator og standdeltaker Etter 3 år har over 80 bedriftsaktører innen mat og drikke produksjon, servering, overnatting, museum, butikk og aktivitetstilbydere på flere nivåer har vært involvert i løpet av piloten. Deltakelse har foregått gjennom direkte kontakt med prosjektleder, bedriftsbesøk, inspirasjonssamlinger, workshop, studieturer, oppbygging av felles kommunikasjonsplattform og samarbeid på forskjellige promoteringsarena. Her er et oppsummert bilde på pilotområdene langs aksen av de 5 Nasjonale turistvegene: Et sterkt reiseliv og destinasjonsapparat er etablert i pilotområdet som Fagernes, Valdres, Beitostølen, Lemonsjøen, Brimiland, Otta, Vågå, Lom, Sognefjellet, Jotunheimen, Galdhøgpiggen, Turtagrø, Sognefjorden, Luster, Sogndal, Stryn, Skjåk, Hjelle, Hellesylt, Stranda, Geirangerfjord, Geiranger, Norddal, Valldal, Trollsti gen, Åndalsnes, Dombås, Røros, Rondane, Folldal, Nasjonalparker og UNESCO Verdensarv områder Visit Sognefjord Visit Jotuheimen Opplev Valdres Visit Ålesund og Nordmøre Nordfjord reiseliv Destinasjon Molde Romsdal Nasjonalparkriket nasjonalparkriket.no Destinasjon Røros Verdsarv Geirangerfjorden Destinasjon Beitostølen Brimiland Lemonsjøen Rondane De Blå fjella

7 Et meget bra infrastrukturnett for rundreisevalg mellom Oslo, Gardermoen, Bergen, Ålesund, Molde, Trond heim, Fagernes, Sogndal, Førde, Åndalsnes, Dombås, Otta med fly, tog, buss og leiebil gode forutsetninger med etablerte regionale mattprodusentnettverk for økt felles distribusjon og samar beid som Gudbrandsdalen mat, Happy End, Lustra mat og Valdres matforum, Matbuda dyktige og tradisjonsrike foredlere som Mat fra Skjåk, Tine Meieriet Lom og Skjåk, Nortura Otta, Stranda Spekemat, Ole Ringdal AS, Melchiorgarden, Valbjør gard, Nordgard Aukrust, Bakeriet i Lom AS, Ellevilt AS, Mørkrullen DA, Valldal safteri AS, Ekta Gødt AS, Nordaker Gård (rakfisk), Atna Øl, Den Glade Ku, Brimi Seter, Beito Ysteri, Breheimen Mat m.fl. gode produsentsamarbeid på kvalitetsråvarer som reindsdyr gjennom tamreinlagene: Tamreinlagene i Sør-Norge er organisert som aksjeselskap/andelslag av bønder/grunneiere og andre som driver reindrift i fellesskap. Antallet andelseiere i hvert reinlag varierer fra under 10 til nærmere 250. Det er felles eierskap til reinen og hvert reinlag har ett felles reinmerke. Lom, Vågå og Fram tamreinlag fins i pilotområdet Andre gode matråvarer i pilotområdet er; kjekjøtt, fjellam, stølsost og smør, elg og hjort, innlandsfisk, sjøkreps, frukt og bær, klippfisk Etablert kultur for mat og mattradisjoner som del av opplevelseskonsept og forretningsplan; Bakeriet i Lom, Jordbærstova, Brimi Seter, Valbjør gard, Vianvang, Brimi Fjellstugu, Melchior garden, Glittersjå fjellgard, Nordgard Aukrust, Geiranger Sjokolade, Urnes gard og hjortefarm, Bestebakken, Juvet Landskaps hotell, Beito Ysteri, Herangtunet Botique hotel, Valdres Mathus, Hindseter Fjellhotell, Bessheim Fjellstue, Nordaker Gård m.m. Gjennom prosjektleders koordinasjon har flere bedrifter har gått sammen og vist seg fram i markedet med salg av råvarer som reinsdyr, elg, hjort, kje, ost, spekemat, syltetøy, øl, cider etc på forskjellige arena som Mathallen i Oslo, Matstreif , TUR Gøteborg 2013, Grune Woche m.m. Prosjektet har gjennom kommunikasjonsstrategien og distribusjon av 2 publiserte magasiner 2012/13 med opplag på fått promotert bedriftene og grunnideen om å ta bygda mer i bruk og oppleve deltakerne i prosjektet. Magasinene har blant annet resultert til deltakelse på TV2 God Morgen Norge frokost tv, studieturbesøk fra matnettverk i Irland, tv reportasje fra japansk tv, invitasjon som foredrag til World Food and Travel Summit 2013 i Gøteborg, m.m.

8 Samarbeid og kontaktvillighet fra prosjektleder mot andre etablerte organisasjoner og virkemiddelapparat har vært ivaretatt gjennom proaktiv Mat langs Nasjonale turistveger med deltakelse på møteplasser, utstilling, foredrag, promotering og samarbeid med: Nordisk ministerråd Ny Nordisk Mat Matlandet Sverige Visit Norway i Sverige Den norske ambassade i Stockholm Grune Woche Berlin NTW Røros Matstreif Oslo Hanen Bondens Marked Mathallen Oslo den norske matfestivalen i Ålesund Innovasjon Norge sentralt politiske miljø og embetsverk som FMLA i flere fylker NCE Fjord Norway Samt presentert seg for andre potensielle matruter og deres næringsaktører på følgende strekninger Nasjonal turistveg Jæren, Gaularfjellet, Aurlandsfjellet, Atlanterhavsvegen, Helgelandskysten i løpet av Bedriftene har vært en stor del av de forskjellige arrangementene som prosjektleder har initiert og koordinert gjennom bedriftenes salg av produkter og promotering av områdene de representerer i samhandling. En betydelig egenkapital i form av egeninnsats i tid, hvor bedriftseiere og ansatte har deltatt samt betalt en egenandel ved de fleste arrangement. Et eksempel er oppsummert her i forbindelse med lansering av Magasin 2013 i Mathallen Oslo, våren 2013: I helgen 25. til 28. april 2013 lanserte klyngenettverket en engelsk utgave av magasinet Mat langs Nasjonale turistveger i Mathallen Oslo. Magasinet 2013 og web (www.matlangsnasjonaleturistveger.no er guide till unike mat- og reiseopplevelser langs de Nasjonale turistvegene Valdresflye, Rondane, Geiranger Trollstigen, Sognefjell og Gamle Strynefjellsvegen. Magasinet på engelsk fins digital på link under: I forbindelse med lanseringen var 18 mataktører fra Mat langs Nasjonale turistveger og tilbød lokale matprodukter til mathallens publikum på Torget og promoterte bedriftene og deres områder som: www. jordbarstova.no, geirangersjokolade.no, og På torget serverte Tor-Ivar Furuset fra Lemonsjøen Fjellstue Sakte Hurtigmat eller Fast Slow Food: Kjebab og Reinsbab en potetlefserull med killing- eller reinsdyrkjøtt. Kjekjøttet til kjebaben ble til gjennom samarbeid med som tok turen fra Vestfold for å slakte 50 kje på Valbjør Gard i samarbeid med bonde Kai Valbjør. Fokuset her var dyrevelferd, ingen transport av levende dyr, økt kvalitet på kjøtt med stressfritt slakt. Mens ordnet stykning og vakuumpakking av fersk kjøtt. Tor-Ivar langtidskokte og sous-vide pakket ca. 100kg kjekjøtt, samt også ca. 100kg langtidskokt reinsdyrkjøtt på bog og lår fra Vågå Tamreinlag og Nortura Otta Felles koordinering av godkjent kjøletransport av all mat hele vegen fra Skjåk ble ordnet av Prosjektet ble også invitert av Wenche Andersen i God Morgen Norge TV2 denne fredagen for å gjøre kje sammen med kjøkkensjef Jan Robin Ektvedt, Strand Restaurant. Her hadde vi da med kje fra Valbjør Gard som også Strand Restaurant kjøpte inn via Mat langs Nasjonale turistveger.

9 Til sammen solgte aktørene på torget matprodukter for ca ,- disse 4 dagene, og over besøkende fikk med seg utstillingen som dekorerte taket i Mathallen. Over 1500 magasiner ble delt ut til de besøkende. Fredagen 26. april var over 50 personer samlet til et seminar med god blanding av politikere, rådgivere fra embetsverket og næringsaktører innenfor interessefelt mat, reiseliv, samferdsel og bygdeutvikling. Deltakerne fikk lyttet til hele 10 minipresentasjoner under temaet: Hvordan lykkes med et smakfullt Norge som reiselivsprodukt langs vegene? Moderator for seminaret var Bernt Bucher Johannessen, HANEN hanen.no Her introduserte både Senterpartiets Sigrid Brattabø Handegard og Arbeiderpartiets Helga Pedersen sin syn på betydningen av den lokale maten knyttet til reiseopplevelsen i Norge opp mot Nasjonale turistveger. Per Ritzler fra Nasjonale turistveger fortalte om omdømmeverdien av konseptet og arbeidet videre. Einar Risvik fra NOFIMA belyste maten som en sterk differensieringsfaktor for reiselivsnæringen og for de reisendes valg av reisemål. Arbeidet med den lokale matens etter hvert sterke posisjonering i dagligvarehandel presentertes av Eivind Haalien fra Norgesgruppen, og fra Bondelaget fikk seminardeltakerne høre på styremedlem Synne Vahl Rogn som pratet om felles interessefaktorer mellom reiseliv og landbruk. Hilde Charlotte Solheim, direktør i Virke avrundet starten på helgen med å poengtere matens betydning for mange reisende og definerte vilkår for å tiltrekke flere norske og utenlandske gjester til å søke matopplevelser i Norge. Økt synlighet for bedriftene som forpliktet seg opp mot Mat langs Nasjonale turistveger sitt verdigrunnlag ble besluttet av PL og styringsgruppen som ett av de viktigste satsingsområdende for å skape en smitte- og dominoeffekt for å rekruttere nye bedrifter til Mat langs Nasjonale turistveger formålet. Nå ser bedriftene som har vært proaktive i prosjekttiden at det samlet sett blir økt synlighet inn mot betalingsvillige markeder og framsnakking mellom bedriftene er i forsete framfor å se på hverandre som konkurrenter. Bedriftene har blitt stolte av det de tilbyr da kommunikasjonen har fokus på kulturlandskap og kulturelt betinga verdier gjennom mat, håndverk og tradisjoner. Det handler om møte mellom menneskene som gir den egentlige verdien for å drive næring i reiselivsdimensjonen, man må våge å by på seg selv og være en vesentlig del av salgsproduktet.

10

11 VIDEREFØRING AV MAT LANGS NASJONALE TURISTVEGER Rammen for Mat langs Nasjonale turistveger er Statens Vegvesen sitt konsept Nasjonale turistveger. Ett konsept med reiserutesystemet med ett utvalg på 18 strekninger hvor man harskapt et statisk innhold gjennom design, arkitektur, kunst, skilting, utsikt- og rasteplasser langs ett mangfoldig landskapsbilde av Norge. Kjøreopplevelse på særegent høyt nivå. Parallelt med målet reiseopplevelsesdimensjonen uttalt av Statens Vegvesen er øktverdiskaping for lokalsamfunnene, hvor de fleste av de 18 strekningene har bygder og små tettsted i mellom og på tvers av strekningene med de viktigste innfallsportene til Norge; Stavanger, Bergen, Ålesund, Molde, Trondheim, Tromsø, Oslo og Gardermoen. I Nasjonal turistveg geografien eksisterer det et mangfold av aktører som har kobling til verdikjeden mat og reiseliv. Utgangspunktet for å nå målet gjennom en mal tufta på hovedprioriteringene under piloten Mat langs Nasjonale turistveger er tilstede for å oppnå siktemålet om økt totalopplevelse av Nasjonale turistveger, noe evalueringsrapporten viser. Evalueringsrapporten viser at det eksisterer ett stort potensial til å fremme næringslivet innenfor verdikjeden mat og reiseliv. I de fleste områdene som er tilknyttet Nasjonale turistveger er det etablerte mat- og reiselivsnettverk som i flere år har jobbet for å løfte fram bruken av regionale råvarer og sette søkelyd på økt kvalitet og service i reiselivet. Utfordringen er å få løftet ett næringsliv bestående av et mangfold av bedrifter i ulike bedriftssyklusfaser med forskjellig kompetansenivå opp på samme kommunikative nivå (profil, identitet, merkevare og innhold i felles drakt langs hele Norge) som det StatensVegvesen har mulighet til. Tre år er liten tid med tanke på pilotprosjektets målsetning, og tidsaspektet bør utvides for å skape en god nok organisatorisk plattform til at næringen selv kan se interesse av å holde liv i bedriftsnettverk langs Nasjonale turistveger. Hvem skal drive og eie en videreføring de neste 3 til 5 årene? Landbruks- og Matdepartementet gjennom FMLA i de respektive Nasjonale turistveg fylkeneog Statens Vegvesen sammen med forpliktende næringsaktører innenfor verdikjeden mat og reiseliv. Fylkesmannen sin landbruksavdeling bør bli pådriver for ett felles nasjonalt koordinert Mat langs Nasjonale turistveger prosjekt. Første region av de 18 vegene blir de 40 bedriftene fra piloten som vil videreføre samarbeid formelt med årlig fast egeninnbetaling. Av disse 40 velges 10 ut som ambassadører for Mat langs Nasjonale turistveger nasjonalt.

12 Ett nytt nasjonalt prosjekt bør koordineres og styres av FMLA Oppland som har erfaring med pilotprosjektet Mat langs Nasjonale turistveger. Følgende ti fylker omfattes av Nasjonale turistveger: Fylke Nasjonal turistveg Eksisterende matnettverk Finnmark Varanger Havøysund Samisk reiseliv Arktisk meny Navet i region Nord-Norge Troms Senja Arktisk meny Navet i region Nord-Norge Nordland Møre og Romsdal Sogn og fjordane Andøya Lofoten Helgelandskysten Atlanterhavsvegen Geiranger Trollstigen Gamle Strynefjellsvegen Sognefjellet Gaularfjellet Aurlandsfjellet Arktisk meny Lofoten Mat Matruta prosjektet Nasjonal turistveg Helgelandskysten Navet i region Nord-Norge NCE Fjord Norway Navet i region Midt-Norge NCE Fjord Norway Navet i region Vest-Norge Frukt og bær rundt neste sving Buskerud Hardangervidda Fjellregionsamarbeidet Hordaland Hardanger Hardangervidda NCE Fjord Norway Hardangermeny Frukt og bær rundt neste sving Rogaland Oppland Jæren Ryfylke Sognefjellet Valdresflye NCE Fjord Norway Smaken av Ryfylke Jæren Smak Matfatet Jæren Navet i region Sør-Norge Navet i region Øst-Norge Fjellregionsamarbeidet NCE Fjord Norway Mat langs Nasjonale turistveger Hedmark Rondane Navet i region Øst-Norge Fjellregionsamarbeidet Mat langs Nasjonale turistveger De Blå fjella Etter organisasjonsmodell fra piloten bør en videreføring knyttet til å løfte opp et felles bedriftsnettverk innenfor verdikjeden mat og reiseliv med mål om å øke totalopplevelsen langs alle 18 Nasjonale turistveger, initieres og eies av Landbruks- og Matdepartementet i samarbeid med Fylkesmann og Statens Vegvesen. Varigheten bør settes til minimum tre år og ha en langsiktig plan for 100% eierskap av bedriftsnettverket. Landbruks- og matdepartementet ved den nasjonale styringsgruppen bør utforme et nytt prosjektmandat som legges fram i jordbruksforhandlingene våren Den økonomiske rammen bør legges til min. 1 mill per strekning i 3 år, med krav om egeninnsats fra bedriftene som tegner seg opp med forpliktene deltakelse i 3 år med verdi 1/3 i kroner og egeninnsats.de første 40 bedriftene i pilotområdet har signert en videreføringsavtale verdt kr for 2014 pluss egeninnsats i tid. Fylkesmannen i Oppland lager rundskriv prosjektskisse til alle 10 landbruksdirektører og nedsetter koordinatorer/ saksbehandlere fra landbruksavdelingen. En felles arbeidssamlingskonferanse for alle respektive fylker bør arrangeres.

13 Fylkesmannen i Oppland innleder samtaler med kontor for Nasjonale turistveger med sikte på å utforme en samarbeidsavtale for videreføringsprosjekt. Dette legges fram til LMD sin nasjonale styringsgruppe og tas med i mandatet. En nasjonal styringsgruppe for det nye prosjektet bør bestå av en næringsrepresentant per strekning, fylkesmann representant, Statens vegvesen, LMD, Bondelaget, Innovasjon Norgeregionalt, HANEN, NHO Reiseliv, Virke reiseliv. En sentral prosjektleder gruppe for et samlet nasjonalt prosjekt bør koordinere en tiltaksplan i lag med lokale matkontakter i etablerte mat og reiselivsnettverk. Den sentrale prosjektledergruppen bestående av prosjektleder og prosjektassistent koordinerer det nasjonale prosjektet for alle 18 strekninger. Arbeidsgiveransvar bør legges til Fylkesmannen. Prosjektstillingen vil medføre mye reiseaktivitet ut i feltet. Prosjektleder jobbe opp mot lokale matkontakter for mobilisering av nye bedrifter. I tiltaksstrategien bør man fokusere på følgende arbeidsområder for å skape et nasjonalt Mat langs Nasjonale turistveger ansvar legges til sentral prosjektleder: Bestemme nye kriterier som kan tallfeste andel lokalt/regionalt innkjøp av råvarer til servering og innfri verdigrunnlaget som er nå Mobiliserer og verve bedrifter på nye strekninger gjennom bedriftsbesøk og arrangereseminar/workshop/ konferanse om lokale/regionale matmuligheter Arrangere samlinger med fokus mat møteplass, samarbeid, vertskap og innovasjon mellom bonden, fisker, jeger, matprodusent, foredler, servering, reiseliv generelt. Fremme pr smaken av Nasjonale turistveger deltakelse i forskjellige presse og destinasjonsarbeid som NTW, Grune Woche med forskjellige tema som kyst, fjord, fjell og vidde natur og kulturlandskap kurs, konferanse, gruppe og individuell marked Arrangere og delta på events med mat og kultur, salg og promotering av maten fra Mat langs Nasjonale turistveger Koordinere og lage booking og tilgjengelighetsverktøy som fastslowfood.no videreføre temasatsing som øker salg av lokale/regionale matretter utviklet i prosjektet Bedriftsbesøk med dokumentasjon, konsept og rådgiving for samarbeid i nettverket Koordinere og promotere innkjøp av råvarer som temasatsinger på serveringssteder som reinsdyr, vilt, lam, kalv, gris, bær, lokal fisk og skalldyr, osteprodukter, bakervare, tradisjonsmat etc Arrangere årlige studieturer, workshop, inspirasjonssamlinger basert på matutvikling i nettverket Arrangere gruppereiser til Mat langs Nasjonale turistveger for andre interesserte som studieturer fra EU representanter

14 Ansvar for felles kommunikasjonsplattform: Ferdigstille nytt magasin 2014 klar til trykk (all data klar) Se på inntektsmuligheter for redaksjonell annonser for byhotell, bilutleie, fly etc Web levende på fastslowfood.no matlangsnasjonaleturistveger.no Bygge opp nytt materiell gjennom foto redaksjonelt design team Samarbeide tettere med Visit Norway En arbeidsgruppe bør snarlig nedsettes og legge fram en skissert prosjektplan for et nasjonalt videreført hovedprosjekt Mat langs Nasjonale turistveger ut ifra de erfaringene og lærdommen man sitter med fra piloten og de aktive bedriftenes innspill. De følgende bedriftene som har signert verdigrunnlaget og ønsker videreføring bør bli invitert på en oppstartsworkshop hvor de lager et tallfestet forpliktende grunnlag for andel innkjøp av lokale/regionale råvarer, hvilket kan gjøres med lansering nytt magasin i Oslo våren 2014.(Flere bedrifter sitter på treet og avventer hva som bli det endelige vedr. videreføring før de velger å bli med videre, bl.a. Verdsarv Geirangerfjord senter, GM, Beitostølen resort, Røisheim, Andvord Gard, Aukrust, Norsk Fjellmuseum, Turtagrø, Hjelle hotell, Jostedal hotell, Jostedal bresenter, Walaker hotell, Bestebakken m.fl.). TASTE OF NATIONAL TOURIST ROUTES MAGAZINE ENGLISH EDITION No TASTE OF NATIONAL TOURIST ROUTES The National Tourist Routes are eighteen selected stretches of road that pass through the most beautiful and most varied scenery in Norway. The magazine you hold in your hands (and the website tasteofnationaltouristroutes.com) are part of the Norwegian Ministry of Agriculture and Food s efforts to promote the unique culinary experiences and destinations to be found along the Tourist Routes. This edition takes you to Sognefjellet, Geiranger Trollstigen, Gamle Strynefjellsvegen, Valdresflye and Rondane five stretches of road with matchless cultural landscapes, fine hospitality and local temptations. INCLUDING GUIDE TO OVER 60 PLACES TO EAT, STAY & PLAY ALONG THE NATIONAL TOURIST ROUTES: GAMLE STRYNEFJELLSVEGEN, GEIRANGER TROLLSTIGEN, RONDANE, SOGNEFJELLET, VALDRESFLYA Skisse, magazine 2014

15 Morten Schakenda AnnKristin Mossberg Kari Lund & Ragnhild Sjurgard Bakeriet i Lom Geiranger Skysslag/Dalsnibba Bessheim Fjellstue Bakeri Utsiktssenter & kafé Hotell & restaurant Sognefjellet Geiranger Trollstigen Valdresflye Tor Ivar Furuseth Stephane Noel Fromaget Petter Melchior Lemonsjø Fjellstue og Hyttegrend Ekta Gødt/Treak Melchiorgarden Hotell & restaurant Matprodusent Besøksgård, B&B og restaurant Valdresflye Valdresflye Geiranger Trollstigen Espen Blåfjelldal Helge & Hege Nordskar Sverre Øverby Valdres Mathus, Kafe og Spiseri Glittersjå Fjellgard Atna Øl Restaurant & kafé Besøksgård, B&B og kafé Drikkeprodusent Valdresflye Valdresflye Rondane Asbjørn Månum Sindre & Monja Mjelva Åse Erstad Nes Gard Hotel Union Jordbærstova Hotell & restaurant Hotell & restaurant B&B og restaurant/kafé Sognefjellet Geiranger Trollstigen Geiranger Trollstigen

16 Ragnhild Frøysa Nils Noraker Trond Wahlstrøm Frøysa Restaurantdrift Noraker Rakfisk, Noraker Gård Beito Ysteri Restaurant Matprodusent, kafé & restaurant Matprodusent, kafé og restaurant Geiranger Trollstigen Valdresflye Valdresflye Iris Westerås Jan Slålien Bjørn Åge Jenssen Westerås Gard Aktiv i Lom Natur Opplevingar Overnatting, restaurant, besøksgård Aktivitetsselskap Aktivitetsselskap Geiranger Trollstigen Sognefjellet Sognefjellet Jørn T. Utheim Bengt Dahlberg Kai Valbjør Nythun Høyfjellstue Geiranger sjokolade Valbjør Gard Hotell & restaurant Matprodusent og kafé Besøksgård, B&B, restaurant Valdresflye Geiranger Trollstigen Valdresflye Bente Rakstad Vegard Brimi Hans Brimi & Ola Tangvik Moahaugen Gård Brimi Fjellstugu Brimi Sæter Matprodusent Hotell & restaurant Matprodusent, besøksgård, kafé Valdresflye Valdresflye Valdresflye

17 Arne Brimi Berit Nefstad Kirsti Indreeide Vianvang Sørre Hemsing Petrines Gjestgiveri Restaurant Matprodusent, restaurant, B&B Hotell og restaurant Valdresflye Valdresflye Geiranger Trollstigen Siv Holmeide Ann Mattheeuws Svein Garmo Den Glade Ku Valldal Safteri Fossheim Hotell Matprodusent, besøksgård Matprodusent Hotell og restaurant Geiranger Trollstigen Geiranger Trollstigen Sognefjellet Kenneth Løken Knut Slinning Marco & Marie-José Robeerst Brasseriet Posten Juvet Landskapshotell Herangtunet Botique Hotel Restaurant Hotell & restaurant Hotell & restaurant Geiranger Trollstigen Geiranger Trollstigen Valdresflye Peter Nässtrøm André Sundero Vebjørn Skog Munkekroen Hindsæter Fjellhotell Matbuda Restaurant Hotell & restaurant Lokalmat butikk Valdresflye Valdresflye Geiranger Trollstigen

18 AKTIVITER 2011, 2012 OG 2013 Visjon Prosjektet Mat langs Nasjonale turistveger skal gje dei reisande eit mangfald av smakande mat & drikke opplevingar ved bruk av norske råvarer, samt skape ei kjensle av høgt vertskapsnivå og tilby opplevingar som vekkjer sansar. Mål med prosjektet Økt næringsutvikling innen mat, reiseliv og opplevelser langs turistveiene. Bedre tilgjengelighet, kvalitet og service knyttet til mat, reiseliv og opplevelser. Prosjektet tar sikte på å få etablert et samspill mellom næringsaktører, FoU-miljøene og virkemiddelapparatet. Status for prosjektet Fylkesmannen i Oppland ble i brev fra Landbruks- og matdepartementet av 14. april 2010 bedt om å etablere en satsing kalt Mat langs nasjonale turistveier. Det heter bl.a. i brevet fra departementet at: Utgangs punktet for prosjektet er å støtte opp om totalopplevelsen rundt turistattraksjonen Nasjonale turistveger, med fokus på å styrke og utvikle mat- og reiselivssatsingen i samarbeid med andre aktører med forretningsinteresser langs verdikjedene mat og reiseliv. Det satses i denne fasen på fem nasjonale turistveier som er sentrale i rundreiser med utgangspunkt i Nord- Gudbrandsdalen. Prosjektet skal videre bidra til å profesjonalisere produksjon og bedre kvalitet, distribusjon, service og til gjenge lighet av lokal mat, matspesialiteter og matopplevelser langs turistveiene og se disse i sammenheng med naturgitte attraksjoner, som for eksempel kulturlandskapet. Det har vært en positiv respons blant bedriftene langs pilotstrekningene om å ta del i prosjektet. Oppstartsseminaret i jan/feb 2011 samlet 120 deltakere, kokke og matprodusent samlinger hadde 40 deltakere i mai 2011, og studieturen til Jamtland i oktober 2011 hadde 65 bedriftsdeltakere. Disse samlingene hadde som målsetning å mobilisere bedrifter langs strekningene og få etablert et eierskap til prosjektet. En felles materklæring med forpliktende kriterier ble behandlet under samling våren 2012 hvor nå over 80 bedrifter er knyttet til Mat langs Nasjonale turistveger.: www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=67638&amid=

19 VERDEGRUNNLAG FOR MAT LANGS NASJONALE TURISTVEGER Vi er ambassadørar for det gode måltidet med omtanke for råvarene, kvaliteten, historia og det gode vertskapet. Vi vil fremje det gode vertskapet i møte med kollegaer, leverandørar og dei reisande gjestene. Vi ynskjer å fremje mangfaldet til råvarene og matprodukta, og smak og særpreg frå hav, fjord, vidde og fjell langs Nasjonale turistveger, med fokus på bruken av norske råvarer. Vi vil medverke til bruk av råvarer og produkt som fremjar matglede og helse. Vi vil medverke til marknadsføring og bruk av mat eller mattradisjonar som ein attraksjon. Vi vil medverke til formidling av historia om råvarene, deira opphav og tillaging. Vi vil medverke til bruk av lokale råvarer som geografisk høyrer heime i regionen. Vi vil medverke til utnytting av sesongvariasjonane til råvarene og produkta. Vi vil medverke til bruk av råvarer og produkt ut ifrå miljøomsyn. Vi ynskjer å fremje god mat og matkultur hjå barn og unge. Vi vil medverke til rekruttering etter kokker, matfaglige og andre vertskapsrelaterte yrker. Vi sluttar oss til verdegrunnlaget til det Nye Nordiske Kjøkken nynordiskmad.org www2.fylkesmannen.no/hovedenkel.aspx?m=70522&amid= Det har blitt gjennomført 4 regionale styringsgruppemøter i 2012, 4 i 2011 og 4 i Prosjektleder har mobilisert bedrifter i strekningene Sognefjellet, Geiranger Trollstigen, Gamle Strynefjellsvegen og gjennomført besøk i Rondane, Valdresflye. I tillegg har prosjektleder hatt en rekke møter med bedrifter og reiselivsorganisasjoner. REGIONAL STYRINGSGRUPPE Lom kommune Bjarne Eiolf Holø Fylkesmannen i Oppland Anders Prestegarden Fylkesmannen i Oppland Ivar Lorentzen NHO Tore Haug Luster kommune Olav Grov Bondelaget Ola Råbøl HANEN Bernt Bucher -Johannessen IN Oppland Karin Blomberg Oppland FK Ola Idar Løkken Mat langs Nasjonale turistveger Observatør LMD Nina Mosseby ORGANISERING OG ROLLEFORDELING Prosjektet er et nasjonalt tiltak på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det over ordede ansvaret tillegges en nasjonal styrings gruppe ledet av departementet. Prosjekteierskapet skal utøves av landbruksavdelingen hos Fylkes mannen i Oppland (FMLA). FMLA har således ansvaret for det praktiske prosjektarbeidet og leder den regionale styrings gruppen. Den regionale styringsgruppen skal ivareta utviklingsarbeidets intensjoner og den regionale forankring. Denne styringsgruppen utgjør kjernen i en samordningsgruppe som opp rettes for å sikre lokalt eierskap samt sikre helheten i det praktiske arbeidet.

20 PROSJEKTLEDELSE Prosjektleder har administrativ arbeidssted på Norsk Fjellmuseum i Lom med Lom kommune som arbeidsgiver og prosjektøkonomiadministrator. Prosjektleder har det overordna ansvar for prosjekts framdrift og satsingsområder. Prosjektleder rapportere til den regionale styringsgruppen etter koordinering og arbeid i lag med de respektive strekningsnettverkene. Prosjektleder skal gjennomføre arbeidet for å nå målene om næringsutvikling og tilgjengelighet av mat langs Nasjonale turistveger. Dette vil bli gjort gjennom: Etablere kontakt og samarbeid lokalt (serveringssteder, aktivitetsbedrifter, overnattingsbedrifter, destina sjonsselskaper, kompetansemiljø, skoler) Gjennomføre informasjons- og motivasjonsmøter Kartlegging av tilbud i dag og sette mål for ønsket tilbud Støtte og hjelpe bedrifter som vil gjennomføre bedriftsutviklingstiltak der de vil arbeide med mat, aktivitet og service Finne fram til lokale råvarer og lokale matretter Gjøre tilbudene synlige og tilgjengelige Utvikle og pakke produkt slik at de er klare for salg og booking på web Finansiere tiltak gjennom prosjektet og i samarbeid med andre parter Etablere og følgje opp standard for kvalitet i tråd med de målene som er satt for nasjonale turistveger Samarbeid med andre prosjekt/fagmiljø Med vekt på lokal næringsutvikling og det praktiske arbeidet med den enkelte strekning, skal prosjektlederen i sitt daglige arbeid støttes av ressurs gruppekontakter i dette utviklingsarbeidet. Disse kontaktene består av bedrifter som er engasjert i prosjektets visjon. For Nasjonal turistveg Rondane fore ligger det et eget opplegg. Dette videre føres og sam ord nes med matprosjektet, og forutsettes å stille sine erfaringer til disposisjon. Prosjektet i Rondane forbereder selv forslag til utviklingstiltak overfor den regionale styringsgruppen. Prosjektleder lager i lag med regional styringsgruppe en årlig arbeidsplan, årsmelding og evaluerer framdrift i prosjektet.

Prosjekt Mat langs Nasjonale turistveger 2010-2013 Sluttrapport

Prosjekt Mat langs Nasjonale turistveger 2010-2013 Sluttrapport Prosjekt Mat langs Nasjonale turistveger 2010-2013 Sluttrapport Fylkesmannen i Oppland Landbruksavdelingen Innledning I jordbruksoppgjøret 2009 ble det vedtatt å igangsette et treårig prosjekt kalt Mat

Detaljer

Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger. Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen

Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger. Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen Reiselivskonferansen i Møre og Romsdal 2012 Hotel Union Geiranger Oktober 2010 2013 Prosjektleiar Egil Ørjan Thorsen Om Nasjonale turistveger Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger.

Detaljer

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid. Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Trine Kanter Zerwekh Asfaltdagen 20. januar Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Naturen er unik med et vegnett på kryss og tvers til

Detaljer

Mat langs Nasjonale turistveger. Strategiplan fase 1 2010-2012

Mat langs Nasjonale turistveger. Strategiplan fase 1 2010-2012 Mat langs Nasjonale turistveger Strategiplan fase 1 2010-2012 Utarbeidet av Egil Ørjan Thorsen prosjektleder Lom, mars 2011 1 1. Forord...3 2. Visjon...4 3. Mål med prosjektet...4 4. Oppstartsseminar 31

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei 0 ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av Hans Olav Bråtå,

Detaljer

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Arktisk kvalitet Klima, lysforhold Arktisk landbruk Brukt som begrep på det nordnorske landbruket

Detaljer

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Nyskapingskonferansen 2015 Maya Nielsen, Visit fredrikstad og Hvaler Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold Bakteppe Det

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Arkitekter + ingeniører = sant? Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Siri Legernes LINK arkitektur AS Den som reiser har noe å fortelle, sier et gammelt ordtak. Langs Nasjonale turistveger venter historiene

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv?

Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv? Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv? Nina Mosseby, FM Hordaland, Sandven hotell Norheimsund 4. februar 2015 Lokalmatsingen hvordan koble mat og reiseliv Fire hoveddeler: 1. Historikk tall, innretning,

Detaljer

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009

Erfaringer og resultater. arbeidsgruppene. Trondheim, 14.-15. jan 2009 Erfaringer og resultater fra de regionale arbeidsgruppene Trondheim, 14.-15. jan 2009 Christian Brevig prosjektleder, Norsk Landbruksrådgiving Mandat fra avtalepartene, t juni 2008: Iverksette regionale

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

PARTNARSKAPSAVTALA. Regionrådet 23.1.2009

PARTNARSKAPSAVTALA. Regionrådet 23.1.2009 PARTNARSKAPSAVTALA Ramme 2008 kr.2.851.262 Brukt Partnarskapsavtale med DBC-Næringshage kr. 300.000 Hallingdal Reiseliv kr. 800.000 Hallingfiske kr. 50.000 Vassdragsovervaking kr. 150.000 Gol kommune tettstadsanalyse

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge Ole Jonny Trangsrud Markeds- og mediesjef

Detaljer

Av Hans Olav Bråtå Østlandsforskning. Presentasjon på FoU-seminar for reiselivet Honne, 7. mai 2013 hob@ostforsk.no

Av Hans Olav Bråtå Østlandsforskning. Presentasjon på FoU-seminar for reiselivet Honne, 7. mai 2013 hob@ostforsk.no VRI-INNLANDET Kompetansemekling Av Hans Olav Bråtå Østlandsforskning Presentasjon på FoU-seminar for reiselivet Honne, 7. mai 2013 hob@ostforsk.no Noen hovedmål med Kompetansemekling Øke innovasjonsevne

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

IGW Berlin: Møteplass for nettverk og samarbeid mellom norske fjellkommuner og Bayern. Finn Børre Stokholm Landbruks- og matdepartementet

IGW Berlin: Møteplass for nettverk og samarbeid mellom norske fjellkommuner og Bayern. Finn Børre Stokholm Landbruks- og matdepartementet IGW Berlin: Møteplass for nettverk og samarbeid mellom norske fjellkommuner og Bayern Finn Børre Stokholm Landbruks- og matdepartementet Hvorfor Bayern? Ca. 12.7 mill innbyggere, eller ca. 15 % av Tysklands

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Vang Vestre Slidre Øystre Slidre Nord-Aurdal Sør-Aurdal Etnedal VALDRES I OPPLAND Regional prosess Regionrådet (etablert i 1964) Pilot

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Statens vegvesen, Nasjonale turistveger. www.turistveg.no

Statens vegvesen, Nasjonale turistveger. www.turistveg.no Statens vegvesen, Nasjonale turistveger www.turistveg.no Ambisjonen Noreg tapar terreng i den harde internasjonal konkurranse om turistane. Dei Nasjonale Turistvegane skal freista dei vegfarande turistane

Detaljer

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012

Arena-programmet. Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet Utlysning av midler til nye hovedprosjekter i 2012 Arena-programmet har som formål å stimulere utviklingen i næringsklynger, basert på samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljøer

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid

Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Nasjonale turistveger - spor fra vår tid Per Ritzler Norsk Betongdag 21. okt. 2010 Norge er som skapt for turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Naturen er unik med et vegnett på kryss og tvers til

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

Øving 2: Evaluering nettsider for Nasjonale Turistveger

Øving 2: Evaluering nettsider for Nasjonale Turistveger Torbjørn Ola Sunnarvik Moen Øving 2: Evaluering nettsider for Nasjonale Turistveger 1. Målsetting og prosjektbeskrivelse Etter min mening beskriver seniorrådgiver Silja Lena Løken rimelig presist hva som

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen

Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Referat fra rundbordsmøte 23.aug, Fisketorget i Bergen Hvordan styrke tilbudet på fersk kvalitetssjømat i Bergen? Tema for møtet: Dagens distribusjon av fersk sjømat i regionen Dagens regelverk for omsetting

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

Bernt Skarstad. Bernt Skarstad. Arktisk Landbruk 1

Bernt Skarstad. Bernt Skarstad. Arktisk Landbruk 1 Bernt Skarstad Leder Nordland Bondelag Leder Nord Norsk Landbruksråd Leder Arktisk Landbruk utv,prosjekt Direksjons i Norges Vel Alger Samdrift Åbjøra Kjøtt og melk DA Slaktegris Bernt s Maskinservice

Detaljer

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG

«NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG «NYE UTMARKSNÆRINGER» I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannens landbruksavdeling, Aino Holst Oksdøl 31.10.2012 TRENDER I REISELIVET (NORSK TURISTUTVIKLING AS: 2012) Økende marked for naturbaserte opplevelser og

Detaljer

Invitasjon til. Oi! for en dag. torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel

Invitasjon til. Oi! for en dag. torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel Invitasjon til Oi! for en dag torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel Velkommen til mat, fag og nettverk! Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er et ideellt selskap som skal bidra til å utvikle matsektoren i Trøndelag.

Detaljer

Tradisjoner for dyrking, sanking, fiske, fangst og plukking

Tradisjoner for dyrking, sanking, fiske, fangst og plukking In an effort to shape our way of cooking, we look to our landscape and delve into our ingredients and culture, hoping to rediscover our history and shape our future. noma En nordisk bevegelse Tradisjoner

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk

Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Klyngereisen Frukt og Bærnettverk Kollegaforum 2015 - Lampeland Bjørnar Bjelland Grønn Næringskompetanse Hvem er Bjørnar og? Prosjektledelse, fasilitering, søknader, prosjektadministrasjon, gjennomføre..

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Matriket Innlandet. styreleder Kirsten Gracey T 95 86 66 82 kg@bybonden.com

Matriket Innlandet. styreleder Kirsten Gracey T 95 86 66 82 kg@bybonden.com Matriket Innlandet Hvem er jeg? Kirsten Gracey litt bakgrunn Bedrift: BYBONDEN geléer, syltetøy og mos, limonade 20 % stilling i 7 mndr (mars-september 2015) - forprosjekt Oppgaver: - Kartlegge produsenter

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

47 medlemmer - Produsentar - Stølsnettverk - Reisemålsselskap - Restaurantar, hotell. Stille periode med mobilisering og nettverksbygging

47 medlemmer - Produsentar - Stølsnettverk - Reisemålsselskap - Restaurantar, hotell. Stille periode med mobilisering og nettverksbygging Stille periode med mobilisering og nettverksbygging Samordnande rolle for produsentane Marknadsføring og merkevarebygging Kobling mellom Hallingkost og reiselivet - «Det magiske jernet» - Hallingkostbuffeer

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhullet 2011 Ny nøkkelhullskampanje uke 10 og 11 Øke kunnskap om merket

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Villrein og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling

Villrein og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling Villrein og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling Hans Olav Bråtå Østlandsforskning Eidfjord 20.4.2010 Problemstillinger 1. Villreinfjell som kilde til verdiskaping. a) Blir det

Detaljer

Fjord 2.0 Konferanse 2012

Fjord 2.0 Konferanse 2012 Fjord 2.0 Konferanse 2012 Lærdal Erfaringar frå Lærdal Berekraft og kommersialisering hand i hand Ny nasjonal reiselivsstrategi Berekraft som premiss Mål: 1. Auke i verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringa

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Norsk Sjømatsenter - kunnskapsutvikling for sjømatnæringen Vår rolle: Vi utvikler og formidler kunnskap om sjømat nasjonalt Vår visjon: Vi skal gjøre

Detaljer

Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten"

Prosjekt Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2015 37715/2015 2014/1472 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/9 Formannskapet 03.06.2015 Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING - fagseminar for mat og reiseliv Øystese, Hardanger 7. - 9. februar 2008 SMAKSVERKSTAD Den vestlandske smaken FAGSEMINAR Småskala oppleving KURS Det gode vertskap FOREDRAG Handtering

Detaljer

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS TOP Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS 1 Status og utfordringer Nasjonale Turistveger på Vestlandet er populære

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene.

Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR. Status vår 2010. Forslag til kortsiktig løsning 2010. Det har blitt besluttet ulike vedtak i de ulike kommunene. Bakgrunn: Kommunale avtaler - HR Hallingdal Reiseliv var i gode og interessante møter med kommunene høsten 2009, der vi søkte om støtte til det regionale reiselivssamarbeidet id gjennom Hallingdal l Reiseliv.

Detaljer