PILOTPROSJEKT LANGS NASJONALE TURISTVEGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PILOTPROSJEKT LANGS NASJONALE TURISTVEGER"

Transkript

1 PILOTPROSJEKT Mob: MAT LANGS NASJONALE TURISTVEGER MER ENN ETT MAGASIN, STØRRE ENN 1 DESTINASJON NASJONALE TURISTVEGER: SOGNEFJELLET, VALDRESFLYE, RONDANE, GAMLE STRYNEFJELLSVEGEN, GEIRANGER TROLLSTIGEN

2 SLUTRAPPORT FORORD Denne sluttrapporten er skrevet som et supplement til den omfattende evalueringsrapporten fra Østlandsforskning som ble klar januar Som alltid i ett utviklings- og pilotprosjekt er det et mangfold av meninger, oppfatninger og erfaringer som involverte aktører danner seg, både om prosjektmål, prosjekttiltak, gjennomføring og ikke minst prosjektledelsen. I så måte har ikke dette prosjektet vært unikt. Det som har vært særegent for dette prosjektet har vært den geografiske aksen hvor næringsaktører på tvers av 4 fylkesgrenser, innlandet og vestland, fjell og fjord har fått en arena å møte hverandre. Statens Vegvesen har lagt et formidabelt grunnlag til å øke reiseopplevelsen langs norske veger. Mandatet la til grunne et pilotprosjekt som skal styrke totalopplevelsen til reisende langs Nasjonale turistveger, og samtidig påvirke næringstilbydere innen mat og reiseliv til å fokusere på bruk av lokale og norske råvarer, fokusere på høy vertskapsgrad og formidle tradisjon og autentisk matopplevelser. Mandatet for piloten ønsket også at man arbeidet fram en organisatorisk og tiltaksmessig mal for å arbeide med alle 18 Nasjonale turistveger. Ambisjonene var lagt uten at prosjektmandatet skisserte en strategi for hvordan prosjektledelsen best skulle arbeide opp mot de reelle rammevilkårene som næringsaktører innenfor mat & reiseliv står ovenfor. Likeledes gav heller ikke mandatet definisjonsavklaring eller strategisk tiltaksplan for å oppnå målsetningene som listet: økt totalopplevelse langs Nasjonale turistveger. styrke og utvikle mat- og reiselivssatsingen. profesjonalisere produksjon og bedre kvalitet distribusjon, service og tilgjengelighet av lokal mat, matspe sialiteter og matopplevelse. Etter tre år med stor aktivitet i piloten og positiv deltakelse fra over 80 næringsaktører innenfor verdikjeden mat og reiseliv kan man legge til grunn at piloten har banet veg og innfridd det som mandatet sier i innledingen, noe som også evalueringsrapporten fra Østlandsforskning konkluderer: I jordbruksoppgjøret 2009 ble det vedtatt å igangsette et treårig prosjekt kalt Mat langs Nasjonale turistveier, jf St.prp. nr. 75 ( ) om Jordbruksavtalen Prosjektet skal følge opp Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen sine ambisjoner for utviklingen av Nasjonale turistveger, hvor det heter: Nasjonale turistvegar skal bli ein særskilt turistattraksjon som skal auka Noreg sin attraktivitet som reisemål for vegfarande turistar frå innland og utland. Det overordna målet er å styrka næringslivet og busetjinga, ikkje minst i distrikta. Turistane har høge forventningar til at opplevinga av natur- og kulturlandskap skal vera ekte og opphaveleg. Dei forventar og at kvaliteten på service som overnatting og servering står i forhold til det norske prisnivået. Prosjektleder har fokusert på å mobilisere næringsaktører langs hele pilotområdet Nasjonal turistveg Sognefjellet, Gamle Strynefjellsvegen, Geiranger Trollstigen, Valdresflye og Rondane. Hovedstrategien har vært en åpen prosess og frivillig deltakelse for alle typer bedriftskonsepter innen verdikjeden mat og reiseliv, tilbud om kompetanse- og inspirasjonssamlinger, skape eierskap til prosjektets målsetninger og avklare forpliktende kriterier som legger til grunn et langvarig engasjement fra næringsaktørene.

3 Etter hvert som et nettverk av bedrifter tok del under paraplyen Mat langs Nasjonale turistveger, både mellom de enkelte pilotstrekningene og på tvers av strekningene, var en naturlig utvikling å skape en felles kommunikasjonsplattform. Hvorfor naturlig? Tidlig i prosjektfasen erfarte prosjektleder at det allerede eksisterte en mangfold av bedrifter som innfridde til de uttalte mandatmålene om et høyt kvalitetsnivå på service, servering, overnatting, aktivitet og vertskap øke totalopplevelsen langs Nasjonale turistveger. Mange bedrifter hadde allerede en etablert og genuin konsepttilnærming og ideologi i henhold til å bruke regionale og norske råvarer som reflekterte det regionale kulturlandskapet og dets tilgjengelige sesongråvarer. De bedriftene som bevisst valgte å stå utenfor pilotprosjektet var mest opptatt av å unngå at maten skulle komme i fokus for deres bedrift. En generell karakteristikk av bedriftene som bevist valgte å stå utenfor pilotprosjektet kan oppsummeres generelt til konvensjonell innkjøp mot industriprodusert mat, mat som er hel- og halvfabrikat fra sentrale distribusjonsnettverk, billige råvarer (ofte råvarer fra utlandet), lite fokus på høy kokkekompetanse, lite utnyttelse av lokale råvarer, service, samt en negativ holdning til samarbeid og deltakelse i felles utviklingsprosesser. Selvsagt fins det unntak, men flere bedrifter som faller inn under denne karakteristikken og som valgte å stå utenfor hadde og har utfordringer med å innfri kriterier og verdigrunnlag til Mat langs Nasjonale turistveger: Vi er ambassadørar for det gode måltidet med omtanke for råvarene, kvaliteten, historia og det gode vertskapet. Vi vil fremje det gode vertskapet i møte med kollegaer, leverandørar og dei reisande gjestene. Vi ynskjer å fremje mangfaldet til råvarene og matprodukta, og smak og særpreg frå hav, fjord, vidde og fjell langs Nasjonale turistveger, med fokus på bruken av norske råvarer. Vi vil medverke til bruk av råvarer og produkt som fremjar matglede og helse. Vi vil medverke til marknadsføring og bruk av mat eller mattradisjonar som ein attraksjon. Vi vil medverke til formidling av historia om råvarene, deira opphav og tillaging. Vi vil medverke til bruk av lokale råvarer som geografisk høyrer heime i regionen. Vi vil medverke til utnytting av sesongvariasjonane til råvarene og produkta. Vi vil medverke til bruk av råvarer og produkt ut ifrå miljøomsyn. Vi ynskjer å fremje god mat og matkultur hjå barn og unge. Vi vil medverke til rekruttering etter kokker, matfaglige og andre vertskapsrelaterte yrker. Vi sluttar oss til verdegrunnlaget til det Nye Nordiske Kjøkken nynordiskmad.org Styringsgruppen og prosjektleder (PL) var klar på at de ressursene som PL hadde tilgjengelig, gjorde mest nytteverdi mot de bedriftene som var positivt innstilt og var rollemodell for målet med Mat langs Nasjonale turistveger. Behovet for å teste ut pilotens verdiskapingspotensial mot reisende langs Nasjonale turistveger gjorde tiltakssatsing inn mot en felles kommunikasjonsplattform nødvendig. Det største behovet for de reisende var og er å finne fram til bedrifter som lever opp til idealbildet på gode måltidsopplevelser. Øke deres synlighet og dermed å bidra til mer målrettet markedskommunikasjon. Konseptet er nå formet ut av tre år med piloten og kan legges til rette for samme mobiliseringsprosess og storytelling på alle de andre Nasjonale turistvegene. Det vi behøver er en økt forståelse på at dette arbeidet er med å skaper høy omdømmeverdi for bygdene og bedriftsaktørene, dermed også potensial om økt verdiskaping, sikring av jobber og miljø for tilgang nye innflyttere gjennom sesongarbeid i primær- og servicenæringen.

4 I referansegruppa som støttepart for prosjektleder til utarbeidelse for tiltaksplan og prosjektstrategi har følgende bidratt gjennom prosjektperioden: Morten Schakenda Bakeriet i Lom Sindre Mjelva Hotel Union Olav Grov Luster kommune Knut Slinning, Juvet Landskapshotell Einar Risvik Nofima Arne Brimi Brimiland Simen Bjørgen Norsk kulturarv Eiving Hålien Norgesgruppen Bernt B. Johannessen Hanen Anders Prestegarden FMLA Oppland Audun Pettersen Innovasjon Norge Fia Gullikson Matambassadør Jamtland, Sverige Ami Hovstadius, Try Swedish, Visit Sweden Claus Meyer, Ny Nordisk Mat En stor og spesiell hjertelig takk til stortelling team Johan, Tina og Marit - uten deres fleksibilitet og lyst til opplevelse av Norge hadde vi ikke fått det autentiske uttrykket til Mat langs nasjonale turistveger. Johan du er en mester i design, Tina du har et vakkert øye for livet, Marit du kan ordenes enkelhet. En takk også til Morten Schakenda med familie som tok vel imot meg på gode middager i ny og ne. En god prosjektmedarbeider og støtte spesielt under kalde vinternetter i Lom. Morten er som regel alltid positiv og står inne for kompremissløs kvalitet om mat og vertskapsrollen. Et forbilde. Takker som takker bør også til min kjære Sandra som har lært meg utholdenhet med tilgang til miljøendringer når det kjentes spesielt godt og lykkelig. Til min far som gikk bort i skrivende stund til vegs ende. Sinai, Egypt 10. feb 2013 Prosjektteam bedriftsbesøk & storytelling: Johan, Tina, Marit

5 OPPSUMMERING Pilotprosjektet Mat langs Nasjonale turistveger ble iverksatt av Landbruks- og matdepartementet i 2009 og Fylkesmann i Oppland sin landbruksavdeling fikk i oppdrag prosjektstyring og har i lag med Lom kommune hatt det administrative prosjektetansvaret i lag med prosjektleder. Siktemål har vært å støtte opp om totalopplevelsen rundt turistattraksjonen Nasjonale turistveger, med fokus på å styrke og utvikle mat- og reiselivssatsingen i samarbeid med andre aktører med forretningsinteresser langs verdikjedene mat og reiseliv. Fem nasjonale turistveger ble plukket ut som pilotområder som er sentrale i rundreiser med utgangspunkt i Nord-Gudbrandsdalen. Prosjektleder i lag med styringsgruppen og i samråd referansegruppa har etter beste evne forsøkt å bidra til at næringsaktører innen verdikjeden mat og reiseliv langs pilotens geografiske ramme har engasjert seg etter pilotens målsetning. I løpet av det første halvåret (høst 2010 vår 2011) i prosjektet tilsa kartlegging gjennom spørreskjema og kontakt med enkeltbedrifter at næringens behov var: kunnskap og forståelse om Statens Vegvesen sitt konsept Nasjonale turistveger en økt forståelse, bevissthet og kjennskap om lokale og regionale matprodukter bevissthet om mat som en attraksjonskraft i destinasjonsutvikling kunnskap om markedets forventninger og framtidige preferanser på mat & drikke innovasjon, inspirasjon, opplæring og veiledning fra ressurspersoner og organisasjoner om mat & drikke felles kommuniskasjonsplattform Utfordringene og rammevilkårene for næringsaktører innen verdikjeden mat og reiseliv langs Nasjonale turistveger er på lik linje med andre bygde- og småsamfunn sammensatte i forhold til mål om økt bruk av lokale og regionale/norske råvarer: langt til markedet og korte sesonger med høy svinging distribusjon, produkt, pris og tilgjengelighet av lokale/regionale råvarer et etablert samarbeidssystem med store aktører innenfor den konvensjonell matindustri, mataktørnett verk og distribusjonskanaler kompetanse og rekruttering i matproduksjon, kokke og servicefaget få eller ingen etablert kultur for samarbeid for innkjøp mellom verdikjeden mat (spesielt konvensjonelt landbruk) og reiseliv på lokalt/regionalt nivå på tvers av fylkesgrensene Med prosjektarena satt i fjorder og fjell fordelt på 4 fylker med langt mellom bygder og småsamfunn, eksisterte det til en viss grad også offentlig prosjekttrøtthet blant potensielle næringsaktører. Den geografiske avstanden mellom bedriftsaktører samt vinterstengte strekninger var ikke det gunstigste utgangspunktet med de ressursene som var satt av til prosjektledelsen. Ved siden av den geografiske utfordringen med avstander i piloten, har bedriftenes kapasitet til å ta seg tid og sette av ressurser til deltakelse vært den største bøygen for ett bedriftsproaktivt og involverende prosjekt. Mange bedrifter er små og kan karakteriseres som livsstilsforetak, og har ofte begrenset økonomi og personal basert på store sesongsvinger i løpet av ett år.

6 Uansett var det en positiv og konstruktiv holdning blant de fleste bedriftene som prosjektleder fikk kontakt med. I lag med styringsgruppen og referansegruppa ble hovedstrategien for å gjennomføre piloten rettet mot: Mobilisering, bedriftsbesøk og informasjon Gjøre målet med prosjektet kjent Kartlegge mat, drikke, servering, overnatting og aktivitetsaktører Identifisere utfordringer og behov Fokus på samarbeid og samhandling Utvikle forpliktende kriterier og verdigrunnlag i bedriftsnettverket Kompetanseheving, studieturer, kurs og workshop Knyttet sammen hele verdikjeden innen mat&drikke med reiselivsaktører Sette bruk av lokale, regionale og norske råvarer på agendaen Samarbeide med kompetansenav og innhente ressurspersoner Skape møteplass for bedriftsaktørene Sette fokus på verdien av vertskapsrollen Bistå med bedriftsutvikling og konseptrådgiving Felles kommunikasjonsplattform Visualisere mangfoldet av opplevelser knyttet mat, drikke og aktiviteter Skape grunnlag for bedriftsnettverk gjennom felles identitet og profil Skape stolthet og identitet knyttet til mat, tradisjoner og kultur Gjøre aktørene synlige i markedet Utforske og teste ut forskjellige tema for pr, salg og pakking Delta på festivaler o.l. som koordinator og standdeltaker Etter 3 år har over 80 bedriftsaktører innen mat og drikke produksjon, servering, overnatting, museum, butikk og aktivitetstilbydere på flere nivåer har vært involvert i løpet av piloten. Deltakelse har foregått gjennom direkte kontakt med prosjektleder, bedriftsbesøk, inspirasjonssamlinger, workshop, studieturer, oppbygging av felles kommunikasjonsplattform og samarbeid på forskjellige promoteringsarena. Her er et oppsummert bilde på pilotområdene langs aksen av de 5 Nasjonale turistvegene: Et sterkt reiseliv og destinasjonsapparat er etablert i pilotområdet som Fagernes, Valdres, Beitostølen, Lemonsjøen, Brimiland, Otta, Vågå, Lom, Sognefjellet, Jotunheimen, Galdhøgpiggen, Turtagrø, Sognefjorden, Luster, Sogndal, Stryn, Skjåk, Hjelle, Hellesylt, Stranda, Geirangerfjord, Geiranger, Norddal, Valldal, Trollsti gen, Åndalsnes, Dombås, Røros, Rondane, Folldal, Nasjonalparker og UNESCO Verdensarv områder Visit Sognefjord Visit Jotuheimen Opplev Valdres Visit Ålesund og Nordmøre Nordfjord reiseliv Destinasjon Molde Romsdal Nasjonalparkriket nasjonalparkriket.no Destinasjon Røros Verdsarv Geirangerfjorden Destinasjon Beitostølen Brimiland Lemonsjøen Rondane De Blå fjella

7 Et meget bra infrastrukturnett for rundreisevalg mellom Oslo, Gardermoen, Bergen, Ålesund, Molde, Trond heim, Fagernes, Sogndal, Førde, Åndalsnes, Dombås, Otta med fly, tog, buss og leiebil gode forutsetninger med etablerte regionale mattprodusentnettverk for økt felles distribusjon og samar beid som Gudbrandsdalen mat, Happy End, Lustra mat og Valdres matforum, Matbuda dyktige og tradisjonsrike foredlere som Mat fra Skjåk, Tine Meieriet Lom og Skjåk, Nortura Otta, Stranda Spekemat, Ole Ringdal AS, Melchiorgarden, Valbjør gard, Nordgard Aukrust, Bakeriet i Lom AS, Ellevilt AS, Mørkrullen DA, Valldal safteri AS, Ekta Gødt AS, Nordaker Gård (rakfisk), Atna Øl, Den Glade Ku, Brimi Seter, Beito Ysteri, Breheimen Mat m.fl. gode produsentsamarbeid på kvalitetsråvarer som reindsdyr gjennom tamreinlagene: Tamreinlagene i Sør-Norge er organisert som aksjeselskap/andelslag av bønder/grunneiere og andre som driver reindrift i fellesskap. Antallet andelseiere i hvert reinlag varierer fra under 10 til nærmere 250. Det er felles eierskap til reinen og hvert reinlag har ett felles reinmerke. Lom, Vågå og Fram tamreinlag fins i pilotområdet Andre gode matråvarer i pilotområdet er; kjekjøtt, fjellam, stølsost og smør, elg og hjort, innlandsfisk, sjøkreps, frukt og bær, klippfisk Etablert kultur for mat og mattradisjoner som del av opplevelseskonsept og forretningsplan; Bakeriet i Lom, Jordbærstova, Brimi Seter, Valbjør gard, Vianvang, Brimi Fjellstugu, Melchior garden, Glittersjå fjellgard, Nordgard Aukrust, Geiranger Sjokolade, Urnes gard og hjortefarm, Bestebakken, Juvet Landskaps hotell, Beito Ysteri, Herangtunet Botique hotel, Valdres Mathus, Hindseter Fjellhotell, Bessheim Fjellstue, Nordaker Gård m.m. Gjennom prosjektleders koordinasjon har flere bedrifter har gått sammen og vist seg fram i markedet med salg av råvarer som reinsdyr, elg, hjort, kje, ost, spekemat, syltetøy, øl, cider etc på forskjellige arena som Mathallen i Oslo, Matstreif , TUR Gøteborg 2013, Grune Woche m.m. Prosjektet har gjennom kommunikasjonsstrategien og distribusjon av 2 publiserte magasiner 2012/13 med opplag på fått promotert bedriftene og grunnideen om å ta bygda mer i bruk og oppleve deltakerne i prosjektet. Magasinene har blant annet resultert til deltakelse på TV2 God Morgen Norge frokost tv, studieturbesøk fra matnettverk i Irland, tv reportasje fra japansk tv, invitasjon som foredrag til World Food and Travel Summit 2013 i Gøteborg, m.m.

8 Samarbeid og kontaktvillighet fra prosjektleder mot andre etablerte organisasjoner og virkemiddelapparat har vært ivaretatt gjennom proaktiv Mat langs Nasjonale turistveger med deltakelse på møteplasser, utstilling, foredrag, promotering og samarbeid med: Nordisk ministerråd Ny Nordisk Mat Matlandet Sverige Visit Norway i Sverige Den norske ambassade i Stockholm Grune Woche Berlin NTW Røros Matstreif Oslo Hanen Bondens Marked Mathallen Oslo den norske matfestivalen i Ålesund Innovasjon Norge sentralt politiske miljø og embetsverk som FMLA i flere fylker NCE Fjord Norway Samt presentert seg for andre potensielle matruter og deres næringsaktører på følgende strekninger Nasjonal turistveg Jæren, Gaularfjellet, Aurlandsfjellet, Atlanterhavsvegen, Helgelandskysten i løpet av Bedriftene har vært en stor del av de forskjellige arrangementene som prosjektleder har initiert og koordinert gjennom bedriftenes salg av produkter og promotering av områdene de representerer i samhandling. En betydelig egenkapital i form av egeninnsats i tid, hvor bedriftseiere og ansatte har deltatt samt betalt en egenandel ved de fleste arrangement. Et eksempel er oppsummert her i forbindelse med lansering av Magasin 2013 i Mathallen Oslo, våren 2013: I helgen 25. til 28. april 2013 lanserte klyngenettverket en engelsk utgave av magasinet Mat langs Nasjonale turistveger i Mathallen Oslo. Magasinet 2013 og web (www.matlangsnasjonaleturistveger.no er guide till unike mat- og reiseopplevelser langs de Nasjonale turistvegene Valdresflye, Rondane, Geiranger Trollstigen, Sognefjell og Gamle Strynefjellsvegen. Magasinet på engelsk fins digital på link under: I forbindelse med lanseringen var 18 mataktører fra Mat langs Nasjonale turistveger og tilbød lokale matprodukter til mathallens publikum på Torget og promoterte bedriftene og deres områder som: www. jordbarstova.no, geirangersjokolade.no, og På torget serverte Tor-Ivar Furuset fra Lemonsjøen Fjellstue Sakte Hurtigmat eller Fast Slow Food: Kjebab og Reinsbab en potetlefserull med killing- eller reinsdyrkjøtt. Kjekjøttet til kjebaben ble til gjennom samarbeid med som tok turen fra Vestfold for å slakte 50 kje på Valbjør Gard i samarbeid med bonde Kai Valbjør. Fokuset her var dyrevelferd, ingen transport av levende dyr, økt kvalitet på kjøtt med stressfritt slakt. Mens ordnet stykning og vakuumpakking av fersk kjøtt. Tor-Ivar langtidskokte og sous-vide pakket ca. 100kg kjekjøtt, samt også ca. 100kg langtidskokt reinsdyrkjøtt på bog og lår fra Vågå Tamreinlag og Nortura Otta Felles koordinering av godkjent kjøletransport av all mat hele vegen fra Skjåk ble ordnet av Prosjektet ble også invitert av Wenche Andersen i God Morgen Norge TV2 denne fredagen for å gjøre kje sammen med kjøkkensjef Jan Robin Ektvedt, Strand Restaurant. Her hadde vi da med kje fra Valbjør Gard som også Strand Restaurant kjøpte inn via Mat langs Nasjonale turistveger.

9 Til sammen solgte aktørene på torget matprodukter for ca ,- disse 4 dagene, og over besøkende fikk med seg utstillingen som dekorerte taket i Mathallen. Over 1500 magasiner ble delt ut til de besøkende. Fredagen 26. april var over 50 personer samlet til et seminar med god blanding av politikere, rådgivere fra embetsverket og næringsaktører innenfor interessefelt mat, reiseliv, samferdsel og bygdeutvikling. Deltakerne fikk lyttet til hele 10 minipresentasjoner under temaet: Hvordan lykkes med et smakfullt Norge som reiselivsprodukt langs vegene? Moderator for seminaret var Bernt Bucher Johannessen, HANEN hanen.no Her introduserte både Senterpartiets Sigrid Brattabø Handegard og Arbeiderpartiets Helga Pedersen sin syn på betydningen av den lokale maten knyttet til reiseopplevelsen i Norge opp mot Nasjonale turistveger. Per Ritzler fra Nasjonale turistveger fortalte om omdømmeverdien av konseptet og arbeidet videre. Einar Risvik fra NOFIMA belyste maten som en sterk differensieringsfaktor for reiselivsnæringen og for de reisendes valg av reisemål. Arbeidet med den lokale matens etter hvert sterke posisjonering i dagligvarehandel presentertes av Eivind Haalien fra Norgesgruppen, og fra Bondelaget fikk seminardeltakerne høre på styremedlem Synne Vahl Rogn som pratet om felles interessefaktorer mellom reiseliv og landbruk. Hilde Charlotte Solheim, direktør i Virke avrundet starten på helgen med å poengtere matens betydning for mange reisende og definerte vilkår for å tiltrekke flere norske og utenlandske gjester til å søke matopplevelser i Norge. Økt synlighet for bedriftene som forpliktet seg opp mot Mat langs Nasjonale turistveger sitt verdigrunnlag ble besluttet av PL og styringsgruppen som ett av de viktigste satsingsområdende for å skape en smitte- og dominoeffekt for å rekruttere nye bedrifter til Mat langs Nasjonale turistveger formålet. Nå ser bedriftene som har vært proaktive i prosjekttiden at det samlet sett blir økt synlighet inn mot betalingsvillige markeder og framsnakking mellom bedriftene er i forsete framfor å se på hverandre som konkurrenter. Bedriftene har blitt stolte av det de tilbyr da kommunikasjonen har fokus på kulturlandskap og kulturelt betinga verdier gjennom mat, håndverk og tradisjoner. Det handler om møte mellom menneskene som gir den egentlige verdien for å drive næring i reiselivsdimensjonen, man må våge å by på seg selv og være en vesentlig del av salgsproduktet.

10

11 VIDEREFØRING AV MAT LANGS NASJONALE TURISTVEGER Rammen for Mat langs Nasjonale turistveger er Statens Vegvesen sitt konsept Nasjonale turistveger. Ett konsept med reiserutesystemet med ett utvalg på 18 strekninger hvor man harskapt et statisk innhold gjennom design, arkitektur, kunst, skilting, utsikt- og rasteplasser langs ett mangfoldig landskapsbilde av Norge. Kjøreopplevelse på særegent høyt nivå. Parallelt med målet reiseopplevelsesdimensjonen uttalt av Statens Vegvesen er øktverdiskaping for lokalsamfunnene, hvor de fleste av de 18 strekningene har bygder og små tettsted i mellom og på tvers av strekningene med de viktigste innfallsportene til Norge; Stavanger, Bergen, Ålesund, Molde, Trondheim, Tromsø, Oslo og Gardermoen. I Nasjonal turistveg geografien eksisterer det et mangfold av aktører som har kobling til verdikjeden mat og reiseliv. Utgangspunktet for å nå målet gjennom en mal tufta på hovedprioriteringene under piloten Mat langs Nasjonale turistveger er tilstede for å oppnå siktemålet om økt totalopplevelse av Nasjonale turistveger, noe evalueringsrapporten viser. Evalueringsrapporten viser at det eksisterer ett stort potensial til å fremme næringslivet innenfor verdikjeden mat og reiseliv. I de fleste områdene som er tilknyttet Nasjonale turistveger er det etablerte mat- og reiselivsnettverk som i flere år har jobbet for å løfte fram bruken av regionale råvarer og sette søkelyd på økt kvalitet og service i reiselivet. Utfordringen er å få løftet ett næringsliv bestående av et mangfold av bedrifter i ulike bedriftssyklusfaser med forskjellig kompetansenivå opp på samme kommunikative nivå (profil, identitet, merkevare og innhold i felles drakt langs hele Norge) som det StatensVegvesen har mulighet til. Tre år er liten tid med tanke på pilotprosjektets målsetning, og tidsaspektet bør utvides for å skape en god nok organisatorisk plattform til at næringen selv kan se interesse av å holde liv i bedriftsnettverk langs Nasjonale turistveger. Hvem skal drive og eie en videreføring de neste 3 til 5 årene? Landbruks- og Matdepartementet gjennom FMLA i de respektive Nasjonale turistveg fylkeneog Statens Vegvesen sammen med forpliktende næringsaktører innenfor verdikjeden mat og reiseliv. Fylkesmannen sin landbruksavdeling bør bli pådriver for ett felles nasjonalt koordinert Mat langs Nasjonale turistveger prosjekt. Første region av de 18 vegene blir de 40 bedriftene fra piloten som vil videreføre samarbeid formelt med årlig fast egeninnbetaling. Av disse 40 velges 10 ut som ambassadører for Mat langs Nasjonale turistveger nasjonalt.

12 Ett nytt nasjonalt prosjekt bør koordineres og styres av FMLA Oppland som har erfaring med pilotprosjektet Mat langs Nasjonale turistveger. Følgende ti fylker omfattes av Nasjonale turistveger: Fylke Nasjonal turistveg Eksisterende matnettverk Finnmark Varanger Havøysund Samisk reiseliv Arktisk meny Navet i region Nord-Norge Troms Senja Arktisk meny Navet i region Nord-Norge Nordland Møre og Romsdal Sogn og fjordane Andøya Lofoten Helgelandskysten Atlanterhavsvegen Geiranger Trollstigen Gamle Strynefjellsvegen Sognefjellet Gaularfjellet Aurlandsfjellet Arktisk meny Lofoten Mat Matruta prosjektet Nasjonal turistveg Helgelandskysten Navet i region Nord-Norge NCE Fjord Norway Navet i region Midt-Norge NCE Fjord Norway Navet i region Vest-Norge Frukt og bær rundt neste sving Buskerud Hardangervidda Fjellregionsamarbeidet Hordaland Hardanger Hardangervidda NCE Fjord Norway Hardangermeny Frukt og bær rundt neste sving Rogaland Oppland Jæren Ryfylke Sognefjellet Valdresflye NCE Fjord Norway Smaken av Ryfylke Jæren Smak Matfatet Jæren Navet i region Sør-Norge Navet i region Øst-Norge Fjellregionsamarbeidet NCE Fjord Norway Mat langs Nasjonale turistveger Hedmark Rondane Navet i region Øst-Norge Fjellregionsamarbeidet Mat langs Nasjonale turistveger De Blå fjella Etter organisasjonsmodell fra piloten bør en videreføring knyttet til å løfte opp et felles bedriftsnettverk innenfor verdikjeden mat og reiseliv med mål om å øke totalopplevelsen langs alle 18 Nasjonale turistveger, initieres og eies av Landbruks- og Matdepartementet i samarbeid med Fylkesmann og Statens Vegvesen. Varigheten bør settes til minimum tre år og ha en langsiktig plan for 100% eierskap av bedriftsnettverket. Landbruks- og matdepartementet ved den nasjonale styringsgruppen bør utforme et nytt prosjektmandat som legges fram i jordbruksforhandlingene våren Den økonomiske rammen bør legges til min. 1 mill per strekning i 3 år, med krav om egeninnsats fra bedriftene som tegner seg opp med forpliktene deltakelse i 3 år med verdi 1/3 i kroner og egeninnsats.de første 40 bedriftene i pilotområdet har signert en videreføringsavtale verdt kr for 2014 pluss egeninnsats i tid. Fylkesmannen i Oppland lager rundskriv prosjektskisse til alle 10 landbruksdirektører og nedsetter koordinatorer/ saksbehandlere fra landbruksavdelingen. En felles arbeidssamlingskonferanse for alle respektive fylker bør arrangeres.

13 Fylkesmannen i Oppland innleder samtaler med kontor for Nasjonale turistveger med sikte på å utforme en samarbeidsavtale for videreføringsprosjekt. Dette legges fram til LMD sin nasjonale styringsgruppe og tas med i mandatet. En nasjonal styringsgruppe for det nye prosjektet bør bestå av en næringsrepresentant per strekning, fylkesmann representant, Statens vegvesen, LMD, Bondelaget, Innovasjon Norgeregionalt, HANEN, NHO Reiseliv, Virke reiseliv. En sentral prosjektleder gruppe for et samlet nasjonalt prosjekt bør koordinere en tiltaksplan i lag med lokale matkontakter i etablerte mat og reiselivsnettverk. Den sentrale prosjektledergruppen bestående av prosjektleder og prosjektassistent koordinerer det nasjonale prosjektet for alle 18 strekninger. Arbeidsgiveransvar bør legges til Fylkesmannen. Prosjektstillingen vil medføre mye reiseaktivitet ut i feltet. Prosjektleder jobbe opp mot lokale matkontakter for mobilisering av nye bedrifter. I tiltaksstrategien bør man fokusere på følgende arbeidsområder for å skape et nasjonalt Mat langs Nasjonale turistveger ansvar legges til sentral prosjektleder: Bestemme nye kriterier som kan tallfeste andel lokalt/regionalt innkjøp av råvarer til servering og innfri verdigrunnlaget som er nå Mobiliserer og verve bedrifter på nye strekninger gjennom bedriftsbesøk og arrangereseminar/workshop/ konferanse om lokale/regionale matmuligheter Arrangere samlinger med fokus mat møteplass, samarbeid, vertskap og innovasjon mellom bonden, fisker, jeger, matprodusent, foredler, servering, reiseliv generelt. Fremme pr smaken av Nasjonale turistveger deltakelse i forskjellige presse og destinasjonsarbeid som NTW, Grune Woche med forskjellige tema som kyst, fjord, fjell og vidde natur og kulturlandskap kurs, konferanse, gruppe og individuell marked Arrangere og delta på events med mat og kultur, salg og promotering av maten fra Mat langs Nasjonale turistveger Koordinere og lage booking og tilgjengelighetsverktøy som fastslowfood.no videreføre temasatsing som øker salg av lokale/regionale matretter utviklet i prosjektet Bedriftsbesøk med dokumentasjon, konsept og rådgiving for samarbeid i nettverket Koordinere og promotere innkjøp av råvarer som temasatsinger på serveringssteder som reinsdyr, vilt, lam, kalv, gris, bær, lokal fisk og skalldyr, osteprodukter, bakervare, tradisjonsmat etc Arrangere årlige studieturer, workshop, inspirasjonssamlinger basert på matutvikling i nettverket Arrangere gruppereiser til Mat langs Nasjonale turistveger for andre interesserte som studieturer fra EU representanter

14 Ansvar for felles kommunikasjonsplattform: Ferdigstille nytt magasin 2014 klar til trykk (all data klar) Se på inntektsmuligheter for redaksjonell annonser for byhotell, bilutleie, fly etc Web levende på fastslowfood.no matlangsnasjonaleturistveger.no Bygge opp nytt materiell gjennom foto redaksjonelt design team Samarbeide tettere med Visit Norway En arbeidsgruppe bør snarlig nedsettes og legge fram en skissert prosjektplan for et nasjonalt videreført hovedprosjekt Mat langs Nasjonale turistveger ut ifra de erfaringene og lærdommen man sitter med fra piloten og de aktive bedriftenes innspill. De følgende bedriftene som har signert verdigrunnlaget og ønsker videreføring bør bli invitert på en oppstartsworkshop hvor de lager et tallfestet forpliktende grunnlag for andel innkjøp av lokale/regionale råvarer, hvilket kan gjøres med lansering nytt magasin i Oslo våren 2014.(Flere bedrifter sitter på treet og avventer hva som bli det endelige vedr. videreføring før de velger å bli med videre, bl.a. Verdsarv Geirangerfjord senter, GM, Beitostølen resort, Røisheim, Andvord Gard, Aukrust, Norsk Fjellmuseum, Turtagrø, Hjelle hotell, Jostedal hotell, Jostedal bresenter, Walaker hotell, Bestebakken m.fl.). TASTE OF NATIONAL TOURIST ROUTES MAGAZINE ENGLISH EDITION No TASTE OF NATIONAL TOURIST ROUTES The National Tourist Routes are eighteen selected stretches of road that pass through the most beautiful and most varied scenery in Norway. The magazine you hold in your hands (and the website tasteofnationaltouristroutes.com) are part of the Norwegian Ministry of Agriculture and Food s efforts to promote the unique culinary experiences and destinations to be found along the Tourist Routes. This edition takes you to Sognefjellet, Geiranger Trollstigen, Gamle Strynefjellsvegen, Valdresflye and Rondane five stretches of road with matchless cultural landscapes, fine hospitality and local temptations. INCLUDING GUIDE TO OVER 60 PLACES TO EAT, STAY & PLAY ALONG THE NATIONAL TOURIST ROUTES: GAMLE STRYNEFJELLSVEGEN, GEIRANGER TROLLSTIGEN, RONDANE, SOGNEFJELLET, VALDRESFLYA Skisse, magazine 2014

15 Morten Schakenda AnnKristin Mossberg Kari Lund & Ragnhild Sjurgard Bakeriet i Lom Geiranger Skysslag/Dalsnibba Bessheim Fjellstue Bakeri Utsiktssenter & kafé Hotell & restaurant Sognefjellet Geiranger Trollstigen Valdresflye Tor Ivar Furuseth Stephane Noel Fromaget Petter Melchior Lemonsjø Fjellstue og Hyttegrend Ekta Gødt/Treak Melchiorgarden Hotell & restaurant Matprodusent Besøksgård, B&B og restaurant Valdresflye Valdresflye Geiranger Trollstigen Espen Blåfjelldal Helge & Hege Nordskar Sverre Øverby Valdres Mathus, Kafe og Spiseri Glittersjå Fjellgard Atna Øl Restaurant & kafé Besøksgård, B&B og kafé Drikkeprodusent Valdresflye Valdresflye Rondane Asbjørn Månum Sindre & Monja Mjelva Åse Erstad Nes Gard Hotel Union Jordbærstova Hotell & restaurant Hotell & restaurant B&B og restaurant/kafé Sognefjellet Geiranger Trollstigen Geiranger Trollstigen

16 Ragnhild Frøysa Nils Noraker Trond Wahlstrøm Frøysa Restaurantdrift Noraker Rakfisk, Noraker Gård Beito Ysteri Restaurant Matprodusent, kafé & restaurant Matprodusent, kafé og restaurant Geiranger Trollstigen Valdresflye Valdresflye Iris Westerås Jan Slålien Bjørn Åge Jenssen Westerås Gard Aktiv i Lom Natur Opplevingar Overnatting, restaurant, besøksgård Aktivitetsselskap Aktivitetsselskap Geiranger Trollstigen Sognefjellet Sognefjellet Jørn T. Utheim Bengt Dahlberg Kai Valbjør Nythun Høyfjellstue Geiranger sjokolade Valbjør Gard Hotell & restaurant Matprodusent og kafé Besøksgård, B&B, restaurant Valdresflye Geiranger Trollstigen Valdresflye Bente Rakstad Vegard Brimi Hans Brimi & Ola Tangvik Moahaugen Gård Brimi Fjellstugu Brimi Sæter Matprodusent Hotell & restaurant Matprodusent, besøksgård, kafé Valdresflye Valdresflye Valdresflye

17 Arne Brimi Berit Nefstad Kirsti Indreeide Vianvang Sørre Hemsing Petrines Gjestgiveri Restaurant Matprodusent, restaurant, B&B Hotell og restaurant Valdresflye Valdresflye Geiranger Trollstigen Siv Holmeide Ann Mattheeuws Svein Garmo Den Glade Ku Valldal Safteri Fossheim Hotell Matprodusent, besøksgård Matprodusent Hotell og restaurant Geiranger Trollstigen Geiranger Trollstigen Sognefjellet Kenneth Løken Knut Slinning Marco & Marie-José Robeerst Brasseriet Posten Juvet Landskapshotell Herangtunet Botique Hotel Restaurant Hotell & restaurant Hotell & restaurant Geiranger Trollstigen Geiranger Trollstigen Valdresflye Peter Nässtrøm André Sundero Vebjørn Skog Munkekroen Hindsæter Fjellhotell Matbuda Restaurant Hotell & restaurant Lokalmat butikk Valdresflye Valdresflye Geiranger Trollstigen

18 AKTIVITER 2011, 2012 OG 2013 Visjon Prosjektet Mat langs Nasjonale turistveger skal gje dei reisande eit mangfald av smakande mat & drikke opplevingar ved bruk av norske råvarer, samt skape ei kjensle av høgt vertskapsnivå og tilby opplevingar som vekkjer sansar. Mål med prosjektet Økt næringsutvikling innen mat, reiseliv og opplevelser langs turistveiene. Bedre tilgjengelighet, kvalitet og service knyttet til mat, reiseliv og opplevelser. Prosjektet tar sikte på å få etablert et samspill mellom næringsaktører, FoU-miljøene og virkemiddelapparatet. Status for prosjektet Fylkesmannen i Oppland ble i brev fra Landbruks- og matdepartementet av 14. april 2010 bedt om å etablere en satsing kalt Mat langs nasjonale turistveier. Det heter bl.a. i brevet fra departementet at: Utgangs punktet for prosjektet er å støtte opp om totalopplevelsen rundt turistattraksjonen Nasjonale turistveger, med fokus på å styrke og utvikle mat- og reiselivssatsingen i samarbeid med andre aktører med forretningsinteresser langs verdikjedene mat og reiseliv. Det satses i denne fasen på fem nasjonale turistveier som er sentrale i rundreiser med utgangspunkt i Nord- Gudbrandsdalen. Prosjektet skal videre bidra til å profesjonalisere produksjon og bedre kvalitet, distribusjon, service og til gjenge lighet av lokal mat, matspesialiteter og matopplevelser langs turistveiene og se disse i sammenheng med naturgitte attraksjoner, som for eksempel kulturlandskapet. Det har vært en positiv respons blant bedriftene langs pilotstrekningene om å ta del i prosjektet. Oppstartsseminaret i jan/feb 2011 samlet 120 deltakere, kokke og matprodusent samlinger hadde 40 deltakere i mai 2011, og studieturen til Jamtland i oktober 2011 hadde 65 bedriftsdeltakere. Disse samlingene hadde som målsetning å mobilisere bedrifter langs strekningene og få etablert et eierskap til prosjektet. En felles materklæring med forpliktende kriterier ble behandlet under samling våren 2012 hvor nå over 80 bedrifter er knyttet til Mat langs Nasjonale turistveger.: www2.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=67638&amid=

19 VERDEGRUNNLAG FOR MAT LANGS NASJONALE TURISTVEGER Vi er ambassadørar for det gode måltidet med omtanke for råvarene, kvaliteten, historia og det gode vertskapet. Vi vil fremje det gode vertskapet i møte med kollegaer, leverandørar og dei reisande gjestene. Vi ynskjer å fremje mangfaldet til råvarene og matprodukta, og smak og særpreg frå hav, fjord, vidde og fjell langs Nasjonale turistveger, med fokus på bruken av norske råvarer. Vi vil medverke til bruk av råvarer og produkt som fremjar matglede og helse. Vi vil medverke til marknadsføring og bruk av mat eller mattradisjonar som ein attraksjon. Vi vil medverke til formidling av historia om råvarene, deira opphav og tillaging. Vi vil medverke til bruk av lokale råvarer som geografisk høyrer heime i regionen. Vi vil medverke til utnytting av sesongvariasjonane til råvarene og produkta. Vi vil medverke til bruk av råvarer og produkt ut ifrå miljøomsyn. Vi ynskjer å fremje god mat og matkultur hjå barn og unge. Vi vil medverke til rekruttering etter kokker, matfaglige og andre vertskapsrelaterte yrker. Vi sluttar oss til verdegrunnlaget til det Nye Nordiske Kjøkken nynordiskmad.org www2.fylkesmannen.no/hovedenkel.aspx?m=70522&amid= Det har blitt gjennomført 4 regionale styringsgruppemøter i 2012, 4 i 2011 og 4 i Prosjektleder har mobilisert bedrifter i strekningene Sognefjellet, Geiranger Trollstigen, Gamle Strynefjellsvegen og gjennomført besøk i Rondane, Valdresflye. I tillegg har prosjektleder hatt en rekke møter med bedrifter og reiselivsorganisasjoner. REGIONAL STYRINGSGRUPPE Lom kommune Bjarne Eiolf Holø Fylkesmannen i Oppland Anders Prestegarden Fylkesmannen i Oppland Ivar Lorentzen NHO Tore Haug Luster kommune Olav Grov Bondelaget Ola Råbøl HANEN Bernt Bucher -Johannessen IN Oppland Karin Blomberg Oppland FK Ola Idar Løkken Mat langs Nasjonale turistveger Observatør LMD Nina Mosseby ORGANISERING OG ROLLEFORDELING Prosjektet er et nasjonalt tiltak på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Det over ordede ansvaret tillegges en nasjonal styrings gruppe ledet av departementet. Prosjekteierskapet skal utøves av landbruksavdelingen hos Fylkes mannen i Oppland (FMLA). FMLA har således ansvaret for det praktiske prosjektarbeidet og leder den regionale styrings gruppen. Den regionale styringsgruppen skal ivareta utviklingsarbeidets intensjoner og den regionale forankring. Denne styringsgruppen utgjør kjernen i en samordningsgruppe som opp rettes for å sikre lokalt eierskap samt sikre helheten i det praktiske arbeidet.

20 PROSJEKTLEDELSE Prosjektleder har administrativ arbeidssted på Norsk Fjellmuseum i Lom med Lom kommune som arbeidsgiver og prosjektøkonomiadministrator. Prosjektleder har det overordna ansvar for prosjekts framdrift og satsingsområder. Prosjektleder rapportere til den regionale styringsgruppen etter koordinering og arbeid i lag med de respektive strekningsnettverkene. Prosjektleder skal gjennomføre arbeidet for å nå målene om næringsutvikling og tilgjengelighet av mat langs Nasjonale turistveger. Dette vil bli gjort gjennom: Etablere kontakt og samarbeid lokalt (serveringssteder, aktivitetsbedrifter, overnattingsbedrifter, destina sjonsselskaper, kompetansemiljø, skoler) Gjennomføre informasjons- og motivasjonsmøter Kartlegging av tilbud i dag og sette mål for ønsket tilbud Støtte og hjelpe bedrifter som vil gjennomføre bedriftsutviklingstiltak der de vil arbeide med mat, aktivitet og service Finne fram til lokale råvarer og lokale matretter Gjøre tilbudene synlige og tilgjengelige Utvikle og pakke produkt slik at de er klare for salg og booking på web Finansiere tiltak gjennom prosjektet og i samarbeid med andre parter Etablere og følgje opp standard for kvalitet i tråd med de målene som er satt for nasjonale turistveger Samarbeid med andre prosjekt/fagmiljø Med vekt på lokal næringsutvikling og det praktiske arbeidet med den enkelte strekning, skal prosjektlederen i sitt daglige arbeid støttes av ressurs gruppekontakter i dette utviklingsarbeidet. Disse kontaktene består av bedrifter som er engasjert i prosjektets visjon. For Nasjonal turistveg Rondane fore ligger det et eget opplegg. Dette videre føres og sam ord nes med matprosjektet, og forutsettes å stille sine erfaringer til disposisjon. Prosjektet i Rondane forbereder selv forslag til utviklingstiltak overfor den regionale styringsgruppen. Prosjektleder lager i lag med regional styringsgruppe en årlig arbeidsplan, årsmelding og evaluerer framdrift i prosjektet.

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 2:2013 Samarbeid i Nord! - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore matprodusenter med å få tilgang

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA 07.04.2013 Årsmelding Norsk seterkultur 2012 2013 TILBAKEBLIKK Ett år til er tilbakelagt. Etter å ha vært leder i 2 år kan jeg ikke akkurat kalle meg for ny lenger, selv om jeg på ingen måte kan kalle

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går.

Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Hvitebok for bedre reisemålsutvikling Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går. Statens nærings- og distriktsutviklingefond 2003 Tittel: Hvitebok for bedre reisemålsutvikling

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1 Det lokale og særegne - hva har vi som ingen andre har? Hva er vi gode på? Hva kan vi få til i fellesskap med andre? Hvordan utvikle et sterkt, levedyktig og attraktivt reiseliv med særpreg i Halsa, som

Detaljer

Sammendrag Opplev Trollheimen.no. sluttrapport. Opplev trollheimen

Sammendrag Opplev Trollheimen.no. sluttrapport. Opplev trollheimen Sammendrag Opplev Trollheimen.no sluttrapport Opplev trollheimen 2010-2013 1 Fv65 RINDAL Tifjellet Sammendrag Rv70 ÅLVUNDEID Strengen Grånebba SUNNDALSØRA INNERDALEN Trolla Snøfjellet Rv70 Sula TODALEN

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 31-33 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunesstyresalen, Rødberg Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 11:00 ORIENTERINGER: Kl. 11.00 12.00 Numedal Videregående skole

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer