INNHOLD. Astrup Fearnley gruppen 4. Fearnley Securities AS 6. Resultatregnskap 12. Balanse eiendeler 13. Balanse egenkapital og gjeld 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Astrup Fearnley gruppen 4. Fearnley Securities AS 6. Resultatregnskap 12. Balanse eiendeler 13. Balanse egenkapital og gjeld 14"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 INNHOLD Paris Oslo Astrup Fearnley gruppen 4 Fearnley Securities AS 6 Offshore Rig Houston Beijing Seoul Tokyo Styrets beretning 9 Resultatregnskap 12 Offshore Supply Bangkok Hong Kong Shanghai Balanse eiendeler 13 Shipping Mumbai Balanse egenkapital og gjeld 14 Investment Banking Project Finance Energy Trading Singapore Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Revisors beretning 26 Oslo Bangkok Beijing Hong Kong Houston Mumbai Paris Seoul Shanghai Singapore Tokyo The Astrup Fearnley Global Network 3

3 VIRKSOMHETER INNEN ASTRUP FEARNLEY GRUPPEN ASTRUP FEARNLEY GRUPPEN INNLEDNING Fearnleys historie går helt tilbake til 1869 da selskapets grunnlegger, Thomas Fearnley, etablerte skipsmeglerforretning i Christiania, som Oslo het på den tiden. I dag, 145 år senere, er Astrup Fearnley gruppen en ledende, uavhengig og global leverandør av megler-, analyse-, investerings- og rådgivningstjenester for investorer og selskap involvert i maritime industrier som shipping, offshore og energi. Tjenestene som tilbys er forankret i grundige analyser av shipping og offshore markedene. Gjennom sine datterselskaper tilbyr Astrup Fearnley tjenester innen befraktning, kjøp og salg, kontrahering, rådgivning og analyse. Videre tilbyr gruppen finansielle tjenester som direkteinvesteringer innen shipping, offshore og eiendom, samt investment banking tjenester via Fearnley Securities. Selskapet er representert i Oslo, Paris, Houston, Singapore, Shanghai, Bangkok, Mumbai Seoul, Beijing, Hong Kong og Tokyo. Gruppen har totalt cirka 350 ansatte. FINANCIAL SERVICES Fearnley Securities Fearnley Finans Oslo Debt Capital Markets (DCM), Equity Capital Markets (ECM), M&A. Equity and Credit Sales and Trading, Equity and Credit Research, Direct Investments in Shipping and Offshore Vessels OFFSHORE SERVICES Fearnley Offshore Rig Fearnley Offshore Supply SHIPPING SERVICES Fearnleys Tokyo Seoul Beijing Shanghai Hong Kong Singapore Bangkok Mumbai Oslo Chartering of Tankers, Bulk, LPG, LNG, RoRo and Car carriers. Newbuildings, Sale and Purchase of second-hand vessels, Advisory, Research and Consultancy Services ENERGY TRADING Libra Fearnleys Oslo Houston Singapore Paris Houston Singapore Chartering of Drilling Rigs, Supply- and FPSO Vessels. Newbuildings, Sale and Purchase of Second-Hand Rigs and Drillships. Advisory, Research and Consultancy Services Trades in Naphta, Gasoil, LPG, Refinery Feedstock and Residual Fuel Oil. 4 5

4 VIRKSOMHETSOMRÅDER Fearnley Securities er organisert rundt fire virksomhetsområder; Corporate Finance Fearnley Securities corporate finance avdeling tilbyr rådgivning knyttet til børsnoteringer, fusjoner, oppkjøp, salg og restruktureringer, samt tilrettelegging og innhenting av egen- og fremmedkapital. Avdelingen består av erfarne rådgivere med lang transaksjonserfaring fra nasjonale og internasjonale transaksjoner. I 2013 så vi en betydelig økning i corporate relatert virksomhet særlig knyttet til utvalgte sub-segmenter av shipping sektoren. Vi deltok som hoved- og medtilrettelegger i en rekke nasjonale og internasjonale emisjoner, som i sum reiste cirka USD 2.5 milliarder i egen- og fremmedkapital for våre kunder. FEARNLEY SECURITIES AS INNLEDNING Fearnley Securities er et norskregistrert verdipapirforetak med kontor i Oslo og medlemskap på Oslo Børs. Selskapet ble stiftet i 1987 og er et heleid datterselskap av Astrup Fearnley AS. Fearnley Securities tilbyr tjenester innen megling og analyse av aksjer og obligasjoner, strategisk og finansiell rådgiving ifm børsnoteringer, fusjoner, oppkjøp og restruktureringer, samt tilrettelegging av emisjoner i egen- og fremmedkapital. Selskapet har et særskilt fokus på maritime industrier som shipping, offshore og energi. Selskapets hovedmål er å være en preferert, uavhengig og analysefokusert finansiell rådgiver for norske og internasjonale investorer og selskap som er involvert i maritim virksomhet. Fearnley Securities er nært knyttet opp til sine søsterselskap i Astrup Fearnley gruppen. Dette setter selskapets kommersielle virksomhetsområder i en særstilling hva gjelder tilgang til markedsekspertise og industrielt nettverk innen shipping og offshore. Megling Fearnley Securities megler-team består av erfarne aksje- og obligasjonsmeglere med lang fartstid innen megling av norske og globale verdipapir. Fearnley Securities legger stor vekt på analyse- og kunnskapsbasert megling. Kombinasjonen mellom dedikert bransjefokus og global dekning av institusjonelle investorer danner grunnlaget for en solid plasseringsevne ved innhenting av egen- og fremmedkapital på vegne av shipping og offshore selskaper i vekst. Analyse Analyseavdelingen er delt opp i fagområdene Shipping, Offshore og Energi, som igjen er delt opp i produktområdene Aksjer og Obligasjoner. Analyseavdelingen har et sterkt fokus på å tilby et velfundert globalt analyseprodukt med kreative og innovative vinklinger som gir våre kunder merverdi i sine beslutningsprosesser. I sum dekker analyseavdelingen cirka 100 børsnoterte shipping, offshore og energiselskap notert på børser i Asia, Nord-Amerika og Europa. En viktig del av selskapets analysevirksomhet er å knytte investorer og selskaper sammen. Dette gjøres primært i form av nasjonale og internasjonale selskapsroadshows. I 2013 tilrettela vår Corporate Access virksomhet for flere hundre møter over hele verden mellom selskaper, våre egne analytikere og institusjonelle investorer. Videre arrangerte vi shipping & offshore konferanser i hhv Oslo, London og New York. Forretningsstøtte Fearnley Securities forretningsstøtte består av selskapets operasjonelle funksjoner som Compliance, Oppgjør, Finans/Regnskap, IKT og Administrasjon. 6 Forretningsstøtte er nært knyttet opp til selskapets kommersielle aktiviteter for å sikre etterlevelse av foretakets forpliktelser etter lover, regler, forskrifter, samt interne instrukser og rutiner. Videre er det et stort fokus på å besørge at selskapet til en hver tid har robuste systemer som sikrer pålitelighet og rettidighet i oppgjørsfunksjonen og annen rapportering. 7

5 VERDIER Fearnley Securities har utviklet seg betydelig siden etableringen i 1987, hovedsakelig drevet av endringer i det regulatoriske rammeverket, økt globalisering, modernisering innenfor shipping og offshore industrien og en stadig mer sofistikert kundebase. For å sikre konkurransedyktighet og dermed overlevelse i en bransje som preges av intensiv nasjonal og global konkurranse er det viktig for selskapet å samles om visse verdier og prinsipper. Noen av disse prinsippene er så fundamentalt viktig for vår virksomhet at de fortjener å beskrives i noe mer detalj. INTEGRITET - Fearnley Securities skal utøve god forretningsskikk og ha åpen dialog med tilsynsmyndigheter, bransjeorganisasjoner, myndighetsorganer og andre interessenter, slik at våre kunder og offentligheten har tillitt til våre leveranser, vurderinger og beslutninger. Vi skal utøve fair-play og aldri snakke nedsettende om våre konkurrenter. KOMPETANSE Fearnley Securities skal levere kunnskapsbasert megling, finansiell rådgivning og analyse. Selskapet skal ha en global dekning og tilnærming til analyse, kunder og markeder. Vi skal være et stimulerende selskap som oppmuntrer og tilrettelegger for organisk vekst og intern kompetanseutvikling. KREMMERÅND Fearnley Securities skal tenke lønnsomhet i hverdagen ved å søke kreative og kostnadseffektive løsninger for å maksimere våre kunders avkastning. FREMOVERLENT Fearnley Securities skal være faglig nysgjerrige og proaktivt utfordre vedtatte sannheter i den hensikt å utvikle nye og kreative løsninger for våre kunder. Vi skal være endringsvillige. VI ORIENTERT Fearnley Securities verdsetter ekstraordinære enkeltprestasjoner, men våre stolteste øyeblikk har kommet som et produkt av at våre ansatte har jobbet sammen i team for våre kunders beste. Samtlige ansatte i Fearnley Securities er ambassadører for Astrup Fearnleys historie, merkevare og omdømme. Vår suksess har vært, og vil fortsette å være, avhengig av den tillitt våre kunder viser oss. Alt vi gjør hvert råd, hver transaksjon vi gjennomfører og hver samtale vi tar del i skal gjennomføres med den største integritet og etterlevelse av god forretningsskikk og høy etisk standard. Erfaring viser at hvis vi som selskap kan levere på ovennevnte så vil vår egen suksess følge. STYRETS BERETNING MÅL FOR VIRKSOMHETEN Fearnley Securities AS sitt hovedmål er å være en preferert, uavhengig og analysefokusert finansiell rådgiver for norske og internasjonale investorer og selskaper innenfor sektorene shipping, olje-service, og energi. Selskapet skal ha en global dekning og tilnærming til analyse, kunder og markeder. Fearnley Securities AS skal være et selskap med integritet og høy etisk standard. Selskapet skal utøve sitt daglige virke med god forretningsskikk og ha åpen dialog med tilsynsmyndigheter, bransjeorganisasjoner, myndighetsorganer og andre interessenter. Selskapets styre og ledelse ønsker å innrette virksomheten slik at kunder og offentligheten har tillitt til selskapets leveranser, vurderinger og beslutninger. VIRKSOMHETEN Fearnley Securities AS er et norskregistrert verdipapirforetak med kontor i Oslo og medlemskap på Oslo Børs. Selskapet ble stiftet i 1987 og er et heleid datterselskap av Astrup Fearnley AS. Fearnley Securities tilbyr tjenester innen megling og analyse av aksjer og obligasjoner, strategisk og finansiell rådgiving ifm børsnoteringer, fusjoner, oppkjøp og restruktureringer, samt tilrettelegging av emisjoner i egen- og fremmedkapital. Selskapet har et særskilt fokus på maritime industrier som shipping, olje-service og energi. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet er ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. Selskapet har ikke hatt forsknings- eller utviklingsaktiviteter i ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet i selskapet er godt og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Det er lite sykefravær i selskapet og det er ikke registrert skader eller ulykker i året som har gått. 8 9

6 LIKESTILLING Fearnley Securities AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. I sin rekrutteringspolitikk søker selskapet bevisst å tiltrekke seg de aller dyktigste, uten å diskriminere på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion eller andre faktorer. FREMTIDIG UTVIKLING I tillegg til selskapets egen innsats og utvikling er Fearnley Securities sin inntjening påvirket av den generelle aktiviteten i finansmarkedene og aktiviteten innfor shipping og offshore spesielt. Markedet for verdipapirtjenester er svært konkurranseutsatt. Omsetningsvolumene i annenhåndsmarkedet for aksjer har stabilisert seg på historisk lave nivåer. I motsetning til aksjemarkedet så er obligasjonsmarkedet i sterk vekst. Ikke bare hentes det inn rekordbeløp i førstehåndsmarkedet, men også annenhåndsomsetningen i kredittobligasjoner øker. Med den utviklingen vi har sett de siste årene, er obligasjonsmarkedet blitt en stadig viktigere finansieringskilde for næringslivet. Med strammere utlånspraksis i bankene er det grunn til å anta at obligasjonsfinansieringen vil øke ytterligere i årene fremover. Fearnley Securities har en nøktern kostnadsstruktur og solid balanse og er således godt rustet til å takle markedsmessige utfordringer. Styret har et optimistisk grunnsyn og ser positivt på selskapets muligheter, både i 2014 og på lengre sikt. REDEGJØRELSE FOR REGNSKAPET Fearnley Securities AS hadde i 2013 driftsinntekter på NOK mot NOK i Driftsresultatet ble NOK , mot NOK i Årsresultat utgjorde NOK , mot NOK i Selskapets bokførte eiendeler pr utgjorde NOK Selskapets gjeld utgjorde NOK , mens selskapets bokførte egenkapital utgjorde NOK Styret er av den oppfatning at betingelsen om fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret kjenner heller ikke til hendelser etter balansedagen som krever særskilte opplysninger. RESULTATDISPONERING Årets resultat viser et overskudd på NOK som foreslås disponert som følger: Overført til annen egenkapital: NOK Avgitt konsernbidrag (etter skatt): NOK Oslo, 28. mars 2014 FINANSIELL RISIKO OG INTERNKONTROLL Selskapets finansielle risiko er knyttet til egenhandel og kundehandel. Finansielle risiko består i hovedsak av markedsrisiko, kredittrisiko, motpartsrisiko og oppgjørsrisiko. Styret har sørget for utarbeidelse av et internkontrollsystem som vektlegger de vesentlige risikofaktorene i selskapet. Det er implementert instrukser, fullmakter og rutinebeskrivelser samt kontroller av de ulike prosessene i virksomheten. Risikobildet overvåkes løpende og ledelsen gir jevnlig rapport til styret. Jon-Aksel Torgersen (styreformann) Harald Moræus Hanssen (styremedlem) Ellen Merete Hanetho (styremedlem) Lars Jacob Bø (styremedlem) Rolf Johan Ringdal (styremedlem) Even Matre Ellingsen (daglig leder) 10 11

7 RESULTATREGNSKAP BALANSE - EIENDELER Note Driftsinntekter og driftskostnader Kurtasje- og nettohandler Emisjons- og rådgivningsvirksomhet Egenhandel Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Tap på fordringer Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen finansinntekt Rentekostnad fra foretak i samme konsern Annen finanskostnad Netto finansresultat Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 12 Utsatt skattefordel Hjemmeside Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 4 Inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 5 Investeringer i aksjer Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer på verdipapirforetak Fordringer på selskap i samme konsern Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Overføringer: Avsatt annen egenkapital 0 0 Overført til annen egenkapital Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Sum overføringer Investeringer Markedsbaserte aksjer 0 0 Markedsbaserte obligasjoner 0 0 Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 0 0 Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

8 BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital 7,8 Aksjekapital ( aksjer á kr 2 000) Overskurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 8 Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 9 Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre langsiktige forpliktelser 0 0 Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld 10 Leverandørgjeld Gjeld til kunder Gjeld til verdipapirforetak Gjeld til selskap i samme konsern Betalbar skatt 0 0 Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Tav ved salg/utrangering av driftsmidler Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Pensjonskostnader uten kontanteffekt Endring i konsernmellomværende Endring i mellomværende med kunder og verdipapirforetak Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fa finansieringsaktiviteter Reduksjon/økning av gjeld stille deltager Innskudd stille deltager Innbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd ol. 0 0 Netto endring i bankinnskudd Beholdning av bankinnskudd pr Beholdning av bankinnskudd pr Oslo, 28. mars 2014 Jon-Aksel Torgersen (styreformann) Harald Moræus Hanssen (styremedlem) Ellen Merete Hanetho (styremedlem) 14 Lars Jacob Bø (styremedlem) Rolf Johan Ringdal (styremedlem) Even Matre Ellingsen (daglig leder) 15

9 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Anleggsaksjer Anleggsaksjer vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler omfatter aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner som inngår i handelsporteføljen. Disse postene vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Virkelig verdi er basert på observerbare markedsverdier. Fordringer og gjeld Kundefordringer/fordringer på verdipapirforetak og andre fordringer oppføres til pålydende. Avsetning for tap på krav foretas basert på individuell vurdering av de enkelte fordringer. Mellomværende med kunder og verdipapirforetak er presentert brutto. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Inntektsføring Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kurtasje fra kjøp og salg av finansielle instrumenter inntektsføres ved handelsdato. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Inntekter knyttet til gjenkjøpsavtale og omvendt gjenkjøpsavtale med varighet under 1 måned anses som påløpt ved avtaleinngåelse

10 NOTE 2 Driftsinntekter Kurtasje og nettohandel Emisjons- og rådgivningsvirksomhet Egenhandel Annen driftsinntekt Sum NOTE 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønn og feriepenger Folketrygdavgift Pensjoner Andre ytelser Sum Ytelser til administrerende direktør Lønn til Eivind Hadler Olsen Lønn til Even Matre Ellingsen Annen godtgjørelse til Eiviind Hadler-Olsen Annen godtgjørelse til Even Matre Ellingsen Sum Det er kostnadsført kr i godtgjørelse til styret i 2013 og kr i Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr. I tillegg kommer andre tjenester med kr. LEDERLØNNSFASTSETTELSE I FEARNLEY SECURITIES AS Fearnley Securities AS godtgjørelsespolitikk skal være forankret i selskapets forretningsstrategi og skal til enhver tid være forenlig med dets risikotoleranse og langsiktige interesse slik disse er definert i selskapets policy og retningslinjer for risikostyring og internkontroll. Medarbeiderne får sin godtgjørelse i tråd med individuelle ansettelsesavtaler. Fearnley Securities AS har etablert visse hovedprinsipper for selskapets godtgjørelsesstrategi. Disse prinsippene gjelder generelt, men vil ha ulik anvendelse på de forskjellige godtgjørelsesordninger, virksomhetsområder og stillingskategorier. Foretakets godtgjørelsesordning består for tiden av følgende hovedelementer: Fast arbeidsgodtgjørelse, variabel godtgjørelse, pensjons- og forsikringsordninger, naturalytelser og utgiftsgodtgjøring. Administrerende direktør, CFO, Leder Meglervirksomheten, Leder Analyse, Leder Corporate Finance, Leder Business Support & Compliance, Compliance medarbeidere og Oppgjørsleder inngår i godtgjørelsesordningen for ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for selskapets risikoeksponering, ansatte med kontrolloppgaver og tillitsvalgte, jf. forskrift av om godtgjørelsesordningen i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Med fast godtgjørelse menes fastlønn til ansatte. Den variable godtgjørelsen skal komme i tillegg til fast godtgjørelse. Av tildelt variabel godtgjørelse skal 50% umiddelbart etter regnskapsavslutning utbetales i kontanter, mens resterende 50% holdes tilbake og klassifiseres som betinget kapital. Den betingede kapitalen er et betinget pengekrav mot selskapet der midlene holdes tilbake av selskapet og utbetales til den ansatte i kontanter med 1/3 hvert år over en treårsperiode. Fearnley Securities AS har ikke regler om fast sluttvederlag i sine ansettelsesavtaler. For 2013 har ansatte som inngår i godtgjørelsesordningen for ledende ansatte, m.m. en samlet fast godtgjørelse i henhold til ansettelsesavtaler på NOK For 2013 er det avsatt for ansatte som inngår i godtgjørelsesordningen en samlet variabel godtgjørelse på NOK NOTE 4 Varige driftsmidler Hjemmeside Inventar, kontor- og datamaskiner Anskaffelseskost Avgang/utrangering Nedskrivning 0 0 Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid Avskrives ikke 4 år Avskrivningsplan Nedskrives kun ved verdifall Lineær 18 1 Fast lønn ved siste lønnsjustering i

11 NOTE 5 Aksjer og andelere foretak m.v. Selskapet har ingen egenbeholdning i finansielle instrumenter pr Selskapet oppbevarer 882,97 mill. kr i klientmidler (finansielle instrumenter) hos tredjepart, mens klientansvaret beløper seg til 882,97 mill. kr (finansielle instrumenter). NOTE 9 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser Konsernet Astrup Fearnley AS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte gjennom Fearnleys Pensjonskasse. Ordningen omfatter 51 ansatte pr , hvorav 2 medlemmer mottok pensjon i Fremtidige ytelser er avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og størrelsen på ytelsen til Folketrygden. NOTE 6 Bankinnskudd Av bankinnskudd er kr bundet i skattetrekksmidler. I tillegg oppbevarer selskapet 67,16 mill. kr i klientmidler (bankinnskudd) hos tredjepart, mens klientansvaret beløper seg til 25,38 mill. kr. Overdekning på 41,78 mill. kr er hensyntatt i balansen under Andre kortsiktige fordringer. Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekonstnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Planendring/avkortning Amortisering estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad NOTE 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Fearnley Securities AS er heleid datterselskap av Astrup Fearnley AS. NOTE 8 Egenkapital Annen Aksjekapital Overkurs innskutt EK Annen EK Sum EK Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Årets resultat Avgitt konsernbidrag (etter skatt) Mottatt konsernbidrag (etter skatt) EK pr. 31. desember Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,4 % 4,2 % 4,0 % Forventet lønnsregulering 4,0 % 3,5 % 3,8 % Forventet pensjonsøkning 3,8 % 3,3 % 3,5 % Forventet frivillig avgang 0-8% 0-8% 0-8% Forventet avkastning av fondsmidler 4,3 % 4,0 % 4,4 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring

12 NOTE 10 Leverandørgjeld NOTE 12 Skattekostnad Astrup Fearnley AS Øvrige leverandører Sum NOTE 11 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Fearnley Finans AS Sum Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Skatt på avgitt konsernbidrag Endring i utsatt skatt Virkning av endring i skatteregler Årets skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt i balansen Avsatt for mye/for lite tidligere år Avgitt konsernbidrag 0 0 Betalbar skatt i balansen 0 0 Andre fordringer Astrup Fearnley AS Fearnley Finans AS Sum Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Resultat før skattekostnad Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) Leverandørgjeld Astrup Fearnley AS Astrup Fearnley AS 0 0 Sum Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Avsatt for mye/for lite tidligere år Skattemessig fradrag ved salg av verdipapirer Deltakerlignede selskap Effekt av endret skattesats fra Annen kortsiktig gjeld Astrup Fearnley AS Sum Skattekostnad Effektiv skattesats 27,02 % 26,50 % 22 23

13 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring: NOTE 15 Kapitaldekning (1.000) Deltakerlignet selskap Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse Gevinst- og tapskonto Driftsmidler Pensjoner Fremførbart underskudd Sum Netto ansvarlig kapital Kreditt-, motparts- og forringelsesrisiko Oppgjørsrisiko Posisjons-, valuta og varerisiko Netto utsatt skatt i balansen Operasjonell risiko (standardmetoden) NOTE 13 Pantsettelser og garantier mv. Selskapet har avgitt negativ pantsettelseserklæring i favør av DNB ASA i forbindelse med innvilget kassekredittkontrakter på 10 mill. kr. Selskapet har også pantsatt sine enkle pengekrav til DNB ASA i forbindelse med oppgjørsgarantier ovenfor Norges Bank og VPS. Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 34 % 27 % NOTE 14 Poster som er sammenslått Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum I 2013 er det foretatt omklassifisering av enkelte finansposter til andre driftskostnader. Effekten av en slik omklassifisering i 2012 vill vært 1,67 mill. kr

14 REVISORS BERETNING 26 27

15 Fearnley Securities AS Grev Wedels plass 9 P.O.Box 1158 Sentrum N-0107 Oslo, Norway Phone: Fax: An Astrup Fearnley Company 28

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS ÅRSRAPPORT 2013 Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter EnterCard Norge AS STYRETS BERETNING Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Foto:: Marit Hommedal

Foto:: Marit Hommedal Foto:: Marit Hommedal Regnskap 2014 VÅRE NØKKELTALL 2014 2013 2012 i mill nok Inntekt 397,9 367,9 393,2 Lønnskostnad 283,7 264,5 264,5 Avskriving 1,8 1,8 1,3 Driftskostnad 112,8 111,0 128,2 DRIFTSRESULTAT

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Bærum 27.01.2015 KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer