Styrets årsberetning og regnskap 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning og regnskap 2010"

Transkript

1 Styrets årsberetning og regnskap 2010

2 samarbeid inspirasjon resultat innsats kompetanse Der gode idéer blir til lønnsomme bedrifter

3 Styrets årsberetning 2010 Forskningsparken i Oslo har i 2010 valgt å konsentrere sin virksomhet omkring fire hovedaktiviteter: drive et effektivt næringsbygg tilrettelagt for selskaper i vekst, som ønsker å være i et miljø med høy grad av nyskapning og entreprenørskap og i et bygg som fungerer som felles møteplass forvalte en lønnsom innovasjonsvirksomhet hvor det investeres tid og finansielle ressurser i oppstartsselskaper med sikte på å oppnå rask vekst utvikle en nettverksvirksomhet som tar sikte på å drifte verdidrivende og nyskapende nettverksaktiviteter innenfor fremtidige viktige industriklynger i Norge tilby en kompetanseutviklingsaktivitet som utdanner og lærer opp gründere, selskaper og selskapenes støtteapparat til å oppnå en rask og sunn vekst Forskningsparken er fullt utleid til drøyt 150 virksomheter. I 2010 startet vi byggingen av vårt siste byggetrinn, med ytterligere 7500 m2 kontorareal. Ferdig utbygget vil Forskningsparken i Oslo romme ca m2 næringslokaler og være en av de største «Science Parks» i Europa. Forskningsparken AS har som selskap både forretningsmessige og samfunnsmessige mål. Våre forretningsmessige mål er å oppnå en lønnsom og bærekraftig drift på tvers av alle våre aktiviteter. Våre samfunnsmessige mål er primært forankret i målsettingen om å bidra til større grad av innovasjon, entreprenørskap og nyskapning i Oslo generelt og i Gaustabekkregionen spesielt. Økonomi Forskningsparken AS hadde i 2010 en omsetning på kr. 86,0 mill., mot kr. 80,7 mill. i Åpning av nytt P-hus, tilskudd til nettverksaktivitet (Oslo Medtech) og kompetanseutviklingsprogram for oppstartsselskaper bidrar til omsetningsveksten. Resultatet i Forskningsparken AS ble et underskudd på kr , mot overskudd på kr i Det foreslås at årets underskudd dekkes av annen egenkapital. Resultatet i Forskningsparken konsern 2010 ble et underskudd på kr. 2,3 mill. Selskapets egenkapital var kr. 99,0 mill. pr og utgjorde 87,7 % av totalkapitalen. Det har ikke vært økning i selskapets aksjekapital i 2010 som pr utgjorde kr. 5,46 mill. Konsernets bokførte egenkapital var kr. 95,5 mill. ved utgangen av året. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av selskapets og konsernets virksomhet og dets stilling pr I henhold til styrets vurdering tilfredsstiller selskapets egenkapital aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital. Selskapets likvide situasjon anses som tilfredsstillende. Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede, og det er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av selskapets stilling. Verdiskaping Et hovedmål for Forskningsparken er å bidra til nyskaping og å hjelpe bedrifter med å vokse. Dette gjøres primært gjennom en inkubator der mindre selskaper får gode vekstbetingelser. Forskningsparkens Inkubator skal være det foretrukne lokaliseringsstedet for selskaper i tidlig vekstfase. I inkubatoren får selskapene tilgang til effektiv fysisk infrastruktur og hjelp til å utvikle virksomhetene til kommersielle suksesser. Elleve virksomheter var ved utgangen av 2010 lokalisert i Inkubatoren. Fire ansatte arbeidet med aktiv oppfølging av bedriftene i inkubatoren. Målet for inkubatoren er å utvikle selskaper slik at ansvaret for videre utvikling og investering kan overtas av andre miljøer. Forskningsparken investerer også direkte i virksomheter, i egen regi eller via Springfondet, som er et venturefond etablert i samarbeid med Kistefos. Tilgangen til kapital for selskaper i tidligfase er meget begrenset i Norge, og Forskningsparken spiller en viktig rolle som bidragsyter av kapital og kompetanse for teknologibaserte oppstartsselskaper. Forskningsparken skal investere i og verdiutvikle teknologibaserte selskaper både gjennom direkte engasjement og gjennom Springfondet. Springfondet skal følge opp de selskapene i Forskningsparken med størst verdipotensial. Forskningsparken og Springfondet hadde pr eierandeler i ca. 40 selskaper. Det er igangsatt salgsprosesser i selskaper hvor Forskningsparken ikke lenger har et Årsberetning

4 aktivt bidrag og hvor verdiutviklingspotensialet vurderes å være begrenset. Formålet er å frigjøre kapital til rekruttering av nye selskaper. Arbeidet med rekruttering av gründertalenter og oppstartsselskaper til Forskningsparken har også vært en sentral del av aktiviteten til investeringsvirksomheten i Etablering av samarbeid med Universitetet i Oslo sin TTO, Inven2 AS, har vært en viktig milepæl for dette arbeidet har vært preget av omorganisering og utvikling av ny strategi for innovasjonssatsningen til Forskningsparken. I tillegg har rammebetingelsene for Inkubatoren endret seg betydelig da Inkubatorstipendet til Innovasjon Norge ble avviklet. Dette forverret i vesentlig grad forutsetningene for selskaper som ønsket å etablere ny virksomhet med utgangspunkt i Forskningsparken. Ny strategi er vedtatt av styret og skal implementeres i løpet av 2011, og denne vil ta for seg de endrede forutsetningene for innovasjonsvirksomheten. Nettverk, kompetanse og kommunikasjon 1. juli 2010 overtok Forskningsparken i Oslo innovasjonsvirksomheten til IT Fornebu. All virksomhet, prosjekter, portefølje av inkubatorselskaper og to ansatte i IT Fornebu Visjon AS ble dermed en del av Forskningsparkens organisasjon, og Forskningsparken fikk tilført ny kunnskap, kapasitet og virksomhet innen nettverk- og klyngeutvikling. Høsten 2010 utviklet selskapet sin nye strategi der nettverksvirksomhet fikk en mer sentral plass enn tidligere. Ved å engasjere seg i utviklingen av nettverk og klynger i utvalgte næringer, skal Forskningsparken bygge nære relasjoner til aktørene, skaffe seg næringsspesifikk ekspertise, og etablere en tydelig rolle som samarbeidspartner og arena for aktørenes innovasjonsvirksomhet. Som en del av virksomhetsoverdragelsen fra IT Fornebu Visjon, overtok Forskningsparken rollen som fasilitator for sekretariatet i Oslo Medtech. Oslo Medtech er en medlemsforening som pr hadde 75 medlemmer som utvikler og leverer produkter og tjenester basert på medisinsk teknologi og ehelse-løsninger. Osloregionens sykehus, relevante FoU-institusjoner, investorer og rådgivere er med i nettverket. Oslo Medtech er finansiert gjennom Innovasjon Norges ARENA-program, og har som ambisjon å bidra til at det utvikles en betydelig, internasjonalt anerkjent og konkurransedyktig norsk medtechnæring. I 2010 har Forskningsparken startet en ny satsing på området kompetanseutvikling. Forskningsparken ønsker å være et ledende ressursmiljø i Norge for kunnskap om innovasjon og entreprenørskap og drive dette som et eget virksomhetsområde. Ved å tilby ulike kurstilbud av høy kvalitet, vil Forskningsparken bidra til å styrke og utvikle innovasjonsvirksomheten til de aktørene og næringsmiljøene vi arbeider med. I tillegg vil et slikt kurstilbud synliggjøre Forskningsparkens sterke kompetanse og omfattende nettverk, og derigjennom bidra til å rekruttere flere og bedre samarbeidspartnere og brukere til alle våre øvrige tjenestetilbud. Som et første ledd i denne satsningen ble det fra august etablert et todelt kurstilbud: Build2Grow et kurstilbud for gründere og oppstartsbedrifter - som tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter som enhver gründer vil trenge gjennom de tidlige fasene av selskapets utvikling. Kursprogrammet inneholder 4 5 to dagers samlinger pr. år, pluss en del supplerende halvdags workshops og frokostseminarer. Video av foredrag, slides og verktøy fra alle arrangementene legges fritt tilgjengelig på Forskningsparkens Kunnskapsbank på web. Business Coach Programme et kurstilbud for inkubatorledere, og andre som i offentlig eller privat sammenheng arbeider med å hjelpe oppstartsselskaper til å lykkes. Det arrangeres 4 kurs pr. år. Begge kursprogrammene er finansiert for av EUs KASK Inkubator program, med tilskudd fra en rekke fylkeskommuner i Sør-Norge. Basert på dette, tilbyr Forskningsparken kursene gratis for deltakerne. Som en følge av strategiutviklingen høsten 2010, ble det besluttet å samle selskapets virksomhet på områdene nettverk, kompetanse og kommunikasjon i en felles avdeling med samme navn. Utleie og bygg I løpet av 2010 har det vært et positivt stemningsskifte i markedet for næringsarealer i Oslo. Ledigheten for næringsarealer har falt noe. Det er samtidig et økende skille mellom attraktive og mindre attraktive eiendommer. I siste halvdel av 2010 har det vært en del endringer i Forskningsparkens leietakermasse. Institutt for Informatikk flyttet ut på slutten av året og inn i det nye informatikkbygget til UiO. Høsten 2010 flyttet Norsk Helsenett til andre lokaler i Oslo Sentrum. De frigjorte arealene har i hovedsak blitt fylt opp av eksisterende leietakere og noen nye som har flyttet inn. Forskningsparken har således vært nær 100 % fullt utleid i Det ble i november 2010 besluttet å bygge ferdig det fjerde byggetrinnet over parkeringshuset. Det nye kontorbygget utgjør ca m2 kontorareal, og ferdigstilles i februar Forskningsparken

5 Miljø Fysisk miljø Rundt byggene i Forskningsparken og i nærområdet forøvrig er det et mål at utomhusarealene skal være funksjonelle og ha en høy estetisk kvalitet. Gjenåpning av Gaustadbekken og etablering av en ny gang- og sykkelvei forbi Forskningsparken er virkemidler for dette. Utomhusarbeidene er godt i gang og vil bli ferdigstilt i 2012 når nytt kontorbygg står ferdig. Sammen med andre aktører og lokale interessenter deltar Forskningsparken aktivt i «Miljøforum for Gaustadbekkdalen» og «Driftsforum for Gaustadbekkdalen» for å utvikle gode løsninger og ivareta miljøhensyn best mulig. Fremtidsutsikter Utsiktene for 2011 vurderes som gode. Forskningsparken har en helhetlig tilnærming til hvordan man ønsker å arbeide for å skape størst mulig verdiskapning og entreprenørskap i Osloregionen, og har tilgang på ressurser for å sette strategien ut i livet, selv om tilgangen på finansiering fra det offentlige har blitt betydelig redusert i På byggsiden er Forskningsparken fullt utleid og har god tilgang til nye og interessante leietakere når det blir ledige lokaler. Det nye P-huset har hevet kvaliteten på bygningsmassen og vårt siste byggetrinn med m2 kontorer er planlagt ferdigstilt i februar Organisasjon og arbeidsmiljø Ved årets slutt besto organisasjonen av 18 fast ansatte. I tillegg var det engasjert 2 rådgivere på deltid i eiendomsavdelingen. Selskapets styre besto av seks medlemmer, hvorav to kvinner. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt og har derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i Sykefraværet har i 2010 vært 2,9 %. Selskapet ivaretar kravene til helse, miljø og sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Oslo, 14. april 2010 Kristin Clemet styrets leder Jan Henrik Arvesen styremedlem Frode Meinich styremedlem Ole M Sejersted styremedlem Gunnar Leganger styremedlem Silje Aspholm Hole styremedlem Karl Christian Agerup Adm. Direktør Årsberetning

6 Resultat 2010 DRiFtSiNNteKteR Note Note Salgsinntekter Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Gevinst ved salg av anleggsmiddel Sum driftsinntekter DRiFtSKOStNaDeR Leiekostnader lokaler for fremleie ,5 Lønnskostnader 4, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FiNaNSiNNteKteR Og FiNaNSKOStNaDeR Inntekt på investering i datterselskap Andel resultat i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Renteinntekter Andre finansinntekter Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnader Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skatt SKatteKOStNaD Skattekostnad på ordinært resultat Årets underskudd OVeRFØRiNgeR Og avsetninger: Avsatt til utbytte Overført fra fond for vurderingsforskjeller Overført fra annen egenkapital Overført til annen egenkapital Sum overføringer og avsetninger 4 Forskningsparken

7 Note Note anleggsmidler immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler VaRige DRiFtSMiDleR Tomter og bygninger 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy, 6, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler FiNaNSielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til selskap i samme konsern Balanse pr. 31. desember Investeringer i tilknyttet selskap Andre aksjer og andeler Fordringer på tilknyttet selskap Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMlØpSMiDleR FORDRiNgeR Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer og tidsavgrensninger Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM eiendeler april 2011 Kristin Clemet styrets leder Jan Henrik Arvesen styremedlem Gunnar Arne Leganger styremedlem Årsberetning

8 Balanse pr. 31. desember Note Note egenkapital innskutt egenkapital ,15 Aksjekapital 14, Overkursfond Sum innskutt egenkapital OpptjeNt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital gjeld avsetning FOR FORpliKtelSeR Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt ,11 Andre avsetninger for forpliktelser 10, Gjeld til kredittinstitusjoner Sum avsetning for forpliktelser KORtSiKtig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM egenkapital Og gjeld Ole M Sejersted styremedlem Silje Aspholm Hole styremedlem Frode Meinich styremedlem Karl Christian Agerup Adm. Direktør 6 Forskningsparken

9 Kontantstrømoppstilling 1. januar 31. desember 2010 FORSKNiNgSpaRKeN as Beløp i likvider tilført / brukt på virksomheten ( ) ( ) Driftsresultat ( ) /+ Gevinst / tap ved salg av anleggsmidler ( ) + Nedskrivninger på anleggsmidler Ordinære avskrivninger ( ) ( ) Brutto kontantstrøm fra driften /- Finansposter, netto ( ) ( ) ( ) 0 - Betalbar skatt ( ) Netto kontantstrøm fra driften ( ) +/- Endring i arbeidskapitalen ( ) ( ) ( ) A Kontantstrøm fra driften ( ) likvider tilført / brukt på investeringer ( ) ( ) - Investering i varige driftsmidler ( ) ( ) Salg av varige driftsmidler ( ) +/- Endring i andre anleggsmidler ( ) ( ) B Netto likviditetsendring fra investeringer ( ) ( ) likvider tilført / brukt på finansiering ( ) +/- Opptak / nedbetaling av langsiktig gjeld Avsatt utbytte ( ) +/- Omregningsdifferanse/direkte egenkapitalføringer ( ) +/- Kapitalutvidelse / -nedsettelse ( ) C Netto likviditetsendring fra finansiering ( ) a+b+c Netto likviditetsendring gjennom året ( ) Betalingsmidler 1. januar Betalingsmidler 31. desember Årsberetning

10 Noter til selskaps- og konsernregnskapet for 2010 NOte 1 RegNSKapSpRiNSippeR Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Datterselskap/tilknyttet selskap Som tilknyttet selskap regnes selskap hvor Forskningsparken har en eierandel mellom 20% og 50% og hvor Forskningsparken har betydelig innflytelse. Andel i tilknyttet selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. I tråd med Forskningsparkens formål for investering i nystartede bedrifter faller ingen av disse inn under definisjonen tilknyttede selskap selv om eierandelen skulle overstige 20%. Aksjer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. andre aksjer og andeler Andre aksjer og andeler i selskaper som Forskningsparken ikke har betydelig innflytelse i, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringen blir nedskrevet til virkelig verdi dersom det foreligger verdifall og verdifallet ikke er forbigående. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Opptjente ikke mottatte inntekter balanseføres. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. pensjoner Ved regnskapsføring av ytelsesbaserte pensjonsordninger er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Forskningsparken AS og selskaper hvor Forskningsparken AS direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Eierandeler i datterselskap som ikke er ment for varig eie utelates fra konsolidering. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper for hele konsernet. Interne transaksjoner, fortjenester, fordringer og gjeld elimineres. Kostprisen for aksjer og andeler i datterselskaper elimineres i konsernregnskapet mot egenkapitalen i datter på etablerings- eller kjøpstidspunktet (oppkjøpsmetoden).transaksjoner, mellomværende og interne gevinster og tap mellom konsernselskaper er eliminert i konsernregnskapet. Merverdier fordeles på de eiendeler merverdiene refererer seg til og avskrives over eiendelenes antatte levetid. Merverdier som ikke kan henføres til materielle eiendeler klassifiseres som goodwill og avskrives. Konsern Følgende selskaper er innarbeidet i konsernet: Forskningsparken Montessori AS, Forskningsparken Drift AS, Forskningsparken Invest AS, Forskningsparken Invest II AS, Forskningsparken Invest ANS og Forskningsparken Eiendom Hjemmelselskap AS. Forskningsparken AS har 100% av aksjene og stemmeandel i selskapene. Datterselskapene har forretningskontor i Oslo. inntektsføring Husleieinntekter periodiseres over kontraktsperioden. Inntekter fra leietakere som har kjøpt seg ut av kontrakter blir periodisert over gjenværende kontraktstid. Ved ny utleie før utløpet av gjenværende kontraktstid, inntektsføres resterende beløp umiddelbart. Andre driftsinntekter periodiseres etter opptjeningsprinsippet. NOte 2 BUNDNe BaNKMiDleR Skattetrekk Forskningsparken

11 NOte 3 DRiFtSiNNteKteR (tnok) Pr. virksomhetsområde Husleie og andre leieinntekter Lisensinntekter Bidrag til inkubator fra SIVA Foreldreinnbetalinger Statsstøtte og bidrag fra bydeler* Andre inntekter Sum driftsinntekter *) Kommunalt og statlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddene inntektsføres det år tilskuddet mottas. Tilskuddene gis under forutsetning av revisorgodkjent attestasjon av årsoppgave for barnehagen. Oppgave for 2010 er innsendt. NOte 4 lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte M. M Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk I selskapet er det i 2010 utbetalt kr i lønn og feriepenger til daglig leder. I tillegg utgjør summen av andre godtgjørelser kr Daglig leder har, under visse forutsetninger, krav på etterlønn ved fratreden med inntil 1 år. Det er i perioden utbetalt styrehonorar med til sammen kr Det foreligger ingen overskuddsdelings-, eller opsjonsavtaler med daglig leder, styremedlemmer eller andre ledende ansatte. Revisor Beløp ekskl. mva Revisjon Årsregnskap og konsernregnskap Bistand utarbeidelse av ligningspapirer Annen bistand Årsberetning

12 Noter NOte 5 pensjonskostnader Og -FORpliKtelSeR Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnader på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Resultatført avvik pga estimatendringer Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Netto beregnet pensjonskostnad Opptjente forpliktelser Verdi av pensjonsmidler Beregnede pensjonsforpliktelser Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger; Diskonteringsrente 4,6 % 5,4 % Forventet lønnsregulering 4,0 % 4,5 % Forventet pensjonsøkning 1,3 % 1,4 % Forventet G-regulering 3,75 % 4,25 % Forventet årlig avgang 2,0 % 2,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,4 % 5,7 % Morselskapet har etablert en pensjonsordning gjennom forsikringsselskap som gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Det er 22 ansatte som deltar i ordningen. For øvrige ansatte er det etablert en pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). NOte 6 VaRige DRiFtSMiDleR Morselskap tomt/bygn. trans.midler. Kunst Driftsløsøre, inventar totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskr./nedskr Avgang akk. Avskr/nedskr Akk. avskr./nedskr Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 5 år ia 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 10 Forskningsparken

13 Konsern tomt/bygn. trans.midler. Kunst Driftsløsøre, inventar totalt Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akk. avskr./nedskr Avgang akk. Avskr/nedskr Akk. avskr./nedskr Bokført verdi Årets avskrivninger *) Økonomisk levetid 50 år 5 år ia 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær NOte 7 DatteRSelSKap, tilknyttet SelSKap M. V Selskaper i konsernet: Forretn. kontor eierandel Stemmeandel Forskningsparken Montessori AS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Drift AS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Invest AS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Invest II AS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Invest ANS Oslo 100 % 100 % Forskningsparken Eiendom Hjemmelselskap AS Oslo 100 % 100 % Miljøforskningssenteret AS Oslo 50 % 50 % Spring Management AS Oslo 50 % 50 % Springfondet 1A AS Oslo 50 % 50 % Springfondet 1B AS Oslo 50 % 50 % Springfondet 1A KS Oslo 45 % 45 % Springfondet 1B KS Oslo 20 % 20 % Venturelab AS Oslo 25 % 25 % Selskaper eid av mor: andel Kostpris andel res. andel egenkap. Forskningsparken Montessori AS 100 % Forskningsparken Drift AS 100 % Forskningsparken Invest AS 100 % Forskningsparken Invest II AS 100 % Sum datterselskap eid av mor Konsernselskaper: Forskningsparken Invest ANS 100 % Forskningsparken Eiendom Hjemmelselskap AS 100 % Sum konsernregnskaper tilknyttede selskaper eid av mor: Miljøforskningssenteret AS 50 % Spring Management AS 50 % Springfondet 1A AS 50 % Springfondet 1B AS 50 % Springfondet 1A KS 45 % Springfondet 1B KS 20 % Venturelab AS 25 % Nydalen Startup AS 33 % Sum tilknyttede selskaper mor I tråd med Forskningsparkens formål for investeringer i tilknyttede selskap/nystartede bedrifter, faller ingen av selskapene i denne note inn under definisjonen av tilknyttet selskap, se note 1. Årsberetning

14 Noter NOte 8 andre aksjer Og andeler eierandel anskaffelses- kost Balanseført verdi Selskapsnavn Bio-Medisinsk Innovasjon AS 4,40 % Scan AS 3,10 % Ciens Eiendom KS 13,20 % Ciens Eiendom AS 14,70 % Øvrige selskap Sum NOte 9 FORDRiNgeR MeD FORFall SeNeRe enn ett år Fordring på leietaker Lån til Venturelab AS Lån til Springfondet 1A KS Lån til Springfondet 1B KS Andre fordringer Sum fordringer NOte 10 andre avsetninger FOR FORpliKtelSeR Avsetning vei Avsetning på kr gjelder forpliktelse Forskningsparken AS har i forbindelse med ferdigstillelse av adkomstvei til bygget. Reguleringsplanen for området er ikke ferdigstilt. Forskningsparken AS er varslet om at ligningsmyndighetene anser et aksjesalg foretatt i 2004 for ikke å være omfattet av fritaksmetoden. I regnskapene for 2004 ble aksjesalget behandlet som skattefritt. Forskningsparken AS og øvrige selgere av aksjene deler ikke ligningsmyndighetenes syn og har bestridt kravet. Det er ikke gjort avsetninger i regnskapet for det mulige skattekravet som kan beløpe seg til ca kr NOte 11 pantstillelser Og garantier Garantistillelse overfor Oslo kommune NOte 12 MellOMVæReNDe MeD SelSKap i SaMMe KONSeRN Morselskap Fordring Finansielle anleggsmidler Foretak i samme konsern Sum Omløpsmidler Foretak i samme konsern Sum Forskningsparken

15 NOte 13 SKatt årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Fordringer Pensjonsforpliktelse Gevinst og tapskonto Underskudd til fremføring Sum Beregnet utsatt skatt / utsatt skattefordel Betalbar skatt: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 %, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat NOte 14 egenkapital Morselskapet aksjekapital Overkursfond Øvrig egenkapital Sum Egenkapital Årets endringer av egenkapital: Årets resultat Direkte egenkapitalføringer Egenkapital Konsern aksjekapital Overkursfond Øvrig egenkapital Sum Egenkapital Årets endringer av egenkapital: Årets resultat Direkte egenkapitalføringer Egenkapital Årsberetning

16 Noter NOte 15 aksjekapital Og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Forskningsparken AS per består av følgende aksjeklasser: antall pålydende Balanseført A-aksjer B-aksjer Sum B-aksjonærene har ikke krav på utbytte, betaling ved innløsning av aksjer eller likvidasjonsutbytte. Ved utdeling av utbytte til A-aksjonærene og ved andre utdelinger til disse, herunder ved likvidasjon, skal det tilsvarende beløp som ville ha falt på B-aksjene i stedet overføres til ett særskilt fond (stiftelse) som har til formål å fremme det tidligere FOSFORs formål; å fremme forskning, utvikling og rådgivning på vitenskapelig grunnlag i Osloregionen. Dersom noen av B-aksjonærene ønsker å overdra sine aksjer, skal dette skje vederlagsfritt og de skal først tilbys de andre B-aksjonærene som har rett til å overta dem etter samme forhold som de eier B-aksjer. For øvrig er A- og B-aksjene likestilt. eierstruktur De største aksjonærene per var: a-aksjer B-aksjer Sum eierandel Stemmeandel Universitetet i Oslo ,4 % 33,4 % SIVA ,5 % 30,5 % Oslo kommune ,0 % 11,0 % ABB Holding AS ,8 % 1,8 % GE Healthcare AS ,8 % 1,8 % Norsk Hydro ASA ,8 % 1,8 % SINTEF Byggforsk AS ,1 % 1,1 % Handelshøyskolen BI ,0 % 1,0 % Høgskolen i Oslo ,9 % 0,9 % Forskningsstiftelsen FAFO ,9 % 0,9 % Nasjonalt folkehelseinstitutt ,9 % 0,9 % Norsk institutt for luftforskning ,9 % 0,9 % Norsk institutt for vannforskning ,9 % 0,9 % Norsk Regnesentral ,9 % 0,9 % Statens Arbeidsmiljøinstitutt ,9 % 0,9 % Stiftelsen Frishsenteret ,9 % 0,9 % Elkem AS ,9 % 0,9 % Aker Invest II KS ,9 % 0,9 % Alcatel-Lucent Norway AS ,9 % 0,9 % Grand Invest AS ,9 % 0,9 % Dyno Nobel AS ,9 % 0,9 % Aker Solutions AS ,9 % 0,9 % Sum øvrige ,7 % 4,8 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % NOte 16 langsiktig gjeld / pantstillelser Og garantier gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnkapsårets slutt: 2010 Gjeld til kredittinstitusjoner Pantstillelse og lignende: gjeld sikret ved pant Pantelån Eiendeler stilt som sikkerhet: Balanseført verdi pant Varige driftsmidler

17 Revisjonsberetning 2010 Årsberetning

18 16 Forskningsparken

19 Her finner du Forskningsparken: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO Ring Fakta: totalt kvm kontorer, laboratorier og konferansesenter ca 150 bedrifter og forskningsinstitusjoner 1800 personer har arbeidssted her 8 minutter til Oslo Sentralstasjon (med T-bane) IKT, lifescience, miljø, energi og olje/offshore

20 A Affitech AS - AIMS Innovation AS - Aktuar.no - Album2 IKT Amesto Easyaccount AS Amino AS - Apertura AS - Aptina Norway AS - Aquastructures B Biofokus BioGauge AS - Bioindex AS - Biomedisinsk innovasjon - Bioteknologisenteret, UiO C Changetech AS - CICERO Senter for klimaforskning - Comiskey Olsen CONNECT Norge - CONNECT Østlandet - CopyCat AS - CPI AS - CSC AS IKT - Cutehacks AS Cyberbook AS D Dakantus AS - Data Design System AS - Diatec Mono - DPS Supportia - Drug Discovery Laboratory AS E Elecape - Ellycrack AS - Enviro AS Eurosport Norge AS - Evacuaid AS F Forskningsparken Montessori AS Frischsenteret - Fylling Sign Reklame/Labrat Customs G GE Vingmed Ultrasound H Happy Ending AS - Havforskningsinstituttet - Holberg Research - HotSwap Stockholm AB I IMK, Institutt for medier og kommunikasjon - IndCon AS Inferno Nettverk AS - Innovitae AS - Instidata AS - InterMedia UiO - Inven2 AS Iris Informatikk - isky - ITU, Forsknings og kompetansenettverk for IT i Utdanning, UiO K Kappa Bioscience AS - Kjøle BRA AS L Lanestedt Consulting - Lauras AS LFH - Leverandører for helse-norge - Lytix Biopharma AS M MagSeis AS - Matriks AS - Mermaid Norway AS - Meteorologisk institutt (met.no) - Mizar Data - Motech/ Norsk Plasma tekn. N NCMM - Centre of Molecular Medicine Norway - Ncnor AS NetStorm AS - NIA - Nordic Insurance Administration - Nordic Quantum Computing Group AS - NorECs Norwegian Electro Ceramics As - Norges vassdrags- og energidirektorat - Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) Norsk institutt for luftforskning (NILU) - Norsk institutt for naturforskning (NINA) - Norsk institutt for vannforskning (NIVA) - Nor-Tek Teknologisenter AS O Omegatri AS - OptiNose AS OrigoID - Oslo Business Memo AS - Oslo Medtech - Ostomycure AS - Otivio AS Oxymed P Palliance Pharma AS - Polypure - Presentations Media Group AS Protia AS Q QM+ AS R Regenics AS - Registrar AS - Rikshospitalet, seksjon for celle og genterapi, Mikrobiologisk Institutt S Senter for materialvitenskap og nano-teknologi - SMN - Serodus ASA - Setred AS - Sherpa Integration Consulting sirnasense AS - Skansen AS - Smartfish AS - Sodexo - Spring Management AS Start Oslo - Supportia Norge AS - Symphonical - Synthetica AS T Texas Instruments - Transportøkonomisk institutt (TØI) U UiO, gruppe for strukturfysikk Uninett ABC - Universitetet i Oslo, Institutt for geofag (Metos) - Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) V VBPR AS - Venture Lab AS - Vis Technologies AS - VITAS AS W Webdesign AS X XT Software AS reklamebyraet.no

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Dette er IT Fornebu 5. Et spennende år 8. Virksomheten 13. Styrets beretning 19. Konsernregnskap 24. Kontakter 41

Dette er IT Fornebu 5. Et spennende år 8. Virksomheten 13. Styrets beretning 19. Konsernregnskap 24. Kontakter 41 Årsrapport 2009 Dette er IT Fornebu 5 Et spennende år 8 Virksomheten 13 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Kontakter 41 portalbygget Portalbygget gir allerede på god avstand et monumentalt inntrykk.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Bøhmer Entreprenør AS Galterudhallen løpebane og korridor ingen skarpe hjørner! Galterud flerbrukshall Byggherre: Drammen Eiendom Arkitekt og LARK: DRMA Arkitekter

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer