VIL KINA S NYE LEDERSKAP LYKKES MED Å IVARETA ØKONOMISK VEKST OG POLITISK STABILITET?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIL KINA S NYE LEDERSKAP LYKKES MED Å IVARETA ØKONOMISK VEKST OG POLITISK STABILITET?"

Transkript

1 VIL KINA S NYE LEDERSKAP LYKKES MED Å IVARETA ØKONOMISK VEKST OG POLITISK STABILITET? AV Cand oecon Stein Hansen Nordic ConsulEng Group AS, Oslo Oslo ArbeiderparE, Internasjonalt Forum StorEnget, 12. april 2012

2 Den lukkede lederski,e prosessen i Politbyråets stående komite Selv om vi er rimelig sikre på hvem som blir valgt inn i de 7 ledige posisjonene og vet noe om deres bakgrunn, kan vi som står på utsiden kun spekulere hva angår hvilken utviklingskurs de e=er hvert vil velge. Hva har vi så å spekulere med?

3 Til tross for kun e= policsk parc har man innenfor de=e to dominerende og nokså like mekcge fraksjoner; a) prinsene, elicstene, dvs barn (snarere sønner) av Cdligere parctopper, kjennetegnet av sin sterke fokusering på økonomisk vekst og utvikling i de rike kystregionene. Avtroppende Statsminister Wen Jiabao hører Cl her. b) tuanpaier, dvs den folkelige fraksjonen, kjennetegnet av prioritering av sosial stabilitet og en jevnere fordeling av godene i samfunnet. Her finner vi avtroppende president og parcleder Hu Jintao

4 VikCg å merke seg at begge fraksjoner har som felles mål å: - Beholde jerngrepet på befolkningen Sikre parcets maktmonopol ha en offensiv utenrikspolickk gjøre Kina Cl en supermakt i overskuelig Cd Som i USA med sine to dominerende parcer, er det ingen enkel avgrensning av interesser og prioriteringer mellom prinsene og tuanpaiene. Det er mye overlappende på områder som korrupsjonsbekjempelse, miljøbevaring og teknologisk utvikling, men ulike innfallsvinkler Cl løsning på problemene.

5 Fra og med Deng s Cd (e=er Mao s bortgang) har de innvalgte lederne ha= militær og/eller teknisk/ingeniør faglig bakgrunn, og valget av Cltak og virkemidler for å nå de ulike utviklingsmålene har vært preget av ne=opp det. Nå ser vi konturere av en langt mer tverrfaglig sammensa= Stående komite, men med samme prins / tuanpai balanse som nå, men fra høsten av med prins Xi Jinping som parcsekretær og president, og Tuanpai Li Keqiang som statsminister.

6 Selv om nåværende President Hu ser ut Cl å ha må=e akseptere en Wen Jiabao- stø=et prins som sin arvtaker, har han oppnådd å få inn en velutdannet økonom med særlig fokus på miljø og sosial utjevning som Statsminister. De=e er verd å merke seg. En av de anta= nye Tuanpaiene i den Stående komiteen er Li Yuanchao er også økonomi med bl a utdannelse fra USA. Han er dessuten ivrig korrupsjonsbekjemper

7 En tredje økonom blant de anta= nye er prinsen Zhang Dejiang som ne=opp har overta= rollen Cl den nylig sparkede Bo Xilai i Chongqing. Med økonomi- utdannelse fra Nord- Korea og med ansvar for industri- og energipolickk er det vel usikkert hvor sterk pådriver han vil være for en miljøvennlig bærekra,ig utvikling. Hva med de øvrige kandidatenes anta=e interesser og holdninger?

8 Ulike Kina- eksperter synes nokså enige om at tuanpaien Wang Yang fra den rike og progressive Guangdong- provinsen i syd vil være reformvennlig og stø=e Cltak for en mer miljøvennlig og bærekra,ig utvikling med vekt på at næringslivet må kunne klare seg selv og være konkurransedykcg. Nok en prins kandidat med samme liberale økonomiske holdninger er Beijing s Cdligere borgermester Wang Quishan

9 Fra den mekcge Shanghai- eliten er prins Yu Zhengsheng kandidat som er sterkt fokusert på storby- ledet økonomisk vekst og har bred internasjonal kontak_late. Zhang Gaoli fra Tianjin antas å ville være en akcv korrupsjonsbekjemper om han velges inn i den Stående Komiteen. Kina s mekcge Propagandasjef Liu Yunshan (tuanpai) er også sterk kandidat. Med te=e bånd Cl nord- Korea og Venezuela er det neppe liberale reformer og åpenhet han vil drive gjennom.

10 Hva med kjønnsbalansen i toppen? Eneste påtenkte kandidat er den allerede 67 år gamle Liu Yandong som ønsker sterkere medvirkning av ikke- statlige organisasjoner. Dersom hun velges inn blir hun første kvinne i den Stående Komite!

11 I sum kan det se ut som om nye anta=e sammensetningen av den stående komiteen vil være dominert av folk med mer integrert fokusert på så vel miljø-, sosiale-, styringsmessige- og økonomiske reformer samt regionalt balansert utvikling enn hva Clfellet har vært Cdligere. Men den overordnede ovennevnte fellesnevneren består og denne gjelder for begge fraksjonene. Alle de vikcgste dimensjonene i den overordnede filosofien synes å ville bli ivareta=.

12 Kina s BNP har vokst med ca 10% årlig i 30 år. Vil de=e fortse=e? Svaret er NEI. Det er verken mulig eller ønskelig, ei heller av Kina selv. Den historiske post- Maoitske veksten har vært mulig pga massiv flyjng av lav- produkcve jordbruksarbeidere Cl langt mer produkcvt kapital- intensivt bygge- og anleggsarbeid og industri- arbeid i og rundt de store byene og infrastrukturutbygging mellom disse. Mye av veksten skyldes altså overføringsgevinister.

13 Investeringer er veks_remmende i enhver økonomi, og investeringenes andel av BNP i Kina har vært rekordhøye i verdenshistorisk sammenheng og toppet seg med 50% av BNP i Slike byggeboomer har noe demografisk over seg. Boomen leder Cl overkapasitet på f eks boligmarkedet og dermed for man markeds- koreksjoner i form av reduserte boligpriser, og i kjølvannet av de=e redusert igangsejng og reduserte investeringsvekstrater. Kinesiske myndigheter har ønsket en slik dempet investeringsutvikling.

14 ImidlerCd har man parallelt med de=e opplevd nedgang i den private forbruksandelen av BNP Cl ca 30%. De=e er rekordlavt i internasjonal sammenheng. Hvorfor? Den sterke fokuseringen på fysiske investeringer har gå= på bekostning av utviklingen av kreditmarkeder og velferdstjenester har få= folk Cl å spare i stedet for å konsumere.

15 Mange spekulerer på om det er skapt bl a en formidabel boligboble og et gjeldsproblem på provinsnivå som vil resultere i en hard landing for Kinas økonomi, med Tsunami- virkninger på verdensøkonomien som allerede er så sårbar pga finanskrisene i Europa og USA. Jeg tror bekymringene er overdrevne fordi: - Egenkapitalandelen i kinesiske boliger er høy og boligeiere vil tåle et betydelig boligprisfall. - - Kina har ingen utenlandsgjeld Provinsenes gjeld kan håndteres av sentrale myndigheter Jeg forventer en myk landing og videre vekst på et lavere men fortsa= meget høyt, men renere nivå

16 Den kapitalintensive, energiintensive og skitne investeringsboomen som har gi= så høy BNP vekst er ikke bærekra,ig og har resultert i så høye miljø- og sosiale kostnader (tap av natur- og miljøkapital og helseskader/cdlig død) at den reelle økonomiske vekstraten (NNP) kanskje bare er på halvparten av den målte BNP veksten. Den påtvungne e=- barnspolickken slår nå ut i at Clveksten i arbeidsfør befolkning stopper opp, og dermed forsvinner en vikcg veks_aktor, nemlig økt Clgang på arbeidskra,.

17 SamCdig som den samlede økonomisk veksten har vært formidabel og fajgdomsreduksjonen den historisk største på jorden, har de økonomiske og sosiale ulikhetene mellom de rike kyst- provinsene og de fajge innenlandsprovinsene spesielt i Vest- Regionen bare økt og økt. Hvorfor bekymrer de-e den sentrale makteliten?

18 Vest- provinsene si=er på det aller meste av Kina s verdifulle og strategiske mineraler og energi- ressurser. har det aller meste av Kina s fajge og dårligst utdannede befolkning Har 50 av de 55 minortetsfolkeslagene som bor i Kina, og mange av dem snakker ikke Mandarin Grenser Cl Cdligere Sovjet- republikker og Mekongstater preget av sosial vold og uro med grenseoverskridende smi=epotensial.

19 Allerede i 1999 ble det laget en strategi for å stoppe den rakst økende forskjellen i velstandsutvikling mellom de vestlige provinsene og kystprovinsene, men resulatene har la= vente på seg, de omfa=ende infrastrukturinvesteringene Cl tross. Det har vært lagt al_or liten vekt på å håndtere de store kulturforskjellene mellom minoritetsbefolkninger og de dominerende Han- kineserne og de=e har avstedkommet foruroligende sosial uro, ikke minst når man har søkt å løse konfliktene med å fly=e mange Han- kinesere inn i minoritetsprovinser for å overta styringen.

20 Den siste (12- te) Femårsplanen som nå se=es ut i livet fokuserer eksplisi= på disse utjevningsu_ordringene gjennom omfa=ende konkrete finansielle og insctusjonelle Cltak og langt mer eksplisi= hensyntagen Cl og respekt for minoritetsbefolkningenes særtrekk og behov. Miljø- og sosiale kvaliteter vil utgjøre en stadig vikcgere del av folks krav Cl hva den nye ledelsen må levere.

21 Byfolk krever nå konkrete Cltak for å skape renere miljø og på landet rehabiliteres skoger og landbruksjord både ut i fra lokale erosjonstrusler og ut i fra klimaendringsbekymringer som opptar stadig flere kinesere. I lys av slike u_ordringer står stabilisering og fortsa= regional kontroll mer sentralt enn noen gang for både nye prinser og tuanpaier som nå overtar styringen av Kina.

Working Paper Series 6/10

Working Paper Series 6/10 Working Paper Series 6/10 HVA KINA VIL Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management HVA KINA VIL Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Hvordan vil verden se ut i 2020?

Hvordan vil verden se ut i 2020? Hvordan vil verden se ut i 2020? Rapport til FN-Sambandet Ole Jacob Sending Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) November, 2014 1 Innledning Det er umulig å forutsi den politiske utviklingen i forholdet

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT CHILE. JANUAR 2014

HALVÅRSRAPPORT CHILE. JANUAR 2014 HALVÅRSRAPPORT CHILE. JANUAR 2014 Politisk. Michelle Bachelet tiltrådte som president 11. mars og har med et solid flertall i Kongressen satt i gang arbeidet med de mest emblematiske reformene i sitt valgprogram,

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER. Arne Jon Isachsen CME/BI. Januar 2015. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 1/15 MYE VIL HA MER Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2015 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 Mye vil ha mer Kina er tjent med den valutapolitikken

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken 319 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

Fremtidens arbeidsliv

Fremtidens arbeidsliv infuture Gjennom trendanalyse kan vi se konturene av et fremtidens arbeidsliv med andre egenskaper enn dagens. Arbeidsgivernes evne til å motivere sine medarbeidere vil handle om mer enn monetær avlønning.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Hvordan få mer glede ut av kommunene?

Hvordan få mer glede ut av kommunene? Hvordan få mer glede ut av kommunene? Om middelklassens press mot velferdsmonopolet Av Jørn Rattsø Kommunesektoren framstår som et sammenhengende problemområde. Det haster med å gi brukerne en sterkere

Detaljer