Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET"

Transkript

1 Arbeidsmarkedsinformasjon Skogfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

2 Om skogen i Norge Skognæringen inkludert sagbruks- og treforedlingsindustrien er en av Norges største fastlandsindustrier. Det er stort biologisk mangfold knyttet til skog. Videre er skogen friluftsområde for store befolkningsgrupper og område for jaktutøvelse. Skogen dekker ca 37 % av Norges areal. 24 % av landarealet er produktiv skog. Hvor jobber forstkandidatene og skogingeniørene? Forstkandidater (tilsvarende mastergrad) og skogingeniører (tilsvarende bachelorgrad og tidligere skogtekniker) arbeider på ledende nivåer eller som rådgivere, forskere, planleggere og spesialister innenfor ulike områder. Eksempler er offentlig forvaltning, privat og offentlig rådgivning, skogforvaltning, skogbruksplanlegging, forskning og utmarksforvaltning. Dessuten er det også en del skogutdannede som finner sitt arbeidsmarked utenfor den tradisjonelle skogbransjen. Skogingeniørene jobber i større grad i privat sektor enn forstkandidatene. Skogeiersamvirket og skogplanselskapene er en viktig arbeidsplass for skogingeniørene, men også i fjellstyrene (fjelloppsynsmenn) og i Statskog SF er det ansatt mange. Videre jobber mange i offentlig forvaltning, særlig i kommunene. Prosentvis fordeling etter ansettelsesforhold (sektor): Arbeidsmarkedssektor Andel Statlige virksomheter 22 % Kommunale bedrifter og virksomheter 44 % Private bedrifter og virksomheter 34 % Hvilke titler finnes innen skogfag? I Norge er det på UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås) man har kunnet ta mastergrad/hovedfag i skogbruk og få tittelen forstkandidat. 2 Arbeidsmarkedsinformasjon

3 Skogingeniør har utdannelse fra høgskole og får i dag bachelorgrad. Noen høgskoler tilbyr også masterutdanning. Hva er en skogingeniør? En skogingeniør gir teknisk hjelp og veiledning om metoder og problemområder innen skogbruk og viltstell. Sentrale arbeidsoppgaver vil g jerne være å gi råd om kvalitetsheving, produksjonseffektivitet og hvordan en bevarer miljø- og naturressurser, hvordan håndtere angrep av skadedyr og å foreslå aktuelle tiltak ved jorderosjon. Hva er en forstkandidat? En forstkandidat har grunnleggende kunnskaper om skog, skogforvaltning og skogindustri og har g jennom studiet tilegnet seg kunnskap om økologi, skogteknikk, om trevirkets egenskaper og muligheter og om produktutvikling og økonomi. Tenk utradisjonelt ved jobbsøking! En forstkandidat vil kunne planlegge skogbehandling og skogsdrift og har kompetanse til å bestyre en skogeiendom. Arbeidsmarkedsinformasjon 3

4 Noen arbeidsgivere som ansetter forstkandidater og skogingeniører: Stat Brønnøysundregistrene Departementene Direktoratet for naturforvaltning Domstoladministrasjonen Forsvaret Forsvarsbygg Fylkesmannsembetene Høgskolene Mattilsynet Norges vassdrags- og energidirektorat Norsk Institutt for Skog og Landskap Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Politihøgskolen Senterpartiets Stortingsgruppe Statens landbruksforvaltning Statens naturoppsyn Statens vegvesen Statistisk sentralbyrå Sysselmannen på Svalbard Universitetene Kommune Fylkeskommune Kommunalt foretak Kommune Videregående skole Privat A/L Settefisk Agder Telemark Planselskap A/S Akershus og Østfold Virkestransport AS Aleris Ungplan og Boi AS ALF as - Senter for arbeidslivsforberedelse Allskog BA Alsaker Fjordbruk AS Areal og Eiendom AS Arendal Boligbyggelag AS Helge-Rein-By Brug AT Skog AT Skog BA Begna Bruk AS Bondelagets Servicekontor AS Borregaard Skoger Brede Bredesen Opset By Brug AS COWI AS Det Kgl. Selskap for Norges Vel Det norske Skogfrøverk Det norske Skogselskap Eidsvoll Almenning Finnmarkseiendommen Fjellstyrene FMC Kongsberg Subsea AS 4 Arbeidsmarkedsinformasjon

5 FORAN Norge AS Førde I.L Fotball Genøk Geodata AS Glommen Skog BA Green Resources AS Hafslund Nett AS Hardangervidda Fjelloppsyn Haslestad Bruk AS Havass Skog BA Helgeland Museum Helgeland Skogselskap Husqvarna Norge AS Innovasjon Norge Jentene på Hjørnet SA Kjeldstad Trelast/Selbu Bygde- og Hytteservice Kvikne utmarksråd Kåre Kjølseth Verksted As Lemminkainen Norge AS Mjøsen Skog BA Naturviterne NEG skog AS Nettskog NJFF Troms NORDOX AS Norges Bondelag Norges KFUK-KFUM Norges Skogeierforbund Norsk Eiendomsinformasjon as Norsk Sau og Geit Norsk Skogbruk Norskog Nortømmer AS Oppdal Bygdealmenning Oppland Skogselskap Pihl AS Reinhardt Maskin AS Ringsaker Jakt og Fiskeområde Pihl AS Romedal Almenning Romerike Trelast AS S.D.Cappelen skoger SB SKOG AS Senter for arbeidslivsforberedelse Senterpartiets Stortingsgruppe Skjåk Almenning Skogbrukets Kursinstitutt Skog-Data AS Skogselskapet i Oppland Skogselskapet i Oslo og Akershus Skogselskapet i Rogaland Skogselskapet i Østfold Stangeskovene AS Statskog SF Statkraft Energi AS Statnett Stiftelsen Voss klekkeri Svenkerud Skog TietoEnator Transportselskapet Nord AS Treindustrien Trelastindustriens Landsforening Tretorget AS Trysilfjellet Alpin TSN A/S Tveit regnskap AS Velle utvikling a/s Vestfold skogselskap Vestskog BA Vest-Telemark Næringsforum ViaNova PT AS Viken Skog BA Vingelen Utvikling Virkestransport Øst AS Åmot Utmarksråd Arbeidsmarkedsinformasjon 5

6 Hva er riktig lønnsnivå? Dette vil selvfølgelig være avhengig av mange ulike faktorer, ikke minst sektortilhørighet. I skognæringen, som i de fleste andre næringer, er det slik at lønnsnivået er noe høyere i privat sektor enn i offentlig sektor. Lønnsstatistikk for skog og utmarksfag Master/forstkandidat: Skog- og utmarksfag Årslønn Gj.snittlig utd.år Kommune Stat Privat Totalsum Bachelor/skogingeniør: Skog- og utmarksfag Årslønn Gj.snittlig utd.år Kommune Stat Privat Totalsum Kilde: Naturviternes lønnsstatistikk. Slik ser arbeidsmarkedet ut Skogindustrien er blant Norges største eksportnæringer, det eksporteres varer fra sektoren for opp i mot 15 milliarder kroner i året. Samtidig er det en næring som er utsatt for konjunkturer utenfor Norge og våren 2013 har med all mulig tydelighet vist hvor tøft det er å drive en næring i et godtgående oljedrevet Norge med pris- og lønnsnivå deretter, mens det meste av det som produserer skal eksporteres til et kriserammet Europa. Dystre utsikter til tross tror vi at skognæringens betydning for Norge g jør at det alltid vil være etterspørsel etter dyktige forstkandidater og skogingeniører. 6 Arbeidsmarkedsinformasjon

7 Arbeidsmarkedsinformasjon 7

8 Antall søkere på skogfag* År Planlagte studieplasser Søkere Søknader førstevalg * Tallene er basert på studieplasser og søknader på Høgskolen i Hedmark og ved UMB. Kilde: Samordna opptak Som tabellen viser har var antallet søkere noe lavere i 2013 enn de to foregående årene, samtidig økte antall studieplasser fra 25 til 30 og antallet som har skogfag på førsteplass er det samme i 2013 som i 2012, men noe høyere enn i Det er svært vanskelig å si noe sikkert om skognæringen for øyeblikket, men vi tror at næringens betydning for Norge og det lave antallet som utdannes betyr at etterspørselen etter forstkandidater, skogteknikere og andre med beslektede utdanninger vil oppleve at arbeidsmarkedet holder seg omtrent på dagens nivå i årene fremover, krevende, men langt fra umulig. Vi må likevel konkludere med at arbeidsmarkedet blir foreverret, men dyktige skogakademikere vil det også være bruk for i de kommende åra. Forventet arbeidsmarked for forstkandidater og skogingeniører i årene fremover: Forverret UENDRET bedret MArkant Forverret bedret markant 8 Arbeidsmarkedsinformasjon

9 Hva gjør Naturviterne for dem med utdanning innenfor skogfag? Felles for alle med skogfag, uansett hvor de jobber og uansett hva slags spesialisering de har, er at det er nyttig å være organisert i Naturviterne Naturviterne jobber for å synligg jøre naturviterkompetansen og bedre naturviternes arbeidshverdag Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet Sjekk Naturviternes lønnstatistikk! Arbeidsmarkedsinformasjon 9

10 Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette g jør vi blant annet g jennom å tilby medlemsfordeler og å synligg jøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Naturviterne har i dag ca medlemmer som fordeler seg relativt jevnt på sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Våre rådgivere er spesialister på skogfaglig utdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og g jennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, personlighetstest (se nedenfor), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. Vi gir deg gode råd når du skal forhandle om lønn og kan svare på de spørsmål du måtte ha til arbeidskontrakten. Naturviternes karrieretest Øk din selvinnsikt! Bedre din arbeidssituasjon! Hjelp deg selv i din videre karriere! Vi benytter en test utviklet for arbeidslivet og som er sertifisert av Veritas. Testen heter HPI (Hogans personlighetsinventorium). Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo tilbakemelding på telefon, eller personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. Alt dette til medlemspris! 10 Arbeidsmarkedsinformasjon

11 Mer informasjon om våre lønnstatistikker på Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: (hverdager ) E-post: Arbeidsmarkedsinformasjon 11

12 Naturviterne Keysers gate Oslo E-post: Telefon: VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2008 22. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 AF Gruppen AS 5 Arcus 6 Asplan Viak 7 Axellia 8 Bioforsk

Detaljer

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2010 6. oktober i GG Hallen Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse bedriften har stand på årets Karrieredag A/S Nestle Norge HR 6 Adecco 7 AF Gruppen AS 8 Agder Energi

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din!

Profilen: Finn Roar Bruun Tid for å gi seg! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014. tema Sjekk pensjonen din! naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 3/ 2014 tema Sjekk pensjonen din! / 6 gi støtte Bli bøssebærer på TV-aksjonen! / 12 Aktuelt Landets største nydyrkingsprosjekt / 14 Profilen: Finn Roar Bruun

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I MEDLEMME Naturviternes årsmelding 2009 Krise og endringer mulighetenes marked? Finn Roar BrUun Leder «Vi er med og gir trygghet for at arbeidslivets rettigheter

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013 Tema: Omstilling Slik får du den hjelpen du har krav på / 6 Politikk / 14 profilen / 18 økonomi / 22 Nei til prøveboring i Professoren fra Ås som Sparte

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 - Åpen Rapport Bedriftenes kostnader ved sykefravær Forfatter Karl-Gerhard Hem SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Sentralbord:

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Tema: Naturvitere. og arbeidsmarkedet. NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015. AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden

Tema: Naturvitere. og arbeidsmarkedet. NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015. AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 2/2015 AKTUELT Miljøeffekter i Førdefjorden / 15 Tema: PROFILEN / 18 Ny forbundsleder Vebjørn Knarrum Naturvitere og arbeidsmarkedet / UTGAVE 2/2015 INNHOLD

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer