TINGDOKUMENTER TINGET 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINGDOKUMENTER TINGET 2018"

Transkript

1 TINGDOKUMENTER TINGET 2018 NBBF Region Øst Onsdag 25. april 2018

2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG TIL DAGSORDEN. SIDE 3 KOMMENTAR TIL DAGSORDEN SIDE 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN SIDE 3 STYRETS BERETNING... SIDE 4 NBBF REGION ØST ÅRSREGNSKAP 2017 FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 INNKOMNE FORSLAG VALG SIDE 8 SIDE 8 SIDE 9 SIDE 15 Følgende tilleggsdokumenter vil bli fremlagt på tinget: - Balansen - Revisors beretning - Valgkomiteens innstilling - Styrets innstilling til ny valgkomite 2

3 NBBF REGION ØST TING 2018 FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenne forretningsorden og dagsorden 2. Valg av dirigent og referent, samt underskrivere av protokollen 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakter 4. Behandle årsberetning 5. Behandle regnskap 6. Fastsette neste års kontingent 7. Behandle innkomne forslag 8. Vedta budsjett 9. Valg KOMMENTAR TIL DAGSORDEN Sak 1. Forslag er vedlagt i tingdokumentene Sak 2. Forslag fremmes på tinget i samsvar med vanlig praksis Sak 3. Godkjennes på tinget i samsvar med vanlig praksis Sak 4. Styrets årsberetning er vedlagt i tingdokumentene. Sak 5. Regnskapet er vedlagt i tingdokumentene. Sak 6. I tråd med vanlig praksis foreslår styret denne satt til kr. 0,- Sak 7. Innkomne forslag Sak 8. Forslag til budsjett for 2018 Sak 9. Valg (Valgkomiteens innstilling fremlegges på tinget.). STYRETS FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1. Forhandlingene ledes av den valgte dirigent. 2. Med unntak til innledninger settes taletiden til: 1. innlegg 3 minutter 2. innlegg 2 minutter Ingen kan be om ordet mer enn 2 ganger til samme sak. Ingen kan be om replikk mer enn 2 ganger til samme sak. 3. Alle forslag må være formet skriftlig og leveres dirigenten umiddelbart etter eget innlegg. 4. I avstemminger ved valg skjer dette i overensstemmelse med NBBF lovverk. 5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for og i mot. 6. Protokollen underskrives av de valgte personer samt fratredende og tiltreende leder. 3

4 ÅRSBERETNING NBBF Region Øst 2017 Tillitsvalgte og ansatte Verv Navn Klubb Periode Leder Marie Lyslid Høybråten BBK Nestleder Magne Flaskerud Kolbotn IL Basket Styremedlem (jentesatsning) Ingrid Reithaug Centrum Tigers IF Styremedlem (spillerutvikling) Atle Bøckmann Sandvika BBK Styremedlem (serieutvikling) Till Schrader Drammen BBK Styremedlem (dommerutvikling) Sturla Sand Nordberg BBK varamedlem til styret Olav Thelle Nordstrand BC varamedlem til styret Anders Klemmetsby TNT Towers Revisor Bjørn Funderud IL Graabein Basket 2. Revisor Jannik Matre Kolbotn IL Basket Vararevisor Jon Flaaten Persbråten BBK VALGKOMITE: Leder: Odd Teigen Skjetten SK Basket Medlem: Aysun Erdogan Centrum Tigers ANSATTE: Daglig leder (100 %) Axel Langaker Klubb- og trenerkoordinator (100%) Ragnhild Riis (Fra ) Kommunikasjon- og utviklingsansvarlig Erika Lundin (100%) (permisjon fra ) Fag- og tiltakskonsulent (100%) Mark DiGiacomo 4

5 Organisasjon NBBF Region Øst hadde ved siste idrettsregistrering, 30.april 2017, medlemmer. Dette var en økning på totalt 520 medlemmer fra året før (2015) 57,1% av medlemmene i NBBF tilhører NBBF Region Øst. Samtlige styremedlemmer har hatt egne ansvar-/fokusområder, i tillegg til det generelle ansvar og de plikter som er tillagt det å være medlem av styret. Spillerutvikling/Regionslag, Dommerutvikling, Jentesatsing, Serieansvarlig, Økonomi, Administrasjon/organisasjon, Atle Bøckmann Sturla Sand Ingri Beck Reithaug Till Schrader Marie Lyslid Marie Lyslid, Magne Flaskerud Det er avholdt 6 styremøter siden forrige regionsting. Oppmøtet blant styremedlemmene har vært godt. Styremøtene har vært preget av saklige og konstruktive diskusjoner, og styret har stått samlet bak de vedtak som er gjort. Styreleder Marie Lyslid deltok på Minitinget i Styreleder Marie Lyslid og Nestleder Magne Flaskerud har representert NBBF Region Øst på NBBF`s ledermøter og deltatt på «Det Store Klubbledermøtet».. Styrets idrettspolitiske hovedfokus har vært fordelingspolitikken i Osloidretten rettferdige og riktige ordninger for treningstid og økonomisk støtte. Marie Lyslid har vært NBBF`s representant og styremedlem i Oslo Idrettshaller AS i Administrasjon NBBF Region øst administrasjon har bestått av daglig leder Axel Langaker, fag og tiltakskonsulent Mark DiGiacomo, klubb og trenerkoordinator Ragnhild Riis og kommunikasjon og utviklingsansvarlig Erika Lundin. Erika Lundin vikarierte for Ragnhild Riis frem til august Da Ragnhild Riis kom tilbake etter endt barselpermisjon, startet Erika Lundin som kommunikasjon og utviklingsansvarlig, frem til hun gikk ut i barselpermisjon i september Axel Langaker har hatt det daglige ansvaret for regionskontoret, og rapportert til regionstyret. I saker som angår enkelte styremedlemmers ansvarsområder har han orientert seg med saksansvarlig styremedlem. Samarbeidet og ansvarsfordelingen mellom styret og administrasjonen i regionen er meget bra. Arbeidsmiljøet på Regionskontoret på Ekeberg oppleves som svært godt. Region Øst har ikke hatt sykefravær i

6 Easy Basket Easy Basket Challenge Easy Basket (EB) og Easy Basket Challenge (EBC) er NBBF sitt rekrutteringsprodukt og er barns første møte med vår idrett. Det er viktig at disse arrangementene gjennomføres på en god måte. Det er klubbene som er arrangør av EB-EBC i regi av NBBF Region Øst. Inneværende sesong har over 650 lag deltatt på over 70 EB-EBC arrangementer i NBBF Region Øst. Alle lag betaler kr 400 pr deltagelse og deltageravgiften går i sin helhet til arrangørklubben. NBBF Region Øst har i 2017 utbetalt kr ,- i arrangement honorar til klubbene og fått inn kr ,- i deltager avgift fra klubbene. Kongsberg Miners arrangerer sitt eget rekrutteringsprodukt «Byserien» Store avstander til de andre klubbene og arrangørene i NBBF Region Øst vanskeliggjorde rekrutering og deltagelse på EB-EBC arrangementer. 10 lag deltar i Kongsberg Miners «Byserie». Kurs/utdanning NBBF Region Øst har arrangert 2 Regiondommerkurs. og 5 aspirantdommerkurs i samarbeid med klubbene. NBBF Region Øst har arrangert DLT, «Den Lille Trenerhelgen» med 28 deltagere. 2 Trener 1 kurs, 5 Easy Basket kurs, 1 EVU kurs, som er etter og videre utdannings kurs for trenere og 1 Klubbutviklingskurs i samarbeid med Oslo Idrettskrets og Akershus Idrettskrets. Spillerutvikling SPU 350 barn, hvorav ca 100 jenter, i aldersgruppen år fra 30 klubber,har deltatt i NBBF Region Øst sitt spillerutviklingsprogram SPU. Hver årgang har hatt 6 samlinger/helger og antall treningstimer er pr årgang. 65 av spillerne i vårt SPU program har deltatt på Nasjonal Talent Camp, (NTC) i regi av NBBF. Økonomi Resultatregnskapet viser et overskudd på kr ,- NBBF Region Øst sitt styre foreslår at overskuddet i sin helhet overføres til RØN Likviditet. Ny saldo vil da være kr ,9 Større budsjettavvik diskuteres nedenfor. Nedgang i driftsinntekter skyldes endring i tilskudd fra NBBF og NIF, og en nedgang i Bøter/gebyrer. Nedgang i kostnad SPU skyldes at kostnader i forbindelse med Nasjonal Talentcamp, NTC ikke lengre dekkes av NBBF Region Øst. Økning av innkjøpt utstyr skyldes flere deltagere i SPU programmet. Endring klubbtilskudd skyldes at Region Øst ikke lengre administrerer post 3 midler som har gått direkte til klubbprosjekter. 6

7 Lønn er lavere enn budsjettert og det skyldes at ansatte har hatt barselpermisjon. Av samme grunn er kontorkostnadene lavere enn budsjettert. Lønn til Daglig leder ,- Styre og komiteutgifter er lavere enn budsjettert. Styre og komiteutgifter utgjør kr ,- hvorav er utbetalt styrehonorar. BALANSE Ved årsavslutning viser balansen for NBBF Region Øst en total sum på kr ,- Egenkapitalen utgjør kr og sum fordringer utgjør kr NBBF Region Øst har en sunn egenkapitaldekning, og det er ikke grunn til å iverksette særlige tiltak mht likviditetsstyring. Oslo

8 REGNSKAP BUDSJETT 2018 Konto Inntekter Budsjett 2017 Regnskap 2017 Regnskap 2016 Budsjett Tilskudd NBBF,NIF MVA kompensasjon Seriekontingent Spillerutvikling Bøter/gebyrer Utdanning/kurs Inntekter Bingo Sum Driftsinntekter Spillerutvikling Dommerutlegg WO Utstyr Halleie Reiser dommere Premier Regionmesterskap Kurs Dommerobservasjon Klubbtilskudd/arr.støtte Sum Varekostnad BRUTTOFORTJENESTE Lønn, arb.avgift og pensjon (fakturert fra NBBF) Sum Personalkostnader Leie lokaler Inventar, Datautstyr Honorar regnskap/revisor (Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet) 6800 Kontorrekvisita Data (TA, sportsadmin) Kopiering/porto/telefon Deltagelse møter Styre/komiteutgifter Reisekostnad Gave Ting Bank og kostnad gebyrer Tap på fordringer endring Sum DRIFTSKOSTNADER

9 Sum Kostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansposter RESULTAT

10 Forslag 1. Fra Nesodden IF Basket INNKOMNE FORSLAG KAMPREGLEMENT FOR NBBF REGION ØST (Som ble vedtatt ) (Region Øst øverste myndighet er årsmøtet i Region Øst som holdes hvert år.) 4 f) Easy Basket: Region Øst følger NBBFs spilleregler for Easy Basket. Easy Basket Challenge (EBC) er for de som er 6-10 år gamle, Easy Basket Gutter (EBG) og Easy Basket Jenter (EBJ) er for de som er år gamle. Det arrangeres turneringsdager i hver klasse/måned i perioden høstferie til påske. Arrangementsansvar turneringsdager: Klubbene søker Region Øst innen gitt tidsfrist på disse arrangementene og Region Øst tildeler i forbindelse med serieoppsettet i september EBC/EB-turneringsdager. Påmelding til EBC, EBG og EBJ: Hver klubb med deltakende lag i EBC/EB skal ha en kontaktperson som koordinerer informasjonsflyten mellom klubb og NBBF Region ØST. Klubbene melder inn kontaktinfo for sin EBC/EB-kontaktperson og NBBF Region ØST oppretter en felles e-postliste. Klubbene er ansvarlige for å oppdatere sin kontaktinformasjon kontinuerlig. Kun påmeldte lag mottar informasjon om kampoppsett og tidspunkter til turneringer. Alle på denne listen får tilbud om å delta på alle arrangementer i deres klasse. Det spilles 2 kamper/lag pr arrangement. Innen 3 uker før turneringsdag sender klubbene påmelding til Region Øst som igjen fordeler påmeldte lag mellom aktuelle arrangører. NBBF Region ØST er ansvarlig for all kommunikasjon til deltakende lag samt kampoppsett. Deltakende lag betaler inn påmeldingsgebyr fastsatt av Regionstyret pr turneringsdag. I tillegg skal deltakende lag betale dommerhonorar for 1 kamp (2 dommere) pr turneringsdag. Dommerhonorar fastsettes av Regionstyret og betales direkte til dommerne i hallen. Dersom påmeldt lag til EBC/EB turneringsdag trekker seg fra arrangementet 3 uker eller mindre fra turneringsdato, skal klubben betale påmeldingsgebyr og dommerhonorar. Dersom påmeldt lag til EBC/EB turneringsdag trekker seg fra arrangementet 72 timer eller mindre fra turneringsstart, skal klubben betale påmeldingsgebyr og dommerhonorar. I tillegg blir klubben ilagt bot på kr. 500,-. Arrangørklubb sender en arrangementsrapport til Region Øst. FORSLAG VERSJON # 1 TIL ENDRINGER I RØD TEKST NESODDEN IF BASKETBALL 4 f) Easy Basket: Region Øst følger NBBFs spilleregler for Easy Basket. Easy Basket Challenge (EBC) er for dem som er 6-10 år gamle. Easy Basket og Gutter (EBG) og Easy Basket Jenter (EBJ) er for dem som er år gamle. Det arrangeres turneringer hver klasse/måned i perioden høstferie til påske. Alle klubbene innen Region Øst får tilbud om å delta på alle arrangementer i sin klasse. Klubbene søker Region Øst innen gitt tidsfrist på disse arrangementene. NBBF Region Øst: - tildeler - forbindelse med serieoppsettet i september - EBC/EB-turneringsdager. - oppretter en felles e-postliste - fordeler om nødvendig - påmeldte lag mellom aktuelle arrangører - informerer klubben(e) hvis lag av arrangementshensyn blir fordelt til en annen turnering enn den de hadde meldt seg på - er ansvarlig for kommunikasjon til deltakende lag - fastsetter kamplederhonorar 10

11 - setter opp kampoppsett i et format som kan brukes direkte av arrangøren - sender kampoppsettet til deltakende klubber/lag Hver klubb som melder på lag til EBC/EB-turneringer - sender - innen 3 uker før turneringsdag - påmelding til Region Øst - sender innen 1 uke før turneringsdato FORELØPIG Lagoppstilling til arrangøren - skal ha en kontaktperson som koordinerer informasjonsflyten mellom klubb og Region ØST - melder inn kontaktinfo for sin(e) EBC/EB-kontaktperson(er) til Region Øst - er ansvarlige for å oppdatere sin kontaktinformasjon kontinuerlig - betaler til Region Øst - påmeldingsgebyr fastsatt av Regionstyret (pr. turnering) - betaler til arrangøren kamplederhonorar for 1 kamp (2 kampledere) (pr. turneringsdag) Arrangøren - nominerer kampledere (ev. med assistanse fra Region Øst) - betaler alle kamplederhonorarene direkte til kamplederne i hallen - har ansvar for alle sekretariatene med kompetent personell - arrangerer, om nødvendig, sekretariatkurs - kommuniserer, om ønskelig, direkte med deltakende lag/klubber - sender «Arrangementsrapport EBC/EB» til Region Øst - Kun påmeldte lag mottar informasjon om kampoppsett og tidspunkter til turneringer. NBBF Region ØST er ansvarlig for all kommunikasjon til deltakende lag Det spilles minimum 2 kamper/lag pr arrangement. Klubber/Lag som trekker påmeldte lag fra arrangementet - 3 uker eller mindre fra turneringsdato, skal betale o Påmeldingsgebyr o Kamplederhonorar - 72 timer eller mindre fra turneringsstart, skal betale o Påmeldingsgebyr o Kamplederhonorar o Bot på kr. 500,-. Bakgrunnen for forslaget om vedtektsendring forslag # 1 Nesodden Forslaget består er todelt. Det dreier seg delvis om endringer av mer redaksjonell betydning, men det viktigste dreier seg om reelle forslag til endringer i rammen rundt disse arrangementene. Del 1 Redaksjonelle endringer: - Rene redaksjonelle endringer med bl.a. opplisting i oppgaver i tilnærmet kronologisk rekkefølge - Ordet dommer er erstattet med kampleder Del 2 Endringer i rammen rundt arrangementene OG endringer i noen av reglene rundt kommunikasjonslinjene: - Vi kan ikke se at det skal være noen grunn til å «sperre» informasjon til andre enn påmeldte lag. (Dette må ikke være «unntatt offentlighet», for å bruke et uttrykk som brukes for å forhindre at hemmelig info komme uvedkommende i hende!) - Vi foreslår at bestemmelsen om at Reg Øst skal ha enerett til all kommunikasjon med deltakende lag slettes. Arrangør og deltakende klubber/lag må ha full rett til å kommunisere direkte med hverandre. (Kommunikasjonsmonopol hører vel egentlig hjemme i land vi ikke liker å sammenligne oss med ;-) - Vi foreslår at hjemmelaget har ansvar for alle sekretariatene. (Dette er, pr. i dag, ikke en del av kampreglementet). Begrunnelsen for denne delen av forslaget er at det vil høyne kvaliteten på denne viktige delen av arrangementet. Slik det er i dag, er «hjemmelagene», stort sett, svært dårlig/ikke forberedt. EB er en av våre viktigste rekrutteringsaktiviteter, og vi kan ikke være bekjent av at denne delen av arrangementene - nesten totalt neglisjeres! (Jeg baserer meg på egne observasjoner jeg har vært til stede på flere EB-arrangement!) 11

12 - Som en direkte av endringen av sekretariatansvaret, foreslås en endring også for betalingen til kamplederne. Tilreisende lag skal fortsatt betale kamplederne ved «hjemmekampene», men forenkles ved at kamplederhonorarene betales til arrangøren, som deretter betaler kamplederhonorarene for SAMTLIGE kamper. (Begrunnelsen for dette er at det ofte ser ut til å komme som en overraskelse at det er «Hjemmelagenes» ansvar å betale kamplederne, og at kamplederne må vente på en form for «crowd funding» blant hjemlagets foreldre!). - Reg Øst har - av hensyn til de enkelte arrangement - rett til å «fordele» påmeldte lag til andre turneringer. Dette kan f. eks. gjelde ved uheldig ubalanse mellom turneringene, hvor en turnering blir for stor, mens andre kanskje får for få deltakere. Reg Øst må i disse tilfeller så snart det er praktisk mulig orientere de klubber/lag som flyttes. Klubbene/lagene kan da velge å trekke seg. Her må det også settes opp noen tidsfrister, både overfor Reg Øst som må melde fra om dette umiddelbart etter at påmeldingsfristen har utløpt, og for klubbene, som må melde tilbake innen 3 tre dager om de godtar denne endringen. Forutsatt at de melder fra om dette innen tidsfristen, slipper de å betale kostnader som nevnt. En del tidsfrister bør vurderes datofestet. FORSLAG VERSJON # 2 TIL ENDRINGER I RØD TEKST NESODDEN IF BASKETBALL 4 f) Easy Basket: Region Øst følger NBBFs spilleregler for Easy Basket. Easy Basket Challenge (EBC) er for dem som er 6-10 år gamle. Easy Basket og Gutter (EBG) og Easy Basket Jenter (EBJ) er for dem som er år gamle. Det arrangeres turneringer hver klasse/måned i perioden høstferie til påske. Alle klubbene innen Region Øst får tilbud om å delta på alle arrangementer i sin klasse. Klubbene søker Region Øst innen gitt tidsfrist på disse arrangementene. NBBF Region Øst: - tildeler - forbindelse med serieoppsettet i september - EBC/EB-turneringsdager. - oppretter en felles e-postliste - fordeler om nødvendig - påmeldte lag mellom aktuelle arrangører - informerer klubben(e) hvis lag av arrangementshensyn blir fordelt til en annen turnering enn den de hadde meldt seg på - er ansvarlig for kommunikasjon til deltakende lag - fastsetter kamplederhonorar - setter opp kampoppsett i et format som kan brukes direkte av arrangøren - sender kampoppsettet til deltakende klubber/lag Hver klubb som melder på lag til EBC/EB-turneringer - sender - innen 3 uker før turneringsdag - påmelding til Region Øst - sender innen 1 uke før turneringsdato FORELØPIG Lagoppstilling til arrangøren - skal ha en kontaktperson som koordinerer informasjonsflyten mellom klubb og Region ØST - melder inn kontaktinfo for sin(e) EBC/EB-kontaktperson(er) til Region Øst - er ansvarlige for å oppdatere sin kontaktinformasjon kontinuerlig - betaler til Region Øst - påmeldingsgebyr fastsatt av Regionstyret (pr. turnering) - hjemmelaget betaler kamplederne (for 1 kamp (2 kampledere) (pr. turneringsdag)) Arrangøren - nominerer kampledere (ev. med assistanse fra Region Øst) - arrangerer, om nødvendig, sekretariatkurs - kommuniserer, om ønskelig, direkte med deltakende lag/klubber - sender «Arrangementsrapport EBC/EB» til Region Øst - Kun påmeldte lag mottar informasjon om kampoppsett og tidspunkter til turneringer. NBBF Region ØST er ansvarlig for all kommunikasjon til deltakende lag 12

13 Det spilles minimum 2 kamper/lag pr arrangement. Klubber/Lag som trekker påmeldte lag fra arrangementet - 3 uker eller mindre fra turneringsdato, skal betale o Påmeldingsgebyr o Kamplederhonorar - 72 timer eller mindre fra turneringsstart, skal betale o Påmeldingsgebyr o Kamplederhonorar o Bot på kr. 500,-. Bakgrunnen for forslaget om vedtektsendring - forslag # 2 Nesodden Forslaget består er todelt. Det dreier seg delvis om endringer av mer redaksjonell betydning, men det viktigste dreier seg om reelle forslag til endringer i rammen rundt disse arrangementene. Del 1 Redaksjonelle endringer: - Rene redaksjonelle endringer med bl.a. opplisting i oppgaver i tilnærmet kronologisk rekkefølge - Ordet dommer er erstattet med kampleder Del 2 Endringer i rammen rundt arrangementene OG endringer i noen av reglene rundt kommunikasjonslinjene: - Vi kan ikke se at det skal være noen grunn til å «sperre» informasjon til andre enn påmeldte lag. (Dette må ikke være «unntatt offentlighet», for å bruke et uttrykk som brukes for å forhindre at hemmelig info komme uvedkommende i hende!) - Vi foreslår at bestemmelsen om at Reg Øst skal ha enerett til all kommunikasjon med deltakende lag slettes. Arrangør og deltakende klubber/lag må ha full rett til å kommunisere direkte med hverandre. (Kommunikasjonsmonopol hører vel egentlig hjemme i land vi ikke liker å sammenligne oss med ;-) - Reg Øst har - av hensyn til de enkelte arrangement - rett til å «fordele» påmeldte lag til andre turneringer. Dette kan f. eks. gjelde ved uheldig ubalanse mellom turneringene, hvor en turnering blir for stor, mens andre kanskje får for få deltakere. Reg Øst må i disse tilfeller så snart det er praktisk mulig orientere de klubber/lag som flyttes. Klubbene/lagene kan da velge å trekke seg. Her må det også settes opp noen tidsfrister, både overfor Reg Øst som må melde fra om dette umiddelbart etter at påmeldingsfristen har utløpt, og for klubbene, som må melde tilbake innen 3 tre dager om de godtar denne endringen. Forutsatt at de melder fra om dette innen tidsfristen, slipper de å betale kostnader som nevnt. En del tidsfrister bør vurderes datofestet. Forslag 2. Fra Ullern IF Basket Sentral løsning for betaling av dommere. Lagkontakter og klubber bør slippe å betale til dommere etter hver kamp. Regionen bør finne en sentral løsning. Håndballforbundet Region Øst har nylig innført en slik ordning. Forslag 3. Fra Ullern IF Basket Direkte påmelding til SPU og betaling av deltakeravgift. Etter at SPU nå har blitt åpen for alle, bør klubbene slippe å administrere påmelding, informasjonsflyt og betaling. Region Vest har allerede innført en ordning med direktepåmelding og betaling. 13

14 Forslag 4. Fra Ullern IF Basket Nytt navn for sluttspill Øst/Vest. Det bør finnes et nytt navn for det nye sluttspillet, eksempelvis B-sluttspill. Ved å kalle dette for "Regionssluttspill" og kåre "Regionsmestre", skapes det unødvendig forvirring. Det er også en fare for at interessen for Eliteseriene reduseres. 5. Fra Regionstyret NBBF ØST Kampreglement endringsforslag 5 Overgang fra lag til lag: a) Dersom en klubb deltar med flere lag i samme aldersklasse, kan ikke disse lag benytte de samme spillere uten følgende begrensinger: Spillere kan ikke delta for samme klubb på to forskjellige lag i samme serie i en sesong. For serier som deles inn i puljer som eksempelvis ØST/VEST, kan spillere kun spille for et av klubbens lag. b) I seniorklassene/divisjonsspillet gjelder de samme bestemmelser som under pkt. 6a. Begrensningene vil her gjelde mellom divisjonene på følgende måte: Spillere kan ikke delta for samme klubb på to forskjellige lag i samme serie i en sesong. For serier som deles inn i puljer som eksempelvis ØST/VEST, kan spillere kun spille for et av klubbens lag. Begrunnelse: Hver sesong er det klubber som misforstår regelverket og benytter spillere for flere lag i samme serie. Styret ønsker en presisering for å hjelpe klubbene til å forstå hva som tillates. 6. Fra Regionstyret NBBF ØST Kampreglement endringsforslag 11 Lag som ikke stiller til berammet kamp a) Dersom et lag på forhånd, mindre enn 72 timer før kampstart, har gitt skriftlig beskjed til serieansvarlig i regionsadministrasjonen om at de ikke møter til kamp idømmes det redusert bot i henhold til gjeldende sats for klassen U13 og eldre. Motstander behøver da ikke å møte på banen for å få WO. a) Dersom et lag på forhånd, innen kl.12:00 virkedagen før kampdato, har gitt skriftlig beskjed til serieansvarlig i regionsadministrasjonen om at de ikke møter til kamp idømmes det redusert bot i henhold til gjeldende sats for klassen U13 og eldre. Motstander behøver da ikke å møte på banen for å få WO. Begrunnelse: Dagens regelverk definerer ikke på en tilstrekkelig måte hva som regnes for å være beskjed gitt på forhånd ved WO, for å få redusert bot. Beskjed om WO gis i dag tett opptil kampstart med forventning om at administrasjonen jobber i helg og kan videreformidle denne informasjonen. Styret ønsker å tydeliggjøre dette for klubbene, samt presisere når man kan forvente redusert bot for å melde inn WO. 14

15 7. Fra Regionstyret NBBF ØST Kampreglement endringsforslag 11 Lag som ikke stiller til berammet kamp c) Lag som har gitt WO to (2) ganger i samme serie kan strykes fra seriespillet. Dersom lag strykes fra seriespillet etter 11 c) er ansvarlig klubb pliktig til å betale full serieavgift samt bot av størrelse tilsvarende 50 % av serieavgiften. c) Lag som har gitt WO to (2) ganger i samme serie kan strykes fra seriespillet. Lag som har gitt WO 3 ganger i samme serie skal strykes fra seriespillet. Dersom lag strykes fra seriespillet etter 11 c) er ansvarlig klubb pliktig til å betale full serieavgift samt bot av størrelse tilsvarende 50 % av serieavgiften. Begrunnelse: Styret ønsker å tydeliggjøre for klubbene at man blir strøket fra seriespillet ved å gi WO 3 ganger i samme serie. Ved 2 WO-tap kan lag trekkes, men man skal trekkes ved 3 WO-tap. 8. Fra Regionstyret NBBF ØST Kampreglement endringsforslag 15 Arrangement av kamper: a) I kamper i følgende serier skal skuddklokker benyttes: 1M, 1K, GU19 A, JU19, GU17 A, JU17 og 16 Elite. Ved gjentatte brudd på dette punktet skal arrangørklubb ilegges bot etter gjeldende sats fastsatt av Regionstyret. I 1M og 1K seriene skal klubbene ilegges bot fra og med førstegangsbrudd på dette punktet. a) I kamper i følgende serier skal skuddklokker benyttes: 1M, 2M, 1K, 2K, GU19 A, JU19, GU17 A, JU17, GU16 Elite, JU16, GU15 Elite og GU14 Elite. Ved gjentatte brudd på dette punktet skal arrangørklubb ilegges bot etter gjeldende sats fastsatt av Regionstyret. I 1M og 1K seriene skal klubbene ilegges bot fra og med førstegangsbrudd på dette punktet. Begrunnelse: Styret ønsker å heve kvaliteten på kampproduktet. Det meldes jevnlig inn frustrasjon fra klubber og dommere vedrørende manglende bruk av skuddklokke. Her er det tenkt en innkjøringsfase i løpet av sesongen , slik at klubbene får tid til å forberede seg. 9. Fra Regionstyret NBBF ØST Kampreglement endringsforslag 16 Resultatinnberetning: b) Hjemmelaget er ansvarlig for at original kampprotokoll sendes til NBBF Region Øst. Frist for innsending er 3 virkedager etter kampslutt. Ved manglende innsending av kampprotokoll ilegges bot i henhold til gjeldende sats. NBBF Region Øst plikter å purre klubber der lag ikke har sendt inn kampskjema etter 7 dager. Dersom kampprotokoll fremdeles mangler etter 30 dager fra berammet kamp vil det ilegges ytterligere en bot i henhold til gjeldende sats. 15

16 b) Hjemmelaget er ansvarlig for at original kampprotokoll sendes elektronisk til NBBF Region Øst, i det format som fastsettes. Frist for innsending er 3 virkedager etter kampslutt. Ved manglende innsending av kampprotokoll ilegges bot i henhold til gjeldende sats. NBBF Region Øst plikter å purre klubber der lag ikke har sendt inn kampskjema etter 4 virkedager. Dersom kampprotokoll fremdeles mangler etter 5 virkedager fra kampdato vil det ilegges ytterligere en bot i henhold til gjeldende sats. Begrunnelse: Styret ser at administrasjonen bruker uforholdsmessig mye tid og ressurser på å hente inn kampskjemaer. Enkelte kampskjemaer blir borte før de kommer administrasjonen i hende. Ved elektronisk innsending kan klubbene dokumentere at kampprotokoll er sendt inn. VALG 16