Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

2 ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er det behov for å utvikle og produsere nye skip, understreker Alexander Maresca, som er ansvarlig for byggingen av seks nye skip ved Mitsubishi Heavy Industries verft i Nagasaki, Japan. Totalt har WW og selskapets samarbeidspartnere 43 nybyggingskontrakter. Se side 11. SUNGHO PARK SENIOR VICE PRESIDENT HEAD OF BUSINESS OPERATIONS EUKOR CAR CARRIERS I 2005 leverte EUKOR de beste resultatene siden selskapet startet i Vi har en ambisjon om å være det beste shippingselskapet for den globale bilindustrien. Vi tror at tette og gode kunderelasjoner gir suksess, og vil jobbe aktivt med å forbedre våre kunderelasjoner ytterligere i 2006, forteller Sungho Park, som er ansvarlig for EUKORs forretningsoperasjoner. Se side 12. HANS HERMANN BENN PORT SALES REPRESENTATIVE BARWIL UNITOR SHIPS SERVICE WILHELMSEN MARITIME SERVICES Sommeren 2005 ble Unitor kjøpt opp av WW. Jeg er veldig positiv til at Unitor nå er en del av WW. WW er et spennende, globalt selskap med omfattende kompetanse og erfaring fra shippingindustrien. Dette gir oss enda bedre innsikt i hva kundene er opptatte av, mener Hans Hermann Benn. Se side 90. AMMAL ELEYA QA AND HR DEVELOPMENT MANAGER BARWIL UNITOR SHIPS SERVICE WILHELMSEN MARITIME SERVICES Menneskelige ressurser er WWs viktigste strategiske fortrinn. Med dyktige og topp motiverte ansatte vil WW lykkes i fremtiden. WW Academy er en ypperlig mulighet for de ansatte til å få en felles forståelse av selskapets visjon og verdier. Dette er igjen viktig for at vi alle skal forstå hva vi må bidra med for at våre kunder skal bli fornøyde og for at WW skal oppnå sine forretningsmessige mål, sier Ammal Eleya. Se side 14.

3 FINANSKALENDER 2006 JANUAR FEBRUAR Rapport 4. kvartal 2005 Toledo er en av verdens nyeste og mest moderne bilskip. Hun kan ta biler. Toledo ble levert i 2005, og er den andre av i alt åtte nye båter fra Mitsubishi Heavy Industries. MARS APRIL Kapitalmarkedsdag Årsrapport MAI Rapport 1. kvartal Generalforsamling Aksjen noteres eks. utbytte Utdeling av utbytte JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Rapport 2. kvartal Rapport 3. kvartal 2006 DETTE ER WILH. WILHELMSEN 2 WWs STYRENDE ORGANER 4 HOVEDTALL KONSERN 5 STYRETS BERETNING REGNSKAP 21 RESULTATREGNSKAP KONSERN 22 BALANSE KONSERN 24 KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERN 25 REGNSKAPSPRINSIPPER KONSERN 27 NOTER TIL REGNSKAPET KONSERN 34 RESULTATREGNSKAP WILH. WILHELMSEN ASA 64 BALANSE WILH. WILHELMSEN ASA 65 KONTANTSTRØMOPPSTILLING WILH. WILHELMSEN ASA 66 REGNSKAPSPRINSIPPER WILH. WILHELMSEN ASA 67 NOTER TIL REGNSKAPET WILH. WILHELMSEN ASA 71 KONSERNSJEFEN HAR ORDET 86 SYNLIGGJØRING AV VERDISKAPNING 91 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 98 AKSJONÆRINFORMASJON 102 SELSKAPSSTRUKTUR 104 FLÅTEOVERSIKT 106

4

5 DETTE ER WILH. WILHELMSEN En ledende internasjonal leverandør av maritime tjenester Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) er en ledende internasjonal leverandør av maritime tjenester. Konsernet har rundt ansatte og sysselsetter cirka ansatte når deleide selskaper inkluderes. WW har 389 kontorer i 72 land, som samarbeider med partnere i et omfattende globalt nettverk. WW er notert på Oslo Børs med hovedkontor i Norge. Selskapet er et av Norges fremste maritime kompetansesentre og et innovativt konsern med fokus på fremtidsrettet teknologiutvikling. WW ble grunnlagt i Tønsberg 1. oktober De senere årene har selskapet utviklet seg fra å være et tradisjonelt rederi med fokus på å eie og drive skip til å bli en global leverandør av transport- og logistikktjenester. WW har en partnerskapsbasert organisasjon, og har forgreninger i alle verdensdeler. SHIPPING WW er en av verdens ledende internasjonale aktører innen bilfrakt, samt tung, rullende last (high and heavy) og statisk last (noncontainerised cargo). Sammen med partnere kontrollerer WW i overkant av 150 av verdens om lag 470 bilskip, og frakter årlig nærmere 4,6 millioner biler. WWs effektive og miljøvennlige flåte opereres i hovedsak gjennom samarbeidsselskapene Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) (WW eier 50%), EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) og American Roll-on Roll-off Carrier (WW eier 50%). LOGISTIKK WW har de siste årene styrket sin posisjon som logistikkleverandør, blant annet gjennom koreanske Glovis (WW eier 20%), franske Compagnie d Affrètement et de Transport (WWL eier 40%) og de amerikanske selskapene WWL Vehicle Services Americas (WWL eier 50%), American Auto Logistics og American Logistics Network (WW eier 50% av hver). MARITIME SERVICETJENESTER Det heleide datterselskapet Wilhelmsen Maritime Services (WMS) har ambisjon om å bli den ledende globale aktøren i den maritime serviceindustrien. Oppkjøpet av Unitor i 2005 samsvarer med denne strategien. Unitor inngår i WMS, og bidrar til å komplettere selskapets tjenestetilbud og utvide den potensielle kundegruppen. I WMS inngår blant annet selskapene Barwil Unitor Ships Service, Barber Ship Management og Barber Marine Consultants. Wilhelmsen Bunkers og Wilhelmsen Insurance Services er også tilknyttet WMS. SUKSESS BASERT PÅ KUNNSKAP WWs strategiske investeringer de senere årene innen shipping, logistikk og maritime servicetjenester har skapt forutsetninger for effektivisering av operasjonen i datterselskapene. Økt samarbeid mellom selskapene i et sterkt industrialisert marked bidrar til gruppens suksess. Det å utvikle kompetanse blant de ansatte er en viktig utfordring for å befeste WWs rolle i markedet og greie nødvendige omstillinger. WW har blant annet en egen utdannelsesinstitusjon, WW Academy, som leverer et bredt tilbud av kurs og lederutviklingsopplegg for ansatte over hele verden. Tamerlane blir påført nytt bunnstoff for å forhindre begroning av undervannsskroget. Et rent skrog gir mer effektiv drift, fordi skipets drivstofforbruk og derigjennom utslipp av miljøskadelige stoffer reduseres. DETTE ER WILH. WILHELMSEN 2 : 3

6 STYRENDE ORGANER PER 01. JANUAR 2006 STYRETS MEDLEMMER Wilhelm Wilhelmsen (styreleder) Leif T. Løddesøl (nestleder) Odd Rune Austgulen Helen Juell Diderik Schnitler Bettina Banoun Ingar Skaug (varamedlem) Sjur Galtung (varamedlem) REDERISTYRET Wilhelm Wilhelmsen Ingar Skaug Sjur Galtung Arild B. Iversen Arne B. Normann (1. varamedlem Arild Banzon) Åse K. Sætre (1. varamedlem Stein Erik Flø) KONSERNSJEF Ingar Skaug REVISOR PricewaterhouseCoopers AS v/ statsautorisert revisor Erling Elsrud ORGANISASJONSKART

7 HOVEDTALL KONSERN Felleskontrollerte selskaper i shipping- og logistikksegmentene vist proporsjonalkonsolidert * Tall i hht. norsk regnskapsstandard (ikke omarbeidet) Resultat konsern * 2003* 2002* 2001* Driftsinntekter USD mill Primært driftsresultat USD mill Driftsresultat USD mill Resultat før skatt USD mill Årsresultat USD mill Balanse konsern (off. årsregnskap) Anleggsmidler USD mill Omløpsmidler USD mill Egenkapital USD mill Rentebærende gjeld USD mill Totalkapital USD mill Finansielle hovedtall Kontantstrøm (1) USD mill Likvide midler (2) USD mill Likviditetsgrad (3) 1,5 1,6 1,9 2,1 2,1 2,3 Egenkapitalprosent (4) % 37% 46% 40% 40% 34% 36% Lønnsomhet (off. årsregnskap) Avkastning på sysselsatt kapital (5) % 14,7% 14,5% 13,9% 9,0% 7,5% 6,6% Egenkapitalrentabilitet (6) % 26,2% 24,5% 23,3% 13,7% 10,5% 6,1% Nøkkeltall per aksje Resultat per aksje (7) USD 3,91 3,51 3,23 1,62 1,13 0,51 Utvannet resultat per aksje (8) USD 3,91 3,51 3,23 1,62 1,13 0,51 Kontantstrøm per aksje (9) USD 7,52 6,66 4,51 3,30 2,92 2,20 Gjennomsnittlig antall utestående aksjer (hele tusen) Defi nisjoner 1) Årsresultat justert for endring utsatt skatt, avskrivninger og nedskrivninger. 2) Bankinnskudd, obligasjoner, sertifi kater og omløpsaksjer. 3) Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. 4) Egenkapital i prosent av totalkapital. 5) Resultat før skattekostnad pluss rentekostnader dividert på gjennomsnittlig egenkapital og rentebærende gjeld. 6) Resultat før skattekostnad fratrukket betalbar skatt dividert på gjennomsnittlig egenkapital. 7) Årsresultat med fradrag for minoritetsinteresser dividert på gjennomsnittlig antall aksjer. 8) Resultat per aksje hensyntatt effekt av potensielle ordinære aksjer utestående i perioden. 9) Årsresultat justert for endring utsatt skatt, avskrivninger og nedskrivninger dividert på gjennomsnittlig antall aksjer. Årsresultat Driftsinntekter Driftsresultat * 2002* 2003* 2004* * 2002* 2003* 2004* * 2002* 2003* 2004* HOVEDTALL KONSERN 4 : 5

8 WILH. WILHELMSEN ASA STYRETS BERETNING Wilhelm Wilhelmsen (styreleder) Leif T. Løddesøl (nestleder) Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde et meget godt resultat for WW gruppen er en ledende global leverandør av maritime tjenester. Selskapets tre hovedaktiviteter er shipping, logistikk og maritim service. WW er sammen med sine samarbeidspartnere blant de tre største aktørene i markedene innenfor hvert av disse virksomhetsområdene. Morselskapet WW ASA er en av Norges mest internasjonale virksomheter og notert på Oslo Børs. Hovedkontoret er på Lysaker ved Oslo. Konsernets heleide selskaper hadde ved utgangen av 2005 til sammen 389 kontorer i 72 land. Det er om lag ansatte i gruppens heleide selskaper, hvorav seilende. Det er drøyt ansatte når deleide virksomheter i WWs partnerskapsbaserte selskapsstruktur inkluderes. I 2005 har det vært høy inntjening i shipping, som følge av synergiutnyttelse mellom selskapene i gruppen, høy kapasitetsutnyttelse og stor aktivitet i markedet. WW har arbeidet aktivt med optimalisering av flåten kombinert med videreutvikling av det globale rutenettet for transport av bil-, ro-ro og statisk last. Videre har WW utvidet tilbudet av logistikktjenester for å støtte gruppens shippingaktiviteter. Oppkjøpet av Unitor understreker WWs satsing innenfor det maritime servicesegmentet. WW har gjennom året videreutviklet en unik, global maritim organisasjon som danner et godt grunnlag for videre vekst. WW forventer at driftsresultatet for 2006, med ordinære finansposter, blir på linje med foregående år. ÅRSREGNSKAP KONSERN Årsregnskapet er basert på tall i henhold til International Reporting Standards (IFRS). WW oppnådde i 2005 et driftsresultat på USD 206 millioner. Det er en økning på USD 43 millioner sammenlignet med resultatet i (Heretter settes fjorårets sammenlignbare tall i parentes.) Fremgangen skyldes blant annet god kapasitetsutnyttelse for flåten og høy inntjening i et marked preget av meget stor aktivitet. På den annen side trekker kostnader for tilleggstonnasje og ekstraordinært høye bunkerspriser resultatet betydelig ned. WW gruppens driftsinntekter var på USD 690 millioner (USD 445 millioner). Det er særlig høye volumer innen bilfrakt, tung, rullende last og statisk last som styrker den totale omsetningen på de viktigste transportstrekningene. Netto finansposter for 2005 var på minus USD 5 millioner (USD 1 million). Justert for finansielle instrumenter hadde WW svært lave finanskostnader i 2005 sammenlignet med Lave rentekostnader og gode forvaltningsresultater bidro til det gode resultatet. I sum ga dette WW konsernet et resultat før skatt på USD 201 millioner (USD 164 millioner). Konsernet rapporterer en skattekostnad i 2005 som gjenspeiler effekten av innføringen av nytt regelverk for beskatning av urealiserte valutagevinster for tonnasjebeskattede selskaper. I tillegg er det lagt opp til at et av gruppens selskaper vil tre ut av rederiskatteordningen. Skattekostnaden knyttet til uttreden er refl ektert i skattekostnaden for I samsvar med regnskapslovens 4-5 jfr. 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet. KAPITAL OG FINANSFORHOLD En positiv utvikling i aksjemarkedene og en relativt sterk USD bidrar til et meget godt finansresultat. Den rentebærende gjelden, inkludert leasingforpliktelser, har økt med USD 373 mill fra årsskiftet 2004/2005. Opptrekk av ny gjeld er i hovedsak blitt benyttet til å finans-iere nybyggene Toledo og Toronto, refinansiering av konsernets amerikanske virksomhet samt kjøpet av Unitor ASA sommeren Unitor ble tatt av børs den 20. januar Det gjennomsnittlige rentenivået har steget gjennom året, slik at de totale rentekostnadene har gått opp. WW har etablert en rentesikringsstrategi, og benytter aktivt finansielle instrumenter for å redusere effekten av stigende renter på selskapets netto rentekostnader. Rentesikringsgraden har vært stabil gjennom året, og var ved utgangen av 2005 på i underkant av 40%. Rentesikringsgraden vil øke til rundt 50% i 2006 når allerede inngåtte rentesikringskontrakter med fremtidig start blir effektive. Markedsverdien på rentesikringsinstrumentene var ca USD 5 millioner ved utgangen av Konsernet har gjennom lengre tid lagt vekt på å ha tilgang til flere finansieringskilder, og har opprettholdt aktiviteten i det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Konsernet blir av sentrale aktører i dette markedet vurdert til å ha investment grade rating BBBtil BBB. Dette er et uttrykk for WWs solide finansielle stilling. Selskapet har i dag en obligasjonsportefølje med varierende løpetider opp til 14 år. Ved årsskiftet utgjorde utestående sertifikater og obligasjoner ca USD 350 millioner (USD 218 millioner).

9 Helen Juell Odd Rune Austgulen Diderik Schnitler Bettina Banoun Likvide midler utgjorde USD 349 millioner ved utgangen av året. Utrukne kommiterte kredittlinjer utgjorde USD 242 millioner, hvorav USD 70 millioner fungerer som backstop for utstedte sertifikater og obligasjoner med gjenværende løpetid på under 12 måneder. En andel av konsernets likviditet forvaltes gjennom investeringer i aksjer og obligasjoner og gjennom rente- og valutahandler. Rundt 50% av porteføljen er plassert i aksjer, hvorav halvparten i Norge og Norden og resten i andre land. Oppgangen i aksje- og finansmarkedene bidro til at avkastningen på forvaltningsporteføljen i inneværende år ble USD 22,3 millioner. Konsernets inntekter og kostnader er hovedsakelig denominert i USD. Om lag 40% av kostnadene er i andre valutaer, primært EUR, NOK, SEK, JPY og WON. Deler av denne valutaeksponeringen avlastes gjennom bruk av sikringsforretninger. I tilknytning til konsernets nybyggingsprogram er det inngått en langsiktig leieavtale med en samlet finansieringsramme på rundt USD 135 millioner med Lloyds TSB Leasing i Storbritannia. Avtalen omfatter levering av de tre første bilskipene fra Mitsubishi Heavy Industries, som administreres av driftsselskapet Wilhelmsen Lines Car Carriers (WLCC) i Southampton, Storbritannia. WLCC har i løpet av året tatt inn 15 skip på bareboat charter og time charter fra Wilhelmsen Lines Shipowning. Alle skipene opereres kommersielt av Wallenius Wilhelmsen Logistics (tidligere Wallenius Wilhelmsen Lines). Prisen på råolje og bunkersolje holdt seg på et høyt nivå også i Prisen på bunkersolje i Rotterdam steg fra om lag USD 140 ved årets begynnelse til rundt USD 275 mot slutten av året. WWs bunkerseksponering omfattet tonn drivstoff hvorav nærmere 90% var sikret. Av dette var om lag 40% sikret gjennom avtaler som justerer for varierende bunkerspriser (bunker adjustment factor = BAF). Det resterende var sikret gjennom kontrakter i markedet. I november 2004 kjøpte WW 25% av det koreanske logistikkselskapet Glovis. Glovis gjennomførte i slutten av desember 2005 en meget vellykket emisjon og ble notert på den koreanske børsen (Korean Stock Exchange). En synliggjøring av verdiene i selskapet bekrefter at Glovis har vært en meget god investering. Glovis aksjekurs steg kraftig i forbindelse med børsnoteringen. Etter emisjonen er WWs eierandel i Glovis redusert fra 25% til 20%. WW har i 2005 utbetalt et totalt utbytte på NOK 8 per aksje, fordelt på to utbetalinger. Selskapets policy er å utbetale utbytte to ganger årlig. Konsernet eier 3,2 % av egne aksjer ved utgangen av året, og administrasjonen har fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10% av utestående aksjer. Resultatdisponering Styrets forslag til resultatdisponering er som følger: Morselskapets regnskap (NOK mill) Årsresultat 121 Utbytte (248) Annen egenkapital 127 Sum disponeringer (121) Morselskapets frie egenkapital beløper seg til i underkant av NOK 1,6 milliarder. Ved omtale av segmentene nedenfor er felleskontrollerte selskaper i shipping og logistikk. Segmentene vist proporsjonalkonsolidert. SHIPPING WW gruppen er en av verdens ledende transportører innen bilfrakt, tung, rullende last (high and heavy) og statisk/prosjekt last (non-containerised cargo). Sammen med den svenske partneren Wallenius Lines kontrollerer WW i overkant av 150 skip eller om lag 30 % av verdens bilskip, gjennom felleseide selskaper. Resultatene for shipping ble i 2005 bedre enn i 2004, som også var et meget godt år for konsernet. Driftsresultatet i 2005 ble USD 238 millioner (USD 183 millioner). Resultat før skatt økte til USD 218 millioner i 2005 (USD 156 millioner). Driftsinntektene i 2005 var på USD 1,3 milliarder (USD 1,1 milliarder). Den positive resultatutviklingen skyldes i hovedsak bedre kapasitetsutnyttelse på de viktigste transportstrekningene, effektivisering av operasjon og en betydelig reduksjon i netto finansposter. Markedsutvikling Bil Det globale salget av kjøretøy økte med ca 3,2% i 2005 til 63,5 millioner enheter, mens den globale maritime transporten av nye biler og andre lettere kjøretøy økte med 6% til 10,3 millioner enheter. Den koreanske eksporten av biler økte med drøyt 9%. Den positive utviklingen i Korea ga et betydelig bidrag til WWs gode resultat for året. High and heavy Etter eksepsjonell høy vekst i 2004, fortsetter den globale etterspørselen etter anleggs- og jordbruksmaskiner å stige. Høy aktivitet i Nord-Amerika, sterk etterspørsel fra Kina og oppbygging av produksjonskapasitet for mineraler i Syd-Amerika bidro spesielt til denne veksten. Det er også god etterspørsel etter anleggsmaskiner i nye EU-land og Russland. NCC Statisk/prosjekt last eller non-containerised cargo (NCC) er et samlebegrep for mange typer forts. side 8 STYRETS BERETNING 6 : 7

10 forts. fra side 7 last, deriblant produksjonsutstyr, turbiner, jernbanevogner, båter, kraner, rågummi, stålog papirprodukter. Etterspørselen etter denne type last var i likhet med 2004 sterk i Det har vært stort behov for all slags statisk gruveutstyr, jernbanevogner samt produksjonsutstyr til stålog aluminiumsverk og oljerelatert produksjon i ressursrike regioner, hvor produksjonskapasitet for infrastruktur bygges ut. WWs shippingaktiviteter WWs bil-, ro-ro og prosjektlastaktiviteter er samlet i de heleide datterselskapene Wilhelmsen Lines Car Carriers (WLCC), Wilhelmsen Lines Shipowning (WLS) og Wilhelmsen Lines (WL). Flåtene opereres kommersielt og driftsmessig i hovedsak gjennom samarbeidsselskapene Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) (tidligere Wallenius Wilhelmsen Lines WW eier 50%), EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) og American Roll-on Roll-off Carrier (ARC) (WW eier 50 %). WLS og WL disponerte ved utgangen av 2005 en flåte på 33 bil- og ro-ro skip, hvorav 12 skip er eiet 100%, 13 er eiet 50% og åtte leies på langsiktige bareboat charter. For å sikre ny og moderne tonnasje for de selskapene WW er deleier i, har WW og selskapets samarbeidspartnere et omfattende nybyggingsprogram. I perioden vil det bli levert 43 nye bilskip, hvorav WW står for 11 av skipene. Fire av de 11 kontraktene ble inngått i to ved Mitsubishi Heavy Industries (MHI) i Japan og to ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Korea. Tre av nybyggene vil være på langsiktige timecharter inn til WLS. Det er levert to nybygg i 2005 som leies på langsiktige bareboat charter. De er en del av WWs nybyggingsprogram ved MHI i Japan. Med dette omfatter serien åtte skip, hvorav ett (Torrens) ble levert i 2004 og to (Toledo og Toronto) i De øvrige fem skipene i serien leveres i perioden Bilskipene blir beskjeftiget i WWL. I desember 2005 inngikk WW en avtale med Wallenius Lines om kjøp av to av de fire ekstra store bilskipene Wallenius Lines kontraherte ved Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Korea. Skipene har en kapasitet på biler. Skipene blir levert i 2008 og 2009, og vil gå inn i WWL flåten. Med en totalfl å te på om lag 60 skip, som i hovedsak er eiet av WW og Wallenius Lines, er WWL et av verdens største operatørselskap for frakt av kjøretøy og annen rullende last. WWL transporterer 1,5 millioner kjøretøy til sjøs og rundt 3 millioner kjøretøy på land. WWL tilbyr også omfattende tjenester utover maritim transport, bestående av logistikk, terminaltjenester og landbasert transport. WWL oppnådde i 2005 et resultat for partnerne som var på linje med det gode resultatet i Resultatet avspeiler høy kapasitetsutnyttelse for flåten på de viktigste transportstrekningene. Høye bunkers- og charterkostnader for innleiet tonnasje gjør at inntektsøkninger i betydelig grad fortrenges av kostnadsøkninger. WWs skip drives teknisk i hovedsak av Barber Ship Management (BSM). Samtlige skip har i 2005 operert godt med minimale driftsavbrudd. Det koreanske selskapet EUKOR, som opererer en flåte på om lag 85 skip, fikk et godt driftsresultat i Totalt skipet EUKOR 3,1 millioner biler (RT43) i Dette er en økning på i størrelsesorden 7% fra Samtlige skip har operert med full kapasitetsutnyttelse og minimalt med dødtid. På den annen side har den stramme tonnasjesituasjonen medført høy pris på innchartret tonnasje og høyere operasjonskostnader. Hyundai Motor Company har åpnet en bilfabrikk i Alabama i USA. Fabrikken har bidratt til noe lavere eksport av biler fra Korea til USA. Dette ble imidlertid mer enn oppveiet av økning i transport fra Hyundai og Kia i Korea til andre regioner samt en økning i transport av rullende last fra andre produsenter. BSM har fra 2005 overtatt det tekniske driftsansvaret for 11 av EUKORs skip. ARC har i løpet av 2005 økt flåten fra fem til åtte skip og utvidet sin service til Midt- Østen. Ett av skipene er overført fra WW, de øvrige to kommer fra WWs svenske partner Wallenius Lines. Flåteutvidelsen er i tråd med WW konsernets strategi om å øke gruppens virksomhet i USA. Etter tildeling av fire nye lisenser, omfattes nå syv av ARCs åtte skip av det amerikanske maritime sikkerhetsprogrammet. Andre shippingaktiviteter Wilhelmsen Offshore & Chartering består av Sea Launch Logistics, der WW besørger transport av raketter og drivstoff fra Ukraina til California, samt Express Offshore Transport (WW eier 50%). Sistnevnte selskap ble opprettet i 2005 og er et samarbeid med Maersk-eide SvitzerWijsmuller. Det startet sin virksomhet i februar Tungtransportselskapet Dockwise (WW eier 21%) går fortsatt godt som følge av høy aktivitet i offshore markedet. Selskapet har bidratt med et resultat for 2005 på USD 9,6 millioner (USD 7,8 millioner). LOGISTIKK WWs logistikktjenester tilbys og utføres primært for å støtte gruppens shippingaktiviteter. Dette gjøres ved at kundene tilbys transportløsninger for rullende last, som biler, gruve-, anleggs- og jordbruksmaskiner. Tilbudet omfatter dør-til-dør løsning fra fabrikk til forts. side 10

11 STYRETS BERETNING 8 : 9

12 WW har bestilt åtte nye bilskip fra Mitsubishi Heavy Industries (MHI), hvorav tre ble levert i , to blir levert i 2006 og de resterende i Det tar i snitt 10 måned å bygge et skip fra stålet kuttes til skipet er ferdig. Alexander Maresca (til høyre), WWs site manager på MHI verftet, i samtale med Yasuhiro Hidaka, som er ansvarlig fra verftets side. forts. fra side 8 forhandler, inkludert styring av hele transportkjeden (supply chain management). WWs engasjement i logistikk skjer i hovedsak gjennom eierskap i de operative selskapene. WW har de siste årene styrket sin posisjon som logistikkleverandør, blant annet gjennom kjøp av eierandel i det koreanske selskapet Glovis (WW eier 20%), franske Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT) (WWL eier 40%) og American Auto Logistics og American Logistics Network (WW eier 50% av hver). Gjennom WWL har WW også eierandeler i WWL Vehicle Services Americas, tidligere Distribution and Auto Service (WWL eier 50%) samt terminaler og klargjøringssentre for biler. Med unntak av CAT, leverer WWs logistikkaktiviteter resultater som forventet eller bedre i CAT leverte et meget svakt resultat i 2005, som følge av reduserte transportvolumer for Renault og høyere kostnader enn forventet. I tredje kvartal foretok WW en nedskriving av den bokførte verdien av CAT med USD 14 millioner. Det er iverksatt ytterligere tiltak i CAT som ventes å få effekt i Det pågår blant annet diskusjoner med selskapets hovedkunde og långivere. I tillegg blir interne tiltak gjennomført for å redusere kostnader og bedre produktiviteten. Driftsresultatet for logistikksegmentet i 2005 ble USD 15 millioner (USD 22 millioner). Driftsinntektene for 2005 var på USD 531 millioner (USD 526 millioner), mens resultat før skatt endte på USD 10 millioner i 2005 (USD 14 millioner). Markedsutvikling Markedet for logistikk vokser i tråd med bilmarkedets utvikling. Logistikkmarkedet er fragmentert, og består av aktører som tilbyr et bredt spekter av tjenester. Noen utfører enkelttjenester i transportkjeden fra fabrikk til forhandler, så som landtransport, lektertransport, kort-/langsjøtransport og togtransport. Enkelte aktører utvider produktspekteret til å omfatte fl ere transportmåter og/eller styring av fullstendige transportkjeder. WWL er et eksempel på sistnevnte. I løpet av 2005 har WWL inngått flere logistikkontrakter med bil- og ro-ro kunder, der WWL er ansvarlig for den utgående logistikken fra fabrikk til forhandler. Det er forventet av WWL vil inngå flere slike kontrakter i WWs logistikkoperasjoner WWL har betydelige logistikkaktiviteter i Europa, Nord-Amerika, Asia og Oceania, og transporterer årlig om lag 1,5 millioner kjøretøy til sjøs og 3 millioner kjøretøy på land. Nettverket av logistikkselskaper vil bli utviklet videre de kommende årene. WWL vil bygge ut sitt globale nettverk i tråd med kundenes behov, slik at selskapet kan tilby sine logistikkløsninger til kunder på global basis. I tillegg vil det bli lagt vekt på logistikknettverkets evne til å styre globale transportkjeder fra dør til dør, der sjøtransport inngår som en del av transportkjeden. Det koreanske logistikkselskapet Glovis er tett knyttet til EUKORs hovedkunder Hyundai Motor Company og Kia Motors Corporation. Begge ekspanderer kraftig, med sterk salgsvekst og etablering av bilfabrikker i Europa og Nord-Amerika. Dermed forventes betydelig vekst også i Glovis, primært utenfor Korea. Glovis kjøper inn transporttjenester fra underleverandører og styrer hele transportkjeden fra fabrikk til kunde, både for ferdige biler og for deler til produksjon/ ettersalg. AAL og ALN styrer logistikkaktiviteter knyttet til transport av privat flyttegods og kjøretøy for amerikansk militært personell og statsansatte. Om lag kjøretøyer transporteres årlig. MARITIME SERVICETJENESTER Wilhelmsen Maritime Service (WMS) ble etablert 1. januar Selskapets mål er å bli en nyskaper og et foregangsselskap innenfor den maritime serviceindustrien. forts. side 13 Nederst: Toldeo ble levert i 2005 og døpt i Sydney, Australia.

13 ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS (TIDLIGERE BARBER MARINE CONSULTANTS) Alexander Maresca, fra Dornach i Sveits, er ansvarlig for byggingen av seks nye båter ved Mitsubishi Heavy Industries (MHI) verft i Nagasaki, Japan. Han ble ansatt som dekksgutt i WW i 1966, og fast ansatt fra Maresca er utdannet på navigasjonsskolen i Tønsberg. I tillegg til en lengre karriere til sjøs, har han deltatt i eller hatt ansvaret for 13 nybygg, inkludert de seks nye båtene fra MHI. Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige behov må vi utvikle og produsere nye skipstyper, forteller Alexander Maresca. Totalt opererte WW og selskapets samarbeidspartnere Wallenius Lines, EUKOR og American Roll-on Roll-off Carrier 153 bilskip eller 1/3 av verdens bilskip rundt årsskiftet. For å kunne håndtere dagens underkapasitet og betjene fremtidige behov har WW, Wallenius Lines og EUKOR ytterligere 43 skip i bestilling. I alt seks MHI skip blir til under Marescas ledelse i Japan. Torrens ble levert i 2004, og i 2005 ble Toledo og Toronto levert. Ytterligere to skip er klare i 2006, mens den siste blir levert tidlig I tillegg har WW bestilt ytterligere to bilskip fra MHI for levering i 2008/09. Lastekapasiteten på de nye skipene er unik, fremhever Maresca. Fire av 12 dekk er fl eksible, slik at dekkshøyden kan tilpasses lasten. I tillegg har Wilhelmsen Marine Consultants (WMC, tidligere Barber Marine Consultants), WWs egne skipdesignere, gjort forbedringer. Lastekapasitet for biler og annen tung last er økt, muligheten til å manøvrere lasten på dekk er bedret og lasteog losseoperasjonen optimalisert, slik at liggetiden i havn blir kortest mulig. I samarbeid med MHI har WMC også gjort fl ere miljøvennlige fremskritt på disse skipene. Bunkerstankene er plassert slik at de er mest mulig beskyttet for skader og sannsynligheten for oljelekkasjer er redusert. En statorfi nne, som samler energi fra propellen i skipets kjøreretning, er plassert bak propellen. Sammen med et optimalt undervannsskrog bidrar dette til å redusere bunkersforbruket. Disse nyvinningene er viktige både for miljøet og økonomien, legger Maresca til. Tre av de seks skipene jeg har hatt ansvar for er døpt og i full drift. For meg er dåpen av skipene en viktig milepæl. Ikke bare fordi vi i samarbeid med MHI har levert et skip, men også fordi jeg vet at skipene blir satt inn i full drift fra dag én for å betjene WWs kunder. Uten effektive skip vil vi ikke være i stand til å befeste og styrke vår posisjon som den ledende globale leverandøren av maritime tjenester, avslutter Maresca, som ser frem til overleveringen av to skip i STYRETS BERETNING 10 : 11

14 SUNGHO PARK SENIOR VICE PRESIDENT HEAD OF BUSINESS OPERATIONS EUKOR CAR CARRIERS Sungho Park, fra Seoul i Korea, er ansvarlig for EUKORs forretningsmessige virksomhet, herunder optimalisering og globalisering av selskapets aktiviteter samt kontinuerlig utvikling av selskapets kunderelasjoner. Han har vært ansatt i Hyundaigruppen siden 1982 og i EUKOR siden I 2005 fraktet EUKOR 3,1 millioner biler (RT43, se side 107 for defi nisjon), hovedsakelig fra Hyundai og Kia og primært til USA og Europa. Dette tilsvarer en markedsandel på 17-18%. Det er imidlertid økende eksport til land i Midt-Østen samt de såkalte BRIC landene Brasil, Russland, India og Kina. EUKOR nyter også godt av stadig økende lastemengder fra Europa til Midt- Østen og Asia inklusive Kina. EUKORs fl åte består av 85 skip. For å betjene en økende eksport av biler må vi øke vår fl åte, forteller Sungho Park, som legger til at EUKOR har i overkant av 20 nye skip i bestilling. På tross av svært gode resultater i 2005 mener Park selskapet må være kostnadsbevisst i fremtiden. Vi er avhengige av å leie inn ekstra tonnasje. Høye bunkerspriser bidrar også til høye operasjonskostnader. For å redusere kostnadene vil vi i 2006 rasjonalisere driften vår ytterligere, blant annet gjennom å optimalisere seilingsrutene og standardisere våre prosesser. Ett av tiltakene som iverksettes for å begrense kostnadene er tett samarbeid med Wallenius Wilhelmsen Logistics. En felles prosjektgruppe ser på hvordan selskapenes tonnasje kan utnyttes til det beste for kundene samt hvordan fordelingen av last kan gjøres på en effektiv måte. EUKOR har ti kontorer inkludert hovedkontoret i Seoul, Korea og om lag 200 ansatte over hele verden. Selv om vi har en global organisasjon, er det viktig for oss å være del av et større nettverk med WW og Wallenius Lines, som besitter betydelig maritim kompetanse. I tillegg til at vi nyter godt av selskapenes operative erfaringer, bruker vi også de tjenestene og produktene som WW gruppen har, herunder skipsbygging, bemanning og havnetjenester. Veien til ytterligere suksess mener Park ligger i gode kunderelasjoner. Vår styrke er gode og tette kunderelasjoner. Alt vi gjør skal ta utgangspunkt i kundenes behov, og hver dag skal våre ansatte stille seg spørsmålet Hva har jeg gjort for våre kunder i dag?. Som ansvarlig for selskapets operative virksomhet, vil jeg jobbe med å forbedre kunderelasjonene og samarbeidet ytterligere i 2006.

15 EUKOR frakter årlig 3,1 millioner biler (RT43) hovedsakelig fra Hyundai og Kia i Korea og primært til USA og Europa. Flåten består av i alt 85 skip. forts. fra side 10 WMS har verdens største maritime nettverk hvor mer enn havner og 116 land inngår. WMS har delt verden inn i åtte regioner, og regionskontorene er lagt til Oslo, Rotterdam, Genova, Pireus, Dubai, Singapore, Shanghai og Houston. Underliggende drift i WMS er god og resultatene er som forventet. WMS hadde i 2005 et negativt driftsresultat på USD 10 millioner mot et positivt driftsresultat på USD 20 millioner i Det negative resultatet har sammenheng med avsetning til restruktureringskostnader i tredje kvartal på USD 28 millioner. Driftsinntektene for 2005 var på til sammen USD 339 millioner (USD 138 millioner). Resultat før skatt var negativt med USD 10 millioner mot et positivt resultat på USD 21 millioner i Unitor ble sommeren 2005 kjøpt av WW og selskapets aktiviteter ble lagt inn under WMS. Oppkjøpet av Unitor samsvarer med WWs strategi om å videreutvikle WMS til å bli den ledende globale aktøren innen den maritime serviceindustrien. Unitor kompletterer tjenestetilbudet til WMS og utvider det potensielle kundegrunnlag til WMS betraktelig. 2. januar 2006 besluttet WW å tvangsinnløse resterende minoritetsaksjonærer. Unitors siste noteringsdag på Oslo Børs var 20. januar. Den omtalte integrasjonsprosessen har til hensikt å realisere betydelige synergier. Synergigevinstene er beregnet til mer enn USD 30 millioner per år. Samordningen av WMS og Unitor i en ny overbyggende organisasjon med regional organisering medførte i 2005 en reduksjon av antallet ansatte. Det legges også opp til at effektiviseringsgevinster skal realiseres gjennom økt salg av produkter og bedre utnyttelse av det globale nettverket samt samordning av IT- og regnskapssystemer. Syngerigevinstene forventes å få full effekt fra 2007, mens om lag halvparten antas tatt inn i Markedsutvikling Solid vekst har preget markedet for maritime servicetjenester. Verdensflåten ekspanderer. Den høye inntjeningen i shipping fører også til økt salg i alle regioner. Markedet til forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service har i 2005 vært preget av svært høy aktivitet med økning i volum og salg med opptil 20% innen visse produktområder og regioner. Til sammen har dette bidratt til et resultat som er bedre enn for Forretningsområdet Ship Management preges av sterk konkurranse og press på marginer. Markedet er fortsatt sterkt fragmentert, tross konsolidering av større aktører. Markedet for outsourcing av skipsdrift forventes å øke med 7% per år. Det er stor etterspørsel etter kvalifiserte sjøfolk. Kundene etterspør kostnadseffektive, langsiktige rammeavtaler for å sikre seg mot flyktig skifte av management. Det er også fokus på kompetanseutvikling som følge av flere krav fra bransjen og myndigheter. Aktivitetene rettet mot skipsverftene har også vært preget av et godt marked og høy aktivitet. Utsiktene for 2006 er lovende på grunn av mange forespørsler både for nybygg og ombygginger. WWs maritime tjenestetilbud Verdens største havneagent Barwil er nå samordnet med Unitor i forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service. Til sammen håndterte de skipsanløp og leveranser til skip gjennom et nettverk hvor mer enn havner inngår. God vekst skyldes i hovedsak introduksjon av nye produkter og tjenester og verdensflåtens ekspansjon. Salg til eksisterende kunder viser også en god økning. Antall ordre økte fra til Samtlige åtte regioner i Barwil Unitor Ships Services globale nettverk økte salget. Størst var økningen i det østlige Asia og Oceania. Barber Ship Management (BSM), som er en av de største aktørene i markedet for bemanning og drift av skip, bemanner rundt 300 skip med maritimt personell og har full teknisk drift på om lag halvparten. Antall driftskontrakter har økt. forts. side 15 STYRETS BERETNING 12 : 13

16 STYRETS BERETNING AMMAL ELEYA QA AND HR DEVELOPMENT MANAGER BARWIL UNITOR SHIPS SERVICE WILHELMSEN MARITIME SERVICES Ammal Eleya, fra Alexandria i Egypt, er personal- og kvalitetsansvarlig på Barwil kontoret i Egypt. Hun har ansvar for personalet ved kontoret, og skal sørge for at både den enkelte ansatte og organisasjonen videreutvikler seg. Hun bidrar også til at kontorene i regionen Midt-Østen og Svartehavet får ISO sertifisering i løpet av 2005 og Eleya har jobbet i WW siden Innovasjon og læring er prioriterte kjerneverdier i WW gruppen. Gjennom WW Academy investerer WW i menneskelig kapital. Ammal Eleya mener hun fi kk en bedre forståelse for selskapets forretningsaktiviteter etter deltakelse på shippingkurset arrangert av WW Academy. Ved å bruke interne krefter fi kk vi grunnleggende kunnskap om den delen av shippingbransjen WW er engasjert i. Ved å bruke eksempler fra WWs historie fi kk kurset en personlig vinkel, som eksterne kurs ikke kan gi. WW Academy er unik på grunn av sin globale virksomhet og kulturelle mangfold. Det faglige programmet suppleres av sosiale programposter for å bygge relasjoner på tvers av landegrensene, utvikle multikulturell forståelse og ikke minst kunnskap om ulike forretningsområder i selskapet. WW Academy ga meg en mulighet til å bli kjent med kolleger fra forskjellige selskaper i WW gruppen. Dette økte min forståelse for bredden i de tjenester og produkter WW gruppen representerer, forteller Eleya, som legger til at WW Academy også er en gyllen mulighet til å øke forståelsen for det kulturelle mangfoldet i WW gruppen. Ved at mennesker fra ulike deler av verden møtes og utvikler læring sammen, skaper vi noe nytt, som igjen kan komme kundene våre til gode. Vel tilbake på jobb etter kurs på WW Academy ønsker konsernet å se konkrete adferdsendringer og resultater av læringen. Selv om jeg ikke direkte anvender shippingkunnskap i min daglige jobb, har kurset bidratt til større forståelse for den bransjen vi er en del av, og som kvalitetsansvarlig har det gitt meg en bedre forståelse for de ønskene kundene eventuelt måtte fremme, oppsummerer Eleya. WW Academy tilbyr kurs som retter seg mot ulike grupper av ansatte avhengig av hvor lenge de har jobbet i shipping, hvor de befi nner seg i karrieren og hva de jobber med. I tillegg til et grunnleggende shippingkurs, kan WW Academy tilby salgskurs, kurs i prosjekt- og prosessledelse, sikkerhetskurs samt lederkurs. Siden oppstarten i 1999 har mange hundre ansatte i WW og WWs heleide selskap fått skolering gjennom WW Academy. Det tas sikte på at rundt 500 kurses i løpet av 2006.

17 WW Academy er WW gruppens strategiske utdanningssenter. Bildene er fra shippingkurset i Singapore november 2005 og besøket om bord på Tampere. forts. fra side 13 Resultatet i BSM reduseres i hovedsak på grunn av pressede marginer, særlig i tank- og gassbransjen. Nye driftskontrakter og flere kunder har bidratt med 19% vekst. Målet er å øke veksten med ytterligere 10% i For å møte den sterke konkurransen om kvalifisert maritimt personell i fremtiden prioriterer BSM å tilrettelegge for en karriere for sjøfolk, samt sikre de seilendes nærhet til WWs organisasjon. BSMs internasjonale maritime treningssenter i Mumbai, India vil spille en viktig rolle i fremtiden. Siden oppstarten for fem år siden har treningssenteret utstedt sertifikater og utdannet rundt studenter. Unitor Marine Safety, som leverer sikkerhetssystemer og produkter til nybygg og ombygging av skip, hadde en vekst på 40%. Dette refl ekterer sterk aktivitet i Korea, Kina og Singapore. Ordrereserven økte med 85% sammenlignet med TI Marine Contracting, som er en foregangsbedrift innen cryogenic (lavtemperatur) gasstank isolering, har i dag i overkant av 70% av isolasjonsmarkedet for større LPG skip. LNG rørisolasjon på landbaserte terminaler er et nytt satsingsområde. Barber Marine Consultants, som er WWs tekniske og maritime kunnskapssenter, endret fra mars 2006 navn til Wilhelmsen Marine Consultants (WMC). WMC assisterer rederier med skipsdesign og tegningspakker frem til klassetegninger. Tjenester knyttet til helse, miljø og sikkerhet blir skilt ut som et eget WMS eid selskap. Wilhelmsen Bunkers hadde et meget godt resultat i Selskapet er en av Europas ledende bunkersmeglere og tilbyr megling og salg av bunkers. I tillegg tilrettelegger de langsiktige bunkersavtaler. Wilhelmsen Bunkers klarte å øke sitt volum til cirka 5 millioner tonn bunkersolje i WW konsernets forsikringskompetanse er samlet i Wilhelmsen Insurance Services (WIS), som er et heleid datterselskap av WW. WIS ble i 2005 godkjent som forsikringsmegler av Kredittilsynet. WIS har ikke registrert større havarier av betydning i Det pågår fortsatt mye juridisk etterarbeid som følge av totaltapet av Tricolor, som ble pårent av containerskipet Kariba og sank i Den Engelske Kanal i desember En domstol i New York påla Kariba all skyld for lastekrav i januar Fortsatt gjenstår rettsaken om skyldspørsmålet, som kommer opp i Antwerpen i Belgia. Samarbeidet med Smit Salvage om vrak-fjerningen var ferdig på slutten av 2004 og ble formelt avsluttet i Andre WMS aktiviteter WMS solgte sin eierandel på 82,5% av programvareleverandøren BASS til ledelsen i BASS i fjerde kvartal Unitor inngikk mot slutten av 2005 en eksklusiv avtale om et eventuelt salg av aksjene i TeamTec AS til et konsortiumet bestående av ledergruppen med administrerende direktør Erling Holm, TeamTec Holding AS og Four Seasons Private Equity AS. Endelig avtale ble signert 20. januar ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Konsernets tre forskjellige arbeidsmiljøutvalg (AMU) i heleide datterselskap ble slått sammen fra 1. januar AMU har hatt fem møter gjennom året og vært aktivt involvert i prosessen med omorganisering etter oppkjøpet av Unitor. Det er holdt fem møter i rederistyret i 2005, hvor de ansatte er representert. Konsernet er opptatt av å utvikle et godt og inspirerende arbeidsmiljø både på sjø og land. Konsernet arbeider aktivt med opplæring og organisasjonsutvikling. Medarbeidersamtaler og klimaundersøkelser (undersøkelser av den enkeltes trivsel med egen arbeidssituasjon) blir regelmessig gjennomført. WW Academy, som er WW gruppens strategiske utdanningssenter, skreddersyr lærings- og utviklingstiltak for de ansatte. Siden oppstarten i 1999 har flere hundre medarbeidere fått skolering gjennom WW Academy. I løpet av 2006 tas det sikte på å kurse rundt 500 ansatte og å utvide målgruppen til også å omfatte deleide selskaper i WW gruppen. WW Academy bidrar også til å gi WW gruppens ansatte en felles forståelse av selskapets visjon og grunnleggende verdier, som er customer centred, empowerment, learning and innovation, stewardship og teaming and collaboration. WW ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for både kvinner og menn. Kjønnene skal ikke forskjellsbehandles i saker som angår for eksempel lønn, avansement og rekruttering. På grunn av næringens natur og krav vil det likevel i en del tilfeller være nødvendig å rekruttere fra miljøer hvor antall kvinner og menn ikke er likt representert. Arbeidstidsordninger i selskapet er uavhengig av kjønn. Ved støtte til individuell kompetanseutvikling blir kvinner og menn vurdert på like vilkår. Det er 574 konsernansatte i Norge ved årets forts. side 18 STYRETS BERETNING 14 : 15

18

19 STYRETS BERETNING 16 : 17

20 forts. fra side 15 slutt, hvorav 37% er kvinner. Andelen kvinner i ledende stillinger er økende. Styret i WW ASA har to kvinnelige medlemmer. WW har for fjerde år på rad praktisert et system for prestasjonsbonus for konsernet. Dette er ett av flere virkemidler for å fokusere på selskapets strategier, hvor nyskapning, motivasjon og lønnsomhet er sentrale elementer. Det gjennomsnittlige sykefraværet ved hovedkontoret var 2,08% (2,62% i 2004). Det er ikke rapportert om ulykker eller skader på landansatte i perioden. YTRE MILJØ Regelverket for internasjonal maritim virksomhet dekkes gjennom FNs International Maritime Organisation (IMO). WW gruppen påvirker IMOs miljøarbeid gjennom aktiv kontakt med internasjonale organisasjoner, rederiforbund og nasjonale myndigheter som er representert i IMO. WW støtter internasjonal regulering fremfor fremveksten av regionale og nasjonale krav. Det er viktig for WW å arbeide aktivt med forbyggende miljøtiltak. Studier av hvilke effekter WWs aktiviteter har på miljøet gjennomføres jevnlig med sikte på tiltak for å redusere negative effekter. Barber Ship Management og Unitor Chemicals er sertifiserte i henhold til miljøstandarden ISO Dette bidrar til å sikre kontinuerlig forbedring og kontroll av miljøarbeidet. Gjennom ISO er WW pålagt å være oppdatert på alle miljøkrav innen bransjen og drive aktiviteter innenfor angitte rammer. Forskning og teknologisk utvikling er en forutsetning for hensiktsmessige og kostnadseffektive løsninger. WW holder god kontakt med forskningsinstitusjoner og faglige miljøer nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med teknologisk utvikling av miljørelaterte produkter vil bli videreført i I beredskapsarbeidet for håndtering av forurensningssituasjoner inngår opplæring, forebyggende arbeid, krisehåndtering og regelmessige øvelser. Sjøtransport er en miljøvennlig transportform, bedømt ut fra energiforbruk per fraktet lastemengde og distanse. Et skip forbruker imidlertid mye energi og genererer dermed også miljøskadelige utslipp. WW gruppen arbeider med å redusere energiforbruket samt å redusere miljøfarlige utslipp der hvor det er mulig å påvirke dette. WW tilstreber at nye skip som kontraheres, har et lavere energiforbruk enn eksisterende skip. WWs nye skip, som bygges i Japan, har et bunkersforbruk som ligger betydelig lavere enn for tidligere skip. Lasteinntaket er også forbedret. Dette resulterer i god transportøkonomi i tillegg til en betyde-lig miljøgevinst. Bedre beskyttelse av bunkerstankene reduserer faren for oljelekkasjer ved ulykker. Fartøyene er utstyrt med elektroniske kart for bedre og sikrere navigering. I samarbeid med partnerne i WWL og EUKOR har WW et sterkt fokus på å redusere utslipp av svovelholdige avgasser fra skipenes maskinerier. Dette har vært en prioritert oppgave siden etablering av WWL i IMO har regulert svovelinnholdet i skipets drivstoff til maksimalt 4,5%. I 2006 blir IMO kravet skjerpet til maksimalt 1,5% i Østersjøområdene. Nordsjøen følger etter med samme krav i I 2005 var det gjennomsnittlige svovelinnholdet i bunkers som anvendes i WWs flåte 1,72%. Redusert utslipp av svovelholdige avgasser gjøres enklest ved å benytte bunkersolje med lavt svovelinnhold, men denne type olje er lite tilgjengelig og prisen er høyere enn for konvensjonell bunkersolje. Bruk av lavsvovelbunkers representerer også tekniske og operasjonelle utfordringer. IMO har krav om tinnfrie bunnstoffer fra Hele WW flåten er allerede påført tinnfrie bunnstoffer for å forhindre begroning på undervannskroget. WW er med i et norsk forskningsprosjekt som fokuserer på andre alternative bunnstoffer. Unitor Chemicals er ISO sertifisert. Sertifiseringen inkluderer produktutvikling. Dette innebærer at sluttbrukere av kjemiske produkter, som kan medføre negativ virkning på helse eller miljø, skal vurdere om det finnes alternativer som medfører mindre risiko for slik virkning. I så fall skal alternativet velges, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Som følge av dette har Unitor Chemicals innført som prinsipp at alle nye, miljøtilpassede produkter skal være minst like kostnadseffektive som de eksisterende alternativene. Kun på denne måten kan det sikres at de miljøtilpassede produktene tas i bruk og dermed får en reell positiv påvirkning på miljøet. Den mangeårige satsingen på utvikling av vannbaserte, miljøtilpassede rengjøringsog avfettingsmidler som erstatning for sterke løsemidler er et eksempel på dette. forts. side 20 WW har sammen med Torvald Klaveness Gruppen og Flyktninghjelpen bidratt til gjenoppbyggingen av to tsunami-rammede skoler i Aceh provinsen på Indonesia. Bildene viser nedsettingen av grunnstenen, byggearbeidet, de midlertidige teltene samt åpningen av skolene i oktober Bjørn P. Karlsson la ned grunnstenen, mens Bjørn Tønsberg åpnet skolen på vegne av WW. Nederst til høyre er Bjørn P. Karlsson og Bjørn Tønsberg sammen med andre samarbeidspartnere i prosjektet.

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no For tre år siden startet en større strategisk omlegging i Bergesen for å dreie selskapets Kontorer Årsrapport 2002 På vei BERGESEN d.y. ASA Drammensveien 106, Postboks 2800 Solli, 0204 Oslo, NORGE Telefon:

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

Årsrapport. Color Group AS

Årsrapport. Color Group AS Årsrapport 214 Color Group AS Color Group AS Årsrapport 214 Hovedtall og nøkkeltall Dette er Color Line Color Group AS REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 214 213 212 211 21 214 TRAFIKKUTVIKLING Passasjerer

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Innhold KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. PER INGE BJØRLO «Slektstrea, Genbanken», 2013

Innhold KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. PER INGE BJØRLO «Slektstrea, Genbanken», 2013 ÅRS RAPPORT 2014 Kistefos Innhold Innhold Nøkkeltall... Hovedbegivenheter 2014... Dette er Kistefos AS... Årsberetning... 3 4 5 6 11 Kistefos konsoliderte selskap... Rederi AB Transatlantic - Viking Supply

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2013 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO Morten Vike 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK)

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer