RI SIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE Harestua holdeplass, Lunner kommune Detaljregulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RI SIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE Harestua holdeplass, Lunner kommune Detaljregulering"

Transkript

1 RAPPORT RI IKO - OG ÅRBARHETAALYE Harestua holdeplass, Lunner kommune Detaljregulering Kunde : Prosjekt : B ane OR Detaljregulering Harestua holdeplass Prosjektnummer : Dokumentnummer : _RO Rev.: 00

2 ammendrag : weco er engasjert av Bane OR for å utarbeide detaljregulering for ny parkeringsplass ved Harestua holdeplass i Lunner kommune. I denne leveransen skal det også inngå en risiko - og sårbarhe tsanalyse (RO - analyse), noe dette dokumentet dekker. Det skal bygges en ny parkeringsplass ved Harestua holdeplass for å tilr ettelegge for økende pendlertrafikk fra Harestua. I forbindelse med opparbeidelsen av ny parkeringsplass vil det bli behov for en ny avkjørsel fra fv. 24 samt en nytt overgangsfelt for fotgjengere over fv. 24. Basert på foreliggende RO - analyse er det ikke identifisert noen risiko som vil stoppe tiltaket. Oppsummert trekkes det frem følgende risikoer som er avdekket av analysen. Alle vurderes å være lave: - kogbrann (nr. 1) - Trafikkulykke (nr. 2) Rapporteringsstatus : Endelig Oversendelse for kommentar Utkast Utarbeidet av : ign.: Astrid Jevne Kontrollert av : ign.: Anita Myrmæl Prosjektleder : Prosjekteier : Hans Gustav Andersen Lars Jørgen Berg Revisjonshistorikk : Første versjon av RO Astrid Jevne Anita Myrmæl Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av weco Jernbaneveien 5-7 O ki, Telefon weco orge A Org.nr: Hovedkontor: Oslo Astrid Jevne Mobil

3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Formål Hjemmel Beskrivelse av a nalyseobjektet Om tiltaket Avgrensinger Metode Om RO - analyser Data og kilder Begreper og definisjoner Risikomatriser Uønskede hendelser Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Konklusjon Oppsummering Referanser RAPPORT IDE 3 AV 15 P: \ 211 \ Harestua utvidelse parkering \ 08 Rapporter \ 01 Rapporter \ RO \ _Harestua RO_endelig_01.docx

4 1 Innledning weco orge A er engasjert for å gjennomføre RO - analyse i forbindelse med detaljregulering av utvidelse av parkering ved Harestua holdeplass i Lunner kommune. Figur 1-1 viser et oversiktskart me d lokalisering av planområdet. Figur 1-1. Oversiktskart med loka lisering av planområdet på Harestua i Lunner kommune, og varslet planavgrensning. 1.1 Formål Det overordnede formålet med denne risiko - og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for samfunnsverdiene liv og helse, trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i forbindelse med utvidelsen av parkering ved Harestua holdeplass i Lunner kommu ne. Mer konkret er formålet følgende: 1.2 Hjemmel Å identifisere risiko og sårbarhet ved det realiserte planforslaget, og få et risikobilde over de uønskede hendelsene. Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte. Plan - og bygningslovens kapi ttel 4 om Generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en RO - analyse ved planer for utbygging amfunnssikkerhet og risiko - og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og sårbarhetsan alyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. RAPPORT IDE 4 AV 15

5 Kongen kan g i forskrift om risiko - og sårbarhetsanalyser. 2 Beskrivelse av analyseobjektet 2.1 Om tiltaket Tiltaket omfatter en utvidelse av dagens parkeringsplass ved Harestua holdeplass i Lunner kommune. Dagens kapasitet består av omtrent 90 bilparkeringsplasser, og grun net stor pendlervirksomhet i retning Oslo er kapasiteten overbelastet. Området som skal benyttes til ny parkeringsplass ligger øst og sør for dagens parkeringsplass og fv. 24. Området består i dag av et hogstfelt (skog frem til 2011, basert på historiske f lyfoto fra kart.finn.no) og skog. Terrenget skråner opp mot øst innenfor planområdet, og er stedvis ganske bratt. For ytterligere detaljer om tiltaket, se planbeskrivelsen i planforslaget. 2.2 Avgrensinger RO - analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige eller sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten. Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette skal inngå i planer for sikkerhe t, helse og arbeidsmiljø. RO - analysen har en tidshorisont som gjelder anleggsfase og driftsfase fram til eventuell ny, vesentlig ombygging. Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall av meteoritter, eller betydelige endrin ger av samfunnet, er ikke vurdert. 3 Metode 3.1 Om RO - analyser En RO - analyse er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko og sårbarhet samt å utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med RO - analysen er å gi Lunner kommune et godt beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Her følges metode i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, amfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging Metode for risiko - og sårbarhetsanalyse i planleggin gen, april Figur 3-1 viser trinnene i RO - analysen. RAPPORT IDE 5 AV 15

6 Beskrive planområdet Identifisere mulige uønskede hendelser Vurdere risiko og sårbarhet annsynlighet/konsekvens/usikkerhet Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget Figur 3-1. Trinnene i RO - analysen (kilde: DB, 2017). 3.2 Da ta og kilder Informasjon til analysen er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, databaser og litteratur som referert til i referanselisten og innspill fra høringsinstanser ved varsel om oppstart av planarbeid. 3.3 Begreper og definisjoner Risiko er en vurd ering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensen vil bli og usikkerhetene knyttet til dette, muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Vurdering av risiko innebærer følgende vurderinger: - mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden - sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe - sårbarheten ved systemer som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene - hvilke konsekvenser hendelsen vil få - usikkerheten ved vurderingene. annsynlighet brukes som mål for hvor t rolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag. årbarhet : Motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og eventuelle barriere, og evnen til gjen opprettelse. Konsekvens er v irkningen den uønskede hendelsen kan få i planområde t eller utbyggingsformålet. Veilederen tar utgangspunkt i samme konsekvensvurdering for alle mulige uønskede hendelser. Konsekvens skal vurderes for de tre konsekvenstypene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Usikkerhet: Vurdering om kunnskapsgrunnlaget for våre vurder inger. RAPPORT IDE 6 AV 15

7 Barriere: Eksisterende tiltak som f.eks. skred/flomvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri eller varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvenser av en uønsket hendelse. Tiltak: I oppfølgingen av RO - vurderingen kan det bli a vdekket behov for tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak. For RO - analyse til kommuneplanens arealdel og vurdering av andre uønskede hendelser for RO - analyse til reguleringsplan (ikke flom, sto rmflo og skred) benyttes forslaget til sannsynlighetskategoriene for planro slik de fremgår av DBs veileder (DB, 2017). Tabell 1. annsynlighetskategorier for planro. AYLIGHET - KATEGORIER TIDITERVALL AYLIGHET (PE R ÅR) Høy Oftere enn 1 gang i > 10 % løpet av 10 år Middels 1 gang i løpet av % 100 år jeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1 % For større områder kan det være mer hensiktsmessig å dele sannsynlighetskategoriene i fem. Tabell 2 og Tabell 3 viser sannsynlighetskategoriene for naturhendelsene flo m, stormflo og skred (som følger av kravene gitt i TEK 17, kapittel 7). Tabell 2. annsynlighetsvurdering for flom og stormflo. F AYLIGHET - KATEGORIER TIDITERVALL F1 Høy 1 gang i løpet av 20 år F2 Middels 1 gang i løpet av 200 år F3 1 gang i løpet av 1000 år AYLIGHET (PER ÅR) 1/20 1/200 1/1000 Tabell 3. annsynlighetsvurdering for skred. AYLIGHET - KATEGORIER TIDITERVALL 1 Høy 1 gang i løpet av 100 år 2 Middels 1 gang i løpet av 1000 år 3 1 gang i løpet av 5000 år AYLIGHET (PER ÅR) 1/100 1/1000 1/ Risikomatriser På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene kan illustreres ved hjelp av en risikomatrise. Risikomatrisen som benyttes er hentet fra amfunnssikkerh et i kommunens arealplanlegging (DB, 2017), og det vil bli presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype i sammendraget. RAPPORT IDE 7 AV 15

8 Tabell 4. Risikomatrise (DB, 2017). KOEKVEER FOR <konsekvenstype> T E H IG L Y A Høy > 10 % Middels 1 10 % < 1 % må Middels tore 4 Uønskede hendelser Liste over mulige uønskede hendelser som vil påvirke risikoen for tiltaket. Listen er ikke uttømmende, men benyttes som et hjelpemiddel for å identifisere risiko - og sårbarhetsforhold. Der en hendelse er funnet relevant for tiltaket, vil den bli nærmere vurdert. Uønskede hendelser aturgitte forhold Relevant for tiltaket Kommentar/Begrunnelse terk vind Området er ikke spesielt vindutsatt. Bølger/bølgehøyde nø/is Frost/tele/sprengkulde edbørmangel tore nedbørsmengder tormflo F lom i sjø/vassdrag Ikke relevant for tiltaket da det er stor avstand til sjø. nø/is vil kunne påvirke fremkomm eligheten til parkeringsplassen, men er ikke vurdert å påvirke tiltaket ut over det som er normalt. Det forutsettes at driften av anlegget sørger for t ilkomst til parkeringsplassen. ormaltemperaturer for Østlandet forventes ikke å ha noen påvirkning. edbørmangel vil ikke føre til ulempe for tiltaket. Området er ikke spesielt utsatt, men det ventes generelt kraftigere og hyppigere regnskyll som følge av klimaendringer. Ikke relevant for tiltaket da det er stor avstand til sjø. Ikke relevant for tiltaket. ærmeste vassdrag er Klemma, som ligger omtrent 400 m fra området. Urban flom/overvann tore nedbørsmengder kan generelt føre til problemer med overvann. elv om RAPPORT IDE 8 AV 15

9 Havnivåstigning kred (kvikkleire, jord, stein, fjell, snø), inkludert sekundærvirkninger Erosjon Radon kog - og lyngbrann J a utbyggingen vil føre til økt andel med harde overflater, vurderes det at dette ikke vil medføre problemer med overvann da tiltake t ligger i et område hvor overvann kan dreneres naturlig. Ikke relevant for tiltaket da det er stor avstand til hav. Området er ikke skredutsatt. Ikke relevant for tiltaket. ærmeste vassdrag er Klemma, som ligger omtrent 400 m fra området. Tiltaket omfatter ikke bebyggelse for opphold, og dette er derfor ikke relevant for tiltaket. tore områder med skog i nær het til planområdet. Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer amferdselsårer som vei, jernbane, luftfart og skipsfart Infrastrukturer for forsyning av vann, avløps - og overvanns - håndtering, energi, gass og telekommunikasjon Tjenester som skoler, bar nehager, helseinstitusjoner, nød - og redningstjenester Ja Tiltaket vil føre til en ny avkjøring fra fv. 24 og nytt overgangsfelt for fotgjengere over fv. 24. Det ligger ikke eksisterende infrastruktur innenfor planområdet. iden tiltaket innebærer etablering av større asfaltflater i området, vil det føre til større men gder overvann som må håndteres lokalt. Det forventes likevel ingen økt risiko for området som følge av dette. Ikke relevant for tiltaket da planområdet ikke ligger i nærhet av slike tjenester/institusjoner. Ivaretakelse av sårbare grupper I ngen identifisert. æringsvirksomhet amlokalisering i næringsområder Virksomheter som håndterer farlige stoffer, eksplosiver og storulykkevirksomheter Ikke aktuelt for tiltaket. Ikke aktuelt for tiltaket. Damanlegg Ikke aktuelt for tiltaket. Forhold ved utbyggingsformålet Om utbyggingen medfører nye risiko - og sårbarhetsforhold i planområdet Ja y avkjøring og nytt krysningspunkt for fotgjenger e over veien. Dette gir en økt risiko RAPPORT IDE 9 AV 15

10 for trafikkulykker mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og myke trafikanter. Forhold til omkringliggende områder Om det er risiko og sårbarhet i omkringliggende områder som kan påvirke utbyggingsformålet og planområdet Om det er forhold ved utbyggingsformålet som kan påvirke omkringliggende områder Forhold som påvirker hverandre Om forholdene over påvirker hverandre, og medfører økt risiko og sårbarhet i planområdet aturgitte forhold og effekt av klimaendringer Ingen identifisert. Ingen identifisert. Dårlige kjøreforhold som følge av snø/is kan øke risikoen for trafikkulykker mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og myke trafikanter. Det forventes at tilfredssti llende forhold opprettholdes gjennom normal drift av anlegget, og at det derfor ikke forventes økt risiko. Ingen identifisert. RAPPORT IDE 10 AV 15

11 5 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Her følger risikovurderingene av hendelsene som er relevante for tiltaket. Hver hendelse er tilegnet et nummer, og det er fylt ut et skjema for hver hendelse som er relevant for tiltaket. Alternativ Harestua holdeplass r.: 1 Uønsket hendelse: kog - og lyngbrann kogbrann i nærhet til parkeringsplassen. Om naturpåkjenninger (TEK 17) ikkerhetsklasse flom/skred Forklaring Årsak tore skogsområder i umiddelbar nærhet til parkeringsplassen. Tørke over lenger tid kan medføre skogbrann. Eksisterende barriere/tiltak Brannvesenets eksisterende beredskap årbarhetsvurdering kogbrann i tilgrensende områder vil føre til at parkeringsplassen ikke vil være tilgjengelig, men det er ikke vurdert at tiltaket er spesielt sårbart da det ikke omfatter bygninger hvor mennesker oppholder seg eller andre viktige infrastrukturer. annsynlighet Begrunnelse Klimaendringer fører til stadig mer nedbør, og færre lange perioder med tørke på våre breddegrader. Konsekvensvurdering Liv og helse tabilitet Materielle verdier Middels Liv og helse: Innånding av røyk kan medføre skade, men det forventes ikke at mennesker vil oppholde seg på parkeringsplassen ved en eventuell skogbrann. tabilitet: En skogbrann vil mest sannsynlig ikke påvirke funksjonen til parkerin g splassen i etterkant av brannen. Materielle verdier: Biler som står parkert på parkeringsplassen kan bli skadet ved en eventuell skogbrann. Usikkerhet Middels Det er vanskelig å forutse sannsynligheten for en slik hendelse da det kan være mange forhold som spiller inn (f. eks. langvarig tørke, lek med brann, trafikkulykke, med mer). Forslag til tiltak og mulig oppfølging - RAPPORT IDE 11 AV 15

12 Alternativ Harestua holdeplass r.: 2 Uønsket hendelse: Trafikkulykke Tiltaket vil føre til en ny avkjøring fra fv. 24 og nytt overgangsfelt for fotgjengere over fv. 24, og det kan oppstå trafikkulykker ved inn/utkjøring eller mellom kryssende fotgjenger og bil. Om naturpåkjenninger (TEK 17) ikkerhetsklasse flom/skred Forklaring Årsak Det forventes noe økt trafikkmengde til området i forbindelse med utvidelsen av parkeringsmulighetene ved stasjonen. I tillegg skal det anlegges en ny avkjøring og et nytt overgangsfelt for fotgjengere som kan føre til flere trafikkulykker mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og myke trafikanter. Eksisterende barriere/tiltak Avkjøringen og overgangsfeltet er plassert med hensyn på å få til best mulig oversikt. årbarhetsvurdering Påvirker sårbarhet i liten grad. annsynlighet Middels Konsekvensvurdering Liv og helse tabilitet Materielle verdier Begrunnelse Tiltaket skal gjennomføres, og det vil føre til en ny avkjøring og et nytt overgangsfelt og sannsynligvis økt trafikkmengde med tilhørende økt sannsynlighet for trafikkulykker. Middels Liv og helse: ytt overgangsfelt kan medføre en risiko for trafikkulykker mellom kjøretøy og myke trafikanter da flere mennesker vil krysse fv. 24. tabilitet: Vil ikke påvirke stabilitet. Materielle verdier: y avkjøring kan føre til flere trafikkulykk er mellom kjøretøyer, men det forventes ikke at dette vil føre til store tap på materielle verdier. Usikkerhet Middels Det er vanskelig å forutse sannsynligheten for en slik hendelse. Forslag til tiltak og mulig oppfølging Planlagt plassering av avkjøring og overgangsfelt ivaretar sikt og svingeforhold. Løsningen er akseptert i samråd med vegvesenet (jf. epost 8. januar 2018). RAPPORT IDE 12 AV 15

13 6 Konklusjon Risikoer som er avdekket gjennom foreliggende analyse er oppsummert i Tabell 5, Tabell 6 og Tabell 7. Tabell 5. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen liv og helse. KOEKVEER FOR LIV OG HELE FORKLARIG T E H IG L Y A Høy > 10 % Middels 1 10 % < 1 % må Middels tore 1 2 Tabell 6. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen stabilitet. KOEKVEER FOR TABILITET FORKLARIG T E H IG L Y A Høy > 10 % Middels 1 10 % < 1 % må Middels tore 2 1 Tabell 7. Oppsummering av mulige risikoer for konsekvenstypen materielle verdier. KOEKVEER FOR MATERIELLE VERDIER FORKLARIG T E H IG L Y A Høy > 10 % Middels 1 10 % < 1 % må Middels tore 2 1 RAPPORT IDE 13 AV 15

14 6.1 Oppsummering For detaljregulering av parkeringsplass ved Harestua holdeplass er det ikke identifisert noen høy risiko for samfunnssikkerhet. Det kan likevel vurderes forebyggende eller avbøtende tiltak for enkelte hendelser, herunder: Risikoer: - kogbrann (nr. 1 ) - Trafikkulykke (nr. 2 ) Avbøt ende tiltak: - Brannvesenets eksisterende beredskap. - Det bør sørges for god sikt og god belysning ved det nye overgangsfeltet for fotgjengere for å redusere risikoen for påkjørsler av myke trafikanter. Annet: Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er behandlet i denne analysen følges opp både i planleggings -, anleggs - og dri ftsfase for å forebygge risiko. RAPPORT IDE 14 AV 15

15 7 Referanser Litteratur Epost DB, amfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, metode for risiko - og sårbarhetsanalyse i planleggingen. Veileder. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Epost av 8. januar 2018 fra tatens vegvesen v/kjersti Moltubakk til weco v/hans Gustav Frestad Andersen RAPPORT IDE 15 AV 15