Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg"

Transkript

1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Ingeberg Hamar kommune Områdeplan Hamar kommune tegn_3 as v/torunn Nilsen tegn_3 Trondheim Oslo Leiv Eiriksson Senter Lilleakerveien 8 Org.nr MVA Pb. 6380, Sluppen Pb Trondheim 0216 Oslo

2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg #2

3 Bakgrunn og nøkkelopplysninger Hensikten med planforslaget er å utvide eksisterende tettbebyggelse på Ingeberg nord for Gåsbuvegen. Det aktuelle planforslaget regulerer store deler av planområdet til boligformål, og åpner for mellom 437 og 906 nye boliger, stort sett småhusbebyggelse, innenfor planområdet. I tillegg reguleres det inn områder for blant annet forretning/kontortjenesteyting, barnehage, friområder og nærmiljøanlegg. I område for forretning/kontor/tjenesteyting planlegges det en dagligvarebutikk. Figur 1 Planavgrensning Metode Analysen gjennomføres i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps føringer og baseres på foreliggende forslag til områdeplan og tilhørende illustrasjoner. Risikovurderingene tar utgangspunkt i relevante kravdokumenter (Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger og lignende). Mulige uønskede hendelser sorteres ut i fra en generell/teoretisk vurdering i hendelser som direkte kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men som ikke er til stede i planområdet eller i planen, kvitteres ut i kolonnen Aktuelt? og kommenteres kun unntaksvis. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4): Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig (3): Kan skje av og til; periodisk hendelse Mindre sannsynlig (2): Kan skje (ikke usannsynlig) Lite sannsynlig (1): Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg #3

4 teoretisk sjanse Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins Alvorlig (3): Alvorlige (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. Tabell 1. Samlet risikovurdering Konsekvens/ Ubetydelig Sannsynlighet (1) Svært sannsynlig (4) Sannsynlig (3) Mindre sannsynlig (2) Lite sannsynlig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig (4) Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurderinger og mulig tiltak er sammenfattet i tabell 2. Tabell 2. Bruttoliste mulige uønskede hendelser Hendelse/Situasjon Aktu Sann Kons Risiko Kommentar/Tiltak elt? s.. Natur og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred Ja 1 3 Det er ikke lagt inn områder innenfor planområdet på NGUs aktsomhetskart for jord- og flomskred. ( somhet) I NVEs kart for bratthet vises bratthet 15 25, og farge oransje ( Avbøtende tiltak: Det stilles krav i bestemmelsene om at grunnforholdene skal utredes i forbindelse med detaljregulering av byggeområder, og at området ikke skal bebygges før det foreligger dokumentasjon på at den geologiske stabiliteten for området som helhet er tilstrekkelig Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg #4

5 2. Snø-/isras 3. Flomras Det stilles krav i bestemmelsene om at grunnforholdene skal utredes i forbindelse med detaljregulering av byggeområder, og at området ikke skal bebygges før det foreligger dokumentasjon på at den geologiske stabiliteten for området som helhet er tilstrekkelig. 4. Elveflom Ja 2 2 Området rundt Tomterbekken er merket som potensielt flomutsatt i NVEs temakart for flomaktsomhet. NVE har ikke registrert flomsoner i hele området, men i de delene som er registrert, samt lenger ned i Tomterbekken er det ikke registrert flomutsatte områder. 5. Tidevannsflom 6. Radongass Ja 3 2 Aktsomhetsgraden for radon i planområdet er satt fra moderat til høy. Avbøtende tiltak sikres gjennom krav til nye bygg satt i teknisk forskrift. Tiltak utover dette foreslås ikke. Vær, vindeksponering. Er området: 7. Vindutsatt 8. Nedbørutsatt 9. Sårbar flora Ja 4 1 Tiltaket vil medføre tap av skogsområder og jordbruksområder. Det er registrert en lokalt viktig forekomst (Gråor-heggeskog) i området, denne vil til en viss grad bli bevart. Utover dette er det ikke registrert sårbar flora i området. 10. Sårbar fauna/fisk Ja 2 2 Tiltaket vil medføre tap av skogsområder og jordbruksområder. Det er ikke registrert sårbar fauna i området, men det er registrert voksne ørreter i bekken. Det er vurdert som lite sannsynlig at området er viktig for sårbare arter. 11. Verneområder 12. Vassdragsområder Ja 1 1 Det legges opp til en hensynssone rundt bekken, og denne vil ikke bli særlig påvirket av planene. Redusert jordbruksareal rundt bekken vil veie opp for eventuelle påvirkning på vannkvalitet gjennom avrenning fra boligområdene. 13. Forminner (afk) Ja 3 2 Det er registrert 8 automatisk fredete kulturminner innenfor området. Det er spesielt ett felt med kulturminner som har stor verdi, dette feltet vil bli tatt vare på med en egen hensynssone. Et mindre felt som også vurderes å ha stor verdi, samt noen felt som vurderes å ha lav verdi, fjernes. 14. Kulturminne/- miljø Ja 1 1 Det er registrert 7 bygninger i SEFRAK innenfor planområdet, ingen av disse blir berørt av forslaget. Menneskeskapte forhold Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 15. Vei, bru, knutepunkt Ja 3 2 Tiltaket vil bidra til økt trafikk på veinettet i området. Veinettet innenfor planområdet utbedres der det anses å være nødvendig for at det skal være dimensjonert for trafikkøkningen Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg #5

6 Det planlegges blant annet gang- og sykkelveg både langs Gåsbuvegen og Imerslundmarka 16. Havn, kaianlegg 17. Sykehus/-hjem, kirke 18. Brann/politi/sivilforsv ar 19. Kraftforsyning Ja 2 2 Det vil være behov for økt kraftforsyning til området. Det etableres ny infrastruktur innenfor planområdet for å sikre kraftforsyning til boligene. 20. Vannforsyning Ja 2 2 Det vil være behov for økt vannforsyning til området. Det etableres ny infrastruktur innenfor planområdet for å sikre vannforsyning til boligene. 21. Forsvarsområde 22. Tilfluktsrom 23. Område for idrett/lek 24. Park/rekreasjonsomr åde 25. Vannområde for friluftsliv Ja 3 2 Imerslundmarka blir i dag brukt som orienteringsterreng og friluftsliv. Størsteparten av skogsområdene innenfor planområdet vil forsvinne som en konsekvens av tiltaket, selv om det settes av områder langs Tomterbekken til friområde. Det vurderes at tiltaket vil få middels konsekvenser for orientering og friluftsliv. Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 26. Akutt forurensning 27. Permanent forurensning 28. Støv og støy; industri 29. Støv og støy; trafikk I tillegg brukes noen områder brukes til lek. Det planlegges imidlertid lekeplasser og nærmiljøanlegg innenfor planområdet som mer enn oppveier for tap av eksisterende lekeområder. Konsekvensen for lekeområder vurderes derfor å være lav. Ja 2 2 Deler av området rundt Tomterbekken er i dag mye brukt til friluftsliv. Områdene nærmest Tomterbekken blir stort sett tatt vare på som friområde, men store deler av områdene rundt vil utbygges som boligområder. Ja 2 2 Tilstanden i Tomterbekken er vurdert som moderat på grunn av, og bekken er noe forurenset av avrenning fra jordbrukarealer Ja 2 2 De delene av planområdet som ligger nærmes Gåsbuvegen er utsatt for noe støv og støy fra trafikk langs vegen. 30. Støy; andre kilder 31. Forurenset grunn Ja 2 2 Det er ikke registrert store forurensningskilder, men landbruksaktiviteten innenfor området kan ha et visst forurensningspotensiale. 32. Forurensning i sjø Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg #6

7 33. Høyspentlinje (em stråling) 34. Risikofylt industri mm. (kjemikalier/eksplosiv er, olje/gass, radioaktivitet) 35. Avfallsbehandling 36. Oljekatastrofeområd e Medfører planen/tiltaket: 37. Fare for akutt forurensning 38. Støy og støv fra trafikk 39. Støy og støv fra andre kilder 40. Forurensning i sjø 41. Risikofylt industri mm. (kjemikalier/eksplosiv er osv) Transport. Er det risiko for: 42. Ulykke med farlig gods 43. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 44. Ulykke i av- /påkjørsler Ja 2 2 Økt trafikk vil føre til noe økt støy og støv. Ja 2 2 Anleggsperioden vil medføre noe økt støy. Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 skal gjelde i anleggsfasen. Ja 3 3 Høy Tre av ulykkene som er registrert i området er i forbindelse med av-/påkjørsel til Gåsbuvegen fra henholdsvis Imerslundmarka og Holsvegen. En av disse var sykkelulykke, og alvorligste skadegrad var alvorlig skadet. De to andre var bilulykker, og alvorligste skadegrad var lettere skadet. Avbøtende tiltak: Krysset mellom Gåsbuvegen og Imerslundmarka rettes ut, noe som vil gi bedre sikt og tryggere av- og påkjørsel. Det reguleres gang- og sykkelvei langs Gåsbuveien innenfor hele planområdet. I tillegg vil det bygges ut gang- og sykkelveg langs Imerslundmarka, samt et nettverk av gang- og sykkelstier innad i boligområder. 45. Ulykke med gående/syklende Ja 3 3 Høy Tiltaket vil bidra til økt trafikk av gående og syklende. To av de ulykkene som er registrert innenfor planområdet er sykkelulykker. Det er registrert 1 alvorlig skade og 1 lettere skade i disse Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg #7

8 ulykkene. 46. Ulykke ved anleggsgjennomførin g 47. Andre ulykkespunkter Andre forhold 48. Sabotasje og terrorhandlinger Er tiltaket i seg selv et sabotasje- /terrormål? Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? 49. Regulerte vannmagasiner med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm. 50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 51. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. 52. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomfø ring Avbøtende tiltak: Det reguleres gang- og sykkelvei langs Gåsbuveien innenfor hele planområdet. I tillegg vil det bygges ut gang- og sykkelveg langs Imerslundmarka, samt et nettverk av gang- og sykkelstier innad i boligområder. Ja 1 3 Økt trafikk i anleggsperioden vil gi noe økt sannsynlighet for trafikkulykker. Det stilles krav om plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen. Ja 1 3 Planområdet er kupert, og det planlegges boligområder med kupert terreng. Oppsummering Tabell 3. Hendelser oppsummert i risikomatrise Konsekvens/ Sannsynlighet Ubetydelig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært sannsynlig (4) 9 Sannsynlig (3) 1 6, 13, 15, 23 44, 45 Mindre sannsynlig (2) 4, 10, 19, 20, 25, 27, 29, 31, 38, 39, Lite sannsynlig (1) 12, 14 46, 50 Svært alvorlig (4) Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg #8

9 Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller samfunn. Planområdet anses dermed ikke generelt å være risikopreget. Imidlertid vil det knytte seg risiko til tiltaket i forbindelse med trafikksikkerhet. Trafikksikkerhet I vegkart.no er det totalt registrert fire trafikkulykker innenfor planområdet. Alle de registrerte ulykkene skjedde i Gåsbuvegen. To av ulykkene er registrert som sykkelulykker og to som bilulykker. I begge sykkelulykkene var det både en sykkel og en personbil involvert. Tre av ulykkene skjedde i forbindelse med kryss. Det er ikke registrertulykker med gående innenfor planområdet. Alvorligste skadegrad i tre av ulykkene var «lettere skadd». I den siste ulykken, som var en sykkelulykke i forbindelse med et kryss, var alvorligste skadegrad «alvorlig skadd». Utbygging i området vil gi økt trafikk, både langs Gåsbuvegen og andre veger innenfor planområdet. I tillegg vil det gi økt antall gående og syklende. Særlig vil antall skolebarn som må krysse Gåsbuvegen øke. Avbøtende tiltak: Krysset mellom Gåsbuvegen og Imerslundmarka rettes ut, noe som vil gi bedre sikt og tryggere avog påkjørsel. Det planlegges et omfattende gang- og sykkelstinett innenfor planområdet som i hovedsak vil være adskilt fra biltrafikk, samt at det reguleres gang- og sykkelsti langs Gåsbuvegen og Imerslundmarka. Det planlegges også flere gangfelt i Gåsbuvegen som foreslås opphøyd og belyst. Fartsgrense i Gåsbuvegen foreslås redusert til 50 km/t eller lavere. Fortetting langs Gåsbuvegen vil kunne bidra til å skape et mer urbant inntrykk av tettstedet, og kan dermed bidra til fartsreduksjon. Tabell 4: Oppsummering tema og risikovurdering Tema: Ulykke i av-/påkjørsler Ulykke med gående/syklende Fornminner Sårbar flora Vei, bru, knutepunkt Område for idrett/lek Radongass Masseras/-skred Elveflom Sårbar fauna/fisk Vassdragsområder Vannforsyning Kraftforsyning Vannområde for friluftsliv Permanent forurensning Støy og støv, trafikk Forurenset grunn Støy og støv fra trafikk Støy og støv fra andre kilder Ulykke ved anleggsgjennomføring Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare Risikovurdering Høy Høy Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan for Ingeberg #9