Reguleringsplan for. «Rønningmyra boligfelt»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for. «Rønningmyra boligfelt»"

Transkript

1 reguleringsplan docx Reguleringsplan for «Rønningmyra boligfelt» del av eiendommen gnr 62 bnr 13 i Nærøy kommune Overhalla Jorleif Lian

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Planprosess 3 3 Områdets beliggenhet 3 4 Naturforhold 3 5 Kulturminner 6 6 Eiendomsforhold 6 7 Forhold til andre planer 7 8 Beskrivelse/teknisk anlegg 7 9 ROS-analyse 9 10 Kunngjøringer 9 11 Innkomne uttalelser 9 Vedlegg: Referat oppstartmøte 1 Oversiktskart 2 Plankart 3 Planbestemmelser 4 Kunngjøringsbrev til berørte parter 5 Kunngjøringsannonse 6 ROS-analyse 7 NVE, mail datert Fylkeskommunen. Brev datert Statens vegvesen. Brev datert Fylkesmannen. Brev datert

3 3 1. FORORD Reguleringsplanen er utarbeidet etter oppdrag fra Sigfred Ditlev Rønningen i Nærøy kommunes. Han har spørsmål om byggeklare tomter i forskjellige størrelser i området. Det er allerede solgt en eiendom til Norbolig As som har bebygd tomten med 2 rekkehus. 2. PLANPROSESS Det ble holdt oppstartmøte (Vedlegg 2) med Håvard Hernes i Nærøy kommune den Reguleringsplan er i tråd med kommuneplan og utløser ikke krav om planprogram. Planarbeidet med denne planen kjøres parallelt med plan for nabofeltet «Odden-Rønningen» da statens vegvesen har krevd at veiløsning for de to feltene skal ses på under ett. Oppstart av planarbeidet er kunngjort i Ytringen (vedlegg 5), og det er sendt ut melding til berørte parter (vedlegg 4). Uttalelser er referert og kommentert i kapitel 11. Alle uttalelser vedlegges, se vedlegg. 3. OMRÅDETS BELIGGENHET Planområdet ligger på del av gnr 62 bnr 13 i Nærøy kommune, se oversiktskart vedlegg 2 samt reguleringsplankart vedlegg NATURFORHOLD 4.1 Landskap Planområdet ligger inntil bebygd område og er slakt hellende mot nord. I vest ligger fylkesvei 528 Bjørkåsveien som ligger ca 1-1,5m over opprinnelig terreng ved veien.

4 4 4.2 Grunnforhold (Ref: Gint.no) Området med myr er angitt med dybde mer enn 0,5m (Brun farge). Området rundt myr er oppgitt er breelveavsetning som består av fra fin sand til stein og blokk (Orange farge). Erfaring i området sentrum til Kolvereidvågen viser at massene er svært stabile. 4.3 Naturens mangfold (dyre- og planteliv) (Ref: Gint.no) Skog Ett belte langs Bjørkåsveien (lyse grønt) er det noe barskog med angitt bonitet «lav». Området er jorddekt. Øvrige området (skravert mørkere grønt) er åpen myr, ikke skogbesatt. Det er ikke funnet opplysninger om at det er planteliv i området som må tas spesielt hensyn til.

5 5 Dyreliv. Det er i databasen Naturbase ikke registrert verneverdige områder eller truede arter i området eller i nærområdene. Det er heller ikke kjent at området har viktige viltbiotoper (DN-håndbok 11). Ut fra en samlet vurdering er det ikke sannsynlig at planområdet inneholder rødlistearter. Vurdering etter Naturmangfoldsloven Ut fra en samlet vurdering og kunnskap innhentet om naturmangfold i dette kapitellet kan vi ikke se at gjennomføring av planen gjør vesentlig skade på naturmangfoldet i området. Det er ikke funnet at området har arter med viktige forvaltningsmål og det vurderes at virkningen av planen ikke har urimelig belastning på økosystemet i området. Ut fra en samlet vurdering av punktene under punkt 4,2 kan vi ikke se at tiltaket vil komme i urimelig strid med målsettinger og krav i naturmangfolds-lovens Reindrift Sørlige spissen av området går inn i ett området for trekkleie for rein. Trekkeleie går i retning østvest, gjennom ett veikryss i området og gjennom boligområdet Langmyra i retning vest og er markert gul med skravur på kartet under. Kartet er grovt og det anslås at eventuell driving av rein vil foregå sør i området markert som trekkeleie. Følger av reguleringen anses derfor ikke å bli til stor ulempe for flytting av rein. Det regulerte området kommer inn på området for høst/vinterbeite (brun skravur) og vinterbeite (blå skravur). Det regulerte området er tidligere i kommuneplanen avsatt til byggeområdet og det antas at vurdering av bruken av området er avklart gjennom den prosessen. Trekkeleie Beiteområder

6 6 5. KULTURMINNER Det er ingen kjente kulturminner i området registrert i Riksantikvarens database Askeladden, men det er ett kjent forminne 130m nord for plangrensen benevnt som «Prestegården». Dette er ett funnsted for Sverdkrok innlevert av Ørjan Kvaløy. Vernestatus er oppgitt som uavklart. Området anses ikke å konflikt med kulturminneloven, men det vises til krav om generell aktsomhet og meldeplikt etter kulturminnelovenes 8.2. Dette må videreformidles til de som skal foreta arbeidet i området. 6. EIENDOMSFORHOLD Det regulerte område ligger på eiendommen: gnr/ bnr/fnr Grunneier Postnr/Sted 62/13 RØNNINGEN SIGFRED DITLEV 7970 KOLVEREID De nærmeste naboer er i følge følgende: (kilde: Norsk eiendomsregister og Statens kartverk) Grunneiere/fester Adresse Postnr/Sted ØREN FRANK OG SIV BEATE 7970 KOLVEREID LAUTEN LIV SELJESTUBBEN 10 B 7970 KOLVEREID HØVIK HILDE ELISABETH LAUTEN SMISKARET 96 A 7563 MALVIK LAUTEN BENTE MONICA JANSDOTTER PUNDSLIBAKKEN 5 B 7350 BUVIKA SVERDRUP ESPEN LUNDAÅKEREN FLÅM RØNNINGEN SIGFRED DITLEV 7970 KOLVEREID MYHRE ANETTE SOFIE DUUN og ROAR TORVMYRVEGEN KOLVEREID RØNNINGEN SIGFRED DITLEV 7970 KOLVEREID AAKVIK ROBERT og STRØM ANN-KARIN BERGVEGEN KOLVEREID

7 7 7. FORHOLD TIL ANDRE PLANER Kommuneplan: I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til boligbygging. Reguleringsplaner: Reguleringsplan «Odden-Rønningen» ligger inntil planområdet og revisjon av denne planen kjøre parallelt med denne planen da statens vegvesen har satt noen krav samordning av avkjørsel fra de to områdene. Dette medfører også samordning av lekeplass for de to reguleringsplanene. 8. PLANBESKRIVELSE/TEKNISK ANLEGG Det vises til reguleringskart vedlegg 3 og reguleringsbestemmelser vedlegg 4, Byggetomter Tomt 1 er allerede bebygd med 2 rekkehus som blir innflyttingsklare i løpet av våren 2016 Planområdet vil bli bebygd av eneboliger og rekkehus i inntil 2 etasjer. Øvre del av feltet vil være forbeholdt rekkehus for ikke å skjerme for utsikt for eneboligene som blir liggende lavere i nedre del av feltet. Tomtene 5 til 8 reguleres slik at det åpnes for både enebolig og rekkehus. Tomtene 9 til 16 neders i feltet blir eneboligtomter som vil få utsikt ned til Kolvereidvågen. Veiløsning Planområdet omfatter FV528 Bjørkåveien som ligger i ytterkant av planområdet i vest. Eksisterende fortau på vestsiden av Fv528 legges inn i reguleringsplanen. I tillegg reguleres det inne fortau på østsiden av Fv 528 i området fra plangrense mot tilstøtende reguleringsplan «Odden Rønningen» og til avkjørsel for nytt boligfelt. Dette i tråd med krav fra Statens vegvesen. Dette fortauet bli videreført fra plangrensen bort til eksisterende avkjørsel for boligfelt «Odden- Rønningen». Avkjørsel til nytt boligfelt legges på sør/øst siden av tomt 1 til ca midt i feltet hvor det etablere ett T-kryss. Sett nedover i feltet (fra Fv 528) vil det mot venstre bli etablert en vei som bl.a blir ny adkomstvei for tilstøtende planområdet «Odden- Rønningen». Mot høyre i kryssområdet er det planlagt en vei som i vil åpne for boligbygging på tilstøtende naboeiendom 62/3. Det er planlagt avkjørsel til tomt 3 som går mellom tomt 2 og 4. Vann og avløp. Tilknyttingspunkt for kommunal vann ligger i kryssområdet ny avkjørsel/fv528. Derfra legges det VA-anlegg i vei ned til lekeplass 2. Spillvann og avløpsvann føres over lekeplass 2 og ned til tilknyttingspunkt på kommualt ledningsnett. Det blir lagt stikkledning i vei mot tomt 5, 12 og 13.

8 8 Lekeplass I forbindelse med etablering av adkomstvei til tilstøtende planområdet i nord, vil de miste sin lekeplass. Det etablere derfor lekeplass 2 og 3 som blir felles den nye reguleringsplanen og for tilstøtende reguleringsplan benevnt «Odden Rønningen». Kabelanlegg Området forsynes med strøm via Nord Trøndelag El-verk sitt nett i området. Kabelanlegg forutsettes lagt samtidig med kommunal VA-anlegg slik at feltet får en ryddig struktur. Avfallshåndtering Avfallshåndtering tilknyttes kommunalt/interkommunalt renovasjonsselskap. Det skal for området etablere felles nedgravd avfallssystem. Det er regulert inn området for dette mellom vei 1 og tomt 4. Størrelse på området innenfor plangrensen fordeler seg slik: A Arealtabell B Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (5) 19.7 Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 7.5 Lekeplass (3) 1.9 Renovasjonsanlegg 0.1 Sum areal denne kategori: Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) Annen veggrunn - grøntareal (7) Fortau (2) 1.2 Veg (5) 4.4 Sum areal denne kategori: 7.4 Totalt alle kategorier: 36.7 A Hensynsonetabell B a.1 sikringssoner Areal (daa) Frisikt (8) 0.5 Sum areal denne kategori: 0.4 Totalt alle kategorier: 0.4

9 9 9. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Viser for øvrig til ROS analyse se vedlegg 7. Vi kan etter en samlet vurdering av punktene i ROS analysen ikke se at området er spesielt utsatt for noen ytre påvirkning, verken før etter gjennomføring av planlagt utbygging, som kan skade natur, miljø eller folk i området. Overvann Når det gjelder naturskade med mye nedbør kan stikkrenner, sluk og overvannssystem gå fulle. Terrenget er skånende og vann vil ha mulighet for å renne ut av området uten å gjøre skade. Radon Området er ikke sjekket for Radon gass fra grunnen. Forutsatt at bygningen settes opp ihht gjeldende lovverk/forskrifter vil radon ikke være til fare for dyr og mennesker som bor i området. Trafikkulykker. Fylkesvei 528 Bjørkåsveien trafikkeres av en stor del tunge lastebiler med varer til Moen slip og grus og betong fra områdene innenfor. Det vil etter planlegges syn være behov for nedsatt fartsgrense i området. Forurensning i grunnen Det vil i anleggsfasen være fare for forurensning i grunnen ved uhell fra anleggsmaskiner. Ved at maskiner er i forskiftsmessig stand og at det ved uhell blir tatt tak for å begrense skadeomfanget anses faren for langvarige skader å være små. 10. KUNNGJØRINGER Oppstart av planarbeider kunngjort med brev til berørte parter og annonsert i Ytringen. I tillegg er kunngjøring utlagt på kommunen sin hjemmeside. Se vedlegg 4 og INNKOMNE UTTALELSER Under er uttalelser referert i stikkordsform og kommentert. NVE mail 16 juni Merknad: Viser til uttalelser og sendte ei sjekkliste som dekker deres behov for informasjon. De vil ha planen til uttalelser når den kommer ut på høring etter 1. gangs behandling i kommunen. Kommentar: Området er sjekket opp mot den som ligger ute på bl. a skrednett og grunnforhold og vi kan ikke se at følger av planen har noe negative konsekvenser hva gjelder NVE sine ansvarsområder.

10 10 Det forutsettes at byggverk prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjennelser. Gjennomføring av planen vil ikke føre til fare for skade eller vesentlig ulempe for tilstøtende terreng/områder. Fylkeskommunen i NT. Brev datert Merknad: Kulturminnefaglig viser til at det i nærhet av planområdet er automatisk fredet kulturminner (Id 63775) og at de derfor vil ha sjaktgraving med gravemaskin på området med dyrkamark. Kommentar: Dyrkamark er trukket ut av planområdet slik at det anses ikke behov for sjaktgraving. Det er sendt epost til fylkesmannen om dette, men det er ikke mottatt noe bekreftelse på fra de. Statens vegvesen Region midt. Brev datert Merknad: De ser boligområdene Rønningen i sammenheng med nabo-området «Odden-Rønningen» og krever fortau mellom ny adkomstvei og eksisterende adkomstvei til. Når adkomstvei til «Odden-Rønningen» feltet er etablert med ny adkomstvei, skal adkomstvei fra «Odden-Rønningen» som går direkte ut mot offentlig vei stenges. Kommentar: Det har i etterkant av uttalelser kommet på plass en avtale mellom Statens vegvesen og Nærøy kommune hvor det avkjørsel til Odden Rønningen stenges mot at området for adkomst gjennom den nye planområdet for Rønningtunet. Dette er lagt til grunn for planarbeidet. Fylkesmannen i NT. Brev datert Landbruk: Ingen merknader utover krav til høy utnytting av dyrket mark hvis det skal brukes til boligformål. Kommentar: Dyrket mark er trukket ut av arealplan. Området med blokkbebygglese/rekkehus vil få høy utnyttelser. Øvrige eneboligtomter vil ha normal utnyttelse med tomtestørrelse ca 0,8 1 da. Miljøvernavd og Kommunalavd. Planforslag må vurderes etter naturmangfoldsloven. Det skal utarbeides ROS analyse for området. Kommentar: For vurdering etter naturmangfoldsloven, se gjennomgang under pkt 4.3. For Ros analyse, se pkt. 9 og vedlegg 7.

11 11