ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde P lani D 1 4 xx 201 4xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde P lani D 1 4 xx 201 4xxx"

Transkript

1 ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde P lani D 1 4 xx 201 4xxx Dato: Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for utbygging. Analysen skal vise alle risiko - og sårbarheitsforhold som kan ha innverknad på om arealet er egna til utbyggingsføremålet og eventuelle endringar av desse forholda som følgje av planlagt utbygging. Det e r utført ei analyse av området basert på digitale GIS - data og dialog med kommunen. Regulerings planen omfattar bygging av nye bustader og tilhøyrande anlegg. I tillegg skal det opparbeidast tilkomstvegar og parkeringsplassar i området. Analysen er gjenno mført i samsvar med vedlagde sjekkliste som er basert på DSB sin rettleiar/temahefte Samfunn s sikkerhe i t i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet. SJEKKLISTE - UØSKA HEDIGAR, KOSEKVESAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege tiltak. Hendingar med raudt felt for risiko: Tiltak naudsynt, i utgangspunktet ikkje akseptabelt. Hendingar med gult felt for risiko: Tiltak må vurderast Hendingar med grønt felt for risiko: Ikkje spesiell risiko, men risikoreduserande tiltak kan vurderast.

2 Hending / situasjon Risiko Kommentar atur - og miljøforhold Ras/skred/grunnforhold. Er området utsett for, eller kan planen / tiltaket føra til risiko for: Masseras / skred Snø / isras Flaumras Elveflaum Framtidige klimaendringar JA Fare for større nedbørsmengder og høgare regnintensitet vil ikkje nødvendigvis føre til auka rasfare, men vil føre til større trong for handtering av overvann. Løysingar for overvann skal handterast i samsvar med kommunen sin overvannsnorm og er Utglidning av masser - geoteknisk ustabilt JA teke inn i føresegnene til planen. I den nedre delen av planområdet er det registrert leire i grunnen ved prøvegraving. For å vita meir om grunnforholda vart det utført grunnundesøkingar av Sweco. Rapporten konkluderer med at det kan byggast i området, men det må takast omsyn til grunnforholda. Radongass JA Det er i Balestrand kommune registert områder som er radonuts e tte. Det må nyttast byggemetodar som sikrar bygningane mot radon. Dette er eit krav som ligg i TEK Vær, vindeksponering. Er området: Vindutsatt edbørutsatt atur mangfald og kulturområder Viktig naturtype F auna / fisk Verneområde Vassdragsområde Fornminner (afk) Kulturminne / miljø Forhold skapte av menneske Strategiske område og funksjonar. Kan planen / tiltaket få konsekvensar for: Veg, bru, knutepunkt Hamn/kaianlegg Sjukehus / sjukeheimheim, kyrkje Brann / Politi / Sivilforsvar ei Ingen viktige naturområder er registert i EDA

3 Hending / situasjon Aktuelt Kommentar Kraftforsyning Vannforsyning Forsvarsområde Tilfluktsrom Område for idrett / leik Park, rekreasjonsområde Vannområde for friluftsliv Forureiningskjelder. Kan planområdet verte utsett for: Akutt forureining Permanent forureining Støv og støy frå industri Støv, støy frå trafikk JA Det er utarbeida støysonekart av statens vegvesen som viser at det i hovudsak ikkje er problem med trafikkstøy i området. Støy frå andre kjelder Forurensa grunn Forureining i sjø Høgspentline (e vt stråling) Risiko frå. industriverksemd (kjemikaliar / eksplosivar, olje/ gass, radioaktivitet) Avfallshandsaming Oljekatastrofeområde Kan planen / tiltaket føra til: Fare for akutt forureining Støy og støv frå trafikk JA Det vert ei trafikkauke i bustad området, men på grunn av låg fart vil det føre til lite støy og støv. Fylkesvegen ligg i god avstand og på eit mykje høgare nivå som Støy og støv frå andre kilder Endring i avrenningsforhold - overflatevann Forureining i sjø Risiko frå industriverksemd mm ( kjemikalier /eksplosiver) Transport. Er det risiko for: JA gjev ei naturleg terrengskjerming. Det må takast omsyn til endring av avrenningsforhold for overflatevatn ved utbygging av bustader og infrastruktur. Krav til dette er lagt inn i føresegnene og vert teke omsyn til i byggefasen. Ulykke med farlig gods Vær / føre reduserer tilkomst til området

4 Hending / situasjon Aktuelt Kommentar Ulykke i av / påkøyrsler JA Avkøyrsleforhold vert endra i forhold til Lærargata. Kryssområdet er oversik t eleg og siktkrava ar stetta. Utbygginga vil føre til ein liten trafikkauke i området. Ulykke med gåande / syklande Ulykke ved anleggsgjenomføring Andre ulykkespunkt Andre forhold Sabotasje og terrorhandling B rannvannsforsyning JA Det er offentleg VVA - løysingar i området og det vert lagt opp til å bygge st andard løysingar for slokkevatn. Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje / terrormål? Er det potensielle sabotasje / terrormål i nærleiken? Regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is, endringar i vannstand m.m. aturlege terrengformasjonar som utgjer ein spesiell fare (stup m.m.) Gruver, opne sjakter, steintipper m.m. Spesielle forhold ved utbygging / gjennomføring

5 Konklusjon ROS - analysen viser at dersom ein tek omsyn til merknadane i sjekklista ved utbygginga vil ikkje tiltaket representere høgare risiko for menneske eller samfunn enn kva som vert akseptert for ny e bustadfelt eller fortetting av eksisterande. Følgjande forhold har viktige merknader og er vurderte spesielt etter i forhold til sjekklista: 1. Grunnforhold I den nedre delen av planområdet er det registrert leire i grunnen ved prøvegraving. For å vita meir om grunnforholda vart det utført grunnundesøkingar av Sweco. Rapporten konkluderer med at det kan byggast i området, men det må takast omsyn til grunnforh olda. 2. Radon Radonkonsentrasjon i området er ikkje undersøkt og det er må vurderast trong for tiltak i byggefasen i samsvar med TEK Støy Det er utarbeida støysonekart av S tatens vegvesen som viser at det i hovudsak ikkje er problem med trafikkstøy i området. Kjelde: Statens vegvesen.

6 4. Handtering av overvann Det må takast omsyn til framtidige klimaendringar og endring av avrenningsforhold for overflatevatn ved utbygging av bustader og infrastruktur. Krav i samsvar med overvassnormen til Sogndal kommune er lagt inn i føresegnene og vert teke omsyn til i det vidare arbeidet. Kjelder: Sogndal kommune Trafikksikkerhetshåndboka TØI Handbok 017 veg - og gateutforming Temahefte Samfunnssikkerhet i arealplanlegging DSB Kilde: Miljøstatus i orge ( ) Fylkesatlas Skredatlas/ VE aturdatabase Artsdatabanken