Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A"

Transkript

1 Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A - Versjon 4 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikator Kjemikaliets navn Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Kjemikaliets bruksområde 1 komponents tetningsmasse 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Etterfølgende bruker Firmanavn Postadresse Postnr. Poststed Land Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr. Kontaktperson Icopal as Fjellhamarveien Fjellhamar Norge Hanna Carlén 1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon Telefon: Beskrivelse: Giftinformasjonen

2 Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A - Versjon 4 Side 2 av 9 AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen CLP Klassifisering, merknader Klassifisering i henhold til (EF) No.1272/2008: Ikke klassifisert Merkingselementer Annen merkeinformasjon (CLP) Vurdert IKKE MERKEPLIKTIG m.h.t. helse-, brann- og miljøfare Andre farer PBT / vpvb PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger Beskrivelse av blandingen Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Fremkall ikke brekning. Gi fløte eller matolje. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Akutte symptomer og virkninger Kan irritere øynene og kan forårsake rødhet og svie. Svelging av kjemikaliet kan forårsake ubehag Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Annen informasjon Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Uegnede slokkingsmidler Pulver, karbondioksid (CO2) eller vanntåke, Bruk ikke samlet vannstråle Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

3 Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A - Versjon 4 Side 3 av 9 Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO) Råd til brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Unngå kontakt med hud og øyne Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Metoder og materialer for oppsamling og rensing Opprydding Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. avsnitt Henvisning til andre avsnitt Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8. Unngå kontakt med hud og øyne. Beskyttelsestiltak Råd om generell yrkeshygiene Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares i godt lukket originalemballasje Særlig(e) sluttanvendelse(r)

4 Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A - Versjon 4 Side 4 av 9 Spesielle bruksområder Se avsnitt 1.2. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier Inneholder ingen stoffer med grenseverdi for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Referanser (lover/forskrifter): FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret gjennom FOR ) Eksponeringskontroll Forholdsregler for å hindre eksponering Tekniske tiltak for å hindre eksponering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde. Øye- / ansiktsvern Øyevernutstyr Ytterligere øyeverntiltak Beskrivelse: Ved risiko for sprut: Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm. Referanser til relevante standarder: NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner). Øyedusj bør være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske). Håndvern Egnede materialer Gjennomtrengningstid Tykkelsen av hanskemateriale Håndvernsutstyr Nitril. : Ingen spesifikk informasjon fra produsent. : Ingen spesifikk informasjon fra produsent. Beskrivelse: Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i kjemikaliet og kjente hanskeguider Hansketykkelse må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Hanskenes egenskaper kan variere hos de ulike hanskeprodusentene. Referanser til relevante standarder: NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer). NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder). Hudvern Anbefalte verneklær Ytterligere hudbeskyttelsestiltak Beskrivelse: Normale arbeidsklær. Nøddusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen.

5 Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A - Versjon 4 Side 5 av 9 Åndedrettsvern Anbefalt åndedrettsvern Beskrivelse: Normalt ikke nødvendig. Referanser til relevante standarder: NS-EN (Åndedrettsvern - Filtre med pusteslanger (monterte filtre uten maske) - Partikkelfiltre, gassfiltre og kombinasjonsfiltre - Krav, prøving, merking). Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Farge Lukt Luktgrense ph Smeltepunkt / smeltepunktintervall Kokepunkt / kokepunktintervall Flammepunkt Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Eksplosjonsgrense Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Tetthet Løslighet Fordelingskoeffisient: n-oktanol/ vann Selvantennelighet Dekomponeringstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Væske Svart Ikke angitt av produsenten. Ikke relevant, se flammepunkt. : Se tetthet. Verdi: 1,05-1,15 g/m³ : Ikke relevant for en blanding. : Ikke angitt. Verdi: Pa*s : Dynamisk. Ikke angitt av produsenten. Ikke angitt av produsenten Andre opplysninger Andre fysiske og kjemiske egenskaper

6 Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A - Versjon 4 Side 6 av 9 Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig. AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet Data mangler Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Mulighet for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Data mangler Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Data mangler Uforenlige materialer Materialer som skal unngås Data mangler Farlige nedbrytningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Øvrige helsefareopplysninger Vurdering av akutt toksisitet, Vurdering hudetsende / hudirriterende, Vurdering øyeskade / øyeirritasjon, Vurdering av luftveissensibilisering, Vurdering av hudsensibilisering, Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, Vurdering kreftfremkallende egenskaper, Kriteriene for kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å Kriteriene for kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å Kriteriene for kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å

7 Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A - Versjon 4 Side 7 av 9 Vurdering av reproduksjonstoksisitet, Vurdering av bestemt målorgan SE, Vurdering av bestemt målorgan RE, Vurdering av aspirasjonsfare, Kriteriene for kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å Symptomer på eksponering I tilfelle svelging I tilfelle hudkontakt I tilfelle innånding I tilfelle øyekontakt Svelging av kjemikaliet kan forårsake ubehag. Ingen hudirritasjon forventes. Ingen helseeffekter forventet. Direkte kontakt kan medføre irritasjon. AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Økotoksisitet Akvatisk, kommentarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Blandingen har ikke blitt testet i sin helhet. Klassifiseringen er basert på egenskapene til komponentene Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet, kommentarer Det finnes ingen data om kjemikaliets nedbrytbarhet Bioakkumuleringsevne Bioakkumuleringspotensial Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet Mobilitet er ikke kjent Resultater av PBT- og vpvb-vurdering PBT vurderingsresultat vpvb vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført. vpvb-vurdering ikke utført Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Ingen opplysninger. AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

8 Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A - Versjon 4 Side 8 av Avfallsbehandlingsmetoder Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Avfallskode EAL Annen informasjon Leveres til godkjent avfallsmottak. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Avfallskode EAL: annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i Klassifisert som farlig avfall: Nei Må ikke helles i avløp. AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler FN-forsendelsesnavn Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk Spesielle forholdsregler Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Forurensningskategori AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer.

9 Icopal Easi-Pour TM Liquid Radon Sealant Component A - Versjon 4 Side 9 av Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Nei AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Leverandørens anmerkninger Viktige litteraturreferanser og datakilder Brukte forkortelser og akronymer Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Versjon Utarbeidet av NOBB-nr. Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet. Tidligere versjon av SDS. EAL-kode: kode fra EUs felles ssystem for avfall (EWC = European Waste Code) PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende IMO: International Maritime Organization UN: United Nations RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail IATA: The International Air Transport Association ICAO: The International Civil Aviation Organisation ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road Versjon: 4. Avsnitt endret: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16. Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Kiwa Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001: Kiwa Teknologisk Institutt as v/ Hanna M. Storrvik ,