2006/23 Notater Terje Tveeikrem Sæter og Ingebrigt T. Holmen. Notater. Prisindeks for bilutleie. Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006/23 Notater 2006. Terje Tveeikrem Sæter og Ingebrigt T. Holmen. Notater. Prisindeks for bilutleie. Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk"

Transkript

1 006/3 Noaer 006 Terje Teeirem Sæer o nebri T. Holmen Noaer Prisines or biluleie Sesjon or by- o jenesesaisi

2 nnhol. nnlenin o osummerin.... nernasjonale erariner Besrielse a bransjen Poulasjon Enhe Ual.... Biluleiemaree o risannelsen Deinisjoner o oerasjonaliserin Deinisjon a biluleiejenesen Pris Kaliesbere Bilruer o uneaeorier Daainnsamlin Bereninsmeoe o resulaer al a risines o rismål nesberenin nesresulaer Usierhesbereniner... ele...7 ele : Sørresjema...7 ele : Forlarin å oinen i ACRSS-sanaren...8 ele 3: Analyse a ammel meoe...8 ele : Bru a aa or ele 5: Laseyres- Paasche- o Fisher risines... ele 6: Reresjonsanalyse...5 Reeranser...9

3 . nnlenin o osummerin Dee noae oumenerer arbeie me uilinen a en risines or biluleie. Arbeie er en el a en sørre sasin i Saisis senralbyrå al risrosjee. Dee rosjee har som ormål å uile ny rissaisi or jeneseyene næriner. Barunnen or arbeie me å uile en risines or biluleie har els sammenhen me nasjonalrensaes beho or risineser or lere næriner innenor orreninsmessi o ersonli jeneseyin. ille silles e sai øene ra ra Eurosa il hile næriner her enel lan må rousere rissaisi or. Eurosa har uile en hånbo som ar or se hile meoer man an brue or å lae risines or orsjellie næriner o en urerin a alieen å isse meoene Eurosa 00. Dee oumene ir alså elles reninslinjer or uilin a rissaisi i EU/EØS-områe. Hånboen oererer me en reel lassiiserin a meoer. Disse er A Bese meoer B Aseable meoer o C e ojene meoer. For her nærin besries hile meoer som er ojene A eller B o hile aliesra som silles il isse o hile meoer som ie er ojen C-meoer. Hanels- o Sericenærinens Hoeoranisasjon HSH sam Nærins- o hanelsearemene NHD har bee e å a e er nøeni me mer rissaisi or jeneseyene næriner. Meoen i har al or risinesen or biluleie an or sisseres som øler: aa henes inn ra senrale jeeonorer. Tallene som raoreres baserer se å uleie a e o sørse bilruene orel å re uneaeorier. For å a hensyn il ariasjonen i ønrisene runne uli lene å ransasjonene er raorerinen oså el o eer ransasjonslene. For her uneaeori o her bilrue eles ransasjonene inn eer arihe i anall øn: 3 8 eller lere. Årsaen il a i har sa en rense e 8 øn er a eeen a allene ønris beynner å aa. Da uilinsarbeie or enne nærinen sare jore i en arlein a inernasjonale erariner å områe oreo en analyse a bransjen i Nore o jennomøre e møe me Nores biluleieorbun. Dee er en anli ramansmåe inernasjonal or uilin a risineser OECD/Eurosa 005: 8. i o ereer sie å å lee oss nær o il e som ar jor i Serie. Uansune ar a i sulle samle inn aa ra e sørse jeene i Nore. e å å all ra e senrale jeeonorene i i inn sore aamener å en måe som ree lie ressurser båe or oaeierne o or SSB. mileri ise nærmere analyser a e ar saheer nye il meoen i hae al. Årsaen il ee er a i ie unne a hensyn il bransjens eressie sie s. e aum a ønrisen anliis aar jo lere øn man leier en bil o il en iss rense. i så oss eror nø il å enre sørresjemae sli a i i olysniner ruer eer lenen å ransasjonene. Eer her i i ase i bransjeoreninen or a ee ar nøeni a hensyn il inesens alie. SSB innehar nå aa.o.m.. aral 00 ra e sørse jeene er omseninen o anall ransasjoner er ruer eer lenen å ransasjonene or bilrue B o C. i mener a e aa i har hene inn ra o me. aral 00 har e ilsreeli aliesniå il a i an anbeale en ubliserin a en risines or biluleie. Kaiel -6 er i hoesa sree a nebri T. Holmen mens Terje Teeirem Sæer har ær ansarli or aiel 7 sam eleene. Kaiel 7. Usierhesbereniner er uarbeie i samarbei me sesjon or saisise meoer o sanarer.

4 . nernasjonale erariner Saisisa cenralbyrån SCB i Serie ubliserer en risines or biluleie. nesen er aralsis o år ilbae il. aral 000. nesen er onsruer a 3 elineser; orea myniheer o riaersoner. De henes inn ølene olysniner: anall ransasjoner anall uleieøn o inne. Daa samles inn or bilrue B CCMN o C CDMN/CDMR. Den sense inesen er bru som e uansun or inesen i har uile i SSB se SCB 00. øle OECD - Eurosa 00 nquiry on Naional Collecion o Serices Proucer Prices OECD 005 har oså USA Ausralia New Zealan Jaan Franrie Sorbriannia Neerlan Finlan o Sør- Korea risines or nærin 7 SC re. 3. SC nernaional Sanar nuarial Classiicaion o All Economic Aciiies er FNs nomenlaur or nærinsirsomhe. NACE eneral nusrial Classiicaion o Economic Aciiies o he Euroean Communiies er en ilsarene nomenlauren i rei a EU. Lanene bruer orsjellie yer rismål. Hyiheen å saisien arierer oså ra e ulie lanene. De er anseli å inne o oumenasjon or all inernasjonal meoebru innen enne nærinen men i sal or nene e or noen lan. Franrie måler e bare risen å orisuleie i Sorbriannia baserer e se å onrasrisin ra orreninssemene mens man i USA eersør ris å en nøye sesiiser uleiejenese. Jaan benyes onrasriser orel eer billasse. 3. Besrielse a bransjen Tili i uilinsasen hae i e møe me reresenaner ra Nores biluleieorbun o Ais biluleie. På møe ble i enie om hoerammene or en sli unersøelse om riser å biluleie. Dialoen me Nores biluleieorbun biro il å å en bere innsi i maressruuren i nærinen. SSB resenere oså olee or risinesen å Nores biluleieorbuns årsmøe i 003. Her elo reresenaner ra alle e sore jeene som er ilslue Nores biluleieorbun. øle sanar or nærinsruerin SN00 omaer nærin 7 Uleie a masiner o usyr uen ersonell sam uleie a husholninsarer o arer il ersonli bru. Denne risinesen ar bare or se nærinsrue 7.0 Biluleie. Biluleie nærinsrue 7.0 omaer ie uleie a ersonbiler me ører. Dee er lassiiser uner nærinsrue 60. rosjebilransor. Heller ie uleie a moorjøreøyer me oale oer 3.5 onn inlueres. Denne aeorien jøreøy lassiiseres uner nærinsrue 7. uleie a lanransor. De som omaes her er alså "anlie" ersonbiler uen ører. 3. Poulasjon Tabell 3. er lae me uansun i SSBs sruursaisi or 003. Tabellen ir e bile a sruuren i nærinen biluleie. i ser a i 003 ar e 5 berier me 007 ansae o en samle omsenin å 8 milliarer roner. Se ele or orlarin 3

5 Tabell 3. Anall ansae i berien Berier i nærin 7.0 biluleie. Tall ra 003 innel eer anall ansae Anall berier % Anall ansae % Omsenin i usen roner Uoi Toal % i ser a e er hoesaeli små berier i enne nærinen mål eer anall ansae. Når e jeler oulasjonen a jeer innen maree or biluleie er e anseli å å en nøyai oersi men analle lier å mellom 5 o 0 jeer. Prououlasjonen i maree or biluleie omaer alle mooroner me en oale uner ilo. 3. Enhe Enheen i unersøelsen er jee. På rouniå er enheen leiebil i lasse B eller C. 3.3 Ual Uale besår a ire a e sørse jeene innen maree or biluleie. Kjeenes anel ramår ie i abellen oer men jeene som er me i uale reresenerer uleieseer. De er en sor ra a jeeannelse i maree or biluleie. De sørse jeene reresenerer sær mane uleieseer o har en ominerene osisjon i maree. Uale a rouer berenser se il samlie biler jeene i uale leier u innen billasse B o C. Årsaen il a isse billassene er al er inormasjon ra Nores biluleieorbun om a ee er e o sørse uleielassene.. Biluleiemaree o risannelsen Bransjen har e sise årene sli me årli lønnsomhe mane eiersier onurser o neleelser. Blan anne enriner i rammeilårene or asrininsreler o rarasmuliheer har ør il årliere innjenin. Oså lyinen a hoelylass ra Fornebu il arermoen har ær osbar or bransjen. Konurransen i maree er ø o selsaene øler heranres risuilin o sraeier nøye Daens nærinsli 9. juni 003 Kaial 3/00. eler a lane merer e oså hanelsleasje il Serie i orm a a innomne uriser il Saninaia som normal ille benye Nore som anomslan i see laner i Serie ori e er billiere å leie bil er. De er en ree aorer som besemmer risniåe å leiebiler. Uoer bransjens rammeilår o enerelle osnaer er e en ree risbesemmene araerisia som har beynin or risniåe. De iise aorene er hilen bilye som leies hile unesemen leieaeren ommer ra 958 % a beriene i bransjen har i eller ærre ansae o e samme beriene sår or 909 % a omseninen.

6 bilens sanar lenen å leieerioen jørelenen uleiese lylassebyr eenuel eneisebyr eller anre ebyrer. De er oså anre elemener som an åire risene. Hene- o aleerinsse o isun orsirin o esrausyr åirer oså risene. På nåærene isun har i ie ressurser il å a høye or alle elemener som an åire risene. Sal i lae en risines Laseyres eller Paasche må i "sanarisere" menen båe or å å u risenrinene oer i o risorsjeller mellom e ulie jeene bilruene o uneaeoriene. E illusrerene esemel an larjøre ee. Sal i sammenline risene i o ulie maarebuier må i ie bare sammenline ienise arer eller arer me ienis nye/subsiuer i må oså ha ienis mene a e ulie arene ra bee buiene. Førs a an i ree u risorsjellen. De samme jeler oer i. Sal i se å risuilinen il en bui oer i må i sammenline e samme arene o en samme menen a arene or å unne ree u risenrinen. Fra o me. aral 00 il o me. aral 003 ba i jeene raorere oale inneer anall ransasjoner o anall uleieøn or her aral or o ulie bilruer B o C o re ulie uneaeorier husholniner ria o oenli eie orea o uenlanse uriser ee me uansun i a i ille måle jennomsnili ris r. uleieøn/ransasjonsøn. Daamaeriale i i inn or 00 o 003 hae noen saheer i orhol il å uile/rousere en risines or biluleie. Årsaen il ee er a risen å leie a bil er aheni a sesiel o omonener som i ie lare å a høye or. De o omonenene er anall øn r. ransasjon/uleieaale o anall jøre ilomeer. Anall øn or her ransasjon er en iise omonenen åirer oalrisen å uleie mes. Dee orsår i når i e a risen r. øn er ser aaene me ariheen å en leieaale som i sal se senere iser ureninene en lar sammenhen mellom risuilinen o jennomsnili anall øn r. ransasjon. Dee innebærer a i esemelis an å en risines som iser en nean his anall uleieøn r. ransasjon har ø il ross or a i ie har ha en reell risnean. Me e menes a inesen iser inne r. jennomsnili uleieøn i see or riser r. uleieøn. i ønse eror å å inn aa oer anall ransasjoner o inne or leie a bil i øn øn 3 øn os. remeles innel eer bilruer o uneaeorier. Muliheene or å raorere eer e ønsee ealjere niåe or alle jeene ble alar å Nores Biluleieorbuns syremøe. seember 00 o aainnsamlin eer enne innelinen ble jennomør me raorerin a all ilbae il. aral 00. Sjemae er is i ele. 5. Deinisjoner o oerasjonaliserin Uleie a bil er en jenese o øleli an en risines or biluleie omales som en jeneserisines TP. For å måle risen sal i ie sørre leieaerne om ha e beale or jenesen men i sal sørre rousenen a jenesene. ee ilelle er e e som leier u bilene som sal i olysniner il SSB om risene å jenesene e har sol il unene. i måler ris som rousenen ar or sal a jenesen il unene. 5. Deinisjon a biluleiejenesen Tjenesen eineres som ilan il en bil a en aal o sesiiser aeori bilrue uen a man eier en. De bør iere resiseres a i un behanler orisuleie innil år i enne risinesen s. a leasin er esluer. 5. Pris De er e reelle risene som måles s. en risen unen ais bealer orrier or eenuelle rabaer. e risberee som benyes i unersøelsen inlueres eenuelle ille or esra 5

7 i/jørelene orsiriner eenuell lylassai eller anre ille. Mereriai risouier o eenuelle eneisebyr sal ie inlueres. 5.3 Kaliesbere De orusees a bilen som sal leies er i o san. Kalieen å bilene i bransjen an besries som relai homoen. Årsaen il ee er a bilene er lassiiser eer inernasjonale sanarer o byes u omren anne her år. Kalieen e jenesen an eror heller sies å ære a unen an å leie en bil å or arsel å e see han ønser. De oreas inen eslisi aliesjuserin. i øler bilruer o ie enele bilmoeller. Sien bilruene anas å ære relai homoene - oså oer i - er behoe or aliesjuserin ie så sor. Bilruene ureres alså å ære isbesanie. 5. Bilruer o uneaeorier Nasjonalrensae ønser en oelin mellom jeneser som år il ria nærinsli/oenli seor o riae husholniner. Eer ønse ra Nores biluleieorbun har i i ille sil u uenlanse uriser som een aeori. Dee ar a ineresse or nærinen sel or å å en iniasjon å risuilinen or enne ruen a leieaere. i ale å samle inn olysniner or e o bilruene er e er sørs anall uleieøn. Dee er bilrue B o C. Disse ruene an oså eineres eer en såale ACRSS-sanaren 3. Der ilsarer billasse B beenelsen CCMN o C ilsarer CDMR/CDMN. ariheen ransasjonslenen onrolleres e oså som nen or anall leieorhol me arihe å 7 øn o anall ransasjoner me en arihe å 8 øn eller mer. 6. Daainnsamlin i har al å sase å e relai lie anall oaeiere baser å raorerin ra hoeonorene il e sørse jeene i maree. Disse har il sammen e hunreall a uleiesasjoner o har erme en mee ominerene osisjon i maree. De er en lar orel me å benye se a senrale jeeonor. Oaebyren berenses il e åall o e ir en la oal oaebyre or nærinen samii er e ressursbesarene or SSB. En muli sahe me å ele en sli ilnærmin er a i ie aner o risenrinen blan minre risåene aører i maree. i ror imileri ie a risuilinen her siller se esenli ra en i måler i uale. uansune sulle i samle inn aa ra ses jeer sam e sørse oreaene mål eer omsenin uen jeeilnynin subjei cu-o ual. To a jeene ble ria a. roblemer me raorerin a aa il SSB eer e raene i har sa. Så o som samlie orea uen jeeilnynin a ilbaemelin om a e r. i a ie hae rensassysemer som unne i e aa i ba om. Disse ble eror oså ria ra unersøelsen. De enelie uale besår nå eror a ire jeer som raorerer or mellom berier. Nærinen oal besår a om la 5 berier. i mener a aa ra jeene ir e reresenai bile a risuilinen i maree sien jeene har en såass ser osisjon i maree. Konurransen i maree er mee har. Uale er imensjoner or å ane o ee. Sørresjema senes il resonenene som Excel-ele e arales ulø. De år a re uer å se il å reurnere eri uyl Excel-sjema å e-os. Unersøelsen ar ørs riilli men å runn a a enele a oaeierne ie alli oerhol sarrisene ble e innør oaeli o ansmul ra o me all or. aral Forlarin å oinen i sanaren innes i ele. 6

8 7. Bereninsmeoe o resulaer ee aiele reseneres meoen or berenin a risines or biluleie. 7. al a risines o rismål i har urer o meoer or å berene risuilinen inneor biluleie henholsis en Paasche- o en Laseyres risines. Hoeorsjellen å e o er a i en Paasche risines benyes løene eer mens en Laseyres risines benyer ase eer ra en iliere erioe. ale år har al å en Paasche risines. De er lere runner il ee. Den iise årsaen er a en Paasche risines ir al i al en bese ilassninen il bruerbehoe båe inern o esern. Denne meoen ar oså hensyn il a sruurer i sal a biluleiejeneser enres jennom åre. En Paasche risines P er einer som øler byer å Solheim 00: q P 00 q 0 hor er ris i en auelle erioen 0 er ris ra en iliere erioe basis o q er anum i en auell erioen. Dee an sries om: q q q 0 q q 00 P w 0 0 q hor 3 w q q er e løene eene o hor er inneer i en auelle erioen. De er enne ormelen i benyer i inesbereninene neenor. For her jee samler i inn aa or inneer o anall ransasjoner or her ønrue. De jør oss i san il å berene ris r. uleieøn som er rismåle i benyer i enne inesen. nese se berener i risrelaier or her enel ønrue. Dee innebærer a i ar risariabelen ris r. uleieøn o eler å basis som er jennomsnili ris r. uleieøn i basisåre 5. De er ee risrelaie som il bli inesariabelen o i må erme berene ee risrelaie i alle jeer or her bilrue or her uneaeori o or her ønrue. Horan i ommer ram il basisrisen er is i lininen uner: For ønruen "8 øn eller mer" ber i oså om anall uleieøn. Se sjemae i ele. 5 Basisåre er il enher i oreåene år noe som il øre il en årli jein. Do er i or 00 nø il å benye 00 som basisår sien ee er e ørse åre me aa. 7

9 8 T T b basisris Fonoe b heniser il basiserioen å samme måe som onoe heniser il e auelle arale. T- heniser il orrie år. 7. nesberenin Når i har rene u risrelaiene berener i inesariabel or her jee ABCD uneaeori uenlanse uriser husholniner/riaersoner o ria o oenli eie orea bilrue B o C o ønrue..8. Dereer laer i e ørse elinesene e hjel a inesariablene. Dee er is i linin 5. Her areerer i risrelaiene il ønruene sli a i år un én ineseri i her aral samle or e åe ariheruene. De il si a i år en elines or her jee or her bilrue o her uneaeori il sammen elineser: 5 b w 8 00 hor 6 8 w er eene som iser én ønrues anel a e oale inneene i arale or her jee bilrue o uneaeori. en iere areerinen hel o il en oale risines or biluleie il ormlene ære ienis me 5 o 6 oruen a i er å e anne areerinsniå. De il i se når i sal areere oer jeene or å å ses elineser innel eer uneaeori o bilrue : 7 b w 00 7 har i berene ses elineser or e re uneaeoriene orel å e o bilruene. De har i jor jennom å brue e elinesene i an i 5 o areere oer jeene. Dee ommer yeliere rem når i bruer elinesene ra 5 som risrelai i ormelen. Da an linin 7 sries om il; 7' w 00 hor

10 8 w er eene som iser her enel jees anel a oale inneer i aral innenor e re uneaeoriene o e o bilruene. Nå har i ses elineser or her a e re uneaeoriene o e o bilruene. e nese see areerer i oer bilruene sli a i år re elineser én or her uneaeori: 9 hor 00 w 0 w er eene som iser her enel bilrues anel a oale inneer inneor e re uneaeoriene i aral. sise se berenes oal risines or biluleie. i ar a e re elinesene i år ra 9 som iser risuilinen or biluleie orel å e re uneaeoriene o areerer e sammen. De il si a år en ines som iser en oale risuilinen i biluleie 6 : 3 00 w 6 i år meoe o åre oruseniner o einisjoner. 9

11 hor w 3 er eene som iser her enel uneaeoris oale inneer i aral i orhol il e oale inneene or biluleie i aral. 7.3 nesresulaer Fiur 7. iser uilinen i risines or biluleie i erioen. aral 00 il 3. aral 005. iur 7. ser i elinesene or e re uneaeoriene. Fiur 7.3 o 7. iser henholsis anall uleieøn o anall ransasjoner orel å e re uneaeoriene. Til slu i aiele er alle erier ra iurene jeni i abells orm. Fiur 7. Prisines or biluleie.. aral aral Prisines or biluleie i ser a iur 7. a risinesen or biluleie er orholsis sabil me sor a sesonariasjon. i ser a risene år li o i 3. aral båe i 00 o 005 men e er or ili å si om i har e siniian sesonmønser. i ser a iur 7.3 a oså olume mål i anall uleieøn er sørs i 3. aral. De an ye å a båe ris o olum øer i ee arale. i har oså berene en Laseyres risines or onrollormål. Forsjellen mellom enne o Paasche risines or biluleie iser se å ære marinal. Laseyres risinesen or biluleie har ø me 0 oen ra. aral 00 il 3. aral 005. Paasche risinesen å sin sie har samme ineseri i. aral 00 o 3. aral 005. For en ullseni oersi oer Laseyres risinesen sam en Fisher risines se ele 5. 0

12 Fiur 7. Prisines or e re uneaeoriene.. aral aral Prisines or biluleie eer uneaeori Uenlanse uriser Husholniner/riaersoner Pria eller oenli eie orea Fiur 7. iser a elinesene or uneaeoriene har sørre risariasjon. Do jeler ie ee or uneaeorien ria eller oenli eie orea som er sær sabil. uneaeorien husholniner/riaersoner lier risene høyere i. o 3. aral i orhol il. o. aral. Oså uenlanse uriser har neneeri risariasjon o e an se u som om risene er høyes i. aral or enne uneaeorien. Når e jeler olumenriner ser i a e er uneaeorien uenlanse uriser som arierer mes me e beyeli sørre olum båe anall uleieøn o ransasjoner i. o 3. aral i orhol il. o. aral. Dee mønsere jeler oså or uneaeorien husholniner/riaersoner. Den sise uneaeoriene ria o oenli eie orea har lar sørs olum. Uilinen i olum er oså mer sabil enn or e o anre uneaeoriene his i ser bor i ra. aral 005.

13 Fiur 7.3 Anall uleieøn.. aral aral 005 Anall uleieøn Pria o oenli eie orea Husholniner/riaersoner Uenlanse uriser Fiur 7. Anall ransasjoner.. aral aral 005 Anall ransasjoner Pria eller oenli eie orea Husholniner/riaersoner Uenlanse uriser

14 Tabell 7. Prisines or biluleie.. aral aral Toal Uenlanse uriser Husholniner/ria ersoner Pria eller oenli eie orea Tabell 7. Anall uleieøn.. aral aral 005 Toal Uenlanse uriser Husholniner/ria ersoner Pria eller oenli eie orea Tabell 7.3 Anall ransasjoner.. aral aral 005 Toal Uenlanse uriser Husholniner/ria ersoner Pria eller oenli eie orea

15 7. Usierhesbereniner i har orea usierhesbereniner or her a e re elinesene or uneaeori sam or en oale risinesen or biluleie. arians o sanarai er jeni i abell 7.. Tabell 7. arians o sanarai. Prisines or biluleie Toal Uenlanse uriser Husholniner/ riaersoner Pria eller oenli eie orea arians Sanarai Relai sanarai Relai sanarai i rosen 87 % 377 % 30 % 5 % Tallene å usierheen i abell 7. røer å besrie ariasjonen il risinesene som øle a en moellen i har benye. Den moellen i har al røer å besrie uilinen i risene i orhol il risene i basiserioen o sries som: 3 β + ε b Me enne moellen an i si a ariasjonen il elinesene jenseiler ariasjonen hos risrelaiene or uneaeoriene. Reresjonsanalyser me lo er jeni i ele 6. Nå sal i ise horan i ommer ram il usierhesmålene. Førs il i se å horan i ommer ram il usierheen or elinesene. For e re uneaeoriene har i ølene ury or ariansen; E E i sier iere a: 5 hor 6 8 Sien i ie jenner E i orear i en. orens Taylorarosimasjon. i benyer oss oså a 5 i enne arosimasjonen. E δ + δ E E 7 E + E E E

16 5 i seer nå 7 inn i o år ølene ury or ariansen. 8 [ ] E E E De ørse lee i lammearenesen er en onsan som aller bor. ra a å ære en onsan er en ie en ile il ariasjon. De nese lee i lammearenesen er oså en onsan men en seer i uenor sien en sal muliliseres me e sise lee. i må a huse å ohøye i anre når i reer onsanen u. 9 E E E i an nå inne ariansen il elinesene å uneaeoriniå. Fra 5 har i a; iere har i ra 9 a; E Nå seer i 6 inn i sise le i linin 9 sam a i reer u onsanen. De ir oss ølene ury: 0 8 E i benyer oss a 9 o seer inn or e sise lee i 0: 8 E E nnleninsis i aiel 7. besrier i e runnleene risrelaiene som er runnseinen i inesbereninene. er isse risrelaiene sree å inesorm. i ersaer eror inesormen me risrelaie i e sise lee i : b E E 8 Sien basisrisene er ase seer i e uenor i en sise arenesen: 3 8 b E E

17 6 ariansen il risene ; er li σ. Sien i ie jenner enne ariansen må i benye e esima. i bruer a jennomsnili arais ai il eillee ra reresjonsmoellen 7 ra 3 som e esima or ariasjonen il risene. i har a e ee esima or her enel uneaeori σˆ som i seer inn or e sise lee i 3 samii som i løser u or e ørse o e reje lee. 8 8 ˆ ˆ ˆ ˆ σ σ b b b i har erme is horan i har omme ram il e esima å ariansen il her ines å uneaeoriniå. For å omme ram il ariansen il risines or biluleie må i ha me alle risene i e re uneaeoriene sam e re ulie eriene or ariansen il risene. Samii må eene sanariseres sli a e summeres il én. i år a ølene ury: ˆ ˆ σ b 7 Reresjonsanalysene er jeni i ele 6.

18 ele ele : Sørresjema Kjeene sal aralsis raorere aa eer e sli sjema e or billasse B o e or billasse C. KUNDEKATEOR Lene å ransasjon Anall ransasjoner Anall uleieøn nne r. Husholniner øn For aeorien 8 øn øn eller mer må 3 øn anall uleieøn øn ois! 5 øn 6 øn 7 øn 8 øn eller mer KUNDEKATEOR Lene å ransasjon Anall ransasjoner Anall uleieøn nne r. Pria o oenli eie orea øn For aeorien 8 øn øn eller mer må 3 øn anall uleieøn øn ois! 5 øn 6 øn 7 øn 8 øn eller mer KUNDEKATEOR Lene å ransasjon Anall ransasjoner Anall uleieøn nne r. Uenlanse uriser øn For aeorien 8 øn øn eller mer må 3 øn anall uleieøn øn ois! 5 øn 6 øn 7øn 8 øn eller mer 7

19 ele : Forlarin å oinen i ACRSS-sanaren AR TYPE TRANSMSSON CLASS COND. M Mini B -Door A Auomaic R Yes E Economy D -Door M Manual N No C Comac C /-Door Car nermeiae W Waon/Esae S Sanar an assener F Full-Size L Limousine P Premium S Sor L Luxury T Conerible X Secial F -Wheel Drie P Pic U J All Terrain K an Caro X Secial ele 3: Analyse a ammel meoe ammel o ny meoe er i uansune eli lie. Hoeorsjellen er a i en nye meoen samler i inn mer issareere aa. en amle meoen ar ie aaene innel eer ønruer. De beyr a i or her jee un samle inn oale inneer oal anall ransasjoner o oal anall uleieøn or e re uneaeoriene orel å e o bilruene. Den amle meoen ble uile me uansun i SCBs risines or biluleie. Oså e benyer inne r. uleieøn som inesariabel. De meoise olee e en amle meoen er hel ienis en nye meoen omal i aiel sy oruen e ørse see. e en amle meoen an i ie summere oer ønruer sien i ie har så issareere aa. Uner år i or jennom inesbereninen e en amle meoen. Førs berener i ris r. uleieøn or aral. Dereer laer i e risrelai me år 00 som basis. Når ee er jor areerer i oer jeene or å lae en Paasche risines or her uneaeori o bilrue i erioe : 6 w b 8

20 hor 7 w er eene som iser her enel jees anel a oale inneer i aral innel eer uneaeori o bilrue. Nå har i ses elineser eer uneaeori o bilrue. Nå areerer i oer bilrue sli a i år re elineser eer uneaeori 8 : 8 hor w 9 w er eene som iser her enel bilrues anel a oale inneer or e re uneaeori i aral. sise se berenes oal risines or biluleie. i ar a e re elinesene i år ra 8 o areerer e sammen. De il si a i summerer oer uneaeori o år en ines som iser risuilinen i biluleie: 30 3 w hor 3 w 3 er eene som iser her enel uneaeoris oale inneer i aral i orhol il e oale inneene or alle uneaeoriene inneer i aral or her uneaeori i orhol il oale inneer i aral. 8 i byer iere å linin 7 ra aiel 7. 9

21 ele : Bru a aa or Fiur. iser risuilinen or biluleie berene me en amle meoen. De er yeli a or enne erioen o e en amle meoen arierer en måle risuilinen mer. Dee jeler alle re uneaeoriene. Fiur. Prisines or biluleie. ammel meoe.. aral 00-. aral Prisines or biluleie ammel meoe Toal Uenlanse uriser Husholniner/riaersoner Pria o oenli eie orea De ar o hoeroblemer me en amle meoen. For e ørse ar ie aaene å e ilsreeli ealjerinsniå. For e anre er e nye usierhe il aaalieen. De ørse robleme a se usla i a i ie lare å onrollere olumomonenen i åre rismåliner me e aaene i samle inn. Sien i ie hae innelin eer ønruer ble ie ris r. uleieøn noe o rismål. lares beyr ee a e en amle meoen unne i å sore enriner i risene runne en enrin i jennomsnili anall øn r. ransasjon. i reie ie å nøyralisere olumomonenen. Dee ommer yeli ram når i e a aørene i bransjen har en eressi innessie oer uleieøn. De il si a ris r. uleieøn aar me anall uleieøn. i inen risenrin mellom o aral så an allieel en amle meoen ise en maran risenrin e a jennomsnili anall øn r. ransasjon arierer. Dee ar oså runnen il a i enre meoe. Fiur. iser enriner i jennomsnili anall øn r. ransasjon. Den sørse ariasjonen inner i i uneaeoriene uenlanse uriser o husholniner/riaersoner. De er oså naurli a isse o uneaeoriene har en sørse ariasjonen. i huser ra aiel 7.3 a oså i en nye meoen ariere olum o riser mes or isse o uneaeoriene. 0

22 Fiur. jennomsnili anall øn r. ransasjon.. aral 00-. aral jennomsnili anall øn er ransasjon Toal Uenlanse uriser Husholniner/riaersoner Pria o oenli eie orea De som er mer ineressan er å se horan risene mål e en amle meoen enrer se i orhol il jennomsnili anall øn r. ransasjon. i har unne e relai yeli mønser. all hoesa år risene o jennomsnili anall øn r. ransasjon i mosa renin mål e en amle meoen. Sel om ee mønsere i arierene ra ommer rem hos e re uneaeoriene er e yeli. Mønsere er sesiel yeli or uenlanse uriser som i an lese a iur.3. Fiur.3 Uenlanse uriser: Prisines s. jennomsnili anall øn r. ransasjon. aral 00-. aral Uenlanse uriser Prisines jennomsnili anall øn r. ransasjon De anre robleme ar a e er nye usierhe omrin alieen å noen a aaene i samle inn or erioen Dee jeler un aa or øn o ransasjoner olumomonenene o ie inne eri. Sien e er nye usierhe il olumomonenene il oså risene i berener bli usire. For o a jeene er jennomsnili anall øn r. ransasjon ienis or e re uneaeoriene innenor e o bilruene. De il si a uenlanse uriser

23 husholniner/riaersoner o riae o oenli eie orea leier biler esa lie lene. Dee irer usannsynli o i år søe or år sesis i e nye aaene hor e er en maran orsjell mellom uleiearihe o uneaeoriene 9. i har urer om i allieel har unne unye e aa i har å or o erme orlene isserien. i så å o ulie løsniner. i urere ørs å lae en "orelinsnøel" or anall ransasjoner o omsenin or e o årene me uansun i aaene ra 00. De anre i urere ar å lae en innesunsjon e hjel a inormasjon å jeenes inernesier. nnesunsjonen unne så benyes il å omme ram il en ris o erme orele omseninen å e ulie ønruene. nen a løsninene ise se som oe o i sa ijen me muliheen or å be oaeierne om å leere mer ealjere aa oså or årene Hensyne il oaeierne ar en så uneiene runn a i ale å ie jennomøre ee. i har eror besem oss or å ie ublisere all or oreløi. i il imileri urere anre ilnærminsmåer sli a i eer her muliens år berene en risines or 00 o 003 il bru i nasjonalrensae. ele 5: Laseyres- Paasche- o Fisher risines Fiur 5. iser Laseyres- Paasche- o Fisher risines or biluleie. Fiur iser e re risinesene or e re uneaeoriene. Paasche risines i i jennom i aiel 7. så en il ie bli orlar nærmere her. Hoeorsjellen mellom en Laseyres risines o en Paasche risines er a i bruer hisorise eer i en Laseyres risines mens i har løene eer i en Paasche risines. En Laseyres risines an sries sli øler Masen 986: q 0 3 L 00 q 0 0 Fra ineseori se Solheim 00 har i a en Laseyres risines har en enens il å oerurere risuilinen mens en Paasche risines har en enens il å unerurere risuilinen. En reje risines er en Fisher risines. Denne er li arae a roue il Laseyres o Paasche o an ormuleres som øler: 33 F L P Sien Fisher risines er e jennomsni a Laseyres- o Paasche risines il en lie mellom isse o å iurene neenor. For risinesen or biluleie er orsjellen å risinesene marinal. De samme ser i å iur 5. som iser risinesen or uneaeoriene riae o oenli eie orea. For e o anre uneaeoriene i iur 5. o 5.3 ser i noe sørre ulieheer mellom e re risinesene. 9 i har ær i ona me en a jeene som elis har beree a aa oer anall øn o anall ransasjoner ie har ær orree.

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode

Notater. Katharina Henriksen. Justering for kvalitetsendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen. En studie basert på hedonisk imputeringsmetode 2006/58 Noaer Kaharina Henriksen Noaer Jusering for kvaliesendringer av nye personbiler i konsumprisindeksen En sudie baser på hedonisk impueringsmeode Avdeling for økonomisk saisikk/seksjon for økonomiske

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen

Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet* Elin Aasmundrud Mathiesen Fr sykehusvalg En eoresk analyse av konkurranse de norske sykehusmarkede* av Eln Aasmundrud Mahesen Sen Rokkan sener for flerfaglge samfunnssuder Unversesforsknng Bergen Jun * Hovedogave samfunnsøkonom

Detaljer

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

Overvekt og type 2-diabetes

Overvekt og type 2-diabetes Nr 3 sepember 2008 Norges Diabeesforbund www.diabees.no Tema: Overvek og ype 2-diabees DiabeeSforum Fagblad for helsepersonell som samler al i e e n elig Tyd de eg n lyse SU NY KK T ER T AP PA R Leder

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 211 Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden 1995 211. Da ta ene som

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer