2006/23 Notater Terje Tveeikrem Sæter og Ingebrigt T. Holmen. Notater. Prisindeks for bilutleie. Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006/23 Notater 2006. Terje Tveeikrem Sæter og Ingebrigt T. Holmen. Notater. Prisindeks for bilutleie. Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk"

Transkript

1 006/3 Noaer 006 Terje Teeirem Sæer o nebri T. Holmen Noaer Prisines or biluleie Sesjon or by- o jenesesaisi

2 nnhol. nnlenin o osummerin.... nernasjonale erariner Besrielse a bransjen Poulasjon Enhe Ual.... Biluleiemaree o risannelsen Deinisjoner o oerasjonaliserin Deinisjon a biluleiejenesen Pris Kaliesbere Bilruer o uneaeorier Daainnsamlin Bereninsmeoe o resulaer al a risines o rismål nesberenin nesresulaer Usierhesbereniner... ele...7 ele : Sørresjema...7 ele : Forlarin å oinen i ACRSS-sanaren...8 ele 3: Analyse a ammel meoe...8 ele : Bru a aa or ele 5: Laseyres- Paasche- o Fisher risines... ele 6: Reresjonsanalyse...5 Reeranser...9

3 . nnlenin o osummerin Dee noae oumenerer arbeie me uilinen a en risines or biluleie. Arbeie er en el a en sørre sasin i Saisis senralbyrå al risrosjee. Dee rosjee har som ormål å uile ny rissaisi or jeneseyene næriner. Barunnen or arbeie me å uile en risines or biluleie har els sammenhen me nasjonalrensaes beho or risineser or lere næriner innenor orreninsmessi o ersonli jeneseyin. ille silles e sai øene ra ra Eurosa il hile næriner her enel lan må rousere rissaisi or. Eurosa har uile en hånbo som ar or se hile meoer man an brue or å lae risines or orsjellie næriner o en urerin a alieen å isse meoene Eurosa 00. Dee oumene ir alså elles reninslinjer or uilin a rissaisi i EU/EØS-områe. Hånboen oererer me en reel lassiiserin a meoer. Disse er A Bese meoer B Aseable meoer o C e ojene meoer. For her nærin besries hile meoer som er ojene A eller B o hile aliesra som silles il isse o hile meoer som ie er ojen C-meoer. Hanels- o Sericenærinens Hoeoranisasjon HSH sam Nærins- o hanelsearemene NHD har bee e å a e er nøeni me mer rissaisi or jeneseyene næriner. Meoen i har al or risinesen or biluleie an or sisseres som øler: aa henes inn ra senrale jeeonorer. Tallene som raoreres baserer se å uleie a e o sørse bilruene orel å re uneaeorier. For å a hensyn il ariasjonen i ønrisene runne uli lene å ransasjonene er raorerinen oså el o eer ransasjonslene. For her uneaeori o her bilrue eles ransasjonene inn eer arihe i anall øn: 3 8 eller lere. Årsaen il a i har sa en rense e 8 øn er a eeen a allene ønris beynner å aa. Da uilinsarbeie or enne nærinen sare jore i en arlein a inernasjonale erariner å områe oreo en analyse a bransjen i Nore o jennomøre e møe me Nores biluleieorbun. Dee er en anli ramansmåe inernasjonal or uilin a risineser OECD/Eurosa 005: 8. i o ereer sie å å lee oss nær o il e som ar jor i Serie. Uansune ar a i sulle samle inn aa ra e sørse jeene i Nore. e å å all ra e senrale jeeonorene i i inn sore aamener å en måe som ree lie ressurser båe or oaeierne o or SSB. mileri ise nærmere analyser a e ar saheer nye il meoen i hae al. Årsaen il ee er a i ie unne a hensyn il bransjens eressie sie s. e aum a ønrisen anliis aar jo lere øn man leier en bil o il en iss rense. i så oss eror nø il å enre sørresjemae sli a i i olysniner ruer eer lenen å ransasjonene. Eer her i i ase i bransjeoreninen or a ee ar nøeni a hensyn il inesens alie. SSB innehar nå aa.o.m.. aral 00 ra e sørse jeene er omseninen o anall ransasjoner er ruer eer lenen å ransasjonene or bilrue B o C. i mener a e aa i har hene inn ra o me. aral 00 har e ilsreeli aliesniå il a i an anbeale en ubliserin a en risines or biluleie. Kaiel -6 er i hoesa sree a nebri T. Holmen mens Terje Teeirem Sæer har ær ansarli or aiel 7 sam eleene. Kaiel 7. Usierhesbereniner er uarbeie i samarbei me sesjon or saisise meoer o sanarer.

4 . nernasjonale erariner Saisisa cenralbyrån SCB i Serie ubliserer en risines or biluleie. nesen er aralsis o år ilbae il. aral 000. nesen er onsruer a 3 elineser; orea myniheer o riaersoner. De henes inn ølene olysniner: anall ransasjoner anall uleieøn o inne. Daa samles inn or bilrue B CCMN o C CDMN/CDMR. Den sense inesen er bru som e uansun or inesen i har uile i SSB se SCB 00. øle OECD - Eurosa 00 nquiry on Naional Collecion o Serices Proucer Prices OECD 005 har oså USA Ausralia New Zealan Jaan Franrie Sorbriannia Neerlan Finlan o Sør- Korea risines or nærin 7 SC re. 3. SC nernaional Sanar nuarial Classiicaion o All Economic Aciiies er FNs nomenlaur or nærinsirsomhe. NACE eneral nusrial Classiicaion o Economic Aciiies o he Euroean Communiies er en ilsarene nomenlauren i rei a EU. Lanene bruer orsjellie yer rismål. Hyiheen å saisien arierer oså ra e ulie lanene. De er anseli å inne o oumenasjon or all inernasjonal meoebru innen enne nærinen men i sal or nene e or noen lan. Franrie måler e bare risen å orisuleie i Sorbriannia baserer e se å onrasrisin ra orreninssemene mens man i USA eersør ris å en nøye sesiiser uleiejenese. Jaan benyes onrasriser orel eer billasse. 3. Besrielse a bransjen Tili i uilinsasen hae i e møe me reresenaner ra Nores biluleieorbun o Ais biluleie. På møe ble i enie om hoerammene or en sli unersøelse om riser å biluleie. Dialoen me Nores biluleieorbun biro il å å en bere innsi i maressruuren i nærinen. SSB resenere oså olee or risinesen å Nores biluleieorbuns årsmøe i 003. Her elo reresenaner ra alle e sore jeene som er ilslue Nores biluleieorbun. øle sanar or nærinsruerin SN00 omaer nærin 7 Uleie a masiner o usyr uen ersonell sam uleie a husholninsarer o arer il ersonli bru. Denne risinesen ar bare or se nærinsrue 7.0 Biluleie. Biluleie nærinsrue 7.0 omaer ie uleie a ersonbiler me ører. Dee er lassiiser uner nærinsrue 60. rosjebilransor. Heller ie uleie a moorjøreøyer me oale oer 3.5 onn inlueres. Denne aeorien jøreøy lassiiseres uner nærinsrue 7. uleie a lanransor. De som omaes her er alså "anlie" ersonbiler uen ører. 3. Poulasjon Tabell 3. er lae me uansun i SSBs sruursaisi or 003. Tabellen ir e bile a sruuren i nærinen biluleie. i ser a i 003 ar e 5 berier me 007 ansae o en samle omsenin å 8 milliarer roner. Se ele or orlarin 3

5 Tabell 3. Anall ansae i berien Berier i nærin 7.0 biluleie. Tall ra 003 innel eer anall ansae Anall berier % Anall ansae % Omsenin i usen roner Uoi Toal % i ser a e er hoesaeli små berier i enne nærinen mål eer anall ansae. Når e jeler oulasjonen a jeer innen maree or biluleie er e anseli å å en nøyai oersi men analle lier å mellom 5 o 0 jeer. Prououlasjonen i maree or biluleie omaer alle mooroner me en oale uner ilo. 3. Enhe Enheen i unersøelsen er jee. På rouniå er enheen leiebil i lasse B eller C. 3.3 Ual Uale besår a ire a e sørse jeene innen maree or biluleie. Kjeenes anel ramår ie i abellen oer men jeene som er me i uale reresenerer uleieseer. De er en sor ra a jeeannelse i maree or biluleie. De sørse jeene reresenerer sær mane uleieseer o har en ominerene osisjon i maree. Uale a rouer berenser se il samlie biler jeene i uale leier u innen billasse B o C. Årsaen il a isse billassene er al er inormasjon ra Nores biluleieorbun om a ee er e o sørse uleielassene.. Biluleiemaree o risannelsen Bransjen har e sise årene sli me årli lønnsomhe mane eiersier onurser o neleelser. Blan anne enriner i rammeilårene or asrininsreler o rarasmuliheer har ør il årliere innjenin. Oså lyinen a hoelylass ra Fornebu il arermoen har ær osbar or bransjen. Konurransen i maree er ø o selsaene øler heranres risuilin o sraeier nøye Daens nærinsli 9. juni 003 Kaial 3/00. eler a lane merer e oså hanelsleasje il Serie i orm a a innomne uriser il Saninaia som normal ille benye Nore som anomslan i see laner i Serie ori e er billiere å leie bil er. De er en ree aorer som besemmer risniåe å leiebiler. Uoer bransjens rammeilår o enerelle osnaer er e en ree risbesemmene araerisia som har beynin or risniåe. De iise aorene er hilen bilye som leies hile unesemen leieaeren ommer ra 958 % a beriene i bransjen har i eller ærre ansae o e samme beriene sår or 909 % a omseninen.

6 bilens sanar lenen å leieerioen jørelenen uleiese lylassebyr eenuel eneisebyr eller anre ebyrer. De er oså anre elemener som an åire risene. Hene- o aleerinsse o isun orsirin o esrausyr åirer oså risene. På nåærene isun har i ie ressurser il å a høye or alle elemener som an åire risene. Sal i lae en risines Laseyres eller Paasche må i "sanarisere" menen båe or å å u risenrinene oer i o risorsjeller mellom e ulie jeene bilruene o uneaeoriene. E illusrerene esemel an larjøre ee. Sal i sammenline risene i o ulie maarebuier må i ie bare sammenline ienise arer eller arer me ienis nye/subsiuer i må oså ha ienis mene a e ulie arene ra bee buiene. Førs a an i ree u risorsjellen. De samme jeler oer i. Sal i se å risuilinen il en bui oer i må i sammenline e samme arene o en samme menen a arene or å unne ree u risenrinen. Fra o me. aral 00 il o me. aral 003 ba i jeene raorere oale inneer anall ransasjoner o anall uleieøn or her aral or o ulie bilruer B o C o re ulie uneaeorier husholniner ria o oenli eie orea o uenlanse uriser ee me uansun i a i ille måle jennomsnili ris r. uleieøn/ransasjonsøn. Daamaeriale i i inn or 00 o 003 hae noen saheer i orhol il å uile/rousere en risines or biluleie. Årsaen il ee er a risen å leie a bil er aheni a sesiel o omonener som i ie lare å a høye or. De o omonenene er anall øn r. ransasjon/uleieaale o anall jøre ilomeer. Anall øn or her ransasjon er en iise omonenen åirer oalrisen å uleie mes. Dee orsår i når i e a risen r. øn er ser aaene me ariheen å en leieaale som i sal se senere iser ureninene en lar sammenhen mellom risuilinen o jennomsnili anall øn r. ransasjon. Dee innebærer a i esemelis an å en risines som iser en nean his anall uleieøn r. ransasjon har ø il ross or a i ie har ha en reell risnean. Me e menes a inesen iser inne r. jennomsnili uleieøn i see or riser r. uleieøn. i ønse eror å å inn aa oer anall ransasjoner o inne or leie a bil i øn øn 3 øn os. remeles innel eer bilruer o uneaeorier. Muliheene or å raorere eer e ønsee ealjere niåe or alle jeene ble alar å Nores Biluleieorbuns syremøe. seember 00 o aainnsamlin eer enne innelinen ble jennomør me raorerin a all ilbae il. aral 00. Sjemae er is i ele. 5. Deinisjoner o oerasjonaliserin Uleie a bil er en jenese o øleli an en risines or biluleie omales som en jeneserisines TP. For å måle risen sal i ie sørre leieaerne om ha e beale or jenesen men i sal sørre rousenen a jenesene. ee ilelle er e e som leier u bilene som sal i olysniner il SSB om risene å jenesene e har sol il unene. i måler ris som rousenen ar or sal a jenesen il unene. 5. Deinisjon a biluleiejenesen Tjenesen eineres som ilan il en bil a en aal o sesiiser aeori bilrue uen a man eier en. De bør iere resiseres a i un behanler orisuleie innil år i enne risinesen s. a leasin er esluer. 5. Pris De er e reelle risene som måles s. en risen unen ais bealer orrier or eenuelle rabaer. e risberee som benyes i unersøelsen inlueres eenuelle ille or esra 5

7 i/jørelene orsiriner eenuell lylassai eller anre ille. Mereriai risouier o eenuelle eneisebyr sal ie inlueres. 5.3 Kaliesbere De orusees a bilen som sal leies er i o san. Kalieen å bilene i bransjen an besries som relai homoen. Årsaen il ee er a bilene er lassiiser eer inernasjonale sanarer o byes u omren anne her år. Kalieen e jenesen an eror heller sies å ære a unen an å leie en bil å or arsel å e see han ønser. De oreas inen eslisi aliesjuserin. i øler bilruer o ie enele bilmoeller. Sien bilruene anas å ære relai homoene - oså oer i - er behoe or aliesjuserin ie så sor. Bilruene ureres alså å ære isbesanie. 5. Bilruer o uneaeorier Nasjonalrensae ønser en oelin mellom jeneser som år il ria nærinsli/oenli seor o riae husholniner. Eer ønse ra Nores biluleieorbun har i i ille sil u uenlanse uriser som een aeori. Dee ar a ineresse or nærinen sel or å å en iniasjon å risuilinen or enne ruen a leieaere. i ale å samle inn olysniner or e o bilruene er e er sørs anall uleieøn. Dee er bilrue B o C. Disse ruene an oså eineres eer en såale ACRSS-sanaren 3. Der ilsarer billasse B beenelsen CCMN o C ilsarer CDMR/CDMN. ariheen ransasjonslenen onrolleres e oså som nen or anall leieorhol me arihe å 7 øn o anall ransasjoner me en arihe å 8 øn eller mer. 6. Daainnsamlin i har al å sase å e relai lie anall oaeiere baser å raorerin ra hoeonorene il e sørse jeene i maree. Disse har il sammen e hunreall a uleiesasjoner o har erme en mee ominerene osisjon i maree. De er en lar orel me å benye se a senrale jeeonor. Oaebyren berenses il e åall o e ir en la oal oaebyre or nærinen samii er e ressursbesarene or SSB. En muli sahe me å ele en sli ilnærmin er a i ie aner o risenrinen blan minre risåene aører i maree. i ror imileri ie a risuilinen her siller se esenli ra en i måler i uale. uansune sulle i samle inn aa ra ses jeer sam e sørse oreaene mål eer omsenin uen jeeilnynin subjei cu-o ual. To a jeene ble ria a. roblemer me raorerin a aa il SSB eer e raene i har sa. Så o som samlie orea uen jeeilnynin a ilbaemelin om a e r. i a ie hae rensassysemer som unne i e aa i ba om. Disse ble eror oså ria ra unersøelsen. De enelie uale besår nå eror a ire jeer som raorerer or mellom berier. Nærinen oal besår a om la 5 berier. i mener a aa ra jeene ir e reresenai bile a risuilinen i maree sien jeene har en såass ser osisjon i maree. Konurransen i maree er mee har. Uale er imensjoner or å ane o ee. Sørresjema senes il resonenene som Excel-ele e arales ulø. De år a re uer å se il å reurnere eri uyl Excel-sjema å e-os. Unersøelsen ar ørs riilli men å runn a a enele a oaeierne ie alli oerhol sarrisene ble e innør oaeli o ansmul ra o me all or. aral Forlarin å oinen i sanaren innes i ele. 6

8 7. Bereninsmeoe o resulaer ee aiele reseneres meoen or berenin a risines or biluleie. 7. al a risines o rismål i har urer o meoer or å berene risuilinen inneor biluleie henholsis en Paasche- o en Laseyres risines. Hoeorsjellen å e o er a i en Paasche risines benyes løene eer mens en Laseyres risines benyer ase eer ra en iliere erioe. ale år har al å en Paasche risines. De er lere runner il ee. Den iise årsaen er a en Paasche risines ir al i al en bese ilassninen il bruerbehoe båe inern o esern. Denne meoen ar oså hensyn il a sruurer i sal a biluleiejeneser enres jennom åre. En Paasche risines P er einer som øler byer å Solheim 00: q P 00 q 0 hor er ris i en auelle erioen 0 er ris ra en iliere erioe basis o q er anum i en auell erioen. Dee an sries om: q q q 0 q q 00 P w 0 0 q hor 3 w q q er e løene eene o hor er inneer i en auelle erioen. De er enne ormelen i benyer i inesbereninene neenor. For her jee samler i inn aa or inneer o anall ransasjoner or her ønrue. De jør oss i san il å berene ris r. uleieøn som er rismåle i benyer i enne inesen. nese se berener i risrelaier or her enel ønrue. Dee innebærer a i ar risariabelen ris r. uleieøn o eler å basis som er jennomsnili ris r. uleieøn i basisåre 5. De er ee risrelaie som il bli inesariabelen o i må erme berene ee risrelaie i alle jeer or her bilrue or her uneaeori o or her ønrue. Horan i ommer ram il basisrisen er is i lininen uner: For ønruen "8 øn eller mer" ber i oså om anall uleieøn. Se sjemae i ele. 5 Basisåre er il enher i oreåene år noe som il øre il en årli jein. Do er i or 00 nø il å benye 00 som basisår sien ee er e ørse åre me aa. 7

9 8 T T b basisris Fonoe b heniser il basiserioen å samme måe som onoe heniser il e auelle arale. T- heniser il orrie år. 7. nesberenin Når i har rene u risrelaiene berener i inesariabel or her jee ABCD uneaeori uenlanse uriser husholniner/riaersoner o ria o oenli eie orea bilrue B o C o ønrue..8. Dereer laer i e ørse elinesene e hjel a inesariablene. Dee er is i linin 5. Her areerer i risrelaiene il ønruene sli a i år un én ineseri i her aral samle or e åe ariheruene. De il si a i år en elines or her jee or her bilrue o her uneaeori il sammen elineser: 5 b w 8 00 hor 6 8 w er eene som iser én ønrues anel a e oale inneene i arale or her jee bilrue o uneaeori. en iere areerinen hel o il en oale risines or biluleie il ormlene ære ienis me 5 o 6 oruen a i er å e anne areerinsniå. De il i se når i sal areere oer jeene or å å ses elineser innel eer uneaeori o bilrue : 7 b w 00 7 har i berene ses elineser or e re uneaeoriene orel å e o bilruene. De har i jor jennom å brue e elinesene i an i 5 o areere oer jeene. Dee ommer yeliere rem når i bruer elinesene ra 5 som risrelai i ormelen. Da an linin 7 sries om il; 7' w 00 hor

10 8 w er eene som iser her enel jees anel a oale inneer i aral innenor e re uneaeoriene o e o bilruene. Nå har i ses elineser or her a e re uneaeoriene o e o bilruene. e nese see areerer i oer bilruene sli a i år re elineser én or her uneaeori: 9 hor 00 w 0 w er eene som iser her enel bilrues anel a oale inneer inneor e re uneaeoriene i aral. sise se berenes oal risines or biluleie. i ar a e re elinesene i år ra 9 som iser risuilinen or biluleie orel å e re uneaeoriene o areerer e sammen. De il si a år en ines som iser en oale risuilinen i biluleie 6 : 3 00 w 6 i år meoe o åre oruseniner o einisjoner. 9

11 hor w 3 er eene som iser her enel uneaeoris oale inneer i aral i orhol il e oale inneene or biluleie i aral. 7.3 nesresulaer Fiur 7. iser uilinen i risines or biluleie i erioen. aral 00 il 3. aral 005. iur 7. ser i elinesene or e re uneaeoriene. Fiur 7.3 o 7. iser henholsis anall uleieøn o anall ransasjoner orel å e re uneaeoriene. Til slu i aiele er alle erier ra iurene jeni i abells orm. Fiur 7. Prisines or biluleie.. aral aral Prisines or biluleie i ser a iur 7. a risinesen or biluleie er orholsis sabil me sor a sesonariasjon. i ser a risene år li o i 3. aral båe i 00 o 005 men e er or ili å si om i har e siniian sesonmønser. i ser a iur 7.3 a oså olume mål i anall uleieøn er sørs i 3. aral. De an ye å a båe ris o olum øer i ee arale. i har oså berene en Laseyres risines or onrollormål. Forsjellen mellom enne o Paasche risines or biluleie iser se å ære marinal. Laseyres risinesen or biluleie har ø me 0 oen ra. aral 00 il 3. aral 005. Paasche risinesen å sin sie har samme ineseri i. aral 00 o 3. aral 005. For en ullseni oersi oer Laseyres risinesen sam en Fisher risines se ele 5. 0

12 Fiur 7. Prisines or e re uneaeoriene.. aral aral Prisines or biluleie eer uneaeori Uenlanse uriser Husholniner/riaersoner Pria eller oenli eie orea Fiur 7. iser a elinesene or uneaeoriene har sørre risariasjon. Do jeler ie ee or uneaeorien ria eller oenli eie orea som er sær sabil. uneaeorien husholniner/riaersoner lier risene høyere i. o 3. aral i orhol il. o. aral. Oså uenlanse uriser har neneeri risariasjon o e an se u som om risene er høyes i. aral or enne uneaeorien. Når e jeler olumenriner ser i a e er uneaeorien uenlanse uriser som arierer mes me e beyeli sørre olum båe anall uleieøn o ransasjoner i. o 3. aral i orhol il. o. aral. Dee mønsere jeler oså or uneaeorien husholniner/riaersoner. Den sise uneaeoriene ria o oenli eie orea har lar sørs olum. Uilinen i olum er oså mer sabil enn or e o anre uneaeoriene his i ser bor i ra. aral 005.

13 Fiur 7.3 Anall uleieøn.. aral aral 005 Anall uleieøn Pria o oenli eie orea Husholniner/riaersoner Uenlanse uriser Fiur 7. Anall ransasjoner.. aral aral 005 Anall ransasjoner Pria eller oenli eie orea Husholniner/riaersoner Uenlanse uriser

14 Tabell 7. Prisines or biluleie.. aral aral Toal Uenlanse uriser Husholniner/ria ersoner Pria eller oenli eie orea Tabell 7. Anall uleieøn.. aral aral 005 Toal Uenlanse uriser Husholniner/ria ersoner Pria eller oenli eie orea Tabell 7.3 Anall ransasjoner.. aral aral 005 Toal Uenlanse uriser Husholniner/ria ersoner Pria eller oenli eie orea

15 7. Usierhesbereniner i har orea usierhesbereniner or her a e re elinesene or uneaeori sam or en oale risinesen or biluleie. arians o sanarai er jeni i abell 7.. Tabell 7. arians o sanarai. Prisines or biluleie Toal Uenlanse uriser Husholniner/ riaersoner Pria eller oenli eie orea arians Sanarai Relai sanarai Relai sanarai i rosen 87 % 377 % 30 % 5 % Tallene å usierheen i abell 7. røer å besrie ariasjonen il risinesene som øle a en moellen i har benye. Den moellen i har al røer å besrie uilinen i risene i orhol il risene i basiserioen o sries som: 3 β + ε b Me enne moellen an i si a ariasjonen il elinesene jenseiler ariasjonen hos risrelaiene or uneaeoriene. Reresjonsanalyser me lo er jeni i ele 6. Nå sal i ise horan i ommer ram il usierhesmålene. Førs il i se å horan i ommer ram il usierheen or elinesene. For e re uneaeoriene har i ølene ury or ariansen; E E i sier iere a: 5 hor 6 8 Sien i ie jenner E i orear i en. orens Taylorarosimasjon. i benyer oss oså a 5 i enne arosimasjonen. E δ + δ E E 7 E + E E E

16 5 i seer nå 7 inn i o år ølene ury or ariansen. 8 [ ] E E E De ørse lee i lammearenesen er en onsan som aller bor. ra a å ære en onsan er en ie en ile il ariasjon. De nese lee i lammearenesen er oså en onsan men en seer i uenor sien en sal muliliseres me e sise lee. i må a huse å ohøye i anre når i reer onsanen u. 9 E E E i an nå inne ariansen il elinesene å uneaeoriniå. Fra 5 har i a; iere har i ra 9 a; E Nå seer i 6 inn i sise le i linin 9 sam a i reer u onsanen. De ir oss ølene ury: 0 8 E i benyer oss a 9 o seer inn or e sise lee i 0: 8 E E nnleninsis i aiel 7. besrier i e runnleene risrelaiene som er runnseinen i inesbereninene. er isse risrelaiene sree å inesorm. i ersaer eror inesormen me risrelaie i e sise lee i : b E E 8 Sien basisrisene er ase seer i e uenor i en sise arenesen: 3 8 b E E

17 6 ariansen il risene ; er li σ. Sien i ie jenner enne ariansen må i benye e esima. i bruer a jennomsnili arais ai il eillee ra reresjonsmoellen 7 ra 3 som e esima or ariasjonen il risene. i har a e ee esima or her enel uneaeori σˆ som i seer inn or e sise lee i 3 samii som i løser u or e ørse o e reje lee. 8 8 ˆ ˆ ˆ ˆ σ σ b b b i har erme is horan i har omme ram il e esima å ariansen il her ines å uneaeoriniå. For å omme ram il ariansen il risines or biluleie må i ha me alle risene i e re uneaeoriene sam e re ulie eriene or ariansen il risene. Samii må eene sanariseres sli a e summeres il én. i år a ølene ury: ˆ ˆ σ b 7 Reresjonsanalysene er jeni i ele 6.

18 ele ele : Sørresjema Kjeene sal aralsis raorere aa eer e sli sjema e or billasse B o e or billasse C. KUNDEKATEOR Lene å ransasjon Anall ransasjoner Anall uleieøn nne r. Husholniner øn For aeorien 8 øn øn eller mer må 3 øn anall uleieøn øn ois! 5 øn 6 øn 7 øn 8 øn eller mer KUNDEKATEOR Lene å ransasjon Anall ransasjoner Anall uleieøn nne r. Pria o oenli eie orea øn For aeorien 8 øn øn eller mer må 3 øn anall uleieøn øn ois! 5 øn 6 øn 7 øn 8 øn eller mer KUNDEKATEOR Lene å ransasjon Anall ransasjoner Anall uleieøn nne r. Uenlanse uriser øn For aeorien 8 øn øn eller mer må 3 øn anall uleieøn øn ois! 5 øn 6 øn 7øn 8 øn eller mer 7

19 ele : Forlarin å oinen i ACRSS-sanaren AR TYPE TRANSMSSON CLASS COND. M Mini B -Door A Auomaic R Yes E Economy D -Door M Manual N No C Comac C /-Door Car nermeiae W Waon/Esae S Sanar an assener F Full-Size L Limousine P Premium S Sor L Luxury T Conerible X Secial F -Wheel Drie P Pic U J All Terrain K an Caro X Secial ele 3: Analyse a ammel meoe ammel o ny meoe er i uansune eli lie. Hoeorsjellen er a i en nye meoen samler i inn mer issareere aa. en amle meoen ar ie aaene innel eer ønruer. De beyr a i or her jee un samle inn oale inneer oal anall ransasjoner o oal anall uleieøn or e re uneaeoriene orel å e o bilruene. Den amle meoen ble uile me uansun i SCBs risines or biluleie. Oså e benyer inne r. uleieøn som inesariabel. De meoise olee e en amle meoen er hel ienis en nye meoen omal i aiel sy oruen e ørse see. e en amle meoen an i ie summere oer ønruer sien i ie har så issareere aa. Uner år i or jennom inesbereninen e en amle meoen. Førs berener i ris r. uleieøn or aral. Dereer laer i e risrelai me år 00 som basis. Når ee er jor areerer i oer jeene or å lae en Paasche risines or her uneaeori o bilrue i erioe : 6 w b 8

20 hor 7 w er eene som iser her enel jees anel a oale inneer i aral innel eer uneaeori o bilrue. Nå har i ses elineser eer uneaeori o bilrue. Nå areerer i oer bilrue sli a i år re elineser eer uneaeori 8 : 8 hor w 9 w er eene som iser her enel bilrues anel a oale inneer or e re uneaeori i aral. sise se berenes oal risines or biluleie. i ar a e re elinesene i år ra 8 o areerer e sammen. De il si a i summerer oer uneaeori o år en ines som iser risuilinen i biluleie: 30 3 w hor 3 w 3 er eene som iser her enel uneaeoris oale inneer i aral i orhol il e oale inneene or alle uneaeoriene inneer i aral or her uneaeori i orhol il oale inneer i aral. 8 i byer iere å linin 7 ra aiel 7. 9

21 ele : Bru a aa or Fiur. iser risuilinen or biluleie berene me en amle meoen. De er yeli a or enne erioen o e en amle meoen arierer en måle risuilinen mer. Dee jeler alle re uneaeoriene. Fiur. Prisines or biluleie. ammel meoe.. aral 00-. aral Prisines or biluleie ammel meoe Toal Uenlanse uriser Husholniner/riaersoner Pria o oenli eie orea De ar o hoeroblemer me en amle meoen. For e ørse ar ie aaene å e ilsreeli ealjerinsniå. For e anre er e nye usierhe il aaalieen. De ørse robleme a se usla i a i ie lare å onrollere olumomonenen i åre rismåliner me e aaene i samle inn. Sien i ie hae innelin eer ønruer ble ie ris r. uleieøn noe o rismål. lares beyr ee a e en amle meoen unne i å sore enriner i risene runne en enrin i jennomsnili anall øn r. ransasjon. i reie ie å nøyralisere olumomonenen. Dee ommer yeli ram når i e a aørene i bransjen har en eressi innessie oer uleieøn. De il si a ris r. uleieøn aar me anall uleieøn. i inen risenrin mellom o aral så an allieel en amle meoen ise en maran risenrin e a jennomsnili anall øn r. ransasjon arierer. Dee ar oså runnen il a i enre meoe. Fiur. iser enriner i jennomsnili anall øn r. ransasjon. Den sørse ariasjonen inner i i uneaeoriene uenlanse uriser o husholniner/riaersoner. De er oså naurli a isse o uneaeoriene har en sørse ariasjonen. i huser ra aiel 7.3 a oså i en nye meoen ariere olum o riser mes or isse o uneaeoriene. 0

22 Fiur. jennomsnili anall øn r. ransasjon.. aral 00-. aral jennomsnili anall øn er ransasjon Toal Uenlanse uriser Husholniner/riaersoner Pria o oenli eie orea De som er mer ineressan er å se horan risene mål e en amle meoen enrer se i orhol il jennomsnili anall øn r. ransasjon. i har unne e relai yeli mønser. all hoesa år risene o jennomsnili anall øn r. ransasjon i mosa renin mål e en amle meoen. Sel om ee mønsere i arierene ra ommer rem hos e re uneaeoriene er e yeli. Mønsere er sesiel yeli or uenlanse uriser som i an lese a iur.3. Fiur.3 Uenlanse uriser: Prisines s. jennomsnili anall øn r. ransasjon. aral 00-. aral Uenlanse uriser Prisines jennomsnili anall øn r. ransasjon De anre robleme ar a e er nye usierhe omrin alieen å noen a aaene i samle inn or erioen Dee jeler un aa or øn o ransasjoner olumomonenene o ie inne eri. Sien e er nye usierhe il olumomonenene il oså risene i berener bli usire. For o a jeene er jennomsnili anall øn r. ransasjon ienis or e re uneaeoriene innenor e o bilruene. De il si a uenlanse uriser

23 husholniner/riaersoner o riae o oenli eie orea leier biler esa lie lene. Dee irer usannsynli o i år søe or år sesis i e nye aaene hor e er en maran orsjell mellom uleiearihe o uneaeoriene 9. i har urer om i allieel har unne unye e aa i har å or o erme orlene isserien. i så å o ulie løsniner. i urere ørs å lae en "orelinsnøel" or anall ransasjoner o omsenin or e o årene me uansun i aaene ra 00. De anre i urere ar å lae en innesunsjon e hjel a inormasjon å jeenes inernesier. nnesunsjonen unne så benyes il å omme ram il en ris o erme orele omseninen å e ulie ønruene. nen a løsninene ise se som oe o i sa ijen me muliheen or å be oaeierne om å leere mer ealjere aa oså or årene Hensyne il oaeierne ar en så uneiene runn a i ale å ie jennomøre ee. i har eror besem oss or å ie ublisere all or oreløi. i il imileri urere anre ilnærminsmåer sli a i eer her muliens år berene en risines or 00 o 003 il bru i nasjonalrensae. ele 5: Laseyres- Paasche- o Fisher risines Fiur 5. iser Laseyres- Paasche- o Fisher risines or biluleie. Fiur iser e re risinesene or e re uneaeoriene. Paasche risines i i jennom i aiel 7. så en il ie bli orlar nærmere her. Hoeorsjellen mellom en Laseyres risines o en Paasche risines er a i bruer hisorise eer i en Laseyres risines mens i har løene eer i en Paasche risines. En Laseyres risines an sries sli øler Masen 986: q 0 3 L 00 q 0 0 Fra ineseori se Solheim 00 har i a en Laseyres risines har en enens il å oerurere risuilinen mens en Paasche risines har en enens il å unerurere risuilinen. En reje risines er en Fisher risines. Denne er li arae a roue il Laseyres o Paasche o an ormuleres som øler: 33 F L P Sien Fisher risines er e jennomsni a Laseyres- o Paasche risines il en lie mellom isse o å iurene neenor. For risinesen or biluleie er orsjellen å risinesene marinal. De samme ser i å iur 5. som iser risinesen or uneaeoriene riae o oenli eie orea. For e o anre uneaeoriene i iur 5. o 5.3 ser i noe sørre ulieheer mellom e re risinesene. 9 i har ær i ona me en a jeene som elis har beree a aa oer anall øn o anall ransasjoner ie har ær orree.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje.

Eksempel på symmetrisk feil: trefase kortslutning på kraftlinje. HØGSKOLE AGDER Faule for enoloi Elrafeni 1, løsninsforsla øvin 9 høs 004 Oppave 1 En feil i rafsyseme er enhver ilsand som forsyrrer den normale drifen av syseme. Esempler på dee an være refase orslunin

Detaljer

E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG HØGKOEN GDE Gri E K E N O P P G E : G: Y0 yikk ÆE: Per Henrik Ho Kler: Do: 9.0.08 Ekeni, r-il: 09.00.00 Ekenoppen beår ølene nll ier: inkl orie nll opper: nll ele: 0 ille hjelpeiler er: Klkulor Ho: orler

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I GDE Gims E K S M E N S P P G V E G M-9 Memi LÆE Pe Heni Hos Klsse Do.. Esmensi -il 9.. Esmensoppven eså v ølene nll sie inl. osie vele nll oppve nll vele Tille hjelpemile e Kllo Hos omle

Detaljer

Hydraulisk system. Tanken har rette vegger. Vannspeilarealet A[m 2 ] er da konstant og uavhengig nivået x[m]. Generell balanseligning:

Hydraulisk system. Tanken har rette vegger. Vannspeilarealet A[m 2 ] er da konstant og uavhengig nivået x[m]. Generell balanseligning: Hyraulik yte. / / Tanken har rette eer. Vanneilarealet er a kontant o uaheni niået. Generell balanelinin: kkuulert olu r tienhet i tank Inntrønin Uttrønin t V V t t V t Syte 0: t t t 0 0 Niåenrin: Tranferfunkjon:

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 3 Formler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kapiel 3 Formler Løsninger il oppgavene i læreoka Oppgave 301 a E 0,15 l 0,15 50 375 Den årlige energiproduksjonen er 375 kwh. E 0,15 l 0,15 70 735 Den årlige energiproduksjonen er 735 kwh. Oppgave

Detaljer

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s.

, og dropper benevninger for enkelhets skyld: ( ) ( ) L = 432L L = L = 1750 m. = 0m/s, og a = 4.00 m/s. eegelse øsninger på blandede oppgaer Side - Oppgae Vi kaller lengden a en runde for Faren il joggerne er da: A = m/s = m/s 6 6 + 48 48 = m/s = m/s 7 6 + 4 Når de møes, ar de løp like lenge Da er + 5 m

Detaljer

Penger og Kreditt 2 08. oktober

Penger og Kreditt 2 08. oktober Penger og Krei 8 okober Penger og Krei gis halårlig a Nges Bank og pbliseres bare på inerne. Varsel på e-pos om gielse kan besilles på www.nges-bank.no Ans.reakør: Reaksjonssekreær: Reaksjonsalg: Sein

Detaljer

Harald Bjørnestad: Variasjonsregning en enkel innføring.

Harald Bjørnestad: Variasjonsregning en enkel innføring. Haral Bjørnesa: Variasjonsregning en enkel innføring. Tiligere har vi løs oppgaven me å finne eksremalveriene ( maks./min. veriene) av en gi funksjon f () når enne funksjonen oppfyller beseme krav. Vi

Detaljer

Høst 98 Ordinær eksamen

Høst 98 Ordinær eksamen ø 98 Ordiær ekae. Vi eker o a e parikkel beeger eg lag e re lije lag -ake. Parikkele arer i ro i origo ed ide =. ekuder. Parikkele haighe o ukjo a ide er gi ed: A B hor A. B. a Bereg parikkele akelerajo

Detaljer

Arbeid og kinetisk energi

Arbeid og kinetisk energi Arbei og kineik energi 9..6 YS-MEK 9..6 rikjon empirik lo or aik rikjon:, ma N : aik rikjonkoeiien empirik lo or ynamik rikjon: N : ynamik rikjonkoeiien kra irker moa beegelerening: N YS-MEK 9..6 hp://pingo.upb.e/

Detaljer

Arbeid og kinetisk energi

Arbeid og kinetisk energi Arbei og kineik energi 4..4 Samale mellom uener og lærer i y-mek : orag, 7.eb., kl. 4:, rom Ø443 YS-MEK 4..4 rikjon empirik lo or aik rikjon:, ma N : aik rikjonkoeiien empirik lo or ynamik rikjon: N :

Detaljer

MAT1030 Forelesning 26

MAT1030 Forelesning 26 MAT030 Forelesning 26 Trær Roger Anonsen - 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) Forelesning 26 Li repeisjon Prims algorime finne de minse uspennende ree i en veke graf en grådig algorime i den forsand

Detaljer

Arbeid og potensiell energi

Arbeid og potensiell energi Areid og poensiell energi 6..3 YS-ME 6..3 areid:, d ne, ne dr areid-energi eorem, ineis energi: areid er ilfør meanis energi ureinegral langs en ure C sar i r slu i r os: generell ahenger areid a eien!

Detaljer

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen

Forelesning 26. MAT1030 Diskret Matematikk. Trær med rot. Litt repetisjon. Definisjon. Forelesning 26: Trær. Roger Antonsen MAT1030 Diskre Maemaikk Forelesning 26: Trær Roger Anonsen Insiu for informaikk, Universiee i Oslo Forelesning 26 5. mai 2009 (Sis oppdaer: 2009-05-06 22:27) MAT1030 Diskre Maemaikk 5. mai 2009 2 Li repeisjon

Detaljer

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max.

Styringsteknikk. Kraner med karakter. ABUS kransystemer målrettet krankjøring. setter ting i bevegelse. Kransystemer. t t v. max. Kraner med karaker max. 0 ABUS kransysemer målree krankjøring Syringseknikk Kransysemer seer ing i beegelse Konakorsyre moorer den raskese eien fra A il B Erfarne kranførere er forrolig med oppførselen

Detaljer

Vi skal nå sette opp bevegelseslikninger når friksjonskraften

Vi skal nå sette opp bevegelseslikninger når friksjonskraften ysi or ingeniører Klassis eani 3 Kreter Newtons loer Side 3 - Mer o beegelse ed isøs risjon Vi sal nå sette opp beegelseslininger når risjonsraten er gitt ed der er en onstant so ahenger a legeets størrelse

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015

Newtons lover i to og tre dimensjoner 09.02.2015 Newons loer i o og re dimensjoner 9..5 FYS-MEK 3..4 Innleering Oblig : på grunn a forsinkelse med deilry er frisen usa il onsdag,.., kl. Innleering Oblig : fris: mandag, 6.., kl. Mideiseksamen: 6. mars

Detaljer

Kap 14 Periodisk bevegelse

Kap 14 Periodisk bevegelse K 4 Periodi evegele 4. Glideren å fig - i læreoen lere 0.0 fr in lieveilling og lie ed rhighe null. er 0.800 eunder er glideren oijon 0.0 å den ndre iden v lieveillingen og glideren hr er lieveillingen

Detaljer

( ) ( ) ( ) ( ) 2. Kjell Arne Brekke Vidar Christiansen. Econ 2200 vår 2009 sensorveiledning

( ) ( ) ( ) ( ) 2. Kjell Arne Brekke Vidar Christiansen. Econ 2200 vår 2009 sensorveiledning Kjell Arne Brekke Vidar Chriianen Econ 00 vår 009 enorveilednin Vi ir poen or hver var. Makimal poenall på hver oppave varer il den vek om er oppi i proen. Makimal oal poenum blir dermed 00. Vi vil enere

Detaljer

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1

1. Betrakt følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < 1 T = t 0 + ty, 0 < t < 1 . Berak følgende modell: Y = C + I + G C = c 0 + c(y T ), c 0 > 0, 0 < c < T = 0 + Y, 0 < < Hvor Y er BNP, C er priva konsum, I er privae realinveseringer, G er offenlig kjøp av varer og jeneser, T er

Detaljer

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008

Dato: 15.september Seksjonssjef studier og etter utdanning Arkivnr 375/2008 S TYRES AK Syremøe 07 23.sepember Syresak 53/2008 MÅLTALL framidig uvikling av sudenall og sudieprogrammer KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47)

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013

Krefter og betinget bevegelser 14.02.2013 Krefer og benge beegeler 4..3 FYS-MEK 4..3 Benge beegele beegele: r bane: r beegele lang banen: haghe: r r u r u angenalekor: far lang een: akeleraon: a u u u u angenalakeleraon: enrpealakeleraon: a a

Detaljer

Fart. Eksempel: Gjennomsnittsfart

Fart. Eksempel: Gjennomsnittsfart Far ALV EGELAND, NAROM Når vi ilbakelegger 100 km i løpe av 2 imer uavhengig av om vi opper unervei har vi en gjennomnifar på 50 km/h. Vi ville ha bruk like lang i erom vi hae kjør me konan far på 50 km/h.

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

AREAL FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE

AREAL FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE AREAL FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innlednin til areal..... A - Grunnleende om areal A - 3 Hvordan finne arealet til eometriske fiurer A - 3 3a arealet til kvadrat..

Detaljer

E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS105 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG HØGSKOLEN I GDER Grisad E K S M E N S O P P G V E : FG: FYS05 Fysikk LÆRER: Per Henrik Hogsad Klasser: Dao:.09.08 Eksaensid, fra-il: 09.00 4.00 Eksaensoppgaen besår a følgende nall sider: 5 inkl forside

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newons loer i o og re dimensjoner 8..16 Innleeringsfris oblig 1: Tirsdag, 9.Feb. kl.18 Innleering kun ia: hps://deilry.ifi.uio.no/ Fellesinnleeringer (N 3): Alle må bidra il besarelsen i sin helhe. Definer

Detaljer

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter.

Øving 1: Bevegelse. Vektorer. Enheter. Lørdagsverksed i fysikk. Insiu for fysikk, NTNU. Høsen 007. Veiledning: 8. sepember kl :5 5:00. Øving : evegelse. Vekorer. Enheer. Oppgave a) Per løper 800 m på minuer og 40 sekunder. Hvor sor gjennomsnisfar

Detaljer

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul

Spesialisering: Anvendt makro 5. Modul Spesialisering: Anvend makro 5. Modul 1.B Lineære regresjonsmodeller og minse kvadraers meode (MKM) Drago Berghol Norwegian Business School (BI) 10. november 2011 Oversik I. Inroduksjon il økonomeri II.

Detaljer

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering

Forelesning 25. Trær. Dag Normann april Beskjeder. Oppsummering. Oppsummering Forelesning 25 Trær Dag Normann - 23. april 2008 Beskjeder Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4, blir avleregning, slik a sudenene ikke kan belage seg på

Detaljer

3. Beregning av Fourier-rekker.

3. Beregning av Fourier-rekker. Forelesigsoaer i maemaikk. 3. Beregig av 3.. Formlee for Fourier-koeffisieee. Vi går re på sak: a f være e sykkevis koiuerlig fuksjo med periode p. De uedelige rigoomeriske rekka cos( ) si ( ) a + a +

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a)

Løsningsforslag til øving 9 OPPGAVE 1 a) Høgskole i Gjøvik vd for ek, øk og ledelse aemaikk 5 Løsigsforslag il øvig 9 OPPGVE ) Bereger egeverdiee: de I) ) ) ) Egeverdier: og ) ) Bereger egevekoree: vi ivi ii) vi ed λ : ) ) v Velger s som gir

Detaljer

OPPSUMMERING FORELESNINGER UKE 35

OPPSUMMERING FORELESNINGER UKE 35 OPPSUMMERIG FORELESIGER UKE 35 Kromaografis separasjon bygger på soffers (lieves-)fordeling mellom en sasjonær fase og en mobil fase. Reensjonen besemmes primær av: Mobilfasens egensaper, sasjonærfasens

Detaljer

Bevegelse i én dimensjon (2)

Bevegelse i én dimensjon (2) Beegelse i én dimensjon () 5..6 Daa-lab i dag: Hjelp med Pyhon / Malab insallasjon Førse skri Oblig er lag u: hp://www.uio.no/sudier/emner/mana/fys/fys-mek/6/maeriale/maeriale6.hml Innleeringsfris: Tirsdag,

Detaljer

Arbeidsnotat. Trigonometri. Kyrre Johannesen. Ver. Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 215

Arbeidsnotat. Trigonometri. Kyrre Johannesen. Ver. Høgskolen i Nord-Trøndelag Arbeidsnotat nr 215 Arbeidsna Ver Trignmeri Kyrre Jhannesen Høgslen i Nrd-Trøndelag Arbeidsna nr 5 Seinjer 007 Trignmeri Kyrre Jhannesen Høgslen i Nrd-Trøndelag Arbeidsna nr 5 Avdeling fr syepleier- ingeniør- g lærerudanning

Detaljer

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser.

Ved opp -og utladning av kondensatorer varierer strøm og spenning. Det er vanlig å bruke små bokstaver for å angi øyeblikksverdier av størrelser. 4.4 INNE- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO 1 4.4 INN- OG TKOPLING AV EN KONDENSATO Ved opp -og uladning av kondensaorer varierer srøm og spenning. De er vanlig å bruke små boksaver for å angi øyeblikksverdier

Detaljer

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015

Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 1.2.2016 Vår ref.: 201403906 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-1/2016 Om beregning av inneksrammer

Detaljer

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering

Beskjeder. MAT1030 Diskret matematikk. Oppsummering. Oppsummering Beskjeder MAT1030 Diskre maemaikk Forelesning 25: Trær Dag Normann Maemaisk Insiu, Universiee i Oslo 23. april 2008 Roger har bed meg gi følgende beskjeder: 1 De mese av plenumsregningen i morgen, 24/4,

Detaljer

Diskretisering av tidsavhengig endimensjonal varmelikning

Diskretisering av tidsavhengig endimensjonal varmelikning Disreisering av idsavhengig endimensjonal varmelining Forlengs Euler algorime (forward difference) Vi vil løse varmeliningen Ρ c T = T med grensebeingelser TH, L =, TH, L = og iniialbeingelse TH, L = Vi

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4

EKSAMENSOPPGAVE. Antall sider inkl. forside: 4 Avdelig for igeiørudig Fg: ITUETELL AALYE Grupper: 3KA Esesoppgve esår v Tille hjelpeidler: EKAEOPPGAE All sider il. forside: 4 Fgr: O 458 K Do: 4.0.0 All oppgver: 5 Fglig veileder: Per Ol øig Esesid,

Detaljer

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Kjemi : Turid Knutsen UNIVERSITETET I AGDER Griad E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS6 Fikk/Kjei LÆRER: Fikk : Per Henrik Hogad Kjei : Turid Knuen Klaer: Dao:.. Ekaenid, fra-il: 9. 4. Ekaenoppgaen beår a følgende Anall

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2005

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2005 FYS 5 Fyikk Ordinær ekaen år 5. En bil kjører lang en re linje (-aken og paerer origo ed haigheen 7. k/h ( =. / i poii -rening ed iden =. Haigheen o unkjon a iden er gi ed: hor (.6. a ee bilen akelerajon

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005

Elgbeiteregistrering i Trysil og omegn 2005 Elgbeieregisrering i Trysil og omegn 2005 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Tlf: 35 06 77 00 Fax: 35 06 77 09 Epos: pos@fna.no Oppdragsgiver: Trysil og Engerdal Umarksråd Uarbeide av: -Lars Erik Gangsei

Detaljer

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014

Obligatorisk oppgave ECON 1310 høsten 2014 Obligaorisk oppgave EON 30 høsen 204 Ved sensuren vil oppgave elle 20 prosen, oppgave 2 elle 50 prosen, og oppgave 3 elle 30 prosen. For å få godkjen må besvarelsen i hver fall: gi mins re nesen rikige

Detaljer

Løsningsforslag til eksempeloppgave 2 i fysikk 2, 2009

Løsningsforslag til eksempeloppgave 2 i fysikk 2, 2009 Fysikk Eksempeloppgae Løsningsfoslag il eksempeloppgae i fysikk, 9 Del Oppgae Rikige sa på flealgsoppgaene a x e: a) C b) D c) B d) C e) C f) D g) C h) D i) B j) C k) A l) B m) A n) D o) B p) D q) D )

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s.

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s. Trmsvida Per Van G =80 d a 24 a d 2 4 b d 2 4 Sin va'n Tor hain ha b d 2 4 s s s s s Sin va'n Tor hain ha mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s s s s mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s 5 a

Detaljer

Våren Ordinær eksamen

Våren Ordinær eksamen Våren - Ordinær ekaen. Vi enker a en parikkel beeger eg lang en re linje (-aken. Parikkelen arer i r i pijn =. ed iden =. Parikkelen haighe funkjn a iden er gi ed: ( hr.. a eregn parikkelen akelerajn a

Detaljer

Kap 12 Fluid mekanikk

Kap 12 Fluid mekanikk Ka Fluid mekanikk Hdostatikk. Atmosfæetkket e å k. a Ho ø annsøle sae til dette tkket? b Ho ø kikksølsøle sae til dette tkket? Tetteten til ann o kikksøl e enoldis. k/m o.6 k/m.. Bestem tkket å metes dbde

Detaljer

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning Nork Fikklærerforenin Nork Fik Selkap faruppe for underinin FYSIKK-OLYMPIADEN 4 5 Andre runde: 3/ 5 Skri øert: Nan, fødeldato, hjeeadree o eentuell e-potadree, kolen nan o adree. Varihet: 3 klokketier

Detaljer

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller

Betydning av feilspesifisert underliggende hasard for estimering av regresjonskoeffisienter og avhengighet i frailty-modeller Beydning av feilspesifiser underliggende hasard for esimering av regresjonskoeffisiener og avhengighe i fraily-modeller Bjørnar Tumanjan Morensen Maser i fysikk og maemaikk Oppgaven lever: Mai 2007 Hovedveileder:

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FO INGENIØUTDANNING EKSAENSOPPGAVE Emne: INSTUENTELL ANALYSE Emnekode: SO 458 K Faglig veileder: Per Ola ønning Gruppe(r): 3KA, 3KB Dao: 16.0.04 Eksamensid: 09.00-14.00 Eksamensoppgaven Anall

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Regneeksempel - ilskudd il privae barnehager 2013 Eksempel på beregning av ilskuddssaser. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.04.2014 Eksempel på beregning av saser for ilskudd il drifskosnader eer 4 Kommunens budsjeere

Detaljer

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013

Krefter og betinget bevegelser Arbeid og kinetisk energi 19.02.2013 Krefer og beinge beegelser Arbeid og kineisk energi 9..3 YS-MEK 9..3 obligaoriske innleeringer programmering er en esenlig del a oppgaen i kan ikke godkjenne en innleering uen programmering analyiske beregninger

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newons loer i o og re dimensjoner 3..4 Innleering: på papir på ekspedisjonskonore: bruk forsiden elekronisk på froner én pdf fil nan på førse side egenerklæring med signaur innleeringsboks på ekspedisjon

Detaljer

Betinget bevegelse og friksjon

Betinget bevegelse og friksjon Betinget beegele og rikjon 1.0.014 nete uke: ingen orelening (17. og 19.) ingen ata erkte (19. og 1.) gruppetimer om anlig Manag, 17.. innleering oblig 3 Manag, 4.. ingen innleering jane or repetijon FYS-MEK

Detaljer

SIF 4060 Elektromagnetisk teori/electromagnetic theory 1. Eksamen SIF 4060 Elektromagnetisk teori løsningsforslag: n a. m.

SIF 4060 Elektromagnetisk teori/electromagnetic theory 1. Eksamen SIF 4060 Elektromagnetisk teori løsningsforslag: n a. m. SIF 6 Eleogeis eoieleogei heo Ese SIF 6 Eleogeis eoi 8 - løsigsfoslg: Oge Diee iseig gi: so fo e gie e e ofl fo: Dee fås: og e fås e ogie foele ED! Fo e gie løsigee ie egge iesee og siig æe ull Kosee e

Detaljer

Eksamen i STK4060/STK9060 Tidsrekker, våren 2006

Eksamen i STK4060/STK9060 Tidsrekker, våren 2006 Eksamen i STK4060/STK9060 Tidsrekker, våren 2006 Besvarelsen av oppgavene nedenfor vil ugjøre de vesenlige grunnlage for karakergivningen, og ugangspunke for den munlige eksaminasjonen. De er meningen

Detaljer

Forelesning 14 REGRESJONSANALYSE II. Regresjonsanalyse. Slik settes modellen opp i SPSS

Forelesning 14 REGRESJONSANALYSE II. Regresjonsanalyse. Slik settes modellen opp i SPSS Forelesning 4 REGRESJOSAALYSE II Regresjonsanalyse Saisisk meode for å forklare variansen i en avhengig variabel u fra informasjon fra en eller flere uavhengige variabler. Eksempel: Kjønn Udanning Alder

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Ukemønsteret i bensinmarkedet

Ukemønsteret i bensinmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsen 2006 Ukemønsere i bensinmarkede en empirisk analyse Elisabeh Flasnes Veileder: Professor Frode Seen Uredning i fordypnings-/spesialfagsområde: Markedsføring og konkurranse

Detaljer

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0

Rør og rørdeler. BASAL mufferør ig. Maks tillatt avvinkling (mm/m) Overdekn. min/max (m) Mål (mm) Vekt ca. kg. DN / t Dm 0,5-10,0 0,5-10,0 Rør og rørdeler BASAL mufferør ig / Dm Overdekn. min/max (m) Maks illa avvinkling (mm/m) 0 33 33 284 284 0,5-10,0 0,5-10,0 50 50 35 55 0 0 37 37 41 353 353 353 0,5-8,0 0,5-8,0 0,5-8,0 50 50 50 50 140 250

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/04. Prisdiskriminering basert på kundegjenkjenning av Sigrid Koppen

SNF-rapport nr. 22/04. Prisdiskriminering basert på kundegjenkjenning av Sigrid Koppen SNF-rappor nr. /04 Prisdisriminering baser på undegjenjenning av Sigrid Koppen SNF Prosje nr. 800 Nærings- og onurransepolii Prosjee er finansier av Norges forsningsråd SMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016

Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Infoskriv Til: Fra: Ansvarlig: Omseningskonsesjonærer med inneksramme Seksjon for økonomisk regulering Tore Langse Dao: 4.12.2015 Vår ref.: NVE 201500380-10 Arkiv: Kopi: Infoskriv ETØ-4/2015 Om beregning

Detaljer

Løsningsforslag eksamen TFY des 2013

Løsningsforslag eksamen TFY des 2013 Løsningsforslag eksamen TFY416 18 des 1 Ins for fysikk, NTNU Oppgae 1 a) Toal mekanisk energi er bear når sylinderne ruller ned skråplane fordi de kun er konseraie krefer som irker. Den oale mekaniske

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater

Notater. Mona Irene Andersen og Annette Kalvøy. Prisindeks for telekommunikasjonstjenester 2009/26. Notater 2009/26 Noaer Mona Irene Andersen og Annee Kalvøy Noaer rsndeks for elekommunkasjonsjeneser Avdelng for nærngssaskk/seksjon for ranspor-, reselvs- og IKT-saskk Innhold. Innlednng... 2 2. Inernasjonale

Detaljer

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder

Produksjonsgapet i Norge en sammenlikning av beregningsmetoder Produksjonsgape i Norge en sammenlikning av beregningsmeoder Hilde C. Bjørnland, posdokor ved Økonomisk Insiu, Universiee i Oslo, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling,

Detaljer

ILLUSTRATOR enklere enn noensinne. Merete Jåsund, IGM. making. d e s i

ILLUSTRATOR enklere enn noensinne. Merete Jåsund, IGM. making. d e s i ILLUSTRATOR eklere e oesie Merete Jåsud, IGM maki maki Illustrator eklere e oesie I de siste versjoe av Illustrator er eda flere ti blitt redierbare til siste slutt - e trekk som mer e oe aet som har preet

Detaljer

Jernbaneverket. OVERBYGNING Kap.: 8 t Regler for prosjektering Utgitt:

Jernbaneverket. OVERBYGNING Kap.: 8 t Regler for prosjektering Utgitt: e Hovedkonore Helsveis spor Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 KRAV... 3 2.1 Hovedspor... 3 2.1.1 Varig ufesing... 3 2.1.2 Minse kurveradius... 3 2.1.3 Ballas... 3 2.1.4 Sviller... 3 2.1.4.1 Svilleype...

Detaljer

Mot3.: Støy i forsterkere med tilbakekobling

Mot3.: Støy i forsterkere med tilbakekobling Mo3.: Søy i forserkere med ilbakekoblig Hiil har vi diskuer forserkere ue ilbakekoblig ("ope-loop"). Nå vil vi diskuere virkige av ilbakekoblig. Geerel beyes ilbakekoblig for å... edre forserkig, edre

Detaljer

Stigebein med sukker og fosfat. Hydrogenbinding A T G C T A

Stigebein med sukker og fosfat. Hydrogenbinding A T G C T A 7: ra gen il egenskap igur side 207 osa Sukker Base Base Sukker osa osa Sukker Sukker osa osa Sukker Sukker osa osa Sukker Sukker osa osa Sukker Sukker osa Sigebein med sukker og osa Hydrogenbinding iguren

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering :

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Hvem kan væ r e m ed på or ient er ing? Or ient er ing er en av d e f å id r et t en e som p asser f or alle i ald er en 1-100år. Det f innes

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann

FAG: FYS116 Fysikk/Kjemi LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad Grethe Lehrmann UNIVERSITETET I AGDER Griad E K S A M E N S O P P G A V E : FAG: FYS6 Fyikk/Kjei LÆRER: Fyikk : Per Henrik Hogad Grehe Lehrann Klaer: Dao:.. Ekaenid, fra-il: 9. 4. Ekaenoppgaen beår a følgende Anall ider:

Detaljer

OVERBYGNINGSKLASSER...

OVERBYGNINGSKLASSER... Hovedkonore Generelle ekniske krav Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 OVERBYGNINGSKLASSER... 3 3 KVALITETSKLASSER... 5 4 RAPPORTERING AV FEIL... 6 4.1 Generel...6 4.2 Ufylling... 6 4.3 Behandling

Detaljer

Kinematikk i to og tre dimensjoner

Kinematikk i to og tre dimensjoner Knem o og re dmensoner 4.2.215 Hr du hene boen men e bel? YS-MEK 111 4.2.215 1 Esempel: En msse m = 1 g er fese l en fær med færonsn = 1 N/m og n beege seg på e bord uen frson og lufmosnd. Mssen beeger

Detaljer

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter.

Løsningsforslag til regneøving 5. Oppgave 1: a) Tegn tegningen for en eksklusiv eller port ved hjelp av NOG «NAND» porter. TFE4110 Digialeknikk med kreseknikk Løsningsforslag il regneøving 5 vårsemeser 2008 Løsningsforslag il regneøving 5 Ulever: irsdag 29. april 2008 Oppgave 1: a) Tegn egningen for en eksklusiv eller por

Detaljer

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka

Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka 2007/36 Rapporer Repors Ådne Cappelen, Arvid Raknerud og Marina Rybalka Resulaer av SkaeFUNN paenering og innovasjoner Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Rapporer Repors I denne serien

Detaljer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer

Investeringer og skatt. Skattesatser med videre. Finansinvesteringer. Eksempler på finansinvesteringer Iveseriger og ska Løsomhe av fiasiveseriger før og eer ska Løsomhe av realiveseriger eer ska Avhedelse (salg) av aleggsmidler Egekapialavkasig eer ska Joh-Erik Adreasse 1 Høgskole i Øsfold Skaesaser med

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08.

Et samarbeid mellom kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Indeksveileder 2014. Indeksregulering av busskontrakter. Indeksgruppe 05.08. E samarbeid mellom kollekivrafikkforeningen og NHO Transpor Indeksveileder 2014 Indeksregulering av busskonraker Indeksgruppe 05.08.2015 Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 2 Anbefal reguleringsmodell

Detaljer

GRAV MED KOMFORT OG PRODUKTIVITET. De er bare én ing so virkelig gjelder: flye asse så rask og effekiv so ulig. Og saen ed de andre askinene i Volvo's

GRAV MED KOMFORT OG PRODUKTIVITET. De er bare én ing so virkelig gjelder: flye asse så rask og effekiv so ulig. Og saen ed de andre askinene i Volvo's More care. Buil in. MINI- OG KOMPAKT- GRAVEMASKINER GRAV MED KOMFORT OG PRODUKTIVITET. De er bare én ing so virkelig gjelder: flye asse så rask og effekiv so ulig. Og saen ed de andre askinene i Volvo's

Detaljer

FRISKLIVSSENTRALEN. Bø & Sauherad LIVSSTIL - HELSE - TRENING. Frisklivssentralen

FRISKLIVSSENTRALEN. Bø & Sauherad LIVSSTIL - HELSE - TRENING. Frisklivssentralen FRISKLIVSSENTRALEN Bø & Sauherad LIVSSTIL - HELSE - TRENING Frislivssenralen D d o s K i Foo: colourbox.com T m e h Kven er ilbode for? Frislivssenralen er ein ommunal helsejenese som er ufa på ei samarbeid

Detaljer

Flerpartikkelsystemer Rotasjonsbevegelser

Flerpartikkelsystemer Rotasjonsbevegelser lerparkkelsysemer Roasjonsbevegelser.4.6 Resulaer fra mveseksamen på semesersen: hp://www.uo.no/suer/emner/mana/fys/ys-mek/v6/beskjeer/fysmekmev6resula.pf YS-MEK.4.6 lerparkkelsysemer j y k neokraf på

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013

FYSIKK-OLYMPIADEN 2012 2013 Norsk Fysikkærerforening Norsk Fysisk Seskaps faggruppe for underisning FYSIKK-OLYMPIADEN 0 0 Andre runde: 7/ 0 Skri øers: Nan, fødsesdao, e-posadresse og skoens nan Varighe: kokkeimer Hjepemider: Tabe

Detaljer

Velferdsøkonomiske konsekvenser av en sekstimersdag

Velferdsøkonomiske konsekvenser av en sekstimersdag Maseroppgave for profesjonssudie Velferdsøonomise onsevenser av en sesimersdag Omar Saleemi 3. februar 2007 Deparmen of Economics Universiy of Oslo i Forord Jeg vil for de førse ae min veileder Espen Henrisen

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer