Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Global Skipsholding 1 AS

2

3 Innhold Hovedpunkter Oversikt over Global Skipsholding 1 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte shipping-prosjektene: SeaBird Sallaum Lines Eships Global Woolim Årsberetning Resultatregnskap Eiendeler Egenkapital og gjeld Kontantstrømoppstilling Regnskapsprinsipper Noter Revisjonsberetning Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 3

4 Global Vika 4 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

5 Hovedpunkter 2012 RESULTAT OG LIKVIDITET 2012 har også vært et vanskelig år for selskaper innenfor shipping. Flere aktører har gått konkurs, og mange har vært gjennom store tiltak for å sikre videre drift av sine respektive selskaper. Som kjent har Global Skipsholding 1 AS «GSH 1» tidligere måtte ta over ansvar for drift av skip grunnet leietakere som har gått konkurs, noe som har hatt store konsekvenser for konsernets likviditet og resultat de siste årene. De gjenværende bareboat 1 leietakerne i GSH 1 har kommet seg godt gjennom det siste året, og det er ingen som har gått konkurs. Leieinntektene til GSH 1 er kontraktsfestet slik at kontantstrømmen i selskapet er kjent inntil skipene går av kontrakt. Grunnet de tidligere konkursene av leietakerne er det allikevel press på konsernets likviditet. ENDRING AV NAVN PÅ SKIP I forbindelse med ny leiekontrakt på bilskipene etter tilbakelevering fra Dyviships XI og Dyviships XII, skiftet MV «Dyvi Adriatic» navn til MV «Silver Sun» og MV «Dyvi Baltic» skiftet navn til MV «Silver Sky». Ny leietaker er Sallaum Lines og kontrakten er en bareboat leiekontrakt med 3 års løpetid. UTBETALING Usikkerheten i kapitalmarkedene har vært betydelig også i 2012, og dette kommer i tillegg til selskapets svake likviditetssituasjon. Dette medfører stor risiko og usikkerhet rundt fremtidig utvikling for konsernet og aksjonærenes verdier. Styrets grunnlag for fortsatt drift bygger på en forståelse med finanskreditorene om at deres kreditorposisjon skal fullt ut ivaretas før eventuell utdeling av utbytte til aksjonærene finner sted. Konsernets bokførte egenkapital var negativ per Styret vurderer løpende grunnlaget for fortsatt drift herunder hensynet til en forsvarlig egenkapital og forståelsen med finanskreditorene om likviditetssituasjonen som muliggjør at morselskapet og konsernet kan innfri sine forpliktelser etterhvert som de forfaller. 1 Bareboat certeparti, dvs leiekontrakt av skip hvor leietaker er fullt ut ansvarlig for mannskap og teknisk drift av skipet. Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 5

6 Cirka aksjonærer Global Skipsholding 1 AS Global Atrium AS Hawk Explorer AS PCTC Holding I AS GSH1 Chem-Prod Carrier II AS GSH1 Chem-Prod Carrier III AS Chem Glory AS GSH1 Chem-Prod Carrier I AS Athos Shipping Inc Porthos Shipping Inc Hawk Explorer 1 2D seismikkskip Silver Sun/Silver Sky 2 bilskip Global Aker og Global Vika 2 kjemikalietankskip Woo Won, Woo Tae og Woo Hwang 3 kjemikalietankskip 1 kjemikalietankskip solgt kjemikalietankskip solgt 2008/2009 Eships Quest og Eships Prelude 2 produkt-/kjemikalietankskip Global Skipsholding 1 AS Innledning I denne årsrapporten presenteres årsregnskapet 2012 for Global Skipsholding 1 AS «GSH 1» sammen med oppdatert status for konsernet samt en generell markedsoppdatering for de største shipping-segmentene. Struktur og oversikt GSH 1 ble etablert i 2004 og har siden oppstarten investert i totalt 20 skip via 100 prosent eide datterselskap. Etter at selskapet gjorde sin siste investering i 1. kvartal 2008, ble konsernet ansett som fullinvestert og er nå inne i driftsfasen. I løpet av årene er i alt 10 av skipene solgt, slik at konsernet i dag har en gjenværende flåte på 10 skip. Flåten består nå av ett seismikkskip, to bilskip, to produkt-/ kjemikalietankskip samt fem rene kjemikalietankskip, og porteføljen er således fremdeles noe diversifisert. Se for øvrig side 7 for oversikt over flåte og leiekontrakter. Alle skipene er kjøpt på såkalte «sale-leaseback» kontrakter, det vil si at skipene er leid tilbake til selger etter kjøpet. De fleste leietakerne har kjøpsopsjoner underveis og/eller ved utløpet av leieperioden. Dette er en rett, men ikke en plikt, for leietaker til å kjøpe skipet tilbake igjen til en forhåndsavtalt pris. Selskapets virksomhet er i hovedsak knyttet til utleie av skip på bareboat leiekontrakter, da 8 av de 10 skipene i dag er beskjeftiget på denne type kontrakter. Dette er en kontraktsform som innebærer at det er leietaker som til enhver tid er ansvarlig for drift av skipene, både hva gjelder kostnader og eventuelt såkalt «off-hire», det vil si dager hvor skipene ikke er i drift og/eller ikke har inntjening. De kontraktsfestede leieinntektene på skipene gjør at konsernet i utgangspunktet skal være skjermet mot svingninger i markedsinntjeningen under forutsetning av at leietakerne oppfyller sine betalingsforpliktelser. Imidlertid kan det, som GSH 1 erfarer, være problematisk når motparter får betalingsproblemer, og spesielt i dagens markedssituasjon med lave rater og begrensede alternativer for beskjeftigelse av skipene. GSH 1 måtte som kjent ta tilbake MT «Global Aker» og MT «Global Vika» i forbindelse med at leietakeren Samho Shipping Co. Ltd. søkte om konkursbeskyttelse i april Disse skipene er fremdeles beskjeftiget på kortere tidscertepartier. Under et tidscerteparti, og til forskjell fra bareboat leiekontrakter, er eier ansvarlig for teknisk drift og bemanning av skipene, mens rene operasjonelle kostnader (drivstoff, havneutgifter etc.) dekkes av leietaker. En slik modell gjør det langt enklere å gjøre korte kontrakter, skifte leietaker samt at det reduserer risikoen ved betalingsproblemer hos leietaker. Imidlertid ligger teknisk risiko på eier av skipet. Salg av skip Alle skipene i konsernet var i utgangspunktet utleid på lange sale-leaseback kontrakter, men ulike forhold har medført at konsernet har sett seg tvunget til å selge enkelte skip. To av skipene ble solgt høsten 2007 (MV «Atlantic Traveller» og MT «Berana») etter terminering av leiekontraktene på grunn av leietakers manglende kontraktsoppfyllelse. I perioden måtte konsernet selge åtte av skipene for å bedre likviditeten og sikre aksjonærverdiene i konsernet etter at en av leietakerne (SH Marine Co., Ltd.) gikk konkurs våren De første skipene som ble solgt i 2008 var fire Aframax tankskip på leiekontrakt til AET Inc Ltd («Eagle Auriga», «Eagle Carina», «Eagle Centaurus» og «Eagle Corona»), mens tre av kjemikalietankskipene som tidligere var på leiekontrakt til SH Marine («Chem Tulip», «Chem Clover» og «Chem Marigold») ble solgt i løpet av 2008 og Det siste skipet, «Global Bislet» som tidligere også var utleid til SH Marine, seilte en periode i spotmarkedet før det ble solgt våren Totalt sett har konkursen i SH Marine påført konsernet store tap. 6 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

7 Investert egenkapital i eksisterende prosjekter Segmentfordeling av eksisterende flåte (på prosjektverdi) 15 % 23 % 22 % 38 % 28 % 14 % SeaBird Sallaum Lines Eships Global 20 % Woolim 23 % 17 % Seismikkskip Bilskip Produkt-/ kjemikalietankskip Kjemikalietankskip Investeringsoversikt Leietaker og kontraktsperioder Skip Type Atlantic Traveller Ro / Pax Fjord Line / DFDS Skipet ble solgt i november 2007 Hawk Explorer Seismikkskip SeaBird Exploration Berana Produkt tanker Access Marine Skipet ble solgt i september 2007 Eagle Auriga Eagle Carina Eagle Centaurus Eagle Corona Aframax tanker Aframax tanker Aframax tanker Aframax tanker AET Skipet ble solgt i 4. kvartal 2008 AET Skipet ble solgt i 4. kvartal 2008 AET Skipet ble solgt i 4. kvartal 2008 AET Skipet ble solgt i 4. kvartal 2008 Silver Sun Bilskip (PCTC) Dyviships XI Sallaum Lines Silver Sky Bilskip (PCTC) Dyviships XII Sallaum Lines Eships Quest Eships Prelude Produkt-/kjemikalietankskip Produkt-/kjemikalietankskip Emirates Ship Investment Company (Eships) Emirates Ship Investment Company (Eships) Chem Clover Kjemikalietankskip SH Marine Skipet ble solgt i desember 2008 Chem Tulip Chem Marigold Chem Glory Kjemikalietankskip Kjemikalietankskip Kjemikalietankskip SH Marine Skipet ble solgt i januar 2009 SH Marine Skipet ble solgt i april 2009 SH Marine Skipet ble solgt i april 2010 Global Aker Kjemikalietankskip Samho Shipping Skipet seiler på tidscerteparti Global Vika Kjemikalietankskip Samho Shipping Skipet seiler på tidscerteparti Woo Tae Kjemikalietankskip Woolim Shipping Woo Hwang Kjemikalietankskip Woolim Shipping Woo Won Kjemikalietankskip Woolim Shipping Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 7

8 Markedsoppdatering Shippingmarkedet ble nok et vanskelig år for shippingmarkedene. Vedvarende problemer i verdensøkonomien bidro til dempede forventninger i starten på året, og den forsterkede krisen i Eurosonen sørget sammen med problemer også i andre regioner for et marked preget av lav vekst i etterspørselen. Veksten i global BNP endte på rundt 3 prosent for året, mens etterspørselsveksten for sjøtransport lå på i overkant av 7 prosent. Dette er i seg selv positivt, men kontraheringsbølgen (bestilling av nye skip) som stammer fra perioden før finanskrisen sørget for en flåtevekst i 2012 på 7,8 prosent. Selv om dette er noe ned fra 2011 er det fremdeles et høyt nivå, og en betydelig utfordring i forhold til flåteutnyttelsen som falt videre i 2012 med 1 prosentpoeng til 84 prosent. Samlet sett betyr dette at rater og skipspriser fremdeles har vært under press. De viktige markedene som bulk og container ble verst rammet, mens tank- og bilskipsmarkedene gjorde det noe bedre. Den relativt svake veksten i etterspørselen sammenholdt med vedvarende flåtevekst gjorde at skipsverdiene fortsatte å falle også i 2012 selv om det var noe mindre bratt enn i Eksempelvis ble fallet for tankskip på om lag 5-10 prosent. Nybyggsprisene falt også noe mindre enn foregående år, og endte om lag 5-10 prosent ned. Også for 2012 har denne utviklingen ført til omfattende tap i shipping-sektoren, og ytterligere selskaper har søkt konkursbeskyttelse 1 og omstrukturering av gjeld som konsekvens av det vedvarende fallet i skipsverdier og relativt svak inntjening. Makroøkonomisk utvikling Global vekst forventes å øke i 2013 ifølge IMF World Economic Update. Faktorene som tidligere har svekket vekst er mindre fremtredende. Nye politiske retningslinjer har redusert den akutte risikoen for krise i Eurosonen og USA, selv om effekten av dette er noe forsinket for Eurosonen. Japan har beveget seg mot resesjon men nye grep av den Japanske sentralbanken forventes å styrke veksten i nærmeste fremtid. Samtidig er bildet noe blandet når det gjelder fremvoksende økonomier hvor noen opplever styrket vekst mens andre sliter med faktorer som svak ekstern etterspørsel og innenlandske kapasitetsproblemer. IMF forventer at global BNP vekst vil ligge på 3,5 prosent for 2013, noe som er en økning fra 2012 hvor man endte opp med om lag 3 prosent. De viktigste driverne for vekst i 2012 var som forventet de fremvoksende økonomiene, men også USA hvor veksttallene overrasket på oppsiden. Historisk sett har økningen i behovet for sjøtransport-kapasitet økt raskere enn den globale økonomiske veksten, så når man legger til grunn IMF sin forutsetning for 2013 og en økning på rundt 3-4 prosent de kommende årene, tilsier dagens prognoser på shipping-kapasitet at det fremdeles vil være for mange skip i markedet fremover. Et sentralt spørsmål i så måte er som tidligere om prognosene som nå foreligger er korrekte, og om de underliggende beregningene i tilstrekkelig grad har ivaretatt alle «usikre» momenter. Både ordreboken fremover, skipene som allerede er bestilt og som skal leveres samt skip som kanselleres eller som ikke ferdigstilles, er usikre momenter som vil ha betydning for hvordan shippingmarkedet vil utvikle seg fremover. Det har vist seg at shippingmarkedene til en viss grad har lykkes i å tilpasse kapasiteten til fallet i etterspørselen ved å resirkulere gamle skip og begrense antallet nybygg som leveres hvert år, men den sterke veksten i verdensflåten i 2012 viser at denne tilpasningen ikke er over. Som følge av dette har man sett betydelige svekkelser i både skipspriser og fraktrater i Konkursbeskyttelse er en gjeldsforhandlingsordning der selskapet får beskyttelse mot kreditorer for en kortere periode mens de gjennomfører tiltak som skal sikre at selskapets kreditorer behandles likt. 8 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

9 Tankmarkedet 2012 ble det fjerde svake året på rad i tankmarkedet, noe som illustreres ved en 8 prosent nedgang i forhold til Baltic Indeksen fra For tankskipsredere har dermed det vanskelige markedet vedvart i 2012, noe som har fått fatale konsekvenser for en rekke selskaper. Etterspørselen etter tonnasje økte i 2012, men det ga dessverre ikke det store løftet i ratene. Etterspørselsveksten var først og fremst drevet av økte seilingsdistanser, redusert fart og lavere produktivitet, og den viktigste faktoren i dette bildet var høy netto flåtevekst. Selv om nybygg levert gikk noe ned fra 2011 ble det skrapet færre enn i 2011, noe som resulterte i en flåtevekst på over 7 prosent. Gitt det vedvarende svake inntektsbildet har det vært helt sentralt for tankrederne å kutte operasjonelle kostnader, inkludert både teknisk drift, bemanning, havneutgifter og bunkers (drivstoff). Alene er imidlertid ikke dette tilstrekkelig, fraktratene bør videre opp skal tankmarkedet kunne friskmeldes. IEA (International Energy Agency) forventer at importen av olje og oljeprodukter vil øke i asiatiske markeder som Kina og India i 2013, men den svake utviklingen i europeisk og amerikansk økonomi i tillegg til en forventet flåtevekst på om lag 6 prosent gir lite håp om en rask gjenhenting i inneværende år. På litt sikt er det imidlertid mulig at strukturelle endringer i oljemarkedene vil kunne bidra positivt til økt etterspørsel etter oljetransport, og da spesielt for produkt-tankskip: USAs målsetning om å være selvforsynt med energi innen 2020 Raffineri-virksomheten flyttes østover ved nyetableringer i Asia samt stenging av amerikanske og europeiske anlegg. Åpningen av arktiske ruter (nord-øst/nord-vest passasjene) samt utvidelsen av Panamakanalen som vil stå ferdig i Bilskipsmarkedet Det ble en lovende start for bilskipsmarkedet i Etter at kamphandlingene var over i Libya ble det åpnet for import av nye og brukte biler fra Europa og USA samtidig som man så sterk vekst i salget av biler i USA og en japansk bilproduksjon som hadde hentet seg inn igjen etter tsunamien. Imidlertid ble oppturen snart bremset av en rekke andre faktorer slik som streik ved koreanske bilfabrikker, razzia mot alle de store biltransportørene av Japan Fair Trade Commission for påståtte brudd på monopollovgivning samt pågående områdedisputter mellom Kina og Japan over Senkaku/Diaoyu øyene; alle hendelser som bidro til lavere tonnasjeetterspørsel. Dette førte til at befraktningsratene i 2012 så en fallende trend utover året, og endte opp lavere enn ved inngangen til For 2013 er det forventet at veksten i global nybilproduksjon vil ligge på omlag 2 prosent. Veksten foregår hovedsakelig i det kinesiske markedet (forventet omlag 8 prosent), mens salget av nybiler forventes å synke i Europa med om lag 4 prosent. Imidlertid er det god balanse på tilbudssiden i bilskipsmarkedet med en lav ordrebok basert på organisk flåtevekst og en jevn aktivitet på skrapingssiden fra de fleste operatørene. Samlet sett kan det derfor se ut til at flåteveksten de nærmeste 2 til 3 årene vil ligge på et tilnærmet null-nivå og bidra til stabilitet på ratesiden selv i et vanskelig marked. Containermarkedet Containerskipsmarkedet var preget av overkapasitet gjennom hele 2012, et resultat av en alt for høy kontraheringsaktivitet på nye og større containerskip fra både de store linjene, tonnasjeleverandører og investorer i perioden frem til og delvis etter Som følge av en hard kamp om markedsandeler blant de store rederiene har markedet sett en utvikling mot stadig større skip, noe som også har bidratt til å øke tilbudssiden. Containerfraktmarkedet hadde i 2012 ett av sine mest volatile år noensinne, mens befraktningsratene for containerskip forble lave. Imidlertid klarte flere av rederiene å oppnå lønnsomhet for året samlet sett takket være en kortvarig men betydelig oppgang i spot-fraktratene i første halvår Det har derimot vært langt verre for de rene tonnasjeleverandørene som ikke har dratt fordelen av svingningene i fraktratene, men som kun har sett lave befraktningsrater for sine skip. Prognoser tilsier at volumveksten vil være noe mindre enn kapasitetsveksten i 2013, noe som fortsatt vil legge press på ratene for containerskip, i hvert fall på de viktige asiatiske Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 9

10 eksportrutene. Leveringer av store nybygg på over TEU foregår nå med et snitt på ett nytt skip hver åttende dag, noe som forventes å presse ut skip på TEU fra Asia-Europa rutene. Disse skipene vil igjen erstatte Panamax-skip på TEU i andre ruter, noe som vil føre til at eldre Panamax-skip vil tas ut av operasjon og legges opp eller skrapes. Eiere av denne typen containerskip vil dermed fortsette å slite i tiden fremover. Hovedvekten av nye containerskips-leveringer vil være på store skip som beskrevet ovenfor, mens det er svært liten ordrebok for skip i størrelsesorden TEU. Disse mindre skipene kan ikke uten videre erstattes av større skip på grunn av begrensninger i fysiske dimensjoner i havnene samt av andre operasjonelle årsaker, noe som betyr at de mindre containerskipene har langt lysere utsikter. Det forventes fra enkelte analytikere at dette segmentet vil være det første til å dra nytte av en oppgang i verdensøkonomien. For 2013 kan man forvente at linjeoperatørene vil fortsette å optimalisere sin operasjon og flåtesammensetning for å sikre lønnsomhet, men det er nødvendig med en vekst i etterspørselen for å se en rateoppgang i markedet. Bulkmarkedet De fundamentale markedsforholdene i bulkmarkedet ble ytterligere svekket i 2012, hovedsakelig som et resultat av at mange nye skip ble levert fra verftene gjennom året. På tross av en svak global økonomisk vekst så man økt etterspørsel etter tonnasje takket være Kina. Kinesiske aktører utnyttet store arbitrasjemuligheter i jernmalm og kullpriser og importerte dermed større volumer i tørrbulklaster enn den underliggende etterspørselen normalt skulle tilsi var et meget vanskelig år for bulkskipsredere og de lave ratene fortsatte gjennom året. Flere analytikere anser at denne situasjonen har potensiale til å vare minst et par år til. Når de nye eco-spec (bruker mindre drivstoff) skipene blir levert fra midten av 2013 vil sannsynligvis problemene bli ennå mer langvarige for rederne med minst drivstoffeffektive skip. Men for redere som investerer i ny og moderne teknologi kan dette være en god mulighet til å posisjonere seg for neste syklus. Oppsummering Som forventet fortsatte overkapasiteten i verdensflåten å legge et betydelig press på ratene i de fleste sektorene også i 2012, noe som har svekket både de store rederiene (som for eksempel OSG og Korea Line) og skipsverftene. I et marked preget av global økonomisk krise og av lavere enn forventet kinesisk vekst, leverte skipsverftene over nye skip til markedet med en samlet kapasitet på over 150 millioner dødvekttonn («dwt»). Selv om skrapingsaktiviteten har vært historisk høy så har verdensflåten faktisk økt med 35 prosent over de siste fire årene, og det vil ta tid for markedet å absorbere en slik økning på tilbudssiden. Imidlertid var det kun 840 nye skip i ordre i 2012, noe som bare er litt flere enn i bunnåret Analytikere mener man derfor kan se konturene av et marked i likevekt om et par år dersom man får drahjelp fra etterspørselssiden, noe som gir grunn til forsiktig optimisme. Det er i år som i fjor på sin plass å påpeke at utviklingen på design av nye og mer drivstoff-effektive skip tyder på at man vil kunne se et todelt marked fremover hvor moderne tonnasje vil få høyere rater og i tillegg gi bedre lønnsomhet for operatørene, noe som er problematisk for verdiutviklingen for eldre skip. Det betyr også at nybyggsaktiviteten vil kunne ta seg opp igjen av samme årsak. Konklusjonen er at det fremdeles er grunn til å ha tro på at markedet kan komme tilbake innen utløpet av selskapets leiekontrakter, og at man vil oppleve en bedring i årene som kommer. Kun de største og mest kjente shipping-segmentene er omtalt i denne markedsoppdateringen. Kilde: Markedsrapporter, meglere og annen generell markedsinformasjon. 10 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

11 SeaBird (Hawk Explorer) MV «Hawk Explorer» er utleid på en langsiktig leiekontrakt til SeaBird Exploration, som er et seismikk/deep-sea selskap notert på Oslo Børs. Den opprinnelige kjøpsprisen i desember 2005 var cirka 5 millioner dollar, men det ble i 2006 investert ytterligere i skipet gjennom en ombygging til et såkalt «2D» seismikkskip. Etter denne ombyggingen, som leietaker selv var fullt ut ansvarlig for, ble ny kjøpskontrakt inngått høsten Gjennom denne ble hele skipet inklusive seismikkutstyret kjøpt slik at samlet prosjektpris (inkl. 5 millioner dollar fra 2005) utgjorde cirka 31 millioner dollar. Det opprinnelige leieforholdet på 3 år ble samtidig terminert og erstattet med en ny 8-års bareboat leiekontrakt til samme leietaker til en fast dagrate for hele leieperioden. Etter restruktureringen av selskapets gjeld i 2011 har situasjonen for SeaBird gradvis bedret seg, og selskapet er i overensstemmelse med sine forpliktelser overfor GSH 1. Seismikkmarkedet er generelt styrket i 2012 og 2013, og SeaBird drar nytte av dette i form av gode rater og høy flåteutnyttelse. Andel av investert egenkapital Leietaker har kjøpsopsjoner underveis og ved utløpet av leieperioden. Dersom opsjonen utøves, vil avkastningen (IRR) bli noe høyere enn prosjektets forventede avkastning. Investert egenkapital i dette prosjektet utgjør cirka 73 millioner norske kroner. Leieforholdet løper som forventet. 23 % Nøkkeldata Fakta om skipet Skipsnavn: Byggested/verft: Eierselskap: Leietaker: Hawk Explorer Norge/Tangen Verft Hawk Explorer AS SeaBird Exploration gruppen Skipstype: Byggeår/ombygd: 2D Seismikkskip 1984/2006 totalt ombygd til seismikkskip Utløp leiekontrakt: 2014 Utestående pantelån: 10,75 millioner dollar Klasseselskap: Register/flagg: DNV Bahamas Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 11

12 Sallaum Lines (Silver Sun og Silver Sky) MV «Silver Sun» («Dyvi Adriatic») og MV «Silver Sky» («Dyvi Baltic») ble kjøpt i 2007 for tilbakeleie til henholdsvis Dyviships XI AS og Dyvships XII AS, og prosjektprisen utgjorde omlag 34 millioner dollar, tilsvarende cirka 200 millioner norske kroner. Dette er to bilskip, eller såkalte «PCTC» (Pure Car and Truck Carriers), som hver har en kapasitet til å frakte biler. Dyviships XI og Dyviships XII er selskaper som tidligere hovedsakelig var kontrollert av Dyvi-gruppen, og som siden ble kontrollert gjennom Norwegian Car Carriers (NOCC). Begge skipene var utleide fra GSH 1 på 5-års bareboat leiekontrakter til forhåndsavtalte dagrater gjennom hele leieperioden. Leietaker hadde videre leid ut skipene på tidscertepartier; det siste året til Sallaum Lines for «Silver Sun» og Abou Merhi Lines for «Silver Sky». Da de opprinnelige bareboat leiekontraktene løp ut ønsket ikke Dyviships XI/XII å forlenge, og skipene ble således tilbakelevert i mars Da markedet for salg av bilskip fremdeles ikke ble vurdert som tilstrekkelig fordelaktig forhandlet GSH 1 i mellomtiden frem nye bareboat leiekontrakter med Sallaum Lines for begge skipene. Andel av investert egenkapital 14 % Disse kontraktene har begge en løpetid på tre år med en markedsbasert kjøpsopsjon ved utløp slik at GSH 1 vil dra fordelen av et eventuelt bedret marked i prosent av avtalt leie for hele tre-års perioden er forskuddsbetalt fra leietaker ved overtakelse av skipene, mens resterende 25 prosent forfaller løpende. Investert egenkapital i dette prosjektet utgjør cirka 42 millioner norske kroner. Nøkkeldata Fakta om skipene Skipsnavn: Byggested/verft: Silver Sun og Silver Sky Kina/Jiangnan Shipyard Skipstype: Byggeår: Bilskip / PCTC 1988 (Silver Sun) og 1989 (Silver Sky) Eierselskap: PCTC Holding I AS Leietaker: Sallaum Lines Utløp leiekontrakt: 2012 Utestående pantelån: 8,15 millioner dollar Kapasitet: Klasseselskap: Register/flagg: biler DNV Panama 12 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

13 Eships (Eships Quest og Eships Prelude) Denne investeringen i to kjemikalietankskip ble gjennomført i juni 2007 og hadde en prosjektpris på omlag 42 millioner dollar, tilsvarende cirka 250 millioner norske kroner. Selger og leietaker er Emirates Ship Investment Company («Eships»). Andel av investert egenkapital 20 % Eships er et privat, delvis statseid, selskap, som er lokalisert i de Forente Arabiske Emirater (UAE). Selskapet ble etablert i 1996 i et samarbeid med Klaveness-gruppen (Norge). Selskapet er en langsiktig industriell aktør, som hovedsakelig har sin satsning innen produkt- og tanksegmentet. Skipene er utleide på 7-års bareboat leiekontrakter til faste dagrater i hele leieperioden. MT «Eships Quest» er videresluttet på tidscerteparti til Statoil, mens MT «Eships Prelude» er videresluttet til Bryggen Tankers i Bergen. Skipene er moderne «double hull» skip, det vil si skip med dobbelt skrog slik at lasten er beskyttet av to ytre lag og dermed reduseres faren for alvorlige utslipp dersom det skulle skje et uhell. Skipene forventes å fortsatt være attraktive ved utløp av leiekontraktene. Det foreligger ingen opsjoner for leietaker til å kjøpe skipene tilbake. Grunnet lave skipsverdier og brudd på låneavtalens krav til minimumsverdi i forhold til låneverdi, har konsernet vært i forhandling med långiver siden Forhandlingen har til formål å finne en løsning som reduserer bankens restverdieksponering etter utløpet av leiekontraktene for begge skipene og som derigjennom kan hindre et påtvunget salg på et lavt prisnivå. En omstrukturering av gjelden slik banken krever vil forhindre at prosjektet selges i dag til en pris lavere enn gjelden, men vil også kunne gjøre det vanskelig å realisere en mulig oppside skulle skipsverdiene stige i mellomtiden. Investert egenkapital i dette prosjektet utgjør cirka 60 millioner norske kroner. Leieforholdet løper som forventet. Nøkkeldata Fakta om skipene Skipsnavn: Byggested/verft: Eships Quest og Eships Prelude Japan/Sasaki Skipstype: Byggeår: 2003 Produkt-/kjemikalietankskip Eierselskap: Athos Shipping Inc./Porthos Shipping Inc. Leietaker: Eships LLC. Utløp leiekontrakt: 2014 Utestående pantelån: 19,2 millioner dollar Kapasitet: Ca dwt. 1 Klasseselskap: BV Register/flagg: Marshall Islands 1 Dwt = dødvekttonn, dvs. den største vekten skipet kan bære av last og beholdninger. Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 13

14 Global (Global Aker og Global Vika) Investeringen i de to kjemikalietankskipene MT Global Aker («Samho Jewelry») og MT Global Vika («Samho Heron») ble gjennomført i desember 2007 og hadde en prosjektpris på omlag 74 millioner dollar, tilsvarende cirka 410 millioner norske kroner. Andel av investert egenkapital 28 % Selger og opprinnelig leietaker var Samho Shipping Co., Ltd. («Samho»). Skipene var i utgangspunktet utleide på 10-års bareboat leiekontrakter til faste dagrater i hele leieperioden, men GSH 1 terminerte leiekontraktene i juni 2011 etter at Samho våren 2011 ba om konkursbeskyttelse. Etter terminering av leiekontraktene med Samho og nødvendige reparasjoner, oppgraderinger og navnendringer, har begge skipene vært utleide på tidscertepartier, i tillegg til at «Global Vika» i en periode har operert i spot markedet. Siden høsten 2012 er begge skipene leid ut på tidscerteparti-basis. Et tidscerteparti er en leiekontraktsform som innebærer at eier av skipet er ansvarlig for teknisk drift og bemanning av skipene, mens rene operasjonelle kostnader (drivstoff, havneutgifter etc.) dekkes av leietaker. GSH 1 har engasjert Norstar Ship Management, et Singapore basert selskap, som ansvarlig for bemanning, teknisk drift samt kommersiell operasjon av skipene. «Global Aker» seiler i dag for Nordic Tankers på et ettårig tidscerteparti (med en opsjon på videre ett år), mens «Global Vika» seiler på et ettårig tidscerteparti for Cavalier Enterprises Inc. De korte kontraktene er begrunnet ut fra at det i dag er et svakt marked, og man vil kunne benytte seg av en rateoppgang som mulig kommer på noe lengre sikt. Investert egenkapital i dette prosjektet utgjør cirka 75 millioner norske kroner. Nøkkeldata Fakta om skipene Skipsnavn: Byggested/verft: Global Aker og Global Vika Japan/Usuki Skipstype: Byggeår: Kjemikalietankskip 1999 (Global Vika) og 2001 (Global Aker) Eierselskap: Leietaker: GSH1 Chem-Prod Carrier II AS Nordic Tankers og Cavalier Enterprises Inc Kapasitet: Ca dwt. (Global Vika) Ca dwt. (Global Aker) Utløp leiekontrakt: 2013 Utestående pantelån: 43,6 millioner dollar Klasseselskap: Register/flagg: Korea (KR) Malta 14 Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS

15 Woolim (Woo Won, Woo Tae og Woo Hwang) Denne investeringen i tre kjemikalietankskip ble gjennomført i januar 2008 og hadde en prosjektpris på omlag 43 millioner dollar, tilsvarende cirka 235 millioner norske kroner. Selger og leietaker er Woolim Shipping. Andel av investert egenkapital 15 % Woolim Shipping ble etablert i 1983 og er et koreansk kjemikalie-/oljetankskipsrederi som har spesialisert seg på operasjon av mindre skip i størrelsesorden til dwt.1 Selskapet driver en flåte på nærmere 25 skip. Alle tre skipene er utleide på 10-års bareboat leiekontrakter til faste dagrater i hele leieperioden. Skipene er samtidig videresluttet på tidscertepartier for anerkjente selskaper innen segmentet for mindre kjemikalietankskip for deler av perioden. Skipene er moderne «double hull» og forventes å fortsatt være attraktive skip ved utløp av leieperioden. Leietaker har opsjoner på å kjøpe tilbake skipene i og ved utløp av leieperioden. Dersom opsjonene utøves, vil avkastningen (IRR) øke utover prosjektets forventede avkastning. Investert egenkapital i dette prosjektet utgjør cirka 40 millioner norske kroner. Leieforholdet løper som forutsatt. Nøkkeldata Fakta om skipene Skipsnavn: Byggested/verft: Woo Won, Woo Tae og Woo Hwang Korea/Nokbong Shipbuilding Skipstype: Byggeår: Kjemikalietankskip 2001 (Woo Won), 2002 (Woo Tae) og 2003 (Woo Hwang) Eierselskap: Leietaker: GSH1 Chem-Prod Carrier III AS Woolim Shipping Co. Ltd. Kapasitet: Ca dwt. (Woo Won and Woo Hwang) Ca dwt. (Woo Tae) Utløp leiekontrakt: 2018 Utestående pantelån: 24,8 millioner dollar Klasseselskap: Register/flagg: Korea (KR) Malta Årsrapport 2012, Global Skipsholding 1 AS 15

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no For tre år siden startet en større strategisk omlegging i Bergesen for å dreie selskapets Kontorer Årsrapport 2002 På vei BERGESEN d.y. ASA Drammensveien 106, Postboks 2800 Solli, 0204 Oslo, NORGE Telefon:

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer