Handlevaner i norske byområder. Fokus på transport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlevaner i norske byområder. Fokus på transport"

Transkript

1 Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

2 Innholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Spørreskjema Grafer transport Grafer handlevaner Grafer økonomi Ordsky hva gjør deg mest glad? Ordsky hva irriterer deg mest? Side 2

3 Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsen skal kartlegge handlevaner blant nordmenn som bor i storbyområder i Norge. I den forbindelse legges det særlig vekt på hvilke transportmåter forbrukerne velger når de skal handle enten dagligvarer, lettere forbruksvarer eller større forbruksvarer. Intervjuperiode og datainnsamlingsmetode Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. februar 18. mars på Internett, med utgangspunkt i -panelet i Norge Målgruppe Undersøkelsen er gjennomført blant personer i alderen år Det er sendt invitasjoner på e-post til personer i -panelet som oppfyller disse kravene. Data er innsamlet slik at de utgjør et representativt utvalg av befolkningen som bor i kommuner som har tilknytning til storbyene Oslo, Bergen Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. I alt er det gjennomført 2700 intervjuer. Ved enhver offentliggjøring av undersøkelsesresultater skal tydelig angis som kilde. I forkant av offentliggjøring av undersøkelsesresultater skal motta pressemeldingen eller annen bruk av resultatene til godkjenning. Formålet med dette er kun å sikre at vi analyseteknisk sett kan stå inne for bruken av resultatene. Ved pressemeldinger skal dette skje i henhold til reglene fra ESOMAR, og derfor må følgende tekst være inkludert: Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet. Det er i perioden 26 februar til 18. mars gjennomført til sammen 2700 CAWIintervjuer med personer bosatt i handelsområdene tilknyttet storbyene Oslo, Bergen Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Offentliggjøring av resultater Side 3

4 Bakgrunnsvariabler I undersøkelsen ble det, for å få innblikk i mulige forskjeller på tvers av forskjellige demografiske egenskaper, spurt om følgende bakgrunnsvariabler, som alle spørsmålene i undersøkelsen er krysset med. Totalt % Kvinne % Mann % Under 30 år % år % år % år % 60 år % Inntekt under 400' % inntekt ' % Inntekt % Inntekt 900' % By med mer enn innbyggere % By med mellom og innbyggere % Tettsted mellom 5- og % Tettsted med under innbyggere % Vet ikke 72 3 % Side 4

5 Intervjuer per storbyområde Tabellen til venstre, viser de kommunene som de enkelte handelsområdene definerer som sitt nedslagsfelt. Oslo og omegn; 991 intervjuer Oslo, Asker, Bærum, Oppegård, Frogn, Skedsmo, Ski, Ås, Nesodden, Lørenskog, Sørum, Fet, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Eidsvoll, Ringerike, Hole Kristiansand og omegn; 312 intervjuer Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Marnardal, Åseral, Mandal, Farsund, Grimstad Stavanger og omegn: 404 intervjuer Stavanger, Sandnes, Klepp, Sola, Time, Bjerkreim, Hå, Randaberg, Jørpeland Bergen og omegn: 500 intervjuer Bergen, Fjell, Askøy, Kvam, Fusa, Samnanger, Os, Austevoll, Sund, Vaksdal, Osterøy, Øygarden, Radøy, Lindås, Meland Trondheim og omegn: 402 intervjuer; Trondheim, Malvik, Melhus, Skaun, Stjørdal, Leksvik, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu, Orkdal Tromsø og omegn: 120 intervjuer Tromsø Side 5

6 Statistisk usikkerhet ved forskjellige utvalgsstørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for hvilke feilmarginer (statistiske usikkerheter) det er ved forskjellige utvalgsstørrelser, når totalpopulasjonen er kjent. Det vil si at tabellen brukes til å finne ut hvor sikre man kan være på et gitt resultat. Det er brukt et konfidensintervall på 95 % (svarene er 95 % sikre). Utvalgsstørrelse (antall svar) Prosent eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Eksempel på lesing av tabellen: Data i en gitt undersøkelse viser at 75 % av spurte innbyggere i en gitt kommune på et tidspunkt har besøkt den gjeldende kommunens hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finner man ut ved først å finne prosentsatsen til venstre i tabellen og velge linjen, dvs. i dette tilfellet raden, hvor 75 % inngår. Deretter følger man den vannrette linjen ut fra 75 %, og finner så utvalgsstørrelsen på svar. Tallet, som i denne kolonnen er 2,7, betyr at feilmarginen/avviket for prosentsatsen 75 %, er pluss/minus 2,7. Det betyr at den reelle andelen av de respondentene som har besøkt hjemmesiden, ikke er nøyaktig 75 %, men kan svinge 2,7 % i begge retninger. På den måten er den reelle andelen av de innbyggerne som har besøkt hjemmesiden, med 95 % sikkerhet mellom 72,3 % og 77,7 % (dvs. 75 % pluss/minus 2,7 %). Dette er med 95 % sikkerhet fordi konfidensintervallet er 95 %. Side 6

7 Fremstilling og tolkning av data Grafisk fremstilling av resultater Grafene i rapporten viser hovedresultatet for det gitte spørsmålet, og viser på totalnivå hva personene i målgruppen har svart i undersøkelsen. Tabellsettet Svarene for hvert spørsmål er krysset med alle bakgrunnsvariablene, og i tabellsettet er det derfor mulig å se svarene for hvert spørsmål fordelt på de forskjellige undergruppene. Signifikante avvik Tallmaterialet i tabellene er testet for signifikans (signifikante avvik). Der er en lang rekke signifikante avvik i tabellene, dvs. at det er forskjellige avvik i forhold til hvordan de forskjellige undergruppene besvarer de enkelte spørsmålene. At et avvik er signifikant, vil si at svaret fra en gitt undergruppe skiller seg markant fra svaret fra en annen eller alle andre undergrupper. Statistiske tester for å avdekke signifikante avvik Chi2-test og T-test For å avdekke signifikante avvik på tvers av forskjellig grupper av nordmenn er det foretatt to forskjellige statistiske tester, Chi2-test og T-test: Chi2-test: Chi2-testformen er representert i tabellene med henholdsvis «+» eller «-». Hvis det står «+» i tabellene, betyr det at resultatet i den gitte kolonnen er signifikant høyere enn totalen. Hvis det står «-» i tabellene, betyr det at resultatet i den gitte kolonnen er signifikant lavere enn totalen. Det er valgt et konfidensintervall på 95 %. T-test: T-testen er representert i tabellene med blokkbokstaver. Hvis det står en blokkbokstav i tabellene, betyr det at resultatet i den gitte kolonnen er signifikant forskjellig fra kolonnen som blokkbokstaven henviser til. Til denne testen er det tilsvarende valgt et konfidensintervall på 95 %. Side 7

8 Spørsmål i undersøkelsen Deltakerne ble stilt følgende spørsmål: Hvor langt bor du fra nærmeste dagligvarebutikk? Hvilke transportmidler bruker du i dag i forbindelse med > Til og fra arbeid/studier > Når du handler dagligvarer > Når du handler lette forbruksvarer, dvs. varer som lett kan bæres med seg i en veske, handlepose osv. og som ikke tar stor plass Hvor mye betyr følgende for deg i valget av transportmiddel? > Miljø > Pris > Tid > Lettvint > Komfort Hvis du hadde tilgang til alle transportmidler opplistet nedenfor, hvilket transportmiddel ville du oftest ha valgt når du skal gjøre storinnkjøp av dagligvarer og andre varer som er store eller tunge å bære? Hvis du bruker bil til å gjøre innkjøp, hva påvirker dette valget? Hvor ofte bruker du privatbil når du handler dagligvarer og andre varer? Ville du latt være å bruke bil hvis all parkering hadde vært avgiftsbelagt, og du samtidig hadde muligheten til å benytte deg av kollektivtransport? Hvis begge deler var like tilgjengelig, hvor hadde du helst handlet andre varer utenom dagligvarer? Når du er ute og handler andre varer utenom dagligvarer, hvem er du vanligvis sammen med? Hvor ofte kombinerer du handleturen (utenom dagligvarer) med kulturaktiviteter (kino, teater, konserter etc.)? Hvor ofte kombinerer du handleturer (utenom dagligvarer) med å gå på restaurant, kafé, serveringssteder osv.? Hvor ofte kombinerer du handleturen (utenom dagligvarer) med andre gjøremål (trening, besøk, levering i barnehage etc.)? Hvor ofte kombinerer du handleturen (utenom dagligvarer) med reise til og fra jobb? Hva ville mesteparten av pengene gått til hvis du fikk litt mer å rutte med (inntil 5 prosent økt kjøpekraft)? Hvis økt kjøpekraft skulle brukes på handel, hva ville du brukt mest penger på? Matvareprisene blir ofte diskutert i Norge. I den grad maten er for dyr her i landet, hvem mener du har størst ansvar for det? Hva i bybildet der du ferdes gjør deg mest glad? Hva i bybildet der du ferdes irriterer deg mest? Hvor avgjørende er bompenger for valg av handelsted når du bruker bil? Hvor dyr måtte parkering kostet for at du skulle latt bilen stå? Hvor dyr måtte bompasseringen vært for at du skulle latt bilen stå? Når på døgnet foretar du de fleste av dine dagligvareinnkjøp? Hvor handler du som oftest andre varer utenom kjøp av dagligvarer? Hvor ofte handler du matvarer? Side 8

9 Transport Avstand til dagligvarebutikk og transportmåter Side 9

10 Fire av ti bor under 500 meter fra dagligvarebutikken N=2729 Total Oslo Stavanger Hvor langt bor du fra nærmeste dagligvarebu4kk? Under 500 meter meter 1 km 2 km 3 km 4 km eller lenger Vet ikke 42 % 49 % 44 % 28 % 26 % 30 % 14 % 13 % 16 % 8 % 4 % 4 % 1 % 7 % 2 3 % 1 % 6 % % Over åtte av ti har en dagligvarebutikk innenfor en kilometer fra hjemmet Nærheten til dagligvarebutikk er høyest i Oslo og Stavanger, lavest i Kristiansand og Bergen Ikke uventet er svaret avhengig av størrelsen på bosted. Kun 16% av de som bor i et tettsted med under 5000 innbyggere har en dagligvarebutikk under 500 meter fra hjemmet. Tilsvarende andel blant de som bor i by med over innbyggere er 52% Kris<ansand 29 % 32 % 18 % 13 % 4 % 4 0 % Bergen 35 % 25 % 15 % 9 % 8 % 8 % 1 % Trondheim 44 % 31 % 11 % 6 % 5 % 3 0 % Tromsø 32 % 34 % 18 % 8 % 4 % 3 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 10

11 Bil er totalt sett det mest brukte transportmiddelet N=2729 Hvilke transportmidler bruker du i dag til og fra arbeid/studier? Hvilke transportmidler bruker du i dag når du handler dagligvarer? Hvilke transportmidler bruker du i dag når du handler lette forbruksvarer? Av de som bruker bil til/fra jobb/ studier: 91% bruker bil når de handler dagligvarer 75% bruker bil når de handler forbruksvarer Bil Buss Går Sykkel T-bane Tog Trikk/ Bybane Båt 9 % 10 % 6 % 9 % 8 % 1 % 4 % 5 % 1 % 2 % 5 % 1 % 3 % 1 % 0 % 0 % 16 % 26 % 29 % 47 % 51 % 49 % 57 % 63 % Av de som tar buss til/fra jobb/ studier: 26% bruker buss når de handler dagligvarer 44% bruker buss når de handler forbruksvarer Av de som går til/fra jobb/ studier: 78% går når de handler dagligvarer 85% går når de handler forbruksvarer Av de som sykler til/fra jobb/ studier: 41% sykler når de handler dagligvarer 71% bruker buss når de handler forbruksvarer Side 11

12 Halvparten bruker bil til og fra jobb/studier N= % Hvilke transportmidler bruker du i dag i forbindelse med: Til og fra arbeid/studier Total Oslo Stavanger Kris<ansand Bergen Trondheim Tromsø Bilbruken i Oslo er lavere enn i de øvrige handelsområdene. Seks av ti i Stavanger og Kristiansand bruker bil Funn på bakgrunnsvariablene viser: 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 6261 % % 57 % 55 % 51 % 48 % 40 % 38 % 35 % 31 % % % 29 % % 27 % % 2524 % % % % 21 % 20 % 1314 % % 13 % 10 % 10 % 10 % 8 % 7 % 8 % 8 % 5 % 4 % 5 % 6 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Bil Buss Jeg går Sykkel T- bane Tog Trikk/Bybane Menn bruker bil i større grad enn kvinner, 56% vs. 46% Personer under 30 år bruker bil i mindre grad (33%) Andelen bilbruk stiger med økende husstandsinntekt, fra 32% blant de under kroner, til 67% blant de med inntekt over kroner Bilbruken stiger med synkende folketetthet, fra 45% blant personer bosatt i byer på eller mer, til 72% blant personer bosatt i tettsteder på under innbyggere Felles for alle områdene er at bilbruk er høyere i områder utenfor bysentra, enn de som bor innenfor kommunegrensene. Andelen gående er klart høyere i byområdene Side 12

13 Seks av ti benytter bil i forbindelse med dagligvareinnkjøp N= % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 63 % 52 % Hvilke transportmidler bruker du i dag i forbindelse med: Når du handler dagligvarer Total Oslo Stavanger Kris<ansand Bergen Trondheim Tromsø 73 % 70 % 69 % 60 % 82 % 49 % 58 % 46 % 41 % 40 % 55 % 33 % 15 % 11 % 9 % 9 % 9 % 6 % 5 % 10 % 8 % 8 % 6 % 5 % 5 % 3 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Bil Jeg går Buss Sykkel Tog Bilbruken er høyest i Tromsø, der 82% sier de bruker bil. Tilsvarende andel i Oslo er 52% Beina er det nest mest hyppige brukte transportmiddelet, og er høyest i Oslo og Trondheim Felles for alle byene er at jo nærmere de bor sentrum av byene, desto høyere er gå-andelen Funn på bakgrunnsvariablene viser: 65% av personer under 30 år går, 43% bruker bil Bilbruk stiger med økende inntekt, mens andelen som går synker med økende inntekt Personer som bor i by med mer enn innbyggere går i større grad enn de bruker bil, 58% mot 56%, mens tilsvarende andeler blant personer bosatt i tettsteder er hhv. 21% og 85% Ni av ti personer med mer enn 2 kilometer til nærmeste matvarebutikk, bruker bil Felles for alle områdene er at bilbruk er høyere i områder utenfor bysentra, enn de som bor innenfor kommunegrensene. Andelen gående er klart høyere i byområdene Side 13

14 Nesten seks av ti går når de skal handle forbruksvarer N=2729 Hvilke transportmidler bruker du i dag Når du handler lette forbruksvarer Andelen er høyest i Trondheim og i Oslo, og lavest i Bergen og i Tromsø 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø 62 % 63 % 57 % 58 % 57 % 54 % 52 % 50 % 50 % 50 % 47 % 47 % 45 % 38 % 26 % 18 % % % 16 % 15 % 11 % 9 % 9 % 9 % 10 % 10 % 10 % 6 % 7 % 4 % 5 % 3 % 3 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Går Bil Buss Sykkel T-bane Trikk/Bybane Nesten halvparten går, og andelen er størst i Oslo og Trondheim. I alle byene ser vi and andelen som går er høyere blant de som bor i sentrum, sammenlignet med de som bur utenfor bykjernen Bakgrunnsvariablene viser: Kvinner går i større grad enn menn, 60% mot 53% Andelen som går synker med økende alder, fra 67% under 30 år til 52% på 50 år eller eldre Andelen som går synker også med inntekt, urbanisasjonsgrad og avstand til dagligvarebutikk Felles for alle områdene er at bilbruk er høyere i områder utenfor bysentra, enn de som bor innenfor kommunegrensene. Andelen gående er klart høyere i byområdene Side 14

15 Det er bil som gjelder ved storinnkjøp N=2729 Bil Buss Tilbringertjeneste Jeg ville gått T-bane Sykkel Trikk/Bybane Hvis du hadde tilgang til alle transportmidler opplistet nedenfor, hvilket transportmiddel ville du oftest ha valgt når du skal gjøre storinnkjøp av dagligvarer og andre varer som er store eller tunge å bære? 5 % 4 % 5 % 6 % 5 % 6 % 1 % 5 % 6 % 5 % 4 % 5 % 3 % 4 % 6 % 4 % 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 0 % 2 % 3 % 1 % 0 % 2 % 1 % 2 % 1 % 79 % 74 % 81 % % 83 % Total Oslo Stavanger 93 % Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Nesten åtte av ti sier de ville valgt bilen ved storinnkjøp, ni av ti i Tromsø Bakgrunnsvariablene viser ingen nevneverdige forskjeller Side 15

16 Lettvinthet og tidsbesparelse betyr mest N=2729 Hvor viktig er det følgende ved valg av transportmiddel? At det er lettvint, og at man sparer tid, har størst betydning ved valg av transportmiddel. Miljøet har klart minst betydning Lettvint 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke 46 % 28 % 15 % 6 % 12 2 %% De som bruker kollektive transportmidler vektlegger miljø i større grad enn de som bruker bilen. Denne gruppen vektlegger imidlertid lettvinthet, tid og komfort høyere enn selve miljøfaktoren Tid 46 % 27 % 15 % 6 % 2 2 % 2 %% Komfort 29 % 24 % 24 % 13 % 4 % 3 % 2 % Pris 31 % 23 % 20 % 12 % 5 % 7 % 2 % Miljø 13 % 15 % 22 % 19 % 11 % 17 % 3 % Side 16

17 Miljøbetydningen vurdert likt i handelsområdene N=2729 Betydningen av miljø 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke Resultatene viser ingen nevneverdige forskjeller mellom de seks områdene Total 13 % 15 % 22 % 19 % 11 % 17 % 3 % Oslo 14 % 15 % 22 % 19 % 12 % 15 % 2 % Stavanger 10 % 15 % 19 % 21 % 10 % 23 % 2 % Kristiansand 13 % 15 % 20 % 17 % 9 % 21 % 5 % Bergen 14 % 16 % 24 % 19 % 9 % 16 % 2 % Trondheim 13 % 16 % 25 % 18 % 12 % 13 % 3 % Tromsø 13 % 11 % 28 % 14 % 13 % 18 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 17

18 Pris ved valg av transportmiddel er like viktig overalt N=2729 Betydningen av pris 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke Resultatene viser ingen nevneverdige forskjeller mellom handelsområdene Bakgrunnsvariablene viser at: Total Oslo Stavanger 31 % 32 % 30 % 23 % 21 % 24 % 19 % 20 % 20 % 12 % 5 % 7 % 2 % 12 % 5 % 5 % 1 % 13 % 5 % 11 % 1 % Personer under 30 år vektlegger pris i større grad enn de over 30 år. Det samme er tilfelle blant de med en husstandsinntekt under , som vektlegger pris i større grad enn de med inntekt over ,- Kristiansand 32 % 20 % 16 % 11 % 4 % 11 % 5 % Bergen 26 % 25 % 22 % 13 % 5 % 7 % 1 % Trondheim 33 % 27 % 18 % 11 % 4 % 5 % 2 % Tromsø 31 % 22 % 27 % 9 % 4 % 6 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 18

19 At det er lettvint har størst betydning N=2729 Betydningen av lettvint 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke Total 46 % 28 % 15 % 6 % 12 2 % Figuren viser at 52% i Stavanger sier at det betyr svært mye at det er lettvint Bakgrunnsvariablene viser: 50% av kvinner mot 42% av menn sier det betyr svært mye at det er lettvint Oslo 47 % 30 % 14 % 6 % 1 % Stavanger 52 % 26 % 12 % 5 % 12 2 % Kristiansand 43 % 25 % 17 % 6 % 1 3 %% 5 % Bergen 43 % 29 % 17 % 5 % % Trondheim 46 % 29 % 15 % 5 % 1 3 %% Tromsø 48 % 28 % 18 % 5 % 02 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 19

20 Tidsklemma gjør seg gjeldende N=2729 Total Oslo Betydningen av tid 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke 46 % 27 % 15 % 6 % 2 2 % 2 %% 46 % 28 % 15 % 6 % 2 2 % 1 % Resultatene viser forskjeller i vurderinger blant folk i Stavanger og Kristiansand, der førstnevnte handelsområde vektlegger tid i større grad enn Kristiansand Bakgrunnsvariablene viser ingen nevneverdige forskjeller Stavanger 51 % 27 % 11 % 5 % 2 2 % 1 % Kristiansand 40 % 25 % 16 % 7 % 3 % 4 % 5 % Bergen 45 % 25 % 17 % 7 % 2 % 3 1 %% Trondheim 45 % 28 % 14 % 7 % 2 2 % 2 %% Tromsø 48 % 24 % 18 % 4 % 3 % 2 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 20

21 Komfort betyr mest i Stavanger N=2729 Betydningen av komfort 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke Nesten fire av ti sier at komfort betyr svært mye i valg av transportmiddel. I de øvrige områdene er samme andel nesten tre av ti Total 29 % 24 % 24 % 13 % 4 % 3 % 2 % Bakgrunnsvariablene viser at andelen «betyr svært mye» øker Med stigende alder Oslo Stavanger 28 % 39 % 24 % 25 % 26 % 17 % 14 % 10 % 4 % 3 % 2 % 4 % 3 % 2 % Med stigende inntekt Med synkende urbaniseringsgrad Med økende avstand til dagligvarebutikk Kristiansand 27 % 24 % 24 % 13 % 4 % 3 % 5 % Bergen 29 % 23 % 24 % 14 % 6 % 2 2 % Trondheim 27 % 22 % 26 % 16 % 4 % 3 % 2 % Tromsø 28 % 27 % 29 % 9 % 22 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 21

22 Praktiske tilpasninger påvirker valg av bil N=2729 Hvis du bruker bil til å gjøre innkjøp, hva påvirker dette valget? At det er lettvint Vanskelig å få med seg varene ellers Det er tidsbesparende Mangel på andre alternativer Handler i forbindelse med reise til og fra jobb Bruker ikke bil 21 % 17 % 19 % 29 % 26 % 20 % 24 % 19 % 15 % 23 % 16 % 24 % % 14 % 19 % 9 % 12 % 13 % 7 % 36 % 31 % 44 % 35 % 40 % 37 % 45 % 51 % 46 % 57 % 52 % 51 % % 50 % % 41 % 47 % % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø At det er lettvint, og at det er enklere å få med seg alt som kjøpes inn, er de viktigste grunnene til å bruke bil ved innkjøp. I tillegg vektlegger de spurte at det spares tid ved å bruke bil 14% sier de ikke bruker bil Bakgrunnsvariablene viser at Menn i større grad enn kvinner vektlegger lettvinthet og tidsbesparelse Kvinner sier i større grad enn menn at de ikke bruker bil Andelen som sier de ikke bruker bil synker med økende inntekt, og stiger med lavere urbaniseringsgrad Tidsbesparende nevnes som en grunn i klart større grad blant personer bosatt utenfor bykommunen enn de som enn de som bor innenfor. Det samme gjelder for at det er lettvint Side 22

23 Nesten halvparten bruker alltid bil når de handler n=2355 Hvor ofte bruker du privatbil når du handler dagligvarer og andre varer? Base for spørsmålet er de som sier de ikke bruker bil Alltid En gang i uken Annenhver uke Månedlig Sjeldnere enn en gang i måneden Aldri Total 46 % 31 % 6 % 4 % 7 % 5 % Oslo 38 % 32 % 9 % 6 % 10 % 5 % Over tre fjerdedeler sier at de bruker bil minimum én gang i uken Figuren viser at Oslo og Trondheim er områdene der innbyggerne i mindre grad alltid bruker bilen Stavanger 50 % 33 % 5 % 4 % 5 % 4 % Bakgrunnsvariablene viser Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø 53 % 56 % 38 % 54 % 37 % 31 % 25 % 30 % 4 % 2 % 5 % 6 % 4 % 4 % 6 % 5 % 7 % 3 % 9 % 5 % 5 % 3 % 4 % 3 % 33% av de under 30 år alltid bruker bilen Andelen som alltid bruker bilen stiger med inntekt, stiger med synkende urbaniseringsgrad, og stiger med økende avstand til matbutikken Andelen som «alltid» bruker bil er høyest blant folk som bor utenfor selve bykommunen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 23

24 Over halvparten ville ikke latt være å bruke bil selv om parkeringen hadde vært avgiftsbelagt n= % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Ville du latt være å bruke bil hvis all parkering hadde vært avgiftsbelagt, og du samtidig hadde muligheten til å benytte deg av kollektivtransport? Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø 25 % 20 % 21 % 21 % 18 % 17 % 13 % 60 % 59 % 56 % 55 % 51 % 51 % 52 % 27 % 27 % 24 % 22 % 24 % 20 % 35 % Nesten en halvparten tar ikke stiling til spørsmålet. Denne andelen er størst i Tromsø Funn på bakgrunnsvariablene: 28% av de under 30 år svarer ja 29% blant de med inntekt under svarer ja Svarene er uavhengig av urbaniseringsgrad og avstand til matbutikk En høyere andel blant de som bor i selve bykjernene sier «Ja» enn de som bor utenfor bykjernene 14% av de som benytter bil hver gang de skal handle dagligvarer/andre varer, sier at de ville latt være å bruke bil 0 % Ja Nei Vet ikke Side 24

25 Bompassering påvirker i liten grad valg av handelsted n=2355 Hvor avgjørende er bompenger for valg av handelsted når du bruker bil? Under 40% totalt sier at det er til en viss grad avgjørende, og en like stor andel sier det er mindre avgjørende Total Oslo Stavanger 6. Svært avgjørende Lite avgjørende Passerer ikke bomring 15 % 14 % 11 % 11 % 13 % 13 % 10 % 11 % 7 % 8 % 23 % 21 % 20 % 22 % 14 % 11 % 14 % 7 % 10 % 29 % 16 % I Tromsø er situasjonen annerledes siden de i liten grad passerer bomring Bakgrunnsvariablene viser ingen nevnevrdige forskjeller Tendenser til at de som bor utenfor bysentrene i større grad vektlegger bompenger når de skal velge handelsted Kristiansand Bergen 19 % 14 % 9 % 12 % 14 % 18 % 13 % 8 % 7 % 4 % 23 % 26 % 16 % 17 % Svaret er uavhengig av hvor ofte bilen benyttes ved innkjøp av dagligvarer og andre varer Trondheim 17 % 16 % 13 % 10 % 6 % 19 % 17 % Tromsø 13 % 4 % 3 % 2 % 3 % 13 % 62 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 25

26 To av ti mener prisen på parkering og bom har ingen betydning n=2355 Hvor dyr måtte parkering kostet for at du skulle latt bilen stå? Medianen viser verdiene som deler utvalget i to, og gir en pekepinn på en smerteterskel Hvor dyr måtte bompasseringen vært for at du skulle latt bilen stå? 22 % Medianen er kroner (den verdien som deler utvalget i to) 7 % 5 % 8 % 7 % 13 % 12 % 14 % 12 % 12 % 12 % 15 % 15 % 7 % 7 % 4 % 4 % 20 % Bakgrunnsvariablene viser at betalingsviljen stiger med økende inntekt. 50% av de med husstandsinntekt under «hopper av» når prisen når 40,-, mot kun 33% av de med inntekt over ,- Svarene er til en viss grad avhengige av hvor ofte man bruker bilen for å foreta innkjøp av dagligvarer eller andre varer. De som bruker bilen hver gang viser en høyere grad av betalingsvilje enn de øvrige 2 % 1 % Under 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over 200 kr Prisen har ingen betydning Side 26

27 Lavere betalingsvilje på parkering i Trondheim og Tromsø n=2355 Hvor dyr måtte parkering kostet for at du skulle latt bilen stå? Andelen som sier at parkering må være under 40 kroner i timen for at de skulle latt bilen stå er 49% i Tromsø Under 40 kroner i timen Over 40 kr timen Prisen har ingen betydning 49 % 45 % Svarene er tilnærmet like for de som bor i selve bykommunen, som de som bor i tilstøtende kommuner 40 % 40 % 41 % 39 % 40 % 41 % 41 % 38 % 39 % 37 % 38 % 37 % 24 % 20 % 19 % 20 % 20 % 16 % 15 % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Side 27

28 Tilbakemelding på bompassering i Tromsø skiller seg ut n= % Hvor dyr måtte bompassering kostet for at du skulle latt bilen stå? Under 50 kroner per gang Over 50 kr per gang Prisen har ingen betydning 48 % 50 % 48 % 48 % 60 % 45 % 60% av personer i Trondheim sier at bompasseringen måtte ha vært 50 kroner for at de skulle latt bilen stå. Tilsvarende andel i de øvrige byene er rundt 50% Svarene er tilnærmet like for de som bor i selve bykommunen, som de som bor i tilstøtende kommuner 27 % 28 % 22 % 22 % 26 % 24 % 31 % 20 % 26 % 26 % 24 % 31 % 24 % 15 % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Side 28

29 Handlevaner Hvor, når og sammen med hvem? Side 29

30 Dagligvareinnkjøpet foregår hovedsakelig 15:00-18:00 N=2729 Når på døgnet foretar du de fleste av dine dagligvareinnkjøp? Før 12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-20:00 Etter 20:00 Ingen spesielle tidspunkter Vet ikke 43% totalt handler ved avslutning av normal arbeidsdag. Dette er i størst grad tilfelle for personer i Trondheimsområdet Total 6 % 14 % 43 % 19 % 4 % 13 % 1 % Bakgrunnsvariablene viser at 41% av personer på 60 år og eldre foretar innkjøp før klokka 15:00 Oslo 6 % 14 % 41 % 20 % 5 % 13 % 2 % Stavanger 8 % 14 % 42 % 20 % 2 % 13 % 2 % Kristiansand 6 % 14 % 45 % 12 % 4 % 17 % 1 % Bergen 8 % 13 % 40 % 19 % 6 % 12 % 1 % Trondheim 5 % 11 % 52 % 16 % 3 % 11 % 1 % Tromsø 3 % 15 % 34 % 22 % 6 % 19 % 1 % Side 30

31 Folk i Kristiansand handler oftest i butikker på gatenivå N= % av personene i Det lokale kjøpesenteret Det største regionale kjøpesenteret Butikker på gatenivå i sentrum Kjøpesentrene i sentrum I handlegaten hjemme eller i nærheten Ingen spesielle steder/vet ikke Hvor handler du som oftest andre varer utenom kjøp av dagligvarer? 23 % 18 % 16 % 17 % 21 % 19 % 18 % 24 % 15 % 17 % 16 % 25 % 8 % 15 % 13 % 10 % 9 % 11 % 7 % 15 % 11 % 8 % 7 % 9 % 6 % 9 % 7 % 4 % 7 % 13 % % 15 % 10 % 13 % 14 % % 41 % 39 % 35 % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Kristiansand handler på gatenivå, noe flere enn i lokale kjøpesenter, og de største regionale kjøpesentra Bakgrunnsvariablene viser ingen nevneverdige forskjeller Med unntak av Oslo 1-3 (som bruker handlegatene), er det det lokale kjøpesenteret som er der forbrukerne handler oftest Side 31

32 Tilnærmet lik preferanse mellom kjøpesenter og handlegate N= % 46 % Hvis begge deler var like tilgjengelig, hvor hadde du helst handlet andre varer utenom dagligvarer? 52 % 48 % På et kjøpesenter 50 % 50 % 53 % 47 % I en handlegate 61 % 39 % 57 % 58 % 43 % 42 % Totalt sett er kjøpesenter noe mer foretrukket overfor handlegate. I Stavanger er det «dødt løp». Dette kan skyldes at i Stavanger er shoppingsentrene også plassert i handlegaten? Forskjellen er størst i Bergen, Trondheim og Tromsø, noe som kan indikere at klima kan påvirke preferansen? Bakgrunnsvariablene viser at: Blant personer 60 år pluss er forholdet 61/39 i favør av kjøpesenter 64% av personer bosatt i tettsted foretrekker kjøpesenter Seks av ti bosatt i Oslo 1-5 foretrekker å handle i handlegater. Vi ser også den samme tendensen i Bergen og Trondheim. De som bor i bykommunen foretrekker i større grad handlegate enn de som bor utenfor I de øvrige byene er det liten forskjell i svarene, om man bor i selve bykommunen eller utenfor Side 32

33 Ikke alle får handlet der de foretrekker å handle N=2729 Hvis begge deler var like tilgjengelig, hvor hadde du helst handlet andre varer utenom dagligvarer? 68 % 68 % 32 % 32 % På et kjøpesenter 22 % 78 % 57 % 43 % I en handlegate 31 % 69 % 53 % 54 % 47 % 46 % Tre av ti av de som handler på lokale eller regionale kjøpesenter foretrekker egentlig å handle i handlegater. To av ti av de som handler i butikker på gatenivå foretrekker egentlig å handle i kjøpesenter De mest ambivalente er de som handler i kjøpesentra i bysentrum, (57%/43%), der en fint kan kombinere handling på kjøpesenter og i butikker på gatenivå Hvor handler du som oftest andre varer utenom dagligvarer? Side 33

34 Over halvparten handler alene N=2729 Når du er ute og handler, gjør du det vanligvis.. Alene Sammen med kjæreste/ektefelle Sammen med familien Sammen med venner 53% handler alene, mens 38% gjør det sammen med ektefelle Figuren viser at det ikke er nevneverdige forskjeller mellom byområdene 53 % 57 % 49 % 52 % 48 % 56 % 53 % 38 % 38 % 41 % 34 % 41 % 37 % 38 % 18 % 13 % 16 % 11 % 22 % 16 % 17 % 13 % 20 % 12 % 18 % 14 % 22 % 15 % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Side 34

35 Handleturen kombineres i størst grad med jobbreise N=2729 Hvor ofte kombinerer du handleturen (utenom dagligvarer) med... Hver gang jeg handler 2-3 ganger i uken En gang i uken Hver 14 dag En gang i måneden Sjeldnere Aldri Nesten tre av ti kombinerer handleturen 2-3 ganger i uken eller oftere med reise til og fra jobb. Én av ti kombinerer det med trening, besøk, henting i barnehagen, etc. med samme hyppighet reise til og fra jobb? 8 % 19 % 16 % 9 % 12 % 17 % 20 % Når det gjelder kulturelle aktiviteter, er ikke dette noen naturlig kombinasjon med shopping andre gjøremål (trening, besøk, levering i barnehage etc.)? 3 % 8 % 10 % 8 % 10 % 32 % 28 % Felles for alle de tre sistnevnte aktivitetene er at dette i større grad forekommer når man shopper sammen med andre enn om man shopper alene å gå på restaurant, kafé, serveringssteder osv.? 2 3 %% 8 % 10 % 20 % 42 % 16 % kulturaktiviteter (kino, teater, konserter etc.)? 12 % 4 % 3 % 8 % 48 % 34 % Side 35

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF RAPPORT NR. 01/11 Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen av Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF prosjekt nr. 7886 Konkurranse i taximarkedet Prosjektet er finansiert av

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013

Økonomi og livsfase Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 Prosjektnotat nr. 1-2014 Randi Lavik, Lisbet Berg, Ragnhild Brusdal Med spesiell vekt på de eldre SIFO-survey 2013 SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 1 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Rapport nummer 3/03. Norsk senter for bygdeforskning. Universitetssenteret Dragvoll Telefon: 47 73 59 17 32 N-7491 TRONDHEIM Telefax: 47 73 59 12 75

Rapport nummer 3/03. Norsk senter for bygdeforskning. Universitetssenteret Dragvoll Telefon: 47 73 59 17 32 N-7491 TRONDHEIM Telefax: 47 73 59 12 75 Rapport nummer 3/03 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll Telefon: 47 73 59 17 32 N-7491 TRONDHEIM Telefax: 47 73 59 12 75 Tittel Grensehandel - forbrukerfest eller politisk protest?

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse

Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse Arbeidsnotat nr. 2-1999 Anita Borch Forbruk på internett, mars 1999 - en landsomfattende undersøkelse SIFO 1999 Arbeidsnotat nr. 2 1999 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Det sømløse transportsystem

Det sømløse transportsystem Inge Brechan Randi Hjorthol Frode Longva Liva Vågane TØI rapport 1154/2011 Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Det

Detaljer

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Rapport Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Trondheim, mars 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer