Handlevaner i norske byområder. Fokus på transport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlevaner i norske byområder. Fokus på transport"

Transkript

1 Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

2 Innholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Spørreskjema Grafer transport Grafer handlevaner Grafer økonomi Ordsky hva gjør deg mest glad? Ordsky hva irriterer deg mest? Side 2

3 Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsen skal kartlegge handlevaner blant nordmenn som bor i storbyområder i Norge. I den forbindelse legges det særlig vekt på hvilke transportmåter forbrukerne velger når de skal handle enten dagligvarer, lettere forbruksvarer eller større forbruksvarer. Intervjuperiode og datainnsamlingsmetode Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. februar 18. mars på Internett, med utgangspunkt i -panelet i Norge Målgruppe Undersøkelsen er gjennomført blant personer i alderen år Det er sendt invitasjoner på e-post til personer i -panelet som oppfyller disse kravene. Data er innsamlet slik at de utgjør et representativt utvalg av befolkningen som bor i kommuner som har tilknytning til storbyene Oslo, Bergen Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. I alt er det gjennomført 2700 intervjuer. Ved enhver offentliggjøring av undersøkelsesresultater skal tydelig angis som kilde. I forkant av offentliggjøring av undersøkelsesresultater skal motta pressemeldingen eller annen bruk av resultatene til godkjenning. Formålet med dette er kun å sikre at vi analyseteknisk sett kan stå inne for bruken av resultatene. Ved pressemeldinger skal dette skje i henhold til reglene fra ESOMAR, og derfor må følgende tekst være inkludert: Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet. Det er i perioden 26 februar til 18. mars gjennomført til sammen 2700 CAWIintervjuer med personer bosatt i handelsområdene tilknyttet storbyene Oslo, Bergen Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Offentliggjøring av resultater Side 3

4 Bakgrunnsvariabler I undersøkelsen ble det, for å få innblikk i mulige forskjeller på tvers av forskjellige demografiske egenskaper, spurt om følgende bakgrunnsvariabler, som alle spørsmålene i undersøkelsen er krysset med. Totalt % Kvinne % Mann % Under 30 år % år % år % år % 60 år % Inntekt under 400' % inntekt ' % Inntekt % Inntekt 900' % By med mer enn innbyggere % By med mellom og innbyggere % Tettsted mellom 5- og % Tettsted med under innbyggere % Vet ikke 72 3 % Side 4

5 Intervjuer per storbyområde Tabellen til venstre, viser de kommunene som de enkelte handelsområdene definerer som sitt nedslagsfelt. Oslo og omegn; 991 intervjuer Oslo, Asker, Bærum, Oppegård, Frogn, Skedsmo, Ski, Ås, Nesodden, Lørenskog, Sørum, Fet, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Eidsvoll, Ringerike, Hole Kristiansand og omegn; 312 intervjuer Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Marnardal, Åseral, Mandal, Farsund, Grimstad Stavanger og omegn: 404 intervjuer Stavanger, Sandnes, Klepp, Sola, Time, Bjerkreim, Hå, Randaberg, Jørpeland Bergen og omegn: 500 intervjuer Bergen, Fjell, Askøy, Kvam, Fusa, Samnanger, Os, Austevoll, Sund, Vaksdal, Osterøy, Øygarden, Radøy, Lindås, Meland Trondheim og omegn: 402 intervjuer; Trondheim, Malvik, Melhus, Skaun, Stjørdal, Leksvik, Rissa, Midtre Gauldal, Klæbu, Orkdal Tromsø og omegn: 120 intervjuer Tromsø Side 5

6 Statistisk usikkerhet ved forskjellige utvalgsstørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for hvilke feilmarginer (statistiske usikkerheter) det er ved forskjellige utvalgsstørrelser, når totalpopulasjonen er kjent. Det vil si at tabellen brukes til å finne ut hvor sikre man kan være på et gitt resultat. Det er brukt et konfidensintervall på 95 % (svarene er 95 % sikre). Utvalgsstørrelse (antall svar) Prosent eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Eksempel på lesing av tabellen: Data i en gitt undersøkelse viser at 75 % av spurte innbyggere i en gitt kommune på et tidspunkt har besøkt den gjeldende kommunens hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finner man ut ved først å finne prosentsatsen til venstre i tabellen og velge linjen, dvs. i dette tilfellet raden, hvor 75 % inngår. Deretter følger man den vannrette linjen ut fra 75 %, og finner så utvalgsstørrelsen på svar. Tallet, som i denne kolonnen er 2,7, betyr at feilmarginen/avviket for prosentsatsen 75 %, er pluss/minus 2,7. Det betyr at den reelle andelen av de respondentene som har besøkt hjemmesiden, ikke er nøyaktig 75 %, men kan svinge 2,7 % i begge retninger. På den måten er den reelle andelen av de innbyggerne som har besøkt hjemmesiden, med 95 % sikkerhet mellom 72,3 % og 77,7 % (dvs. 75 % pluss/minus 2,7 %). Dette er med 95 % sikkerhet fordi konfidensintervallet er 95 %. Side 6

7 Fremstilling og tolkning av data Grafisk fremstilling av resultater Grafene i rapporten viser hovedresultatet for det gitte spørsmålet, og viser på totalnivå hva personene i målgruppen har svart i undersøkelsen. Tabellsettet Svarene for hvert spørsmål er krysset med alle bakgrunnsvariablene, og i tabellsettet er det derfor mulig å se svarene for hvert spørsmål fordelt på de forskjellige undergruppene. Signifikante avvik Tallmaterialet i tabellene er testet for signifikans (signifikante avvik). Der er en lang rekke signifikante avvik i tabellene, dvs. at det er forskjellige avvik i forhold til hvordan de forskjellige undergruppene besvarer de enkelte spørsmålene. At et avvik er signifikant, vil si at svaret fra en gitt undergruppe skiller seg markant fra svaret fra en annen eller alle andre undergrupper. Statistiske tester for å avdekke signifikante avvik Chi2-test og T-test For å avdekke signifikante avvik på tvers av forskjellig grupper av nordmenn er det foretatt to forskjellige statistiske tester, Chi2-test og T-test: Chi2-test: Chi2-testformen er representert i tabellene med henholdsvis «+» eller «-». Hvis det står «+» i tabellene, betyr det at resultatet i den gitte kolonnen er signifikant høyere enn totalen. Hvis det står «-» i tabellene, betyr det at resultatet i den gitte kolonnen er signifikant lavere enn totalen. Det er valgt et konfidensintervall på 95 %. T-test: T-testen er representert i tabellene med blokkbokstaver. Hvis det står en blokkbokstav i tabellene, betyr det at resultatet i den gitte kolonnen er signifikant forskjellig fra kolonnen som blokkbokstaven henviser til. Til denne testen er det tilsvarende valgt et konfidensintervall på 95 %. Side 7

8 Spørsmål i undersøkelsen Deltakerne ble stilt følgende spørsmål: Hvor langt bor du fra nærmeste dagligvarebutikk? Hvilke transportmidler bruker du i dag i forbindelse med > Til og fra arbeid/studier > Når du handler dagligvarer > Når du handler lette forbruksvarer, dvs. varer som lett kan bæres med seg i en veske, handlepose osv. og som ikke tar stor plass Hvor mye betyr følgende for deg i valget av transportmiddel? > Miljø > Pris > Tid > Lettvint > Komfort Hvis du hadde tilgang til alle transportmidler opplistet nedenfor, hvilket transportmiddel ville du oftest ha valgt når du skal gjøre storinnkjøp av dagligvarer og andre varer som er store eller tunge å bære? Hvis du bruker bil til å gjøre innkjøp, hva påvirker dette valget? Hvor ofte bruker du privatbil når du handler dagligvarer og andre varer? Ville du latt være å bruke bil hvis all parkering hadde vært avgiftsbelagt, og du samtidig hadde muligheten til å benytte deg av kollektivtransport? Hvis begge deler var like tilgjengelig, hvor hadde du helst handlet andre varer utenom dagligvarer? Når du er ute og handler andre varer utenom dagligvarer, hvem er du vanligvis sammen med? Hvor ofte kombinerer du handleturen (utenom dagligvarer) med kulturaktiviteter (kino, teater, konserter etc.)? Hvor ofte kombinerer du handleturer (utenom dagligvarer) med å gå på restaurant, kafé, serveringssteder osv.? Hvor ofte kombinerer du handleturen (utenom dagligvarer) med andre gjøremål (trening, besøk, levering i barnehage etc.)? Hvor ofte kombinerer du handleturen (utenom dagligvarer) med reise til og fra jobb? Hva ville mesteparten av pengene gått til hvis du fikk litt mer å rutte med (inntil 5 prosent økt kjøpekraft)? Hvis økt kjøpekraft skulle brukes på handel, hva ville du brukt mest penger på? Matvareprisene blir ofte diskutert i Norge. I den grad maten er for dyr her i landet, hvem mener du har størst ansvar for det? Hva i bybildet der du ferdes gjør deg mest glad? Hva i bybildet der du ferdes irriterer deg mest? Hvor avgjørende er bompenger for valg av handelsted når du bruker bil? Hvor dyr måtte parkering kostet for at du skulle latt bilen stå? Hvor dyr måtte bompasseringen vært for at du skulle latt bilen stå? Når på døgnet foretar du de fleste av dine dagligvareinnkjøp? Hvor handler du som oftest andre varer utenom kjøp av dagligvarer? Hvor ofte handler du matvarer? Side 8

9 Transport Avstand til dagligvarebutikk og transportmåter Side 9

10 Fire av ti bor under 500 meter fra dagligvarebutikken N=2729 Total Oslo Stavanger Hvor langt bor du fra nærmeste dagligvarebu4kk? Under 500 meter meter 1 km 2 km 3 km 4 km eller lenger Vet ikke 42 % 49 % 44 % 28 % 26 % 30 % 14 % 13 % 16 % 8 % 4 % 4 % 1 % 7 % 2 3 % 1 % 6 % % Over åtte av ti har en dagligvarebutikk innenfor en kilometer fra hjemmet Nærheten til dagligvarebutikk er høyest i Oslo og Stavanger, lavest i Kristiansand og Bergen Ikke uventet er svaret avhengig av størrelsen på bosted. Kun 16% av de som bor i et tettsted med under 5000 innbyggere har en dagligvarebutikk under 500 meter fra hjemmet. Tilsvarende andel blant de som bor i by med over innbyggere er 52% Kris<ansand 29 % 32 % 18 % 13 % 4 % 4 0 % Bergen 35 % 25 % 15 % 9 % 8 % 8 % 1 % Trondheim 44 % 31 % 11 % 6 % 5 % 3 0 % Tromsø 32 % 34 % 18 % 8 % 4 % 3 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 10

11 Bil er totalt sett det mest brukte transportmiddelet N=2729 Hvilke transportmidler bruker du i dag til og fra arbeid/studier? Hvilke transportmidler bruker du i dag når du handler dagligvarer? Hvilke transportmidler bruker du i dag når du handler lette forbruksvarer? Av de som bruker bil til/fra jobb/ studier: 91% bruker bil når de handler dagligvarer 75% bruker bil når de handler forbruksvarer Bil Buss Går Sykkel T-bane Tog Trikk/ Bybane Båt 9 % 10 % 6 % 9 % 8 % 1 % 4 % 5 % 1 % 2 % 5 % 1 % 3 % 1 % 0 % 0 % 16 % 26 % 29 % 47 % 51 % 49 % 57 % 63 % Av de som tar buss til/fra jobb/ studier: 26% bruker buss når de handler dagligvarer 44% bruker buss når de handler forbruksvarer Av de som går til/fra jobb/ studier: 78% går når de handler dagligvarer 85% går når de handler forbruksvarer Av de som sykler til/fra jobb/ studier: 41% sykler når de handler dagligvarer 71% bruker buss når de handler forbruksvarer Side 11

12 Halvparten bruker bil til og fra jobb/studier N= % Hvilke transportmidler bruker du i dag i forbindelse med: Til og fra arbeid/studier Total Oslo Stavanger Kris<ansand Bergen Trondheim Tromsø Bilbruken i Oslo er lavere enn i de øvrige handelsområdene. Seks av ti i Stavanger og Kristiansand bruker bil Funn på bakgrunnsvariablene viser: 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 6261 % % 57 % 55 % 51 % 48 % 40 % 38 % 35 % 31 % % % 29 % % 27 % % 2524 % % % % 21 % 20 % 1314 % % 13 % 10 % 10 % 10 % 8 % 7 % 8 % 8 % 5 % 4 % 5 % 6 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Bil Buss Jeg går Sykkel T- bane Tog Trikk/Bybane Menn bruker bil i større grad enn kvinner, 56% vs. 46% Personer under 30 år bruker bil i mindre grad (33%) Andelen bilbruk stiger med økende husstandsinntekt, fra 32% blant de under kroner, til 67% blant de med inntekt over kroner Bilbruken stiger med synkende folketetthet, fra 45% blant personer bosatt i byer på eller mer, til 72% blant personer bosatt i tettsteder på under innbyggere Felles for alle områdene er at bilbruk er høyere i områder utenfor bysentra, enn de som bor innenfor kommunegrensene. Andelen gående er klart høyere i byområdene Side 12

13 Seks av ti benytter bil i forbindelse med dagligvareinnkjøp N= % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 63 % 52 % Hvilke transportmidler bruker du i dag i forbindelse med: Når du handler dagligvarer Total Oslo Stavanger Kris<ansand Bergen Trondheim Tromsø 73 % 70 % 69 % 60 % 82 % 49 % 58 % 46 % 41 % 40 % 55 % 33 % 15 % 11 % 9 % 9 % 9 % 6 % 5 % 10 % 8 % 8 % 6 % 5 % 5 % 3 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Bil Jeg går Buss Sykkel Tog Bilbruken er høyest i Tromsø, der 82% sier de bruker bil. Tilsvarende andel i Oslo er 52% Beina er det nest mest hyppige brukte transportmiddelet, og er høyest i Oslo og Trondheim Felles for alle byene er at jo nærmere de bor sentrum av byene, desto høyere er gå-andelen Funn på bakgrunnsvariablene viser: 65% av personer under 30 år går, 43% bruker bil Bilbruk stiger med økende inntekt, mens andelen som går synker med økende inntekt Personer som bor i by med mer enn innbyggere går i større grad enn de bruker bil, 58% mot 56%, mens tilsvarende andeler blant personer bosatt i tettsteder er hhv. 21% og 85% Ni av ti personer med mer enn 2 kilometer til nærmeste matvarebutikk, bruker bil Felles for alle områdene er at bilbruk er høyere i områder utenfor bysentra, enn de som bor innenfor kommunegrensene. Andelen gående er klart høyere i byområdene Side 13

14 Nesten seks av ti går når de skal handle forbruksvarer N=2729 Hvilke transportmidler bruker du i dag Når du handler lette forbruksvarer Andelen er høyest i Trondheim og i Oslo, og lavest i Bergen og i Tromsø 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø 62 % 63 % 57 % 58 % 57 % 54 % 52 % 50 % 50 % 50 % 47 % 47 % 45 % 38 % 26 % 18 % % % 16 % 15 % 11 % 9 % 9 % 9 % 10 % 10 % 10 % 6 % 7 % 4 % 5 % 3 % 3 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Går Bil Buss Sykkel T-bane Trikk/Bybane Nesten halvparten går, og andelen er størst i Oslo og Trondheim. I alle byene ser vi and andelen som går er høyere blant de som bor i sentrum, sammenlignet med de som bur utenfor bykjernen Bakgrunnsvariablene viser: Kvinner går i større grad enn menn, 60% mot 53% Andelen som går synker med økende alder, fra 67% under 30 år til 52% på 50 år eller eldre Andelen som går synker også med inntekt, urbanisasjonsgrad og avstand til dagligvarebutikk Felles for alle områdene er at bilbruk er høyere i områder utenfor bysentra, enn de som bor innenfor kommunegrensene. Andelen gående er klart høyere i byområdene Side 14

15 Det er bil som gjelder ved storinnkjøp N=2729 Bil Buss Tilbringertjeneste Jeg ville gått T-bane Sykkel Trikk/Bybane Hvis du hadde tilgang til alle transportmidler opplistet nedenfor, hvilket transportmiddel ville du oftest ha valgt når du skal gjøre storinnkjøp av dagligvarer og andre varer som er store eller tunge å bære? 5 % 4 % 5 % 6 % 5 % 6 % 1 % 5 % 6 % 5 % 4 % 5 % 3 % 4 % 6 % 4 % 3 % 2 % 4 % 1 % 2 % 0 % 2 % 3 % 1 % 0 % 2 % 1 % 2 % 1 % 79 % 74 % 81 % % 83 % Total Oslo Stavanger 93 % Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Nesten åtte av ti sier de ville valgt bilen ved storinnkjøp, ni av ti i Tromsø Bakgrunnsvariablene viser ingen nevneverdige forskjeller Side 15

16 Lettvinthet og tidsbesparelse betyr mest N=2729 Hvor viktig er det følgende ved valg av transportmiddel? At det er lettvint, og at man sparer tid, har størst betydning ved valg av transportmiddel. Miljøet har klart minst betydning Lettvint 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke 46 % 28 % 15 % 6 % 12 2 %% De som bruker kollektive transportmidler vektlegger miljø i større grad enn de som bruker bilen. Denne gruppen vektlegger imidlertid lettvinthet, tid og komfort høyere enn selve miljøfaktoren Tid 46 % 27 % 15 % 6 % 2 2 % 2 %% Komfort 29 % 24 % 24 % 13 % 4 % 3 % 2 % Pris 31 % 23 % 20 % 12 % 5 % 7 % 2 % Miljø 13 % 15 % 22 % 19 % 11 % 17 % 3 % Side 16

17 Miljøbetydningen vurdert likt i handelsområdene N=2729 Betydningen av miljø 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke Resultatene viser ingen nevneverdige forskjeller mellom de seks områdene Total 13 % 15 % 22 % 19 % 11 % 17 % 3 % Oslo 14 % 15 % 22 % 19 % 12 % 15 % 2 % Stavanger 10 % 15 % 19 % 21 % 10 % 23 % 2 % Kristiansand 13 % 15 % 20 % 17 % 9 % 21 % 5 % Bergen 14 % 16 % 24 % 19 % 9 % 16 % 2 % Trondheim 13 % 16 % 25 % 18 % 12 % 13 % 3 % Tromsø 13 % 11 % 28 % 14 % 13 % 18 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 17

18 Pris ved valg av transportmiddel er like viktig overalt N=2729 Betydningen av pris 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke Resultatene viser ingen nevneverdige forskjeller mellom handelsområdene Bakgrunnsvariablene viser at: Total Oslo Stavanger 31 % 32 % 30 % 23 % 21 % 24 % 19 % 20 % 20 % 12 % 5 % 7 % 2 % 12 % 5 % 5 % 1 % 13 % 5 % 11 % 1 % Personer under 30 år vektlegger pris i større grad enn de over 30 år. Det samme er tilfelle blant de med en husstandsinntekt under , som vektlegger pris i større grad enn de med inntekt over ,- Kristiansand 32 % 20 % 16 % 11 % 4 % 11 % 5 % Bergen 26 % 25 % 22 % 13 % 5 % 7 % 1 % Trondheim 33 % 27 % 18 % 11 % 4 % 5 % 2 % Tromsø 31 % 22 % 27 % 9 % 4 % 6 % 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 18

19 At det er lettvint har størst betydning N=2729 Betydningen av lettvint 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke Total 46 % 28 % 15 % 6 % 12 2 % Figuren viser at 52% i Stavanger sier at det betyr svært mye at det er lettvint Bakgrunnsvariablene viser: 50% av kvinner mot 42% av menn sier det betyr svært mye at det er lettvint Oslo 47 % 30 % 14 % 6 % 1 % Stavanger 52 % 26 % 12 % 5 % 12 2 % Kristiansand 43 % 25 % 17 % 6 % 1 3 %% 5 % Bergen 43 % 29 % 17 % 5 % % Trondheim 46 % 29 % 15 % 5 % 1 3 %% Tromsø 48 % 28 % 18 % 5 % 02 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 19

20 Tidsklemma gjør seg gjeldende N=2729 Total Oslo Betydningen av tid 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke 46 % 27 % 15 % 6 % 2 2 % 2 %% 46 % 28 % 15 % 6 % 2 2 % 1 % Resultatene viser forskjeller i vurderinger blant folk i Stavanger og Kristiansand, der førstnevnte handelsområde vektlegger tid i større grad enn Kristiansand Bakgrunnsvariablene viser ingen nevneverdige forskjeller Stavanger 51 % 27 % 11 % 5 % 2 2 % 1 % Kristiansand 40 % 25 % 16 % 7 % 3 % 4 % 5 % Bergen 45 % 25 % 17 % 7 % 2 % 3 1 %% Trondheim 45 % 28 % 14 % 7 % 2 2 % 2 %% Tromsø 48 % 24 % 18 % 4 % 3 % 2 % 3 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 20

21 Komfort betyr mest i Stavanger N=2729 Betydningen av komfort 6. Betyr svært mye Betyr svært lite Vet ikke Nesten fire av ti sier at komfort betyr svært mye i valg av transportmiddel. I de øvrige områdene er samme andel nesten tre av ti Total 29 % 24 % 24 % 13 % 4 % 3 % 2 % Bakgrunnsvariablene viser at andelen «betyr svært mye» øker Med stigende alder Oslo Stavanger 28 % 39 % 24 % 25 % 26 % 17 % 14 % 10 % 4 % 3 % 2 % 4 % 3 % 2 % Med stigende inntekt Med synkende urbaniseringsgrad Med økende avstand til dagligvarebutikk Kristiansand 27 % 24 % 24 % 13 % 4 % 3 % 5 % Bergen 29 % 23 % 24 % 14 % 6 % 2 2 % Trondheim 27 % 22 % 26 % 16 % 4 % 3 % 2 % Tromsø 28 % 27 % 29 % 9 % 22 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 21

22 Praktiske tilpasninger påvirker valg av bil N=2729 Hvis du bruker bil til å gjøre innkjøp, hva påvirker dette valget? At det er lettvint Vanskelig å få med seg varene ellers Det er tidsbesparende Mangel på andre alternativer Handler i forbindelse med reise til og fra jobb Bruker ikke bil 21 % 17 % 19 % 29 % 26 % 20 % 24 % 19 % 15 % 23 % 16 % 24 % % 14 % 19 % 9 % 12 % 13 % 7 % 36 % 31 % 44 % 35 % 40 % 37 % 45 % 51 % 46 % 57 % 52 % 51 % % 50 % % 41 % 47 % % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø At det er lettvint, og at det er enklere å få med seg alt som kjøpes inn, er de viktigste grunnene til å bruke bil ved innkjøp. I tillegg vektlegger de spurte at det spares tid ved å bruke bil 14% sier de ikke bruker bil Bakgrunnsvariablene viser at Menn i større grad enn kvinner vektlegger lettvinthet og tidsbesparelse Kvinner sier i større grad enn menn at de ikke bruker bil Andelen som sier de ikke bruker bil synker med økende inntekt, og stiger med lavere urbaniseringsgrad Tidsbesparende nevnes som en grunn i klart større grad blant personer bosatt utenfor bykommunen enn de som enn de som bor innenfor. Det samme gjelder for at det er lettvint Side 22

23 Nesten halvparten bruker alltid bil når de handler n=2355 Hvor ofte bruker du privatbil når du handler dagligvarer og andre varer? Base for spørsmålet er de som sier de ikke bruker bil Alltid En gang i uken Annenhver uke Månedlig Sjeldnere enn en gang i måneden Aldri Total 46 % 31 % 6 % 4 % 7 % 5 % Oslo 38 % 32 % 9 % 6 % 10 % 5 % Over tre fjerdedeler sier at de bruker bil minimum én gang i uken Figuren viser at Oslo og Trondheim er områdene der innbyggerne i mindre grad alltid bruker bilen Stavanger 50 % 33 % 5 % 4 % 5 % 4 % Bakgrunnsvariablene viser Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø 53 % 56 % 38 % 54 % 37 % 31 % 25 % 30 % 4 % 2 % 5 % 6 % 4 % 4 % 6 % 5 % 7 % 3 % 9 % 5 % 5 % 3 % 4 % 3 % 33% av de under 30 år alltid bruker bilen Andelen som alltid bruker bilen stiger med inntekt, stiger med synkende urbaniseringsgrad, og stiger med økende avstand til matbutikken Andelen som «alltid» bruker bil er høyest blant folk som bor utenfor selve bykommunen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 23

24 Over halvparten ville ikke latt være å bruke bil selv om parkeringen hadde vært avgiftsbelagt n= % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Ville du latt være å bruke bil hvis all parkering hadde vært avgiftsbelagt, og du samtidig hadde muligheten til å benytte deg av kollektivtransport? Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø 25 % 20 % 21 % 21 % 18 % 17 % 13 % 60 % 59 % 56 % 55 % 51 % 51 % 52 % 27 % 27 % 24 % 22 % 24 % 20 % 35 % Nesten en halvparten tar ikke stiling til spørsmålet. Denne andelen er størst i Tromsø Funn på bakgrunnsvariablene: 28% av de under 30 år svarer ja 29% blant de med inntekt under svarer ja Svarene er uavhengig av urbaniseringsgrad og avstand til matbutikk En høyere andel blant de som bor i selve bykjernene sier «Ja» enn de som bor utenfor bykjernene 14% av de som benytter bil hver gang de skal handle dagligvarer/andre varer, sier at de ville latt være å bruke bil 0 % Ja Nei Vet ikke Side 24

25 Bompassering påvirker i liten grad valg av handelsted n=2355 Hvor avgjørende er bompenger for valg av handelsted når du bruker bil? Under 40% totalt sier at det er til en viss grad avgjørende, og en like stor andel sier det er mindre avgjørende Total Oslo Stavanger 6. Svært avgjørende Lite avgjørende Passerer ikke bomring 15 % 14 % 11 % 11 % 13 % 13 % 10 % 11 % 7 % 8 % 23 % 21 % 20 % 22 % 14 % 11 % 14 % 7 % 10 % 29 % 16 % I Tromsø er situasjonen annerledes siden de i liten grad passerer bomring Bakgrunnsvariablene viser ingen nevnevrdige forskjeller Tendenser til at de som bor utenfor bysentrene i større grad vektlegger bompenger når de skal velge handelsted Kristiansand Bergen 19 % 14 % 9 % 12 % 14 % 18 % 13 % 8 % 7 % 4 % 23 % 26 % 16 % 17 % Svaret er uavhengig av hvor ofte bilen benyttes ved innkjøp av dagligvarer og andre varer Trondheim 17 % 16 % 13 % 10 % 6 % 19 % 17 % Tromsø 13 % 4 % 3 % 2 % 3 % 13 % 62 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Side 25

26 To av ti mener prisen på parkering og bom har ingen betydning n=2355 Hvor dyr måtte parkering kostet for at du skulle latt bilen stå? Medianen viser verdiene som deler utvalget i to, og gir en pekepinn på en smerteterskel Hvor dyr måtte bompasseringen vært for at du skulle latt bilen stå? 22 % Medianen er kroner (den verdien som deler utvalget i to) 7 % 5 % 8 % 7 % 13 % 12 % 14 % 12 % 12 % 12 % 15 % 15 % 7 % 7 % 4 % 4 % 20 % Bakgrunnsvariablene viser at betalingsviljen stiger med økende inntekt. 50% av de med husstandsinntekt under «hopper av» når prisen når 40,-, mot kun 33% av de med inntekt over ,- Svarene er til en viss grad avhengige av hvor ofte man bruker bilen for å foreta innkjøp av dagligvarer eller andre varer. De som bruker bilen hver gang viser en høyere grad av betalingsvilje enn de øvrige 2 % 1 % Under 10 kr kr kr kr kr kr kr kr Over 200 kr Prisen har ingen betydning Side 26

27 Lavere betalingsvilje på parkering i Trondheim og Tromsø n=2355 Hvor dyr måtte parkering kostet for at du skulle latt bilen stå? Andelen som sier at parkering må være under 40 kroner i timen for at de skulle latt bilen stå er 49% i Tromsø Under 40 kroner i timen Over 40 kr timen Prisen har ingen betydning 49 % 45 % Svarene er tilnærmet like for de som bor i selve bykommunen, som de som bor i tilstøtende kommuner 40 % 40 % 41 % 39 % 40 % 41 % 41 % 38 % 39 % 37 % 38 % 37 % 24 % 20 % 19 % 20 % 20 % 16 % 15 % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Side 27

28 Tilbakemelding på bompassering i Tromsø skiller seg ut n= % Hvor dyr måtte bompassering kostet for at du skulle latt bilen stå? Under 50 kroner per gang Over 50 kr per gang Prisen har ingen betydning 48 % 50 % 48 % 48 % 60 % 45 % 60% av personer i Trondheim sier at bompasseringen måtte ha vært 50 kroner for at de skulle latt bilen stå. Tilsvarende andel i de øvrige byene er rundt 50% Svarene er tilnærmet like for de som bor i selve bykommunen, som de som bor i tilstøtende kommuner 27 % 28 % 22 % 22 % 26 % 24 % 31 % 20 % 26 % 26 % 24 % 31 % 24 % 15 % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Side 28

29 Handlevaner Hvor, når og sammen med hvem? Side 29

30 Dagligvareinnkjøpet foregår hovedsakelig 15:00-18:00 N=2729 Når på døgnet foretar du de fleste av dine dagligvareinnkjøp? Før 12:00 12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-20:00 Etter 20:00 Ingen spesielle tidspunkter Vet ikke 43% totalt handler ved avslutning av normal arbeidsdag. Dette er i størst grad tilfelle for personer i Trondheimsområdet Total 6 % 14 % 43 % 19 % 4 % 13 % 1 % Bakgrunnsvariablene viser at 41% av personer på 60 år og eldre foretar innkjøp før klokka 15:00 Oslo 6 % 14 % 41 % 20 % 5 % 13 % 2 % Stavanger 8 % 14 % 42 % 20 % 2 % 13 % 2 % Kristiansand 6 % 14 % 45 % 12 % 4 % 17 % 1 % Bergen 8 % 13 % 40 % 19 % 6 % 12 % 1 % Trondheim 5 % 11 % 52 % 16 % 3 % 11 % 1 % Tromsø 3 % 15 % 34 % 22 % 6 % 19 % 1 % Side 30

31 Folk i Kristiansand handler oftest i butikker på gatenivå N= % av personene i Det lokale kjøpesenteret Det største regionale kjøpesenteret Butikker på gatenivå i sentrum Kjøpesentrene i sentrum I handlegaten hjemme eller i nærheten Ingen spesielle steder/vet ikke Hvor handler du som oftest andre varer utenom kjøp av dagligvarer? 23 % 18 % 16 % 17 % 21 % 19 % 18 % 24 % 15 % 17 % 16 % 25 % 8 % 15 % 13 % 10 % 9 % 11 % 7 % 15 % 11 % 8 % 7 % 9 % 6 % 9 % 7 % 4 % 7 % 13 % % 15 % 10 % 13 % 14 % % 41 % 39 % 35 % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Kristiansand handler på gatenivå, noe flere enn i lokale kjøpesenter, og de største regionale kjøpesentra Bakgrunnsvariablene viser ingen nevneverdige forskjeller Med unntak av Oslo 1-3 (som bruker handlegatene), er det det lokale kjøpesenteret som er der forbrukerne handler oftest Side 31

32 Tilnærmet lik preferanse mellom kjøpesenter og handlegate N= % 46 % Hvis begge deler var like tilgjengelig, hvor hadde du helst handlet andre varer utenom dagligvarer? 52 % 48 % På et kjøpesenter 50 % 50 % 53 % 47 % I en handlegate 61 % 39 % 57 % 58 % 43 % 42 % Totalt sett er kjøpesenter noe mer foretrukket overfor handlegate. I Stavanger er det «dødt løp». Dette kan skyldes at i Stavanger er shoppingsentrene også plassert i handlegaten? Forskjellen er størst i Bergen, Trondheim og Tromsø, noe som kan indikere at klima kan påvirke preferansen? Bakgrunnsvariablene viser at: Blant personer 60 år pluss er forholdet 61/39 i favør av kjøpesenter 64% av personer bosatt i tettsted foretrekker kjøpesenter Seks av ti bosatt i Oslo 1-5 foretrekker å handle i handlegater. Vi ser også den samme tendensen i Bergen og Trondheim. De som bor i bykommunen foretrekker i større grad handlegate enn de som bor utenfor I de øvrige byene er det liten forskjell i svarene, om man bor i selve bykommunen eller utenfor Side 32

33 Ikke alle får handlet der de foretrekker å handle N=2729 Hvis begge deler var like tilgjengelig, hvor hadde du helst handlet andre varer utenom dagligvarer? 68 % 68 % 32 % 32 % På et kjøpesenter 22 % 78 % 57 % 43 % I en handlegate 31 % 69 % 53 % 54 % 47 % 46 % Tre av ti av de som handler på lokale eller regionale kjøpesenter foretrekker egentlig å handle i handlegater. To av ti av de som handler i butikker på gatenivå foretrekker egentlig å handle i kjøpesenter De mest ambivalente er de som handler i kjøpesentra i bysentrum, (57%/43%), der en fint kan kombinere handling på kjøpesenter og i butikker på gatenivå Hvor handler du som oftest andre varer utenom dagligvarer? Side 33

34 Over halvparten handler alene N=2729 Når du er ute og handler, gjør du det vanligvis.. Alene Sammen med kjæreste/ektefelle Sammen med familien Sammen med venner 53% handler alene, mens 38% gjør det sammen med ektefelle Figuren viser at det ikke er nevneverdige forskjeller mellom byområdene 53 % 57 % 49 % 52 % 48 % 56 % 53 % 38 % 38 % 41 % 34 % 41 % 37 % 38 % 18 % 13 % 16 % 11 % 22 % 16 % 17 % 13 % 20 % 12 % 18 % 14 % 22 % 15 % Total Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Trondheim Tromsø Side 34

35 Handleturen kombineres i størst grad med jobbreise N=2729 Hvor ofte kombinerer du handleturen (utenom dagligvarer) med... Hver gang jeg handler 2-3 ganger i uken En gang i uken Hver 14 dag En gang i måneden Sjeldnere Aldri Nesten tre av ti kombinerer handleturen 2-3 ganger i uken eller oftere med reise til og fra jobb. Én av ti kombinerer det med trening, besøk, henting i barnehagen, etc. med samme hyppighet reise til og fra jobb? 8 % 19 % 16 % 9 % 12 % 17 % 20 % Når det gjelder kulturelle aktiviteter, er ikke dette noen naturlig kombinasjon med shopping andre gjøremål (trening, besøk, levering i barnehage etc.)? 3 % 8 % 10 % 8 % 10 % 32 % 28 % Felles for alle de tre sistnevnte aktivitetene er at dette i større grad forekommer når man shopper sammen med andre enn om man shopper alene å gå på restaurant, kafé, serveringssteder osv.? 2 3 %% 8 % 10 % 20 % 42 % 16 % kulturaktiviteter (kino, teater, konserter etc.)? 12 % 4 % 3 % 8 % 48 % 34 % Side 35

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport

Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Handlevaner i norske byområder Fokus på transport Per Ståle Ekrol Research Team Manager Sentrumskonferansen 2. Oktober 2013 er et fullservice markedsanalyseinstitutt Slide 2 Blir budskapet vårt forstått?

Detaljer

Fredskorpset Kjennskapsmåling

Fredskorpset Kjennskapsmåling Fredskorpset Kjennskapsmåling Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Undersøkelsens formål er å måle kjennskap og holdning til Fredskorpset. Lignende målinger er gjennomført i 2011-2013. Intervjuperiode

Detaljer

Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015

Handleposen. Resultat fra en handleundersøkelse november 2015 Handleposen Resultat fra en handleundersøkelse november 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse intervju på gata 2. Grafer intervju på gata 2 Metodebeskrivelse Bakgrunn og formål Formålet med denne

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer

Forbrukerundersøkelse - merkeordninger. Gjennomført i november 2016

Forbrukerundersøkelse - merkeordninger. Gjennomført i november 2016 Forbrukerundersøkelse - merkeordninger Gjennomført i november 2016 Agenda Bakgrunn, formål og metodebeskrivelse Screening Resultater Veien videre/avsluttende kommentarer Side 2 Bakgrunn, formål og metodebeskrivelse

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Mobile tjenesteytere i RVU 2013/14 beregninger på andel av trafikkarbeidet

Mobile tjenesteytere i RVU 2013/14 beregninger på andel av trafikkarbeidet Arbeidsdokument 51139 Oslo 23.05.2017 4474 Mobile tjenesteytere Berit Grue Mobile tjenesteytere i RVU 2013/14 beregninger på andel av trafikkarbeidet Innhold 1 Innledning... 2 2 Datagrunnlag... 2 3 Identifisering

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13

SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13 Syklistenes Landsforening SLF Lillestrøm og omegn www.slf.no/lillestrom lillestrom@syklistene.no SPØRREUNDERSØKELSE VED SLUTTEN AV KAMPANJEN VINTERSYKLIST SØKES 02.01. 20.03.13 Tusen takk for at du deltok

Detaljer

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015

Sykkelundersøkelse 2015 Stavanger Kommune. Desember 2015 Sykkelundersøkelse Stavanger Kommune Desember Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune

Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Sykkelundersøkelsen 2017 Stavanger Kommune Innledning Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdning, adferd (handlinger, vaner) og intensjoner i forhold til sykkel som transportmiddel. Hva er nåsituasjonen

Detaljer

Transportundersøkelse. Januar 2010

Transportundersøkelse. Januar 2010 Transportundersøkelse Januar 2010 Undersøkelsen Ble gjennomført på Buskerud Storsenter & Krokstad Senter 11.01-16.01 2010 1006 respondenter ble intervjuet 752 respondenter ble intervjuet på Buskerud Storsenter

Detaljer

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM:

HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Rapport 11.10.: HANDELS-/TRANSPORTANALYSE FOR TRONDHEIM: Sammenheng mellom reisemåte og omsetning Spørreundersøkelser i og. Noen hovedfunn: Et flertall av handelsreisene i Trondheim i er miljøvennlige

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder

Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder Ny urban livsstil - reiser og aktiviteter i storbyområder Randi Hjorthol rh@toi.no Transportøkonomisk institutt Fagkonferanse om Transport i by 19. september Historisk skepsis til storbyliv i Norge Uegnet

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Rapport Hedmark Trafikk Dato: 07.07.2014 INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 500 personer i alderen 20-30

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Framtiden for kjøpesentrene. Bror William Stende

Framtiden for kjøpesentrene. Bror William Stende Framtiden for kjøpesentrene Bror William Stende De første ordentlige kjøpesentrene Dubai Mall Har kjøpesentrene en framtid? Aftenposten 24. oktober 2017: I beste fall forsvinner kjøpesentrene, mens

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016

Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Handlevaner og holdninger til mat og holdbarhet Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet September 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

TRAFIKALE VIRKNINGER AV AREALPLANER (PTM)

TRAFIKALE VIRKNINGER AV AREALPLANER (PTM) TRAFIKALE VIRKNINGER AV AREALPLANER (PTM) Andre Uteng og Ole Johan Kittilsen BAKGRUNN Dagens transportmodeller (RTM/NTP) tar i utgangspunktet ikke hensyn til vedtatt arealutvikling: 1. Arealplaner 2. Framtidige

Detaljer

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Verdens byer vokser! I 2050 vil verdens befolkning ha vokst til ca 9 milliarder. Det forventes at 70

Detaljer

Måling angående trafikkregler blant syklister

Måling angående trafikkregler blant syklister Måling angående trafikkregler blant syklister Kort om undersøkelsen Måling angående trafikkregler blant syklister Bakgrunn for undersøkelsen Statens Vegvesen ønsker å avdekke kjennskap til og holdninger

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

PTM (?) PÅGÅENDE ARBEID MED STORBYENE

PTM (?) PÅGÅENDE ARBEID MED STORBYENE PTM (?) PÅGÅENDE ARBEID MED STORBYENE Andre Uteng og Ole Johan Kittilsen HVA GJØR PLAN- OG TRANSPORT-METODIKKEN? Med PTM beregner vi virkninger av samferdselstiltak og arealplaner/stratgier på:: - Bosettingsmønster

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen?

Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Gåstrategi for eldre: Hva skal til for at eldre skal gå mer i hverdagen? Julie Runde Krogstad jrk@toi.no Transportøkonomisk institutt Nordisk folkehelsekonferanse 26.-29. august 2014, Trondheim Workshop

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter

Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter Hedmark fylkeskommune NÆRMILJØ OG INKLUDERING Deltakelse i aktiviteter 1 Innledning Hedmark fylkeskommune har kartlagt fylkets innbyggere sin vurdering av eget nærmiljø og opplevd inkludering. Undersøkelsen

Detaljer

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser

Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Sammendrag: Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser Forfattere: Aslak Fyhri Randi Hjorthol Oslo 6, 97 sider Kunnskap om barns reisevaner og fysisk aktivitet har vært meget mangelfull i Norge.

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg

Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Transportløsninger for et mer attraktivt sentrum Erfaringer fra Freiburg og Strasbourg Bård Norheim Urbanet Analyse Bakgrunn Markedsstrategi for en offensiv satsing på trikk og T-bane i Oslo? Problemstillinger

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Nordmenns fritidsreiser

Nordmenns fritidsreiser Reisevaneundersøkelsen 2009 Nordmenns fritidsreiser Presentasjon av hovedfunn, 30.08.2012 Marianne Elvsaas Nordtømme og Kristin Ystmark Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn, avd. for Transportforskning

Detaljer

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg.

God sikt Knappen skal brukes hvis du synes biler eller syklister kjører så fort at det blir vanskelig eller utrygt for deg. Forklaring knappene til nettside Navn Ikon Beskrivelse Krysse vei Knappen skal brukes der du skal gå over veien. Du kan krysse veien i gangfelt med lyskryss, merket gangfelt eller utenfor gangfelt. Før

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

Klimaundersøkelsen 2017

Klimaundersøkelsen 2017 Oslo kommune Klimaetaten Klimaundersøkelsen 2017 Atferd og holdninger blant Oslos innbyggere Om undersøkelsen Klimamål og utslipp Oslo skal kutte 50 prosent av utslippene innen 2020. Det kommer til å forandre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

2. Kartleggingen Spørreskjema ble utarbeidet og sendt på mail til alle ansatte i Helse Bergen. Det kom inn i underkant av 3500 besvarelser.

2. Kartleggingen Spørreskjema ble utarbeidet og sendt på mail til alle ansatte i Helse Bergen. Det kom inn i underkant av 3500 besvarelser. Reisevaneundersøkelsen blant ansatte i Helse Bergen 8. Bakgrunn og mål for undersøkelsen Helse Bergen har satt seg som mål og være i fremste rekke innfor miljøvennlig drift av sykehus i Norge. Vi har lenge

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune

Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune Vurdering av konsekvensene ved handelsetablering 18.11.2008 Henning Lervåg Byplankontoret i Trondheim kommune Historisk: Normativ tilnærming Tilbud = f(befolkningsunderlag) FUNKSJON: Bysenter Bydelssenter

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august Reisevaner i Region sør Arendalsuka - fredag 14. august Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Gjennomføring og metode: Sjuende RVU i Norge Gjennomført i perioden august 2013 september 2014 Svar

Detaljer