Balsfjord kommune - for framtida

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balsfjord kommune - for framtida"

Transkript

1 Balsfjord kommune - for framtida 30.mars 2009

2 1

3 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedoversikt drift... 5 Analyse... 8 Ordfører og folkevalgte organ Rådmannen og rådmannens støttegruppe Økonomikontoret Interntjenesten Nærings og forvaltning Brann og redning Fellesutgifter sentraladm Laksvatn Oppvekstsenter Nordkjosbotn skole og SFO Storsteinnes skole, SFO og Voksenopplæring Sand skole Malangseidet skole/barnehage/sfo Fellesutgifter grunnskole, SFO og Voksenopplæring Storsteinnes og Fuglelia barnehager Meistervik Barnehage Nordkjosbotn Barnehage Hamnvåg barnehage Skrållan Barnehage Fellesutgifter barnehage Hjemmetjenesten Laksvatn Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Omsorgsregion Malangen Balsfjord Bo og servicesenter Boenhet Storsteinnes NAV- Sosialtjenesten Barnevern Lege og miljørettet helsevern Ergo-/ og fysioterapitjenesten Helsesøster/jordmortjenesten Psykiatri og ReHabilitering Balsfjord Folkebibliotek Kulturskolen Byggforvaltningen Balsfjord kommunalteknikk KF Vedlegg: Investeringsprosjekt: Nye Storsteinnes skole

4 3

5 Forord Rådmannen legger med dette frem årsmeldingen for. Årsmeldingen gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av kommunen i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap for administrasjonen og politikerne, både for evaluering av årets arbeide og for å høste erfaringer til veien videre. I forhold til næringsutvikling ser man flere positive trekk. Etableringen av betongelementfabrikken Element Nor på Stormoen pågikk også i, og isoporkassefabrikant Bewi Polar arbeider ut fra å starte opp produksjon på Nordkjosbotn høsten Også andre store aktører vært i kontakt med kommunen i forhold til mulige næringsetableringer. Folketallet gikk ned 32 personer. Desto viktigere er det for kommunen å ha fokus på vekst og utvikling for å legge best mulig til rette for en positiv utvikling. Økonomien var også i en stor utfordring. Tidlig på året ble det gjennom kommunestyresak 08/34 rapport om iverksetting av budsjettvedtak vår gjort en gjennomgang av innsparingsmål og andre usikkerhetsmoment i budsjettet. Etter vurdering av hvor mye man vurderte som realistisk å kunne ta inn, ble det presentert et bilde med et betydelig merforbruk. Etter dette var det vanskelige og tunge tak både på den politiske arena, i administrasjonen og hos enhetene. Det endte med et avvik (merforbruk) på 8,4 mill på rammeområdene. På driftregnskapet samlet ble det et merforbruk på 4,1 mill, som imidlertid gjøres opp i regnskapsmessig balanse ved at man ikke foretar budsjettert avsetning til disposisjonsfond samt utelater deler av budsjettert overføring til investeringsregnskapet. Selv om mange rammeområder i 2009 har et budsjett som retter opp mange av de skjevheter som lå inne i, og dermed gjør saken noe lettere, er det uansett nødvendig med tettere oppfølging fra rådmannens side. I forhold til et litt mer langsiktig perspektiv vil rådmannen søke om skjønnsmidler for et ettårig prosjekt som skal kartlegging, analysere og komme med forslag til omstilling/ kostnadsreduksjoner. Til tross for dette presset er det generelt rimelig god kvalitet på tjenesteytingen. Man ser imidlertid et behov for styringsredskaper som i større grad setter fokus på kvalitet og innhold. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke alle kommunens ansatte for den store innsats som er lagt ned for å gi det mangfold av tjenester som ytes. Leseren overlates med dette til å sette seg inn i detaljene som følger videre i dokumentet. 4

6 Hovedoversikt drift 1000 kr Revidert bud. Avvik Rammeområde Politisk Styrings-/folkev.organer Utgift Inntekt Nettoutgift Rådmannen m/ støttegruppe Utgift Inntekt Nettoutgift Økonomikontoret Utgift Inntekt Nettoutgift Interntjenesten og ekspedisjon* Utgift Inntekt Nettoutgift Næring og forvaltnings service* Utgift Inntekt Nettoutgift Brann og redning Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutgifter sentraladm Utgift Inntekt Nettoutgift Laksvatn Oppvekstsenter Utgift Inntekt Nettoutgift Nordkjosbotn skole og SFO Utgift Inntekt Nettoutgift Storsteinnes skole, SFO Utgift Inntekt Nettoutgift Sand skole Utgift Inntekt Nettoutgift Malangseidet skole og SFO Utgift Inntekt Nettoutgift Ikke-fordelt Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. Utgift Inntekt Nettoutgift Storsteinnes barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Meistervik barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Nordkjosbotn barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Hamnvåg barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Skrållan barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutgifter barnehager Utgift Inntekt Nettoutgift Hjemmetjenesten Laksvatn Utgift Inntekt Nettoutgift Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Utgift Inntekt Nettoutgift Omsorgsregion Malangen Utgift Inntekt Nettoutgift Balsfjord Bo og servicesenter Utgift Inntekt Nettoutgift

7 1000 kr Revidert bud. Avvik Rammeområde Botilbud Storsteinnes Utgift Inntekt Nettoutgift NAV/Sosial Utgift Inntekt Nettoutgift X Barnevern Lege og miljørettet helsevern Utgift Inntekt Nettoutgift Ergo- og fysioterapitjenesten Utgift Inntekt Nettoutgift Helsesøstertjenesten Utgift Inntekt Nettoutgift Psykiatri og rehabilitering Utgift Inntekt Nettoutgift Folkebibliotek Utgift Inntekt Nettoutgift Kulturskolen Utgift Inntekt Nettoutgift Byggeforvaltning Utgift Inntekt Nettoutgift B. Sum rammer Nettoutgift Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Psykiatritilskudd Tilskudd ressurskrevende brukere Rentekompensasjon C. Sum inntekter (ekskl renter) D. BRUTTO DRIFTSRESULTAT* (=C+B) Renteutgifter Renteinntekter Avdragsutgifter Motatte avdrag på lån VAR E. Netto renter og avdrag F. Korreksjon avskrivinger* Korreksjonslinje mot regnskapsdokument**: G. NETTO DRIFTSRESULTAT (=D+E+F) disponert slik: Bruk avsetninger: Bruk av udisp fra tidligere år Bruk av disp.fond Bruk bundne fond Sum bruk avsetninger: Avsetninger: Overført til investeringsbudsjett Avsatt til dekning tid.års undersk Avsatt til disp.fond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Til inndekning seinere år (merforbruk) Merknader: * Avskrivinger ble tom 2006 regnskapsført pr rammeområde. Fra 2007 er det holdt utenom rammeområdene. ** I vedtatt internstyringsdokumenter/oppsett er avsetninger/bruk til fond og overføringer til investering ført pr rammeområde. I årsregnskapsdokumentets hovedoversikter, vedlegg 3 er disse størrelsene holdt utenom rammeområdene. 6

8 7

9 Analyse Befolkningsutvikling Endringer i folketallet deles ofte inn i to hovedgrupper: fødselsoverskudd og flyttebalanse. Fødselsoverskudd er antall fødte fratrukket antall døde, mens flyttebalansen er netto av antall innflyttinger og utflyttinger. Av tabellen og figurene nedenfor ser man utviklingen de siste 14 årene. Tendensen for perioden under ett er tydelig nedadgående, med negative fødselsoverskudd og negativ flyttebalanse de fleste årene. Trenden er færre personer i yrkesaktiv alder, og noe færre barn og noe flere eldre. Etter et par år med stabilisering i , har det vært befolkningsnedgang i 2007 og. I var befolkningsnedgangen 32 personer. For øvrig var omtrent like mye av nedgangen relatert til hhv. negativt fødselsoverskudd og negativ flyttebalanse. Tabell 1: Befolkningsutvikling År Fødte Døde Innflyttede Utflyttede Folketilvekst Folketall 31/ Figur 1: Befolkning pr 31/12 i perioden (kilde:ssb) År 8

10 Figur 2: Folkemengdens bevegelse (Kilde:SSB) 40 Fødselsoverskudd Flyttebalanse Folketilvekst År Driftsregnskapet Tabellen nedenfor viser de løpende driftsinntekter og driftsutgifter for de fire siste årene. Ut fra disse er det satt opp tre resultatnivåer 1 ; brutto driftsresultat, netto driftsresultat og regnskapsmessig over/underskudd. Balsfjord kommune har i driftsregnskapet for et regnskapsmessig resultat i balanse (kr 0). Dette resultatet er imidlertid etter driftsregnskapet er saldert, dels med at forutsatte overføringer fra driftsregnskapet til kapitalregnskapet ikke gjennomføres (kr 2,0 mill), og dels at budsjettert avsetning til disposisjonsfond (kr 1,9 mill) ikke realiseres, samt en mindre justering mot fond. Det regnskapsmessige resultat før disse salderingene er mer interessant, og viser et merforbruk på kr 4,1 mill.(jfr note nr 2 i ). Dersom man ser det samlede merforbruket i driftsregnskapet på kr 4,1 mill opp mot merforbruket på rammeområdene som ble kr 8,4 mill, så forklares differansen i hovedsak ved at økte tilskudd ressurskrevende tjenester og mindreutgifter på rente/ avdrag. I forhold til resultatet vises det for øvrig til den avsluttende kommentar nedenfor i analysedelen, hvor det trekkes opp et bredere perspektiv. Brutto driftsresultat er lite interessant som parameter fordi det ikke er korrigert for avskrivninger, ikke hensyntar rente- og avdragskostnader, og ikke hensyntar planlagt bruk at midler avsatt tidligere år. Netto driftsresultat brukes imidlertid ofte som hovedindikator for økonomisk balanse da dette gir en indikasjon på om kommunen oppfyller de krav som kommuneloven forutsetter, og om man klarer å avsette midler til å øke den fremtidige handlefrihet. Samtidig er begrepet misvisende ved at det vil skjule hvor mye av dette som er låst/knyttet til øremerkede midler, og dermed uansett ikke kan disponeres fritt. Generelt er det anbefalt at en kommune over tid bør ha et netto driftsresultat på ca 3% av driftsinntektene, hvilket for Balsfjord ville tilsvart ca kr 9,5 mill. Netto driftsresultat på kr 6,4 mill må betegnes som svakt særlig tatt i betraktning unormalt stor momskompensasjon fra investeringssiden. Denne var på kr 12,8 mill. 1 Resultatbegrepene i tabell 2 samsvarer med de obligatoriske oversikter i regnskapsdokumentets vedlegg nr 3. Resultatbegrepene brutto driftsresultat og netto driftsresultat vil der avvike fra økonomiplan -12 fordi overføringer fra driftsregnskap til kapitalregnskap samt avsetning/bruk av fond i regnskapsdokumentets vedlegg nr 3 settes opp etter netto driftsresultat, men de i økonomiplanens oversikt i flere tilfeller er budsjettert pr rammeområde. 9

11 Tabell 2: Driftsregnskapet (løpende priser kr) Statlige rammeoverføringer Netto skatteinntekter Andre driftsinntekter = Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter = Brutto driftsresultat Renteutgifter Renteinntekter Avdrag på lån Mottatte avdrag utlån Kalk. renter og avskr = Netto driftsresultat Overf til kapitalregnskapet Dekning tidl år underskudd 164 Avsatt avsetninger Bruk av avsetninger Årets resultat Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter Ut fra tabell 2 ovenfor så har driftsutgiftene øket med kr 23,3 mill fra 2007 til. Den vesentlige del av dette knyttes dels til at kr 13,6 mill i økte lønnsutgifter (netto økte lønnsutgifter er 11,7 mill, jfr nedenfor), og dels til at rente og avdragsutgifter er økt med kr 6,7 mill (netto renter avdrag, dvs fratrukket renteinntekter og rentekompensasjon er kr 4,7 mill). Normalt sett vil det være en økning i driftsinntekter som følge av at de frie inntekter årlig oppjusteres tilsvarende lønns- og prisvekst, økte refusjoner relatert til sykefravær etc. Spesielt for er imidlertid stor økning i momskompensasjon (defineres som driftsinntekt ) fra investeringssiden, spesielt pga. ny Storsteinnes skole. Samlet momskompensasjon fra investeringssiden er i på kr 12,8 mill, mot kr 3,0 i Figur 3: Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter (løpende priser kr) kr Driftsinntekter Driftsutgifter

12 Kommunens lønns- og sosiale utgifter Kommunens netto lønnsutgifter har økt med kr 11,7 mill (6,2%) kr fra 2007 til. Økningen skyldes i hovedsak et relativt tungt lønnsoppgjør (5,4%). Det store avviket mellom faktiske og budsjetterte vikarutgifter må sees i sammenheng med refusjonspostene. Avviket mellom budsjett/regnskap på netto lønnsutgifter kan dels sees i sammenheng med avvik på enkelte rammeområder, og dels i sammenheng med eksterne tilskudd/finansiering på de enkelte rammeområder. Tabell 3: Kommunens lønnsutgifter 1000 kr) Tekst 2007 Rev. budsjett Avvik Fastlønn Vikarer Andre lønnsutgifter Sosiale utgifter Brutto lønnsutgifter Refusjon sykelønn Refusjon fødselslønn Refusjon feriepenger Andre refusjoner Netto lønnsutgifter Renter, avdrag og lånegjeld Rente- og avdragsbelastningen avhenger dels av rentenivå og dels av størrelsen på lånegjeld. Rentenivået har hatt en vesentlig økning de seinere år. Den flytende lånerenten lå i 2004 og 2005 stort sett lå mellom 2-2,5 %, og økte så gradvis opp til et gjennomsnittsnivå på ca 4,5%-poeng for 2007 og på ca 6,4% for. Parallelt med stigende rentenivå er også selve lånegjelden øket slik det fremkommer av tabell 5 nedenfor. Samtidig som rentenivået øker er det imidlertid også en økning i rentekompensasjon fra Husbanken relatert til de ordninger kommunen har kommet innunder (skoleanlegg, omsorgsboliger mv). Hvis man tar utgangspunkt i rente- og avdragskostnadene, tar med økte renteinntekter samt kompensasjonsordninga fra Husbanken, så får man synliggjort den reelle endringen i rente- og avdrag. Som det fremkommer i figur 4 nedenfor har det vært en formidabel økning fra kr 9,2 mill i 2005 til kr 19,1 mill i. Økningen fra 2007 til var kr 4,7 mill. Årsak til økningen er dels stigende rentenivå og dels økt lånegjeld. 11

13 Figur 4: Utviklingen i netto renter og avdrag fratrukket rentekompensasjon (1000 kr) kr I hovedsak er investeringene lånefinansiert. I oversteg låneopptak til nye investeringer størrelsen på avdragene, slik at netto lånegjeld økte med kr 43,8 mill til kr 278,6 mill. Av denne økningen er kr 38,0 mill relatert til låneopptak Storsteinnes skole, mens resterende er knyttet til øvrige prosjekter. Figur 5 nedenfor viser gjeldsgraden til Balsfjord kommune. Gjeldsgraden er langsiktig gjeld i forhold til driftsinntektene. Denne er øket noe fra forrige år, til 88 % ved utgangen av. Figur 5: Langsiktig gjeld i forhold til driftsinntekter. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Driftsinntekter Langsiktig gjeld Ofte vurderes størrelsen på kommunens langsiktige lånegjeld opp mot innbyggertall. Lånegjelda pr innbygger var pr høyere enn snittet for landet, men noe lavere enn snittet for Troms. Kostratall for er ikke klare, men hovedbildet vil formodentlig være at vi pr vil ligge like i underkant av snittet for fylket, og iløpet av 2009 komme i det øvre sjiktet. 12

14 Investeringsregnskapet Brutto utgifter i investeringsregnskapet for er kr 69,2 mill, og består av en rekke enkeltprosjekter. De største utgiftene var kr 46,6 mill på Storsteinnes skole, kr 4,8 mill vegkryss Stormoen, kr 3,8 mill Industriområde Stormoen, kr 4,2 mill oppbygging Laksvatn eldresenter, kr 2,0 mill Nordkjosbotn stadion, kr 1,6 mill Skifting vindu St.nes helsesenter, kr 1,5 mill utvidelse tomt metall og gjenvinning, kr 1,4 mill Psykiatribolig Petersborgveien. Tabell 4: Investeringsregnskapet (løpende priser kr) Brutto investeringsinntekter Brutto investeringsutgifter Utlån og kjøp av aksjer Fordelte utgifter Ekstraord. avdrag på lån Avsetninger Sum finansieringsbehov Finansiering: Bruk av lån Mottatte avdrag utlån og aksjesalg Bruk av tidligere avsetninger Bruk av bundne fond Bruk av tidl. Års mindreforbruk Bruk av midler fra drift Sum finansiering Udekket (manglende finansiering) Investeringsregnskapet gjøres opp med udekket finansiering på 4,5 mill. Av dette forklares kr 2,5 mill med at låneopptaket til Storsteinnes skole var på etterskudd 2, og kr 2,0 mill av de momskompensasjonsinntekter som var budsjettert til finansiering av prosjektet ihht. regnskapsreglene medgikk i driftsregnskapet for å unngå regnskapsmessig merforbruk. Sistnevnte forhold innebærer en reell manglende finansiering i investeringsregnskapet på kr 2,0 mill, som må dekkes opp seinere, f.eks med økt låneopptak. Når det gjelder det reelle merforbruk på prosjektene, ble dette på kr 1,1 mill slik det fremkommer i regnskapsdokumentets note nr 2. Dette finansieres opp med merinntekter i kapitalregnskapet (tomteog boligsalg), inntekter som alternativt kunne vært brukt til reduksjon lånegjeld eller nye prosjekter. 2 låneopptaket til Storsteinnes skole var på etterskudd i forhold til kostnaden som er med i regnskapet. På utgiftssiden i regnskapet er alle innkomne fakturaer pr utgiftsført, mens låneopptaket har skjedd løpende og tilpasset faktisk utbetalingsdato. Låneopptaket ble således på etterskudd i forhold til årsregnskapet, hvilket medførte at man pr manglet finansiering på kr 2,5 mill, jfr note nr 2 i årsregnskapet. 13

15 Balanseregnskapet Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Tabell 5: Balanseregnskapet (Løpende priser kr) EIENDELER Omløpsmidler Kasse, postgiro, bank Fordringer Premieavvik Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer Pensjonsmidler Langsiktig utlån Faste eiendeler Sum anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsmidler Sum gjeld Egenkapital Fond Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Økning i fordringer skyldes hovedsakelig tilgodehavender moms relatert til investeringssiden, og fordring på tilskudd ressurskrevende tjenester. Økningen i kortsiktig gjeld skyldes i hovedsak leverandørgjeld, dvs. regninger som ved årsavslutningen er utgiftsført i regnskapet men (ut fra forfallsdato) ikke betalt. Verdt å merke seg er at den mest likvide delen av omløpsmidlene øker mindre enn økning i kortsiktig gjeld, en indikasjon på dårligere likviditet. Kommunens balanseregnskap gir grunnlag for å komme fram til ulike nøkkeltall. Tabell 6 nedenfor viser endringer i kommunens (korrigerte) arbeidskapital og likviditetsgrad 1 og 2. Disse gir et inntrykk av kommunens evne til å innfri løpende forpliktelser. Tabell 6: Likviditet (løpende priser kr) Endring korrigert arbeidskapital* Likviditetsgrad 1 1,0 1,2 1,1 1,5 Likviditetsgrad 2 0,6 0,7 0,8 1,1 *Korrigert for endring ubrukte lånemidler. Negativt tall betyr her økning i arbeidskapitalen, positivt tall betyr redusert arbeidskapital. Tall for er korrigert for periodiseringsendring tilskudd ressurskrevende tjenester. Arbeidskapitalen kan defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, korrigert for ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er blitt noe forverret iløpet av. Likviditetsgrad 1 er her omløpsmidler sett mot kortsiktig gjeld. Anbefalt nivå er større enn 2, Denne er nå 1,0 mot 1,2 ett år tidligere. Likviditetsgrad 2 er her kassebeholdning målt mot kortsiktig gjeld. Anbefalt nivå er større enn 1. Denne indikatoren er gått nå 0,6 mot 0,7 ett år tidligere. Dette er indikasjoner på at likviditeten er noe forverret. 14

16 I praksis merkes den litt anstrengte likviditetssituasjonen ved at det tidvis er lite penger i banken etter de månentlige lønnskjøringer, og man må passe på at det til enhver tid står lånemidler klar til å dekke lånefinansierte prosjekter. Kassakreditt har ikke vært tatt i bruk. Garantiansvar Kommunens garantiansvar (ekskl Ryaforbindelsen) er på kr 5,99 mill pr Dette er 0,5 mill lavere enn året før. Det har vært gitt ny garanti på kr 250 til Storsteinnes idrettslag (k-sak 4/) og på kr 492 til Nordkjosbotn idrettslag (k-sak 99/). Samtidig er de gamle garantier redusert ettersom de instansene kommunen garanterer ovenfor har betalt ned sin gjeld. Garantiansvaret ovenfor Ryaforbindelsen AS på kr 4,0 mill (k-sak 101/2007) er pr dato ikke aktivert. Skattedekningsgraden Nedenfor er det synliggjort hvor stor kommunens driftsutgifter (ekskl. avskrivinger og renter/avdrag) som dekkes av skatte- og rammetilskudd. Dess lavere skattedekningsgrad dess mer avhengig er kommunen av andre inntekter. Skatteinntektene er her inklusive eiendomsskatt. Verdt å merke seg er at dekningsgraden er redusert fra året før, hvilket kan sees i sammenheng med økt bruk av momskompensasjon av investeringer til drift og økte øremerka tilskudd. Tabell 7: Skattedekningsgraden (løpende priser kr) Brutto utgifter ekskl. avskrivinger og renter/avdrag Skatt (inkl eiendomsskatt) Rammetilskudd Sum frie inntekter Skattedekningsgrad 32,0 % 32,6 % 30,0 % 30,2 % Dekn.grad rammetilskudd 43,1 % 45,4 % 47,1 % 43,7 % Dekn.grad frie inntekter 75,0 % 78,0 % 77,1 % 74,0 % De frie inntektene fikk for øvrig et negativt avvik på 1,3 mill i (mindreinntekt). I utgangspunktet var det tidlig på året (bla. 1.tertialrapport) forventa noe større avvik, men skatteinngangen til kommunesektoren ble til slutt større enn forutsatt utover året (ifbm revidert nasjonalbudsjett i mai og statsbudsjett i oktober). Dermed medførte inntektsutjevningen påfyll også til Balsfjord. HMS Ivaretakelse av HMS-arbeidet er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidet utføres ute på enhetene, og administrasjonens medvirkning her er at man organiserer HMSkurs for verneombud. Det planlegges slikt kurs våren HMS-arbeidet er viktig i forhold til arbeidsmiljøet og bør derfor bli satt ennå større fokus på. Det bør satses på bl.a. bedre opplæring, og her kan Lyngenfjord Bedriftshelsetjeneste være aktuell som samarbeidspartner. Balsfjord kommune er i dag medlem ved denne tjenesten. Likestillingsarbeide Likestillingslovens 1a pålegger arbeidsgiver å ivareta likestilling mellom kjønnene gjennom en aktivitets- og redegjørelsesplikt. Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det 15

17 skal også redegjøres for tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven. Balsfjord kommune har pr i dag ingen konkrete tiltak hva gjelder likestilling. Man er imidlertid i gang med planlagte opplegg i forhold til uønsket deltid samt personalpolitiske satsinger hva gjelder seniortiltak. Spesielt innen sektor barnehage og helse/omsorg er størstedelen av de ansatte kvinner. Her er man i rekrutteringssammenheng bevisst på og få mannlige søkere til ledige stillinger. Sykefravær I 2004 inngikk Balsfjord kommune IA avtalen og målet var da å få redusert sykefraværet. På denne tiden var sykefraværet på ca %. Dette har blitt redusert i årene etter. Det legemeldte sykefraværet fra NAV for viser at Balsfjord kommune har 7.52 % (snitt kvartal). Dette er en liten økning fra 2007, hvor sykefraværet totalt var på 7.12%, men målet er fremdeles å få ned dette. Når det så gjelder egenmeldt sykefravær for så har en nå fått en rapport som sier at egenmeldt sykefravær for hele kommunen ligger på %. Da vi ikke har noe sammenligningsgrunnlag fra tidligere er det vanskelig å kommentere dette, utenom at det er høyt. Det jobbes godt med sykefraværet på enhetene, og enkelte har veldig lavt fravær. Sykefraværet kan tas ut på enhetsnivå dersom det er ønskelig. Fra KLP har vi fått tall som viser at Balsfjord kommune har 10 personer som mottar uføretrygd, av disse er det 6 som har 100 %, de andre har prosentvis trygd. Statens Pensjonskasse har vært kontaktet om det samme, men herfra har det ikke kommet noen tall. Avsluttende kommentar Dersom man tar utgangspunkt i hvordan kommunens økonomi ideelt sett burde vært, er det mange forhold å sette fingeren på. Man ser over år at driftsregnskapet ikke gir handlingsrom. Dette være seg avsetninger til disposisjonsfond eller reell egenkapital 3 til investeringssiden. Tvert imot har investeringssiden over en rekke år bidratt til å holde drifta oppe. Dersom man tar utgangspunkt i situasjonen slik status var reint faktisk ved begynnelsen av budsjettåret, blir utgangspunktet et annet. I kommunestyresak rapport om iverksetting av budsjettvedtak vår (k-sak 08/34 behandlet 20.2.) var det presentert et bilde med et sannsynlig avvik på kr 7,5 mill på rammeområdene. Dette etter en gjennomgang av innsparingsmål og andre usikkerhetsmoment i budsjettet, og hvor mye av disse man vurderte som realistisk å kunne ta inn. Ved 1.tertialrapport (k-sak 08/83 behandlet 18.6.) ble det for den samlede kommuneøkonomi skissert et sannsynlig avvik på 12,7 mill. I september vedtok kommunestyret innsparingskrav på til sammen 2,1 mill på rammeområdene (k-sak 08/110 behandlet ). Ved 2.tertialrapport var så en del forutsetninger endret, og det ble samlet skissert et sannsynlig avvik på kr 7,6 mill (av dette var for øvrig om lag kr 6,0 mill relatert til rammeområdene). Årsregnskapet viser et avvik på rammeområdene på kr 8,4 mill. På enkelte rammeområder er avviket vesentlig større enn skissert gjennom rapporteringene. På de fleste rammeområder holder man budsjettet eller har merforbruk i tråd med det som har vært meldt tidligere, og noen (få) steder er resultatet bedre enn meldt. 3 Med reell egenkapital menes her bidrag fra driftsregnskapet utover det som genereres av momskompensasjon fra investeringsregnskapet. I var det budsjettert med 5,4 mill av momskompensasjon fra investeringssiden inn i ordinær drift. I tillegg gikk det som følge merforbruket gikk ytterligere 2,0 mill inn i drifta (se note 2 i årsregnskapet). 16

18 Driftsregnskapet samlet viser et merforbruk på kr 4,1 mill. Driftsregnskapet gjøres så opp i regnskapsmessig balanse ved at man ikke foretar budsjettert avsetning til disposisjonsfond (1,9 mill) samt utelater deler av budsjettert overføring til investeringsregnskapet. At det samlende merforbruket på driftsregnskapet ble mindre enn forutsatt tidligere på året skyldes i det vesentlige merinntekter relatert til ressurskrevende tjenester og mindreutgifter renter/avdrag. Dersom man vurderer årsresultatet opp mot den vedtatte økonomiplan er det flere momenter som er relevante. I tillegg til at man må vurdere merforbruket på enkelte enheter opp mot økonomiplanens forutsetninger, vil den siste tids nedgang i rentenivå samt merinntekter for ressurskrevende tjenester være betydelige faktorer. 17

19 Ordfører og folkevalgte organ Innledning/ansvarsområde Ordføreren er kommunens øverste politiske leder og representerer Balsfjord kommune utad. Ordføreren er kommunens juridiske person. Kommunestyret, Formannskapet, Administrasjonsstyre, og Kontrollutvalget utgjør de formelle politiske organ i kommunen. I tillegg ble i opprettet Planutvalg (k-sak 08/70). I tillegg har kommunen følgende andre folkevalgte organ: Eldrerådet, Ungdomsrådet, Brukerrådet, Skatteutvalget og Skattetakstnemnda. Avvik mellom budsjett og regnskap 2007 Rev. Budsjett 1000 kr Utgift Inntekt Netto utgift et viser samlet en liten nettobesparelse i forhold til budsjettet, i hovedsak relatert til mindreforbruk på planutvalget. Personellressurser Det er ikke øremerket eget personell for å ivareta ordfører eller folkevalgte organ. Funksjoner som møtesekretær, arkivtjeneste, sentralbord- og skrankepersonale er imidlertid tilgjengelig. Kommunestyret, formannskapet, planutvalget og administrasjonsstyret har møtesekretær tilgjengelig. De øvrige komiteene administreres av enten ordfører eller rådmann (eller den denne bemyndiger), men de må ofte ivareta møtesekretærfunksjoner selv. Aktivitet/tjenesteyting Kommunestyret har avholdt 7 møter i og behandlet 155 saker, mot henholdsvis 7 og 146 året før. Formannskapet har avholdt 18 møter og behandlet i alt 170 saker i, mot henholdsvis 16 og 174 året før. Planutvalget har avholdt 6 møter og behandlet 71 saker. Avvik 18

20 Rådmannen og rådmannens støttegruppe Innledning/ansvarsområde Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, og har ansvar for den helhetlige forvaltning av kommunale tjenester, inkludert koordinering av overordnede planer og tverrfaglige utredninger. Rådmannen er ansvarlig for forsvarlig saksutredning og iverksettelse av politiske vedtak. Kommunalsjefene utgjør sammen med rådmannen kommunens topplederteam og er ikke et hierarkisk ledd mellom rådmann og enhetene. I tillegg representerer kommunalsjefene kommunen som faglig eier av de ulike tjenestesektorene. Avvik mellom budsjett og regnskap 1000 kr 2007 Rev. Budsjett Avvik * Utgift Inntekt Netto utgift *positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift -510 Budsjettavvik/besparelse er en følge av at bevilgning på til kommuneplan Nordkjosbotn ikke er iverksatt. Innsparingsmål på til sammen er for øvrig dekket gjennom sykefravær i rådmannsstilling. Personellressurser Personellgruppen består av: - rådmann - kommunalsjef kultur/oppvekst - kommunalsjef helse/sosial/omsorg - seniorrådgiver - 2 personalrådgiverstillinger - 2 økonomirådgiverstillinger Stilling som rådgiver vekst- og utvikling lå opprinnelig inne i budsjett, men ble tatt ut ved 1.tertialrapport, og er permanent ute fra Sykefravær i rådmannsstilling store deler av året ble håndtert ved at seniorrådgiver og kommunalsjef kultur/oppvekst i ulike perioder var konstituert i stillingen. Seniorrådgiver har for øvrig ivaretatt saker i forbindelse med næring og arealplanlegging. Aktivitet/tjenesteyting Rådmannens støttegruppe gir støtte til enhetslederne innen fagområdene økonomi og personal, opplæring gjennom interne kurs i arbeidsgiver-/lederrollen for enhetslederne, overordna saksbehandling og utredning, koordinering av tjenesteproduksjonen og oppfølging av avvik gjennom samarbeid i forhold til statlige tilsynsmyndigheter og kommunerevisjonen. Fremtidige utfordringer/satsingsområder Fortsatt vil imidlertid den største utfordringen bli å lede kommunen gjennom svært vanskelige omstillinger for tilpasning til bærekraftig økonomisk nivå og samtidig opprettholde fokus på vekst og utvikling av kommunen. 19

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida Utsnitt fra sansehagen på Balsfjord Bo og Servicesenter 25.mars 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hovedoversikt drift... 4 Analyse... 6 Ordfører og folkevalgte organ...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer