Balsfjord kommune - for framtida

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balsfjord kommune - for framtida"

Transkript

1 Balsfjord kommune - for framtida 30.mars 2009

2 1

3 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedoversikt drift... 5 Analyse... 8 Ordfører og folkevalgte organ Rådmannen og rådmannens støttegruppe Økonomikontoret Interntjenesten Nærings og forvaltning Brann og redning Fellesutgifter sentraladm Laksvatn Oppvekstsenter Nordkjosbotn skole og SFO Storsteinnes skole, SFO og Voksenopplæring Sand skole Malangseidet skole/barnehage/sfo Fellesutgifter grunnskole, SFO og Voksenopplæring Storsteinnes og Fuglelia barnehager Meistervik Barnehage Nordkjosbotn Barnehage Hamnvåg barnehage Skrållan Barnehage Fellesutgifter barnehage Hjemmetjenesten Laksvatn Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Omsorgsregion Malangen Balsfjord Bo og servicesenter Boenhet Storsteinnes NAV- Sosialtjenesten Barnevern Lege og miljørettet helsevern Ergo-/ og fysioterapitjenesten Helsesøster/jordmortjenesten Psykiatri og ReHabilitering Balsfjord Folkebibliotek Kulturskolen Byggforvaltningen Balsfjord kommunalteknikk KF Vedlegg: Investeringsprosjekt: Nye Storsteinnes skole

4 3

5 Forord Rådmannen legger med dette frem årsmeldingen for. Årsmeldingen gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av kommunen i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap for administrasjonen og politikerne, både for evaluering av årets arbeide og for å høste erfaringer til veien videre. I forhold til næringsutvikling ser man flere positive trekk. Etableringen av betongelementfabrikken Element Nor på Stormoen pågikk også i, og isoporkassefabrikant Bewi Polar arbeider ut fra å starte opp produksjon på Nordkjosbotn høsten Også andre store aktører vært i kontakt med kommunen i forhold til mulige næringsetableringer. Folketallet gikk ned 32 personer. Desto viktigere er det for kommunen å ha fokus på vekst og utvikling for å legge best mulig til rette for en positiv utvikling. Økonomien var også i en stor utfordring. Tidlig på året ble det gjennom kommunestyresak 08/34 rapport om iverksetting av budsjettvedtak vår gjort en gjennomgang av innsparingsmål og andre usikkerhetsmoment i budsjettet. Etter vurdering av hvor mye man vurderte som realistisk å kunne ta inn, ble det presentert et bilde med et betydelig merforbruk. Etter dette var det vanskelige og tunge tak både på den politiske arena, i administrasjonen og hos enhetene. Det endte med et avvik (merforbruk) på 8,4 mill på rammeområdene. På driftregnskapet samlet ble det et merforbruk på 4,1 mill, som imidlertid gjøres opp i regnskapsmessig balanse ved at man ikke foretar budsjettert avsetning til disposisjonsfond samt utelater deler av budsjettert overføring til investeringsregnskapet. Selv om mange rammeområder i 2009 har et budsjett som retter opp mange av de skjevheter som lå inne i, og dermed gjør saken noe lettere, er det uansett nødvendig med tettere oppfølging fra rådmannens side. I forhold til et litt mer langsiktig perspektiv vil rådmannen søke om skjønnsmidler for et ettårig prosjekt som skal kartlegging, analysere og komme med forslag til omstilling/ kostnadsreduksjoner. Til tross for dette presset er det generelt rimelig god kvalitet på tjenesteytingen. Man ser imidlertid et behov for styringsredskaper som i større grad setter fokus på kvalitet og innhold. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke alle kommunens ansatte for den store innsats som er lagt ned for å gi det mangfold av tjenester som ytes. Leseren overlates med dette til å sette seg inn i detaljene som følger videre i dokumentet. 4

6 Hovedoversikt drift 1000 kr Revidert bud. Avvik Rammeområde Politisk Styrings-/folkev.organer Utgift Inntekt Nettoutgift Rådmannen m/ støttegruppe Utgift Inntekt Nettoutgift Økonomikontoret Utgift Inntekt Nettoutgift Interntjenesten og ekspedisjon* Utgift Inntekt Nettoutgift Næring og forvaltnings service* Utgift Inntekt Nettoutgift Brann og redning Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutgifter sentraladm Utgift Inntekt Nettoutgift Laksvatn Oppvekstsenter Utgift Inntekt Nettoutgift Nordkjosbotn skole og SFO Utgift Inntekt Nettoutgift Storsteinnes skole, SFO Utgift Inntekt Nettoutgift Sand skole Utgift Inntekt Nettoutgift Malangseidet skole og SFO Utgift Inntekt Nettoutgift Ikke-fordelt Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutg. skole, SFO og voksenoppl. Utgift Inntekt Nettoutgift Storsteinnes barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Meistervik barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Nordkjosbotn barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Hamnvåg barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Skrållan barnehage Utgift Inntekt Nettoutgift Fellesutgifter barnehager Utgift Inntekt Nettoutgift Hjemmetjenesten Laksvatn Utgift Inntekt Nettoutgift Hjemmetjenesten Nordkjosbotn Utgift Inntekt Nettoutgift Omsorgsregion Malangen Utgift Inntekt Nettoutgift Balsfjord Bo og servicesenter Utgift Inntekt Nettoutgift

7 1000 kr Revidert bud. Avvik Rammeområde Botilbud Storsteinnes Utgift Inntekt Nettoutgift NAV/Sosial Utgift Inntekt Nettoutgift X Barnevern Lege og miljørettet helsevern Utgift Inntekt Nettoutgift Ergo- og fysioterapitjenesten Utgift Inntekt Nettoutgift Helsesøstertjenesten Utgift Inntekt Nettoutgift Psykiatri og rehabilitering Utgift Inntekt Nettoutgift Folkebibliotek Utgift Inntekt Nettoutgift Kulturskolen Utgift Inntekt Nettoutgift Byggeforvaltning Utgift Inntekt Nettoutgift B. Sum rammer Nettoutgift Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Psykiatritilskudd Tilskudd ressurskrevende brukere Rentekompensasjon C. Sum inntekter (ekskl renter) D. BRUTTO DRIFTSRESULTAT* (=C+B) Renteutgifter Renteinntekter Avdragsutgifter Motatte avdrag på lån VAR E. Netto renter og avdrag F. Korreksjon avskrivinger* Korreksjonslinje mot regnskapsdokument**: G. NETTO DRIFTSRESULTAT (=D+E+F) disponert slik: Bruk avsetninger: Bruk av udisp fra tidligere år Bruk av disp.fond Bruk bundne fond Sum bruk avsetninger: Avsetninger: Overført til investeringsbudsjett Avsatt til dekning tid.års undersk Avsatt til disp.fond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Til inndekning seinere år (merforbruk) Merknader: * Avskrivinger ble tom 2006 regnskapsført pr rammeområde. Fra 2007 er det holdt utenom rammeområdene. ** I vedtatt internstyringsdokumenter/oppsett er avsetninger/bruk til fond og overføringer til investering ført pr rammeområde. I årsregnskapsdokumentets hovedoversikter, vedlegg 3 er disse størrelsene holdt utenom rammeområdene. 6

8 7

9 Analyse Befolkningsutvikling Endringer i folketallet deles ofte inn i to hovedgrupper: fødselsoverskudd og flyttebalanse. Fødselsoverskudd er antall fødte fratrukket antall døde, mens flyttebalansen er netto av antall innflyttinger og utflyttinger. Av tabellen og figurene nedenfor ser man utviklingen de siste 14 årene. Tendensen for perioden under ett er tydelig nedadgående, med negative fødselsoverskudd og negativ flyttebalanse de fleste årene. Trenden er færre personer i yrkesaktiv alder, og noe færre barn og noe flere eldre. Etter et par år med stabilisering i , har det vært befolkningsnedgang i 2007 og. I var befolkningsnedgangen 32 personer. For øvrig var omtrent like mye av nedgangen relatert til hhv. negativt fødselsoverskudd og negativ flyttebalanse. Tabell 1: Befolkningsutvikling År Fødte Døde Innflyttede Utflyttede Folketilvekst Folketall 31/ Figur 1: Befolkning pr 31/12 i perioden (kilde:ssb) År 8

10 Figur 2: Folkemengdens bevegelse (Kilde:SSB) 40 Fødselsoverskudd Flyttebalanse Folketilvekst År Driftsregnskapet Tabellen nedenfor viser de løpende driftsinntekter og driftsutgifter for de fire siste årene. Ut fra disse er det satt opp tre resultatnivåer 1 ; brutto driftsresultat, netto driftsresultat og regnskapsmessig over/underskudd. Balsfjord kommune har i driftsregnskapet for et regnskapsmessig resultat i balanse (kr 0). Dette resultatet er imidlertid etter driftsregnskapet er saldert, dels med at forutsatte overføringer fra driftsregnskapet til kapitalregnskapet ikke gjennomføres (kr 2,0 mill), og dels at budsjettert avsetning til disposisjonsfond (kr 1,9 mill) ikke realiseres, samt en mindre justering mot fond. Det regnskapsmessige resultat før disse salderingene er mer interessant, og viser et merforbruk på kr 4,1 mill.(jfr note nr 2 i ). Dersom man ser det samlede merforbruket i driftsregnskapet på kr 4,1 mill opp mot merforbruket på rammeområdene som ble kr 8,4 mill, så forklares differansen i hovedsak ved at økte tilskudd ressurskrevende tjenester og mindreutgifter på rente/ avdrag. I forhold til resultatet vises det for øvrig til den avsluttende kommentar nedenfor i analysedelen, hvor det trekkes opp et bredere perspektiv. Brutto driftsresultat er lite interessant som parameter fordi det ikke er korrigert for avskrivninger, ikke hensyntar rente- og avdragskostnader, og ikke hensyntar planlagt bruk at midler avsatt tidligere år. Netto driftsresultat brukes imidlertid ofte som hovedindikator for økonomisk balanse da dette gir en indikasjon på om kommunen oppfyller de krav som kommuneloven forutsetter, og om man klarer å avsette midler til å øke den fremtidige handlefrihet. Samtidig er begrepet misvisende ved at det vil skjule hvor mye av dette som er låst/knyttet til øremerkede midler, og dermed uansett ikke kan disponeres fritt. Generelt er det anbefalt at en kommune over tid bør ha et netto driftsresultat på ca 3% av driftsinntektene, hvilket for Balsfjord ville tilsvart ca kr 9,5 mill. Netto driftsresultat på kr 6,4 mill må betegnes som svakt særlig tatt i betraktning unormalt stor momskompensasjon fra investeringssiden. Denne var på kr 12,8 mill. 1 Resultatbegrepene i tabell 2 samsvarer med de obligatoriske oversikter i regnskapsdokumentets vedlegg nr 3. Resultatbegrepene brutto driftsresultat og netto driftsresultat vil der avvike fra økonomiplan -12 fordi overføringer fra driftsregnskap til kapitalregnskap samt avsetning/bruk av fond i regnskapsdokumentets vedlegg nr 3 settes opp etter netto driftsresultat, men de i økonomiplanens oversikt i flere tilfeller er budsjettert pr rammeområde. 9

11 Tabell 2: Driftsregnskapet (løpende priser kr) Statlige rammeoverføringer Netto skatteinntekter Andre driftsinntekter = Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter = Brutto driftsresultat Renteutgifter Renteinntekter Avdrag på lån Mottatte avdrag utlån Kalk. renter og avskr = Netto driftsresultat Overf til kapitalregnskapet Dekning tidl år underskudd 164 Avsatt avsetninger Bruk av avsetninger Årets resultat Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter Ut fra tabell 2 ovenfor så har driftsutgiftene øket med kr 23,3 mill fra 2007 til. Den vesentlige del av dette knyttes dels til at kr 13,6 mill i økte lønnsutgifter (netto økte lønnsutgifter er 11,7 mill, jfr nedenfor), og dels til at rente og avdragsutgifter er økt med kr 6,7 mill (netto renter avdrag, dvs fratrukket renteinntekter og rentekompensasjon er kr 4,7 mill). Normalt sett vil det være en økning i driftsinntekter som følge av at de frie inntekter årlig oppjusteres tilsvarende lønns- og prisvekst, økte refusjoner relatert til sykefravær etc. Spesielt for er imidlertid stor økning i momskompensasjon (defineres som driftsinntekt ) fra investeringssiden, spesielt pga. ny Storsteinnes skole. Samlet momskompensasjon fra investeringssiden er i på kr 12,8 mill, mot kr 3,0 i Figur 3: Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter (løpende priser kr) kr Driftsinntekter Driftsutgifter

12 Kommunens lønns- og sosiale utgifter Kommunens netto lønnsutgifter har økt med kr 11,7 mill (6,2%) kr fra 2007 til. Økningen skyldes i hovedsak et relativt tungt lønnsoppgjør (5,4%). Det store avviket mellom faktiske og budsjetterte vikarutgifter må sees i sammenheng med refusjonspostene. Avviket mellom budsjett/regnskap på netto lønnsutgifter kan dels sees i sammenheng med avvik på enkelte rammeområder, og dels i sammenheng med eksterne tilskudd/finansiering på de enkelte rammeområder. Tabell 3: Kommunens lønnsutgifter 1000 kr) Tekst 2007 Rev. budsjett Avvik Fastlønn Vikarer Andre lønnsutgifter Sosiale utgifter Brutto lønnsutgifter Refusjon sykelønn Refusjon fødselslønn Refusjon feriepenger Andre refusjoner Netto lønnsutgifter Renter, avdrag og lånegjeld Rente- og avdragsbelastningen avhenger dels av rentenivå og dels av størrelsen på lånegjeld. Rentenivået har hatt en vesentlig økning de seinere år. Den flytende lånerenten lå i 2004 og 2005 stort sett lå mellom 2-2,5 %, og økte så gradvis opp til et gjennomsnittsnivå på ca 4,5%-poeng for 2007 og på ca 6,4% for. Parallelt med stigende rentenivå er også selve lånegjelden øket slik det fremkommer av tabell 5 nedenfor. Samtidig som rentenivået øker er det imidlertid også en økning i rentekompensasjon fra Husbanken relatert til de ordninger kommunen har kommet innunder (skoleanlegg, omsorgsboliger mv). Hvis man tar utgangspunkt i rente- og avdragskostnadene, tar med økte renteinntekter samt kompensasjonsordninga fra Husbanken, så får man synliggjort den reelle endringen i rente- og avdrag. Som det fremkommer i figur 4 nedenfor har det vært en formidabel økning fra kr 9,2 mill i 2005 til kr 19,1 mill i. Økningen fra 2007 til var kr 4,7 mill. Årsak til økningen er dels stigende rentenivå og dels økt lånegjeld. 11

13 Figur 4: Utviklingen i netto renter og avdrag fratrukket rentekompensasjon (1000 kr) kr I hovedsak er investeringene lånefinansiert. I oversteg låneopptak til nye investeringer størrelsen på avdragene, slik at netto lånegjeld økte med kr 43,8 mill til kr 278,6 mill. Av denne økningen er kr 38,0 mill relatert til låneopptak Storsteinnes skole, mens resterende er knyttet til øvrige prosjekter. Figur 5 nedenfor viser gjeldsgraden til Balsfjord kommune. Gjeldsgraden er langsiktig gjeld i forhold til driftsinntektene. Denne er øket noe fra forrige år, til 88 % ved utgangen av. Figur 5: Langsiktig gjeld i forhold til driftsinntekter. 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Driftsinntekter Langsiktig gjeld Ofte vurderes størrelsen på kommunens langsiktige lånegjeld opp mot innbyggertall. Lånegjelda pr innbygger var pr høyere enn snittet for landet, men noe lavere enn snittet for Troms. Kostratall for er ikke klare, men hovedbildet vil formodentlig være at vi pr vil ligge like i underkant av snittet for fylket, og iløpet av 2009 komme i det øvre sjiktet. 12

14 Investeringsregnskapet Brutto utgifter i investeringsregnskapet for er kr 69,2 mill, og består av en rekke enkeltprosjekter. De største utgiftene var kr 46,6 mill på Storsteinnes skole, kr 4,8 mill vegkryss Stormoen, kr 3,8 mill Industriområde Stormoen, kr 4,2 mill oppbygging Laksvatn eldresenter, kr 2,0 mill Nordkjosbotn stadion, kr 1,6 mill Skifting vindu St.nes helsesenter, kr 1,5 mill utvidelse tomt metall og gjenvinning, kr 1,4 mill Psykiatribolig Petersborgveien. Tabell 4: Investeringsregnskapet (løpende priser kr) Brutto investeringsinntekter Brutto investeringsutgifter Utlån og kjøp av aksjer Fordelte utgifter Ekstraord. avdrag på lån Avsetninger Sum finansieringsbehov Finansiering: Bruk av lån Mottatte avdrag utlån og aksjesalg Bruk av tidligere avsetninger Bruk av bundne fond Bruk av tidl. Års mindreforbruk Bruk av midler fra drift Sum finansiering Udekket (manglende finansiering) Investeringsregnskapet gjøres opp med udekket finansiering på 4,5 mill. Av dette forklares kr 2,5 mill med at låneopptaket til Storsteinnes skole var på etterskudd 2, og kr 2,0 mill av de momskompensasjonsinntekter som var budsjettert til finansiering av prosjektet ihht. regnskapsreglene medgikk i driftsregnskapet for å unngå regnskapsmessig merforbruk. Sistnevnte forhold innebærer en reell manglende finansiering i investeringsregnskapet på kr 2,0 mill, som må dekkes opp seinere, f.eks med økt låneopptak. Når det gjelder det reelle merforbruk på prosjektene, ble dette på kr 1,1 mill slik det fremkommer i regnskapsdokumentets note nr 2. Dette finansieres opp med merinntekter i kapitalregnskapet (tomteog boligsalg), inntekter som alternativt kunne vært brukt til reduksjon lånegjeld eller nye prosjekter. 2 låneopptaket til Storsteinnes skole var på etterskudd i forhold til kostnaden som er med i regnskapet. På utgiftssiden i regnskapet er alle innkomne fakturaer pr utgiftsført, mens låneopptaket har skjedd løpende og tilpasset faktisk utbetalingsdato. Låneopptaket ble således på etterskudd i forhold til årsregnskapet, hvilket medførte at man pr manglet finansiering på kr 2,5 mill, jfr note nr 2 i årsregnskapet. 13

15 Balanseregnskapet Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Tabell 5: Balanseregnskapet (Løpende priser kr) EIENDELER Omløpsmidler Kasse, postgiro, bank Fordringer Premieavvik Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer Pensjonsmidler Langsiktig utlån Faste eiendeler Sum anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsmidler Sum gjeld Egenkapital Fond Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Økning i fordringer skyldes hovedsakelig tilgodehavender moms relatert til investeringssiden, og fordring på tilskudd ressurskrevende tjenester. Økningen i kortsiktig gjeld skyldes i hovedsak leverandørgjeld, dvs. regninger som ved årsavslutningen er utgiftsført i regnskapet men (ut fra forfallsdato) ikke betalt. Verdt å merke seg er at den mest likvide delen av omløpsmidlene øker mindre enn økning i kortsiktig gjeld, en indikasjon på dårligere likviditet. Kommunens balanseregnskap gir grunnlag for å komme fram til ulike nøkkeltall. Tabell 6 nedenfor viser endringer i kommunens (korrigerte) arbeidskapital og likviditetsgrad 1 og 2. Disse gir et inntrykk av kommunens evne til å innfri løpende forpliktelser. Tabell 6: Likviditet (løpende priser kr) Endring korrigert arbeidskapital* Likviditetsgrad 1 1,0 1,2 1,1 1,5 Likviditetsgrad 2 0,6 0,7 0,8 1,1 *Korrigert for endring ubrukte lånemidler. Negativt tall betyr her økning i arbeidskapitalen, positivt tall betyr redusert arbeidskapital. Tall for er korrigert for periodiseringsendring tilskudd ressurskrevende tjenester. Arbeidskapitalen kan defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, korrigert for ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er blitt noe forverret iløpet av. Likviditetsgrad 1 er her omløpsmidler sett mot kortsiktig gjeld. Anbefalt nivå er større enn 2, Denne er nå 1,0 mot 1,2 ett år tidligere. Likviditetsgrad 2 er her kassebeholdning målt mot kortsiktig gjeld. Anbefalt nivå er større enn 1. Denne indikatoren er gått nå 0,6 mot 0,7 ett år tidligere. Dette er indikasjoner på at likviditeten er noe forverret. 14

16 I praksis merkes den litt anstrengte likviditetssituasjonen ved at det tidvis er lite penger i banken etter de månentlige lønnskjøringer, og man må passe på at det til enhver tid står lånemidler klar til å dekke lånefinansierte prosjekter. Kassakreditt har ikke vært tatt i bruk. Garantiansvar Kommunens garantiansvar (ekskl Ryaforbindelsen) er på kr 5,99 mill pr Dette er 0,5 mill lavere enn året før. Det har vært gitt ny garanti på kr 250 til Storsteinnes idrettslag (k-sak 4/) og på kr 492 til Nordkjosbotn idrettslag (k-sak 99/). Samtidig er de gamle garantier redusert ettersom de instansene kommunen garanterer ovenfor har betalt ned sin gjeld. Garantiansvaret ovenfor Ryaforbindelsen AS på kr 4,0 mill (k-sak 101/2007) er pr dato ikke aktivert. Skattedekningsgraden Nedenfor er det synliggjort hvor stor kommunens driftsutgifter (ekskl. avskrivinger og renter/avdrag) som dekkes av skatte- og rammetilskudd. Dess lavere skattedekningsgrad dess mer avhengig er kommunen av andre inntekter. Skatteinntektene er her inklusive eiendomsskatt. Verdt å merke seg er at dekningsgraden er redusert fra året før, hvilket kan sees i sammenheng med økt bruk av momskompensasjon av investeringer til drift og økte øremerka tilskudd. Tabell 7: Skattedekningsgraden (løpende priser kr) Brutto utgifter ekskl. avskrivinger og renter/avdrag Skatt (inkl eiendomsskatt) Rammetilskudd Sum frie inntekter Skattedekningsgrad 32,0 % 32,6 % 30,0 % 30,2 % Dekn.grad rammetilskudd 43,1 % 45,4 % 47,1 % 43,7 % Dekn.grad frie inntekter 75,0 % 78,0 % 77,1 % 74,0 % De frie inntektene fikk for øvrig et negativt avvik på 1,3 mill i (mindreinntekt). I utgangspunktet var det tidlig på året (bla. 1.tertialrapport) forventa noe større avvik, men skatteinngangen til kommunesektoren ble til slutt større enn forutsatt utover året (ifbm revidert nasjonalbudsjett i mai og statsbudsjett i oktober). Dermed medførte inntektsutjevningen påfyll også til Balsfjord. HMS Ivaretakelse av HMS-arbeidet er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidet utføres ute på enhetene, og administrasjonens medvirkning her er at man organiserer HMSkurs for verneombud. Det planlegges slikt kurs våren HMS-arbeidet er viktig i forhold til arbeidsmiljøet og bør derfor bli satt ennå større fokus på. Det bør satses på bl.a. bedre opplæring, og her kan Lyngenfjord Bedriftshelsetjeneste være aktuell som samarbeidspartner. Balsfjord kommune er i dag medlem ved denne tjenesten. Likestillingsarbeide Likestillingslovens 1a pålegger arbeidsgiver å ivareta likestilling mellom kjønnene gjennom en aktivitets- og redegjørelsesplikt. Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det 15

17 skal også redegjøres for tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven. Balsfjord kommune har pr i dag ingen konkrete tiltak hva gjelder likestilling. Man er imidlertid i gang med planlagte opplegg i forhold til uønsket deltid samt personalpolitiske satsinger hva gjelder seniortiltak. Spesielt innen sektor barnehage og helse/omsorg er størstedelen av de ansatte kvinner. Her er man i rekrutteringssammenheng bevisst på og få mannlige søkere til ledige stillinger. Sykefravær I 2004 inngikk Balsfjord kommune IA avtalen og målet var da å få redusert sykefraværet. På denne tiden var sykefraværet på ca %. Dette har blitt redusert i årene etter. Det legemeldte sykefraværet fra NAV for viser at Balsfjord kommune har 7.52 % (snitt kvartal). Dette er en liten økning fra 2007, hvor sykefraværet totalt var på 7.12%, men målet er fremdeles å få ned dette. Når det så gjelder egenmeldt sykefravær for så har en nå fått en rapport som sier at egenmeldt sykefravær for hele kommunen ligger på %. Da vi ikke har noe sammenligningsgrunnlag fra tidligere er det vanskelig å kommentere dette, utenom at det er høyt. Det jobbes godt med sykefraværet på enhetene, og enkelte har veldig lavt fravær. Sykefraværet kan tas ut på enhetsnivå dersom det er ønskelig. Fra KLP har vi fått tall som viser at Balsfjord kommune har 10 personer som mottar uføretrygd, av disse er det 6 som har 100 %, de andre har prosentvis trygd. Statens Pensjonskasse har vært kontaktet om det samme, men herfra har det ikke kommet noen tall. Avsluttende kommentar Dersom man tar utgangspunkt i hvordan kommunens økonomi ideelt sett burde vært, er det mange forhold å sette fingeren på. Man ser over år at driftsregnskapet ikke gir handlingsrom. Dette være seg avsetninger til disposisjonsfond eller reell egenkapital 3 til investeringssiden. Tvert imot har investeringssiden over en rekke år bidratt til å holde drifta oppe. Dersom man tar utgangspunkt i situasjonen slik status var reint faktisk ved begynnelsen av budsjettåret, blir utgangspunktet et annet. I kommunestyresak rapport om iverksetting av budsjettvedtak vår (k-sak 08/34 behandlet 20.2.) var det presentert et bilde med et sannsynlig avvik på kr 7,5 mill på rammeområdene. Dette etter en gjennomgang av innsparingsmål og andre usikkerhetsmoment i budsjettet, og hvor mye av disse man vurderte som realistisk å kunne ta inn. Ved 1.tertialrapport (k-sak 08/83 behandlet 18.6.) ble det for den samlede kommuneøkonomi skissert et sannsynlig avvik på 12,7 mill. I september vedtok kommunestyret innsparingskrav på til sammen 2,1 mill på rammeområdene (k-sak 08/110 behandlet ). Ved 2.tertialrapport var så en del forutsetninger endret, og det ble samlet skissert et sannsynlig avvik på kr 7,6 mill (av dette var for øvrig om lag kr 6,0 mill relatert til rammeområdene). Årsregnskapet viser et avvik på rammeområdene på kr 8,4 mill. På enkelte rammeområder er avviket vesentlig større enn skissert gjennom rapporteringene. På de fleste rammeområder holder man budsjettet eller har merforbruk i tråd med det som har vært meldt tidligere, og noen (få) steder er resultatet bedre enn meldt. 3 Med reell egenkapital menes her bidrag fra driftsregnskapet utover det som genereres av momskompensasjon fra investeringsregnskapet. I var det budsjettert med 5,4 mill av momskompensasjon fra investeringssiden inn i ordinær drift. I tillegg gikk det som følge merforbruket gikk ytterligere 2,0 mill inn i drifta (se note 2 i årsregnskapet). 16

18 Driftsregnskapet samlet viser et merforbruk på kr 4,1 mill. Driftsregnskapet gjøres så opp i regnskapsmessig balanse ved at man ikke foretar budsjettert avsetning til disposisjonsfond (1,9 mill) samt utelater deler av budsjettert overføring til investeringsregnskapet. At det samlende merforbruket på driftsregnskapet ble mindre enn forutsatt tidligere på året skyldes i det vesentlige merinntekter relatert til ressurskrevende tjenester og mindreutgifter renter/avdrag. Dersom man vurderer årsresultatet opp mot den vedtatte økonomiplan er det flere momenter som er relevante. I tillegg til at man må vurdere merforbruket på enkelte enheter opp mot økonomiplanens forutsetninger, vil den siste tids nedgang i rentenivå samt merinntekter for ressurskrevende tjenester være betydelige faktorer. 17

19 Ordfører og folkevalgte organ Innledning/ansvarsområde Ordføreren er kommunens øverste politiske leder og representerer Balsfjord kommune utad. Ordføreren er kommunens juridiske person. Kommunestyret, Formannskapet, Administrasjonsstyre, og Kontrollutvalget utgjør de formelle politiske organ i kommunen. I tillegg ble i opprettet Planutvalg (k-sak 08/70). I tillegg har kommunen følgende andre folkevalgte organ: Eldrerådet, Ungdomsrådet, Brukerrådet, Skatteutvalget og Skattetakstnemnda. Avvik mellom budsjett og regnskap 2007 Rev. Budsjett 1000 kr Utgift Inntekt Netto utgift et viser samlet en liten nettobesparelse i forhold til budsjettet, i hovedsak relatert til mindreforbruk på planutvalget. Personellressurser Det er ikke øremerket eget personell for å ivareta ordfører eller folkevalgte organ. Funksjoner som møtesekretær, arkivtjeneste, sentralbord- og skrankepersonale er imidlertid tilgjengelig. Kommunestyret, formannskapet, planutvalget og administrasjonsstyret har møtesekretær tilgjengelig. De øvrige komiteene administreres av enten ordfører eller rådmann (eller den denne bemyndiger), men de må ofte ivareta møtesekretærfunksjoner selv. Aktivitet/tjenesteyting Kommunestyret har avholdt 7 møter i og behandlet 155 saker, mot henholdsvis 7 og 146 året før. Formannskapet har avholdt 18 møter og behandlet i alt 170 saker i, mot henholdsvis 16 og 174 året før. Planutvalget har avholdt 6 møter og behandlet 71 saker. Avvik 18

20 Rådmannen og rådmannens støttegruppe Innledning/ansvarsområde Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, og har ansvar for den helhetlige forvaltning av kommunale tjenester, inkludert koordinering av overordnede planer og tverrfaglige utredninger. Rådmannen er ansvarlig for forsvarlig saksutredning og iverksettelse av politiske vedtak. Kommunalsjefene utgjør sammen med rådmannen kommunens topplederteam og er ikke et hierarkisk ledd mellom rådmann og enhetene. I tillegg representerer kommunalsjefene kommunen som faglig eier av de ulike tjenestesektorene. Avvik mellom budsjett og regnskap 1000 kr 2007 Rev. Budsjett Avvik * Utgift Inntekt Netto utgift *positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift -510 Budsjettavvik/besparelse er en følge av at bevilgning på til kommuneplan Nordkjosbotn ikke er iverksatt. Innsparingsmål på til sammen er for øvrig dekket gjennom sykefravær i rådmannsstilling. Personellressurser Personellgruppen består av: - rådmann - kommunalsjef kultur/oppvekst - kommunalsjef helse/sosial/omsorg - seniorrådgiver - 2 personalrådgiverstillinger - 2 økonomirådgiverstillinger Stilling som rådgiver vekst- og utvikling lå opprinnelig inne i budsjett, men ble tatt ut ved 1.tertialrapport, og er permanent ute fra Sykefravær i rådmannsstilling store deler av året ble håndtert ved at seniorrådgiver og kommunalsjef kultur/oppvekst i ulike perioder var konstituert i stillingen. Seniorrådgiver har for øvrig ivaretatt saker i forbindelse med næring og arealplanlegging. Aktivitet/tjenesteyting Rådmannens støttegruppe gir støtte til enhetslederne innen fagområdene økonomi og personal, opplæring gjennom interne kurs i arbeidsgiver-/lederrollen for enhetslederne, overordna saksbehandling og utredning, koordinering av tjenesteproduksjonen og oppfølging av avvik gjennom samarbeid i forhold til statlige tilsynsmyndigheter og kommunerevisjonen. Fremtidige utfordringer/satsingsområder Fortsatt vil imidlertid den største utfordringen bli å lede kommunen gjennom svært vanskelige omstillinger for tilpasning til bærekraftig økonomisk nivå og samtidig opprettholde fokus på vekst og utvikling av kommunen. 19

Ag. Balsfjord kommune - for framtida

Ag. Balsfjord kommune - for framtida Ag. Balsfjord kommune - for framtida niwiliu11111 I Foto: Gunn Grønås. Nye Storsteinnes skole 23.mars 2011 Innholdsfortegnelse Forord 3 Hovedoversikt drift 4 Analyse 6 Ordfører og folkevalgte organ 17

Detaljer

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1)

Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Balsfjord kommune - for fraintida ifi 0111»111 1 Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1) Innholdsfortegnelse Forord 2 Hovedoversikt drift 3 Analyse 5 Ordfører og folkevalgte organ 16 Rådmannen og

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET... 5 2.1 Politisk organisering og aktivitet i kommunen 2013... 5 2.2 Arendalsuka 2013... 8 3. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer