SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG.NR EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTET 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMEIET VESTSIDEN 1 ORG.NR. 993 401 129 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTET 2010"

Transkript

1 DATO: ANTALL DELTAKERE: 72 ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 56 ANTALL GODKJENTE FULLMAKTER: 0 ÅPNING KONSTITUERING VALG AV MØTELEDER Forslag: Knut Christian Høvik Enstemmig, som foreslått DELTAKERLISTE OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Der er innsendt 0 fullmakter Forslag: Fullmaktene godkjennes Enstemmig, som foreslått GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN Skriftlig innkalling er i henhold til vedtektenes pkt. 7, sendt sameierne med minst 2 ukers frist. Innkalling ble sendt ut i uke 19. Forslag: innkalling og dagsorden godkjennes enstemmig, vedtatt VALG AV FØRER Forslag: Gro Kristoffersen enstemmig, som foreslått VAG AV EN SAMEIER TIL Å UNDERTEGNE EN Forslag: Anne Ensrud Enstemmig, som foreslått KONKLUSJON Sameiermøtet ekstraordinært 2010 er lovlig innkalt og beslutningsdyktig. Hver seksjon har 1 stemme.

2 TIL BEHANDLING Sak nr OPPFØLGING AV SAKER FRA SAMEIEMØTET 13.APRIL Utvidelse av styret og tilknytting ekspertise til styret. Styrets innstilling: Styrets sammensetning holdes uendret og består av 1 styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamenn. De 2 varamenn møter inntil videre i alle styremøter som ordinære styremedlemmer. Antall medlemmer til styret vurderes ved neste årsmøte. Styret ønsker å tilknytte oss ekspertise fra sameiets beboere, som kan bistå styret i enkeltsaker. Kompetanse på følgende områder er ønskelig: - Byggteknisk og arkitekt: Foreslått, Ketil Asplin Gartner/Grøntekspert : Foreslått,Tomm Erik Johannessen - Juridisk/advokat: foreslått, Torunn Grinvoll - Revisjon - Forsikring - Sikkerhet og beredskap herunder brannteknisk: Foreslått,Einar Kristoffersen - Kommunal Forvaltning Enstemmig, som foreslått 2. Felles avtale med Skagerak Fibernett Styrets innstilling: Styret får fullmakt til, på vegne av Sameiet Vestsiden 1, å inngå kontrakt på TV signaler og PVR dekoder med Skagerak Fiber for 36 måneder. De månedlige fellesutgifter økes med 209 kroner pr. leilighet pr. måned. Enstemmig, som foreslått

3 FASADEENDRINGER REF. VEDTEKTENES PARAGRAF 4, SISTE LEDD Styrets innstilling: 1. Lovverket er slik at sameiet kan kreve at fasadeendringer og andre endringer som faller inn under vedtektenes 4, siste avsnitt, og som er foretatt uten godkjennelse fra styret / kommunen skal fjernes for vedkommende sameiers egen regning slik at fasaden tilbakebringes til sin opprinnelige form. Imidlertid er de fasadeendringene som er foretatt i Vestsiden 1 (uten formell godkjennelse) ikke av en karakter som etter styret oppfatning krever nedrivning og kan bli stående inntil sakskomplekset rundt fasadeendringer er nærmere utredet og retningslinjer vedtatt av sameiet. Dette betyr imidlertid ikke at de foretatte fasadeendringer som er gjort uten godkjennelse automatisk er godkjent av styret. 2. Ingen ytterligere endringer av fasadene i Vestsiden 1, ref. vedtektenes 4, siste ledd, kan foretas med virkning fra 27. mai 2010, og arbeider som pr. i dag planlegges må stilles i bero. 3. Det nedsettes et utvalg av sameierne som skal utrede problemstillingen nærmere og utarbeide forslag til styret med retningslinjer for håndtering av fasadeendringer i Vestsiden 1 (ref vedtektenes 4, siste ledd), og som styret etter sin vurdering vil fremme for 4. ekstraordinært sameiemøte høsten Dette utvalget bør også foreta en vurdering av de endringer som er foretatt men ikke godkjent. Utvalget bør ikke ha medlemmer fra styret. Utvalget gis følgende mandat: Definere og spesifisere hva som faller inn under hhv. ikke faller inn under vedtektenes 4, siste ledd, Definere og spesifisere hva som vil kreve styrets hhv. sameiemøtets samtykke men ikke melding til kommunen dvs. hva sameiet eventuelt kan godta (hvis noe) men som er av en slik karakter at det ikke krever byggesøknad og godkjennelse fra kommunen Definere og spesifisere hva som vil kreve styrets hhv. sameiemøtets samtykke samt melding til / godkjennelse i kommunen,

4 Spesifisere saksbehandling fra idè oppstår via søknad til styret, godkjennelse av sameiemøte og søknad til kommunen samt hvilken dokumentasjon som bør vedlegges. I sin vurdering og med referanse til den helhetlige vurderingen som kommunen legger til grunn, må utvalget se hen til at leilighetene i Vestsiden 1 ikke er identiske og at eventuelle behov (for eksempel for glassmessig vindavskjerming mot syd) kan være forskjellige fra leilighetstype til leilighetstype. Utvalget bør sette seg inn i de regler som kommunen baserer sine avgjørelser på, og for øvrig ta kontakt med Vestsiden 1 sin arkitekt og eventuelle andre instanser for å klargjøre forhold som det bør legges vekt på. 5. Inntil sameiemøtet har fattet nødvendige vedtak (se ovenfor) om fasadeendringer, skal det ikke gjøres henvendelser til styret med anmodning om godkjennelse av fasadeendringer eller dispensasjoner fra vedtektene. Forslag: Forslag fra Dagfinn Pedersen: Endring punkt 3: Utvalget prioriterer utarbeidelse av forslag til type solskjerming, markiser og persienner. Frist for utarbeidelse av forslag til styret: 14 dager fra d.d.. Forslag til medlemmer til utvalget: Morten Kraft v4 Svein Thoresen V3 Hege Welschbech v2 Ingjerd Oserød v2 Dagfinn Pedersen v2 Cecilie Asplin v4 Det foreslå at utvalget konstituerer seg omgående. Svein Thoresen er foreslått som ansvarlig. Enstemmig, som foreslått BEFARING/OVERTAKELSE AV INDRE OG YTRE FELLESAREAL Styrets innstilling 1. Styret gis fullmakt til å gjennomføre befaring med Jarlsø Eiendom AS senest i 1. uke av juni 2010 for sameiets overtakelse av indre og ytre fellesarealer og sørge for at det blir ført inn punkter i en protokoll om hva som må utbedres / ferdigstilles.

5 Samtlige sameiere melder skriftlig og innen 7.juni 2010 til styret v/knut Chr. Høvik, c/o Jarlsø Eiendom AS, Jarlsøveien 45, 3124 Tønsberg, eventuelle forhold som styret må være oppmerksom på under ferdigbefaringen av indre og ytre fellesarealer. Styret kan senere ikke lastes for ikke å ha brakt opp punkter under befaringen som ikke er kommet inn innen nevnte tidsfrist, og som styret derfor ikke burde ha kjent til. Styret utøver et fornuftig skjønn under befaringen, og vil engasjere ekstern bygningskyndig ekspertise hvis det ikke finnes slik intern ekspert i sameiet. Forslag: Ketil Asplin er foreslått som kompetanseperson, som kan bistå styret i overtakelsesprosessen. Enstemmig, som foreslått INNKALLING TIL SAMEIEMØTER OG STYRETS LØPENDE KOMMUNIKASJON MED SAMEIERNE Det ble redegjort for de retningslinjer som må følges mht. innkalling til sameiemøter og løpende informasjon for øvrig til sameierne ref. vedtektene INFORMASJON OM SAKER UNDER BEHANDLING AV STYRET Det ble redegjort for hvilke andre saker styret har under arbeid. Det nevnes: o Ansette vaktmester o Kontaktperson ( undervaktmester ) for hvert bygg opp mot vaktmester o Serviceavtaler o Snømåking/brøyting o Forsikring (bygget/styreforsikring) o Merking av postkassene for uønsket reklame ens merking o Gjesteparkering blir oppmerket o Lagring av kajakker/surfebrett o Vedlikehold av kommunalt fellesareal o Kostnader ved skader på garasjeportene o Sikkerhet derunder brannsikkerhet o Post til styret bringes / sendes til Jarlsø eiendom

6 INVITASJON TIL Å FREMKOMME MED KONSTRUKTIVE FORSLAG ORDET ER FRITT Innkomne forslag: Det bør opprettes felles serviceavtale for ventilasjonsanleggene i leilighetene Ketil Asplin Vedlikeholdsavtale for rengjøring av garasjene (må spesialrengjøres). Ketil Asplin Oppbevaring av Kajakk på fellesarearelen i stativer nærmere sjøen. l Kan kajakkene oppbevares i buen i V2? Knut S, Amundsen Kan kajakkoppbevaring planlegges i forbindelse med byggetrinn 2 og en løsning utarbeides av Jarlsø Eiendom. Dugnad vedr. vedlikehold av skogen rundt fyret / odden Ansvar: Ketil Asplin Sykkelparkering Petang: kan det gjennomgås regler på herre- og dameaftene Stupebrett / badetrapp ved fyret/odden. Lettere tilgjengelighet for alle. Ansvar: Aud Flemming Eliassen Automatiske døråpnere (knapper/brytere) for dører fra garasjene og opp i trappeoppgangene. Avventes grunnet høy kostnad. Forsinkere på dørpumpene, slik at de ikke slår for raskt igjen. Benker på bryggene Ens balkongflagg-stativ for alle terrasser Julebelysning på terrassene bør unngås. Felles flaggstenger for sameiet ( 2 stk.) Strømuttak / ladestasjoner for El-biler EVENTUELT - Bjørn Wrige stiller som koordinator for de som har problemer med parketten i leiligheten og blir disses representant overfor Jarlsø Eiendom. - Knut Chr. Høvik stiller som koordinator for de som har problemer med heksesot i leilighetene og tar opp sak med Jarlsø eiendom. - Ruter for internett er for svak/gir for dårlig signaler i noen leiligheter. - Det er vanskelig å motta radiosignaler, mob.tlf. signaler i flere leiligheter. - De som ønsker å være undervaktmestere bes ta kontakt med Knut Chr. Høvik innen 7. juni Andreas Evensen orienterte om vedlikehold av fellesarealene samt etablering av lekeplasser på fellesområdet. Det må avklare hva utbygger er pålagt å lage/sette

7 opp av lekeapparater. Ketil Asplin V4 tar saken og orienterer styret. - Hekker forran V1, V2 og V6, hvem skal klippe disse? Styret tar saken videre - Det er opprettet en sykkelgruppe. Ansvar: Oddvar Jensen.Oppmøte tirsdag/torsdager kl Vedlikehold/rengjøring av badetrappene på pirene. Ansvar: Jan Solum, Bryggesammeiet. - Treklosser / dørstoppere i døråpningene må fjernes etter at de er vært i bruk - Innkjøring på området bør forhindres med bom - Skal de som utfører arbeider på byggetrinn II, benytte vår fellesparkering/gjesteparkeringene for sine firmabiler? - Kan husleien betales med avtalegiro/e-faktura? Styret arbeider med saken. - Skilting av inngangene ( nummer etc.) med ordentlig skilt (noe mer pent/holdbart enn hva vi har i dag). - Mating av fugler på terrasser/plenen må unngås. Jarlsø/Tønsberg, 27. mai 2010 Knut Christian Høvik Møteleder Anne Ensrud

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte 21.04.2015. Sameiers navn: Sameiers adresse: Sameiet Eugenies gate 4 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT SAMEIERMØTE 21. april 2015 Sameiet Eugenies gate 4 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening

ÅRSBERETNING 2011 LøREN velforening ÅRSBERETNING 2011 Løren velforening 1 Innhold Styreleder har ordet... 2 Innkalling til årsmøte i Løren Velforening 2011... 5 Årsberetning for 2011... 6 Årets ildsjelpris... 12 Bomiljøvaktavtalen... 13

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014

VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET SAGA SENTER Endret på sameiermøte 16.04.2014 1 NAVN OG OMFANG... 1 2 FORMÅL... 2 3 RETTSLIG RÅDERETT... 2 4 SAMEIERMØTENE... 2 5 EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE... 3 6 SAMEIERMØTETS

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom 1047814601/he SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Ladeporten. Eiendommen består av en bygning på eiet tomt med betegnelsen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Informasjonshefte for Oksval II Sameie

Informasjonshefte for Oksval II Sameie Informasjonshefte for Oksval II Sameie Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Historisk oversikt over Oksval II 3. Beskrivelse av sameieformen 4. Sameiermøtet 5. Styret 6. Fellesutgifter/vedlikeholdsfond 7.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel, avholdes onsdag 11. mars 2009, kl. 18:00 i Etterstad videregående skole (kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer