Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 11:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 11:30"

Transkript

1 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 10/15 PS 11/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Utvidelse av eksisterende anlegg ved Steinsflesa, søknad fra Marin Harvest AS. Dekning av kostnader ved kjøp av programvare, tjenster og vedlikehold av ISY ProAktiv system, eiendomsskatteprogram 2013/ /228 PS 12/15 Søknad om utsettelse av boplikten gnr 2 bnr /68 PS 13/15 Søknad om fritak fra boplikten gnr 10 bnr 1 og /371 PS 14/15 Lekaposten - distribusjon 2012/123 Side 2

3 Leka kommune Utvikling Arkiv: U43 Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandler: Annette T. Pettersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 10/ Utvidelse av eksisterende anlegg ved Steinsflesa, søknad fra Marin Harvest AS. Rådmannens innstilling til vedtak: Etter en totalvurdering anbefales søknad fra Marin Harvest AS om utvidelse av eksisterende lokalitet Steinflesa, biomasse 7020 tonn. Lokalitetens plassering og utvidelse er ikke i strid med areaplanen og bestemmelsene knyttet til kategori 6001, bruk og vern av sjø og vassdrag. Det forutsettes at Marin Harvest AS kontinuerlig overvåker/dokumenterer lokalitetens miljømessige bæreevne. Det forutsettes at selskapet drives på en miljømessig måte uten forsøpling. Det arrangeres felles ryddeaksjoner der også selskapet må delta, søppel må fjernes fra området og fraktes til godkjent deponi for slikt avfall. Side 3

4 Hjemmel for vedtak: Delegasjonsreglementet Leka kommunes arealplan , PBL Forskrift til konsekvensutredning 4. NML Vedlagte dokumenter 1) Brev fra fylkeskommunen oversendelse Steinflesa 2) Søknad fra Marin Harvest mottatt ) Høringsannonse ) Tegninger og sjøkart Steinflesa 5) MOM-B Steinflesa 6) Strømrapport 1 7) Beredskapsplaner Ikke vedlagte dokumenter F-sak 79/13 Saksutredning: Marin Harvest Norway AS har konsesjon på oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann. De søker nå å utvide lokaliteten de har på Steinflesa. Posisjon i grader og desimalminutter:65 o `N 11 o `Ø Kartdatum: Euref89/WGS84 De fikk utvidet akvakulturtillatelse på denne lokaliteten i f-sak 79/13 med en biomasse på 5460 tonn, og ønsker nå å utvide Steinflesa opptil 7020 tonn. I forbindelse med søknad om utvidelse av biomassen i 2013, ble det gitt godkjenning av forflåteplassering på lokaliteten. En økning i biomasse på Steinflesa vil ikke medføre en økning i beslaglegningen av areal og økning vil heller ikke påvirke de kulturelle eller samfunnsmessige verdier som kan tilskrives arealet. Vurdering om konsekvensutredning (KU) skal gjøres ved en biomasse større enn 3600 tonn og 7200 tonn. Denne vurderingen ble gjort da anlegget ble utvidet til 4600 tonn av Fiskeridirektoratet. I dag er det fylkeskommunen som avgjør om det skal foretas en konsekvensutredning som først vil skje ved en eventuell ytterlige utvidelse. Kart over hvor anlegget er i arealplanen for , L2 Steinflesa. Side 4

5 Kart over fortøyninger Steinflesa fra søknaden. Hovedområdet for utvidelsen ligger i FFFNA området og er ikke i strid med arealplanen. Det er kun deler av fortøyning som vil ligge i hovedkategori 6001 bruk og vern av sjø og vassdrag. Innenfor dette område kan det søkes å drive akvakultur, da underformål ikke er gitt. Ihht bestemmelsene for arealplanen pkt 6.1 og 6.2 for kategori 6001, skal områdene for temakart undersøkes. Ihht til temakart i området, kommer ikke fortøyningen i konflikt med biologisk mangfold av nasjonal stor verdi og heller ikke viktige gyte- og oppvekstområder samt viktige fiskefelt. Tiltaket er ikke i strid med arealplanen og dens bestemmelser. Side 5

6 I følge Artsdatabanken er det ingen kjente funn i området. Naturdatabasen er sjekket for sensitive arter unntatt offentlighet og jfr 8 i NML vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette. Saken er av en slik karakter, at det ikke vil være en risiko for naturmangfoldet og 8-12 er vurdert i denne saken. Da det ikke er kommet uttalelser innen fristen, er det ingen ytterligere kommentarer til saken. Konklusjon / tilråding: Jfr vedtak. Vedtak sendes: Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/ Solveig Skjei Knudtsen Kopi av vedtak sendes: Marin Harvest AS Side 6

7 Leka kommune 7994 LEKA Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Solveig Skjei Knudtsen Marine Harvest Norway AS Søknad om midlertidig biomasseutvidelse på lokaliteten Steinflesa i Leka kommune - Kommunal behandling Vi viser til vedlagte søknad, datert , fra Marine Harvest Norway AS om midlertidig tillatelse til biomasseutvidelse på følgende lokalitet for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Leka kommune: Nr Navn posisjon i grader og desimalminutter kartdatum Steinflesa 65 8,070' N 11 30,939ʼ Ø Euref89/WGS84 Selskapet søker om en midlertidig utvidelse av lokalitetsbiomassen fra 3120 tonn til 7020 tonn innenfor allerede godkjente areal. Etablering av lokaliteten ble vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning (KU) i oktober 2013 i forbindelse med søknad om utvidelse av godkjent lokalitetsbiomasse til 5460 tonn og godkjenning av fôrflåteplasseringen. Lokaliteten har ikke vært i bruk siden den første gang ble godkjent i Fylkeskommunen har ansvar for å koordinere saksbehandlingen og å oversende søknaden til kommunen. Søker skal etter anvisning fra kommunen sørge for at søknaden legges ut til offentlig ettersyn. Dette skal kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i to aviser som er vanlig lest på stedet. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig. Vi ber med dette om at kommunen behandler saken og avgir en uttalelse senest innen 12 uker (jfr. Forskrift om tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader). Søknaden vil bli oversendt sektormyndighetene for behandling etter deres regelverk når fristen for å sende inn merknader er utgått. Vennlig hilsen Solveig Skjei Knudtsen Rådgiver akvakultur Nord-Trøndelag fylkeskommune Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Regional Utviklingsavdeling Seilmakergata Postadresse: 7735 STEINKJER Postboks 2560 Org.nr.: Bankkonto: Internet: 7735 STEINKJER Side 7

8 Vedlegg: Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Steinflesa Vedlegg MOM B-undersøkelse fra 2007 Vedlegg Strømmålinger fra 2006 og 2008 Kart som viser anleggets og fôrflåtens godkjente plassering datert Kopi: Marine Harvest Norway AS 2 Side 8

9 3 Side 9

10 Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen. Med unntak av havbeite, som har eget skjema, gjelder skjemaet for alle typer akvakultur i fersk-, brakk- og saltvann. Ferdig utfylt skjema sendes Fiskeridirektoratets regionkontor i den region det søkes i.(addresse: se veileder) Det er søkers ansvar å påse at fullstendige opplysninger er gitt. Opplysingene kreves med hjemmel i akvakultur-, mat-, forurensning-, naturvern, frilufts-, vannressurs- og havne- og farvannsloven. Opplysninger som omfattes av forvaltningslovens 13, er unntatt fra offentlighet, jf. offentlighetslovens 5a. Ufullstendige søknader vil forsinke søknadsprosessen, og kan bli returnert til søker. Til rettledning ved utfylling vises til veileder. Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde,kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon , eller hos Fiskeridirektoratet på telefon ) Søknaden krever også tillatelse etter: Mat-, forurensnings- og havne- og farvannsloven samt tidvis også etter vannresursloven 1 Generelle opplysninger 1.1 Søker: Marine Harvest Norway AS Tlf.nr: Mobil: Postadresse: Postboks 4102, Dreggen E-post adresse: Faks: 1.2 Ansvarlig for oppfølging av søknaden (Kontaktperson): Are Moe Organisasjonsnr. eller personnr.: Tlf. nr: Mobil: E-post adresse: Fiskeridirektoratets region: Trøndelag Lokalitetsnavn: Steinflesa 1.3 Søknaden gjelder lokalitet i: Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Leka Geografiske koordinater: 65 08' 222 N 11 30' 975 Ø 65 08' 180 N 11 31' 184 Ø 65 07' 917 N 11 30' 885 Ø 65 07' 959 N 11 30' 677 Ø 65 08' 155 N 11 30' 758 Ø (Ytterpunkt flåte) 65 08' 116 N 11 30' 714 Ø (Ytterpunkt flåte) 2. Planstatus og arealbruk 2.1. Planstatus og vernetiltak: Er søknaden i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven? Ja Nei Foreligger ikke plan Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter naturvernloven? Ja Nei Foreligger ikke Er søknaden i strid med vedtatte vernetiltak etter kulturminneloven? Ja Nei Foreligger ikke 2.2. Arealbruk areal interesser (Hvis behov bruk pkt 5 eller pkt 6) Behovet for søknaden: Annen bruk/andre interesser i området: Alternativ bruk av området: Verneinteresser ut over pkt. 2.1: 2.3. Konsekvensutredning Krever søknaden etter søkers vurdering konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven Ja Nei 2.4. Supplerende opplysninger Steinflesa fikk Marine Harvest Norway AS godkjent 22 sep 2009 og av forskjellige årsaker er denne lokaliteten ikke vært i bruk enda, men uavhengig av lusesituasjonen var den tenkt tatt i bruk i våren Det kan derfor ikke legges ved noen dokumentasjon på tidligere biologiske erfaringer på lokaliteten. Side 10

11 3.1 Klarering av ny lokalitet (Når det ikke er tillatelser til akvakultur på lokaliteten pr i dag). Søknad om ny tillatelse til akvakultur eller ny lokalitet for visse typer tillatelser, jf. veileder Omsøkt størrelse: Tillatelsesnummer(e): dersom det/de er tildelt, jf veileder:.... Søker andre samlokalisering på lokaliteten? Ja Hvis ja, oppgi navn på søker: Nei Se også pkt Laks, ørret og regnbueørret (det må også krysses av for formålet) : 3 Søknaden gjelder eller 3.3 Art 3.2 Endring Lok. nr: Steinflesa.... Tillatelsesnr(e): NT-NR-1, NT-NR-3,NT-NR-11, NT-NR-13, NT- NR-40, NT-LA-2, NT-LA-3, NT-LA-5, NT-LA-6, NT-LA-7 Endringen gjelder: Sett flere kryss om nødvendig Arealbruk/utvidelse Biomasse: Økning: (tonn) Annen fiskeart Totalt etter endring: 7020 (tonn). Annen størrelse Økning: (tonn) Totalt etter endring:.... Tillatelse til ny innehaver på lokaliteten Endring av art Annet Spesifiser: Annen akvakulturart Kommersiell matfisk el. stamfisk Forsøk Forskning Undervisning Slaktemerd Rekreasjon Utstilling Annet Spesifiser: Oppgi art:. Latinsk navn: Oppgi art:. Latinsk navn: Settefisk Matfisk Stamfisk Slaktemerd 3.4 Type akvakulturtillatelse (produksjonsform, sett flere kryss om nødvendig) Rekreasjonsanlegg Produksjon av tidlige livsstadier av bløtdyr, kreps og pigghuder Krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til konsum Annet Spesifiser 3.5 Tilleggsopplysninger dersom søknaden gjelder laks, ørret eller regnbueørret: Disponible lokaliteter Gjelder lokalitetsklareringen annen region enn tildelt Lok.nr.: : Slokkholmen Ø Lok.nr.: : Jakobsteinsvika Ja Nei Lok.nr.: : Bjørnskjæret Lok.nr.: : Lok.nr.: Lok.navn:.. Hvis ja, er det søkt dispensasjon i egen henvendelse? Ja Nei Lok.nr.:.. Lok.nr.:.. Lok.navn:.. Lok.navn:.. Side 11

12 3.6 Supplerende opplysninger De siste årene har det vært en vanskelig lusesituasjon i området Leka og Nerøy, men det har blitt tatt flere grep. Marine Harvest er positive til soneinndelingen og har tidligere lånt ut lokalitet til en annen aktør for at ikke inndelingen skal få større negative konsekvenser for de andre aktørene. Vi slaktet også ut lokalitet Slokkholmen Ø tidlig for at vi skulle komme på tur med sonedriften. Det har blitt etablert lusesoner og bruken av ikke medikamentelle metoder mot lakselus har vokst frem. Søker har i dag 1,8 millioner fisk på lokalitet Storvikbukta som er tenkt flyttet ut til Steinflesa. Steinflesa har i dag en MTB på 3120 tonn og for at vi skal kunne produsere all denne fisken frem til slakt mangler vi 3900 tonn. Søker har muligheten til å ta i bruk lokalitet Slokkholmen Ø og lokaliteter i Indre Folla, men ser en del utfordringer ved å ta bruk disse. De to viktigste vil være konflikt med soneinndelingen i regionen og et sterkt behov for brakklegging av Indre Folla. En økning i biomasse på Steinflesa vil ikke medføre en økning i beslaglegning av areal og økningen vil heller ikke påvirke de kulturelle eller samfunnsmessige verdier som kan tilskrives arealet. Økningen vil dermed medføre en mer effektiv utnyttelse av areal, samtidig som miljøpåvirkninger og negative effekter i regionen vil gå ned. Steinflesa har i dag en MTB på 3120 tonn og det søkes en økning til 7020 tonn. Anlegget er plasser over en bratt skråning med dybder fra 80 til rundt 200 meters dyp. Steinflesa ligger i et område med jevnt strøm med enn gjennomsnittshastighet på 5 meter på 3,9 cm/sek. En slik strøm vil sikre fisken oksygen og spre avfallet slik at det ikke hopes opp under merdene. Kornstørrelsene viser at bunnen under lokaliteten består av skjellsand noe som støtter av de gode strømdataene ved bunn. Ved å øke MTB på Steinflesa vil den regionale miljøpåvirkningen reduserer, da miljøbelastningen ved en stor god lokalitet vil være lik eller lavere som flere små. Bunnforholdene under oppdrettsanlegget vil bli overvåket gjennom både de obligatoriske miljøundersøkelsene og ytterligere. Ved første topp produksjon vil søker gjennomføre en utvidet C-undersøkelse med minimum 5 stasjoner slik at vi er helt sikre på at vår drift ikke har noen større negativ påvirkning på det nærliggende miljø. Steinflesa har et tilsvarende eller bedre strømbilde og bunntopografi sammenlignet med lokalitet Jakobsteinvika, noe som gjør oss helt sikre på at lokaliteten vil takle vår planlagte produksjon. Lakseoppdrett kan tenkes å spre sykdommer og parasitter både til vill laksefisk og marine fiskearter. For lakselus er det svært sannsynlig at flere verter vil øke lokalt infeksjonspress på vill laksefisk. Samtidig, vil et større anlegg begrense spredningen av sykdommen og parasitter, da økningen vil forenkle soneinndelingen i regionen. Steinflesa ligger langt unna lakseførende vassdrag og nærliggende lokaliteter. Risikoen for spredning av lakselus til villfisk eller nærliggende lokaliteter vil dermed være langt lavere sammenlignet med våre øvrige lokaliteter. Lokaliteten vil også ta i brukt ikke medikamentelle metoder mot lakselus og det vil bli montert både lusekjørt og lys for å hindre påslag av lakselus. Side 12

13 4. Hensyn til: Folkehelse. Smittevern og dyrehelse. Miljø. Ferdsel og sikkerhet til sjøs 4.1 Hensyn til folkehelse. Ekstern forurensning Avstand til utslipp fra kloakk, industri (eksisterende eller tidligere virksomhet), landbruk o.l. innenfor 5 km.. Ingen 4.2 Hensyn til smittevern og dyrehelse Akvakulturrelaterte virksomheter eller lakseførende vassdrag i nærområdet m.m. innenfor 5 km: Stedsnavn og type virksomhet(er)/ lakseførende vassdrag : Ingen Driftsform: 4.3 Hensyn til miljø Årlig planlagt produksjon: 7000 tonn Forventet fôrforbruk i tonn: 7700 tonn I sjø: B-undersøkelse (Iht. NS 9410), tilstandsklasse: 1 C-undersøkelse (Iht. NS 9410): Ja Nei Miljøtilstand I ferskvann: Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann: Ja Nei Miljøundersøkelse: Undersøkelse av biologisk mangfold mm: Ja Nei Alternativ miljøundersøkelse: Ja Strømmåling Nei Vannutskiftingsstrøm: Spredningsstrøm: Bunnstrøm: 3,6 cm/sek 5,5 cm/sek 3,4 cm/sek Salinitet (ved utslipp til sjø): Maks: Min: Dybde: m Dybde: m Tidspunkt: Tidspunkt: Minste avstand til trafikkert farled/areal: 4.4 Hensyn til ferdsel og sikkerhet til sjøs meter Rutegående trafikk i området: (oppgi navn på operatør) Sjøkabler, vann-, avløps- og andre rørledninger: (oppgi navn på eier) Anleggets lokalisering i forhold til sektorer fra fyr og lykter: 4.5 Supplerende opplysninger Hvit Rød Grønn Ingen 5. Supplerende opplysninger C-undersøkelsen vil bli gjennomført i løpet av januar før produksjonsstart i mai Det vil også bli gjennomført en utvidet C-undersøkelse ved første toppproduksjon med minimum 5 stasjoner. Side 13

14 6. Vedlegg 6.1 Til alle søknader (Jf pkt. 3.1 og 3.2) Kvittering for betalt gebyr Strømmåling Kartutsnitt og anleggsskisse (Til alle søknader som medfører ny eller endret arealbruk) Sjøkart (M = 1 : ) Annen akvakulturrelaterte virksomheter mm Kabler, vannledninger ol i området Terskler med mer Anlegget avmerket. Kystsoneplankart Annen akvakulturrelaterte virksomheter mm Kabler, vannledninger ol i området Anlegget avmerket el.l. Kart i N-5 serie,evt Olex, C-Map (M = 1 : 5 000) Anlegget med fortøyningssystem og koordinatfestede ytterpunkt Oppdatert kystkontur Plassering av strømmåler Utslipp fra kloakk, alndbruk,industri og lignende Kabler og vannledninger,rørledninger i området Evt. flåter og landbase Anleggsskisse (ca M = 1 : 1 000) Anlegget (inkl.flåter) Gangbroer Fortøyningssystem med festepunkter (bolt, lodd el.anker) Flomlys/produksjonslys Flytekrager Andre flytende installasjoner Markeringslys eller lyspunkt på anlegget Undervannstopografi Beredskapsplan (jf. Mattilsynets etableringsforskrift) Konsekvensutredning jf veileder pkt Spesielt vedlegg ved store lokaliteter Samtykke-erklæring. Til alle søknader hvor annen innehaver har tillatelse på lokaliteten Når søknaden gjelder akvakultur av fisk Miljøtilstand: Unntak : Endringer som gjelder annet enn biomasse (jf 3.2) I sjø: B-undersøkelse C-undersøkelse Alternativ miljøundersøkelse: I ferskvann: Tilsagn om akvakulturtillatelse Til noen søknader om lokalitet hvor tillatelsesnummer ikke er tildelt Kan bare gjelde laks mv. Miljøundersøkelse Melding om samdrift Kan gjelde all fisk Undersøkelse av biologiske mangfoldet mm: 6.3 Andre vedlegg spesifiseres Sted: Sandnessjøen Dato: Søkers underskrift Side 14

15 KUNNGJØRING I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Kommune: Leka Søker: Marine Harvest Norway AS Org.nr: Søknaden gjelder: Utvidelse av lokalitetsbiomasse Produksjon: 7020 tonn MTB laks, ørret og regnbueørret Lokalitet: Steinflesa Kartref: 67º17,163`N 14º55.675`E Kontaktperson: Are Andreassen Moe Telefon: Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Leka kommune. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. Side 15

16 250meter Side 16 '0 j «< I >» ktehelf I Bokser IlLittj.tj 9 27:17

17 Side 17

18 Miljøovervåking av Marine matfiskanlegg Norsk Standard NS 9410 Marine Harvest ASA Lokalitet: Steinsflesa Leka kommune Dato for prøvetaking: Utarbeidet av Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: tlf: (mobil) faks: e-post: Organisasjonsnr Side 18

19 Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Boks Flatanger Telefon: Telefaks: Mobil: E-post: Marine Harvest ASA v/hjørn Strand 7994 Leka Bankgiro: Org. Nr.: Deres ref.: Strand Vår ref.: G.A., Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM konsept) Vurdering av lokaliteten Steinsflesa i Leka kommune. OPPLYSNINGER OM LOKALITETEN: Firma : Marine Harvest ASA Adresse : 7994 Leka Feltdato : Metodikk : B-undersøkelsen etter MOM-standard; grabbprøve (sensorisk og ph/eh-potensial) Produksjon : Ny lokalitet OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN: Grabbprøver Antall stasjoner 10 Antall grabbskudd 17 Antall på fjell 9 Sedimenttype Dominerende Fjell Mindre dominerende Grov skjellsand Minst dominerende Dyreliv Antall stasjoner med (uten) dyreliv 10 Lukt Antall stasjoner uten lukt 10 Antall stasjoner med noe lukt 0 Antall stasjoner med sterk lukt 0 Fôrrester/ekskrementer Antall stasjoner 0 Antall prøver tilstand 1 Gruppe II / Gruppe III 10 Antall prøver tilstand 2 Gruppe II / Gruppe III Antall prøver tilstand 3 Gruppe II / Gruppe III Antall prøver tilstand 4 Gruppe II / Gruppe III Tilstand Gruppe I parametre Faunaundersøkelse 4 Tilstand Gruppe II parametre Kjemisk undersøkelse (ph/eh) 1 Tilstand Gruppe III parametre Sensorisk undersøkelse 1 Totalvurdering, tilstand MOM B Steinsflesa Side 2 av 12 Side 19

20 KORT VURDERING: Det ble tatt 17 grabbskudd på 10 stasjoner spredt over det aktuelle området uten at vi fikk mer enn et par spiseskjeer med grov skjellsand. Siste stasjonen ble tatt på så grunt vann at vi kunne se bunnen, men heller ikke her fikk vi mer sediment i grabben. Rådata / feltdata er lagret hos Aqua Kompetanse AS og den enkelte bedrift. For nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Med hilsen Aqua Kompetanse AS Kvalitetssikret av: Gyda Arnkværn Marinbiolog Otto K. Sandnes Daglig leder Vedlegg: Metodikk og vurdering, Kopi av prøvetaking / feltdata fra , Bunnprofil og Olex-kart med prøvestasjonene MOM B Steinsflesa Side 3 av 12 Side 20

21 Metodikk Undersøkelsen er gjennomført etter beskrivelsene i Norsk Standard NS 9410:2000. Utfyllende beskrivelse av metodikken finnes i denne standarden, utgitt av Norges Standardiseringsforbund (NSF). Standarden beskriver metoder for måling av bunnpåvirkning fra marine matfiskanlegg, og den gir detaljerte prosedyrer for hvordan miljøpåvirknning fra enkeltanlegg i oppdrettsnæringen skal overvåkes. Overvåkningen omfatter tre undersøkelser (A-, B- og C-undersøkelsen). A- og B- undersøkelsen skal gi en beskrivelse av hvordan bunnen under og i den umiddelbare nærheten av et anlegg er påvirket. A-undersøkelsen er en enkel måling av sedimenteringshastigheten ved bunnen under anlegget. B-undersøkelsen er en serie grabbprøver tatt fra anleggsområdet. Prøvene er gjenstand for både faunaundersøkelser, sensoriske undersøkelser (gassbobler, lukt, farge, konsistens, grabbvolum og slamtykkelse) og kjemiske undersøkelser (ph- og redoks-målinger). C- undersøkelsen skal gi et bilde av bunnpåvirkningen i resipienten (bassenget der anlegget ligger). Den er mest omfattende av undersøkelsene, utføres med tungt grabb-utstyr og analyseres kvantitativt i laboratorium. B-undersøkelsen gir en tilstandsklassifisering av hver enkelt prøvestasjon og av hele anleggsområdet. Tilstanden på enkeltstasjonene kan variere mye. Hovedvekta må legges på helhetstilstanden for lokaliteten. Tilstanden klassifiseres fra 1 til 4, hvor 1= beste tilstand og 4=dårligste tilstand. For hver tilstand gis anbefalinger om overvåkningsnivå: Lokalitetstilstand Overvåkningsnivå A-undersøkelse B-undersøkelse 1 hver 3. måned hvert 2. år 2 hver 2. måned hvert år 3 hver måned hver 6. måned 4 evt. utvidet B-undersøkelse Vurdering Lokaliteten er vurdert etter en B-undersøkelse. Det er tatt totalt 17 grabbskudd på 10 forskjellige stasjoner. Alle stasjoner er avmerket på Olex-kartet, slik at eventuelle seinere prøver kan tas i samme område. Strømmålinger: Målingene er fra Overflatestrømmen viser et gjennomsnitt på 3,6 cm/sek, og 2 % strømstille (0-1 cm/sek). Spredningsstrømmen viser et gjennomsnitt på 5,5 cm/sek, og 0,7 % strømstille. Dette er et strømbilde som skulle bidra både til god oksygenforsyning til fisken og til spredning og hurtig nedbryting av partikkelutslippet fra et anlegg. Bunnforhold/sediment: Lokaliteten er lagt i le av Steinsflesene, en gruppe med holmer og skjær nordvest for Leka. Anlegget ligger over en bratt skråning med dybder fra 65 til 190 m. Skråningen danner ei renne langs Steinsflesene og Leka på ca meters dyp. Bunnen er svært hard i hele området og det eneste sedimentet vi fikk var små mengder grov skjellsand. Det var ikke dyr i noen av prøvene MOM B Steinsflesa Side 4 av 12 Side 21

22 Sensoriske registreringer: Det kom opp mellom 1 ts og 2 ss med grov skjellsand i hvert grabbskudd. Sanda var lys og luktfri. Alle stasjonene fikk tilstand 1 etter de sensoriske registreringene. Elektrokjemiske målinger: Etter gjentatte forsøk på å få opp målbare prøver ble det til slutt målt i vannet rundt sedimentet på stasjon 2. De målte verdiene var tilnærmet lik vanlig sjøvann. Resten av stasjonene hadde også for lite sediment til å måles i og ble markert som N. N står for normale sjøvannsverdier og vil ligge i rundt samme verdier som den målte stasjonen. Bæreevne: Siden det ikke har stått fisk på anlegget kan en ikke si med hundre prosent sikkerhet at dette vil bli en god lokalitet. Men både strømforhold, topografi og sedimenttype tyder på at dette vil bli en lokalitet som tåler stor belastning. Dette vil en få mer kunnskap om når det tas prøver på full belastning MOM B Steinsflesa Side 5 av 12 Side 22

23 AQUA KOMPETANSE A/S, 7770 Flatanger Prøvetakingsskjema MOM-B Skjema 1 Firma: Marine Harvest ASA Lokalitet: Steinsflesa Dato: Prøvetakingssted (nummer) Dyp (m) Antall forsøk på prøvetaking Bunntype: Skjellsand strø strø strø strø strø strø strø strø strø strø Sand Leire Mudder Steinbunn Fjellbunn Pigghuder *Krepsdyr *Bløtdyr *Mark **Malacoceros fuliginosa Dyr fra anleggsinstallasjon For/fekalier Beggiatoa Spontan bobling Bobling (ved prøvetaking) Bobling (i prøve) Grabb areal: 250 cm2 * Få/Mange/En art dominerer. ** Antall individer noteres SKJEMA FOR KONTROLBETINGELSER Sjøvann Sediment ph-buffer Temperatur 6,0 5,9 6,0 ph 7,54 Eh (mv) -94 Referense elektrodens potensial: 230 Signatur: G.A MOM B Steinsflesa Side 6 av 12 Side 23

24 AQUA KOMPETANSE A/S, 7770 Flatanger Prøvetakingsskjema MOM-B Skjema 2 Firma: Marine Harvest ASA Lokalitet: Steinsflesa Dato: Gr. Parameter Poeng Prøvenummer Indeks I Dyr Ja (0) / Nei (1) Tilstand (Gruppe I) ph Målt verdi 7,65 N N N N N N N N Eh (mv) Målt verdi 6 N N N N N N N N II plus ref. potensial 236 ph/eh Poeng (tillegg D) 0 0,00 Tilstand (prøve) 1 Tilstand (Gruppe II) 1 Gassbobler Ja (4) / Nei (0) Farge Lys/grå (0) Brun/sort (2) Ingen (0) Lukt Noe (2) Sterk (4) Fast (0) III Konsistens Myk (2) Løs (4) v < ¼ (0) Grabbvolum ¼ v < ¾ (1) (v) v ¾ (2) t < 2 cm (0) Slamykkelse 2cm < 8cm (1) t 8 cm (2) Sum Korr. Sum (0.22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilstand (prøve) Tilstand (Gruppe III) 1 II & Middelverdi (Gruppe II & III) 0,00 0,00 III Tilstand (prøve) 1 Tilstand (Gruppe II & III) 1 LOKALITETENS TILSTAND 1 Signatur: G.A. N betyr normale verdier for sjøvann MOM B Steinsflesa Side 7 av 12 Side 24

25 Oversiktsbilde med anleggsomriss, prøvestasjoner, 10 meters koter MOM B Steinsflesa Side 8 av 12 Side 25

26 Tredimensjonalt bunnkart med anleggsomriss og stasjoner MOM B Steinsflesa Side 9 av 12 Side 26

27 Tredimensjonalt bunnkart med anleggsomriss MOM B Steinsflesa Side 10 av 12 Side 27

28 Bunnkart med loddskudd (røde tall) og kalkulerte dybder (blå tall) MOM B Steinsflesa Side 11 av 12 Side 28

29 MOM B Steinsflesa Side 12 av 12 Side 29

30 Vurdering av strømmålinger i tre dyp fra lokaliteten Steinsflesa, Leka kommune. Firma: Marine Harvest Nord Figur 1. Oversikt over anleggsområde der strømmålingene er tatt Tabell 1. Kort oppsummering av resultatene Dyp (m) Gjennomsnitt Maks % strømstille 5 3,6 14,2 2,0 35 5,5 11,0 0,7 Bunn 3,4 16,2 9,5 Vurdert av: Aqua Kompetanse A/S 7770 Flatanger tlf: tlf: (mobil) e-post: Organisasjonsnr S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 1 av 37 Rapport ferdig Side 30

31 Lokaliteten: Steinsflesa, Leka. Overflate-, sprednings-, og bunnstrøm Følgende rapport er utelukkende basert på tilsendte strømdata. Aqua Kompetanse AS har ingen kjennskap til vedlikehold av strømmålerne, og evt. kvalitetssikring av data. Firmanavn / Lokalitet. Type oppdrett: Firma : Marine Harvest Nord Adresse : 7994 Leka Lokalitet : Steinsflesa Kommune : Leka Fylke : Nord-Trøndelag Oppdrettstype : Generelle strømforhold - matfiskanlegg Hva er vurdert : Overflatestrøm og spredningsstrøm Måleperioder / frekvenser. Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Overflatestrømmen (5 meters dyp) har i perioden et gjennomsnitt på 3,6 cm/s. Maksimumsstrømmen var 14,2 cm/s, og andelen målinger mellom 0 og 1 cm/s var 2,0 %. Hovedstrømretningen var nordlig. Neumanns parameter (grad av ensretting) var 0,483. Spredningsstrømmen (35 meters dyp) hadde et gjennomsnitt på 5,5 cm/s, med 0,7 % av målingene i hastighetsgruppe 0-1. Maksimumsstrømmen var 11,0 cm/s. Hovedstrømretningen var også her nordlig, men med noe mer strøm i nordvestlig retning(330 grader). Neumanns parameter var 0,344. Bunnstrømmen hadde et gjennomsnitt på 3,4 cm/s. Maksimumsstrømmen var 16,2 cm/s og andelen målinger mellom 0 og 1 cm/s var 9,5 %. Hovedstrømretning var nordlig (345 grader), men det var nesten like sterk strøm i sørlig retning (180 grader). Neumanns parameter var 0,172. Kort vurdering: Overflatestrømmen i perioden var god, med lite strømstille (0-1 cm/s). Strømretningen var klart nordlig, og dette vil bidra til en kontinuerlig vannutskiftning, og oksygentilførsel til fisken i anlegget. Spredningsstrømmen har en høy gjennomsnitthastighet og meget lite strømstille. Dette vil bidra til en god spredning av organisk materiale fra anlegget, og samtidig gi en kontinuerlig god vannutskiftning. Bunnstrømmen er meget god. En høy gjennomsnittshastighet, i kombinasjon med kraftige strømstøt, og meget lite strømstille, vil bidra til spredning av organisk avfall, og hindre akkumulering på bunnen. Totalt sett er dette et meget bra strømbilde. Det er så å si aldri strømstille perioder, noe som bidrar til god vannutskiftning, oksygentilførsel og renskning av bunnen. Lokaliteten vil ha stor kapasitet med tanke på oppdrett. Med hilsen Kvalitetssikret av: Anders Waldemar Olsen Cand. Scient. Akvakultur Otto K. Sandnes Daglig leder S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 2 av 37 Rapport ferdig Side 31

32 SPESIFIKASJONS- OG RESULTATOVERSIKT. Firma: Marine Harvest Nord Lokalitet: Steinsflesa, Leka kommune. Generelle spesifikasjoner, periode, frekvens og resultater. Tekst Overflatestrøm Spredningsstrøm Bunnstrøm Tidsrom for registreringer Dybde på målestedet. Ca. Ukjent Ukjent Ukjent Dybde for registreringer 5 35 Bunn (meter). Ca. Måler type SD6000 SD6000 SD6000 Type måling Kontinuerlig Kontinuerlig Kontinuerlig Frekvens varighet*4 6 min/30 min - 42 døgn 6 min/30 min - 42 døgn 2 min/10 min 33 døgn % strøm mindre enn 1 cm/sek.(ca) 2,0 % 0,7 % 9,5 % Gjennomsnittsstrøm 3,6 5,5 3,4 Rest strøm 1,8 1,9 0,6 Neumanns parameter 0,483 0,344 0,172 De 4 hyppigst forekommende 345, 0, 330, , 330, 0, , 180, 0, 165 retningene strømmen beveger seg mot (grader) *1 De 4 hyppigst forekommende 1-3, 3-4, 4-5, , 5-6, 4-5, , 3-4, 4-5, 0-1 strømhastighetene (cm /sek) *1 Mest vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.* m 3 ved grader. 739m 3 /m 2 /døgn 27752m 3 ved grader. 660m 3 /m 2 /døgn m 3 ved 0-15 grader. 502 m 3 /m 2 /døgn Minst vannutskiftning / retning / 15 graders sektor.*2 407m 3 ved grader. 9,7m 3 /m 2 /døgn 881m 3 ved grader. 21 m 3 /m 2 /døgn 120 m 3 ved grader. 3,63 m 3 /m 2 /døgn Maksimum strøm signifikant 14,2 5,4 11,0 7,5 16,2 5,9 maksimum strøm (cm/sek) *3 *1: gruppert i synkende rekkefølge *2: vann som passerer gjennom hver loddrett plassert kvadratmeter.*3: gjennomsnittet av 1/3 målingene som viser høyest verdi. *4: måleren måler hvert 6. minutt, hvert 30. minutt gir måleren et gjennomsnitt av verdiene for 5 målinger S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 3 av 37 Rapport ferdig Side 32

33 Overflatestrøm (5 meter) S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 4 av 37 Rapport ferdig Side 33

34 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 5 av 37 Rapport ferdig Side 34

35 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 6 av 37 Rapport ferdig Side 35

36 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 7 av 37 Rapport ferdig Side 36

37 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 8 av 37 Rapport ferdig Side 37

38 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 9 av 37 Rapport ferdig Side 38

39 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 10 av 37 Rapport ferdig Side 39

40 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 11 av 37 Rapport ferdig Side 40

41 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 12 av 37 Rapport ferdig Side 41

42 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 13 av 37 Rapport ferdig Side 42

43 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 14 av 37 Rapport ferdig Side 43

44 Spredningsstrøm (35 meter) S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 15 av 37 Rapport ferdig Side 44

45 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 16 av 37 Rapport ferdig Side 45

46 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 17 av 37 Rapport ferdig Side 46

47 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 18 av 37 Rapport ferdig Side 47

48 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 19 av 37 Rapport ferdig Side 48

49 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 20 av 37 Rapport ferdig Side 49

50 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 21 av 37 Rapport ferdig Side 50

51 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 22 av 37 Rapport ferdig Side 51

52 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 23 av 37 Rapport ferdig Side 52

53 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 24 av 37 Rapport ferdig Side 53

54 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 25 av 37 Rapport ferdig Side 54

55 Bunnstrøm S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 26 av 37 Rapport ferdig Side 55

56 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 27 av 37 Rapport ferdig Side 56

57 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 28 av 37 Rapport ferdig Side 57

58 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 29 av 37 Rapport ferdig Side 58

59 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 30 av 37 Rapport ferdig Side 59

60 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 31 av 37 Rapport ferdig Side 60

61 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 32 av 37 Rapport ferdig Side 61

62 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 33 av 37 Rapport ferdig Side 62

63 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 34 av 37 Rapport ferdig Side 63

64 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 35 av 37 Rapport ferdig Side 64

65 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 36 av 37 Rapport ferdig Side 65

66 13-2-9S Steinsflesa Aqua Kompetanse AS Side 37 av 37 Rapport ferdig Side 66

67 ID: Versjonsnr: 013 Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Ansvarsområde: FELLES prosesser / Krise- og beredskapsplaner / Felles beredskapsplaner Dok. kategori: Gyldighetsområde: Sist endret: ( Anette Hammervold ) Siste revisjon: Ikke satt Neste revisjon: Ikke satt Godkjent: GODKJENT ( Anette Hammervold ) Marine Harvest Norway Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Formål: Dette dokumentet er ment som en sjekkliste / hjelp til å håndtere ulike typer uhell eller kriser. I tillegg gir det informasjon om krav til beredskap, varslingsflyten ved ulike typer hendelser. Generelt skal informasjonsflyt følge Den som har oppdaget hendelsen nærmeste linjeleder driftsleder nærmeste leder i kriseteam. NB: Dersom den som varsler videre ikke får kontakt med vedkommende/gruppe som skal varsles, skal neste person/gruppe på varslingsliste varsles direkte. Dokumentet er felles for alle områder og avdelinger i Marine Harvest Norway; terminal, industri, matfisk, ferskvann, salg og logistikk. I tillegg til dette dokumentet finnes regionspesifikke eller områdespesifikke varslingslister. Dokumentet omhandler følgende type hendelser: 1. Alvorlig personskade... side 2 2. Dødsfall på arbeidsplassen... side 3 3. Savnet person... side 4 4. Brann eller eksplosjon... side 5 5. Havari av anlegg, flåter, båter eller utstyr side 6 6. Alger, maneter og massedød av fisk... side 7 7. Rømming av fisk... side 8 a. Tiltak for å redusere risiko for rømming b. Tiltak dersom rømming har skjedd 8. Lakselus og resistens... side Listeførte sykdommer... side Alvorlige utslipp/ forurensning... side Kriser vedrørende mattrygghet... side Massefravær av ansatte... side Systemsvikt.. side :57:41 Side 1 av 17 Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk. Side 67

68 ID: Versjonsnr: 013 Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Ansvarsområde: FELLES prosesser / Krise- og beredskapsplaner / Felles beredskapsplaner Dok. kategori: Gyldighetsområde: Sist endret: ( Anette Hammervold ) Siste revisjon: Ikke satt Neste revisjon: Ikke satt Godkjent: GODKJENT ( Anette Hammervold ) 1. Alvorlig personskade Marine Harvest Norway Ved ulykke som medfører alvorlig personskade, den som første oppdager fare eller er den først ankomne til en ulykkes-/skadeplass, skal igangsette tiltak. Tiltak Krav til utførelse Ansvar Vurdere skade Vurdere omfang av skade kontakte legevakt evt. 113 Den som oppdaget skaden Behandle Behandle skade så godt som mulig, følg henvisning fra lege/113. Den som oppdaget skade Varsle Alvorlige personskader/ fraværskader skal umiddelbart varsles linjevei til Region direktør og videre til adm. dir. og ihht varslingsliste Ulykke/alvorlig personskade. Driftsleder/ avdelingsleder Transport Frakte person til sykehus/lege evt. vente på sykebil avtale med legevakt Den som oppdaget skaden Støtte Psykisk støtte til skadede Kriseteam Sikre Sikre skadestedet for evt. inspeksjon arbeidstilsyn/politi Kriseteam Etterbehandling Utredning/ evaluering Få hjelp til etterbehandling av arbeidskolleger der dette er nødvendig. (kontakter BHT) Hvis eksterne firma er innblandet i ulykken skal driftsleder/linjeleder sørge for at det foreligger en skriftlig utredning i etterkant av ulykken. Kriseteam Driftsleder/ avdelingsleder Varsling ved alvorlig personskade Ansvarlig for varsling Den som oppdaget hendelsen Driftsleder Fabrikksjef/områdeleder Regions direktør Kriseteam Varsling til Lege AMK 113 Driftsleder/avdelingsleder Fabrikksjef eller områdeleder Regions direktør VO Regionalt kriseteam HR-avdeling HVO Bedriftshelsetjenesten Pårørende Arbeidstilsynet Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne hendelses-system :57:41 Side 2 av 17 Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk. Side 68

69 ID: Versjonsnr: 013 Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Ansvarsområde: FELLES prosesser / Krise- og beredskapsplaner / Felles beredskapsplaner Dok. kategori: Gyldighetsområde: Sist endret: ( Anette Hammervold ) Siste revisjon: Ikke satt Neste revisjon: Ikke satt Godkjent: GODKJENT ( Anette Hammervold ) 2. Dødsfall på arbeidsplassen Marine Harvest Norway Den som første oppdager fare eller er den først ankomne til en ulykkes-/skadeplass, skal igangsette tiltak. Tiltak Krav til utførelse Ansvar HLR Gjenopplivningsforsøk skal igangsettes Den som først oppdager Ring 113 Varsle 113, følg deres henvisninger. Den som først oppdager Varsle Dødsfall skal varsles ihht Varslingslisten Ulykke/alvorlig personskade. Driftsleder/ avdelingsleder Sikre stedet Ved dødsfall skal stedet sikres til etter at politi og arbeidstilsyn har vært på stedet, og gjort sine undersøkelser. Driftsleder/ avdelingsleder Sorgen bearbeides Det skal legges til rette slik at de nærmeste kollegene får mulighet til å bearbeide sorgen. Regionalt kriseteam kontakter BHT Regionalt Krise Team Varsling ved dødsfall på arbeidsplassen Ansvarlig for varsling Den som oppdaget hendelsen Driftsleder Fabrikksjef/områdeleder Regions direktør Kriseteam Varsling til Lege AMK 113 Driftsleder/avdelingsleder Fabrikksjef eller områdeleder Regionsdirektør VO Regionalt kriseteam HR-avdeling HVO Bedriftshelsetjenesten Pårørende Arbeidstilsynet Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne hendelses-system :57:41 Side 3 av 17 Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk. Side 69

70 ID: Versjonsnr: 013 Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Ansvarsområde: FELLES prosesser / Krise- og beredskapsplaner / Felles beredskapsplaner Dok. kategori: Gyldighetsområde: Sist endret: ( Anette Hammervold ) Siste revisjon: Ikke satt Neste revisjon: Ikke satt Godkjent: GODKJENT ( Anette Hammervold ) 3. Savnet person Marine Harvest Norway Den som første oppdager at en person er savnet, eller har mistanke om dette, skal igangsette tiltak Tiltak Krav til utførelse Ansvar Kontakte Prøve å få kontakt med vedkommende på telefon/mobil/vhf. Den som oppdager at person er savnet Lete Lete/ søke etter den savnede innendørs og utendørs. Den som oppdager at person er savnet Varsle Ved savnet person skal det varsles ihht varslingsliste Ulykke/alvorlig personskade Den som oppdager at person er savnet Søke Skaffe båter og mannskap klar til søk. Driftsleder/ avdelingsleder Varsling ved savnet person Ansvarlig for varsling Den som oppdaget hendelsen Driftsleder Fabrikksjef/områdeleder Regions direktør Kriseteam Varsling til Politi AMK 113 Driftsleder Fabrikksjef eller områdeleder Regions direktør VO Regionalt kriseteam HR-avdeling HVO Bedriftshelsetjenesten Pårørende Arbeidstilsynet Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne hendelses-system :57:41 Side 4 av 17 Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk. Side 70

71 ID: Versjonsnr: 013 Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Ansvarsområde: FELLES prosesser / Krise- og beredskapsplaner / Felles beredskapsplaner Dok. kategori: Gyldighetsområde: Sist endret: ( Anette Hammervold ) Siste revisjon: Ikke satt Neste revisjon: Ikke satt Godkjent: GODKJENT ( Anette Hammervold ) 4. Brann eller eksplosjon Marine Harvest Norway Ved brann/eksplosjon og andre situasjoner hvor det kan være fare for brann / eksplosjoner, skal fabrikker forholde seg til industrivernprosedyrer. Tiltak Krav til utførelse Ansvar Tiltak ved alarm/ Ved alarm skal alle komme seg ut av bygget og se etter at arbeidskolleger Den første som brann kommer seg ut. oppdager fare Ved branntilløp på flåte bør flåte forlates. Ansatte involverte Ved brann i båt der det er sannsynlig at man må hoppe på sjøen - sjekk at patronen i vesten sitter skikkelig i og ta på evt. flytedrakt/redningsdrakt. Ved brann/eksplosjon på industrianleggene skal industrivern umiddelbart iverksette handling ihht lokale industrivernplaner. Industrivernleder Kontakt 110 Brannvesenet skal varsles ring 110 Den første som oppdager fare Lokalisere brann Om mulig lokalisere brannen, og forsøke å slukke så fremt den ikke er for stor. Viktig at man ikke setter liv og helse på spill. Den første som oppdager fare Varsling Brann og eksplosjoner skal varsles i hht varslingsliste Ulykke/alvorlig personskade Drifts leder Varsle naboer Ved fare for spredning skal naboer varsles Driftsleder Varsling ved brann eller eksplosjon Ansvarlig for varsling Den som oppdaget hendelsen Driftsleder Fabrikksjef/områdeleder Regions direktør Kriseteam Varsling til Brann - og redningsvesenet 110 Driftsleder Fabrikksjef eller områdeleder Regions direktør Regionalt kriseteam Bedriftshelsetjenesten Pårørende Arbeidstilsynet Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne hendelses-system :57:41 Side 5 av 17 Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk. Side 71

72 ID: Versjonsnr: 013 Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Ansvarsområde: FELLES prosesser / Krise- og beredskapsplaner / Felles beredskapsplaner Dok. kategori: Gyldighetsområde: Sist endret: ( Anette Hammervold ) Siste revisjon: Ikke satt Neste revisjon: Ikke satt Godkjent: GODKJENT ( Anette Hammervold ) 5. Havari av anlegg, flåter, båter eller utstyr Marine Harvest Norway Ved havari av båt / flåte / anlegg eller utstyr, den som første oppdager fare eller er den først ankomne til en ulykkes-/skadeplass, skal igangsette tiltak. Tiltak Krav til utførelse Ansvar Varsling Varsle politi, 112., varsle overordnede som etablerer kriseteam Den som oppdager hendelsen Berørt ansatt Søke hjelp Ta kontakt med nærliggende anlegg, båter osv; gjøre anrop om hjelp. Den som oppdager hendelsen Berørt ansatt Evakuering Båt: Der man har anledning til det, ta på redningsdrakter evt. komme seg i redningsflåte De som er ombord Sikring Få tak i båt som kan hjelpe til med å sikre flåte/anlegg fra videre havari Regionalt kriseteam Varsling ved havari av anlegg, flåter, båter eller utstyr Ansvarlig for varsling Den som oppdaget hendelsen Driftsleder Fabrikksjef eller områdeleder Regionsdirektør Kriseteam Varsling til Politi 112 Kystverket Redningsskøyte Driftsleder Fabrikksjef eller områdeleder Regions direktør Regionalt kriseteam Bedriftshelsetjenesten Pårørende Arbeidstilsynet Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne hendelses-system :57:41 Side 6 av 17 Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk. Side 72

73 ID: Versjonsnr: 013 Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Ansvarsområde: FELLES prosesser / Krise- og beredskapsplaner / Felles beredskapsplaner Dok. kategori: Gyldighetsområde: Sist endret: ( Anette Hammervold ) Siste revisjon: Ikke satt Neste revisjon: Ikke satt Godkjent: GODKJENT ( Anette Hammervold ) 6. Alger, maneter og massedød av fisk Marine Harvest Norway Ved dødelighet som overstiger kapasiteten på vårt eget utstyr for opptak og behandling av dødfisk og/ eller andre situasjoner hvor det er grunn til å frykte stor dødelighet i anlegget, så som ved alger, maneter, ferskvannstilstrømming eller fare for sykdomsutbrudd av annen art. Tiltak Krav til utførelse Ansvar Varsle Ved massedød varsles i hht varslingsliste Alger, maneter og massedød Driftsleder av fisk Opptak Fortsett opptak av dødfisk med tilgjengelige midler Driftsleder Vurdere bemanning Vurder behov for ekstra mannskap Driftsleder/ fiskehelseleder Vurdere bistand Vurder omfang, om nødvendig bruk av dykkertjeneste for å få oversikt Driftsleder/ fiskehelseleder Oksygeneringsutstyr Vurdere behov for oksygenering-, beskyttelsesutstyr for å lindre oksygenstress på fisk som er utsatt for algeangrep/gjelleskade, men fortsatt er i live og/eller der hvor algesituasjonen tilsier langvarig nedsatt Driftsleder/ fiskehelseleder Sikre kapasitet ensilasje oksygennivå Sikre kapasitet for å ta unna forventet dødelighet de neste dagene (ekstra kvern, ensileringsmiddel, ensilasjetanker). Sjekk logistikk, kapasitet hos mottaker. Driftsleder/ områdeleder Direktelevering Sikre kapasitet båt Årsak og prøvetaking Vurder direktelevering av dødfisk til mottaker (krever dispensasjon fra Mattilsynet) Vurder, evt sikre beredskap på båt med pumpesystemer (brønnbåt, arbeidsbåt, fiskebåt) Vurder årsak og prognose, evt sikre prøver (vannprøver, fisk), konferer med fiskehelseleder. OBS hygiene ved kontakt med arbeidsbåter, dykkere osv hvis årsak ikke er avklart som ikke- smittsom. Fiskehelseleder/ områdeleder Fiskehelseleder/ områdeleder Fiskehelseleder Nødslakt Vurder nødslakt Fiskehelseleder Slakteprioritet Sikre at aktuell fisk har prioritet på slakteriet, og at den kan slaktes uten foregående merdsetting Smittehygiene Dersom relevant, foreta vurdering av og iverksette relevante smittehygienisk beredskap for håndtering, transport og slakteri samt sikre at berørt personell er kjent med og forstår disse Forsikring Varsle forsikringsselskap Produksjonssjef Varsling ved alger, maneter og massedød av fisk Ansvarlig for varsling Den som oppdaget hendelsen Driftsleder Varsling til Driftsleder Områdeleder/fabrikksjef og fiskehelseleder Fabrikksjef eller områdeleder Regionsdirektør Regionsdirektør Regionalt kriseteam :57:41 Side 7 av 17 Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk. Side 73

74 ID: Versjonsnr: 013 Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Ansvarsområde: FELLES prosesser / Krise- og beredskapsplaner / Felles beredskapsplaner Dok. kategori: Gyldighetsområde: Sist endret: ( Anette Hammervold ) Siste revisjon: Ikke satt Neste revisjon: Ikke satt Godkjent: GODKJENT ( Anette Hammervold ) Marine Harvest Norway Kriseteam Mattilsynet Planning og evt salgsavdeling dersom dødelighet påvirker slakteplan Forsikringsselskap Hendelsen skal rapporteres i selskapets interne hendelses-system 7. Rømming av fisk a) Tiltak for å redusere risiko for rømming Avgjørende for å begrense skade ved rømming, er å oppdage denne tidligst mulig. Dette oppnås med en systematisk overvåkning samt et bevisst forhold til arbeidsoperasjoner som representerer økt rømmingsrisiko. Akvakulturdriftsforskriften 37. Tiltak Krav til utførelse Ansvar Risikoanalyse Anlegget skal ha gjennomført risikovurdering med hensyn på å Driftsleder/ minimalisere risiko for rømming Områdeleder Risikooperasjoner Risikoreduserende tiltak Systematisk overvåkning Dokumentasjon Anlegget skal ha identifisert hvilke driftsoperasjoner som innebærer risiko for rømming herunder krav til operasjoner som innebærer håndtering av fisk, lasting og lossing. Slep av merder med fisk i er ikke tillatt i selskapet. For hver risikooperasjon skal det gjennomføres relevante risikoreduserende tiltak Anlegget skal ha etablert rutiner slik at eventuelt rømming kan oppdages raskest mulig Etablert systematisk overvåkning, gjennomført risikovurdering og tiltak skal dokumenteres Driftsleder/ områdeleder Driftsleder/ områdeleder Driftsleder Driftsleder/ områdeleder b) Tiltak dersom rømming har skjedd Den som først oppdager at rømming av fisk skjer, eller får mistanke om det, har plikt til å sørge for at lokale myndigheter blir varslet og at umiddelbare tiltak blir igangsatt. Akvakulturdriftsforskriften 38 og 39. Tiltak Krav til utførelse Ansvar Varsle Ved rømming varsles i hht varslingsliste Rømming av fisk Den som oppdager hendelsen Finne årsak Vurdere årsak og omfang av rømming Driftsleder/ områdeleder Redusere omfang Ved skade på not repareres skaden umiddelbart Driftsleder Vurdere Kontakte evt. dykker for vurdering og reparering av skade Driftsleder/ områdeleder Gjenfangst garn Starte gjenfangst med garn samme dag som rømming oppdages Driftsleder/ områdeleder Dusør Vurdere behov for bruk av dusør for å stimulere til økt fiske blant fritidsfiskere Produksjonssjef/ regionsdirektør :57:41 Side 8 av 17 Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format. Godkjent versjon finnes kun elektronisk. Side 74

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Namdal Settefisk AS. Kåre J. Devik

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Namdal Settefisk AS. Kåre J. Devik Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Gildeskål Forskningsstasjon as Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Ocean Farming AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Ocean Farming AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Hardanger Fiskeforedling AS AS Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Stein Erik Moxnes. Håvard Aakerøy

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Stein Erik Moxnes. Håvard Aakerøy Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS. Christer Gjøvaag

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. SalMar Farming AS. Christer Gjøvaag Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen

Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 12. mai 2017 Nordland fylkeskommune Næringsavdelingen post@nfk.no Søknad om slaktemerd-lokalitet for nytt slakteri på Storskjæret i Steigen Cermaq Norway AS (

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Knutshaugfisk AS. Per Gunnar Knutshaug Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

MARTNESVIK ØKNING MTB

MARTNESVIK ØKNING MTB MARTNESVIK ØKNING MTB Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. Opplysingene kreves med juni 2005 nr. 79 om akvakultur hjemmel i akvakultur-, mat-, (akvakulturloven)

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS Kvalitetshåndbok Ressursdokument ved ulike typer alvorlige hendelser/kriser

MARINE HARVEST NORWAY AS Kvalitetshåndbok Ressursdokument ved ulike typer alvorlige hendelser/kriser MARINE HARVEST NORWAY AS Kvalitetshåndbok Ressursdokument ved ulike typer alvorlige hendelser/kriser Formål: Dette dokumentet er ment som en sjekkliste / hjelp til å huske på viktige moment i forbindelse

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Gjermund Olsen

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Kvarøy Fiskeoppdrett AS. Gjermund Olsen Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 o m akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet e r felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Med sikte pa a redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis. 1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker:

Med sikte pa a redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysninger som avgis. 1 Generelle opplysninger. 1.1 Søker: Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17, juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)'. Søknadsskjemaet er telles t`or fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Dato for prøvetaking: 27.10.15 Dato for rapport:

Detaljer

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 910 Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Dato for prøvetaking: 12.12.11 OPPSUMMERING

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Troll Fish AS Vurdering av lokaliteten Kvitelv i Lebesby kommune Lok. nr.: 13813 Dato for prøvetaking: 16.06.2010 Rapport ferdig:

Detaljer

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling 08.03.2010 Antall

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Nausttaren i Osen kommune Lokalitetsnummer: Ny lokalitet Dato for prøvetaking:

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett:

Detaljer

Signert Søknadsskjema

Signert Søknadsskjema 1 of 5 11/04/2016 Vedlegg I Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert anlegg for produksjon av postsmolt for Nekst AS på Botnastranda industriområde i Flora kommune Signert Søknadsskjema 2 of 5 11/04/2016

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg (05.09.2014) RFK Firmapost - Midlertidig utvidelse- skjema.doc Page 1 Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknadi henholdtil lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember2015 11273 Skysselvika Vest i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett

Detaljer

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Lokalitetsnummer: Forundersøkelse Dato for prøvetaking: 30.11.2015

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 1.01.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand Dato: 10.07.2010 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand HAVBRUKS TJENES TEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand, beste tilstand Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Oppsummering

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Tilstand

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta NRS Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2015 10281 Store Kvalfjord i Alta Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 NRS Finnmark AS v/ Kåre Aas MOM

Detaljer

Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway

Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Beredskapsplaner for Marine Harvest Norway Formål: Dette dokumentet er ment som en sjekkliste / hjelp til å håndtere ulike typer uhell eller kriser. I tillegg gir det informasjon om krav til beredskap,

Detaljer

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund NRS - Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund MOM B UNDERSØKELSE, DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014

LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 LEKA KOMMUNE Dato: 09.01.2014 SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette T. Pettersen Møtedato Formannskap 11.02.14 Saknr. Tittel: 01/14 Søknad Emilsen Fisk AS 828 829 092 om ny

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Skjærgårdsfisk AS 1.1.2 Mobiltelefon 98 26 67 44 1.1.5 E-postadresse linga@lingalaks.

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Skjærgårdsfisk AS 1.1.2 Mobiltelefon 98 26 67 44 1.1.5 E-postadresse linga@lingalaks. Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Nynorsk Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 Kystinkubatoren AS og Tomma Steinbit AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)11. Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltningen.

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 01.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse September 2013 11272 Øksengård, Saltdal kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 12.09.2013

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 14.07.2016 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Blom Fiskeoppdrett AS Mobiltelefon E-postadresse

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Blom Fiskeoppdrett AS Mobiltelefon E-postadresse Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltninga.

Detaljer

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016

MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Hjartøya, Brønnøy kommune, oktober 2016 Akva Future AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS 185-10-16B Hjartøya Aqua Kompetanse

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: KOpir 1 cy /8-56 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Bjørn Grenne 10/07277-25 313 Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 Bergen Att.: Knut Staven Dato: 12.7.2011 Ugradert

Detaljer

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss.

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. Tilstand, Beste tilstand Dato: 02.02.202 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-Undersøkelse Lokalitet Drevflesa Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato 28.11.14 Dato for feltarbeid 10.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Tilstand

Detaljer

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø Salten smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber 2015 13811 Breivika i Bodø Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Salten smolt AS v/børge Andreassen MOM -

Detaljer

SØKNAD OM NY LOKALITET, TEDNENESET, I FEDJE KOMMUNE

SØKNAD OM NY LOKALITET, TEDNENESET, I FEDJE KOMMUNE Fylkeskommunen i Hordaland Pb 7900 5020 Bergen 28.02.2014 BERGE SØKAD OM Y LOKALITET, TEDEESET, I FEDJE KOMMUE Vedlagt ligger søknad om: Etablering av lokalitet for matfiskproduksjon av laks ved Tedneneset

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember 2015 27856 Hundholmen i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett AS v/ørjan

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Wenberg Fiskeoppdrett AS Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM B undersøkelse September 2013 Lokalitet 27856 Hundholmen, Fauske kommune Grevlingveien 73 Tlf. 91 39 51 43 Firmapost: yngve@ypk.no 9017 Tromsø 2 Dokumentets status Foreløpig

Detaljer

Lokalitet: Fjordprakken

Lokalitet: Fjordprakken HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Fjordprakken Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 30.10.2009 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Jakobsteinsvika Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune

Bjørøya AS, Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kyrøyene i Vikna kommune Bjørøya AS Flatanger 7770 FLATANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/10294-8 Solveig Skjei 21.12.2016 Knudtsen Bjørøya AS, 932 186 497 - Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret

Detaljer

Bokmål. Innholdsfortegnelse

Bokmål. Innholdsfortegnelse Bokmål Veileder for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (økt individvekt for settefisk av laks, ørret og regnbueørret) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Eide Fjordbruk AS Mobiltelefon Faks

Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg. Eide Fjordbruk AS Mobiltelefon Faks Søknadsskjema for akvakultur i flytande anlegg Søknad etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturlova) 1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur-, mattilsyn-, miljø-, vassdrags- og kystforvaltninga.

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ Mobil nummer: 9092055 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Tilstand 1 Dato: 21.11.201 Innholdsfortegnelse A.

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

Akvafarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Sørfjord i Dyrøy

Akvafarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Sørfjord i Dyrøy Akvafarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar 2016 13946 Sørfjord i Dyrøy Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Akvafarm AS v/ Odd Steinar Olsen MOM - B, Lokalitetsundersøkelse,

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Vurdering av lokaliteten Ånholmen i Fosnes kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Vurdering av lokaliteten Ånholmen i Fosnes kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Emilsen Fisk AS Vurdering av lokaliteten Ånholmen i Fosnes kommune Lokalitetsnummer: 32017 Dato for prøvetaking: 7.5.2015

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1

Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand 1 HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: LM Sandstadsundet 0- prøve Tilstand Dato: 2.. Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer