Vedlegg A - til kontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2"

Transkript

1 Vedlegg A - til kontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2

2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen er også medsendt tilbyderne, og inngår som et krav i entreprisekontrakten mellom JM Norge AS og entreprenørene på prosjektet. Med bolig menes hele kontraktsobjektet. Det vil si leilighet med tilhørende uteareal, boder og eier- og bruksrettigheter til fellesarealer. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overfl ater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Dokumentasjon 10. Diverse 1. Prosjektet ANSVARLIGE AKTØRER Byggherre, tiltakshaver, selger JM Norge AS (senere kalt JM ). Åslyveien 21, 3170 SEM tlf Postadresse: Postboks 2053, 3103 Tønsberg REGULERINGSMESSIG STATUS Reguleringsplan for en del av Fritsølia, vedtatt med tilhørende bestemmelser. BYGGETOMTA Jordtomt, svakt skrånende mot sydvest. Grenser til eksisterende vei, jordbruksareale og eksisterende boligområde. ADRESSE Leilighetene får adresse Fritsøveien 33, 35 og 37.. Gårds- og bruksnummer med seksjonsnummer for hver leilighet. ATKOMST/PARKERING Fra Barkåkerveien inn Nyveien. Deretter til venstre inn Fresjestien til Fritsøveien. Nr. 35 og 37 får atkomst via felles privat vei og vil eie og vedlikeholde (en andel av) denne. Nr. 33 har atkomst direkte fra Fritsøveien. Det er egen parkeringsplass til hver leilighet. Det kan bygges carport eller garasje som kan kjøpes som tilvalg. GJESTEPARKERING Det er min. 6 gjesteparkeringsplasser hvorav en HC-plass. OMFANG/STØRRELSE Tomten er på i alt ca m2. De tre byggene er i to etasjer. Nr. 35 og 37 har en leilighet på ca. 75 m2 og en på ca. 90 m2 i hver etasje. Nr. 33 har to leiligheter på ca. 75 m2 i hver etasje. Sportsbod ligger i tilknytning til boligen eller ved parkeringen. FREMTIDIG EIERFORHOLD Boligene selges som selveierseksjoner på eget gårds- og bruksnummer. Det blir dannet et sameie for alle leilighetene. Hver seksjon får eget grunnbokblad og kan således belånes individuelt. Eieren har full råderett over sin seksjon, med de begrensninger som fremgår av sameievedtektene, Lov om Eierseksjoner og kjøpekontrakten. FELLESAREALER Inngangsparti /trapperom vil tilhøre de fi re leilighetene i hvert bygg i fellesskap. Utvendige arealer på tomten tilhører sameiet i fellesskap. FRIOMRÅDER Litt lengre inn i Fritsøveien, på motsatt side av veien, ligger en stor, ferdig opparbeidet lekeplass. Lekeplassen eies av beboerne på feltet med 1/50 del hver. Beboerne har felles drifts- og vedlikeholdsplikt for området. Kjøperne på dette feltet vil få sin andel på samme måte. KJØPEKONTRAKT Alle kjøpekontrakter er i tråd med Bustadoppføringslova - Byggeblankett

3 2. Miljø, energi og sikkerhet MILJØ Ved valg av materialer i byggene er det hensynstatt et miljømessig perspektiv. Det benyttes miljøvennlige malinger, tropiske treslag benyttes ikke, og allergifremkallende tresorter er unngått. ENERGI Våre boliger bygges i samsvar med krav i Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift av 2010 (TEK 10). JM har imidlertid besluttet at våre boliger skal være minst 25 % bedre enn myndighetenes krav når det gjelder behov for levert energi til oppvarming. Bygget leveres derfor blant annet med mer isolasjon og med tre lags vinduer. SUNNE MATERIALER JM følger føre var -prinsippet som innebærer at vi velger bort produkter allerede ved mistanke om negativ miljøpåvirkning. JM bruker i størst mulig grad tradisjonelle og utprøvde naturmaterialer som tre, stein, tegl og keramiske fl i s e r. SIKKERHET Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet: Alle boligene utstyres med elektriske anlegg etter elforskrifter NEK2010. Alle boliger utstyres med seriekoblete røykvarslere på strømnettet med batteribackup. Det monteres komfyrvakt som slår av strømmen ved overoppheting. Alle boligene utstyres med husbrannslange. Åpningsvinduene er utstyrt med sikringsbeslag og er vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra bakken, balkong/terrasse eller fra åpnings vindu på sidene. Det monteres vannføler under kjøkkenbenk for automatisk avstengning av hovedvanninntaket ved lekkasje. RADON Radon er en radioaktiv gass som kan fi nnes i grunnen. Under bygget legges derfor en tett radonduk. Det monteres også et avtrekkspunkt under huset slik at det i fremtiden kan etableres et avsug hvis nye myndighetskrav skulle kreve det. KILDESORTERING Alle JMs boliger leveres med kjøkkeninnredning med opplegg for kildesortering av avfall. Ute etableres felles avfallshåndtering med kildesortering. LYD OG AKUSTIKK Leilighetene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger og mellom boliger og fellesrom. Erfaringer viser at noe lyd vil kunne høres fra andre leiligheter. 3

4 3. Utvendige anlegg OFFENTLIGE AREALER OG ANLEGG Tønsberg kommune er ansvarlig for drift, vedlikehold og brøyting av Fritsøveien. For den private veien må beboerne selv sørge for drift, vedlikehold og brøyting. FELLESANLEGG Sameiet er ansvarlig for følgende utvendige fellesanlegg: Uteområder med evt. sittebenker, lekeutstyr, beplantning, betongheller og gangveier. Asfaltert privat atkomstvei, plasser, belysning og gjesteparkering. Tak, fasader og sportsboder. Renovasjonsbod med kildesortering og fellesbod. Sameiet i hvert hus er ansvarlig for eget inngangsparti/trapperom. OVERVANNSHÅNDTERING Asfalterte fl ater bygges med fall slik at overvann kan renne til omkringliggende terreng eller til overvannssluk. Overvann fra sluk/sandfang blir ledet i lukkede ledninger til kommunalt ledningsnett. KABELFØRINGER Kabler for sterkstrøm, TV, data og telefon føres i grøfter fram til hhv hovedtavle og svakstrømskap. Kabelselskapene eier og har ansvar for vedlikeholdet frem til hovedtavle/svakstrømskap. RENOVASJON Det legges opp til felles avfallshåndtering med kildesortering POSTKASSER Det leveres en postkasse til hver leilighet. HUSNUMMERSKILT Det vil bli montert husnummerskilt på yttervegg. Dessuten vil JM montere opp sitt signaturskilt ved inngangen i 1. etasje. FASADEFARGER JM har i samråd med arkitekt satt farge på husene. Det kan avvike fra fargene trykt i prospektet. Eventuell senere endring av fargesetting avklares i sameiet. VANN- OG SPILLVANNSLEDNINGER Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsanlegg. 4

5 4. Bygningenes konstruksjoner FUNDAMENTERING / GULV Byggegrunnen består av morenemasser over fjell. Ringmurene fundamenteres på såler av betong på komprimert grus. Gulv i 1. etasje består av 25 cm isolasjon, ca. 8 cm betongdekke og parkett. BÆRENDE KONSTRUKSJONER Bærende konstruksjoner utføres av tre. YTTERVEGGER Ytterveggene bygges av 48x198 mm bindingsverk, innvendig utforing 48x48 mm med inntrukket dampsperre og isoleres med mm isolasjon. 13 mm gipsplater innvendig. Veggene kles utvendig med vindtett GU(gips), utlekting og liggende kledning. Utvendig kledning blir levert med grunning og ett strøk maling/dekkbeis. Siste strøk bør på grunn av tørking og krymp i materialene påføres senere. Besørges av huseierne/sameiet året etter byggets ferdigstillelse. LEILIGHETSSKILLEVEGGER Lydskillevegger mot inngangsparti/trapperom utføres i henhold til gjeldende forskrifter. TAKKONSTRUKSJONER, TEKKING OG AVVANNING Takene isoleres med 35 cm mineralull og tekkes med tjærepapp. BALKONGER Leilighetene i 1.et. får ca. 12 m2 terrassegulv av trykkimpregnert tre. Leilighetene i 2.et. får ca.12 m2 balkong og rekkverk utført av trykkimpregnert tre. INNERVEGGER Innvendige vegger bygges av bindingsverk av tre som kles med gipsplater. Vegger på bad utføres med underlagsplater for våtrom og keramisk fl is. ETASJESKILLER Etasjeskille består av lecadekke, lydisolasjon, fl ytsparkel/parkett eller påstøp/fl is. Leilighetene bygges med nedforet gipsplatehimling. I noen rom blir det lavere romhøyde enn 2400 mm for å få plass til rørføringer og ventilasjon over himlingen. 5. Innredning og overfl ater ROMSKJEMA Rom Gulv Vegger Himling Felles inngangsparti Keramiske fl iser Gipsplater. Systemhimling med lydplater. Entre 14 mm eikeparkett Gipsplater. Kjøkken 14 mm eikeparkett Gipsplater. Stue 14 mm eikeparkett Gipsplater. Soverom 14 mm eikeparkett Gipsplater. Gipsplater. Gipsplater. Gipsplater. Gipsplater. Bad Keramiske fl iser Keramiske fl iser Gipsplater, sparklet og malt to strøk med våtromsmaling Bod/ teknisk WC Keramiske fl iser med sokkelfl is. Keramiske fl iser med sokkelfl is. Gipsplater, sparklet og malt to strøk. Gipsplater, sparklet og malt to strøk. Utvendig sportsbod Betong Ubehandlet bakside av ytterpanel. Gipsplater, sparklet og malt to strøk. Gipsplater, sparklet og malt to strøk. Ubehandlet underside av yttertak. 5

6 5. Innredning og overfl ater forts. TRAPPEROM OG INNGANGSPARTI Gulv og trapper med repos leveres med keramiske fl iser. Vegger kledd med gipsplater, sparklet og malt to strøk. Systemhimlinger med lyddempende plater. HEIS Det er avsatt plass til eventuell fremtidig løfteplattform for bevegelseshemmede. BODER Det leveres en utvendig sportsbod til hver leilighet. Noen er plassert inntil bygget og noen ved parkering. VINDUER OG BALKONGDØRER Vinduer leveres ferdig overfl atebehandlet fra fabrikk, hvite innvendig og utvendig. Vinduene leveres med tre lags glass. Det gir redusert varmetap til omgivelsene og det kan derfor forekomme dugg utvendig under spesielle værforhold. Store balkongvinduer og noen andre vinduer er faste. Balkongdører leveres hvitmalt og med 2 lags glass. LISTVERK Fotlister leveres i lakkert eik med synlig spikring. Dør- og vindusgerikter leveres med slett, hvitmalt overfl ate med skjult spikring. Taklister leveres i pvc hulkil, hvitmalt som tak. I nye bygg vil det kunne oppstå svinnriss ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at oppsprekking mellom listverk og tak/ veggfl ater samt hjørner på dør- og vindusbelistning ikke kan kreves utbedret så lenge disse ikke innebærer avvik fra normal god håndverksmessig standard. FLISER Badet har støpt gulv med fl iser. På veggene er det underlagsplater for våtrom med keramiske fl iser. Bod/teknisk rom har fl iser på gulvet. Fliser kan leveres i fl ere mulige format og farger uten tillegg i pris. Spesielle tilvalg kan gjøres mot tillegg i pris. På kjøkken leveres keramiske fl iser mellom kjøkkenbenk og overskap. DØRER Hovedinngangsdørene leveres som klimaklassifi sert ytterdør. Inngangsdør fra trapperom til hver leilighet leveres som brann- og lydklassifi sert slett dør. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk i farger angitt av arkitekt. Innerdører leveres i slett, hvit utførelse, ferdig malt fra fabrikk. KJØKKEN Kjøkkeninnredning leveres fra Marbodal. Leveransen inkluderer høytrykkslaminerte benkeplater, høye overskap med oppforing til tak, dempere på skuffer og skapdører, samt ventilator. Det leveres integrerte hvitevarer som komfyr og induksjon platetopp, kjøl/frys og oppvaskmaskin. Leveransen fremgår av egne kjøkkentegninger som vedlegges kjøpekontrakt. Kunden blir invitert til et eget møte om kjøkken, bad og garderober der vi vil gjennomgå leveransen, hvilke valgmuligheter som fi nnes og hvilke tilvalg som eventuelt ønskes. GARDEROBE I HOVEDSOVEROM Skyvedørsgarderobe med endevegg og innredning med bærelist, rail, hylle og stang. GARDEROBE I SOV 2 OG EVT. 3 En meter kombiskap pr. inntegnet seng. Skyvedørsgarderober kan bestilles som tilvalg. BAD På bad leveres 80 cm underskap med helstøpt hvit servant. Speil med lys er inkludert. Det gis mulighet for individuell tilpasning av kjøkken, bad og garderobe. 6

7 6. Elektroinstallasjoner Elektroleveranse utføres etter forskrifter NEK 2010, som tilsier økt antall punkter og større el-sikkerhet enn tidligere. JORDING OG OVERSPENNINGSVERN Stikkontakter leveres som jordede stikkontakter med barnevern og kan kun nyttes med fl ate, eller jordede støpsler. Det monteres overspenningsvern(grovvern) og jordfeilbryter. STRØM Det monteres strømmåler og sikringsskap i hver leilighet. Strøm til utelys og lys og oppvarming i trapperom fordeles via sameiet. SIKKERHET Det leveres: Røykvarslere tilkoblet strømnettet og batteribackup. Komfyrvakt på kjøkken. Vannstopper med føler under oppvaskbenk. BELYSNING Det leveres en utelampe ved hovedinngang og en til hver leilighet på balkong/terrasse, lys under overskap på kjøkken, hvit lyskuppel i bod/teknisk og lys over servant/speil på bad. Det leveres 3 punkter i sportsbod; lys, bryter og stikkontakt. KABEL-TV OG BREDBÅND Til hver bolig legges det fram kabel for TV, telefon og bredbånd fra Canal Digital. Dersom kjøper inngår avtale med Canal Digital blir boligen tilkoblet og opplegg fram til første kontakt er inkludert. Det faktureres ingen tilkoblingsavgift, kun løpende abonnement. Det leveres skap for svakstrøm som en integrert del av sikringsskap.tilleggspunkter kan bestilles i møte med vår elektriker. RINGEANLEGG Det leveres ringeklokke til hver bolig ved hovedinngangsdør. 7. Sanitæranlegg INNVENDIGE LEDNINGER Vannledninger fordeles i vegger, i gulv og i nedforede himlinger fram til utstyr. I leilighetene blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Vannledningene påsettes stoppekran i hver leilighet. Det monteres vannstopper med føler under oppvaskbenk. OPPVARMING AV BOLIGEN Det leveres ventilasjonsaggregat med integrert varmepumpe og varmtvannsbereder. Varmepumpa gjenvinner varme fra avkastlufta til oppvarming av forbruksvann. Når det ikke er behov for oppvarming av forbruksvann vil varmepumpa varme tillufta til boligen. I tillegg til dette er det varmekabler i gulv i bad, samt to panelovner som styres av ventilasjonsanlegget. Varmepumpa har ingen utedel. OPPVARMING AV FORBRUKSVANN Varmepumpa varmer opp forbruksvann i den integrerte varmtvannsberederen. Berederen på 180 liter har også et elektrisk varmeelement. For å spare energi er varmtvannet stilt inn på 52º. Det kan justeres opp på aggregatet. Det anbefales å bruke levert sparedusj. LEVERINGSOMFANG AV UTSTYR Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist på kontraktstegningene, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Det leveres husbrannslange i innvendig bod. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteri termostatstyrt. Toalettene leveres som veggmonterte. I bad og bod/tekn. rom leveres gulvsluk. Stiplede innredninger på tegning leveres ikke. 7

8 Illustrasjonsfoto 8 Illustrasjonsfoto

9 8. Ventilasjon Boligene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Anlegget plasseres i bod/teknisk rom. Inntaksluft tas fra yttervegg utenfor boligen. Avtrekksventiler i bad-/ vaskerom, kjøkken og bod, og tilluftsventiler i soverom og stue. Eget avtrekk fra ventilatorhette over komfyr. Det vil være noen nedforede himlinger og innkassinger i boligen i forbindelse med røropplegg og ventilasjonskanaler. Avtrekksluften føres ut gjennom yttervegg. For å ivareta ventilasjon og varmt forbruksvann skal aggregatet ikke slås av annet enn ved fi lterbytte eller annet vedlikehold. Ventilasjonsanlegget leveres i henhold til gjeldende forskrifter med hensyn til luftmengder og støy. Anlegget er ikke helt lydløst. 10. Diverse VEDTEKTER FOR SAMEIET JM vil bidra til å utarbeide et forslag til vedtekter og budsjett for sameiet. Sameiet vil bli stiftet før innfl ytting/overtagelse. TILVALGSMULIGHETER Kjøper har muligheter til å velge utvidet leveranse, eventuelt andre farger og kvaliteter enn det som er beskrevet. Dette gjelder for følgende leveranser: Innredning på kjøkken og bad samt garderobeskap. Sanitærutstyr Elektro Malerarbeider Fliser Garasje eller carport Tilvalg og endringer må avklares i god tid før bestilling/ levering og innenfor de tidsfrister som avtales underveis. FORSIKRING Bygget er forsikret i 3 måneder etter overlevering. Sameiet må selv sørge for å tegne ny forsikring før denne utløper. Innboforsikring er ikke inkludert i forsikring som JM tegner. Dette må boligeier sørge for selv. 9. Dokumentasjon HUSEIERBOK Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert en perm med dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. OVERLEVERING, DRIFTSANSVAR Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JMs reklamasjonsansvar er avhengig av at utstyret blir forsvarlig driftet og vedlikeholdt. JM anbefaler at sameiet inngår avtale for brøyting og strøing av veier og plasser samt stell av felles uteområder. HEKSESOT Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. ( Heksesot er mørke støvpartikler som setter seg fast på overfl ater.) Boligen bør derfor ventileres godt det første året og en bør være litt forsiktig med bruk av gass og levende lys. FØLGENDE ER IKKE INKLUDERT I KJØPESUMMEN Belysning som ikke er nevnt i denne tekniske beskrivelsen. Inventar, møbler, senger etc. Kostnader forbundet med kjøpers fi nansiering, takster og tinglysningsgebyrer. Andre stiplede innredninger på tegninger. REKLAMASJONSRETT Det er 5 års reklamasjonsrett. NØKLER Til boligen leveres 3 nøkler til entrédør. De passer også til hovedinngangsdøra. Det leveres 3 nøkler til egen sportsbod. ANDRE LEVERANSER Andre leveranser enn ovenstående eller endringer kan avtales. FORBEHOLD JM forbeholder seg retten til forandringer av planer, detaljer og beskrivelse. Som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prosjektbeskrivelsen 9

10 10 Illustrasjonsfoto kundetilpasset kjøkken

11 KJØPSPROSESSEN 1. Visning På jm.no, fi nn.no eller i aviser vil dere få informasjon om når vi har visning av våre prosjekter. På visninger kan dere få se på plantegninger, illustrasjoner og snakke med erfarent personale om hvordan boligene vil se ut. 2. Kjøp av bolig Når du har bestemt deg for å kjøpe en bolig, skrives en kontrakt med JM. Ved signering av kontrakten forfaller 10% av kjøpesummen til betaling innen 14 dager. JM stiller garanti for pengene, i henhold til bustadsoppføringslova. Beløpet skal innbetales til oppgjørsmeglers konto, som står spesifi sert i kontrakten. Pengene skal være fri egenkapital. 3. Tilvalgsmøte Etter at byggestart er besluttet, vil JM invitere deg til et møte. Her gjennomgås boligen og det synliggjøres hvilke tilvalgsmuligheter/endringer som ønskes. Deretter vil vår innredningsansvarlig invitere til et tilvalgsmøte. Her vil endringer og overfl ater gjennomgås. Du vil også få informasjon om bestillingsfristene for tilvalg. For å være sikker på at din bestilling innarbeides i boligen, er det viktig at vi mottar bestillingen innen avtalte frister. 4. Byggeplassvisning og i nformasjonsmøte Underveis i byggeprosessen, når vi mener det er trygt å ferdes i bygget, vil du bli invitert til en visning på byggeplassen. 5. Befaring og kontroll Når prosjektet nærmer seg ferdigstillelse, vil dere få gå en forhåndsbefaring sammen med en representant fra JM. 6. Siste innbetaling Før du overtar din nye bolig, skal resten av kjøpesummen, i henhold til kjøpekontrakten, inkludert tilvalg og endringer, betales. 7. Overtagelsen Nå er det endelig tid for å fl ytte inn! Før nøkkel til boligen kan utleveres og skjøtet tinglyses, skal fullt oppgjør ha funnet sted, inklusive oppgjør for utførte endringer og tilvalgsarbeider. På overtagelsen skal JM og kjøper foreta en ferdigbefaring av boligen i felleskap. Eventuelle mangler registrert ved overleveringen, skal noteres i en protokoll som begge parter signerer. Du vil motta en huseierbok med råd om stell og vedlikehold. 8. Vi følger opp Vi er opptatt av at du skal trives i ditt nye hjem. Derfor vil vi ringe deg kort tid etter at du har fl yttet inn, og stille deg noen enkle spørsmål om hvordan du opplever boligen. 11

12 Lang erfaring - trygghet i alle ledd JM Norge AS er en av Norges største boligutviklere med virksomhet i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Bergen og Rogaland, og inngår i den nordiske boligutvikleren JM AB som med en årlig omsetning på ca. 11,7 milliarder norske kroner, er nordens ledende aktør på feltet. JM Norge AS har 50 års erfaring i Norge og har i et normalår en produksjon på ca. 800 boliger. Selskapet ivaretar hele verdikjeden frem til nøkkelferdig bolig og besitter et bredt spekter av kompetanse innen akkvisisjon, prosjektering, prosjektutvikling, salg og entreprenørvirksomhet. Design & produksjon JM, avd. Vestfold Visualiseringsbilder JM, avd. Vestfold og Carbonwhite Foto JM Bildebank Trykk X-idé AS Arkitekt Tore Moen Dato JM forbeholder seg retten til endringer. Vi tar forbehold mot eventuelle trykkfeil. Noen av illustrasjonene er idébilder som kan avvike fra virkeligheten. JM NORGE AS Postadr. Pb. 2053, 3103 Tønsberg I Besøksadr. Åslyveien 21, 3170 Sem I Telefon I E-post I Internett I Mobil mobil.jm.no

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

QBEN Et sentralt sted å leve

QBEN Et sentralt sted å leve OSLO RODELØKKA / GRÜERLØKKA QBE Et sentralt sted å leve Hus du trives i Kubistiske fasader er blant de mest originale byggene vi har utviklet. avnet spiller på de kubiske elementene som gir fasaden liv

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer!

KROHNVIKEN KROHNVIKEN. Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! KROHNVIKEN Sentrumsnære leiligheter. Bo tett på det meste, få tid til mer! I Krohnviken planlegges en fantastisk takterrasse med storslått utsikt over Damsgårdssundet, byen, Fløien, Ulriken og Løvstakken.

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Illustrasjonsfoto hth bad Mono Illustrasjonsfoto hth kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet

Illustrasjonsfoto hth bad Mono Illustrasjonsfoto hth kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet Bo godt, en spasertur fra det meste du trenger BJØRVIKKVARTALET BOLIGSAMEIE - hystadveien 13 - sandefjord Illustrasjonsfoto HTH bad Mono Illustrasjonsfoto HTH kjøkken Mono 2 Bjørvikkvartalet bjørvikkvartalet

Detaljer

Hillerhøyden/Mathopen

Hillerhøyden/Mathopen Hillerhøyden/Mathopen 17 prosjekterte selveierleiligheter med nydelig sjøutsikt og sol til sen kveld Nøkkelinformasjon Oppdragsnummer 1159001 Betegnelse Gnr 129, Bnr 728 Utbygger Lars Jønsson Bolig AS

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog

søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog søster mathildes hage - trinn 2 Nye selveierleiligheter på Lørenskog Landlig og urbant i Lørenskog Hva liker du best? By eller natur, shopping eller grilling, er du urban eller landlig? Hvorfor ikke bo

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun

Nordeidtunet. 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nordeidtunet 37 rekkehus i solrikt og barnevennlig tun Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no www.fanasparebankeiendom.no

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer