Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum kroner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner"

Transkript

1 Me vil òg vera med! Søknadssum kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer Hjemmeside Institusjonens leder Marit Brendbekken Ansvarlig kontaktperson (søker) Astrid Holmefjord Telefon Epost Mål for prosjektet På vegne av samarbeidspartnarane Samnanger kommune, Fusa kommune og Vaksdal kommune, søkjer Samnanger kommune om støtte til ei fellessatsing i 2011 i regi av folkebiblioteka, der målet mellom anna er å setja fokus på folkebiblioteka sitt formidlings- og samfunnsansvar andsynes psykisk utviklingshemma i kommunane.gjennom prosjektet ønskjer samarbeidspartnarane å styrkje folkebiblioteka som sosial arena for alle i bygdene våre. Folkebibliotektenesta i kommunane ønskjer å tilby gode tilhøve for litteraturformidling til einkvar gjennom forfattarbesøksordning. Samstundes vert det lagt opp til ei rekkje delprosjekt med vekt på å leggja til rette for grupper av psykisk utviklingshemma. Me ønskjer å skapa ein sosial arena for dei på tvers av kommunegrensene og i regi av folkebiblioteket. Forutan at folkebiblioteka vil utvikla felles litteraturformidlingsprosjekt og fellesarrangement mynta på brukarar av folkebibliotektenester med og utan særskilte behov for ekstra tilrettelegging, vil kommunane bidra til kompetanseutvikling regionalt og nasjonalt på området litteraturformidling for psykisk utviklingshemma. Målsetting Resultatmål: Etablera eit forpliktande biblioteksamarbeid mellom partnarane Samnanger, Fusa og Vaksdal kommune med føremål å gjennomføre konkrete tiltak i 2011 Gjennomføre opp til fem felles forfattarbesøk i Folkebiblioteka i dei respektive kommunane samordnar opp til fire litteraturformidlingstiltak i 2011 der målgruppa er psykisk utviklingshemma i dei tre kommunane. Dette skjer i breitt samarbeid med kompetansemiljø i og utanfor kommunen og frivillige lag og organisasjonar. Folkebiblioteka har etablert lokale samlingar med forslag til litteraturformidling for grupper med særskilte behov og tilgjenge på relevant litteratur og film. Folkebiblioteka samarbeider i 2011 med Fylkesbiblioteket om å Side 1 av 10

2 leggja ut på nett røynsler frå prosjektgjennomføring i samband med litteraturformidling særskilt tilrettelagt for psykisk utviklingshemma, og slik bidra til regional og nasjonal kompetansebygging på dette området. Folkebiblioteka samarbeider med Fylkesbiblioteket om å løysa utmaningar i samband med felles søk og ev. depot, med føremål litteratur- og filmformidling til grupper med særskilte behov. Effektmål 1. Det er etablert litteraturformidling for alle lag av befolkninga 2. Regional kompetansedeling og arbeidsdeling folkebiblioteka i mellom for betre å målbere folkebiblioteka sitt samfunnsoppdrag 3. Tilrettelegging av biblioteket som fysisk og sosialt rom med tanke på litteraturformidling til grupper med særskilte behov og trong for fleksibilitet 4. Folkebiblioteka er sentral formidlingsarena, brubyggjar og kulturberar lokalt 5. Tilgjenge på digitale ressursar med føremål deling av kompetanse på litteraturformidling til grupper med behov for særskilt tilrettelegging 6. Folkebiblioteka har etablert breitt samarbeid med kompetansemiljø og har sjølv blitt tilført kompetanse med tanke på grupper med trong for særskilt tilrettelegging av litteraturformidling og bibliotekteneste Prosjektbeskrivelse På vegne av samarbeidspartnarane Samnanger kommune, Fusa kommune og Vaksdal kommune, søkjer Samnanger kommune om støtte til ei fellessatsing i 2011 i regi av folkebiblioteka, der målet mellom anna er å setja fokus på folkebiblioteka sitt formidlings- og samfunnsansvar andsynes psykisk utviklingshemma i kommunane. Prosjekt innan litteraturformidling retta mot denne målgruppa i regi av folkebiblioteka er ikkje i seg sjølv nokon nyhende. Dette tok til på 1990-talet i samband med integrering av målgruppa i kommunane. Det som er nytt i vår søknad, er ambisjonen om systematisk partnarskapssatsing, arbeidsdeling og kompetansebygging kommunane i mellom andsynes målgruppa, kombinert med tett samarbeid med Fylkesbibliotek om å gjera tilgjengeleg resultata av arbeidet på nett, til inspirasjon og medverking for andre. Folkebiblioteka i små kommunar har til felles at dei er svært viktige møtestader der alle er velkomne uansett etnisk eller religiøst forteikn, familiebakgrunn, sivilstatus, alder eller kompetanse. Folkebiblioteka er kulturberarar og sosial arena for kompetanseutvikling, brubygging og inkludering lokalt. Gjennom prosjektet ønskjer samarbeidspartnarane å styrkje folkebiblioteka som sosial arena for alle i bygdene våre. Folkebibliotektenesta i kommunane ønskjer å tilby gode tilhøve for litteraturformidling til einkvar gjennom forfattarbesøksordning. Samstundes vert det lagt opp til ei rekkje delprosjekt med vekt på å leggja til rette for grupper av psykisk utviklingshemma. Me ønskjer å skapa ein sosial arena for dei på tvers av kommunegrensene og i regi av folkebiblioteket. Forutan at folkebiblioteka vil utvikla felles litteraturformidlingsprosjekt og fellesarrangement mynta på brukarar av folkebibliotektenester med og utan særskilte behov for ekstra tilrettelegging, vil kommunane bidra til kompetanseutvikling regionalt og nasjonalt på området litteraturformidling for psykisk utviklingshemma. Prosjektet har som viktig komponent at røynslene frå prosjektsamarbeid folkebiblioteka og kommunane mellom, vert gjort tilgjengeleg på nett slik at andre kommunar kan nytte seg av nettressursane i eiga arbeid med tilpassa litteratur- og filmformidling Side 2 av 10

3 til grupper med særskilte behov. I samband med dette vert det vist til fellessøknad frå Fylkesbiblioteket i Hordaland, der ei viktig målsetting er å samordna kompetanse og utvikla tenester i regionen og gjera denne digitalt tilgjengelege på eigna nettstad. Kommunane Samnanger, Vaksdal og Fusa inngår med ein intensjonsavtale i søknad om støtte til dette viktige, regionale samarbeidet. Målet for denne prosjektsøknaden er også å byggja opp lokale samlingar innan litteratur og film som kan vera godt egna til formidling mellom anna for ulike grupper av psykisk utviklingshemma i kommunane. For å nå måla om kompetanseutvikling, høg kvalitet og erfaringsoverføring, vil prosjekta byggja på samarbeid med, og vil hente inn konsulenthjelp, frå kompetansemiljø innan Fylkesbiblioteket, Høgskulen i Bergen og Pedagogisk Senter v/uio, Fylkesmannen i Hordaland samt Norsk Forfattarsentrum og Foreininga!Les, med fleir. Bakgrunn Biblioteka i Samnanger, Fusa og Vaksdal er små og sårbare med tanke på ressursar og moglegheit for vidareutvikling av formidlingstilbod. Samstundes fyller biblioteka ei svært sentral rolle som møtestad, lærings- og kulturarena lokalt. Med utgangspunkt i samarbeid mellom folkebiblioteka i kommunane våre, kan vi betre nå måla våre om å vera sentral arena for kultur- og kompetanseutvikling for alle grupper i lokalsamfunna. Folkebiblioteka ønskjer å spela ei rolle som lokal brubyggjar og som arena for danning av fellesskap innan og på tvers av kommunane. Folkebiblioteka i dei tre kommunane har både utmaningar og eit stort potensial utover å vera ein stad for individuell fordjuping for den tradisjonelle brukaren av bibliotekteneste. Biblioteka ønskjer å prøva ut ei regional arbeidsdeling og har byrja ein prosess med å etablera fellesprosjekt slik at kvart av biblioteka vert betre i stand til å løysa samfunnsoppdraget sitt om å nå alle og einkvar. Kvar av kommunane samarbeider ut frå sine føresetnadar med tanke på ressursar. Samarbeidet vil ha som føremål å byggje opp delprosjekt der nokre er rekna på særskilte brukargrupper som dei einskilde biblioteka ikkje har høve til å prioritera på eiga hand. Små bibliotek har i denne samanheng utmaningar både med tanke på tilgjengelege tidsressursar men også med tanke på biblioteket si utforming som fysisk og sosialt rom. Samarbeidet kommunane i mellom er viktig også med tanke på å setja fokus på biblioteket som konkret møteplass og fremja biblioteka si rolle lokalt som stad for å tilby rike opplevingar og kompetente innbyggjarar. Prosjekta som vert skildra i denne søknaden, vil også potensielt vera viktige med tanke på kompetansedeling i fylket og nasjonalt. Det regionale samarbeidet kommunane mellom har hittil gått føre seg gjennom deling av til dømes PPT-teneste (Samnanger-Vaksdal), konkrete tiltak for psykisk utviklingshemma og innan IKT (Fusa-Samnanger). Utover dette har det vore døme på uformelt samarbeid biblioteka mellom. Det regionale samarbeidet mellom biblioteka byggjar vidare på desse røynslene. Målet for 2011 er å koma raskt i gong med prosjektutvikling og gjennomføring av tiltak. Dette er under føresetnad om tilslag på ulike søknadar og med atterhald om politisk vedtak i kommunane Vaksdal og Fusa. I påvente av slik handsaming ligg det føre ein administrativt forankra intensjonsavtale frå kommunane om regionalt biblioteksamarbeid og ønskje frå Fylkesbiblioteket om å inngå partnarskap jamfør Fylkesbiblioteket sin søknad.. Førebels har Samnanger fått på plass politisk handsaming innan søknadsfristen 1. november. Side 3 av 10

4 Samarbeidspartar og organisering Prosjektet vert politisk forankra på toppnivå i kommunane. I dei aktuelle kommunane vil dei respektive einingsleiarane for kultur, i lag med biblioteksjefane, ha eit overordna ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet i sin heilskap. Samnanger kommune tek på seg å vera prosjektansvarleg. Det vert lagt opp til ei enkel prosjektorganisering der einingsleiarane for kultur i kommunane er styringsgruppe. Det vert sett ned ei interkommunal prosjektgruppe med tanke på gjennomføring avforfattarturné og andre, konkrete prosjekt i Ei regional prosjektgruppe består av folkebiblioteksjefane. Dei vil samarbeide om satsinga på forfattarbesøk og fordela oppgåver i samband med dette. Samnanger kommune v/kultursjef tek på seg å vera koordinator fram til at Rådmennene har utpeikt koordinator formelt. Prosjektgruppa vil inkludera koordinatorane for PU i kommunane i samband med planlegging og gjennomføring av prosjekt retta mot psykisk utviklingshemma. Det vert søkt om kompensasjon for ekstra arbeid for prosjektgruppa sine medlem. Det vert sett ned lokale arbeidsgrupper knytt til kvart lokale arrangement. Koordinatorane for PU vil, i samarbeid med leiarane for Kløvertun i Fusa, IO-senteret i Vaksdal og Skottebakken i Samnanger, vera lokale arrangørar og samarbeide med kultursjefane i kommunane og frivillige lag og organisasjonar om gjennomføring av arrangement. Prosjektgruppa vil samarbeide med og nytta seg av ei referansegruppe beståande av representantar frå Høgskolen i Bergen, Pedagogisk senter v/hio, Fylkesbiblioteket, Fylkesmannen og Pedagogiske konsulentar i kommunane. Referansegruppa vil bidra med kompetanse og vera fagleg sparringspartnar undervegs, i samband med planlegging og etablering av "biblioteksamlinga" tilrettelagt for PU og andre grupper med særskilt behov for tilrettelegging av bibliotekteneste. Undervegs vert det trekt vekslar på andre kompetansemiljø og digitale ressursar. Fylkesbiblioteket vil medverka til å oppretta ein interaktiv nettstad, som skal nyttast til å spreie røynsler og få innspel med føremål kompetansedeling i Hordaland og nasjonalt. Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring 2011 Folkebiblioteka i dei respektive kommunane legg opp til ei arbeidsdeling seg i mellom, der kvar kommune har eit særskilt ansvar for delprosjekt inn i fellessatsinga. Det vert arbeidd med ei samkøyring under føresetnad om gjennomslag på søknadar om finansiering og under føresetnad om endeleg politisk vedtak. Kommunane deltar i satsinga ut frå eigne tilhøve og føresetnadar. Samarbeidsprosjektet for 2011 har tre hovudkomponentar: Deling av forfattarbesøk og ev. skrivekurs til innbyggjarar i Samnanger, Fusa og Vaksdal. Vaksdal kommune har eit særskilt ansvar for å planleggja med tanke på at forfattarbesøka også kan inkludera folkebiblioteka i Fusa og Samnanger. Fellesarrangement i dei tre kommunane for grupper som treng særskilt tilrettelegging i samband med litteraturformidling: - Folkebiblioteket i Fusa kommune planlegg inntil tre litteraturformidlingsarrangement i samband med gjennomføringa av "torsdagsklubben" for psykisk utviklingshemma. Brukargrupper frå Samnanger og Vaksdal vert inviterte til å delta når Side 4 av 10

5 folkebiblioteket samarbeider med "torsdagsklubben" om litteraturformidling for denne gruppa i og utanfor bibliotekrommet. - Folkebiblioteket i Samnanger inviterer psykisk utviklingshemma frå Fusa og Vaksdal til helgearrangementet "haipu", der dei får høve til å laga si eiga førestelling og invitera bygda på framsyning, i samarbeid med dissimili-orkesteret i Samnanger og ev. Vaksdal. Folkebiblioteka opprettar eigne samlingar, samt om etablering av nettside for deling av kompetanse på slik tilrettelagt litteraturformidling til psykisk utviklingshemma i biblioteka. Prosjekt 1. Utvikla regional forfattarbesøksordning Vaksdal kommune vil ta eit særskilt ansvar for utviklinga av prosjektet. Vaksdal kommune har forfattarbesøk kvar månad. Vaksdal har røynsler og kompetanse på å vera vertskap for og arrangera forfattarbesøk lokalt. Forfattarbesøk har i mykje mindre grad vore gjennomført i bibliotekregi i Fusa og Samnanger kommune. Det er ønskjeleg å auka omfanget av slike besøk også i nabokommunane og byggja opp forventningar og interesse lokalt i befolkninga om dette. Det vert søkt om midlar for å koordinera aktiviteten frå Vaksdal si side. Samstundes vert det søkt om midlar til ei prøveordning i Samnanger og Fusa, for å freista å byggja opp interessa for slike besøk i desse kommunane. Det vert satsa på å samordna opp mot 5 forfattarbesøk kommunane mellom i Prosjekt 2. Bibliotekformidling tilrettelagt for psykisk utviklingshemma og andre med særskilte behov: "Torsdagsklubben" i Fusa og "haipu" i Samnanger. Fusa kommune og Samnanger kommune vil ta eit særskilt ansvar for litteraturformidling tilrettelagt for psykisk utviklingshemma. Folkebiblioteka er hovud- eller medarrangør og vil vera arena for litteraturformidling for brukargrupper frå Samnanger, Vaksdal og Fusa. I Fusa vil torsdagsklubben for psykisk utviklingshemma, som pr. i dag også inviterer brukargrupper frå Samnanger, ta i mot forfattarar som vil formidla litteratur og film og engasjera til filosofisk og eksistensiell samtale med denne gruppa. I samband med dette vert det opp til 3 litteraturformidlingsarrangement i samarbeid med torsdagsklubben. Samnanger kommune vil ta eit særskilt ansvar for å planleggja og gjennomføra prosjektet "haipu" for psykisk utviklingshemma i dei tre kommunane. Folkebiblioteket vil, i samarbeid med kulturskulen v/dissimili-orkesteret Tutti Frutti, planleggja og gjennomføra prosjektet. Dette er eit lyrikk- og komponeringskurs der alle kan delta og vera skapande utan forkunnskapar. Sjå nærare skildring av dette lyrikk- og komponeringsprosjektet lenger nede. Det vert søkt om ekstra midlar til begge desse arrangementa. Opplegg for "Torsdagsklubben i Fusa" "Torsdagsklubben" i Fusa er ein samlingsstad der psykisk utviklingshemma frå Fusa, Samnanger og Vaksdal kan møtast og der dei tek del i ulike arrangement med føremål gode opplevingar og kulturelt påfyll. Forfattar- og filmskaparbesøk er under planlegging. Vona er mellom anna å få forfattar Gro Dahle til Fusa for å formidla til denne gruppa i Gro Dahle har mellom anna skipa skrivekurs for psykisk utviklingshemma og er kjend for levande og kraftfull formidling av eiga litteratur. (Dette kan eventuelt samordnast med at Side 5 av 10

6 ho også kan vera del av dei lokale kulturelle skulesekkane i grunnskulen i Vaksdal, Fusa og Samnanger i 2011.) Vidare er det ønskjeleg å få filmskapar Øyvind Sandberg til Fusa for å vise filmane sine og engasjera til debatt og samtale om spørsmål som er aktuelle for målgruppa. I dokumentarfilmen Kabal i hjerter følgjer vi 3 psykisk utviklingshemma gjennom eksistensielle utmaningar og i dagliglivet deira. HaiPU : Samarbeidsprosjekt mellom folkebiblioteket og kulturskulen/ Dissimili-orkesteret i Samnanger I dette prosjektet vil psykisk utviklingshemma få høve til å gjera seg kjende med haikudikting og sjølv laga slike dikt. Føremonen er at alle kan laga haikudikt- og somme får til dikt med djup tyding. Haikudikt har etter kvart blitt tradisjon på Vestlandet - til dømes gjennom Olav H. Hauge si gjendikting frå japansk og gjennom å han nytta forma i eigne dikt. Opplegg for haipu i Samnanger Prosjektet haipu er eit skrive- og komponeringskurs der alle kan bidra. Forfattar Truls Horvei og komponist/musikar Roy Ole Førland formidlar tonesette haikudikt og engasjerer deltakarar frå kommunane Samnanger, Fusa og Vaksdal til sjølv å lage eigne tonesette haikudikt i lag med forfattaren og komponisten. Medlemar av dissimiliband i Vaksdal og "Torsdagsklubben" i Fusa deltar i arrangementet. Om ettermiddagen vert det framsyning for bygda, slekt og vener. Prosjekt 3. Digitalisering, biblioteksamling/depot for film- og litteratur tilrettelagt for psykisk utviklingshemma Bibliotekarane i Fusa, Samnanger og Vaksdal tek med denne søknaden eit viktig regionalt initiativ til å leggja til rette folkebibliotekteneste og litteraturformidling for psykisk utviklingshemma, og ikkje minst å auka kompetansen på dette hjå deira omsorgspersonar. Dette vil ikkje primært ha eit pedagogisk tilsnitt og vera fokusert på målsetting om til dømes leseopplæring, men vil vera forankra i føresetnaden om at alle menneskje lengtar etter gode opplevingar i lag med andre og å verte utmana i tanke, ord og forståing av seg sjølv og verda. Forutan å gjere tilgjengeleg litteratur og film i folkebiblioteka og på nett for ei svært mangfaldig og ikkje einsarta målgruppa, vil føremålet vera regional kompetansebygging, utvikling og deling av ressursar på området - inkludert på nett. Bibliotekarane ønskjer å byrja arbeidet med å byggje opp lokale biblioteksamlingar med tilrettelagt litteratur og film, som også kan gjerast tilgjengeleg for andre på nett. Samlingane skal også innehalde forslag til formidlingsopplegg, noko som bibliotekarane og andre formidlarar kan gje innspel til. Her vert Fylkesbiblioteket, dei aktuelle formidlarane og høgskulemiljø viktige samarbeidspartar. Røynslene frå dei gjennomførte prosjekta ("Torsdagsklubben" og "haipu") vil vera viktig empirisk-basert kunnskap som vil stå sentralt i arbeidet med å førebu og byggja opp lokale samlingar også for andre på fylkesnivå. Folkebiblioteka vil kjøpa inn film og litteratur samt utvikla nye forslag til formidlingsopplegg. Biblioteka har ulike biblioteksystem, noko som gjer at ein må finna løysing på korleis å utvikla system for å dela på eit eventuelt lokalt forankra depot. Andre kommunar/folkebibliotek som eventuelt har gjennomført liknande prosjekt, vert inviterte til å bidra med eigne røynsler på nettside, til dømes i regi av Fylkesbiblioteket. Dette skal utviklast i samarbeid med kompetansemiljø. Delprosjektet vil, avhengig av finansiering, ha tre komponentar. Side 6 av 10

7 1. Kommunane vil dela kompetansen med andre og gjera tilgjengeleg på nett lokale samlingar og litteraturformidlingsprosjekt retta mot psykisk utviklingshemma, som dei sjølve og andre kan nytta seg av. Nettressursane vil inkludera litteratur- og filmforslag, tilrettelagte opplegg for litteraturformidling, og til dømes eksempel på tonesette haipu og/eller samtalar om bøker og film. 2.Det er ønskjeleg at kommunane kan nytta Fylkesbiblioteket si nettbaserte satsing på regional samordning og kompetansedeling som utgangspunkt for å gjera tilgjengeleg røynslene for andre. Kommunane Samnanger, Fusa og Vaksdal ber Fylkesbiblioteket om å oppretta ei eiga nettside for føremålet, der, biblioteksjefar, litteraturog filmformidlarar og også potensielt psykisk utviklingshemma sjølve kan gjera greie for eigne røynsler frå gjennomføring av litteraturformidling for psykisk utviklingshemma. På denne måten kan det utviklast eit forråd av idear som dei psykisk utviklingshemma sjølve, PU-koordinatorar og fagmiljø kan nytta seg av. Me viser her til fellessøknad frå Fylkesbiblioteket i Hordaland til Nasjonalbiblioteket med frist 1. november. 3. Bibliotekarane i Samnanger, Vaksdal og Fusa ønskjer å utvikla eit depot for utlån med tanke på målgruppa. Kommunane vil bidra i ein slik prosess. Dette er ei naturleg vidareutvikling i samband med oppretting av nettside og etablering av lokale samlingar ønskjer kommunane å spørja Fylkesbiblioteket om å oppretta eit depot for (klassesett). Enkel framdriftsplan Januar 2011 Styremøte og prosjektgruppemøte i januar. Detaljplanlegging av samordna forfattarbesøk og torsdagsklubben. Fordeling av arbeidsoppgåver. Møte med fylkesbiblioteket for planlegging av nettsidesamarbeid. Februar 2011 Første samordna forfattarbesøk i biblioteka i Vaksdal, Samnanger og Fusa Torsdagsklubben- litteraturformidling i regi av biblioteket i Fusa. Øyvind Sandberg, "kabal i hjerter", humor og eksistensiell samtale med filmskaparen Mars 2011 Møte mellom prosjektgruppa, referansegruppa/kompetansemiljø og Fylkesbiblioteket, med føremål innspel og opplegg for samlingar og depot. Byrja prosessen med etablering av lokale samlingar i folkebiblioteka/prosjektgruppemøte. Telefonmøte prosjektgruppe Forfattarbesøk i Vaksdal, Fusa og Samnanger April 2011 Planlegging av haipu i Samnanger, september Lokal arbeidsgruppe. Forfattarbesøk i Vaksdal, Fusa og Samnanger Mai 2011 Torsdagsklubben- litteraturformidling i regi av biblioteket i Fusa. Juni 2011 Møte med Fylkesbiblioteket. Etablering av nettside i samarbeid med Fylkesbiblioteket. Byrje planlegging av depot- innspel frå fylkesbiblioteket. Side 7 av 10

8 Kjøp av tenester, produksjon av tekst og bilete vert lagt inn. Ansvar: Samnanger folkebibliotek. September 2011 HaiPU. Helg i Samnanger Oktober 2011 Forfattarbesøk i Vaksdal, Fusa og Samnanger Nettside- leggja ut info om haipu November 2011 Forfattarbesøk i Vaksdal, Fusa og Samnanger Torsdagsklubben: Gro Dahle Samarbeid om samlingar i folkebiblioteka- innspel frå referansegruppa til biblioteksjefane Desember 2011 Styremøte- Ferdig presentasjon av gjennomførte prosjekt på nett/prosjektevaluering Ferdigstilte lokale samlingar/innkjøp Samarbeid med Fylkesbiblioteket om etablering av depot Side 8 av 10

9 Start- og sluttdato for prosjektet Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Forfattarbesøk Torsdagsklubb, Forfattarbesøk Forfattarbesøk Forfattarbesøk Torsdagsklubben HaiPU Forfattarbesøk Torsdagsklubben, Forfattarbesøk Evaluering, ferdigstilling Andre opplysninger Sjå framdriftsplan i prosjektskildringa for meir detaljar om korleis det vert arbeidd med depot, samlingar, og for oversikt over nokre av møta i referansegruppa, lokale arbeidsgrupper og i styringsgruppa. Samarbeidspartnere Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Fusa kommune Eikelandsosen postboks Eikelandsosen ja Kultursjef i Fusa og einingsleiar for biblioteksjef i Fusa. Fusa arrangerer Torsdagsklubb med litteraturformidling for psykisk utviklingshemma frå vaksdal og Samnanger Vaksdal kommune Konsul Jebsensgt Dalekvam ja Kultursjef i Vaksdal kommune og einingsleiar for biblioteksjef. Vaksdal kommune arrangerer forfattarbesøk som vert eit tilbod også til Fusa og Samnanger. Side 9 av 10

10 Søknadssum Søknadssum Nasjonalbiblioteket Søknadssum kroner Budsjett Utgifter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Annet Forfattarbesøk Personalkostnader Varer/utstyr Tjenester kjøpt av andre Kompensasjon for sjefsbibliotekarane utover vanleg stilling for deira medverking i koordinering og gjennomføring av prosjektet Innkjøp medier (bøker, filmar, depot og samling) helgesamling og transport Annet nettside- utvikling av Totale utgifter Inntekter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Andre tilskudd ( bekreftet ) Egenfinansiering Tilskot frå Fylkesbiblioteket, HFK kommunane Vaksdal, Fusa, Samnanger Søknadsbeløp Beløp Totale inntekter Side 10 av 10

Nytte og hygge (Ref #1075)

Nytte og hygge (Ref #1075) Nytte og hygge (Ref #1075) Søknadssum: 160000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lindås bibliotek / 935084733

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

Biblioteklandskap i endring (Ref # )

Biblioteklandskap i endring (Ref # ) Biblioteklandskap i endring (Ref #1318592935095) Søknadssum: 750000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 974556669 Postboks 7900

Detaljer

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner Ung 3.0 Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d)

Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d) Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d) Søknadssum: 195 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Prosjekt Leselunden (Ref #1074)

Prosjekt Leselunden (Ref #1074) Prosjekt Leselunden (Ref #1074) Søknadssum: 117000 Varighet: Eitårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Kvinnherad bibliotek / 974614871 Sentrumsvegen 15

Detaljer

Spel for alle - "Kasino mobil" (Ref #c4ef53b5)

Spel for alle - Kasino mobil (Ref #c4ef53b5) Spel for alle - "Kasino mobil" (Ref #c4ef53b5) Søknadssum: 153 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Ord i spreke spor (Ref #d701bd3d)

Ord i spreke spor (Ref #d701bd3d) Ord i spreke spor (Ref #d701bd3d) Søknadssum: 125 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Debattgledarar (Ref #b9f95e39)

Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Debattgledarar (Ref #b9f95e39) Søknadssum: 247 500 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Nye samarbeidsformer og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Endring må til! (Ref #1318519078440)

Endring må til! (Ref #1318519078440) Endring må til! (Ref #1318519078440) Søknadssum: 245000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Kviteseid folkebibliotek / 964963827 Kviteseidgata 14 3850

Detaljer

Digital arena (Ref #1065)

Digital arena (Ref #1065) Digital arena (Ref #1065) Søknadssum: 640000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr offentlige

Detaljer

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3)

Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Sterk, spenstig og klar (Ref #aac8cee3) Søknadssum: 630 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Me snakkast! (Ref #74746d47)

Me snakkast! (Ref #74746d47) Me snakkast! (Ref #74746d47) Søknadssum: 400 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bømlo folkebibliotek / 834210622 Astrid

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143)

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Søknadssum: 360 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek

Detaljer

eborgerskap Vestfold (Ref #1044)

eborgerskap Vestfold (Ref #1044) eborgerskap Vestfold (Ref #1044) Søknadssum: 400000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold fylkesbibliotek / 974574934 Svend

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009

konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplan l i Hordaland d prosessar og konsekvensar Ruth Ørnholt Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand 21.oktober 2009 Bibliotekplanar I Hordaland 1. 1994-1997 2. 1998-2001 3. 2002-2005 4. 2007-2010

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

"Noge for adle!" (Ref #73722769)

Noge for adle! (Ref #73722769) "Noge for adle!" (Ref #73722769) Søknadssum: 848 000 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Time bibliotek / 859223672 Postboks 38, Hetlandsgata 11, 4344 Bryne 4349 Bryne www.jærbiblioteka.no Institusjonens

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318)

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Søknadssum: 180 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

REGIONALPLAN FOR BIBLIOTEK I ROGALAND : HØYRINGSUTTALE

REGIONALPLAN FOR BIBLIOTEK I ROGALAND : HØYRINGSUTTALE Arkiv: K2-C60, K3-&13 Vår ref: 12/1999-3 Journalpostid 13/26212 Saksbeh.: Kristensen Aud S. REGIONALPLAN FOR BIBLIOTEK I ROGALAND 2014-2017: HØYRINGSUTTALE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Formidlingskompetanse...

Formidlingskompetanse... Formidlingskompetanse... Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Aust-Agder bibliotek og kulturformidling Adresse Torvet 6 4836 Arendal Organisasjonsnummer 974573911 Hjemmeside

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201105600-21 Arkivnr. 715 Saksh. Hage, Torild Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.01.2012 26.01.2012 RALLARVEGRÅD

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND

PROSJEKTPLAN. Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND Prosjektnamn: Program for lokalsamfunnsutvikling i Hordaland - BULYST HORDALAND Oppdragsgjevar: Prosjektansvarleg: Prosjektleiar: Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge Ole Bakkebø, Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Drift 17.10.2012 057/12 KSN Sakshandsamar: Kjetil Solvi Nordstrøm Arkiv: N-031.1, N- 374 Arkivsaknr: 2012001213 ETABLERING AV KOORDINERANDE

Detaljer

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370)

DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) DIGITAL FOLKEOPPLYSNING (Ref #1318588738370) Søknadssum: 300000 Kategori: Ny formidling Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stjørdal Kommune etat oppvekst og kultur / 974766299

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016

Fordeling av støtte til biblioteksprosjekt. Modellbibliotek i Hordaland i 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8955-11 Saksbehandlar: Ruth Ørnholt, Sigrid Furnes, Kari Skibenes Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 19.01.2016

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

SØKNAD OM RETTLEIING I SAMBAND MED IMPLEMENTERING AV RAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN

SØKNAD OM RETTLEIING I SAMBAND MED IMPLEMENTERING AV RAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN SØKNAD OM RETTLEIING I SAMBAND MED IMPLEMENTERING AV RAMMEPLAN FOR KULTURSKULEN 2016-2018 1. Kommune Sunnhordlandskommunane Bømlo, Fitjar, Etne, Kvinnherad, Stord og Sveio ønskjer med dette å søkje gjennom

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Utdrag frå rundskriv Nr: T:1/15 Tilskot til kulturminnetiltak Tilskot til kulturminnetiltak (Kap. 1429 post 71) Generell omtale Riksantikvaren er

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Den kulturelle nistepakken

Den kulturelle nistepakken Den kulturelle nistepakken Revidert mai 2006 Sentrale føringar Hausten 2002 gjekk startskotet for Den kulturelle skulesekken (DKS) i. I samarbeid med fylkeskommunen var Kvinnherad ein av dei første kommunane

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Opplysningar om søkjar

Opplysningar om søkjar Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 (nynorsk) Referanse 1005724 Innsendt 05.05.2015 18:23:47 Opplysningar om søkjar Søkjar Namn på organisasjonen Leiar av institusjonen Postadresse

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017

SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017 SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017 Frist til Sogn og Fjordane fylkeskommune: 15. mai 2016 Skjemaet sendast til postmottak.kultur@sfj.no Skriv: Søknad- DKSS Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Lindås kommune si erfaring med utvikling av Plan for strategisk kompetansestyring Helse-og omsorgstenester 2012-2015 - Korleis me gjekk fram for å laga planen -

Detaljer