Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum kroner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Me vil òg vera med! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Søknadssum 150 000 kroner"

Transkript

1 Me vil òg vera med! Søknadssum kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Samnanger kommune Adresse Kommunehuset Tysse 5650 Tysse Organisasjonsnummer Hjemmeside Institusjonens leder Marit Brendbekken Ansvarlig kontaktperson (søker) Astrid Holmefjord Telefon Epost Mål for prosjektet På vegne av samarbeidspartnarane Samnanger kommune, Fusa kommune og Vaksdal kommune, søkjer Samnanger kommune om støtte til ei fellessatsing i 2011 i regi av folkebiblioteka, der målet mellom anna er å setja fokus på folkebiblioteka sitt formidlings- og samfunnsansvar andsynes psykisk utviklingshemma i kommunane.gjennom prosjektet ønskjer samarbeidspartnarane å styrkje folkebiblioteka som sosial arena for alle i bygdene våre. Folkebibliotektenesta i kommunane ønskjer å tilby gode tilhøve for litteraturformidling til einkvar gjennom forfattarbesøksordning. Samstundes vert det lagt opp til ei rekkje delprosjekt med vekt på å leggja til rette for grupper av psykisk utviklingshemma. Me ønskjer å skapa ein sosial arena for dei på tvers av kommunegrensene og i regi av folkebiblioteket. Forutan at folkebiblioteka vil utvikla felles litteraturformidlingsprosjekt og fellesarrangement mynta på brukarar av folkebibliotektenester med og utan særskilte behov for ekstra tilrettelegging, vil kommunane bidra til kompetanseutvikling regionalt og nasjonalt på området litteraturformidling for psykisk utviklingshemma. Målsetting Resultatmål: Etablera eit forpliktande biblioteksamarbeid mellom partnarane Samnanger, Fusa og Vaksdal kommune med føremål å gjennomføre konkrete tiltak i 2011 Gjennomføre opp til fem felles forfattarbesøk i Folkebiblioteka i dei respektive kommunane samordnar opp til fire litteraturformidlingstiltak i 2011 der målgruppa er psykisk utviklingshemma i dei tre kommunane. Dette skjer i breitt samarbeid med kompetansemiljø i og utanfor kommunen og frivillige lag og organisasjonar. Folkebiblioteka har etablert lokale samlingar med forslag til litteraturformidling for grupper med særskilte behov og tilgjenge på relevant litteratur og film. Folkebiblioteka samarbeider i 2011 med Fylkesbiblioteket om å Side 1 av 10

2 leggja ut på nett røynsler frå prosjektgjennomføring i samband med litteraturformidling særskilt tilrettelagt for psykisk utviklingshemma, og slik bidra til regional og nasjonal kompetansebygging på dette området. Folkebiblioteka samarbeider med Fylkesbiblioteket om å løysa utmaningar i samband med felles søk og ev. depot, med føremål litteratur- og filmformidling til grupper med særskilte behov. Effektmål 1. Det er etablert litteraturformidling for alle lag av befolkninga 2. Regional kompetansedeling og arbeidsdeling folkebiblioteka i mellom for betre å målbere folkebiblioteka sitt samfunnsoppdrag 3. Tilrettelegging av biblioteket som fysisk og sosialt rom med tanke på litteraturformidling til grupper med særskilte behov og trong for fleksibilitet 4. Folkebiblioteka er sentral formidlingsarena, brubyggjar og kulturberar lokalt 5. Tilgjenge på digitale ressursar med føremål deling av kompetanse på litteraturformidling til grupper med behov for særskilt tilrettelegging 6. Folkebiblioteka har etablert breitt samarbeid med kompetansemiljø og har sjølv blitt tilført kompetanse med tanke på grupper med trong for særskilt tilrettelegging av litteraturformidling og bibliotekteneste Prosjektbeskrivelse På vegne av samarbeidspartnarane Samnanger kommune, Fusa kommune og Vaksdal kommune, søkjer Samnanger kommune om støtte til ei fellessatsing i 2011 i regi av folkebiblioteka, der målet mellom anna er å setja fokus på folkebiblioteka sitt formidlings- og samfunnsansvar andsynes psykisk utviklingshemma i kommunane. Prosjekt innan litteraturformidling retta mot denne målgruppa i regi av folkebiblioteka er ikkje i seg sjølv nokon nyhende. Dette tok til på 1990-talet i samband med integrering av målgruppa i kommunane. Det som er nytt i vår søknad, er ambisjonen om systematisk partnarskapssatsing, arbeidsdeling og kompetansebygging kommunane i mellom andsynes målgruppa, kombinert med tett samarbeid med Fylkesbibliotek om å gjera tilgjengeleg resultata av arbeidet på nett, til inspirasjon og medverking for andre. Folkebiblioteka i små kommunar har til felles at dei er svært viktige møtestader der alle er velkomne uansett etnisk eller religiøst forteikn, familiebakgrunn, sivilstatus, alder eller kompetanse. Folkebiblioteka er kulturberarar og sosial arena for kompetanseutvikling, brubygging og inkludering lokalt. Gjennom prosjektet ønskjer samarbeidspartnarane å styrkje folkebiblioteka som sosial arena for alle i bygdene våre. Folkebibliotektenesta i kommunane ønskjer å tilby gode tilhøve for litteraturformidling til einkvar gjennom forfattarbesøksordning. Samstundes vert det lagt opp til ei rekkje delprosjekt med vekt på å leggja til rette for grupper av psykisk utviklingshemma. Me ønskjer å skapa ein sosial arena for dei på tvers av kommunegrensene og i regi av folkebiblioteket. Forutan at folkebiblioteka vil utvikla felles litteraturformidlingsprosjekt og fellesarrangement mynta på brukarar av folkebibliotektenester med og utan særskilte behov for ekstra tilrettelegging, vil kommunane bidra til kompetanseutvikling regionalt og nasjonalt på området litteraturformidling for psykisk utviklingshemma. Prosjektet har som viktig komponent at røynslene frå prosjektsamarbeid folkebiblioteka og kommunane mellom, vert gjort tilgjengeleg på nett slik at andre kommunar kan nytte seg av nettressursane i eiga arbeid med tilpassa litteratur- og filmformidling Side 2 av 10

3 til grupper med særskilte behov. I samband med dette vert det vist til fellessøknad frå Fylkesbiblioteket i Hordaland, der ei viktig målsetting er å samordna kompetanse og utvikla tenester i regionen og gjera denne digitalt tilgjengelege på eigna nettstad. Kommunane Samnanger, Vaksdal og Fusa inngår med ein intensjonsavtale i søknad om støtte til dette viktige, regionale samarbeidet. Målet for denne prosjektsøknaden er også å byggja opp lokale samlingar innan litteratur og film som kan vera godt egna til formidling mellom anna for ulike grupper av psykisk utviklingshemma i kommunane. For å nå måla om kompetanseutvikling, høg kvalitet og erfaringsoverføring, vil prosjekta byggja på samarbeid med, og vil hente inn konsulenthjelp, frå kompetansemiljø innan Fylkesbiblioteket, Høgskulen i Bergen og Pedagogisk Senter v/uio, Fylkesmannen i Hordaland samt Norsk Forfattarsentrum og Foreininga!Les, med fleir. Bakgrunn Biblioteka i Samnanger, Fusa og Vaksdal er små og sårbare med tanke på ressursar og moglegheit for vidareutvikling av formidlingstilbod. Samstundes fyller biblioteka ei svært sentral rolle som møtestad, lærings- og kulturarena lokalt. Med utgangspunkt i samarbeid mellom folkebiblioteka i kommunane våre, kan vi betre nå måla våre om å vera sentral arena for kultur- og kompetanseutvikling for alle grupper i lokalsamfunna. Folkebiblioteka ønskjer å spela ei rolle som lokal brubyggjar og som arena for danning av fellesskap innan og på tvers av kommunane. Folkebiblioteka i dei tre kommunane har både utmaningar og eit stort potensial utover å vera ein stad for individuell fordjuping for den tradisjonelle brukaren av bibliotekteneste. Biblioteka ønskjer å prøva ut ei regional arbeidsdeling og har byrja ein prosess med å etablera fellesprosjekt slik at kvart av biblioteka vert betre i stand til å løysa samfunnsoppdraget sitt om å nå alle og einkvar. Kvar av kommunane samarbeider ut frå sine føresetnadar med tanke på ressursar. Samarbeidet vil ha som føremål å byggje opp delprosjekt der nokre er rekna på særskilte brukargrupper som dei einskilde biblioteka ikkje har høve til å prioritera på eiga hand. Små bibliotek har i denne samanheng utmaningar både med tanke på tilgjengelege tidsressursar men også med tanke på biblioteket si utforming som fysisk og sosialt rom. Samarbeidet kommunane i mellom er viktig også med tanke på å setja fokus på biblioteket som konkret møteplass og fremja biblioteka si rolle lokalt som stad for å tilby rike opplevingar og kompetente innbyggjarar. Prosjekta som vert skildra i denne søknaden, vil også potensielt vera viktige med tanke på kompetansedeling i fylket og nasjonalt. Det regionale samarbeidet kommunane mellom har hittil gått føre seg gjennom deling av til dømes PPT-teneste (Samnanger-Vaksdal), konkrete tiltak for psykisk utviklingshemma og innan IKT (Fusa-Samnanger). Utover dette har det vore døme på uformelt samarbeid biblioteka mellom. Det regionale samarbeidet mellom biblioteka byggjar vidare på desse røynslene. Målet for 2011 er å koma raskt i gong med prosjektutvikling og gjennomføring av tiltak. Dette er under føresetnad om tilslag på ulike søknadar og med atterhald om politisk vedtak i kommunane Vaksdal og Fusa. I påvente av slik handsaming ligg det føre ein administrativt forankra intensjonsavtale frå kommunane om regionalt biblioteksamarbeid og ønskje frå Fylkesbiblioteket om å inngå partnarskap jamfør Fylkesbiblioteket sin søknad.. Førebels har Samnanger fått på plass politisk handsaming innan søknadsfristen 1. november. Side 3 av 10

4 Samarbeidspartar og organisering Prosjektet vert politisk forankra på toppnivå i kommunane. I dei aktuelle kommunane vil dei respektive einingsleiarane for kultur, i lag med biblioteksjefane, ha eit overordna ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjektet i sin heilskap. Samnanger kommune tek på seg å vera prosjektansvarleg. Det vert lagt opp til ei enkel prosjektorganisering der einingsleiarane for kultur i kommunane er styringsgruppe. Det vert sett ned ei interkommunal prosjektgruppe med tanke på gjennomføring avforfattarturné og andre, konkrete prosjekt i Ei regional prosjektgruppe består av folkebiblioteksjefane. Dei vil samarbeide om satsinga på forfattarbesøk og fordela oppgåver i samband med dette. Samnanger kommune v/kultursjef tek på seg å vera koordinator fram til at Rådmennene har utpeikt koordinator formelt. Prosjektgruppa vil inkludera koordinatorane for PU i kommunane i samband med planlegging og gjennomføring av prosjekt retta mot psykisk utviklingshemma. Det vert søkt om kompensasjon for ekstra arbeid for prosjektgruppa sine medlem. Det vert sett ned lokale arbeidsgrupper knytt til kvart lokale arrangement. Koordinatorane for PU vil, i samarbeid med leiarane for Kløvertun i Fusa, IO-senteret i Vaksdal og Skottebakken i Samnanger, vera lokale arrangørar og samarbeide med kultursjefane i kommunane og frivillige lag og organisasjonar om gjennomføring av arrangement. Prosjektgruppa vil samarbeide med og nytta seg av ei referansegruppe beståande av representantar frå Høgskolen i Bergen, Pedagogisk senter v/hio, Fylkesbiblioteket, Fylkesmannen og Pedagogiske konsulentar i kommunane. Referansegruppa vil bidra med kompetanse og vera fagleg sparringspartnar undervegs, i samband med planlegging og etablering av "biblioteksamlinga" tilrettelagt for PU og andre grupper med særskilt behov for tilrettelegging av bibliotekteneste. Undervegs vert det trekt vekslar på andre kompetansemiljø og digitale ressursar. Fylkesbiblioteket vil medverka til å oppretta ein interaktiv nettstad, som skal nyttast til å spreie røynsler og få innspel med føremål kompetansedeling i Hordaland og nasjonalt. Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring 2011 Folkebiblioteka i dei respektive kommunane legg opp til ei arbeidsdeling seg i mellom, der kvar kommune har eit særskilt ansvar for delprosjekt inn i fellessatsinga. Det vert arbeidd med ei samkøyring under føresetnad om gjennomslag på søknadar om finansiering og under føresetnad om endeleg politisk vedtak. Kommunane deltar i satsinga ut frå eigne tilhøve og føresetnadar. Samarbeidsprosjektet for 2011 har tre hovudkomponentar: Deling av forfattarbesøk og ev. skrivekurs til innbyggjarar i Samnanger, Fusa og Vaksdal. Vaksdal kommune har eit særskilt ansvar for å planleggja med tanke på at forfattarbesøka også kan inkludera folkebiblioteka i Fusa og Samnanger. Fellesarrangement i dei tre kommunane for grupper som treng særskilt tilrettelegging i samband med litteraturformidling: - Folkebiblioteket i Fusa kommune planlegg inntil tre litteraturformidlingsarrangement i samband med gjennomføringa av "torsdagsklubben" for psykisk utviklingshemma. Brukargrupper frå Samnanger og Vaksdal vert inviterte til å delta når Side 4 av 10

5 folkebiblioteket samarbeider med "torsdagsklubben" om litteraturformidling for denne gruppa i og utanfor bibliotekrommet. - Folkebiblioteket i Samnanger inviterer psykisk utviklingshemma frå Fusa og Vaksdal til helgearrangementet "haipu", der dei får høve til å laga si eiga førestelling og invitera bygda på framsyning, i samarbeid med dissimili-orkesteret i Samnanger og ev. Vaksdal. Folkebiblioteka opprettar eigne samlingar, samt om etablering av nettside for deling av kompetanse på slik tilrettelagt litteraturformidling til psykisk utviklingshemma i biblioteka. Prosjekt 1. Utvikla regional forfattarbesøksordning Vaksdal kommune vil ta eit særskilt ansvar for utviklinga av prosjektet. Vaksdal kommune har forfattarbesøk kvar månad. Vaksdal har røynsler og kompetanse på å vera vertskap for og arrangera forfattarbesøk lokalt. Forfattarbesøk har i mykje mindre grad vore gjennomført i bibliotekregi i Fusa og Samnanger kommune. Det er ønskjeleg å auka omfanget av slike besøk også i nabokommunane og byggja opp forventningar og interesse lokalt i befolkninga om dette. Det vert søkt om midlar for å koordinera aktiviteten frå Vaksdal si side. Samstundes vert det søkt om midlar til ei prøveordning i Samnanger og Fusa, for å freista å byggja opp interessa for slike besøk i desse kommunane. Det vert satsa på å samordna opp mot 5 forfattarbesøk kommunane mellom i Prosjekt 2. Bibliotekformidling tilrettelagt for psykisk utviklingshemma og andre med særskilte behov: "Torsdagsklubben" i Fusa og "haipu" i Samnanger. Fusa kommune og Samnanger kommune vil ta eit særskilt ansvar for litteraturformidling tilrettelagt for psykisk utviklingshemma. Folkebiblioteka er hovud- eller medarrangør og vil vera arena for litteraturformidling for brukargrupper frå Samnanger, Vaksdal og Fusa. I Fusa vil torsdagsklubben for psykisk utviklingshemma, som pr. i dag også inviterer brukargrupper frå Samnanger, ta i mot forfattarar som vil formidla litteratur og film og engasjera til filosofisk og eksistensiell samtale med denne gruppa. I samband med dette vert det opp til 3 litteraturformidlingsarrangement i samarbeid med torsdagsklubben. Samnanger kommune vil ta eit særskilt ansvar for å planleggja og gjennomføra prosjektet "haipu" for psykisk utviklingshemma i dei tre kommunane. Folkebiblioteket vil, i samarbeid med kulturskulen v/dissimili-orkesteret Tutti Frutti, planleggja og gjennomføra prosjektet. Dette er eit lyrikk- og komponeringskurs der alle kan delta og vera skapande utan forkunnskapar. Sjå nærare skildring av dette lyrikk- og komponeringsprosjektet lenger nede. Det vert søkt om ekstra midlar til begge desse arrangementa. Opplegg for "Torsdagsklubben i Fusa" "Torsdagsklubben" i Fusa er ein samlingsstad der psykisk utviklingshemma frå Fusa, Samnanger og Vaksdal kan møtast og der dei tek del i ulike arrangement med føremål gode opplevingar og kulturelt påfyll. Forfattar- og filmskaparbesøk er under planlegging. Vona er mellom anna å få forfattar Gro Dahle til Fusa for å formidla til denne gruppa i Gro Dahle har mellom anna skipa skrivekurs for psykisk utviklingshemma og er kjend for levande og kraftfull formidling av eiga litteratur. (Dette kan eventuelt samordnast med at Side 5 av 10

6 ho også kan vera del av dei lokale kulturelle skulesekkane i grunnskulen i Vaksdal, Fusa og Samnanger i 2011.) Vidare er det ønskjeleg å få filmskapar Øyvind Sandberg til Fusa for å vise filmane sine og engasjera til debatt og samtale om spørsmål som er aktuelle for målgruppa. I dokumentarfilmen Kabal i hjerter følgjer vi 3 psykisk utviklingshemma gjennom eksistensielle utmaningar og i dagliglivet deira. HaiPU : Samarbeidsprosjekt mellom folkebiblioteket og kulturskulen/ Dissimili-orkesteret i Samnanger I dette prosjektet vil psykisk utviklingshemma få høve til å gjera seg kjende med haikudikting og sjølv laga slike dikt. Føremonen er at alle kan laga haikudikt- og somme får til dikt med djup tyding. Haikudikt har etter kvart blitt tradisjon på Vestlandet - til dømes gjennom Olav H. Hauge si gjendikting frå japansk og gjennom å han nytta forma i eigne dikt. Opplegg for haipu i Samnanger Prosjektet haipu er eit skrive- og komponeringskurs der alle kan bidra. Forfattar Truls Horvei og komponist/musikar Roy Ole Førland formidlar tonesette haikudikt og engasjerer deltakarar frå kommunane Samnanger, Fusa og Vaksdal til sjølv å lage eigne tonesette haikudikt i lag med forfattaren og komponisten. Medlemar av dissimiliband i Vaksdal og "Torsdagsklubben" i Fusa deltar i arrangementet. Om ettermiddagen vert det framsyning for bygda, slekt og vener. Prosjekt 3. Digitalisering, biblioteksamling/depot for film- og litteratur tilrettelagt for psykisk utviklingshemma Bibliotekarane i Fusa, Samnanger og Vaksdal tek med denne søknaden eit viktig regionalt initiativ til å leggja til rette folkebibliotekteneste og litteraturformidling for psykisk utviklingshemma, og ikkje minst å auka kompetansen på dette hjå deira omsorgspersonar. Dette vil ikkje primært ha eit pedagogisk tilsnitt og vera fokusert på målsetting om til dømes leseopplæring, men vil vera forankra i føresetnaden om at alle menneskje lengtar etter gode opplevingar i lag med andre og å verte utmana i tanke, ord og forståing av seg sjølv og verda. Forutan å gjere tilgjengeleg litteratur og film i folkebiblioteka og på nett for ei svært mangfaldig og ikkje einsarta målgruppa, vil føremålet vera regional kompetansebygging, utvikling og deling av ressursar på området - inkludert på nett. Bibliotekarane ønskjer å byrja arbeidet med å byggje opp lokale biblioteksamlingar med tilrettelagt litteratur og film, som også kan gjerast tilgjengeleg for andre på nett. Samlingane skal også innehalde forslag til formidlingsopplegg, noko som bibliotekarane og andre formidlarar kan gje innspel til. Her vert Fylkesbiblioteket, dei aktuelle formidlarane og høgskulemiljø viktige samarbeidspartar. Røynslene frå dei gjennomførte prosjekta ("Torsdagsklubben" og "haipu") vil vera viktig empirisk-basert kunnskap som vil stå sentralt i arbeidet med å førebu og byggja opp lokale samlingar også for andre på fylkesnivå. Folkebiblioteka vil kjøpa inn film og litteratur samt utvikla nye forslag til formidlingsopplegg. Biblioteka har ulike biblioteksystem, noko som gjer at ein må finna løysing på korleis å utvikla system for å dela på eit eventuelt lokalt forankra depot. Andre kommunar/folkebibliotek som eventuelt har gjennomført liknande prosjekt, vert inviterte til å bidra med eigne røynsler på nettside, til dømes i regi av Fylkesbiblioteket. Dette skal utviklast i samarbeid med kompetansemiljø. Delprosjektet vil, avhengig av finansiering, ha tre komponentar. Side 6 av 10

7 1. Kommunane vil dela kompetansen med andre og gjera tilgjengeleg på nett lokale samlingar og litteraturformidlingsprosjekt retta mot psykisk utviklingshemma, som dei sjølve og andre kan nytta seg av. Nettressursane vil inkludera litteratur- og filmforslag, tilrettelagte opplegg for litteraturformidling, og til dømes eksempel på tonesette haipu og/eller samtalar om bøker og film. 2.Det er ønskjeleg at kommunane kan nytta Fylkesbiblioteket si nettbaserte satsing på regional samordning og kompetansedeling som utgangspunkt for å gjera tilgjengeleg røynslene for andre. Kommunane Samnanger, Fusa og Vaksdal ber Fylkesbiblioteket om å oppretta ei eiga nettside for føremålet, der, biblioteksjefar, litteraturog filmformidlarar og også potensielt psykisk utviklingshemma sjølve kan gjera greie for eigne røynsler frå gjennomføring av litteraturformidling for psykisk utviklingshemma. På denne måten kan det utviklast eit forråd av idear som dei psykisk utviklingshemma sjølve, PU-koordinatorar og fagmiljø kan nytta seg av. Me viser her til fellessøknad frå Fylkesbiblioteket i Hordaland til Nasjonalbiblioteket med frist 1. november. 3. Bibliotekarane i Samnanger, Vaksdal og Fusa ønskjer å utvikla eit depot for utlån med tanke på målgruppa. Kommunane vil bidra i ein slik prosess. Dette er ei naturleg vidareutvikling i samband med oppretting av nettside og etablering av lokale samlingar ønskjer kommunane å spørja Fylkesbiblioteket om å oppretta eit depot for (klassesett). Enkel framdriftsplan Januar 2011 Styremøte og prosjektgruppemøte i januar. Detaljplanlegging av samordna forfattarbesøk og torsdagsklubben. Fordeling av arbeidsoppgåver. Møte med fylkesbiblioteket for planlegging av nettsidesamarbeid. Februar 2011 Første samordna forfattarbesøk i biblioteka i Vaksdal, Samnanger og Fusa Torsdagsklubben- litteraturformidling i regi av biblioteket i Fusa. Øyvind Sandberg, "kabal i hjerter", humor og eksistensiell samtale med filmskaparen Mars 2011 Møte mellom prosjektgruppa, referansegruppa/kompetansemiljø og Fylkesbiblioteket, med føremål innspel og opplegg for samlingar og depot. Byrja prosessen med etablering av lokale samlingar i folkebiblioteka/prosjektgruppemøte. Telefonmøte prosjektgruppe Forfattarbesøk i Vaksdal, Fusa og Samnanger April 2011 Planlegging av haipu i Samnanger, september Lokal arbeidsgruppe. Forfattarbesøk i Vaksdal, Fusa og Samnanger Mai 2011 Torsdagsklubben- litteraturformidling i regi av biblioteket i Fusa. Juni 2011 Møte med Fylkesbiblioteket. Etablering av nettside i samarbeid med Fylkesbiblioteket. Byrje planlegging av depot- innspel frå fylkesbiblioteket. Side 7 av 10

8 Kjøp av tenester, produksjon av tekst og bilete vert lagt inn. Ansvar: Samnanger folkebibliotek. September 2011 HaiPU. Helg i Samnanger Oktober 2011 Forfattarbesøk i Vaksdal, Fusa og Samnanger Nettside- leggja ut info om haipu November 2011 Forfattarbesøk i Vaksdal, Fusa og Samnanger Torsdagsklubben: Gro Dahle Samarbeid om samlingar i folkebiblioteka- innspel frå referansegruppa til biblioteksjefane Desember 2011 Styremøte- Ferdig presentasjon av gjennomførte prosjekt på nett/prosjektevaluering Ferdigstilte lokale samlingar/innkjøp Samarbeid med Fylkesbiblioteket om etablering av depot Side 8 av 10

9 Start- og sluttdato for prosjektet Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Forfattarbesøk Torsdagsklubb, Forfattarbesøk Forfattarbesøk Forfattarbesøk Torsdagsklubben HaiPU Forfattarbesøk Torsdagsklubben, Forfattarbesøk Evaluering, ferdigstilling Andre opplysninger Sjå framdriftsplan i prosjektskildringa for meir detaljar om korleis det vert arbeidd med depot, samlingar, og for oversikt over nokre av møta i referansegruppa, lokale arbeidsgrupper og i styringsgruppa. Samarbeidspartnere Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Fusa kommune Eikelandsosen postboks Eikelandsosen ja Kultursjef i Fusa og einingsleiar for biblioteksjef i Fusa. Fusa arrangerer Torsdagsklubb med litteraturformidling for psykisk utviklingshemma frå vaksdal og Samnanger Vaksdal kommune Konsul Jebsensgt Dalekvam ja Kultursjef i Vaksdal kommune og einingsleiar for biblioteksjef. Vaksdal kommune arrangerer forfattarbesøk som vert eit tilbod også til Fusa og Samnanger. Side 9 av 10

10 Søknadssum Søknadssum Nasjonalbiblioteket Søknadssum kroner Budsjett Utgifter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Annet Forfattarbesøk Personalkostnader Varer/utstyr Tjenester kjøpt av andre Kompensasjon for sjefsbibliotekarane utover vanleg stilling for deira medverking i koordinering og gjennomføring av prosjektet Innkjøp medier (bøker, filmar, depot og samling) helgesamling og transport Annet nettside- utvikling av Totale utgifter Inntekter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Andre tilskudd ( bekreftet ) Egenfinansiering Tilskot frå Fylkesbiblioteket, HFK kommunane Vaksdal, Fusa, Samnanger Søknadsbeløp Beløp Totale inntekter Side 10 av 10

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 li: l:t :.r i:i I SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-m r.kom m une. no ^Â.nsvrnl,DrNc FoR SANDE KOMMUNE DEL II 2013 Innhald

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer