Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no"

Transkript

1 Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon E-post: Hjemmeside: Mobiltelefon vaktmester (kun på dagtid) Kontakttelefon (kun henvendelser utenfor kontortid og som ikke kan utsettes til neste arbeidsdag) Åpningstider Driftskontoret: man-tir-tor-fre kl , onsdag kl Vaktmesterkontoret: kl (kan i perioder være stengt)

2 Formålet med Bo-Guiden Hensikten med denne informasjonspermen er å gjøre det lettere for deg som andelseier/beboer å gjøre deg kjent med Ringvegen Borettslag som organisasjon og som bo-område. Her skal du enkelt finne svar på sentrale spørsmål vedrørende aktuelle lover, regler og instrukser. Du finner også tips og veiledning om vedlikehold av leilighetene og utearealene samt mye annen informasjon av verdi for deg som bor i borettslaget, herunder ikke minst informasjon som berører dine rettigheter og forpliktelser som beboer og eller andelseier. I tillegg til å informere skal håndboken også bidra til å gi innsikt i og forståelse for hva det innebærer å bo i Ringvegen, herunder hvilke muligheter som bl.a. er tilstede for engasjement i borettslagets organisasjon. distribusjon Hver andelseier skal ha et eksemplar av Bo-Guiden, som er merket med leilighetens nummer. Ved utflytting skal permen leveres til borettslagets kontor for kontroll og eventuell oppdatering for neste andelseier. oppdatering Styret i Ringvegen skal påse at guiden blir løpende oppdatert. Administrasjonen besørger utsendelse av endringer og/eller tillegg. Andelseierne skal holde den à jour ved å sette det utsendte materiell inn på riktig sted i Bo-Guiden. Det er andelseiers ansvar å passe på at Bo-Guiden ikke forsvinner eller ødelegges. Bortkommen eller ødelagte håndbok kreves erstattet med kr. 500,- pr. stk.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Ringvegen Borettslag 2. Bruk av leiligheten 3. Bruk og vedlikehold jfr. 5 i Vedtektene 4. TV, telefoni og internett 5. Forsikringsordninger 6. Renhold 7. Søppel 8. Garasjer og parkering 9. Vaktmestertjenester 10. Ringvegen kontakt 11. Nærmiljøguide 12. Husordensreglene 13. Vedtektene 14. Historikk

4

5 1. RINGVEGEN BORETTSLAG Beliggenhet Saupstad bydel i Trondheim kommune, med en eiendomsgrunn på m 2 og 911 boenheter. Betegnet i boligannonser som Trondheim Sør. Boligenheter 210 stk. 2-roms, ca 51 m stk. 3-roms, ca 79 m stk. 4-roms, ca 94 m 2 18 stk. 4-roms, ca 98 m 2 53 stk. 5-roms, ca 112 m 2 2-roms leilighet: Leilighetene ligger i blokker på 3 og 4 etasjer og er plassert i gavler som vender mot syd og mot vest. 3-roms leilighet type I: Normalleiligheter på begge sider av trapperom i 1.etasje og den ene siden av trapp i øvrige etasjer. 3-roms leilighet type II: Samme leilighet som Type I, men soverom på 12m 2 er oppdelt i 2 soverom, hvert på 6m 2. 3-roms leilighet for bevegelseshemmende (74m2): Leilighetene ligger i 1.etasje med adkomst fra kjøreside. Biinngang med rampe fra både kjøreveiside og gangveiside slik at det er adkomst til leiligheten med rullestol. Leiligheten kan anvendes som normalleilighet. 4-roms leilighet type I og II: Normalleilighet på den ene siden av trapperommet i 2., 3. og 4. etasje. 4-roms leilighet for bevegelseshemmede (94m2): Leiligheten ligger i 1.etasje i 3-etasjers blokk mot hovedgangvei. Den har adkomst via ramper både på kjøreside og gangveiside. Leiligheten kan anvendes som normalleilighet. 5-roms leilighet: Større leilighet i 2., 3. og 4. etasje i 3- og 4-etasjers blokker. En 5-roms ligger i 1.etg. NB: Oversikten ovenfor er den opprinnelige inndeling av leilighetene. Romfordeling i noen av leilighetene kan være endret ved at for eksempel lettvegger er flyttet og/eller fjernet. Arealberegning Fra 1/1-08 skal det brukes nye betegnelser for arealberegning. Det skilles mellom de forskjellige typer rom. Definisjonen er slik: Primære rom (P-rom) er de mer vitale rom i boligen slik som stue, kjøkken, soverom og bad. Sekundære rom (S-rom) er uinnredede rom, som for eksempel kott og boder. Betegnelser som også benyttes er «bruksareal»(s-rom) og «primærareal» (P-rom).

6 Styresett pr Generalforsamling Generalforsamlingen er øverste myndighet og holdes i mars/april hvert år. Her kan andelseierne fremme saker til behandling med frist åtte uker i forveien. Se vedlegg: Vedtekter for Ringvegen Borettslag. Styret Styret er valgt av Generalforsamlingen, etter innstilling av valgkomiteen, og består av leder, 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. 1. varamedlem møter på alle styremøter, uten stemmerett, dersom styret ellers er fulltallig. Styremøter holdes vanligvis en gang hver måned, noen ganger oftere. Det er tre medlemmer av styret som utgjør et arbeidsutvalg, med leder i spissen. Utvalget har vanligvis møter hver 14. dag, og alltid i forkant av styremøter. Administrasjon Administrasjonen består av daglig leder, sekretær, teknisk leder, foruten vaktmestere. Utvalg Det er pr i dag to faste utvalg: Informasjonsutvalget og Miljøutvalget. I disse utvalgene skal alle varemedlemmene være med å bidra.

7 LEILIGHETER KjøP OG SALG Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig fordel som andelseierne har. For hvert enkelt salg av bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten. (Noen salg er unntatt fra forkjøpsrett, slik som overdragelse til nærstående). En oversikt over aktuelle leiligheter for salg blir kunngjort på oppslagstavla på driftskontoret hver tirsdag ettermiddag. Frist for å melde interesse er torsdag i påfølgende uke. Andelseiere som ønsker å benytte forkjøpsrett må gi skriftlig melding til oss på driftskontoret, eller sende oss en e-post. Meldinga må være mottatt av oss innen den fastsatte fristen. (Mottar vi din melding om forkjøp etter at meldefristen er løpt ut, kan du ikke kreve å overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten). Finansiering Skal du benytte forkjøpsrett, MÅ du ha finansieringa klar. Finansiering av hele kjøpesummen må dokumenteres skriftlig og innen fristen. Består egenkapital bl.a. av salg av egen bolig, må nødvendig mellomfinansiering dokumenteres. Når fristen er ute Er det flere andelseiere som har meldt forkjøpsrett, har hun/han med lengst ansiennitet (sammenhengende botid) fortrinnsrett. Fastprisavklaring og forhåndsavklaring Det er to måter å avklare forkjøpsrett på: Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt, og normalt med en prisantydning. Etter at bud er akseptert, avklares forkjøpsretten ved at driftskontoret henvender seg til dem som har meldt forkjøpsrett. Ved slik henvendelse må du straks, og med bindende virkning, ta stilling til om du skal bruke forkjøpsretten din. Ved fastprisavklaring er boligen solgt før den kunngjøres. Når boligen er kunngjort til fast pris, er rettidig melding om forkjøp forpliktende, det vil si at du plikter å overta boligen hvis ingen med bedre ansiennitet enn deg har meldt seg innen meldefristen. Som forkjøpsberettiget andelseier må du være klar til å gi et raskt svar. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i allerede inngått avtale, og kjøper boligen til avtalt pris på avtalte vilkår. Det påløper et gebyr for avklaring av forkjøpsretten. Sørg for å være tilgjengelig når meldefristen er utløpt og forkjøpsretten skal avklares. Ta kontakt med driftskontoret dersom du selv er utilgjengelig.

8 Salg av egen bolig Som person kan du kun eie en leilighet i Ringvegen borettslag. Vær oppmerksom på at dersom du kjøper ny bolig, benytter forkjøpsrett, og bor i en leilighet her fra før, er du forpliktet til å selge denne. Den kan ikke overføres til ektefelle, foreldre, barn etc. etter unntaksreglene i borettslovgivningen og vår vedtekter. Overføring av leilighet. Bruksoverlating. Gebyrer (gjeldende pr ) Eierskifte (og godkjenning av ny andelseier) kr ,- (betales av selger). (Overføring til slektning etc samme som ordinær eierskifte). Avklaring av forkjøpsrett, 2 alternativer: a) Forhåndsvarsel ved oppstart av salget. Forkjøpsrett blir da utlyst parallelt med salgsprosessen. Gebyr 5 ganger rettsgebyrer kr ,- (selger). (Blir forkjøpsretten gjort gjeldende, skal vederlaget betales tilbake). b) Blir forkjøpsretten gjort gjeldende er gebyret 5 ganger rettsgebyret kr 4.300,- (kjøper). Bruksoverlating kr 500,- (tidligere framleie).

9 EIENDOMSMEGLING Salg av leiligheter Borettslaget har i mange år hatt en avtale med et eiendomsmeglerfirma, som har gitt gode vilkår ved salg av leiligheten. En slik avtale har vært 2-delt, en del beregnet på ordinært salg, mens den andre er for oppgjørsoppdrag hvor selger sjøl har funnet en kjøper og har avtalt betingelsene. Ta kontakt med driftskontoret for nærmere opplysninger. Verdivurdering Borettslaget kan gi en verdivurdering av leilighetene basert på de 10 siste salg av aktuell type bolig. Kontroll De fleste eiendomsmeglere vil gjerne at det foreligger en tilstandsrapport fra taktsmann ved salg av leilighet. Dette skal være en trygghet både for kjøper og selger. Borettslaget gjennomfører i egen regi en kontroll av leiligheter som omsettes. Dette for å avdekke om det kan være skader der som borettslaget vil kreve utbedret, bl.a. for å hindre skader på bygget. Befaringen skal utføres når leiligheten er tømt, ryddet og rengjort. Er det ønskelig, så kan vaktmester også komme på en foreløpig befaring, før leiligheten legges ut for salg. Borettslaget vil fraskrive seg ethvert ansvar for mulige feil og mangler som ikke blir avdekket. Statlige bostøtteordninger Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Månedlige vedtak og utbetalinger: Fra og med september 2007 ble det innført månedlige vedtak i bostøtten. Det er da mulig å søke bostøtte månedlig, og utbetaling vil skje måneden etter. Søknadfristen er den 14. i hver måned. Kvalifiseringsstønad: Mottakere av den nye kvalifiseringsstønaden kommer inn under gruppen som er berettiget bostøtte. Krav til finansiering av boligen: Det er ikke lenger krav til finansiering av privat leide boliger for husstander som mottar attførings- eller rehabiliteringspenger, yrkesskadeerstatning, grunn- eller hjelpestønad, tidsbegrenset uførestønad, eller husstander som har sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad som eneste inntekt. Investeringstilskudd: Omsorgsboliger med investeringstilskudd fra Husbanken kommer inn under bostøtteordningen. (Kilde: Søknadskjema kan du hente enten på internett eller på NAV.

10 2. BRUK AV LEILIGHETEN Varmekilder Panelovner Bør være montert under vindu for å gi best effekt på inneluft. Ventilen over vinduet bør være åpen, for å gi bedre sirkulasjon av lufta. Gjennomstrømningsovner er best egnet da de avgir varme raskt, og er lett å regulere. Olje-varmeovner Vær forsiktig med bruken. Dra ut kontakten når du forlater leiligheten. Flere av slike ovner har vært av dårlig kvalitet og kan sprekke i sveisingen. Det igjen vil gi lekkasje av olje. Brannmur Inne i leiligheten er det brannmur der pipen går (3-, 4- og 5-roms). Ifølge brannforskriftene, så kan skorsteinens ytterflate kun pusses, males eller kles med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. Elementskorsteiner som er de pipeløpene vi har, kan kles inn på to sider, dvs. også muren på toalettet ikke må kles inn ifølge brannforskriftene. Ved salg vil dette bli kontrollert. Vedfyring Husk også at før nymontering av ildsted skal borettslaget søkes om tillatelse. Dette bla fordi det i enkelte skorsteiner er montert ekstra røykrør. Ødelegges dette røret, vil beboeren bli ansvarlig for ei utbedring som kan komme opp i kr ,-. I tillegg må monteringen kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. (Det kan være en murmester, varmeforhandler eller feier. Eier av ovnen er selv ansvarlig for å vurdere kvalifikasjonene til kontrolløren). Borettslaget krever dokumentasjon på utført kontroll. Hvis fyringsanlegget har forårsaket en brann, kan det være en fordel å kunne vise fram en slik bekreftelse til forsikrings - selskapet. Borettslagets kontor ber om å få tilsendt en kopi.husk også å varsle feiervesenet Noen gode regler for riktig fyring: 1) Fyr med tørr ved. Tørr ved gir best varmeutbytte av brenselet, gir lite sot i skorsteinen og mindre forurensing. 2) Fyr med god trekk. Det trengs mye luft til god forbrenning. Legg i små mengder brensel av gangen. 3) Unngå rundfyring. Resultatet av rundfyring (med ovnen full av ved og med trekken mest mulig skrudd igjen) er dårlig forbrenning, beksot i skorsteinen og mye forurensing. Varmepumper Alle må søke FØR varmepumpe installeres. Beboer får utdelt en «smørbrødliste» om hvilke vilkår som må oppfylles av beboer ved installering av varmepumpe. STØY: Blir det klaget på støy fra ei varmepumpe, risikerer du at varmepumpa må demonteres! Sjekk derfor nøye i forkant, f.eks. om nabo har soverom mot din balkong, så det ikke kommer som en overraskelse på evt. støyklager. Er du i tvil, ta kontakt med Borettslaget. Ventilasjon Kjøkkenvifte Beboerne skal ha fått utlevert produsentens bruksanvisning for kjøkkenventilatoren. Det er viktig at fettfilteret rengjøres regelmessig. Dette for å opprettholde effekten.

11 Filteret kan vaskes i oppvaskmaskinen. Et filter fullt av fett kan, om uhellet er ute, spre en brann fra komfyren (eks stekepanna, smultgryta) hurtig opp i ventilasjonskanalen. Vindusventiler og avtrekksventiler Med utgangspunkt i det eksisterende avtrekksanlegget i blokkene er det montert et anlegg med konstanttrykkregulering. Dette vil sikre riktig avtrekksmengder hos alle beboere, slik at beboeren selv kan variere luftmengden i sin egen bolig uten at naboens avtrekksforhold påvirkes. I tillegg til at anlegget er innstilt slik at det trekker mindre luft ut av leiligheten om natta, så er det etablert en funksjon som også sørger for redusert effekt når det er kaldt ute. Innregulering: Anlegget innreguleres slik at den mengde luft som trekkes ut fra den enkelte leilighet blir riktig, enten den ligger i 1. eller 4. etasje. Det er derfor viktig at beboerne ikke endrer de innstillinger som er gjort på fraluftsventilene på bad, WC eller kjøkkenvifte. Vindusventiler: Disse må rengjøres (gjør det vår og høst). Børst bort støv fra risten i overkant av vinduet. Ta en fille på en tynn kniv, eller lignende, for å vaske mellom ventil og vindusramme. Tette ventiler gir dårlig sirkulasjon av inneluften. Vær også oppmerksom på at dersom det er ettermontert dørstokker i leiligheten kan luftstrømmen endres. For eksempel kan dette gi vond lukt på badet, dersom det ikke blir montert ventiler i baderomsdøra som gir nok innluft. Inneklima: Riktig ventilasjon fjerner lukt og overflødig fuktighet i inneluften. Resultatet gir godt og helseriktig inneklima. Dårlig luftkvalitet skyldes som regel forurensinger fra innemiljøet. Mye av det vi omgir oss med kan inneholde skadelige stoffer som avgir gasser, og påvirker inneluften. Oppvarming: Det er nødvendig å ha riktig oppvarming av leiligheten: Den kalde lufta trekkes inn i leiligheten gjennom luftinntak, montert over vinduene. Det er derfor viktig å ha montert varmekilden rett under vinduene. Dette fordi det ellers etableres en kaldsone fra ytterveggen og fram til der varmekilden er plassert. I de leilighetene hvor det ikke er panelovner/varmelister under vinduene, oppfordrer vi beboerne til å montere slike. Dette sikrer en mye mer behagelig oppvarming enn f.eks. oljefylte varmeovner som plasseres i nærheten av der man sitter. Vedovn: I enkelte leiligheter har beboerne valgt å montere et ildsted. Det stilles krav til at brukerne sikrer god tilførsel av luft til leiligheten, for at vedovnen kan fungere tilfredsstillende. Vær spesielt oppmerksom på at ildstedene må kunne lukkes skikkelig og at det kan holde tett, slik at det ikke kommer giftige røykgasser inn i leilighetene. Dette er spesielt viktig i de oppganger hvor det er knyttet flere enn ett ildsted til skorsteinen. (Når naboen fyrer, kan det sive røyk inn til den som ikke fyrer i sin ovn!). Vær oppmerksom på at det kan skapes undertrykk i leiligheten ved fyring, dersom det ikke er nok innluft (åpne ventiler). Oppussing: Når ventilasjonsanlegget «kommer i veien» under oppussing, slik at det må demonteres, må beboerne påse at anlegget blir riktig remontert. Videre må beboerne sørge for at hullet inn til ventilasjonskanalen ikke blir stående åpent når kontrollventilene er demontert. Sørg for å sette ei kraftig papp-plate eller lignende foran hullet!

12 Avløpsnett Kjøkkenvask/Vaskerom/Sluk Enkelte beboere plages av at avløpet fra kjøkken/vaskerom lett går tett. I 3-, 4- og 5-roms (normal-)leiligheter går avløpet fra kjøkkenet sammen med avløpet fra sluket på vaskerommet. Renner vannet tregt unna i utslagsvasken på vaskerommet? Det kan skyldes at vannlåset er fullt av lo, rusk og såperester. Det du kan gjøre med visse mellomrom er å skru løs silen i vasken (med et bredt skrujern) og gjøre rent ned Men pass godt på at det blir tett når du skrur til igjen! For sikkerhets skyld kan du sjekke med litt vann, mens du kikker etter under vasken om du har fått den tett! (Dumt om du får alt vannet fra vaskemaskinen tømt i vasken og det fosser utover gulvet). Demontering av vannlås. I vasken eller i oppvaskbenken samles ofte skitt og småting i bunn på vannlåsen. Nyere vannlås av plast er lett å skru løs. Eldre vannlåser av stål er litt vanskeligere å åpne. Husk og sette en bøtte eller balje under når du skrur løs vannlåsen. Sjekk også grundig at vannlåsen er skrudd godt fast igjen når du er ferdig. Sluk og klemring: Beboere som ønsker å pusse opp bad og/eller vaskerom får ofte et krav fra rørlegger, maler eller flislegger om å skifte ut sluket. De henviser gjerne til den generelle våtromsnormen. Å skifte ut sluket er et omfattende arbeid, som ofte fører til skade på leiligheten under. I tillegg er borettslaget bekymret for at arbeidet kan påføre det rehabiliterte avløpsnettet skader. Borettslaget kan ikke godta at beboerne skifter ut sluket. Ønsker noen å skifte ut et sluk MÅ styrets evt samtykke innhentes på forhånd. Det er nå kommet et produkt på markedet som ivaretar behovet for klemfunksjon ved bruk sammen med eksisterende sluk. Produktet (se bildet) vil også bli vesentlig rimeligere i innkjøp enn kostnaden ved å skifte sluk. Ta kontakt med borettslaget for event. kjøp av klemring. Unngå fett i vasken! På kjøkkenet er det lurt å ha en liten boks stående framme der du kan helle fett, fra for eks rengjøring av stekepanne, istedet for å skylle det ned i vasken. Når fettet er størknet, kan du kaste det ut med vanlig søppel. Er uhellet ute? På kontoret til borettslaget kan du få kjøpt et godt middel for å løse opp avløpene, om uhellet er ute og vaskene går tett. Bad Det avleirer seg over tid såperester og smuss i sidene på rør og vannlås. Det kan gjøre at sluken på bad og vaskerom ikke blir effektive, og de kan gå helt tett om du er maksimalt uheldig. Det du kan gjøre for å forhindre at sluken tettes, er å helle kokende vann i slukene, minst 3-4 ganger i året. NB! Det holder ikke med en liten skvett lunkent vann, nei det må være kokende varmt og minst en bøtte, gjerne i flere omganger. Dusjhoder og legionellabakterier: Unngå bakterier: Skru av dusjhodet, vask det i skikkelig hett vann, med klor i, flere ganger i året. Innimellom kan du skru opp temperaturen på vannet og la det renne godt gjennom dusjen i minst 5 minutter. Gjør det samme med alle varmtvannskraner.

13 Toalett Det er ikke tillatt å montere vegghengt toalett. Veggen bak kan være brannmur eller ha innstøpte rører og ledninger. Det er derfor ikke tillatt å montere på vegg. Ved montering av nye toalett anbefales det å feste disse i gulvet med silikon. Vann Vannkraner Sjekk at kranene ikke står og drypper. Bytt pakning, eller bytt vannkran. Avstenging av vann i leiligheten. Steng vannet med BALLOFIX Husk å åpne helt igjen etterpå. For å være forberedt i tilfelle vannlekkasjer må du vite hvordan du stenger av vannet. Dette gjøres i luka på wc på 3-4 og 5-romsleiligheter. På kjøkkenet i 2-roms. I handicapleiligheter er den plassert bak luke i taket under badet, altså i kjellergangen under leiligheten. (Luka kan være fjernet). Det er veldig viktig at du prøver denne et par ganger i året. Bruk en umbrakonøkkel (eller den nøkkelen som fulgte med), drei den til du ser at vannet er stengt. Åpne en kran og se at vannet slutter å renne. Gjør du ikke dette, vil kranen gro igjen av alger og du får store problemer, om du en gang blir nødt til å ta den i bruk.

14 3. BRUK OG VEDLIKEHOLD jfr. 5 i Vedtektene Borettslagets ansvar Alle uteområder og bygningsmassen Andelseiers ansvar Uteområde Holde det rent og ryddig rundt inngangspartiet. Unngå forsøpling i og utenfor søppelcontainerne. Ikke kast rask. Plukk heller rask når du er ute og går. Innvendig vedlikehold Gulvbelegg, flis, plater og annet våtromsdekke (gulv, vegger, tak). Sikringsskapet: andelseier plikter å skru til alle sikringer 2 ganger i året for å unngå varmegang, som kan oppstå som følge av temperatursvingninger ute. Brann Brannslukkingsapparat Kontroller at brannslokningsapparatets manometermål står på grønt. Et pulverapparat kan være på 6 kg. Sørg også for å riste/vende på apparatet jevnlig, slik at pulveret ikke klumper seg. Det anbefales at ett apparat oppbevares i soverom der voksne sover. Vedlikehold: Utfør kvartalsvis kontroll av apparatet. Ved kontrollen skal man påse at apparatet er lett tilgjengelig og synlig og har en leselig bruksanvisning. Forsegling og plombering skal ikke være brutt. Trykkindikator skal angi tilfredsstillende trykk.

15 Slokking av brann: Ta med pulverapparatet til brannstedet, og dra ut sikringen Sørg alltid for å ha en rømningsvei, og ta med nøkler til døren om den skulle være låst Begynn slukningen med å spraye en pulversky over flammene. Det demper oppflammingen slik at man kan komme seg nærmere flammens kjerne. Hold ytterst på slangen. Det gir bedre kontroll med hvor pulveret treffer. Pump ut pulveret støtvis mot flammens kjerne. Prøv å stå slik at flammene blåser bort fra deg. Sitt på huk når du slukker, for å unngå å puste inn giftige gasser fra brannen og vanndamp. Å låse dører under brann har ingen hensikt. Vær sikker på at brannen er slukket, men ikke bruk mer pulver enn nødvendig. Pulveret er ikke nedkjølende, så brannen kan blusse opp igjen. Pass på! Brannteppe skaff deg et. Nyttig ved brann på kjøkkenet for eksempel. Røyk-/brannvarslere: Det finnes batterier med 10 års levetid litiumbatteri. Vanlige batterier får du på borettslagskontoret. Test batteriene på en fast dag. F.eks. på lønningsdagen. Det bør være minst to røykvarslere i leiligheten. Rømningsveier trappeoppgangene SKAL være fri for hinder. Gode råd for å hindre brann. Det er ikke så mye som skal til for å forhindre et branntilløp og gi høyere brannsikring. Forlat aldri et rom med stearinlys tent. Husk å slå av kokeplater. Trekk ut kontakten av kaffetrakter/strykejern når disse ikke er i bruk. Slå av fjernsynsapparatet med hovedbryteren, ikke bare med fjernkontrollen. Ikke bruk sterkere lyskilder i lysarmatur enn det som er anbefalt fra produsenten. Lampeskjermer som blir mørke er et tegn på for høy wattstyrke på lyskilden. Kast gammelt elektrisk utstyr. Røyk aldri på senga. Tøm ikke askebeger i søppelkassen. Ovner er ikke ment som tørkestativ. Varm aske må fuktes og oppbevares brannsikkert før den kastes. Ikke bruk vaskemaskin/tørketrommel og oppvaskmaskin når du sover eller er ute av huset.

16 Kilde: Andre bygningsmessig forhold Entredører/postkasser: Entredørene er av brannklasse, med kikkhull. Det kan derfor ikke bores i disse dørene for å montere f.eks. navneskilt (det brannhemmende blir da ødelagt). Slike skilt skal monteres på tavla ved siden av døra. Originale navneskilt til postkasser og ringeklokker lages av borettslaget. Det er ikke tillatt å skrive direkte på postkassene. Det utleveres 4 nøkler til hver leilighet. Dersom nøkkel brekkes, skal den leveres til driftskontoret. Nye nøkler kan også bestilles der. Betongoverflater: Vegger og tak på verandaer er malt med spesialmaling. Beboerne må ikke male over, eller skade malingen på annen måte. Det er heller ikke anledning til å endre farge på vegger, dør eller innrammingen av vinduer. På gulvet på balkonger er det benyttet epoxymaling. Dette gjør at gulvet kan være svært glatt når det er regn eller snø.

17 MINIMUM HUSKELISTE GjENNOM ÅRET: januar: Røykvarsler og brannslokningsapparat kontrolleres Februar: Rengjør kjøkkenvifte Mars: Rens sluk, vannlås og avløp April: Avtrekksventiler i våtrom rengjøres Mai: Delta i vårpuss/dugnader ute. Rengjør spalteventiler i vinduer juni: Slanger på oppvask- og vaskemaskin sjekkes juli: Røykvarsler og brannslukningsapparat kontrolleres August: Rengjør kjøkkenvifte September: Rens sluk, vannlås og avløp Oktober: Avtrekksventiler i våtrom rengjøres. Røykvarsler og brannslokningsapparat kontrolleres November: Rens filter i vaske- og oppvaskmaskin, samt tørketrommel. Rengjør spalteventiler i vinduer Desember: Rens kjøkkenvifte. Slanger på oppvask- og vaskemaskin sjekkes

18 4. TV, TELEFONI OG INTERNETT Ringvegen har inngått en avtale med Loqal om at de skal stå for oppgradering av borettslagets interne kabelnett, mot at de i en periode på 5 år leverer TV-signaler til boligene. I tillegg selger de inn telefoni og bredbånd. Loqal leverer både analoge og digitale TV-signaler. Borettslaget betaler for en dekoderboks (Get-boks). Man må ha en slik dekoderboks for at de digitale signalene kan «leses» av TV`n. De analoge signalene kan imidlertid tas imot uten bruk av slik boks. For tilkopling; se monteringsveiledning som følger med boksene. Loqal leverer signaler via koakskabelen (TV-kabelen) muligheter for bredbåndstilknytning (Internett). For hastighet og priser, se loqal.no eller kontakt driftskontoret. Kontakt Loqal på telefon hvis du ønsker å bestille eller har behov for å komme i kontakt med kundesenteret. Fra tid til annen opplever beboerne problemer med signalene til TV og/eller internett. Oppleves dette, ta kontakt med de nærmeste naboene for å undersøke om også de har tilsvarende problemer. Har de også problemer, så skyldes dette gjerne forstyrrelser på det felles ledningsnettet (meld fra til Loqal). Er det imidlertid bare du som har problemer, så skyldes dette ofte feil med ledningene inne i din leilighet. Sjekk om det er dårlig kontakt. Lange kabler fra den ene sida av stua til den andre, kan også gi forringet signalkvalitet. Prøv evt å flytte TV`n helt bort til antenneuttaket (der ledningen kommer inn i leiligheten) for å se om signalet blir bra. Bruk helst en kort koakskabel med fabrikkstøpte plugger.

19 5. FORSIKRINGSORDNINGER Borettslagets ansvar Borettslaget sørger for å holde forsikret selve bygningene og «det som hører bygningene til» Det kan f.eks være: kjøkkeninnredning, toalett, dørkarmer. Andelseierens ansvar Andelseier må, i egen regi, sørge for å holde innbo og løsøre forsikret. Egenandeler Andelseier blir belastet for egenandel (pr kr 2000,- for bruddskade i vindusglass, kr 6000,- for øvrige skader) for forsikringsskader der hvor andelseier etter vedtektene har vedlikeholdsplikten.

20 6. RENHOLD Vaskebyrå Deres område/instruks Gjeldende avtale er at vasking av gulv og trapper skal skje på torsdager eller fredager. Andre dager tas rekkverk og lignende. På vinduene tas flekker. Hel vindusvask gjøres to ganger i året. Boligeiers ansvar Inngangsparti Oppgangene holdes ryddig. Det skal ikke stå ting på gulvet. Matte foran entredøren tas inn før renholderne kommer. Barnevogner/sykler og lignende skal oppbevares i boden alltid. Renholderne har ikke lov å flytte på ting, så da blir det ikke vasket der saker står på gulvet. Kosting og spyling foran inngangsdørene skal beboerne gjøre etter turnus. Samt måking av snø en meter foran døra og måking av utetrapp. Oppslag med uke og leilighetens nummer er satt opp på informasjonstavla. Dugnad Dugnaden om våren bør alle delta i. Vaktmesterne kjører ut redskapen som skal brukes. De henter rasket som er sopt/spylt sammen. Oppgangskontakten/beboerne i oppgangen får et beløp fra borettslaget til servering. Beløpet kan også benyttes til planter ved inngangene og lignende. Bruk av sjaktrom I sjaktrommet skal det være spade, kost og spyleslange. Dette utsyret skal benyttes for å holde det pent og ryddig ved inngangen. Beboere kan midlertidig plassere andre ting i rommet, så som gåstoler og barnevogner, etter avtale med de andre i oppgangen. Det må sikres god adkomst til bl.a. vannkrana. Ved bruk av slangen må krana stenges (ikke stopp vannet ved bruk av spylespissen). Hold god orden i rommet og pass på at det ikke blir et sted for oppbevaring av rask og rot. Klesheng/Bankestativ Rundt om i borettslaget står det Klesheng på sentrale steder. Dette er stedet som kan brukes til tørking av klær. De fleste av kleshengene er restaurert nå. Bankestativ for lufting av tepper, dyner og andre ting er også montert bruk disse isteden for å lufte fra balkonger (noe som ikke er tillatt). Dørlås inngangsparti Bruk nøkkeltablået ved opplåsing av ytterdøra. Låsene i inngangsdørene blir slitt. Noen har problem med opplåsing av døra. Låsen i tablået virker godt. Bruk denne, så unngår vi videre slitasje.

21 7. SøPPEL Kildesortering Søppelcontainere Det er utplassert containere på strategiske steder i borettslaget. En for papir og papp En for plast En for søppel/restavfall En for glass/metall. Denne står bak driftsbygget. Røde bokser, for samling av miljøavfall, er utlevert til alle leiligheter. Det kommer oppslag om når disse skal settes ut for tømming. Se også Tømming Restavfall tømmes hver uke, papir hver 4 uke og plastavfall hver 8 uke. Behandling av eget søppel Sorter godt. Pakk inn restavfallet, så det ikke lekker av posen. Bruk to poser inni hverandre. La ikke små barn gå ut med søppel, de når ikke opp til luka for innkast. Oppbevar heller ikke søppelposer i felles gangareale. Uteområder Sett ikke søppel, eller annet avfall utenfor containerne. Det er stygt å se på. Verst er det at det tiltrekker seg rotter og mus. Det er det vel ingen som ønsker å ha rundt seg. Det er ikke tillatt å kaste/henge ut mat for fugler. Dette tiltrekker seg også uønskede elementer. Plukk rask når du går tur. Hund og katt Plukk opp etter hunden, når den gjør fra seg. Husk også at det er båndtvang hele året på borettslagets område. Har du katt så husk at det kun er tillatt med innekatt i borettslaget.

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS

GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS GRIM / RAVNEDALEN -2 ROMS Ravnedalsveien 13, 4616 KRISTIANSAND S Oppdrag: 60214276 6.ETG. ROLIG & FLOTT BELIGGENDE. KORT VEI TIL SENTRUM RAVNEDALSVEIEN 13 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 26. 28. 31. 33.

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet

RINGREVEN RINGVEGEN BORETTSLAG. Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet RINGREVEN Nr. 1-2015 43 årgang Mars 2015 RINGVEGEN BORETTSLAG Innkalling til ordinær Generalforsamling onsdag den 18.03.2015 kl 19.00 Huseby skole, auditoriet ********************************************

Detaljer