Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /12 Bystyret /12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12"

Transkript

1 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /12 Bystyret /12 Fredrikstad kommune og mulig bidrag til FFK Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å innstille ovenfor Bystyret: 1. Fredrikstad kommune ønsker å stille 4,0 millioner kroner til disposisjon til finansiering av nytt kunstgressdekke på Fredrikstad stadion med 3,0 millioner kroner, og 1,0 millioner kroner til delvis dekning av driftsutgifter til bane og anlegg fram til kunstgresset er klart, dvs. i løpet av driftsåret Endelig finansiering behandles ved disponering av overskuddet for 2011 som vedtas i juni Investeringsbudsjettet for 2012 reduseres med inntil 4,5 millioner kroner med tilsvarende reduksjon av budsjetterte låneopptak. Fredrikstad, 1. mars 2012 Sammendrag FFK Sport AS har vært i en svært vanskelig økonomisk situasjon som i praksis har medført at bedriften har vært insolvent. Styrene i Sport AS og i klubben har blitt enige med de største kreditorene om gjeldsreduksjoner i tillegg til kostnadstiltak og endring i styrings- og ledelsessystemer. Fredrikstad kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og behovene for kommunale tjenester vil ikke avta i årene som kommer. Selv om vi går med et hyggelig overskudd i 2011, har vi et akkumulert underskudd fra 2010 på 48,3 mill som må dekkes. Fredrikstad kommune er forespurt om en eventuell deltakelse i den økonomiske snuoperasjonen. En forutsetning for å bidra økonomisk til å rette opp økonomien i FFK, må derfor samtidig være å nå andre viktige mål for Fredrikstadsamfunnet. Rådmannen har satt opp følgende kriterier for en slik hjelpepakke: a. Økt samfunnsnytte/utnyttelse av baner og anlegg i Fredrikstad og kommunale investeringer b. Økt samfunnsnytte som gir et vesentlig bidrag til breddeidretten c. Reduserte kommunale utgifter over tid d. Mer bærekrafig driftsøkonomi for FFK som reduserer behovet for nye henvendelser til kommunen i framtida. Rådmannen legger fram en løsning som både bistår FFK på kort og lang sikt samtidig som vi også øker tilbudet til breddeidrett gjennom økt banekapasitet. Rådmannen legger spesielt vekt på at vi tar hensyn til breddeidretten og ikke bare toppidrett. Dette gjøres ved at kommunen finansierer kunstgress på stadion. I tillegg gis et bidrag for å hjelpe klubben med

2 høye utgifter til bane og anlegg i en overgangsfase til kunstgresset er klart. Kunstgresset legger grunnlag for varige reduserte driftsutgifter for FFK samtidig som det åpnes for bruk av eksterne brukere. Det vil ikke være behov for undervarme på Merkurbanen dersom det blir lagt kunstgress på stadion. Denne løsningen innebærer at FFK kan konsentrere sin virksomhet til stadion. Det er videre en forutsetning at Wang toppidrett skal kunne bruke stadion som treningsarena. Kapasiteten på Merkurbanen frigjøres til annen bruk. Med denne løsningen slipper Fredrikstad kommune å ta opp et lån på inntil 4,5 millioner kroner slik det er forutsatt i budsjettet for Dette frigjør kapitalkostnader i en årrekke i tillegg til drift og vedlikehold av det planlagte undervarmeanlegget på Merkurbanen. Vedlegg 1 FFK Sport AS - Bakgrunn og tiltak Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Henvendelse fra FFK Driftsselskapet FFK Sport AS har kommet i en situasjon hvor egenkapitalen er tapt slik at selskapet drives på kreditors regning. Styret har vurdert situasjonen og har i samarbeid med de største kreditorene kommet fram til en løsning som innebærer at selskapet kan drives videre og fortsatt kunne tilby Fredrikstad samfunnet fotball på elitenivå. Dette omfatter både nødvendige kortsiktige likviditetstiltak og endringer i gjeldsstruktur, ledelse og kontroll og oppfølging av den løpende driften. Dette utdypes noe mer nedenfor. FFK har som en del av dette, henvendt seg til Fredrikstad kommunen for å se på muligheter for kommunal deltakelse i den økonomiske snuoperasjonen. Primært var ønsket at kommunen skulle delta med 1,5 millioner kroner per år i fem år for å kjøpe navnet Fredrikstad Stadion. Øvrige penger skulle komme som et spleiselag fra næringsliv og andre interessenter rundt FFK. Fredrikstad kommune og satsing på idrett I de siste årene har vi bygd 11 kunstgressbaner med en samlet kostnad på 69 millioner kroner. Kommunens direkte andel har vært på 29,5 millioner kroner (inklusiv bruk av mva.komp. refusjon), mens det resterende er finansiert med bidrag fra klubbene, merverdiavgiftskompensasjon og spillemiddeltilskudd. Kommunen har stilt garantier for at klubbene skulle få billige lån og forskutterte spillemiddeltilskudd som kommer i ettertid. Idrettsklubber som bruker kommunale idrettsanlegg har de mest gunstige ordningene i Fredrikstad. Bystyret har vedtatt at barn og ungdom (til og med 19 år) skal ha gratis trening i kommunale idrettsanlegg. Dette er den viktigste støtten kommunen gir til idrettsklubbene. FFK har i liten grad hatt nytte av denne ordningen siden klubben ikke har brukt kommunale anlegg på flere år. Merkurbanen har hatt for dårlig kvalitet til å dekke klubbens behov. Men også voksne utøvere som bruker kommunale idrettsanlegg, har gode betingelser sammenlignet med de som bruker/eier private anlegg siden kommunen drifter og investerer, og leieprisene er subsidierte. Dette er bekreftet av idrettsrådet. Stjernen ville for eksempel hatt en helt annen driftssituasjon om de skulle drevet Stjernehallen selv. Kommunen har

3 blant annet stilt garanti til fordel for Stjernen slik de fikk mulighet til å rydde opp på gjeldssiden. Det ble videre investert i tribuneanlegg i Kongstenhallen da Fredrikstad Ballklubb rykket opp i eliteserien. I tillegg er det lagt nytt banedekke i Kongstenhallen. Idrettsklubber som driver sin virksomhet i private anlegg kan søke driftstilskudd fra kommunen, men dette tilskuddet er relativt beskjedent. Klubber som eier egne anlegg kan søke om tilskudd til vedlikehold. FFK har ikke blitt tilgodesett med slike midler på grunn av driftsformen. Wang Toppidrett bruker nå Merkuranlegget 3 dager i uka a 2 timer, ca. kl De disponerte kunstgressbane med undervarme i Moss og har lagt vekt på at det er viktig for dem fremover. Bystyret har vedtatt at Wang kan bruke kommunale idrettsanlegg gratis i 3 år (fra august 2011). Merkurbanen I et felles brev fra FFK og Trosvik IF i august 2010 anmodes kommunen om å sette av nødvendige investeringsmidler til oppgradering av Merkurbanen. I brevet skisseres en løsning med fordeling av tid på banen mellom Wang Toppidrett, FFK og Trosvik IF. Henvendelsen gjelder oppgradering med undervarme og nytt kunstgress. Behovet til FFK for en treningsbane var hovedmotivet for henvendelsen, men det ble også lagt vekt på at Wang Toppidrett skulle flytte til Fredrikstad. Det er påpekt at andre brukere av Merkurbanen ville ha stor nytte av en kunstgressbane med undervarme. I investeringsbudsjettet for 2012 er det satt av 3,0 millioner kroner (inkludert 1 million kroner i tippemiddeltilskudd) til investering i kunstgress på Merkurbanen. I tillegg er det satt av 6,5 millioner kroner (inkludert 2,0 millioner kroner i tippemiddeltilskudd) til undervarme på banen. Netto summen finansieres med lån og mva-bidrag. Prosjekteringen er i gang, og det er planlagt at ombyggingen skal gjennomføres i juni- juli Foreløpig er det ikke avklart driftsmodellen, kostnadsdekning og fastsetting av leiepriser for bruk av banen. I ettertid har imidlertid Trosvik IF gitt uttrykk for at de er redd for å miste mye treningstid på banen i tillegg til bekymring i forhold til økte drifts- og leiekostnader. Fredrikstad Idrettsråd uttrykker tilsvarende usikkerhet i forhold til at økte driftskostnader kan medføre reduserte tilskudd til idretten i Fredrikstad Fredrikstad stadion Ved bygging av Fredrikstad Stadion ble det gitt spillemiddelstilskudd til garderober, styrketreningsrom og møterom i anlegget, men ikke til selve banen (gressmatta). I henhold til Kulturdepartementets vurderinger, gir en gressbane for tippeligaspill en svært begrenset bruksmulighet. Fredrikstad Stadion er primært en bane for tippeligalaget til FFK. Bare unntaksvis brukes banen av klubbens rekrutt- og ungdomslag. Tidlig sesongstart i tippeligaen og høye krav til standard gjør at banen i tillegg er kostbar å drifte. Fredrikstad kommune er kjent med at FFK har vurdert omlegging til kunstgress på Fredrikstad Stadion for å kunne øke bruken av anlegget og samtidig redusere driftskostnadene i forhold til bruk og leie av andre baner. I dagens situasjon er finansiering av dette en utfordring for FFK. Mulig økonomisk bidrag fra Fredrikstad kommune Kunstgress på stadion øker den totale anleggskapasiteten i kommunen slik at breddeidretten også vil tjene på dette. Dette åpner for at alle lagene til FFK vil kunne ha stadion som sin hjemmebane for trening og kamper og samtidig som klubben kan redusere kostnadene til leie av andre baner. Merkurbanen og andre baner blir tilsvarende fristilt til andre klubber.

4 Dersom det legges om til kunstgress på Fredrikstad Stadion vil det være naturlig å foreta en endring av planene for Merkurbanen. Fredrikstad Idrettsråd og Trosvik IF har gitt uttrykk for at det er viktig at Merkurbanen blir oppgradert med nytt kunstgress, men at de vil klare seg godt uten undervarme. Dersom FFK og Wang flytter hovedtyngden av aktiviteten til stadion, er det ikke lenger behov for undervarme på Merkurbanen siden det er disse aktørene som har størst behov for undervarme. For kommunen vil en slik løsning medføre reduserte driftskostnader og et enklere driftskonsept. Selve kunstgressdekket anslås å ville koste netto cirka 2 millioner kroner. Spillemiddeltilskudd vil kunne øke investeringsrammen med 1 millioner kroner. Kulturdepartementet vil vurdere størrelsen på spillemiddeltilskudd etter vurdering av planene. Det må tas forbehold om at det ikke har vært tid til å kvalitetssikre kostnadsberegningen, men det foreligger opplysninger som tilsier at undervarmeanlegget som ligger i gressbanen kan ombygges og benyttes som undervarme i kunstgressbanen. Det vil gi lavere investeringskostnader sammenlignet med et helt nytt undervarmeanlegg. FFK vil i en overgangsfase ha høye driftsutgifter til bane og anlegg før kunstgresset er på plass. En million kroner kan være et finansieringsbidrag i denne fasen til kunstgresset kan tas i bruk og legge grunnlag for strukturelle endringer. Tilskudd fra Fredrikstad kommune gis som et finansieringsbidrag med netto 3 millioner kroner. FFK må selv søke om spillemiddeltilskudd. Tilskuddet kommer i tillegg til kommunens finansieringsbidrag som en del av finansieringen eller frigjør 1 million kroner til annen bruk. FFK får alt drifts- og vedlikeholdsansvar, men står fritt til å disponere stadion med et unntak. Det forutsettes at Wang Toppidrett får dekket sitt treningsbehov på stadion. Andre klubber i kommunen bør få mulighet til å benytte ledig kapasitet på anlegget. Siden Fredrikstad kommune ikke foretar investeringen og eier banen, må finansieringsbidraget bli gitt over driftsbudsjettet. Siden vi per dato ikke har disponible driftsmidler/-fond, må dette finansieres ved disponering av overskuddet fra Tilskuddene må derfor sluttbehandles i forbindelse med bystyrets behandling av regnskapet for Fra enkelte hold er det stilt spørsmål ved lovligheten ved å gi økonomisk støtte til FFK. Spørsmålet er om dette er en konkurransevridende finansieringsstøtte. Utgangspunktet for å gi økonomisk støtte er at dette blir gitt til finansiering av anlegg som er spillemiddelberettiget. Det legges også til grunn at finansieringsstøtten øker tilbudet til breddeidrett på Merkurbanen som ikke ville vært mulig uten denne støtten. Økonomiske konsekvenser Den skisserte løsningen utgjør i sum 4,0 millioner kroner fordelt med 1,0 million kroner for å dekke bane- og anleggsutgifter i overgangsfase og 3,0 millioner kroner til finansiering av kunstgress. Dette er finansiering av ikke kommunale investeringer og i henhold til regelverket må dette finansieres med driftsmidler. Per dato har vi ikke ledige driftsmidler til dette slik at finansieringen må sluttbehandles i forbindelse med bystyrets behandling av regnskapet for Hvis vi legger til grunn en levetid på kunstgressbanen på 10 år, innebærer dette en netto innsparing (reduserte renteinntekter, kostnader og avdrag) på anslagsvis kroner i året siden vi slipper et låneopptak på inntil 4,5 millioner kroner. I tillegg slipper kommunen drift og vedlikeholdet av kunstgress med undervarme på Stadion. Vi har fortsatt driftsansvaret for Merkurbanen, men uten undervarme. Driftskostnadene anslås til kroner.

5 Ansattes medbestemmelse Ikke relevant i saken. Vurdering Fredrikstad Fotballklubb er viktig for Fredrikstad samfunnet og har gjennom mange år vært med på å gi byen identitet og i det lange løp et godt omdømme. Fredrikstad kommune har brukt relativt store summer direkte på lag, foreninger, som anleggseier, som garantist og gjennom bruk av mva-kompensasjonsordningen. Det har vært gitt støtte til Stjernen og Kongstenhallen ble oppgradert når Fredrikstad Ballklubb rykket oppi eliteserien. FFK har ikke kommet inn under disse ordningene. Fredrikstad kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon og behovene for kommunale tjenester vil ikke avta i årene som kommer. Selv om vi går med et hyggelig overskudd i 2011, har vi et akkumulert underskudd fra 2010 på 48,3 mill som må dekkes. En forutsetning for å bidra økonomisk til å rette opp økonomien i FFK, må derfor samtidig være å nå andre viktige mål for Fredrikstadsamfunnet. Rådmannen har satt opp følgende kriterier for en slik hjelpepakke: a. Økt samfunnsnytte/utnyttelse av baner og anlegg i Fredrikstad og kommunale investeringer b. Økt samfunnsnytte som gir et vesentlig bidrag til breddeidretten c. Reduserte kommunale utgifter over tid d. Mer bærekrafig driftsøkonomi for FFK som reduserer behovet for nye henvendelser til kommunen i framtida. Rådmannen forutsetter at FFK Sport AS/FFK klubb etablerer en profesjonell styrestruktur med et administrativt apparat som har helhetlig styring, rapportering og løpende oversikt over inntekter og utgifter. Dagens eiere i FFK Sport AS må være med på den økonomiske snuoperasjonen gjennom gjeldsreduksjoner. Alle involverte må være inneforstått med at kostnadsnivået må samsvare med realistiske inntekter. FFK Sport AS og FFK-klubb har presentert sine planer som tilfredsstiller de kravene vi bør kunne stille til fornuftig drift. Den anbefalte løsningen til økonomisk støtte for FFK, innebærer at vi tar hensyn til både topp- og breddeidrett. FFK får mulighet til en framtidsrettet oppgradering av anlegget samtidig som kapasiteten til breddeidretten økes. Kommunen kan redusere investeringsbudsjettet og lavere framtidige driftskostnader som i sum blir større enn finansieringsbidraget. Vi har vurdert om dette kan oppfattes som et konkurransevridende finansieringsstøtte, men har konkludert med at dette er innenfor gjeldende regelverk. Vi har også vurdert tilbudet fra FFK om å kjøpe navnet Fredrikstad stadion med et årlig beløp på 1,5 millioner kroner over en fem årsperiode. Dette er imidlertid ikke et tiltak som rådmannen kan anbefale. Dette gir ingen effekt for breddeidretten, binder opp budsjetter, løser ingen strukturelle problemer for FFK i forhold til banekvalitet og ligger utenfor fornuftig bruk av kommunale midler sett opp mot andre behov. Rådmannens forslag til vedtak må oppfattes som en totalpakke. Driftsstøtten på 1 million kroner kan ikke gis dersom FFK ikke ønsker å gå inn på en ombygging av stadion som foreslått.

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen 10.10.2007 Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark 1. Bakgrunn Styret i Helse Finnmark vedtok i sak 15/2007 følgende:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2009 Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer