Obligasjonslån. sertifikatlån

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Obligasjonslån. sertifikatlån"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Forenklet prospekt Obligasjonslån og sertifikatlån 2009

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OSLO KOMMUNE GENERELL BESKRIVELSE AV OSLO KOMMUNE FORMÅLET MED FORESTÅENDE LÅNEOPPTAK 3 2 VIRKSOMHETER AV VESENTLIG STØRRELSE 3 3 GJELD 6 4 GARANTIANSVAR 7 5 FREMTIDSUTSIKTER / UTVIKLINGSTREKK 7 6 LOVREGULERING 8 7 ANSVARSFORHOLD 10 8 REGNSKAP/BUDSJETT KONSOLIDERT = BYKASSEN + KOMMUNALE FORETAK FlOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP 1 I 8.3 ANSKAFFELSE OG ANVFNDELSE AV MIDLER 1 I 8.4 BALANSE NØKKELTALL EORØVRIG 11 Vedlegg: Oslo Børs sin godkjennelse av forenklet prospekt

3 1 OSLO KOMMUNE 1.1 Generell beskrivelse av Oslo kommune Oslo kommune er en av Norges største organisasjoner og tilbyr tjenester over et bredt spekter. Kommunen er i en særstilling blant norske kommuner i og med at den i tillegg til å være primærkommune også har ansvaret for fylkeskommunale oppgaver som f eks. veibygging, drift/bygging av videregående skoler og kollektivtrafikk. Om lag årsverk utføres i kommunen. Kommunens flateinnhold utgjør 453,97 kvadratkilometer. Ved utgangen av 2008 var det registrert innbyggere i Oslo. Bykassens driftsinntekter for 2008 utgjorde kr 35,2 mrd. Netto driftsresultat ble positivt med kr mill. 1.2 Formålet med forestående låneopptak Oslo kommune vil i 2009/2010 foreta låneopptak for å finansiere diverse investeringsprosjekter som er vedtatt av bystyret. Dette prospektet gjelder således for Oslo kommunes emisjonsaktivitet i obligasjons- og sertifikatmarkedet til finansiering av forannevnte. 2 VIRKSOMHETER AV VESENTLIG STØRRELSE Nedenfor er det gitt en oversikt over virksomheter av vesentlig størrelse som Oslo kommune eier. E-CO Energi AS E-CO Energi AS er heleid av Oslo kommune. Selskapet eier og forvalter, primært gjennom det heleide datterselskapet E-CO Vannkraft AS, kraftverk i Sør-Norge og har pr eierposisjon til en samlet produksjonskapasitet på 9,7 Twh. Konsernets driftsresultat for 2008 var kr mill. Sum langsiktig gjeld pr var kr mill., herav kr mill. i ansvarlig lån fra Oslo kommune. Kortsiktig gjeld utgjorde kr mill. Sum egenkapital var kr mill. Pr. 1. halvår 2009 utgjorde driftsresultatet kr mill, og egenkapitalen kr mill. Oslo kommune har ikke stillet garantier for selskapets gjeld. Selskapets hjemmeside er: Hafslund ASA Oslo kommune eier A- og B-aksjer i det børsnoterte kraftkonsernet Hafslund ASA som til sammen utgjør 53,7% av kapitalen og 58,5% av stemmene i Hafslund ASA. Hafslund-konsernets årsresultat i 2008 var negativt med kr mill. hvorav negativ verdiutvikling på selskapets REC-aksjer utgjorde kr mill. Sum egenkapital pr var på kr mill. og langsiktig gjeld kr mill. Pr. 1. halvår 2009 var akkumulert driftsresultat positivt med 799 mill, og egenkapitalen kr mill. 3

4 Oslo kommune har ikke stillet garantier for selskapets gjeld. Selskapets hjemmeside er: htt ://www.hafslund.no Vestf orden Avlø sselska VEAS Oslo kommunes har en ansvarlig andel på 70,5% av det interkommunale selskapet VEAS. Øvrige deltakerkommuner er Asker og Bærum. VEAS eier og driver et hovedrenseanlegg på Slemmestad i Asker. Selskapets inntekter utgjør hovedsakelig overføringer fra eierkommunene, slik at regnskapet går i null. Totale driftsutgifter var i 2008 kr 151 mill. Langsiktig gjeld i selskapet utgjorde kr 138 mill, kortsiktig gjeld kr 44,9 mill og sum egenkapital kr 736 mill. Oslo kommune har garantert for kr 35,7 mill, av ovennevnte langsiktige gjeld. Selskapets hjemmeside er: Ruter AS Oslo Kommune eier 60% og Akershus fylkeskommune 40% av aksj ene i Ruter AS som er Oslo og Akershus felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i henholdsvis kommunen og fylket. Selskapet ble stiftet Ruter har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken. Resultatet i konsernet for 2008 er på 9,0 mill. Pr hadde konsernet en langsiktig gjeld på kr 72 mill. og en egenkapital på 214 mill. Oslo kommune kjøpte kollektivtransporttjenester fra selskapet for kr mill. i Oslo kommune har pr. september 2009 gjort vedtak om å stille garanti for Ruters gjeld med inntil kr 157 mill. Selskapets hjemmeside er: Kollektivtrans ort roduks'on AS KTP KTP er heleid av Oslo kommune og er operatørselskapet for buss, trikk og t-bane drift i Oslo samt eier av tilhørende infrastruktur med unntak av det skinnegående materiellet, se etterfølgende omtale av Oslo Vognselskap AS. Konsernet KTP hadde et driftsresultat for 2008 på kr 98,6 mill og et årsoverskudd på kr 15,2 mill. Langsiktig og kortsiktig gjeld i konsernet utgjorde pr henholdsvis kr mill, og kr 924 mill, hvorav kr 300 mill. er en kortsiktig kreditt fra Oslo kommune. Egenkapitalen beløper seg til kr 486 mill. Oslo kommune har pr. september 2009 garantert for kr 601 mill, av ovennevnte gjeld. 4

5 Oslo Vognselskap AS Oslo Vognselskap AS er heleid av Oslo kommune og eier trikker og t-banevogner som benyttes av KTP i kollektivtrafikken i Oslo. Selskapet hadde et driftsresultat for 2008 på kr 88,7 mill og et årsoverskudd på kr 33,2 mill. Langsiktig gjeld i selskapet utgjorde pr kr mill., hvorav kr mill. er utlån fra Oslo kommune. Kortsiktig gjeld utgjorde kr 410 mill. Egenkapitalen beløper seg til kr 648 mill. Oslo kommune har pr. september 2009 ingen garantistillelser for selskapets gjeld. Oslo Pens'onsforsikrin AS Oslo Pensjonsforsikring AS er kommunens heleide egenforsikringsselskap (captive/livsforsikring) som forvalter kommunens tjenestepensjonsordning og tilbyr slik forvaltning og forsikring ovenfor Oslo kommunes majoritetseide aksjeselskaper. Selskapets resultat for 2008 var negativt med kr 448 mill. Sum forpliktelser (hovedsakelig forsikringsforpliktelser i livsforsikring) pr var kr 36,7 mrd. og sum egenkapital utgjorde kr mill. Selskapets hjemmeside er: Oslo Forsikring AS Oslo Forsikring AS er kommunens heleide egenforsikringsselskap (captive/skadeforsikring) som tilbyr skade- og gruppelivsforsikring til Oslo kommune og majoritetseide aksjeselskaper. Selskapets resultat for 2008 var negativt med kr 33,3 mill. Sum forpliktelser (hovedsakelig avsetninger til dekning av forsikringsforpliktelser) pr var kr 705 mill. og sum egenkapital utgjorde kr 139 mill. Selskapets hjemmeside er: htt ://www.oslo-forsikrin.no Oslo kommune innehar i tillegg til ovennevnte, eierandeler i diverse andre selskaper av mindre økonomisk betydning. 5

6 3 GJELD Ueld r (mill kr): Oslo kommune har et såkalt lånefond i medhold as kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter. Lånefondet er Oslo kommunes internbank og finansierer i tillegg til bykassen også de selvstendige økonomiene som er organisert i kommunale foretak. Lånefondet og kommunale foretak inngår i rettssubjektet Oslo kommune. Lånefondets eksterne gjeld beløp seg pr til kr mill. som i sin helhet er obligasjonslån. Lånefondets ekstente gjeld er pr. september 2009 økt med kr mill, til kr mill. Oslo kommune har følgende internasjonale rating pr. september 2009: Standard & Poor's: Moody's: AAA Aaa De respektive kredittanalyser er tilgjengelig på: htt ://www.b radsavdelin n-for-finans-o,-utviklin,.oslo.kommunc.no/kredittanal iser/ Den største delen av Oslo kommunes investeringer finansieres gjennom ovennevnte lånefond. Lånefondet forestår innlån i kapitalmarkedene, primært som obligasjons- og sertifikatlån. Disse midlene lånes ut på selvkostbasis til bykassen (etater/bydeler) og til kommunale foretak. Utlån fra lånefondet gis i prinsippet både for langsiktige lån til investeringsvirksomhet og for kortsiktige likviditetslån. Det følger av kommuneloven at det ikke kan foretas låneopptak for videreutlån til 3. part som driver næringsvirksomhet. Etter samme lov har Oslo kommune heller ikke anledning til å lånefinansiere sin drift. Det er imidlertid adgang til å foreta kortsiktige likviditetsopplåninger. Siden Oslo kommune foretar alle sine låneopptak for finansiering av investeringer gjennom lånefondet, søker lånefondet å ha tilsvarende langsiktighet i sine irmlån som i sine utlån til bykassen og foretakene. Lånefondet vil imidlertid for kortere eller lengre tidsrom benytte sertifikater som finansieringskilde. Tradisjonelt har man tatt opp langsiktige lån med rentebinding. Gjennomsnittlig løpe- og rentebindingstid på innlånene i lånefondet var pr ca. 3,5 år. For lån tatt opp i 2009 varierer løpe- og rentebindingstiden fra 6 til 10 år. Fra og med 2002 skal kommuner og fylkeskommuner, i henhold til forskrift, føre brutto pensjonsforpliktelser og midler i egen balanse. Pr hadde Oslo kommune pensjonsrnidler for kr mill. Netto langsiktig pensjonsforpliktelse utgjorde således kr 902 mill. Oslo kommunes egen tjenestepensjonsordning er fult ut forsikringsteknisk fondert i Oslo Pensjonsforsikring AS. 6

7 - Oslo kommunes refinansieringsrisiko vurderes som svært lav som følge av god kredittrating, tilgang til internasjonalt fremmedkapitalmarked og tilstrekkelig back up fasiliteter. 4 GARANTIANSVAR Oslo kommune har stillet garantier for kommunalt eide selskaper og for private låntakere. Ved garantistillelse overfor private, har kommunen utviklet den praksis å forutsette at kreditor betinger seg 1. prioritets pant i de belånte aktiva. Oslo kommune er forøvrig meget restriktiv mht. å stille nye garantier. Kommunens garantiansvar pr var kr mill. Av dette utgjorde garantier for lån til samferdselsformål (KTP og Oslo Vognselskap AS) kr mill, mens garantier for lån til tekniske formål (VEAS) utgjorde kr 35,7 mill. Garantiansvaret har samme omfang pr. september 2009 som ved årsskiftet. 5 FREMTIDSUTSIKTER / UTVIKLINGSTREKK Opprinnelig vedtatt budsjett for 2009 viser et samlet netto driftsresultat for Oslo kommune (bykassen og kommunale foretak) på kr mill. Korrigert for driftsresultatet til Oslo Havn KF og selvfinansierende miljøetater, ekskl. refusjonsinntekter fra investeringsmoms og ekskl. endring i ubrukte øremerkede midler, budsjetteres det med et netto driftsresultat på kr 171 mill., noe som tilsvarer en resultatgrad på 0,5 %. Statusrapport for Oslo kommunes virksomhet (bykassen og kommunale foretak) pr 1. tertial 2009 prognostiserer et netto driftsresultat for året på kr 786 mill. Med ovennevnte korrigering viser prognosen et negativt netto driftsresultat på kr 71 mill. som tilsvarer en resultatgrad på - 0,2 %. I vedtatt budsjett for 2009 og økonomiplan budsj etteres det med en resultatgrad for bykassen og kommunale foretak, ekskl. Oslo Havn KF og de selvfinansierende miljøetater, slik: Vedtatt budsjett 2009 og økonomi lan ,5% 1,0% 0,8% 0,5% Siden det i budsjettvedtaket for 2009 legges til grunn et positivt netto resultat kommer ikke kommunelovens 60 nr. 1 til anvendelse. Det foreligger således ikke til krav om departementets godkjenning av låneopptak. Av utviklingstrekk og prioriteringer i økonomiplanperioden nevnes følgende: Årlig effektiviseringsuttak på 0,6% på alle sektorer for å sikre at det holdes et løpende fokus på nødvendig effektiviseringsarbeid. - Styrket kontroll med kommunens investeringer ved at det innføres skjerpede krav til planlegging og kvalitetssikring av beslutningsgrunnlaget for større investeringsprosjekter. Målet om en resultatgrad på 1,5% for Oslo kommune, eks. Oslo Havn KF og selvfinansierende miljøetater, for å kunne driftsfinansiere investeringer er videreført. For kommende økonomiplanperiode er resultatgraden lavere enn vedtatt mål og må sees i sammenheng med den betydelige befolkningsvekst som forventes å finne sted i byen. En befolkningsvekst som vil kreve store investeringer innen barnehage, 7

8 skole, eldreomsorg, teknisk sektor og samferdsel som medfører en initiell økning av driftsutgiftsnivået. Komplett oversikt over Oslo kommunes årsregnskap, årsberetninger, delårsrapporter og budsjettdokumenter finnes her: htt ://www.b radsavdelin -for-finans-o - utviklin.oslo.kommune.no/cate =o. h?cate =o ID= LOVREGULERING Det er "Kommuneloven" av som regulerer en kommunes virksomhet. I forhold til investorer er det lovens kapittel 9 Gjeldsforpliktelser m.m. som er av særskilt interesse. Av sentrale paragrafer gjengis følgende: 50. Låneopptak, nr. 8 og 9 8. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån til eget lånefond. Ved bruk av lånefond gjelder reglene i denne bestemmelse tilsvarende. 9. Vedtak om å ta opp lån sendes departementet til orientering. Kommunale og fylkeskommunale låneopptak skal godkjennes av departementet i de tilfeller som er omhandlet i Utlegg og arrest. Konkurs og gjeldsforhandling 1. En kommunes eller fylkeskommunes eiendeler kan ikke være gjenstand for utlegg eller arrest. 2. En kommune eller fylkeskommune kan ikke tas under konkurs eller åpne gjeldsforhandling etter lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs. 56. Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd. 1. Når en kommune eller fylkeskommune på grunn av vanskeligheter som ikke er helt forbigående, ikke kan betale forfalt gjeld, plikter kommunestyret eller fylkestinget selv å treffe vedtak om betalingsinnstilling. Melding om slikt vedtak skal straks sendes departementet. 2. Blir det ikke truffet vedtak etter nr. 1, kan departementet beslutte betalingsinnstilling for vedkommende kommune eller fylkeskommune. 3. Departementet sender melding om betalingsinnstilling til kunngjøring i pressen og i Norsk Lysingsblad Dersom kommunen eller fylkeskommunen har etablert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter kapittel 11, skal departementet også sende melding om betalingsirmstilling til Foretaksregisteret. 4. Når det er truffet vedtak om betalingsinnstilling, skal departementet straks oppnevne en tilsynsnemnd for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsnemnda skal bestå av ordføreren eller fylkesordføreren, administrasjonssjefen, og tre eller fiere medlemmer oppnevnt av departementet. Har kommunen eller fylkeskommunen parlamentarisk styringsform, representeres denne i stedet av ordfører eller fylkesordfører samt kommunerådets eller fylkesrådets leder. 8

9 57. Utbetalinger etter vedtak om betalingsinnstilling 1. Så lenge betalingsinnstillingen er i kraft, skal ingen utbetalinger foretas uten etter godkjenning av eller fullmakt fra tilsynsnemnda. Følgende krav skal fortrinnsvis dekkes: a. Utgifter som er nødvendig for at kommunen og fylkeskommunen skal oppfylle forpliktelser den er pålagt ved lov overfor enkeltpersoner. b. Krav på lønn, pensjon og annen godtgjøring til kommunens eller fylkeskommunens ansatte eller til folkevalgte i heltidsverv, bidrag som påhviler kommunen eller fylkeskommunen til lønn til andre ansatte, samt de fordringer som er nevnt i lov om fordringshavernes dekningsrett 9-3 og 9-4. c. Utgifter som må dekkes for å unngå fare for betydelig økonomisk tap eller vesentlige skadevirkninger. Renter, inkasso- og saksomkostninger har samme rett som hovedfordringen. 2. Tilsynsnemnda avgjør i hvilken rekkefølge det skal foretas utbetalinger på de fordringer som er nevnt i bokstav a til c, og til dekning av andre fordringer dersom det er midler til det. For ordens skyld gjengis også 60 i lovens kapittel 10. Tilsyn og kontroll. 60. Statlig kontroll og godkjenning av okonomiske forpliktelser. I. Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettår, er ikke gyldig før det er godkj ent av departementet, dersom: a. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet, b. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen, c. kommunestyret eller fylkestinget etter 48 nr. 4 har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt, eller d. kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd. 2. Dersom et av vilkårene i første ledd bokstav a-d er oppfylt, skal departementet føre kontroll med lovligheten av kommunestyrets eller fylkestingets budsjettvedtak. 3. Departementet skal opprette et register over alle kommuner og fylkeskommuner som er underlagt godkjenning. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i registeret, og få utskrift av dette. 4. Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er registrert i registeret, kan departementet ikke iverksette godkjenning etter nr. 1. I forhold til rettsregler som lar det være avgjørende for tredjepersons rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, anses det som er registrert etter denne bestemmelse for å ha kommet til tredjepersons kunnskap. 9

10 5. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkj enning, må orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget kontroll og godkjenning. 6. Vedtak i fylkestinget for budsjettåret 2007, 2008 eller 2009 om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre fylkeskommunen utgifter ut over fire budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av departementet. I denne perioden gjelder ikke 60 nr. 1 og 2 for fylkeskommunene. Vedr. 60 nr. 6 gjøres det oppmerksom på at Oslo kommune ikke er fylkeskommune, men primærkommune med fylkeskommunale oppgaver. 7 ANSVARSFORHOLD Oslo kommune er, pr , ikke satt under betinget kontroll. I bystyrets vedtatte budsjett for 2009 og økonomiplanperiode er alle utgifter dekket inn. Det bekreftes at opplysningene i prospektet, så langt låntager kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. De sammenfattede regnskap i etterfølgende punkt 8 er på alle vesentlige punkter konsistent med de årsregnskaper de bygger på og som kommunerevisjonen har avgitt revisjonsberetninger til. Revisjonsberetningene for de siste to år finnes på Oslo kommunes hjemmesider henholdsvis: htt ://www.kommunerevis.onen.oslo.kommune.no/cate Jo. h?cate o 113=26158 og htt ://www.kommunerevis'onen.oslo.kommune.no/revis.onsberetnin er Nærværende prospekt vil, sammen med det respektive låns lånebeskrivelse og låneavtale, utgjøre den samlede lånedokumentasjon. Oslo, den Arild Sundberg kommunaldirektø 10

11 11

12 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Telefon: Telefax: Hjemmeside: htt ://www.oslo.kommune.no Sporsmål vedrerende prospektet kan rettes til Byrådsavdeling for finans v/finansseksjonen

13 L_ 7 7 OSLO BØRS Oslo Kommune Ingunn Monsen Rådhuset 0037 OSLO Deres ref: Vår ref: : Dato: Oslo Kommune - vedtak om delvis fritak fra plikten til å utarbeide prospekt ved tilbud om og børsnotering av sertifikater og obligasjonslån for 2010 Det vises til Deres brev av 14. september 2009 hvor det søkes om dispensasjon fra plikten til å utarbeide prospekt i henhold til verdipapirhandelloven. Verdipapirhandelloven 7-6 første ledd nr. 2 åpner for at børsen kan gjøre unntak fra reglene om prospekt ved tilbud og opptak til notering av obligasjoner utstedt av fylkeskommune eller kommune eller tilsvarende myndigheter i en annen EØS-stat. Oslo Kommune er en låntaker med børsnoterte obligasjoner og er underlagt børsens informasjonsplikt. Basert på disse forholdene gis Oslo Kommune delvis fritak fra plikten til å utarbeide prospekt i henhold til verdipapirhandelloven 7-6 første ledd nr. 2 ved tilbud om og opptak til børsnotering av sertifikater og obligasjoner for 2010, frem til årsberetningen for 2010 foreligger, senest 30. april Det forutsettes at låntaker har børsnoterte verdipapirer på det tidspunkt hvor dispensasjonen skal benyttes. Med delvis fritak menes det at det som et minimum må utarbeides et prospekt som omfatter: siste avlagte årsregnskap, årsberetning og delårsrapport, virksomhetsbeskrivelse, med mindre dette inngår i årsberetningen lånedokument etter Obligasjonsreglene pkt. 2.9, eller sertifikatlåneavtale mellom låntaker og tillitsmann dersom dette utarbeides annen vesentlig informasjon som offentliggjøres etter utarbeidelsen av siste årsberetning og årsregnskap Det forutsettes at opplysningene i prospektet er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke inneholder villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som er av betydning ved bedømmelsen av spørsmål om å akseptere tilbudet eller at det i prospektet ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Dette gjelder også for de tilfeller hvor prospektet består av tegningsinnbydelse og eventuell tegningsblanket, inkludert annen dokumentasjon i forbindelse med opptak av obligasjonslån og sertifikatlån. OSLO BØRS ASA Postboks 460 Sentrum, 0105 Oslo. Besoksadr.: Tollbugata 2, Oslo Tlf: Faks: Org.nr.: NO

14 OSLO BØRS Verdipapirhandellovens regler om prospekt gjelder for øvrig fullt ut for prospekt utarbeidet i henhold til denne dispensasjonen. Dispensasjonen bortfaller dersom grunnlaget for vedtaket endres. Med hilsen OSLO BØRS ASA Eirik Høiby Ausland Noteringsrådgiver Renter /2

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer