Torsken kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Torsken kommunestyre vil få besøk fra Finnfjordbotn v.g. skole v/ Margot Hovda Lien Og teatergruppa Rimfrost v/ Alexander Rindestu

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS 3/11 Branntilsyn med særskilte og andre brannobjekter - Revidering og framdrift /704 PS 4/11 Torsken vannverk - Etablering høydebasseng 2007/521 PS 5/11 NÆRINGSFYRTÅRN - TORSKEN KOMMUNE 2010/470 PS 6/11 Konvertering av byggelån til ordinært lån - Gryllefjord liggekai 2008/123 PS 7/11 Regnskap /22 PS 8/11 Opptak av Startlån på kr 4 mill. for videre utlån - inofrmasjon om og endringer i retningslinjer for lån og tilskudd, utvidet fullmakt til Lindorff AS - informasjon om samarbeid internt og med Sparebank 1 og Lindorff A/S 2010/468 PS 9/11 Opphør av fleksitidsordning for lederne i kommunen 2009/4 PS 10/11 Reorganisering av HPO 2010/488

3 Torsken kommune Arkiv: M71 Arkivsaksnr: 2007/704-9 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 12/ Kommunestyret i Torsken 3/ Branntilsyn med særskilte og andre brannobjekter - Revidering og framdrift 2011 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet godkjenner fortegnelse over særskilte og andre brannobjekter med framdriftsplan for utførelse av tilsyn, datert Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 11 og 13. Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling. Innstilling 2. Kommunestyret godkjenner fortegnelse over særskilte og andre brannobjekter med framdriftsplan for utførelse av tilsyn, datert Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 11 og 13.

4 Saksopplysninger Saken omfatter ajourhold og endring av tidligere registreringer av særskilte og andre brannobjekter, samt framdriftsplan for gjennomføring av branntilsyn i I Lov av 14.juni 2002 nr.20, sist endret ved lov av 20.juni 2003 nr.45, om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 13 stilles det krav om at kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.v., hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Videre skal kommunen sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og for øvrig redningsinnsats. Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter. I Forskrift av 26.juni 2002 nr.847, sist endret 6.november 2003 nr.1317, om brannforebyggende tiltak og tilsyn (branntilsynsforskriften), 5-1, pkt.b og c, skal kommunen sørge for at det foreligger ajourførte fortegnelser over særskilte brannobjekter og fyringsanlegg, samt at det hvert år utarbeides en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder gjennomføring av tilsyn med særskilte brannobjekt og feiing og tilsyn med fyringsanlegg for det etterfølgende år. Planen skal inngå i kommunens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vurdering Saksbehandler har gått gjennom fortegnelsen for 2010 over særskilte og andre brannobjekter i Torsken kommune. På denne var det totalt 37 objekter fordelt med 17 på særskilte og 20 på andre objekter. Særskilte brannobjekter Eidsfjord Sjøfarm på Finnes er meldt i bruk til lager (ikke lakseslakteri). Torsken oppvekstsenter er nedlagt. Bewi Polar (Kassefabrikken) har avsluttet driften. Antall objekter nå er 17. Andre brannobjekter Torsken Camping er åpnet igjen. Nothuset er meldt ikke i bruk. Fjordkroa er åpnet igjen. Antall objekter nå er 22.

5 Både for særskilte og andre brannobjekter legges det opp til egenkontroll 2. hvert branntilsyn som erstatning for ordinært tilsyn, dersom objektet har dokumentert at brannsikkerheten er tilfredsstillende, og det ikke er skjedd vesentlige endringer siden siste tilsyn. Forslag til framdriftsplan for gjennomføring av tilsyn av særskilte brannobjekter og andre brannobjekter legges samtidig fram som en del av saken. Alle registrerte 17 særskilte brannobjekter unntatt de 4 tunnelene ble gjenstand for tilsyn i 2010, herunder 0 stk med egenkontroll, og 13 stk med ordinært branntilsyn. Av andre 20 brannobjekter ble ingen gjenstand for branntilsyn. I 2010 ble det gjennomført behovsprøvd feierunde. Totalt 40 piper ble feid. Det ble gjennomført 3 boligtilsyn. Boligtilsynet startet opp i Gryllefjord i 2002 og skal gjennomføres slik at alle boliger får tilsyn, og minimum hvert 4.år. Vi ligger imidlertid mye etter denne planen. Regner med at vi må bruke minst 10 år på den første runden, slik at vi skal være ferdig i Feiing skal utføres etter behov og minst hvert 4.år. Fyringsanlegg utenom boliger bør ha tilsyn hvert år. Vedlegg : 1. Fortegnelse over og framdriftsplan særskilte brannobjekter Fortegnelse over og framdriftsplan andre brannobjekter 2011

6 Torsken kommune Arkiv: M12 Arkivsaksnr: 2007/521-4 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 4/ Torsken vannverk - Etablering høydebasseng Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar igangsetting for etablering av døgnmagasin/høydebasseng på Torsken vannverk, så snart evnt. tilskuddstilsagn er mottatt, låneopptak er godkjent, og etter følgende kostnader og finansiering: 1. Kostnader - Netto kr % mva kr Brutto kr Finansiering - Netto lånebehov kr Tilskudd kr Netto kostnader kr Det vedtas å oppta byggelån med øvre ramme på kr ,-. Saksopplysninger Følgende aktuelle vedtak er tidligere gjort vedr. denne utbyggingen: 1. K-sak 41/00 den Revisjon handlingsplan. 2. K-sak 24/01 den Utbyggingsplan for vannverkene i Torsken Kommune. 3. K-sak 39/04 den Ny utbyggingsplan med reviderte kostnader. 4. K-sak 66/05 den Konsulentbistand vedr. prosjektering utbygging.

7 I gjeldende utbyggingsplan har Veimannsfjorden vannverk 1.prioritet, Grunnfarnes vannverk 2. prioritet, og Sifjord vannverk 3. prioritet. Veimannsfjorden og Sifjord er nå nesten ferdig, d.v.s. i løpet av et par måneder. Prioritet nr.4 er høydebasseng Torsken vannverk. Utbyggingen er praktisk talt ferdig prosjektert av Norconsult AS, som i 2007 satte opp dette kostnadsoverslaget: 1. Rigg og drift RS kr ,- 2. Grunnarbeider høydebasseng RS kr ,- 3. Bunnplate betong RS kr ,- 4. Høydebasseng ca 800 m3 RS kr ,- 5. Prefabrikkert ventilkammer RS kr ,- 6. Overføringsledning 300m RS kr ,- 7. Kummer, 4 stk RS kr ,- Byggeledelse RS kr ,- Uforutsett (20%) kr ,- Totalt eks. avgift kr ,- Det er ikke tatt med prisstigning eller finanskostnader. Utbyggingen er ikke godkjent av Mattilsynet. Vurdering Det foreslås å gjøre flere omprioriteringer på vedtatt utbyggingsplan for vannverk. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig registrerte avvik på Gryllefjord og Torsken vannverk i 2010, etter tilsyn fra Mattilsynet. Både for Gryllefjord og Torsken vannverk kreves det bl.a. 2 uavhengige hygienisk barrierer, som kan løses ved å etablere renseanlegg i Gryllefjord, og overføringsledning herfra til Torsken. På denne måten får en tilfredsstilt det hygieniske kravet for begge vannverk. I tillegg vil en kunne også kunne levere tilstrekkelig vann til Torsken, samt tilfredsstille det beredskapmessige dersom det bygges høydebasseng her. Høydebasseng i Torsken har pr. dato det mest akutte utbyggingsbehovet. Grunnfarnes vannverk har ennå ikke hatt tilsyn fra Mattilsynet. Mattilsynet har signalisert at de kan akseptere de skisserte planene med ferdigstillelse innen I kostnadsoverslaget foreslås det lagt inn prisstigning på ca kr ,- (4 år) og finanskostnader med kr ,- (ca 6%), noe som fører til at prosjektkostnad totalt øker med kr ,- til kr ,- ekskl. mva. Inkl. 25% mva blir dette beløpet kr ,- (mva kr ). Det er ikke søkt om tilskudd, men her er det en realistisk mulighet til å oppnå 25% (av netto). Søknad vil bli fremmet når det foreligger positivt vedtak om utbygging. Nettokostnad på kr ,- fører til følgende endringer av vannavgift: Avgiften vil øke fra kr.4,89 pr. m3 til kr.6,35 pr. m3 (+ kr.1,77) med 25% tilskudd. Avgiften vil øke fra kr.4,89 pr. m3 til kr.6,84 pr. m3 (+ kr.2,26) uten tilskudd. Avgiften gikk for øvrig ned fra kr.6,37 pr. m3 i 2010 til kr.4,89 pr. m3 i Økningen i vannavgift anslås å bli gjeldende fra Vedlegg: Kartutsnitt

8 Torsken kommune Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2010/470-3 Saksbehandler: Fred O. Flakstad Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 14/ Kommunestyret i Torsken 5/ NÆRINGSFYRTÅRN - TORSKEN KOMMUNE Rådmannens innstilling Torsken formannskap innstiller følgende 3 næringsfyrtårn som satsningsområder for Torsken kommune: Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Formannskapet oppfordrer de politiske grupperinger å komme med spesifikke forslag til næringsfyrtårn i kommunestyremøte. Dette ble formannskapet enstemmig omforent om. Vedtak Formannskapet oppfordrer de politiske grupperinger å komme med spesifikke forslag til næringsfyrtårn i kommunestyremøte.

9 Saksopplysninger Ordninga med fyrtårnprosjekt ble første gang etablert i som en del av den regionale næringsplanen. Våren 2003 bestemte regionrådet at man ikke skulle revidere denne planen, men det lå i kortene at opplegget med at kommunene skulle vedta 3-4 næringsfyrtårn skulle fortsette. Denne ordninga ble fulgt opp da det nye regionrådet trådte sammen høsten fulgte en prosess der kommunene fant fram til og vedtok sine fyrtårn, og de ble vedtatt av regionrådet som ei felles satsing for Midt-Troms og 2005 jobba regionrådet sammen med næringslivet fram et felles aksjonsprogram for Midt-Troms. Næringsfyrtårnene utgjorde en del av aksjonsprogrammet, men det synes som om de etter hvert kom i bakgrunnen. Antakelig skjedde dette delvis ved at kommunene ikke reviderte sine prioriteringer og delvis ved at man ut fra et regionalt perspektiv ikke holdt sterkt nok fokus på næringsfyrtårnene. Prosessen med å evaluere, feire seire og revidere kommunenes, og dermed regionens prioriteringer stoppa helt opp. Tidligere prioriterte næringsfyrtårn i Torsken kommune er som følger: Torsken kommune 1. Internveien i Torsken 2. Havneutbygginga i Gryllefjord 3. Framtidens fiskerier Vurdering Ordføreren mener det er viktig å utpeke næringsfyrtårn som også vil være retningsgivende for lokale satsningsområder som Torsken kommune skal arbeide for de nærmeste år. Tidligere næringsfyrtårn er realisert, eller er under realisering og kommunen må nå prioritere nye satsningsområder for Torsken kommune. Internvegen er tidligere byttet ut med Torsken pakken, og Havneutbygginga i Gryllefjord går mot ferdigstillelse. Fyrtårnenes 3. pkt Framtidens fiskerier vil være konstant og må arbeides med hele tiden. Når man nå skal peke ut nye næringsfyrtårn må man prioritere 3 konkrete tiltak. Ber de ulike politiske grupperinger komme med forslag til tiltak som skal prioriteres fra Torsken kommune. Næringsfyrtårnene skal også framstå som en regional satsningsprofil fra Midt-Troms region. Framgangsmåten for prioritering av tiltak/prosjekt fremkommer i sakens vedlegg. Endelig utvelgelse av tiltak/prosjekt skal inngå i regions aksjonsprogram.

10 Torsken kommune Arkiv: 251 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Dan Lorentzen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 6/ Konvertering av byggelån til ordinært lån - Gryllefjord liggekai Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar konvertering av byggelån til ordinært lån vedr prosjekt Gryllefjord liggekai. Lånet konverteres til pålydende kr Lånets avdragstid settes til 20 år. Rådmannen søker godkjenning hos Fylkesmannen og långiver i henhold til vedtatte finansreglement. Saksopplysninger Torsken formannskap vedtok i F-sak 21/09 å ta opp byggelån på kroner 4,25 millioner kroner til forskuddsfinansiering av prosjektet Gryllefjord Liggekai. Vedtaket var hjemlet etter kommunelovens 13. Prosjektet er nå stort sett ferdig og byggelånet, som har forfall den , må konverteres til et ordinært lån. Foreløpig prosjektregnskap vedlegges og sendes om kort tid til revisor. Av prosjektregnskapet fremgår det påløpte kostnader eks mva på kr ,80. Beregnet tilskudd ihht tilsagnsbrev fra Kystverket er på kr Dette gir en nettokostnad for kommunen på kr Prosjektet er ennå ikke overlevert så det foreslås å legge inn en liten buffer til evt. ekstraordinære utgifter på ca Lånet konverteres dermed til pålydende kr Det er inngått en foreløpig avtale med Gryllefjord Fryseri AS (nå Nergård Senja AS) om at selskapet skal dekke alle utgifter, herunder kapitalutgifter, i forbindelse med utbyggingen og driften av kaianlegget. Ny og endelig avtale er under utarbeidelse og vil bli fremlagt til politisk behandling så snart den er helt utferdiget.

11 Vurdering Vedlegg: - F-sak 21/09 - Fylkesmannens godkjenning av byggelån av 20.mars Foreløpig prosjektregnskap - Avtale med Gryllefjord Fryseri AS

12 Torsken kommune Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2007/22-10 Saksbehandler: Dan Lorentzen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 7/ Regnskap 2006 Rådmannens innstilling Kommunestyret fastsetter det fremlagte regnskap som Torsken kommunes regnskap for Saksopplysninger Kommunens regnskap for 2006 legges frem med rådmannens innstilling. Kommunens regnskap skal forelegges Kontrollutvalget til uttalelse, og Kontrollutvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i Formannskap og Kommunestyret. Vurdering Driftsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk (underskuddskudd) på kr Resultatet kan ikke sies å være helt i tråd med virkeligheten for 2006, da det har vært gjort en del korrigeringer som egentlig tilhører tidligere år. Det vil nok også bli tilfelle for 2007, da det fortsatt er feil i regnskapet som må rettes i I skrivende stund foreligger ikke revisjonsberetningen for 2006, men administrasjonen antar at denne ikke blir såkalt positiv for Dette kommer av at regnskapet fortsatt inneholder feil og at regnskap for 2006 ikke er avlagt i komplett stand, med alle hovedoversikter og noter. Revisjonsberetningen blir for øvrig lagt frem i møtet. Fokus, også for regnskap 2006, har vært å verifisere en utgående balanse pr , som er enda mer korrekt enn for Det er vi også trygg på er tilfellet. Administrasjonen forventer derimot at revisjonen kommenterer at Torsken kommune har tatt en nytt steg i retning av å få skrevet sin regnskapshistorie. Vi har hatt et særdeles godt samarbeid med revisor i arbeidet med regnskapet for 2006 og i samarbeid mener vi nå å ha avklart det meste av feil fra tidligere, som kan rettes opp i regnskapet for Dermed forventes det også en positiv revisjonsberetning for 2007.

13

14 Torsken kommune kommunestyret Arkiv: 251 Arkivsaksnr: 2010/468-6 Saksbehandler: Ingrid Solberg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 8/ Opptak av Startlån på kr 4 mill. for videre utlån - informasjon om og endringer i retningslinjer for lån og tilskudd, utvidet fullmakt til Lindorff AS - informasjon om samarbeid internt og med Sparebank 1 og Lindorff A/S Rådmannens innstilling Torsken kommunestyre vedtar opptak av Startlån innvilget fra Husbanken med kr. 4 mill. til videre utlån til innbyggerne i kommunen. Startlån godkjennes med følgende lånebetingelser. lånets løpetid 30 år avdragsfri periode 5 år. Torsken kommune skal i tillegg til Husbankens løpende renter ha 0,25% i tillegg til dekning av kommunens administrasjonsutgifter. - Startlån og boligtilskudd skal videreutlånes til innbyggerne i tråd med Husbankens til enhver tid gjeldende retningslinjer. Nåværende avtale med Lindorff A/S utvides å tråd med forslag fra Lindorff AS: - fullmakt etter 14 dager om ikke Torsken kommune bestemmer noe annet, full rettslig inndrivelse uten ytterligere fullmakter - fullt oppgjør etter ordinær nedbetaling - pantet besørges slettet og lånedokumentene returneres til låntaker. Sammendrag: Saken gjelder vedtak om nytt låneopptak av Startlån med kr. 4 mill. til videre utlån til innbyggerne i Torsken kommune. Saken gjelder videre informasjon om retningslinjer for Husbankens lån og tilskuddsordninger og ønske om presisering og utvidede fullmakter fra Lindorff A/S.

15 I tillegg ønsker rådmann at Torsken kommunestyre skal være informert om hvordan utlånsordninga praktiseres, samarbeidet internt og med Sparebank 1 og tjenestene Torsken kommune kjøper hos Lindorff A/S. Bakgrunn for saken: Torsken kommune har pr fått innvilget fra Husbanken Startlån med til sammen kr. 4 mill. i tillegg til innlån i tidligere år, som er kr. 15. mill. Pr har Torsken kommune videreutlånt kr Torsken kommune har saker under behandling som ved eventuell tildeling kan omfatte kr. 1.1 mill. og forventes å få nye søkere i løpet av første kvartal 2011, søkere som allerede har gjort henvendelse til kommunen om søknadsskjema. Startlån er ei boligsosial låneordning fra Husbanken som ble innført i 2003 og har hatt en varighet på 7 år. Låneordningen administreres i sin helhet av kommunene etter innlån fra Husbanken. Da låneordninga startet ble det inngått samarbeidsavtale mellom Sparebank 1 og Torsken kommune om finansiering til boligformål. Torsken kommune har siden 2001 kjøpt tjenester fra Linsoff AS til utbetaling og innkreving av etableringslån. Da den nye ordninga med Startlån ble innført kjøpte Torsken kommune også tjenester til denne låneordningen. Torsken kommune har fått forslag på ny samarbeidsavtale med Lindorff A/S, hvor Lindorff A/S ønsker utvidelse av sine fullmakter. Ordningen fra Husbanken med boligtilskudd til etablering og tilpasning administreres også av kommunen og har hatt varighet over flere år. Ordninga har gjennomgått noen endringer, men formålet med boligtilskudd er uendret. Saksopplysninger: 1. Meropptak av Startlån og boligtilskudd: Torsken kommune søkte ikke om opptak av Startlån i 2009 og 2010, men Torsken kommunestyre vedtok låneopptak i 2008 med kr. 5 mill. Siden ordningen startet i 2003 og fram til , har Torsken kommune behandlet 56 lånesaker om kjøp, utbedring/tilpasning, refinansiering og nybygg av helårs boliger. Av disse eiendommene er følgende helt eller delvis finansiert gjennom Startlån og lån i Sparebank 1: 14 eiendommer til kjøp av innflytningsklare boliger 13 eiendommer til kjøp og utbedring 2 oppføring av nybygg. 21 boliger har fått utbedringslån til standardheving av boligene. 7 har fått refinansiert boliglån i private finansieringsinstitusjon, fleste av disse i Av de som har fått innvilget Startlån til kjøp av bolig er: 10 boligkjøpere under 35 år 11 vanskeligstilte mellom 40 og 50 år 2 som er særlig vanskeligstilt 2 funksjonshemmede har fått finansiering av nybygg. resten har fått Startlån til utbedring/tilpasning av bolig. Av de som har kjøp egen bolig mellom og , har til sammen 14 husstander tatt innflytting til kommunen i samme tidsrom som boligen er kjøpt.

16 Kriteriene for tildeling av Startlån, er at lån skal gies til helårsbolig til innbyggerne i Torsken kommune. Torsken kommune kontrollerer derfor at låntakerne står i folkeregisteret i Torsken ved utbetaling av Startlån. Torsken kommune har i Startlånsperioden hatt fire tap av Startlån. 2 av disse lånene er dødsbo hvor arvingene ikke ønsket å motta arv. Ett av tapene er 50 % eid av dødsbo, hvor det heller ikke er snakk om å overta arv. En sak gjelder et mindre tap som er behandlet og godkjent i formannskapet som tapt. Torsken kommune har i februar 2011 til sammen 9 rettslige begjæringer på Startlån og en forestående tvangsauksjon i nær framtid. Torsken kommunes betalingsbetingelser hos Husbanken på alle innlånte Startlån fra 2003, er 30 års løpetid og 5 års avdragsfrihet. Husbanken har innvilget samme løpetid og avdragsfrihet på nåværende bevilgning. Torsken kommunestyre har tidligere vedtatt å ta 0,25 % rente i tillegg til Husbankens løpende rente, noe som foreslås også ved nåværende låneopptak. Dette skal gå til dekning av kommunens administrasjonsutgifter slik det er anledning til etter retningslinjene. 2. Retningslinjer for Startlån. Torsken kommune har tidligere vedtatt retningslinjer for videre utlån av husbankmidler, sist i Det er ingen endringer i retningslinjene for tildeling av Startlån siden siste behandling. Torsken kommune kan fortsatt om de ønsker dette, utarbeide egne retningslinjer for hvordan ordningen med videreutlån skal praktiseres, men kommunens retningslinjer må ivareta formålet og hovedintensjonen gitt i forskrifter og retningslinjer fra Husbanken. Kommunene skal i utgangspunktet tilby enkeltpersoner Husbankens rente og avdragsvilkår, men kan gi lempeligere vilkår enn den kommunen selv har på innlånet. Kostnadene ved dette må Torsken kommune bære selv. I tillegg til tildeling til enkeltpersoner kan kommunene søke om lån til selskaper, stiftelser og til kjøp av kommunale utleieboliger som i likhet med lån til enkeltpersoner kan gis med inntil 100 % dekning. Startlån kan benyttes i kombinasjon med boligstilskudd. Vedlegg: Retningslinjer for Startlån fra Husbanken HB 7.B Retningslinjer for boligtilskudd. Endringene i retningslinjene for boligtilskudd som er innført, gjelder sikkerhet og tilbakebetaling av tilskudd. Kommunene kan ikke lage egne retningslinjer for tildeling av boligtilskudd, men må følge Husbankens retningslinjer. Endringene i retningslinjene gjelder beløpets størrelse hvor kravet om pantesikkerhet er hevet fra kr til kr Hovedregelen er at det kreves pantesikkerhet for eventuelle tilbakebetalingskrav for tilskudd som er gitt til etablering og utbedring ut over kr Tilskudd under kr kan gis uten sikkerhet. Tilbakebetaling av bevilget boligtilskudd under kr kreves ikke, men. boligtilskudd større enn kr skal tilbakebetales i tråd med nedskrivingsreglene. Boligtilskudd til enkeltpersoner gitt til utbedring, tilpasning og refinansiering nedskrives med 10 %, pr. år.

17 For tilskudd til etablering til enkeltpersoner og tilskudd til utleieboliger er avskrivingssatsen endret vesentlig. Avskriving er endret fra 10 % pr. bebodd år til 5 % pr. bebodd år. Nedskrivingstida for etableringstilskudd er derfor endret fra 10 til 20 år. Boligtilskuddet kan kreves tilbakebetalt eller kan gjøres rente og avdragspliktig dersom boligene disponeres til andre målgrupper enn forutsatt i formålet, slik ordningen har vært tidligere. Retningslinjer gitt av Husbanken gjelder for alle beslutninger om boligtilskudd uavhengig av hvem som tildeler tilskudd, enten det er kommuner eller Husbanken selv. Kommuner kan tildeles boligtilskudd for viderefordeling til enkeltpersoner eller til oppføring av utleieboliger for vanskeligstilte. Tilskuddet skal som en hovedregel ikke overstige 20 % av godkjent anleggs eller salgskostnader, men Husbanken kan gi inntil 40 % tilskudd, under forutsetning av at boligtiltaket krever et helhetlig hjelpeapparat, er forankret i boligsosial handlingsplan og bidrar til varig etablering. Varig bolig betyr boliger med tidsubestemte og langsiktig leieavtaler minimum 20 år, som er boligtilskuddets nedskrivingstid. Boligtilskudd til utleieboliger for vanskeligstilte er opprettet etter forrige behandling av retningslinjer for boligtilskudd og Startlån. Kommunene kan søke Husbanken om å få avsette til tapsfond en viss prosent av tildelt boligtilskudd. Torsken kommune har de siste 2 årene fått avslag på boligtilskudd til etablering og tilpasning/utbedring til videreutdeling i kommunen, men har fått øremerket tilskudd til etablering og tilpasning direkte fra Husbanken til enkeltpersoner. Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B Samarbeid Samarbeidet internt i Torsken kommune foregår primært mellom saksbehandler, teknisk virksomhet som gir uttalelse om eiendommen det søkes lån til, og økonomiavdelinga som opplyser om hjemmel og heftelser og utbetaler Startlån. Samarbeidet internt fungerer meget godt. Unntaksvis der hvor det kan være uklarheter om økonomiske, sosiale og helsemessige forhold, innhentes det sosialrapport fra Sosialtjenesten. Torsken kommune har i likhet med andre kommuner i området inngått samarbeidsavtale med Sparebank 1 i Samarbeidet med Sparebank 1, fungerer helt utmerket og er helt i tråd med Husbankens intensjoner. Søknader om Startlån som kommer til kommunen eller Sparebank 1, behandles løpende i samarbeidsmøter. Der hvor Sparebank 1 finner og kunne del finansiere lån til kjøp og utbedring, oversendes saken til kommunen som vurderer resten av finansieringa. Der hvor Sparebank1 gir avslag på finansiering kan kommunen gå inn og finansiere 100%, under forutsetning av at søker har betalingsevne og eiendommen har en pris som ligger innenfor lokal markedsverdi med standard som er forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn. Samarbeid og rutiner mot Lindorff AS fungerer meget bra fra Torsken kommunes ståsted, da de bistår tidvis også med råd og hjelp i enkeltsaker. 5. Ny samarbeidsavtale med Lindorff AS Den nye samarbeidsavtalen innebærer som nevnt innledningsvis utvidelse av fullmakter i forhold til nåværende samarbeidsavtale.

18 Når det gjelder tildeling av Startlån/boligtilskudd vil Torsken kommunes arbeidsrutiner og ansvarsområde være uendret. Tilsagnsbrev med nødvendig standard opplysninger tilpasset Finansavtaleloven er utarbeidet av og oppdateres av Lindorff A/S og benyttes av Torsken kommune. Lindorff A/S vil fortsatt være ansvarlig for at forutsetningene for etablering av lån/tilskudd er til stede med forsikringsattest og tinglysing av skjøte og panterett som sikkerhet. Lindorff A/S besørger utbetaling av lånet etter at lånedokumenter og andre formalia er i orden. Selv om låntaker har fått tilsagn på lån/tilskudd vil ikke lån bli utbetalt hvis ikke forsikringsattest kan framskaffes. Lindorff skal fortsatt ha daglig oppfølging av lån/tilskudd slik de tidligere har hatt. Utvidelse av fullmakt til Lindorff AS er i forhold til tidligere avtale foreslått endret og utvidet slik at Lindorff A/S kan gi betalingsutsettelse på Startlån med inntil 3 mnd. Beslutninger låntakerne gjør om kortere nedbetalingstid og høyere nedbetalingsbeløp, besluttes som tidligere av Lindorff A/S. Tilbakeføring av rest gjeld med inntil 3 betalingsterminer og betalingsavtaler på lån som har kvartalvis og halvårige forfall, skal fortsatt besluttes av Torsken kommune.. Når det gjelder standard vilkår har Torsken kommune i den gamle avtalen om tildeling av etableringslån, besluttet at det skal være annuitetslån med 18 års løpetid og 0 avdragfrihet. Når det gjelder Startlån gir Torsken kommune i hovedsak 25 års nedbetalingstid og 3 års avdragsfrihet til unge etablerere, mens andre kan få kortere nedbetalingstid og ingen avdragsfrihet. De fleste får ei nedbetalingstid på minimum 20 år. Når det gjelder mislighold/inkasso vil Lindorff A/S innføre ny avtale ved gjentatte mislighold av lån, med maksimum 2 månedlige terminer og lån med færre terminer(kvartalsterminer) 90 dager etter forfall. Torsken kommune må da beslutte om lånet skal sies opp med påfølgende overføring til inkasso. Hvis Torsken kommune ikke har svart på forespørselen innen 14 dager ansees oppsigelsen som akseptert av Torsken kommune. Lindorff A/S har da fått aksept på å føre full rettslig inndrivelse uten ytterligere fullmakter. Dersom Torsken kommune innvilger betalingsavtale eller trekker tilbake påbegynt rettslig inndrivelse som ikke er i overensstemmelse med innfordringsansvarlig, vil Lindorff fakturere Torsken kommune for påløpt salær og eventuelle offentlige gebyrer i den aktuelle saken. Dersom Torsken kommune gir Lindorff A/S tilbakemelding om at det ikke er ønskelig med oppsigelse og påfølgende inkasso, og ikke samtidig gir melding om konkret oppfølging vil lånet få status som stoppet noe som innebærer at Lindorff ikke foretar videre oppfølging inntil Torsken kommune gir kontrabeskjed. Lindorff kan da ikke heller ta ansvar for eventuelle foreldelsesfrister. Låntakere som skal særbehandles må meldes til Lindorff slik at de kan holdes utenfor systemet. Når det gjelder gjeldsordninger vil Lindorff fortsatt være ansvarlig for at kravene meldes, gjeldsordningen vurderes og forslag sendes Torsken kommune. Tingretten gies tilbakemelding og stadfestet gjeldsordning registreres i lånesystemet og følges opp av Lindorff A/S. Lindorff AS ønsker fullmakt til ved innfrielse av etablerings og Startlån å slette panteobligasjoner i Statens kartverk og returnere slettede obligasjoner til tidligere låntakere. Vedlegg: Arbeidsrutiner og fullmakter i låneforvaltningen.

19 6. Vurdering, Videreformidling av Startlån og boligtilskudd er et betydningsfullt virkemiddel for Torsken kommune når det gjelder befolkningsøkning og standardøkning i det private boligmarkedet i kommunen. Lokal markedsverdi er generelt lav i marginale strøk, noe som ofte medfører at folk som ønsker å bosette seg i distriktene, ikke får lån i private finansieringsinstitusjoner i det hele tatt. Siden størsteparten av boligmassen i Torsken kommune er eldre boliger, er låneordninga også et virkemiddel for å høyne den generelle standarden og tilpasse boligene til egnede boliger for folk flest, og i særdeleshet for de som har funksjonshindringer av ulike typer. Etterspørselen etter bolig er økende både i søndre og nordre del av Torsken kommune, mens antallet boliger som er til salgs er i fåtall. Sikkerhet for videreutlån av Startlån i kommunene er relativt god da Torsken kommune i likhet med andre kommuner, har tapsrisiko for de første 25 % av Startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisiko for de siste 75 % av restlånet.

20 Torsken kommune Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2009/4-3 Saksbehandler: Hans Fritjof Høydahl Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 3/ Kommunestyret i Torsken 9/ Opphør av fleksitidsordning for lederne i kommunen Rådmannens innstilling 1. Fra tas lederne i kapittel 3.41 og ut av gjeldende fleksitidsordning. 2. Kommunens elektroiske fleksitidssystem skal fra samme dag benyttes av nevnte gruppe som et arbeidstidsregistrering system ut i fra retningslinjer beskrevet i saksframlegget. 3. Ved årets begynnelse overføres fleksitidssaldo pr uten strykning. 4. Dager gitt i medhold av HTA 6.3 tilføres feriekvoten i lag med eventuelt overførte Feriedager ikke avviklet i Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstillinga. Vedtak 1. Fra tas lederne i kapittel 3.41 og ut av gjeldende fleksitidsordning. 2. Kommunens elektroiske fleksitidssystem skal fra samme dag benyttes av nevnte gruppe som et arbeidstidsregistrering system ut i fra retningslinjer beskrevet i saksframlegget. 3. Ved årets begynnelse overføres fleksitidssaldo pr uten strykning. 4. Dager gitt i medhold av HTA 6.3 tilføres feriekvoten i lag med eventuelt overførte Feriedager ikke avviklet i 2010.

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 25.01.2011 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Videokonferanserommet, Medby oppvekstsenter Dato: 24.01.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre slutter seg

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Finansrapport pr

Finansrapport pr Arkiv: 250 Arkivsaksnr: 2016/1314-6 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Finansrapport pr 31.12.2016 Rådmannens innstilling: Finansrapporten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Finansrapport pr

Finansrapport pr Arkiv: 250 Arkivsaksnr: 2016/1314-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Finansrapport pr 30.9.2016 Rådmannens innstilling: Finansrapporten tas til orientering.

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes ØRLAND KOMMUNE Arkiv: 250 Dato: 06.12.02 Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes Utval Kommunest ret R.. Møtedato Utval ssaksnr Dokumentnr 1 17.12.02 02/0067 02/01379-2 INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 22.11.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda. Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda. Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim SITUASJONSRAPPORT FOR PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" Rådmannens forslag

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 2 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.0216. PS 21/16

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 03.12.2012 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje Tidspunkt: 08:30-10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.02 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Frode Lervoll Tor Oldervoll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 05.05.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Revidering av økonomi- og finansreglement

Revidering av økonomi- og finansreglement KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.11.2013 069/13 TOSO Kommunestyret 12.12.2013 120/13 TOSO Kommunestyret 13.02.2014 006/14 TOSO Saksansv.: Karin Nagell

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer - Side 1 av 5 HB 8.B.28 06.2014 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer Innhold: 1 Formål 2 Tildelingskriterier

Detaljer

N6S' Startlån2015. Husbanken 05 MAR2015. Verran kommune MOTTATT Malm. Rente- og avdragsvilkår. Utbetaling av lånet

N6S' Startlån2015. Husbanken 05 MAR2015. Verran kommune MOTTATT Malm. Rente- og avdragsvilkår. Utbetaling av lånet LJ Husbanken Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres datoderes referanse 22.12.2014 Vår datovår referanse 27.02.20152015/291-3 610/14636123 Side 1 av 2 Verran kommune 7790 Malm MOTTATT 05 MAR2015

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 18.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS

Overtakelse av Tusenhjemmet Bodø AS Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2015 80175/2015 2015/6730 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/156 Formannskapet 25.11.2015 15/143 Bystyret 10.12.2015 Overtakelse av Tusenhjemmet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller pr. e-post til Møteinnkalling Storfjord kommunestyre Utvalg: Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus Dato: 26.10.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Torill Martinsen Marith Thomassen KP Tom Arne Nilsen Arvid Johansen Maria Johansen

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Torill Martinsen Marith Thomassen KP Tom Arne Nilsen Arvid Johansen Maria Johansen Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 27.09.2013 Tid: 10:00-14:30 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Thomassen MEDL KP Linda

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Torsken kommune. Møteinnkalling

Torsken kommune. Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer