Torsken kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Torsken kommunestyre vil få besøk fra Finnfjordbotn v.g. skole v/ Margot Hovda Lien Og teatergruppa Rimfrost v/ Alexander Rindestu

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS 3/11 Branntilsyn med særskilte og andre brannobjekter - Revidering og framdrift /704 PS 4/11 Torsken vannverk - Etablering høydebasseng 2007/521 PS 5/11 NÆRINGSFYRTÅRN - TORSKEN KOMMUNE 2010/470 PS 6/11 Konvertering av byggelån til ordinært lån - Gryllefjord liggekai 2008/123 PS 7/11 Regnskap /22 PS 8/11 Opptak av Startlån på kr 4 mill. for videre utlån - inofrmasjon om og endringer i retningslinjer for lån og tilskudd, utvidet fullmakt til Lindorff AS - informasjon om samarbeid internt og med Sparebank 1 og Lindorff A/S 2010/468 PS 9/11 Opphør av fleksitidsordning for lederne i kommunen 2009/4 PS 10/11 Reorganisering av HPO 2010/488

3 Torsken kommune Arkiv: M71 Arkivsaksnr: 2007/704-9 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 12/ Kommunestyret i Torsken 3/ Branntilsyn med særskilte og andre brannobjekter - Revidering og framdrift 2011 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet godkjenner fortegnelse over særskilte og andre brannobjekter med framdriftsplan for utførelse av tilsyn, datert Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 11 og 13. Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstilling. Innstilling 2. Kommunestyret godkjenner fortegnelse over særskilte og andre brannobjekter med framdriftsplan for utførelse av tilsyn, datert Vedtaket er gjort med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 11 og 13.

4 Saksopplysninger Saken omfatter ajourhold og endring av tidligere registreringer av særskilte og andre brannobjekter, samt framdriftsplan for gjennomføring av branntilsyn i I Lov av 14.juni 2002 nr.20, sist endret ved lov av 20.juni 2003 nr.45, om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 13 stilles det krav om at kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.v., hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Videre skal kommunen sørge for at det føres tilsyn i byggverk m.m. som nevnt i første ledd for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og for øvrig redningsinnsats. Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet kunne dokumentere hvordan tilsyn med byggverk m.m. som nevnt i første ledd, som kommunen eier eller bruker, er gjennomført, og hvordan eventuelle pålegg er fulgt opp. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd. Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med særskilte brannobjekter. I Forskrift av 26.juni 2002 nr.847, sist endret 6.november 2003 nr.1317, om brannforebyggende tiltak og tilsyn (branntilsynsforskriften), 5-1, pkt.b og c, skal kommunen sørge for at det foreligger ajourførte fortegnelser over særskilte brannobjekter og fyringsanlegg, samt at det hvert år utarbeides en plan over aktuelle brannverntiltak, herunder gjennomføring av tilsyn med særskilte brannobjekt og feiing og tilsyn med fyringsanlegg for det etterfølgende år. Planen skal inngå i kommunens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Vurdering Saksbehandler har gått gjennom fortegnelsen for 2010 over særskilte og andre brannobjekter i Torsken kommune. På denne var det totalt 37 objekter fordelt med 17 på særskilte og 20 på andre objekter. Særskilte brannobjekter Eidsfjord Sjøfarm på Finnes er meldt i bruk til lager (ikke lakseslakteri). Torsken oppvekstsenter er nedlagt. Bewi Polar (Kassefabrikken) har avsluttet driften. Antall objekter nå er 17. Andre brannobjekter Torsken Camping er åpnet igjen. Nothuset er meldt ikke i bruk. Fjordkroa er åpnet igjen. Antall objekter nå er 22.

5 Både for særskilte og andre brannobjekter legges det opp til egenkontroll 2. hvert branntilsyn som erstatning for ordinært tilsyn, dersom objektet har dokumentert at brannsikkerheten er tilfredsstillende, og det ikke er skjedd vesentlige endringer siden siste tilsyn. Forslag til framdriftsplan for gjennomføring av tilsyn av særskilte brannobjekter og andre brannobjekter legges samtidig fram som en del av saken. Alle registrerte 17 særskilte brannobjekter unntatt de 4 tunnelene ble gjenstand for tilsyn i 2010, herunder 0 stk med egenkontroll, og 13 stk med ordinært branntilsyn. Av andre 20 brannobjekter ble ingen gjenstand for branntilsyn. I 2010 ble det gjennomført behovsprøvd feierunde. Totalt 40 piper ble feid. Det ble gjennomført 3 boligtilsyn. Boligtilsynet startet opp i Gryllefjord i 2002 og skal gjennomføres slik at alle boliger får tilsyn, og minimum hvert 4.år. Vi ligger imidlertid mye etter denne planen. Regner med at vi må bruke minst 10 år på den første runden, slik at vi skal være ferdig i Feiing skal utføres etter behov og minst hvert 4.år. Fyringsanlegg utenom boliger bør ha tilsyn hvert år. Vedlegg : 1. Fortegnelse over og framdriftsplan særskilte brannobjekter Fortegnelse over og framdriftsplan andre brannobjekter 2011

6 Torsken kommune Arkiv: M12 Arkivsaksnr: 2007/521-4 Saksbehandler: Bengt Richardsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 4/ Torsken vannverk - Etablering høydebasseng Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar igangsetting for etablering av døgnmagasin/høydebasseng på Torsken vannverk, så snart evnt. tilskuddstilsagn er mottatt, låneopptak er godkjent, og etter følgende kostnader og finansiering: 1. Kostnader - Netto kr % mva kr Brutto kr Finansiering - Netto lånebehov kr Tilskudd kr Netto kostnader kr Det vedtas å oppta byggelån med øvre ramme på kr ,-. Saksopplysninger Følgende aktuelle vedtak er tidligere gjort vedr. denne utbyggingen: 1. K-sak 41/00 den Revisjon handlingsplan. 2. K-sak 24/01 den Utbyggingsplan for vannverkene i Torsken Kommune. 3. K-sak 39/04 den Ny utbyggingsplan med reviderte kostnader. 4. K-sak 66/05 den Konsulentbistand vedr. prosjektering utbygging.

7 I gjeldende utbyggingsplan har Veimannsfjorden vannverk 1.prioritet, Grunnfarnes vannverk 2. prioritet, og Sifjord vannverk 3. prioritet. Veimannsfjorden og Sifjord er nå nesten ferdig, d.v.s. i løpet av et par måneder. Prioritet nr.4 er høydebasseng Torsken vannverk. Utbyggingen er praktisk talt ferdig prosjektert av Norconsult AS, som i 2007 satte opp dette kostnadsoverslaget: 1. Rigg og drift RS kr ,- 2. Grunnarbeider høydebasseng RS kr ,- 3. Bunnplate betong RS kr ,- 4. Høydebasseng ca 800 m3 RS kr ,- 5. Prefabrikkert ventilkammer RS kr ,- 6. Overføringsledning 300m RS kr ,- 7. Kummer, 4 stk RS kr ,- Byggeledelse RS kr ,- Uforutsett (20%) kr ,- Totalt eks. avgift kr ,- Det er ikke tatt med prisstigning eller finanskostnader. Utbyggingen er ikke godkjent av Mattilsynet. Vurdering Det foreslås å gjøre flere omprioriteringer på vedtatt utbyggingsplan for vannverk. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig registrerte avvik på Gryllefjord og Torsken vannverk i 2010, etter tilsyn fra Mattilsynet. Både for Gryllefjord og Torsken vannverk kreves det bl.a. 2 uavhengige hygienisk barrierer, som kan løses ved å etablere renseanlegg i Gryllefjord, og overføringsledning herfra til Torsken. På denne måten får en tilfredsstilt det hygieniske kravet for begge vannverk. I tillegg vil en kunne også kunne levere tilstrekkelig vann til Torsken, samt tilfredsstille det beredskapmessige dersom det bygges høydebasseng her. Høydebasseng i Torsken har pr. dato det mest akutte utbyggingsbehovet. Grunnfarnes vannverk har ennå ikke hatt tilsyn fra Mattilsynet. Mattilsynet har signalisert at de kan akseptere de skisserte planene med ferdigstillelse innen I kostnadsoverslaget foreslås det lagt inn prisstigning på ca kr ,- (4 år) og finanskostnader med kr ,- (ca 6%), noe som fører til at prosjektkostnad totalt øker med kr ,- til kr ,- ekskl. mva. Inkl. 25% mva blir dette beløpet kr ,- (mva kr ). Det er ikke søkt om tilskudd, men her er det en realistisk mulighet til å oppnå 25% (av netto). Søknad vil bli fremmet når det foreligger positivt vedtak om utbygging. Nettokostnad på kr ,- fører til følgende endringer av vannavgift: Avgiften vil øke fra kr.4,89 pr. m3 til kr.6,35 pr. m3 (+ kr.1,77) med 25% tilskudd. Avgiften vil øke fra kr.4,89 pr. m3 til kr.6,84 pr. m3 (+ kr.2,26) uten tilskudd. Avgiften gikk for øvrig ned fra kr.6,37 pr. m3 i 2010 til kr.4,89 pr. m3 i Økningen i vannavgift anslås å bli gjeldende fra Vedlegg: Kartutsnitt

8 Torsken kommune Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2010/470-3 Saksbehandler: Fred O. Flakstad Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 14/ Kommunestyret i Torsken 5/ NÆRINGSFYRTÅRN - TORSKEN KOMMUNE Rådmannens innstilling Torsken formannskap innstiller følgende 3 næringsfyrtårn som satsningsområder for Torsken kommune: Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken Behandlingsinformasjon Formannskapet oppfordrer de politiske grupperinger å komme med spesifikke forslag til næringsfyrtårn i kommunestyremøte. Dette ble formannskapet enstemmig omforent om. Vedtak Formannskapet oppfordrer de politiske grupperinger å komme med spesifikke forslag til næringsfyrtårn i kommunestyremøte.

9 Saksopplysninger Ordninga med fyrtårnprosjekt ble første gang etablert i som en del av den regionale næringsplanen. Våren 2003 bestemte regionrådet at man ikke skulle revidere denne planen, men det lå i kortene at opplegget med at kommunene skulle vedta 3-4 næringsfyrtårn skulle fortsette. Denne ordninga ble fulgt opp da det nye regionrådet trådte sammen høsten fulgte en prosess der kommunene fant fram til og vedtok sine fyrtårn, og de ble vedtatt av regionrådet som ei felles satsing for Midt-Troms og 2005 jobba regionrådet sammen med næringslivet fram et felles aksjonsprogram for Midt-Troms. Næringsfyrtårnene utgjorde en del av aksjonsprogrammet, men det synes som om de etter hvert kom i bakgrunnen. Antakelig skjedde dette delvis ved at kommunene ikke reviderte sine prioriteringer og delvis ved at man ut fra et regionalt perspektiv ikke holdt sterkt nok fokus på næringsfyrtårnene. Prosessen med å evaluere, feire seire og revidere kommunenes, og dermed regionens prioriteringer stoppa helt opp. Tidligere prioriterte næringsfyrtårn i Torsken kommune er som følger: Torsken kommune 1. Internveien i Torsken 2. Havneutbygginga i Gryllefjord 3. Framtidens fiskerier Vurdering Ordføreren mener det er viktig å utpeke næringsfyrtårn som også vil være retningsgivende for lokale satsningsområder som Torsken kommune skal arbeide for de nærmeste år. Tidligere næringsfyrtårn er realisert, eller er under realisering og kommunen må nå prioritere nye satsningsområder for Torsken kommune. Internvegen er tidligere byttet ut med Torsken pakken, og Havneutbygginga i Gryllefjord går mot ferdigstillelse. Fyrtårnenes 3. pkt Framtidens fiskerier vil være konstant og må arbeides med hele tiden. Når man nå skal peke ut nye næringsfyrtårn må man prioritere 3 konkrete tiltak. Ber de ulike politiske grupperinger komme med forslag til tiltak som skal prioriteres fra Torsken kommune. Næringsfyrtårnene skal også framstå som en regional satsningsprofil fra Midt-Troms region. Framgangsmåten for prioritering av tiltak/prosjekt fremkommer i sakens vedlegg. Endelig utvelgelse av tiltak/prosjekt skal inngå i regions aksjonsprogram.

10 Torsken kommune Arkiv: 251 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Dan Lorentzen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 6/ Konvertering av byggelån til ordinært lån - Gryllefjord liggekai Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar konvertering av byggelån til ordinært lån vedr prosjekt Gryllefjord liggekai. Lånet konverteres til pålydende kr Lånets avdragstid settes til 20 år. Rådmannen søker godkjenning hos Fylkesmannen og långiver i henhold til vedtatte finansreglement. Saksopplysninger Torsken formannskap vedtok i F-sak 21/09 å ta opp byggelån på kroner 4,25 millioner kroner til forskuddsfinansiering av prosjektet Gryllefjord Liggekai. Vedtaket var hjemlet etter kommunelovens 13. Prosjektet er nå stort sett ferdig og byggelånet, som har forfall den , må konverteres til et ordinært lån. Foreløpig prosjektregnskap vedlegges og sendes om kort tid til revisor. Av prosjektregnskapet fremgår det påløpte kostnader eks mva på kr ,80. Beregnet tilskudd ihht tilsagnsbrev fra Kystverket er på kr Dette gir en nettokostnad for kommunen på kr Prosjektet er ennå ikke overlevert så det foreslås å legge inn en liten buffer til evt. ekstraordinære utgifter på ca Lånet konverteres dermed til pålydende kr Det er inngått en foreløpig avtale med Gryllefjord Fryseri AS (nå Nergård Senja AS) om at selskapet skal dekke alle utgifter, herunder kapitalutgifter, i forbindelse med utbyggingen og driften av kaianlegget. Ny og endelig avtale er under utarbeidelse og vil bli fremlagt til politisk behandling så snart den er helt utferdiget.

11 Vurdering Vedlegg: - F-sak 21/09 - Fylkesmannens godkjenning av byggelån av 20.mars Foreløpig prosjektregnskap - Avtale med Gryllefjord Fryseri AS

12 Torsken kommune Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2007/22-10 Saksbehandler: Dan Lorentzen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 7/ Regnskap 2006 Rådmannens innstilling Kommunestyret fastsetter det fremlagte regnskap som Torsken kommunes regnskap for Saksopplysninger Kommunens regnskap for 2006 legges frem med rådmannens innstilling. Kommunens regnskap skal forelegges Kontrollutvalget til uttalelse, og Kontrollutvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i Formannskap og Kommunestyret. Vurdering Driftsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk (underskuddskudd) på kr Resultatet kan ikke sies å være helt i tråd med virkeligheten for 2006, da det har vært gjort en del korrigeringer som egentlig tilhører tidligere år. Det vil nok også bli tilfelle for 2007, da det fortsatt er feil i regnskapet som må rettes i I skrivende stund foreligger ikke revisjonsberetningen for 2006, men administrasjonen antar at denne ikke blir såkalt positiv for Dette kommer av at regnskapet fortsatt inneholder feil og at regnskap for 2006 ikke er avlagt i komplett stand, med alle hovedoversikter og noter. Revisjonsberetningen blir for øvrig lagt frem i møtet. Fokus, også for regnskap 2006, har vært å verifisere en utgående balanse pr , som er enda mer korrekt enn for Det er vi også trygg på er tilfellet. Administrasjonen forventer derimot at revisjonen kommenterer at Torsken kommune har tatt en nytt steg i retning av å få skrevet sin regnskapshistorie. Vi har hatt et særdeles godt samarbeid med revisor i arbeidet med regnskapet for 2006 og i samarbeid mener vi nå å ha avklart det meste av feil fra tidligere, som kan rettes opp i regnskapet for Dermed forventes det også en positiv revisjonsberetning for 2007.

13

14 Torsken kommune kommunestyret Arkiv: 251 Arkivsaksnr: 2010/468-6 Saksbehandler: Ingrid Solberg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 8/ Opptak av Startlån på kr 4 mill. for videre utlån - informasjon om og endringer i retningslinjer for lån og tilskudd, utvidet fullmakt til Lindorff AS - informasjon om samarbeid internt og med Sparebank 1 og Lindorff A/S Rådmannens innstilling Torsken kommunestyre vedtar opptak av Startlån innvilget fra Husbanken med kr. 4 mill. til videre utlån til innbyggerne i kommunen. Startlån godkjennes med følgende lånebetingelser. lånets løpetid 30 år avdragsfri periode 5 år. Torsken kommune skal i tillegg til Husbankens løpende renter ha 0,25% i tillegg til dekning av kommunens administrasjonsutgifter. - Startlån og boligtilskudd skal videreutlånes til innbyggerne i tråd med Husbankens til enhver tid gjeldende retningslinjer. Nåværende avtale med Lindorff A/S utvides å tråd med forslag fra Lindorff AS: - fullmakt etter 14 dager om ikke Torsken kommune bestemmer noe annet, full rettslig inndrivelse uten ytterligere fullmakter - fullt oppgjør etter ordinær nedbetaling - pantet besørges slettet og lånedokumentene returneres til låntaker. Sammendrag: Saken gjelder vedtak om nytt låneopptak av Startlån med kr. 4 mill. til videre utlån til innbyggerne i Torsken kommune. Saken gjelder videre informasjon om retningslinjer for Husbankens lån og tilskuddsordninger og ønske om presisering og utvidede fullmakter fra Lindorff A/S.

15 I tillegg ønsker rådmann at Torsken kommunestyre skal være informert om hvordan utlånsordninga praktiseres, samarbeidet internt og med Sparebank 1 og tjenestene Torsken kommune kjøper hos Lindorff A/S. Bakgrunn for saken: Torsken kommune har pr fått innvilget fra Husbanken Startlån med til sammen kr. 4 mill. i tillegg til innlån i tidligere år, som er kr. 15. mill. Pr har Torsken kommune videreutlånt kr Torsken kommune har saker under behandling som ved eventuell tildeling kan omfatte kr. 1.1 mill. og forventes å få nye søkere i løpet av første kvartal 2011, søkere som allerede har gjort henvendelse til kommunen om søknadsskjema. Startlån er ei boligsosial låneordning fra Husbanken som ble innført i 2003 og har hatt en varighet på 7 år. Låneordningen administreres i sin helhet av kommunene etter innlån fra Husbanken. Da låneordninga startet ble det inngått samarbeidsavtale mellom Sparebank 1 og Torsken kommune om finansiering til boligformål. Torsken kommune har siden 2001 kjøpt tjenester fra Linsoff AS til utbetaling og innkreving av etableringslån. Da den nye ordninga med Startlån ble innført kjøpte Torsken kommune også tjenester til denne låneordningen. Torsken kommune har fått forslag på ny samarbeidsavtale med Lindorff A/S, hvor Lindorff A/S ønsker utvidelse av sine fullmakter. Ordningen fra Husbanken med boligtilskudd til etablering og tilpasning administreres også av kommunen og har hatt varighet over flere år. Ordninga har gjennomgått noen endringer, men formålet med boligtilskudd er uendret. Saksopplysninger: 1. Meropptak av Startlån og boligtilskudd: Torsken kommune søkte ikke om opptak av Startlån i 2009 og 2010, men Torsken kommunestyre vedtok låneopptak i 2008 med kr. 5 mill. Siden ordningen startet i 2003 og fram til , har Torsken kommune behandlet 56 lånesaker om kjøp, utbedring/tilpasning, refinansiering og nybygg av helårs boliger. Av disse eiendommene er følgende helt eller delvis finansiert gjennom Startlån og lån i Sparebank 1: 14 eiendommer til kjøp av innflytningsklare boliger 13 eiendommer til kjøp og utbedring 2 oppføring av nybygg. 21 boliger har fått utbedringslån til standardheving av boligene. 7 har fått refinansiert boliglån i private finansieringsinstitusjon, fleste av disse i Av de som har fått innvilget Startlån til kjøp av bolig er: 10 boligkjøpere under 35 år 11 vanskeligstilte mellom 40 og 50 år 2 som er særlig vanskeligstilt 2 funksjonshemmede har fått finansiering av nybygg. resten har fått Startlån til utbedring/tilpasning av bolig. Av de som har kjøp egen bolig mellom og , har til sammen 14 husstander tatt innflytting til kommunen i samme tidsrom som boligen er kjøpt.

16 Kriteriene for tildeling av Startlån, er at lån skal gies til helårsbolig til innbyggerne i Torsken kommune. Torsken kommune kontrollerer derfor at låntakerne står i folkeregisteret i Torsken ved utbetaling av Startlån. Torsken kommune har i Startlånsperioden hatt fire tap av Startlån. 2 av disse lånene er dødsbo hvor arvingene ikke ønsket å motta arv. Ett av tapene er 50 % eid av dødsbo, hvor det heller ikke er snakk om å overta arv. En sak gjelder et mindre tap som er behandlet og godkjent i formannskapet som tapt. Torsken kommune har i februar 2011 til sammen 9 rettslige begjæringer på Startlån og en forestående tvangsauksjon i nær framtid. Torsken kommunes betalingsbetingelser hos Husbanken på alle innlånte Startlån fra 2003, er 30 års løpetid og 5 års avdragsfrihet. Husbanken har innvilget samme løpetid og avdragsfrihet på nåværende bevilgning. Torsken kommunestyre har tidligere vedtatt å ta 0,25 % rente i tillegg til Husbankens løpende rente, noe som foreslås også ved nåværende låneopptak. Dette skal gå til dekning av kommunens administrasjonsutgifter slik det er anledning til etter retningslinjene. 2. Retningslinjer for Startlån. Torsken kommune har tidligere vedtatt retningslinjer for videre utlån av husbankmidler, sist i Det er ingen endringer i retningslinjene for tildeling av Startlån siden siste behandling. Torsken kommune kan fortsatt om de ønsker dette, utarbeide egne retningslinjer for hvordan ordningen med videreutlån skal praktiseres, men kommunens retningslinjer må ivareta formålet og hovedintensjonen gitt i forskrifter og retningslinjer fra Husbanken. Kommunene skal i utgangspunktet tilby enkeltpersoner Husbankens rente og avdragsvilkår, men kan gi lempeligere vilkår enn den kommunen selv har på innlånet. Kostnadene ved dette må Torsken kommune bære selv. I tillegg til tildeling til enkeltpersoner kan kommunene søke om lån til selskaper, stiftelser og til kjøp av kommunale utleieboliger som i likhet med lån til enkeltpersoner kan gis med inntil 100 % dekning. Startlån kan benyttes i kombinasjon med boligstilskudd. Vedlegg: Retningslinjer for Startlån fra Husbanken HB 7.B Retningslinjer for boligtilskudd. Endringene i retningslinjene for boligtilskudd som er innført, gjelder sikkerhet og tilbakebetaling av tilskudd. Kommunene kan ikke lage egne retningslinjer for tildeling av boligtilskudd, men må følge Husbankens retningslinjer. Endringene i retningslinjene gjelder beløpets størrelse hvor kravet om pantesikkerhet er hevet fra kr til kr Hovedregelen er at det kreves pantesikkerhet for eventuelle tilbakebetalingskrav for tilskudd som er gitt til etablering og utbedring ut over kr Tilskudd under kr kan gis uten sikkerhet. Tilbakebetaling av bevilget boligtilskudd under kr kreves ikke, men. boligtilskudd større enn kr skal tilbakebetales i tråd med nedskrivingsreglene. Boligtilskudd til enkeltpersoner gitt til utbedring, tilpasning og refinansiering nedskrives med 10 %, pr. år.

17 For tilskudd til etablering til enkeltpersoner og tilskudd til utleieboliger er avskrivingssatsen endret vesentlig. Avskriving er endret fra 10 % pr. bebodd år til 5 % pr. bebodd år. Nedskrivingstida for etableringstilskudd er derfor endret fra 10 til 20 år. Boligtilskuddet kan kreves tilbakebetalt eller kan gjøres rente og avdragspliktig dersom boligene disponeres til andre målgrupper enn forutsatt i formålet, slik ordningen har vært tidligere. Retningslinjer gitt av Husbanken gjelder for alle beslutninger om boligtilskudd uavhengig av hvem som tildeler tilskudd, enten det er kommuner eller Husbanken selv. Kommuner kan tildeles boligtilskudd for viderefordeling til enkeltpersoner eller til oppføring av utleieboliger for vanskeligstilte. Tilskuddet skal som en hovedregel ikke overstige 20 % av godkjent anleggs eller salgskostnader, men Husbanken kan gi inntil 40 % tilskudd, under forutsetning av at boligtiltaket krever et helhetlig hjelpeapparat, er forankret i boligsosial handlingsplan og bidrar til varig etablering. Varig bolig betyr boliger med tidsubestemte og langsiktig leieavtaler minimum 20 år, som er boligtilskuddets nedskrivingstid. Boligtilskudd til utleieboliger for vanskeligstilte er opprettet etter forrige behandling av retningslinjer for boligtilskudd og Startlån. Kommunene kan søke Husbanken om å få avsette til tapsfond en viss prosent av tildelt boligtilskudd. Torsken kommune har de siste 2 årene fått avslag på boligtilskudd til etablering og tilpasning/utbedring til videreutdeling i kommunen, men har fått øremerket tilskudd til etablering og tilpasning direkte fra Husbanken til enkeltpersoner. Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B Samarbeid Samarbeidet internt i Torsken kommune foregår primært mellom saksbehandler, teknisk virksomhet som gir uttalelse om eiendommen det søkes lån til, og økonomiavdelinga som opplyser om hjemmel og heftelser og utbetaler Startlån. Samarbeidet internt fungerer meget godt. Unntaksvis der hvor det kan være uklarheter om økonomiske, sosiale og helsemessige forhold, innhentes det sosialrapport fra Sosialtjenesten. Torsken kommune har i likhet med andre kommuner i området inngått samarbeidsavtale med Sparebank 1 i Samarbeidet med Sparebank 1, fungerer helt utmerket og er helt i tråd med Husbankens intensjoner. Søknader om Startlån som kommer til kommunen eller Sparebank 1, behandles løpende i samarbeidsmøter. Der hvor Sparebank 1 finner og kunne del finansiere lån til kjøp og utbedring, oversendes saken til kommunen som vurderer resten av finansieringa. Der hvor Sparebank1 gir avslag på finansiering kan kommunen gå inn og finansiere 100%, under forutsetning av at søker har betalingsevne og eiendommen har en pris som ligger innenfor lokal markedsverdi med standard som er forsvarlig ut fra sikkerhetsmessige hensyn. Samarbeid og rutiner mot Lindorff AS fungerer meget bra fra Torsken kommunes ståsted, da de bistår tidvis også med råd og hjelp i enkeltsaker. 5. Ny samarbeidsavtale med Lindorff AS Den nye samarbeidsavtalen innebærer som nevnt innledningsvis utvidelse av fullmakter i forhold til nåværende samarbeidsavtale.

18 Når det gjelder tildeling av Startlån/boligtilskudd vil Torsken kommunes arbeidsrutiner og ansvarsområde være uendret. Tilsagnsbrev med nødvendig standard opplysninger tilpasset Finansavtaleloven er utarbeidet av og oppdateres av Lindorff A/S og benyttes av Torsken kommune. Lindorff A/S vil fortsatt være ansvarlig for at forutsetningene for etablering av lån/tilskudd er til stede med forsikringsattest og tinglysing av skjøte og panterett som sikkerhet. Lindorff A/S besørger utbetaling av lånet etter at lånedokumenter og andre formalia er i orden. Selv om låntaker har fått tilsagn på lån/tilskudd vil ikke lån bli utbetalt hvis ikke forsikringsattest kan framskaffes. Lindorff skal fortsatt ha daglig oppfølging av lån/tilskudd slik de tidligere har hatt. Utvidelse av fullmakt til Lindorff AS er i forhold til tidligere avtale foreslått endret og utvidet slik at Lindorff A/S kan gi betalingsutsettelse på Startlån med inntil 3 mnd. Beslutninger låntakerne gjør om kortere nedbetalingstid og høyere nedbetalingsbeløp, besluttes som tidligere av Lindorff A/S. Tilbakeføring av rest gjeld med inntil 3 betalingsterminer og betalingsavtaler på lån som har kvartalvis og halvårige forfall, skal fortsatt besluttes av Torsken kommune.. Når det gjelder standard vilkår har Torsken kommune i den gamle avtalen om tildeling av etableringslån, besluttet at det skal være annuitetslån med 18 års løpetid og 0 avdragfrihet. Når det gjelder Startlån gir Torsken kommune i hovedsak 25 års nedbetalingstid og 3 års avdragsfrihet til unge etablerere, mens andre kan få kortere nedbetalingstid og ingen avdragsfrihet. De fleste får ei nedbetalingstid på minimum 20 år. Når det gjelder mislighold/inkasso vil Lindorff A/S innføre ny avtale ved gjentatte mislighold av lån, med maksimum 2 månedlige terminer og lån med færre terminer(kvartalsterminer) 90 dager etter forfall. Torsken kommune må da beslutte om lånet skal sies opp med påfølgende overføring til inkasso. Hvis Torsken kommune ikke har svart på forespørselen innen 14 dager ansees oppsigelsen som akseptert av Torsken kommune. Lindorff A/S har da fått aksept på å føre full rettslig inndrivelse uten ytterligere fullmakter. Dersom Torsken kommune innvilger betalingsavtale eller trekker tilbake påbegynt rettslig inndrivelse som ikke er i overensstemmelse med innfordringsansvarlig, vil Lindorff fakturere Torsken kommune for påløpt salær og eventuelle offentlige gebyrer i den aktuelle saken. Dersom Torsken kommune gir Lindorff A/S tilbakemelding om at det ikke er ønskelig med oppsigelse og påfølgende inkasso, og ikke samtidig gir melding om konkret oppfølging vil lånet få status som stoppet noe som innebærer at Lindorff ikke foretar videre oppfølging inntil Torsken kommune gir kontrabeskjed. Lindorff kan da ikke heller ta ansvar for eventuelle foreldelsesfrister. Låntakere som skal særbehandles må meldes til Lindorff slik at de kan holdes utenfor systemet. Når det gjelder gjeldsordninger vil Lindorff fortsatt være ansvarlig for at kravene meldes, gjeldsordningen vurderes og forslag sendes Torsken kommune. Tingretten gies tilbakemelding og stadfestet gjeldsordning registreres i lånesystemet og følges opp av Lindorff A/S. Lindorff AS ønsker fullmakt til ved innfrielse av etablerings og Startlån å slette panteobligasjoner i Statens kartverk og returnere slettede obligasjoner til tidligere låntakere. Vedlegg: Arbeidsrutiner og fullmakter i låneforvaltningen.

19 6. Vurdering, Videreformidling av Startlån og boligtilskudd er et betydningsfullt virkemiddel for Torsken kommune når det gjelder befolkningsøkning og standardøkning i det private boligmarkedet i kommunen. Lokal markedsverdi er generelt lav i marginale strøk, noe som ofte medfører at folk som ønsker å bosette seg i distriktene, ikke får lån i private finansieringsinstitusjoner i det hele tatt. Siden størsteparten av boligmassen i Torsken kommune er eldre boliger, er låneordninga også et virkemiddel for å høyne den generelle standarden og tilpasse boligene til egnede boliger for folk flest, og i særdeleshet for de som har funksjonshindringer av ulike typer. Etterspørselen etter bolig er økende både i søndre og nordre del av Torsken kommune, mens antallet boliger som er til salgs er i fåtall. Sikkerhet for videreutlån av Startlån i kommunene er relativt god da Torsken kommune i likhet med andre kommuner, har tapsrisiko for de første 25 % av Startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisiko for de siste 75 % av restlånet.

20 Torsken kommune Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2009/4-3 Saksbehandler: Hans Fritjof Høydahl Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 3/ Kommunestyret i Torsken 9/ Opphør av fleksitidsordning for lederne i kommunen Rådmannens innstilling 1. Fra tas lederne i kapittel 3.41 og ut av gjeldende fleksitidsordning. 2. Kommunens elektroiske fleksitidssystem skal fra samme dag benyttes av nevnte gruppe som et arbeidstidsregistrering system ut i fra retningslinjer beskrevet i saksframlegget. 3. Ved årets begynnelse overføres fleksitidssaldo pr uten strykning. 4. Dager gitt i medhold av HTA 6.3 tilføres feriekvoten i lag med eventuelt overførte Feriedager ikke avviklet i Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Behandlingsinformasjon Enstemmig som innstillinga. Vedtak 1. Fra tas lederne i kapittel 3.41 og ut av gjeldende fleksitidsordning. 2. Kommunens elektroiske fleksitidssystem skal fra samme dag benyttes av nevnte gruppe som et arbeidstidsregistrering system ut i fra retningslinjer beskrevet i saksframlegget. 3. Ved årets begynnelse overføres fleksitidssaldo pr uten strykning. 4. Dager gitt i medhold av HTA 6.3 tilføres feriekvoten i lag med eventuelt overførte Feriedager ikke avviklet i 2010.

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer