Lindorffanalysen 1/32

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindorffanalysen 1/32"

Transkript

1 APRIL 29 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del av analysen skal videreformidles, siteres eller reproduseres uten skriftlig samtykke fra Lindorff. 1/32

2 Leder Lindorff Lindorff legal Første kvartal 29 forverringen fortsetter Lindorff observerte en meget sterk økning i mislig- Vi oppfordrer til økt segmentering av personkunder hold i 28 og særlig i fjerde kvartal. Denne utvik- og overvåkning av eksisterende bedriftskunder. lingen har fortsatt også i første kvartal i 29 der antallet nye krav har økt ytterligere. For næringslivet Arbeidsledigheten avgjør i er denne utviklingen meget alvorlig. Utviklingen i arbeidsledigheten vil være meget avgjørende for hvordan det går i resten av 29, Vi er midt inne i et konjunkturomslag som preges av både i forhold til antall nye inkassosaker og utvikling en sterk økning i antall inkassosaker, en sterk øk- i løsningsgrad. Våre erfaringer fra 23 til 25 tilsier ning i antall konkurser og et fall i frivillige løsninger en sterk økning i nye inkassosaker når arbeidsledig- på inkassosakene. Denne gir deg heten øker. tallene og konkrete råd med på veien. Ekstra kritisk er det at forsinket utbetaling av dagutestående vokser penger fra NAV nå forsterker uønsket mislighold. En svært iøynefallende tendens er at utestående hos våre kunder øker vesentlig mer enn antallet oppdrag For personer i sikker jobb med et fornuftig boliglån og skyldnere. I tillegg er denne økningen størst blant vil 29 bli et godt år, der både lønnsoppgjør og svært risikoutsatte kundegrupper. inflasjon vil spise opp renteutgiftene. Segmentering av personkundene vil derfor være svært viktig for å Dette betyr at en rekke kredittsjefer nå må opp- opprettholde omsetningen og begrense tapene. datere kredittgrenser og kanskje kredittpolicy. En begrensning eller sperring av ytterligere eksponering Heidi Skaaret er ytterst viktig i første fase av et konjunkturomslag. Administrerende direktør, Lindorff 2/32

3 Leder Lindorff Lindorff legal Lindorff Lindorff er s største aktør innen betalingsopp- Lindorff i gang i Spania følging. Våre tjenester omfatter alt fra kundeutvel- Lindorff har satt i gang inkassovirksomhet i Spania gelse til kredittvurdering, fakturering, påminnelser, fra 3. mars 29. Selskapet har overtatt et kundesen- inkasso og porteføljeadministrasjon. Hos Lindorff ter med 38 ansatte fra Aktiv Kapital i Barcelona. får du alt på ett sted. Du oppnår synergier, ser ting i sammenheng, høster merverdier og får en partner Lindorff har en klar internasjonal vekststrategi, basert som ivaretar eksterne krav til endrede offentlige og på den nordiske innfordringsmodellen og den brede konkurransemessige rammevilkår. erfaringen fra håndteringen av inkassosaker for banker og andre finansinstitusjoner. Lindorff har fokus på bransjer som bank og finans, kraft og energi, telekommunikasjon, handel og of- Med dette kundesenteret på plass kan vi umiddel- fentlig sektor. Vi har løsninger som passer for både bart begynne å betjene spanske finansinstitusjoner små og store kunder. Vår ambisjon er å yte tjenester som sliter med ubetalte krav. På grunn av finanskri- til private bedrifter og offentlige virksomheter innen sen har sakstilgangen økt vesentlig, og vi er glade fordringsadministrasjon og andre administrative for å kunne betjene våre bankkunder på en enda finansielle tjenester av høy kvalitet. bedre måte, sier Lucas Pico, landsjef for Lindorff i Spania. Vi anstrenger oss for å bli våre kunders foretrukne samarbeidspartner, med hensyn til å øke deres kon- Kundesenteret i Barcelona vil være den første av kurransekraft, skape nye forretningsmuligheter og Lindorffs to sentre i Spania. Lindorff jobber for tiden styrke deres virksomhet og kreditthåndtering. også med å sette opp et kundesenter i Madrid. 3/32

4 Leder Lindorff Lindorff legal Lindorff utgir hvert kvartal. Lindorffanaly- Mer detaljerte analyser av aktuelle segmenter for din sen viser utviklingen innen mislighold og kredittverdighet bedrift kan utarbeides på forespørsel. hos personer og foretak i. Statistikk fra Lindorffs virksomhet og offentlige myndigheter presenteres samlet Våre analyseområder: med utvikling over tid. Analysen gir en god beskrivelse av nn Endringer i personers og foretaks kredittverdighet den generelle tilstanden i det norske kredittmarkedet. og mislighold nn Endringer i kredittverdighet og mislighold til Nyheter Nytt i april-utgaven av er en fast side med nyheter fra juridisk. Her vil Lindorffs advokater bransjer og næringer nn Endringer i din kundeporteføljes kredittverdighet og mislighold omtale viktige rettslige hendelser, saker og domsavsigelser. Nytt er også en side tildelt den sivile rettspleien Om din bedrift er interessert i hvordan misligholdet og med utviklingen innen forliksklager og utlegg. Les om vår kredittverdigheten endrer seg i deres markedsområde prognose for antall tvangssalg av eiendommer i 29 på eller kundeportefølje, tilbyr Lindorff gode løsninger for samme side. I januar viste vi et øyeblikksbilde av situasjo- dette. Analysene er spesielt aktuelle nå som kunder og nen til de næringsdrivende. Nå følger vi opp med utvik- målgrupper endrer atferd som følge av Finanskrisen. lingen i første kvartal for personene som er innehavere av et enkeltpersonsforetak (ENK) eller er deltakere i et Våre styrker: ansvarlig selskap (ANS). nn Landets mest omfattende analysegrunnlag nn Markedsledende på analyse av både kreditt- I presenterer vi et utvalg av misligholdet og kredittverdigheten til personer og foretak i. 4/32 og misligholdsrisiko nn Nyskapende analyser og tjenester

5 Lindorff Legal PANTELOVENS 3-17 OVERGIVELSE For at en salgspantavtale skal være gyldig, må avtalen inngås senest samtidig med at tingen blir overgitt til kjøperen, jfr. pantelovens 3-17, 1. ledd. Med overgitt tenker man vanligvis på en fysisk overgivelse. Holdningen blant mange jurister har vært at hvis tingen allerede er i kjøperens fysiske besittelse, så kan det ikke inngås salgspantavtale, selv om ikke gjenstanden er rettslig overgitt. Rettslig overgitt er gjenstanden når kjøperen har fått eierrådighet. I Tønsberg tingretts kjennelse av 2. mars 29 (sak TVA) ble en leasingbil solgt til leasingtakeren på kreditt. Som sikkerhet ble det avtalt salgspant. Det var enighet om at bilen var i kjøperens fysiske besittelse på salgstidspunktet. Bilen var imidlertid ikke rettslig overgitt. Tingretten konkluderte med at salgspantavtalen var gyldig. Kjennelsen er ikke rettskraftig. I skrivende stund er det uvisst om motparten vil påanke kjennelsen. PARTSRETTIGHETER FOR FILIAL AV UTENLANDSK BANK Høyesteretts dom av 16. desember 28 slo fast at en norsk avdeling av et utenlandsk foretak ikke har partsevne i en sivil sak. Imidlertid lot dommen det stå åpent om norsk avdeling av en utenlandsk finansieringsinstitusjon har partsevne. Høyesteretts ankeutvalg har i kjennelse avsagt den 23. mars 29 slått fast at Fokus Bank, som er filial av Danske Bank A/S, har partsevne og at dette gjelder generelt for banker og finansieringsforetak. Utvalget fant at det regelverket som gjelder for utenlandske filialers virksomhet i, samlet medfører at de hensyn som ligger bak de generelle krav til søksmålskompetanse, kan ansees tilfredsstilt. For de av Lindorff AS sine kunder som er norske avdelinger av utenlandske finansieringsinstitusjoner, medfører kjennelsen at de kan fortsette med å benytte NUF i partsbetegnelsen i sine forliksklager og i sine begjæringer til namsmyndighetene. Lindorff Legal Lindorff Legal hjelper deg med bistand når problemene oppstår. Vi har mangeårig erfaring med omtvistede pengekrav, og vi har bred prosedyreerfaring. Som kunde i Lindorff har du muligheten til å få en fast juridisk rådgiver. Vi lærer deg som arbeider med innfordring å håndtere problemsakene gjennom en rekke interessante kurs. 5/32

6 Kredittilsynet Salærhøring Segmentering 6/32

7 Kredittilsynet Salærhøring Segmentering Kredittilsynet Kredittilsynet rapporterte 1. mars 29 i overkant Ved utgangen av 28 var det i overkant av 3 millio- i 28, en økning på 11 % fra 27, da foretakene av 4,4 millioner nye inkassosaker i i 28. ner inkassosaker under utførelse. Dette er en økning innkasserte NOK 14,9 mrd. 3 inkassoforetak gikk Dette er en økning på 13,5 % fra 27. Basert på på 36. saker eller 13,3 % sammenlignet med med underskudd i 28 mot 25 foretak i 27. utviklingen i Lindorff sine inkassotall i første kvartal 27. Inkassoforetakene innkasserte NOK 16,5 mrd er det nok nærliggende å tro at antall inkassosaker totalt for vil passere 5 millioner saker i 29. INKASSO-OPPDRAG (Tall i 1 ) Innkomne inkassosaker Avsluttede inkassosaker Beløpet utestående hos norske inkassobyråer passerte NOK 54,3 mrd, en økning på NOK 5,1 mrd fra første halvår 28, og NOK 8,7 mrd fra 27. Fra og frem til i dag har utestående hos norske inkassobyråer økt med NOK 14,3 mrd I løpet av 28 ble i overkant av 4,2 millioner inkassosaker avsluttet. Sammenlignet med 27 er dette en økning på 13, %. Av disse ble 1,2 millioner avsluttet i førinkasso. Kredittilsynet melder at det INKASSO-OPPDRAG UNDER UTFØRELSE (Tall i 1 ) tidligere ikke er blitt innrapportert avsluttede saker i en slik størrelsesorden som for 28. Fordringsmasse (tall i MNOK) Periode/år Fordringsmasse til inndriving Innkasserte midler , ,1 4 2, , , , ,7 8 14, ,4 9 46, , , , ,3 Kilde: Kredittilsynet 7/32

8 Salærhøring Justisdepartementet har foreslått endringer i inkassoforskriften. Endringene innebærer dramatiske kutt i kreditors mulighet til å få dekket utgiftene ved å engasjere inkassator ved inndrivelse av krav. Forslaget innebærer en reduksjon på 4 % av salærene som kan belastes skyldner i den førrettslige innfordringen. Det er ikke foreslått endringer i rettsgebyrene til staten i den rettslige fasen. Analyser Lindorff har gjort i samarbeid med bransjen, viser at forslaget vil påvirke betalingsstrømmen til norsk næringsliv negativt. Analysene viser også at endringen ikke vil imøtekomme hensikten med forslaget; å hjelpe de fattige. Bransjens konklusjoner støttes av analyser fra det internasjonale rådgivningsselskapet Econ Pöyry som arbeider i skjæringspunktet mellom marked, teknologi og politikk. Les høringsuttalelsene på: regjeringen.no > Justis- og politidepartementet > Dokumenter > Høringer > Høringsuttalelser I tilsvaret til forslaget har Lindorff og bransjen pekt på følgende uheldige virkninger: n Forslaget vil påvirke betalingsstrømmen til næringslivet negativt siden insitamentene til å gjøre opp reduseres/skytes ut i tid. n har i dag den høyeste utenrettslige løsningsgraden i Europa. Forslaget vil innebære at en større andel av de tyngste sakene behandles rettslig. Rettsapparatet er allerede overbelastet og vil ikke kunne håndtere en økning. n De fattige som forslaget var ment å hjelpe vil bli skadelidene. Det vil bli benyttet færre ressurser til å løse vanskelige saker. Ved en større andel rettslige saker vil økningen av statens gebyrinntekter raskt utligne reduksjonen i den utenrettslige fasen. Det vil være skyldnere med betalingsevne som vil nyte godt av endringen av en reduksjon i tidlig fase. Lindorff har sammen med bransjen gitt et alternativt løsningsforslag som i langt større grad vil imøtekomme gruppen de fattige som forslaget var ment å hjelpe. Kort oppsummert innebærer forslaget at reduksjonen i den tidlige fasen begrenses, mens salær og gebyrer for de som ikke evner å gjøre opp i en tidlig fase reduseres. Det alternative forslaget vil også bidra til å opprettholde en lav kapitalbinding og god løsningsgrad. Det er avgitt flere høringstilsvar til forslaget, hvorav flere støtter bransjens syn. Kredittilsynet har i sitt tilsvar pekt på behovet for at inkassobransjen har en tilfredsstillende økonomisk situasjon for å opprettholde en god kvalitet. Vi mener å ha gitt et godt og velbegrunnet tilsvar. Det gjenstår å se i hvilken grad Departementet og politikerne tar hensyn til de innspill som er kommet og når en eventuell endring vil gis virkning fra. 8/32

9 Kredittilsynet Salærhøring Segmentering Segmentering Lindorff oppfordrer til økt bruk av differensiering og Vi venter at den negative utviklingen fortsetter, og segmentering av kunder. Vi opplever at misligholdet at nivået etter hvert blir svært høyt. Det er allikevel treffer ulike grupper til ulike tider. Det finnes trygge noen fellestrekk ved konkursene som gjør at bildet havner og fokus på å finne dem vil skille de beste ikke ser fullt så dystert ut. Ser vi på etableringsår og fra de gode. Høy risiko tilsvarer store svingninger i delbransje, er det klare nyanser. Enkelte selskaper er kundens utvikling. er og foretak med en stabil svært utsatt, samtidig som mange andre står godt historikk og en stabil posisjon vil fortsatt ta gode rustet. kredittvalg. Et av de mest tydelige trekkene Lindorff ser ved Segmentering av personer på bakgrunn av atferds- selskaper som nå går konkurs, er at en overveiende mønster, arbeidsforhold, etterspørsel og beta- stor andel av selskapene ble etablert i en periode lingshistorikk kan tidlig avdekke latent risiko i ulike med svært høy etterspørsel. Når den generelle et- kundegrupper. terspørselen faller, oppstår mange konkurser blant nyetablerte selskaper med liten ordrereserve. Avskal- Det er i første kvartal 29 registrert,62 % kon- lingen vil avta etter hvert som nivået av tilbydere av kurser i n orske aksjeselskap, en økning fra,45 % tjenester faller og etterspørselen normaliseres. i fjerde kvartal 28. Konkursandelen i seg selv er ikke høyere enn på begynnelsen av 2-tallet, men økningen de siste månedene er dramatisk. Lindorff kan på forespørsel utarbeide kundetilpassede analyser for å kartlegge og overvåke risikoen til nye, eksisterende og avgåtte kunder. 9/32

10 i mislighold Sivilrettslig Makrotall 1/32

11 i mislighold Sivilrettslig Makrotall i mislighold misligholder mer enn noensinne. Ifølge Private inkassatorer Offentlige inkassatorer Kredit tilsynet har tallet på saker som inkassoselska- Tall fra Kredittilsynet viser at antallet nye inkasso- Statens innkrevingssentral (SI) er en av landets viktig- pene totalt registrerte til behandling i løpet av 28, saker i 28 økte med 13,5 % til per 31. ste innfordringsvirksomheter. I 28 mottok SI økt betydelig sammenliknet med året 27. Den desember 28. Inkassosakene representerte mislig- krav til en total misligholdt forpliktelse på NOK samlede gjelden til inndriving hos inkassoselskapene holdte forpliktelser til en verdi av NOK 54,3 mrd. Det 9,5 mrd. Dette inkluderer erstatning ved dom. Det er har også økt markant i forhold til tidligere. Lindorff er en økning på NOK 8,7 mrd i løpet av 12 måneder. i denne forbindelse nødvendig å nevne at NOKAS- forklarer den langsiktige økningen i antallet inkasso- Tilsvarende tall for 27 viste, sammenliknet med saken har påvirket beløpets størrelse. oppdrag med: 26, en økning på 2,9 % til inkassosaker. For mer informasjon se Statens innkrevingssentral sin årsmelding for 28 på sismo.no. Flere betaler regningene sine senere nn Det er i større grad betalingsviljen fremfor betalingsevnen som er avgjørende for hvorvidt en regning blir betalt i tide. INKASSO-OPPDRAG (Tall i 1 ) Prognose fra Lindorff KRAV STATENS INNKREVINGSSENTRAL (Tall i 1 ) det. Mange firmaer sender selv kun ut fakturaene. 5 1 Dette er en positiv trend, næringslivet sparer nn Stadig vanligere å outsource innfordringsarbei- penger, innbetalingen skjer raskere og skyldner unngår de tradisjonelle inkassosalærene. nn Strammere kredittpolitikk generelt i næringslivet. Færre purringer før inkasso gir raskere løsning for partene. N/A Kilde: Kredittilsynet 11/ Kilde: Statens Innkrevningssentral

12 i mislighold Sivilrettslig Makrotall Sivilrettslig Tall fra Lindorff viser en bekymringsfull økning i Flere saker løses uten å måtte gå veien om forliks- Antallet forliksklager som Lindorff sendte i 1. kvartal mislighold som ender med tvangssalg av eiendom. rådet som følge av høykonjunkturen. Innføringen av viste størst økning blant skyldnere med nettoinntekt I første kvartal 29 var økningen på over 2 %. Ba- direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav fra mellom NOK 4 og 7. Lindorff venter sert på utviklingen til misligholdte boliglån venter vi 1. januar 26 medførte bruk av skriftstykke som at antallet utleggsbegjæringer vil øke med 15 2 % en økning på over 25 % for hele 29 sammenlignet grunnlag for utleggsbegjæring. Lønnstrekk opp- i 29 som en følge av økende antall oppdrag og med 28. Det er godt over 13 eiendommer. nås nå langt tidligere enn før. Det er synlig ved at arbeidsledighet. Antallet forliksklager i har nesten blitt halvert antallet begjæringer i samme periode har økt med 23 til 28 som følge av to årsaker. 3. UTLEGG OG FORLIKSKLAGER (Tall i 1 ) Utlegg FORLIKSKLAGER FRA LINDORFF Q1 29 TVANGSSALG OG FRAVIKELSE Forliksklage Tvangssalg løsøre Tvangssalg eiendom 4 % Fravikelser 3 % 2 % % 9 % Kilde: Norske Inkassobyråers Forening Kilde: Norske Inkassobyråers Forening nu Uk ll jen in t/ n tekt og o 5-5 ver og ov er To ta l -1 % 6 12/32 5 % Kilde: Lindorff

13 i mislighold Sivilrettslig Makrotall ARBEIDSLEDIGHET Makrotall Registrerte helt ledige Det er nå registrert helt ledige personer hos og motvirke at inflasjonen blir for lav. Lindorff Østfold NAV. Det er flere helt arbeidsledige i løpet ser positivt på rentenedsettelsen. Dette demper den Akershus av ett kvartal og en oppgang på 69 % fra mars 28. kraftige økningen i misligholdet og styrker likvidite- Oslo Arbeidsledigheten er nå 2,8 %, og ventes å stige ten til mange husholdninger og bedrifter. videre. For Lindorff innebærer den økende arbeidsledigheten en reell utfordring. Vi er svært opptatte av at utbetaling av dagpenger hos NAV går raskt. NAV har som målsetning å behandle 8 prosent av UTVIKLING STYRINGSRENTE søknadene om dagpenger innen tre uker. Lindorff Denne måned I % av arbeidsstyrken Endring i % fra samme måned i fjor ,4 % 76 % ,1 % 79 % ,4 % 63 % Hedmark ,9 % 65 % Oppland ,7 % 19 % Buskerud ,6 % 69 % Vestfold ,4 % 93 % Telemark ,4 % 73 % Aust-Agder , % 85 % Vest-Agder ,8 % 88 % er bekymret for at lang saksbehandlingstid hos NAV 7% Rogaland ,9 % 86 % skaper unødvendig mislighold. Dagpenger utgjør 6% Hordaland ,5 % 64 % Sogn og Fjordane 1 2 2,2 % 86 % Møre og Romsdal ,3 % 78 % Sør-Trøndelag 5 5 3,3 % 57 % i gjennomsnitt 62,4 % av tidligere inntekt før skatt 5% og medfører en vesentlig inntektsreduksjon for de 4% permitterte. 3% Nord-Trøndelag ,5 % 6 % 2% Nordland , % 37 % Troms , % 67 % Styringsrenten er nå 2, % etter rentenedsettelsen 25. mars 29. Begrunnelsen til s Bank er at utsiktene for verdensøkonomien har forverret seg. 1% Finnmark % De har derfor satt ned renten for å øke aktiviteten i , % 29 % ,8 % 69 % Kilde: NAV Kilde: s Bank 13/32 Totalt

14 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi 14/32

15 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi en til personer i er uendret Søylediagrammet viser hvordan antallet personer Søylene under viser at økningen av skyldnere med siste tre måneder. Selv om 9 flere personer har med betalingsanmerkning har steget fra til aktive inkassosaker er stor i de to lavere scoreso- pådratt seg en eller flere betalingsanmerkninger i personer i løpet av første kvartal 29. Det nene. Det innebærer at oppdrag mot personer løpet av de siste tre månedene, er dette et forsvin- er en bekreftelse på den negative trenden og utgjør med mislighold fra før, eller høy risiko for det, blir nende lite antall målt opp mot den lignede poplua- en økning på 5, %. vanskeligere å løse. I den aller beste gruppen er det sjonen på 4 millioner personer. derimot en bedring i forhold til samme periode i fjor. BETALINGSANMERKNINGER (Tall i 1 ) Rating 5 DECISION SCORE* 5% 5% 12,4% 38,3% 2 12,4% 38,3% 17,1% 17,1% 27,3% 27,3% Q4 28 Q1 29 Q1 29 Q4 28 Rating 4 1 % 27 8% 28 6% Rating SKYLDNERE MED AKTIV INKASSOSAK (Endring siste 12 måneder) Rating 2 4% 2% Rating 1 % -2 % -4 % 5-6 % -8 % Kilde: Lindorff Decision er m/anmerkning Snittbeløp per person m/anmerkning -1 % Sone 1 Sone 2 Kilde: Lindorff Decision * Decision Score er en modell som beregner sannsynligheten for at en person ikke betaler regningene sine innen 9 dager etter oversendelse til inkasso. 15/32 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Total Kilde: Lindorff

16 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi I alle fylker i pådrar flere personer seg en be- BETALINGSANMERKNINGER registreres i Finnmark, Aust-Agder, Nord-Trøndelag Fylke Andel av befolkningen Q1 29 og Troms. Det er fortsatt personer i Sogn og Fjordane Østfold 5,9 %,7 % kr ,9 % som i størst grad overholder sine betalingsforpliktelser. Akershus 4,4 %,5 % kr ,2 % Lindorff venter at den negative utviklingen vil fortsette i Oslo 5,1 %,6 % kr ,9 % Hedmark 5,7 %,7 % kr ,2 % Oppland 5,2 %,7 % kr ,5 % Buskerud 5,3 %,6 % kr ,2 % talingsanmerkning. Størst økning siste 12 måneder andre kvartal 28 som en følge av en økning i antallet inkassosaker. Endring andel siste 12 mnd Snittbeløp pr person med anmerkning Endring snittbeløp siste 3 mnd Vestfold 5,6 %,7 % kr ,3 % Snittbeløpet per person med betalingsanmerkning viser Telemark 5,4 %,7 % kr 74 33,3 % en fremdeles uendret utvikling og er ca NOK 11,-. Aust-Agder 4,7 %,8 % kr ,9 % De betydelige endringene i Akershus og Hedmark Vest-Agder 4, %,7 % kr ,4 % følger av et stort regresskrav etter bombeeksplosjonen i Rogaland 3,6 %,5 % kr , % Drammen i juni Lindorff er usikre i sine syn på den Hordaland 4,2 %,7 % kr ,3 % Sogn og Fjordane 3, %,3 % kr ,5 % Møre og Romsdal 4, %,6 % kr ,9 % Sør-Trøndelag 4,5 %,6 % kr , % Nord-Trøndelag 5, %,8 % kr , % Nordland 5,8 %,7 % kr ,2 % Troms 5,8 %,8 % kr ,1 % videre fylkesvise utviklingen til snittbeløpet, men mener Vestfold og Møre og Romsdal er to utsatte fylker. Lindorff Decision Kunder av Lindorff Decision har til enhver tid tilgang til kredittinformasjon om sine kunder. Se produktet kredittinformasjon på Finnmark 7,2 % 1, % kr ,1 % Totalt 4,7 %,6 % kr ,1 % Kilde: Lindorff Decision 16/32

17 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi Gjeldsordning GJELDSORDNINGER Q1 29 Q Over 3 personer har benyttet seg av gjeldsord- De viktigste endringene i høringsforslaget: 3 ning siden loven trådte i kraft 1. januar Etter nn En gjeldsordningsperiode skal etter dagens re- 25 vesentlige endringer i loven i 1. juli 23 er det de gler være på fem år. Det foreslås en mer fleksibel 2 siste årene åpnet nye gjeldsforhandlin- ordning for de mest ressurssvake. 15 ger hvert år. Det er i dag en større grad av søkere nn Det foreslås at egenforsøk bare skal kreves i en- med sykdom, sosiale problemer og rus, samt søkere klere saker hvor det er sannsynlig at problemene som ikke er yrkesaktive. Det er færre saker med divi- kan løses på denne måten. dende grunnet økt livsoppholdssats og flere søkere er uten jobb nn For nordmenn bosatt i utlandet foreslås det at Antall skyldnere søknad i enkle saker skal kunne sendes fra utlan- Kilde: Lindorff det til norsk namsmyndighet. Lovendring nn er som har gjeld i forbindelse med straff- Regjeringen ønsker økt fleksibilitet i gjeldsordnings- bare handlinger kan måtte vente i tre år før loven. Barne- og likestillingsdepartementet sendte gjeldsforhandling åpnes. Denne regelen foreslås ut forslagene til lovendringer ut på høring 18. juli oppmyket ved at det skal kunne gjøres unntak for 28 med høringsfrist 1. november 28. Ot.prp. straffedømte i en klar rehabiliteringssituasjon. vil bli utarbeidet i løpet av 29. Bakgrunnen for nn Forenklinger i behandlingen av skatte- og avgifts- endring av loven er i at departementet mener at hus- krav. Antall saker GJELDSFORHANDLINGER Åpnet Frivillige 25 Tvungne holdningene i dag har gjeldsproblemer av helt andre årsaker og rammer andre samfunnsgrupper enn da Les høringsbrevet på loven var ny. regjeringen.no > Barne- og likestillingsdepartementet > Dokumenter > Høringer > Høringsbrev 5 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Kilde: Brønnøysundsregistrene 17/32

18 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi Inkassosaker Misligholdet øker videre blant personer i. Antallet nye saker øker med 38 % sammenliknet Antallet nye skyldnere øker med 9 %, og antallet nye Trenden i første kvartal 29 avtar ikke og Lindorff med første kvartal 28 og 13 % siste kvartal. Net- forliksklager øker med 24 %. Mest alvorlig er utvik- registrerer en klar økning i antallet inkassosaker. toinntekt er en variabel som har stor betydning for lingen blant de aller yngste skyldnerne. Det vil kunne Konsekvensene av et økende antall krav og tyngre misligholdet, og det er personer med lav inntekt medføre vanskeligheter for disse personene ved inndrivelse vil for næringslivet innebære større tap i som nå øker sterkest. er med høyere netto- behov for nye lån ved etablering. Samtidig ser vi at form av avsetninger og nedskrivninger. inntekt øker i siste periode mest i beløp til inkasso, de godt voksne også øker i de to kolonnene. samt utestående ved utgangen av perioden. ENDRING SISTE 3 MÅNEDER ENDRING SISTE 3 MÅNEDER HISTORISK UTVIKLING Nye skyldnere Nye forliksklager Nye saker Ny hovedstol , % 1,9 % % 9% ,5 % 28,8 % % 18 % 2 3 9,3 % 18,2 % % 2 % 3% 2 % 3 4 7,3 % 23,7 % ,7 % 34,2 % % 26 % 5 7 -,6 % -2,7 % % 26 % 7 1,1 % 24, % % 34 % 1 og over 4,5 % 98,7 % % 31 % Ukjent/null inntekt 2,7 % 57,1 % % 62 % Total 13, % -1,7 % % 58 % Kilde: Lindorff % 2 % og over Total Kilde: Lindorff 25 % 51 % 9% 24 % Kilde: Lindorff 18/32

19 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi Geografi Her viser vi utviklingen til betalingsvilje og betalingsevne for personer i første kvartal 29. Lindorff har internt arbeidet lenge med fokus på skyldneres beta- UTVIKLING BETALINGSEVNE SISTE 3 MÅNEDER UTVIKLING BETALINGSVILJE SISTE 3 MÅNEDER lingsvilje og betalingsevne. Ikke alle som har evne har vilje, og heller ikke alle som har vilje har evne. Betalingsviljen som på sitt vis beskriver hvor likvide personer er i forhold til sine betalingsforpliktelser, viser en negativ utvikling i store deler av landet. Sogn og Fjordane bedrer seg litt. Betalingsevne som på sitt vis beskriver hvor solide personer er i forhold til sine betalingsforpliktelser, viser en uforandret utvikling i størstedelen av landet. Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland viser en litt negativ utvikling. Sør-Trøndelag, Troms, Hordaland og Telemark viser Meget negativ Meget negativ Negativ Negativ Litt negativ Litt negativ Uforandret Uforandret Outsourcing Litt positiv Litt positiv Kunder av Lindorff kan konsentrere seg om sin Positiv Positiv kjernevirksomhet. Se hele vår verdikjede av produkter Meget positiv Meget positiv en litt positiv utvikling. og tjenester på Kilde: Lindorff 19/32 Kilde: Lindorff

20 konkurser/tvangsavviklinger inkassosaker 2/32 Detaljhandel Eiendom

21 konkurser/tvangsavviklinger inkassosaker Detaljhandel Eiendom Antallet aksjeselskap i rød sone der kreditt uten sik- en til de norske aksjeselskapene kerhet frarådes, er nå Forverringen tiltar nå som har levert 28-regnskapene er bedre enn kraftig. Oppdater derfor dine kunders kredittverdig- tilsvarende i fjor. En utfordring ved å vurdere selska- het jevnlig. Året 28 viste en markant endring fra per er at 28-regnskapet kan se kurant ut selv om grønn sone 3 i begge retninger. Nå ser vi derimot at andre halvår ble dårlig. Ha derfor fokus på andre det er selskaper med lavere rating som i størst grad forhold som påvirker kredittverdigheten. Se etter nedgraderes. nye betalingsanmerkninger, endringer i ledelse eller DECISION SCORE* 8,4% 8,1% 24,9% 25,4% 19,7% 19,6% 16,4% 3,4% 29,9% 16,2% revisor og hvorfor ikke google selskapet. Q4 28 Q1 29 Kilde: Lindorff Decision MIGRERING KREDITTVERDIGHET Decision Score Endring Endring fra år over år forrige kvartal Q1 28 Q4 28 Q1 29 Rød sone ,6 % 5, % Gul sone ,1 % 1,8 % Grønn sone ,4 %,3 % Grønn sone ,9 % -,1 % Grønn sone ,7 % -,4 % ,86 % -,11 % Kredittverdige PAYMENT INDEX** 18,2% 19,2% 7,8% 74% 9,9% 7,8% Kilde: Lindorff Decision Q4 28 * Decision Score predikerer sannsynligheten for uerholderlighet innen 12 måneder (konkurs, tvangsavvikling, akkord og/eller insolvens). ** Payment Index er en modell som beregner sannsynligheten for at et foretak ikke betaler regningene sine innen 9 dager etter oversendelse til inkasso. 21/32 Q1 29 Kilde: Lindorff Decision

22 konkurser/tvangsavviklinger inkassosaker Detaljhandel Eiendom Flere aksjeselskap pådrar seg betalingsanmerk- Mønsteret i forhold til hvilke bransjer som pådrar seg ninger. Antallet AS med betalingsanmerkning i nye anmerkninger er uforandret. Andelen aksjesel- perioden stiger med 938. Totalt er det nå skap innen hotell- og restaurantbransjen er over aksjeselskap registrert med en eller flere betalings- 2 %. Bygge- og anleggsvirksomhet og handel er anmerkninger. Lindorff venter en videre økning på registrert med en andel i overkant av 12 %. 3 nomsnittlig anmerket beløp viser en uforandret utvikling. Normaliseringen i første kvartal uteble, og BETALINGSANMERKNINGER det høye nivået ble opprettholdt. I PERIODEN perioden øker med 938 fra til Antallet anmerkninger i perioden nærmer seg nå 2. Anmerket beløp i perioden øker kraftig fra NOK 5 4 bakgrunn av økningen i antallet inkassosaker. Gjen- Antall aksjeselskap med betalingsanmerkning i BETALINGSANMERKNINGER SNITTBELØP (Tall i 1 ) 2 Q4 28 Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger ,6 % 4, % Prosent av AS med betalingsanmerkning Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning Q Kilde: Lindorff Decision 594 millioner i forrige kvartal til NOK 75 millioner. Kredittsjekk av kunder i første kvartal 29. Lindorff må flere år tilbake i tid Det er nå viktigere enn på lenge å kredittsjekke for å finne tilsvarende tall. Gjennomsnittlig anmerket TOTALT beløp viser en uforandret utvikling per anmerkning. Aksjeselskap registrert med en anmerkning har i snitt anmerket NOK 81 16,-. kunder, partnere og leverandører. Lindorff Decision Q4 28 Q1 29 Antall AS med betalingsanmerkning imøtekommer ulike leveransebehov. Til kunder med Antall betalingsanmerkninger en egendefinert kredittpolitikk har Lindorff Decision Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning tilbyr kredittsjekk av personer og foretak på web og Kilde: Lindorff Decision 22/32 29 fleksible løsninger, og historikk lagres etter behov for analyser og rapporter.

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer

Det håndgripelige gjort uforståelig

Det håndgripelige gjort uforståelig Oslo Juli 2011 Forbrukerpolitisk Avdeling Faggruppe Finans Det håndgripelige gjort uforståelig En prosjektrapport fra Forbrukerrådet om gjeldsproblematikk i Norge og kommunikasjonen mellom inkassobyråene

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo 08 Tlf. 22 00 91 00 Styrets beretning 2008 marked@kredinor.no Regnskapsåret 2008 www.kredinor.no Om virksomheten Design: GRID design www.grid.no Trykk: Lobo Media AS rune

Detaljer

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 Kredittskolen: Kredittkjøp og kredittsalg Foto: Morten Qvale Landets mest presise målgruppesøk gjør du lett, rett på nett. Det viktigste med et salg er å vite hvem du skal

Detaljer

Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN

Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN Kort vei til lykke eller ruin? Kredittvekst, betalingsvilje og betalingsevne LARS GULBRANDSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2005 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Fra én krise til en annen

Fra én krise til en annen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2009 CONNECTED Fra én krise til en annen Hva skjer? Er finanskrisen over? Vi spurte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities AS. side 4

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen

Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen Prosjektnotat nr. 12-2011 Randi Lavik & Per Arne Tufte Betalingsproblemer i etterkant av finanskrisen SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 12 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Ny start med fullført gjeldsordning

Ny start med fullført gjeldsordning Oppdragsrapport nr. 11-2010 Christian Poppe Ny start med fullført gjeldsordning SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 11 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2014 Leder har ordet 2014 ble resultatmessig nok ett godt år for medlemsselskapene. Fra et norsk ståsted må vi seks år tilbake i tid for å finne en mer dramatisk avslutning av det gamle året

Detaljer

Kredittfellen. Renate Snemyr Antonisen. Veileder. Ellen Katrine Nyhus

Kredittfellen. Renate Snemyr Antonisen. Veileder. Ellen Katrine Nyhus Kredittfellen Hvilke årsaker ligger bak unge voksnes opptak av usikret kreditt som fører til økonomiske vanskeligheter. Renate Snemyr Antonisen Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21 FNO 41

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 21 FNO 41 FINANSNÆRINGEN 2012 INNHOLD Innhold Velkommen til Finansnæringen 2011 4 Statusoversikt 5 Europa påvirker norsk økonomi 6 Står støtt 8 Svekkede resultater i livsforsikringsselskapene 12 Overskudd tross

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse

Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse Prosjektnotat nr. 6-2009 Per Arne Tufte Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 Betalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse SIFO 2009 Prosjektnotat nr. 6-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002. GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet

ÅRSRAPPORT 2002. GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet ÅRSRAPPORT 2002 GIEK fremmer norsk eksport og investeringer i utlandet Innhold 2 Hovedtrekk 2002 3 Nøkkeltall 4 Økende behov for risikoavdekning intervju med Adm. dir. Erling Naper 6 Høye krav til kompetanse

Detaljer