Lindorffanalysen 1/32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lindorffanalysen 1/32"

Transkript

1 APRIL 29 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del av analysen skal videreformidles, siteres eller reproduseres uten skriftlig samtykke fra Lindorff. 1/32

2 Leder Lindorff Lindorff legal Første kvartal 29 forverringen fortsetter Lindorff observerte en meget sterk økning i mislig- Vi oppfordrer til økt segmentering av personkunder hold i 28 og særlig i fjerde kvartal. Denne utvik- og overvåkning av eksisterende bedriftskunder. lingen har fortsatt også i første kvartal i 29 der antallet nye krav har økt ytterligere. For næringslivet Arbeidsledigheten avgjør i er denne utviklingen meget alvorlig. Utviklingen i arbeidsledigheten vil være meget avgjørende for hvordan det går i resten av 29, Vi er midt inne i et konjunkturomslag som preges av både i forhold til antall nye inkassosaker og utvikling en sterk økning i antall inkassosaker, en sterk øk- i løsningsgrad. Våre erfaringer fra 23 til 25 tilsier ning i antall konkurser og et fall i frivillige løsninger en sterk økning i nye inkassosaker når arbeidsledig- på inkassosakene. Denne gir deg heten øker. tallene og konkrete råd med på veien. Ekstra kritisk er det at forsinket utbetaling av dagutestående vokser penger fra NAV nå forsterker uønsket mislighold. En svært iøynefallende tendens er at utestående hos våre kunder øker vesentlig mer enn antallet oppdrag For personer i sikker jobb med et fornuftig boliglån og skyldnere. I tillegg er denne økningen størst blant vil 29 bli et godt år, der både lønnsoppgjør og svært risikoutsatte kundegrupper. inflasjon vil spise opp renteutgiftene. Segmentering av personkundene vil derfor være svært viktig for å Dette betyr at en rekke kredittsjefer nå må opp- opprettholde omsetningen og begrense tapene. datere kredittgrenser og kanskje kredittpolicy. En begrensning eller sperring av ytterligere eksponering Heidi Skaaret er ytterst viktig i første fase av et konjunkturomslag. Administrerende direktør, Lindorff 2/32

3 Leder Lindorff Lindorff legal Lindorff Lindorff er s største aktør innen betalingsopp- Lindorff i gang i Spania følging. Våre tjenester omfatter alt fra kundeutvel- Lindorff har satt i gang inkassovirksomhet i Spania gelse til kredittvurdering, fakturering, påminnelser, fra 3. mars 29. Selskapet har overtatt et kundesen- inkasso og porteføljeadministrasjon. Hos Lindorff ter med 38 ansatte fra Aktiv Kapital i Barcelona. får du alt på ett sted. Du oppnår synergier, ser ting i sammenheng, høster merverdier og får en partner Lindorff har en klar internasjonal vekststrategi, basert som ivaretar eksterne krav til endrede offentlige og på den nordiske innfordringsmodellen og den brede konkurransemessige rammevilkår. erfaringen fra håndteringen av inkassosaker for banker og andre finansinstitusjoner. Lindorff har fokus på bransjer som bank og finans, kraft og energi, telekommunikasjon, handel og of- Med dette kundesenteret på plass kan vi umiddel- fentlig sektor. Vi har løsninger som passer for både bart begynne å betjene spanske finansinstitusjoner små og store kunder. Vår ambisjon er å yte tjenester som sliter med ubetalte krav. På grunn av finanskri- til private bedrifter og offentlige virksomheter innen sen har sakstilgangen økt vesentlig, og vi er glade fordringsadministrasjon og andre administrative for å kunne betjene våre bankkunder på en enda finansielle tjenester av høy kvalitet. bedre måte, sier Lucas Pico, landsjef for Lindorff i Spania. Vi anstrenger oss for å bli våre kunders foretrukne samarbeidspartner, med hensyn til å øke deres kon- Kundesenteret i Barcelona vil være den første av kurransekraft, skape nye forretningsmuligheter og Lindorffs to sentre i Spania. Lindorff jobber for tiden styrke deres virksomhet og kreditthåndtering. også med å sette opp et kundesenter i Madrid. 3/32

4 Leder Lindorff Lindorff legal Lindorff utgir hvert kvartal. Lindorffanaly- Mer detaljerte analyser av aktuelle segmenter for din sen viser utviklingen innen mislighold og kredittverdighet bedrift kan utarbeides på forespørsel. hos personer og foretak i. Statistikk fra Lindorffs virksomhet og offentlige myndigheter presenteres samlet Våre analyseområder: med utvikling over tid. Analysen gir en god beskrivelse av nn Endringer i personers og foretaks kredittverdighet den generelle tilstanden i det norske kredittmarkedet. og mislighold nn Endringer i kredittverdighet og mislighold til Nyheter Nytt i april-utgaven av er en fast side med nyheter fra juridisk. Her vil Lindorffs advokater bransjer og næringer nn Endringer i din kundeporteføljes kredittverdighet og mislighold omtale viktige rettslige hendelser, saker og domsavsigelser. Nytt er også en side tildelt den sivile rettspleien Om din bedrift er interessert i hvordan misligholdet og med utviklingen innen forliksklager og utlegg. Les om vår kredittverdigheten endrer seg i deres markedsområde prognose for antall tvangssalg av eiendommer i 29 på eller kundeportefølje, tilbyr Lindorff gode løsninger for samme side. I januar viste vi et øyeblikksbilde av situasjo- dette. Analysene er spesielt aktuelle nå som kunder og nen til de næringsdrivende. Nå følger vi opp med utvik- målgrupper endrer atferd som følge av Finanskrisen. lingen i første kvartal for personene som er innehavere av et enkeltpersonsforetak (ENK) eller er deltakere i et Våre styrker: ansvarlig selskap (ANS). nn Landets mest omfattende analysegrunnlag nn Markedsledende på analyse av både kreditt- I presenterer vi et utvalg av misligholdet og kredittverdigheten til personer og foretak i. 4/32 og misligholdsrisiko nn Nyskapende analyser og tjenester

5 Lindorff Legal PANTELOVENS 3-17 OVERGIVELSE For at en salgspantavtale skal være gyldig, må avtalen inngås senest samtidig med at tingen blir overgitt til kjøperen, jfr. pantelovens 3-17, 1. ledd. Med overgitt tenker man vanligvis på en fysisk overgivelse. Holdningen blant mange jurister har vært at hvis tingen allerede er i kjøperens fysiske besittelse, så kan det ikke inngås salgspantavtale, selv om ikke gjenstanden er rettslig overgitt. Rettslig overgitt er gjenstanden når kjøperen har fått eierrådighet. I Tønsberg tingretts kjennelse av 2. mars 29 (sak TVA) ble en leasingbil solgt til leasingtakeren på kreditt. Som sikkerhet ble det avtalt salgspant. Det var enighet om at bilen var i kjøperens fysiske besittelse på salgstidspunktet. Bilen var imidlertid ikke rettslig overgitt. Tingretten konkluderte med at salgspantavtalen var gyldig. Kjennelsen er ikke rettskraftig. I skrivende stund er det uvisst om motparten vil påanke kjennelsen. PARTSRETTIGHETER FOR FILIAL AV UTENLANDSK BANK Høyesteretts dom av 16. desember 28 slo fast at en norsk avdeling av et utenlandsk foretak ikke har partsevne i en sivil sak. Imidlertid lot dommen det stå åpent om norsk avdeling av en utenlandsk finansieringsinstitusjon har partsevne. Høyesteretts ankeutvalg har i kjennelse avsagt den 23. mars 29 slått fast at Fokus Bank, som er filial av Danske Bank A/S, har partsevne og at dette gjelder generelt for banker og finansieringsforetak. Utvalget fant at det regelverket som gjelder for utenlandske filialers virksomhet i, samlet medfører at de hensyn som ligger bak de generelle krav til søksmålskompetanse, kan ansees tilfredsstilt. For de av Lindorff AS sine kunder som er norske avdelinger av utenlandske finansieringsinstitusjoner, medfører kjennelsen at de kan fortsette med å benytte NUF i partsbetegnelsen i sine forliksklager og i sine begjæringer til namsmyndighetene. Lindorff Legal Lindorff Legal hjelper deg med bistand når problemene oppstår. Vi har mangeårig erfaring med omtvistede pengekrav, og vi har bred prosedyreerfaring. Som kunde i Lindorff har du muligheten til å få en fast juridisk rådgiver. Vi lærer deg som arbeider med innfordring å håndtere problemsakene gjennom en rekke interessante kurs. 5/32

6 Kredittilsynet Salærhøring Segmentering 6/32

7 Kredittilsynet Salærhøring Segmentering Kredittilsynet Kredittilsynet rapporterte 1. mars 29 i overkant Ved utgangen av 28 var det i overkant av 3 millio- i 28, en økning på 11 % fra 27, da foretakene av 4,4 millioner nye inkassosaker i i 28. ner inkassosaker under utførelse. Dette er en økning innkasserte NOK 14,9 mrd. 3 inkassoforetak gikk Dette er en økning på 13,5 % fra 27. Basert på på 36. saker eller 13,3 % sammenlignet med med underskudd i 28 mot 25 foretak i 27. utviklingen i Lindorff sine inkassotall i første kvartal 27. Inkassoforetakene innkasserte NOK 16,5 mrd er det nok nærliggende å tro at antall inkassosaker totalt for vil passere 5 millioner saker i 29. INKASSO-OPPDRAG (Tall i 1 ) Innkomne inkassosaker Avsluttede inkassosaker Beløpet utestående hos norske inkassobyråer passerte NOK 54,3 mrd, en økning på NOK 5,1 mrd fra første halvår 28, og NOK 8,7 mrd fra 27. Fra og frem til i dag har utestående hos norske inkassobyråer økt med NOK 14,3 mrd I løpet av 28 ble i overkant av 4,2 millioner inkassosaker avsluttet. Sammenlignet med 27 er dette en økning på 13, %. Av disse ble 1,2 millioner avsluttet i førinkasso. Kredittilsynet melder at det INKASSO-OPPDRAG UNDER UTFØRELSE (Tall i 1 ) tidligere ikke er blitt innrapportert avsluttede saker i en slik størrelsesorden som for 28. Fordringsmasse (tall i MNOK) Periode/år Fordringsmasse til inndriving Innkasserte midler , ,1 4 2, , , , ,7 8 14, ,4 9 46, , , , ,3 Kilde: Kredittilsynet 7/32

8 Salærhøring Justisdepartementet har foreslått endringer i inkassoforskriften. Endringene innebærer dramatiske kutt i kreditors mulighet til å få dekket utgiftene ved å engasjere inkassator ved inndrivelse av krav. Forslaget innebærer en reduksjon på 4 % av salærene som kan belastes skyldner i den førrettslige innfordringen. Det er ikke foreslått endringer i rettsgebyrene til staten i den rettslige fasen. Analyser Lindorff har gjort i samarbeid med bransjen, viser at forslaget vil påvirke betalingsstrømmen til norsk næringsliv negativt. Analysene viser også at endringen ikke vil imøtekomme hensikten med forslaget; å hjelpe de fattige. Bransjens konklusjoner støttes av analyser fra det internasjonale rådgivningsselskapet Econ Pöyry som arbeider i skjæringspunktet mellom marked, teknologi og politikk. Les høringsuttalelsene på: regjeringen.no > Justis- og politidepartementet > Dokumenter > Høringer > Høringsuttalelser I tilsvaret til forslaget har Lindorff og bransjen pekt på følgende uheldige virkninger: n Forslaget vil påvirke betalingsstrømmen til næringslivet negativt siden insitamentene til å gjøre opp reduseres/skytes ut i tid. n har i dag den høyeste utenrettslige løsningsgraden i Europa. Forslaget vil innebære at en større andel av de tyngste sakene behandles rettslig. Rettsapparatet er allerede overbelastet og vil ikke kunne håndtere en økning. n De fattige som forslaget var ment å hjelpe vil bli skadelidene. Det vil bli benyttet færre ressurser til å løse vanskelige saker. Ved en større andel rettslige saker vil økningen av statens gebyrinntekter raskt utligne reduksjonen i den utenrettslige fasen. Det vil være skyldnere med betalingsevne som vil nyte godt av endringen av en reduksjon i tidlig fase. Lindorff har sammen med bransjen gitt et alternativt løsningsforslag som i langt større grad vil imøtekomme gruppen de fattige som forslaget var ment å hjelpe. Kort oppsummert innebærer forslaget at reduksjonen i den tidlige fasen begrenses, mens salær og gebyrer for de som ikke evner å gjøre opp i en tidlig fase reduseres. Det alternative forslaget vil også bidra til å opprettholde en lav kapitalbinding og god løsningsgrad. Det er avgitt flere høringstilsvar til forslaget, hvorav flere støtter bransjens syn. Kredittilsynet har i sitt tilsvar pekt på behovet for at inkassobransjen har en tilfredsstillende økonomisk situasjon for å opprettholde en god kvalitet. Vi mener å ha gitt et godt og velbegrunnet tilsvar. Det gjenstår å se i hvilken grad Departementet og politikerne tar hensyn til de innspill som er kommet og når en eventuell endring vil gis virkning fra. 8/32

9 Kredittilsynet Salærhøring Segmentering Segmentering Lindorff oppfordrer til økt bruk av differensiering og Vi venter at den negative utviklingen fortsetter, og segmentering av kunder. Vi opplever at misligholdet at nivået etter hvert blir svært høyt. Det er allikevel treffer ulike grupper til ulike tider. Det finnes trygge noen fellestrekk ved konkursene som gjør at bildet havner og fokus på å finne dem vil skille de beste ikke ser fullt så dystert ut. Ser vi på etableringsår og fra de gode. Høy risiko tilsvarer store svingninger i delbransje, er det klare nyanser. Enkelte selskaper er kundens utvikling. er og foretak med en stabil svært utsatt, samtidig som mange andre står godt historikk og en stabil posisjon vil fortsatt ta gode rustet. kredittvalg. Et av de mest tydelige trekkene Lindorff ser ved Segmentering av personer på bakgrunn av atferds- selskaper som nå går konkurs, er at en overveiende mønster, arbeidsforhold, etterspørsel og beta- stor andel av selskapene ble etablert i en periode lingshistorikk kan tidlig avdekke latent risiko i ulike med svært høy etterspørsel. Når den generelle et- kundegrupper. terspørselen faller, oppstår mange konkurser blant nyetablerte selskaper med liten ordrereserve. Avskal- Det er i første kvartal 29 registrert,62 % kon- lingen vil avta etter hvert som nivået av tilbydere av kurser i n orske aksjeselskap, en økning fra,45 % tjenester faller og etterspørselen normaliseres. i fjerde kvartal 28. Konkursandelen i seg selv er ikke høyere enn på begynnelsen av 2-tallet, men økningen de siste månedene er dramatisk. Lindorff kan på forespørsel utarbeide kundetilpassede analyser for å kartlegge og overvåke risikoen til nye, eksisterende og avgåtte kunder. 9/32

10 i mislighold Sivilrettslig Makrotall 1/32

11 i mislighold Sivilrettslig Makrotall i mislighold misligholder mer enn noensinne. Ifølge Private inkassatorer Offentlige inkassatorer Kredit tilsynet har tallet på saker som inkassoselska- Tall fra Kredittilsynet viser at antallet nye inkasso- Statens innkrevingssentral (SI) er en av landets viktig- pene totalt registrerte til behandling i løpet av 28, saker i 28 økte med 13,5 % til per 31. ste innfordringsvirksomheter. I 28 mottok SI økt betydelig sammenliknet med året 27. Den desember 28. Inkassosakene representerte mislig- krav til en total misligholdt forpliktelse på NOK samlede gjelden til inndriving hos inkassoselskapene holdte forpliktelser til en verdi av NOK 54,3 mrd. Det 9,5 mrd. Dette inkluderer erstatning ved dom. Det er har også økt markant i forhold til tidligere. Lindorff er en økning på NOK 8,7 mrd i løpet av 12 måneder. i denne forbindelse nødvendig å nevne at NOKAS- forklarer den langsiktige økningen i antallet inkasso- Tilsvarende tall for 27 viste, sammenliknet med saken har påvirket beløpets størrelse. oppdrag med: 26, en økning på 2,9 % til inkassosaker. For mer informasjon se Statens innkrevingssentral sin årsmelding for 28 på sismo.no. Flere betaler regningene sine senere nn Det er i større grad betalingsviljen fremfor betalingsevnen som er avgjørende for hvorvidt en regning blir betalt i tide. INKASSO-OPPDRAG (Tall i 1 ) Prognose fra Lindorff KRAV STATENS INNKREVINGSSENTRAL (Tall i 1 ) det. Mange firmaer sender selv kun ut fakturaene. 5 1 Dette er en positiv trend, næringslivet sparer nn Stadig vanligere å outsource innfordringsarbei- penger, innbetalingen skjer raskere og skyldner unngår de tradisjonelle inkassosalærene. nn Strammere kredittpolitikk generelt i næringslivet. Færre purringer før inkasso gir raskere løsning for partene. N/A Kilde: Kredittilsynet 11/ Kilde: Statens Innkrevningssentral

12 i mislighold Sivilrettslig Makrotall Sivilrettslig Tall fra Lindorff viser en bekymringsfull økning i Flere saker løses uten å måtte gå veien om forliks- Antallet forliksklager som Lindorff sendte i 1. kvartal mislighold som ender med tvangssalg av eiendom. rådet som følge av høykonjunkturen. Innføringen av viste størst økning blant skyldnere med nettoinntekt I første kvartal 29 var økningen på over 2 %. Ba- direkte tvangsinndrivelse av uimotsagte krav fra mellom NOK 4 og 7. Lindorff venter sert på utviklingen til misligholdte boliglån venter vi 1. januar 26 medførte bruk av skriftstykke som at antallet utleggsbegjæringer vil øke med 15 2 % en økning på over 25 % for hele 29 sammenlignet grunnlag for utleggsbegjæring. Lønnstrekk opp- i 29 som en følge av økende antall oppdrag og med 28. Det er godt over 13 eiendommer. nås nå langt tidligere enn før. Det er synlig ved at arbeidsledighet. Antallet forliksklager i har nesten blitt halvert antallet begjæringer i samme periode har økt med 23 til 28 som følge av to årsaker. 3. UTLEGG OG FORLIKSKLAGER (Tall i 1 ) Utlegg FORLIKSKLAGER FRA LINDORFF Q1 29 TVANGSSALG OG FRAVIKELSE Forliksklage Tvangssalg løsøre Tvangssalg eiendom 4 % Fravikelser 3 % 2 % % 9 % Kilde: Norske Inkassobyråers Forening Kilde: Norske Inkassobyråers Forening nu Uk ll jen in t/ n tekt og o 5-5 ver og ov er To ta l -1 % 6 12/32 5 % Kilde: Lindorff

13 i mislighold Sivilrettslig Makrotall ARBEIDSLEDIGHET Makrotall Registrerte helt ledige Det er nå registrert helt ledige personer hos og motvirke at inflasjonen blir for lav. Lindorff Østfold NAV. Det er flere helt arbeidsledige i løpet ser positivt på rentenedsettelsen. Dette demper den Akershus av ett kvartal og en oppgang på 69 % fra mars 28. kraftige økningen i misligholdet og styrker likvidite- Oslo Arbeidsledigheten er nå 2,8 %, og ventes å stige ten til mange husholdninger og bedrifter. videre. For Lindorff innebærer den økende arbeidsledigheten en reell utfordring. Vi er svært opptatte av at utbetaling av dagpenger hos NAV går raskt. NAV har som målsetning å behandle 8 prosent av UTVIKLING STYRINGSRENTE søknadene om dagpenger innen tre uker. Lindorff Denne måned I % av arbeidsstyrken Endring i % fra samme måned i fjor ,4 % 76 % ,1 % 79 % ,4 % 63 % Hedmark ,9 % 65 % Oppland ,7 % 19 % Buskerud ,6 % 69 % Vestfold ,4 % 93 % Telemark ,4 % 73 % Aust-Agder , % 85 % Vest-Agder ,8 % 88 % er bekymret for at lang saksbehandlingstid hos NAV 7% Rogaland ,9 % 86 % skaper unødvendig mislighold. Dagpenger utgjør 6% Hordaland ,5 % 64 % Sogn og Fjordane 1 2 2,2 % 86 % Møre og Romsdal ,3 % 78 % Sør-Trøndelag 5 5 3,3 % 57 % i gjennomsnitt 62,4 % av tidligere inntekt før skatt 5% og medfører en vesentlig inntektsreduksjon for de 4% permitterte. 3% Nord-Trøndelag ,5 % 6 % 2% Nordland , % 37 % Troms , % 67 % Styringsrenten er nå 2, % etter rentenedsettelsen 25. mars 29. Begrunnelsen til s Bank er at utsiktene for verdensøkonomien har forverret seg. 1% Finnmark % De har derfor satt ned renten for å øke aktiviteten i , % 29 % ,8 % 69 % Kilde: NAV Kilde: s Bank 13/32 Totalt

14 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi 14/32

15 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi en til personer i er uendret Søylediagrammet viser hvordan antallet personer Søylene under viser at økningen av skyldnere med siste tre måneder. Selv om 9 flere personer har med betalingsanmerkning har steget fra til aktive inkassosaker er stor i de to lavere scoreso- pådratt seg en eller flere betalingsanmerkninger i personer i løpet av første kvartal 29. Det nene. Det innebærer at oppdrag mot personer løpet av de siste tre månedene, er dette et forsvin- er en bekreftelse på den negative trenden og utgjør med mislighold fra før, eller høy risiko for det, blir nende lite antall målt opp mot den lignede poplua- en økning på 5, %. vanskeligere å løse. I den aller beste gruppen er det sjonen på 4 millioner personer. derimot en bedring i forhold til samme periode i fjor. BETALINGSANMERKNINGER (Tall i 1 ) Rating 5 DECISION SCORE* 5% 5% 12,4% 38,3% 2 12,4% 38,3% 17,1% 17,1% 27,3% 27,3% Q4 28 Q1 29 Q1 29 Q4 28 Rating 4 1 % 27 8% 28 6% Rating SKYLDNERE MED AKTIV INKASSOSAK (Endring siste 12 måneder) Rating 2 4% 2% Rating 1 % -2 % -4 % 5-6 % -8 % Kilde: Lindorff Decision er m/anmerkning Snittbeløp per person m/anmerkning -1 % Sone 1 Sone 2 Kilde: Lindorff Decision * Decision Score er en modell som beregner sannsynligheten for at en person ikke betaler regningene sine innen 9 dager etter oversendelse til inkasso. 15/32 Sone 3 Sone 4 Sone 5 Total Kilde: Lindorff

16 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi I alle fylker i pådrar flere personer seg en be- BETALINGSANMERKNINGER registreres i Finnmark, Aust-Agder, Nord-Trøndelag Fylke Andel av befolkningen Q1 29 og Troms. Det er fortsatt personer i Sogn og Fjordane Østfold 5,9 %,7 % kr ,9 % som i størst grad overholder sine betalingsforpliktelser. Akershus 4,4 %,5 % kr ,2 % Lindorff venter at den negative utviklingen vil fortsette i Oslo 5,1 %,6 % kr ,9 % Hedmark 5,7 %,7 % kr ,2 % Oppland 5,2 %,7 % kr ,5 % Buskerud 5,3 %,6 % kr ,2 % talingsanmerkning. Størst økning siste 12 måneder andre kvartal 28 som en følge av en økning i antallet inkassosaker. Endring andel siste 12 mnd Snittbeløp pr person med anmerkning Endring snittbeløp siste 3 mnd Vestfold 5,6 %,7 % kr ,3 % Snittbeløpet per person med betalingsanmerkning viser Telemark 5,4 %,7 % kr 74 33,3 % en fremdeles uendret utvikling og er ca NOK 11,-. Aust-Agder 4,7 %,8 % kr ,9 % De betydelige endringene i Akershus og Hedmark Vest-Agder 4, %,7 % kr ,4 % følger av et stort regresskrav etter bombeeksplosjonen i Rogaland 3,6 %,5 % kr , % Drammen i juni Lindorff er usikre i sine syn på den Hordaland 4,2 %,7 % kr ,3 % Sogn og Fjordane 3, %,3 % kr ,5 % Møre og Romsdal 4, %,6 % kr ,9 % Sør-Trøndelag 4,5 %,6 % kr , % Nord-Trøndelag 5, %,8 % kr , % Nordland 5,8 %,7 % kr ,2 % Troms 5,8 %,8 % kr ,1 % videre fylkesvise utviklingen til snittbeløpet, men mener Vestfold og Møre og Romsdal er to utsatte fylker. Lindorff Decision Kunder av Lindorff Decision har til enhver tid tilgang til kredittinformasjon om sine kunder. Se produktet kredittinformasjon på Finnmark 7,2 % 1, % kr ,1 % Totalt 4,7 %,6 % kr ,1 % Kilde: Lindorff Decision 16/32

17 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi Gjeldsordning GJELDSORDNINGER Q1 29 Q Over 3 personer har benyttet seg av gjeldsord- De viktigste endringene i høringsforslaget: 3 ning siden loven trådte i kraft 1. januar Etter nn En gjeldsordningsperiode skal etter dagens re- 25 vesentlige endringer i loven i 1. juli 23 er det de gler være på fem år. Det foreslås en mer fleksibel 2 siste årene åpnet nye gjeldsforhandlin- ordning for de mest ressurssvake. 15 ger hvert år. Det er i dag en større grad av søkere nn Det foreslås at egenforsøk bare skal kreves i en- med sykdom, sosiale problemer og rus, samt søkere klere saker hvor det er sannsynlig at problemene som ikke er yrkesaktive. Det er færre saker med divi- kan løses på denne måten. dende grunnet økt livsoppholdssats og flere søkere er uten jobb nn For nordmenn bosatt i utlandet foreslås det at Antall skyldnere søknad i enkle saker skal kunne sendes fra utlan- Kilde: Lindorff det til norsk namsmyndighet. Lovendring nn er som har gjeld i forbindelse med straff- Regjeringen ønsker økt fleksibilitet i gjeldsordnings- bare handlinger kan måtte vente i tre år før loven. Barne- og likestillingsdepartementet sendte gjeldsforhandling åpnes. Denne regelen foreslås ut forslagene til lovendringer ut på høring 18. juli oppmyket ved at det skal kunne gjøres unntak for 28 med høringsfrist 1. november 28. Ot.prp. straffedømte i en klar rehabiliteringssituasjon. vil bli utarbeidet i løpet av 29. Bakgrunnen for nn Forenklinger i behandlingen av skatte- og avgifts- endring av loven er i at departementet mener at hus- krav. Antall saker GJELDSFORHANDLINGER Åpnet Frivillige 25 Tvungne holdningene i dag har gjeldsproblemer av helt andre årsaker og rammer andre samfunnsgrupper enn da Les høringsbrevet på loven var ny. regjeringen.no > Barne- og likestillingsdepartementet > Dokumenter > Høringer > Høringsbrev 5 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Kilde: Brønnøysundsregistrene 17/32

18 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi Inkassosaker Misligholdet øker videre blant personer i. Antallet nye saker øker med 38 % sammenliknet Antallet nye skyldnere øker med 9 %, og antallet nye Trenden i første kvartal 29 avtar ikke og Lindorff med første kvartal 28 og 13 % siste kvartal. Net- forliksklager øker med 24 %. Mest alvorlig er utvik- registrerer en klar økning i antallet inkassosaker. toinntekt er en variabel som har stor betydning for lingen blant de aller yngste skyldnerne. Det vil kunne Konsekvensene av et økende antall krav og tyngre misligholdet, og det er personer med lav inntekt medføre vanskeligheter for disse personene ved inndrivelse vil for næringslivet innebære større tap i som nå øker sterkest. er med høyere netto- behov for nye lån ved etablering. Samtidig ser vi at form av avsetninger og nedskrivninger. inntekt øker i siste periode mest i beløp til inkasso, de godt voksne også øker i de to kolonnene. samt utestående ved utgangen av perioden. ENDRING SISTE 3 MÅNEDER ENDRING SISTE 3 MÅNEDER HISTORISK UTVIKLING Nye skyldnere Nye forliksklager Nye saker Ny hovedstol , % 1,9 % % 9% ,5 % 28,8 % % 18 % 2 3 9,3 % 18,2 % % 2 % 3% 2 % 3 4 7,3 % 23,7 % ,7 % 34,2 % % 26 % 5 7 -,6 % -2,7 % % 26 % 7 1,1 % 24, % % 34 % 1 og over 4,5 % 98,7 % % 31 % Ukjent/null inntekt 2,7 % 57,1 % % 62 % Total 13, % -1,7 % % 58 % Kilde: Lindorff % 2 % og over Total Kilde: Lindorff 25 % 51 % 9% 24 % Kilde: Lindorff 18/32

19 Gjeldsordning Inkassosaker Geografi Geografi Her viser vi utviklingen til betalingsvilje og betalingsevne for personer i første kvartal 29. Lindorff har internt arbeidet lenge med fokus på skyldneres beta- UTVIKLING BETALINGSEVNE SISTE 3 MÅNEDER UTVIKLING BETALINGSVILJE SISTE 3 MÅNEDER lingsvilje og betalingsevne. Ikke alle som har evne har vilje, og heller ikke alle som har vilje har evne. Betalingsviljen som på sitt vis beskriver hvor likvide personer er i forhold til sine betalingsforpliktelser, viser en negativ utvikling i store deler av landet. Sogn og Fjordane bedrer seg litt. Betalingsevne som på sitt vis beskriver hvor solide personer er i forhold til sine betalingsforpliktelser, viser en uforandret utvikling i størstedelen av landet. Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland viser en litt negativ utvikling. Sør-Trøndelag, Troms, Hordaland og Telemark viser Meget negativ Meget negativ Negativ Negativ Litt negativ Litt negativ Uforandret Uforandret Outsourcing Litt positiv Litt positiv Kunder av Lindorff kan konsentrere seg om sin Positiv Positiv kjernevirksomhet. Se hele vår verdikjede av produkter Meget positiv Meget positiv en litt positiv utvikling. og tjenester på Kilde: Lindorff 19/32 Kilde: Lindorff

20 konkurser/tvangsavviklinger inkassosaker 2/32 Detaljhandel Eiendom

21 konkurser/tvangsavviklinger inkassosaker Detaljhandel Eiendom Antallet aksjeselskap i rød sone der kreditt uten sik- en til de norske aksjeselskapene kerhet frarådes, er nå Forverringen tiltar nå som har levert 28-regnskapene er bedre enn kraftig. Oppdater derfor dine kunders kredittverdig- tilsvarende i fjor. En utfordring ved å vurdere selska- het jevnlig. Året 28 viste en markant endring fra per er at 28-regnskapet kan se kurant ut selv om grønn sone 3 i begge retninger. Nå ser vi derimot at andre halvår ble dårlig. Ha derfor fokus på andre det er selskaper med lavere rating som i størst grad forhold som påvirker kredittverdigheten. Se etter nedgraderes. nye betalingsanmerkninger, endringer i ledelse eller DECISION SCORE* 8,4% 8,1% 24,9% 25,4% 19,7% 19,6% 16,4% 3,4% 29,9% 16,2% revisor og hvorfor ikke google selskapet. Q4 28 Q1 29 Kilde: Lindorff Decision MIGRERING KREDITTVERDIGHET Decision Score Endring Endring fra år over år forrige kvartal Q1 28 Q4 28 Q1 29 Rød sone ,6 % 5, % Gul sone ,1 % 1,8 % Grønn sone ,4 %,3 % Grønn sone ,9 % -,1 % Grønn sone ,7 % -,4 % ,86 % -,11 % Kredittverdige PAYMENT INDEX** 18,2% 19,2% 7,8% 74% 9,9% 7,8% Kilde: Lindorff Decision Q4 28 * Decision Score predikerer sannsynligheten for uerholderlighet innen 12 måneder (konkurs, tvangsavvikling, akkord og/eller insolvens). ** Payment Index er en modell som beregner sannsynligheten for at et foretak ikke betaler regningene sine innen 9 dager etter oversendelse til inkasso. 21/32 Q1 29 Kilde: Lindorff Decision

22 konkurser/tvangsavviklinger inkassosaker Detaljhandel Eiendom Flere aksjeselskap pådrar seg betalingsanmerk- Mønsteret i forhold til hvilke bransjer som pådrar seg ninger. Antallet AS med betalingsanmerkning i nye anmerkninger er uforandret. Andelen aksjesel- perioden stiger med 938. Totalt er det nå skap innen hotell- og restaurantbransjen er over aksjeselskap registrert med en eller flere betalings- 2 %. Bygge- og anleggsvirksomhet og handel er anmerkninger. Lindorff venter en videre økning på registrert med en andel i overkant av 12 %. 3 nomsnittlig anmerket beløp viser en uforandret utvikling. Normaliseringen i første kvartal uteble, og BETALINGSANMERKNINGER det høye nivået ble opprettholdt. I PERIODEN perioden øker med 938 fra til Antallet anmerkninger i perioden nærmer seg nå 2. Anmerket beløp i perioden øker kraftig fra NOK 5 4 bakgrunn av økningen i antallet inkassosaker. Gjen- Antall aksjeselskap med betalingsanmerkning i BETALINGSANMERKNINGER SNITTBELØP (Tall i 1 ) 2 Q4 28 Antall AS med betalingsanmerkning Antall betalingsanmerkninger ,6 % 4, % Prosent av AS med betalingsanmerkning Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning Q Kilde: Lindorff Decision 594 millioner i forrige kvartal til NOK 75 millioner. Kredittsjekk av kunder i første kvartal 29. Lindorff må flere år tilbake i tid Det er nå viktigere enn på lenge å kredittsjekke for å finne tilsvarende tall. Gjennomsnittlig anmerket TOTALT beløp viser en uforandret utvikling per anmerkning. Aksjeselskap registrert med en anmerkning har i snitt anmerket NOK 81 16,-. kunder, partnere og leverandører. Lindorff Decision Q4 28 Q1 29 Antall AS med betalingsanmerkning imøtekommer ulike leveransebehov. Til kunder med Antall betalingsanmerkninger en egendefinert kredittpolitikk har Lindorff Decision Gjennomsnittlig beløp pr. betalingsanmerkning tilbyr kredittsjekk av personer og foretak på web og Kilde: Lindorff Decision 22/32 29 fleksible løsninger, og historikk lagres etter behov for analyser og rapporter.

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt?

Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Økonomisk krise og lav betalingsevne? - hvordan kreve betaling skånsomt? Vegard Østlie This presentation is solely for the use of Lindorff Group and companies associated with Lindorff Group. No part of

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN Q3/11 OKTOBER 2011. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN /11 OKTOBER 211 Side 1 av 27 Innhold Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema Ligningstall 6 Selskap uten regnskapstall 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Nybilsalg og mislighold

Detaljer

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 1. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Hanne

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Kontaktmøte: Inkassoåret Baard Sig. Bratsberg

Kontaktmøte: Inkassoåret Baard Sig. Bratsberg Kontaktmøte: Inkassoåret 206 Baard Sig. Bratsberg GJELDSNORGE 2 mnd. vekst 6,3% (3006) 2 mnd. vekst K2 2,6% (3006) 2 mnd. vekst 5,7 % (3006) Husholdningenes innenlandske bruttogjeld 3045 mrd. kr Cs. 50

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015

VIRKE INKASSO FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 FAGDAG VIRKE INKASSO INKASSO NORGE 2015 12 mnd. vekst 6,2 % (311215) Husholdningenes innenlandske bruttogjeld 2.865 mrd. kr 580 mrd. kr usikret gjeld 12 mnd. vekst K2 3,2% (311215) 12 mnd. vekst 7,7% (311215)

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse KVARBERG AS Org.nr 993971413 ÅSMARKVEGEN 1855 2365 ÅSMARKA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017

Statistikk Inkasso 2016 Virke Inkasso. April, 2017 Statistikk Inkasso Virke Inkasso April, 2017 Omsetning, lønnsomhet og vekst (million kroner) 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 % +9 % 3.517 3.710 3.618 3.024 13,0 % 12,1 % 12,5 % 12,3 % 3.960 15,3 % Samlet omsatte

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27

LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 2012. Side 1 av 27 LINDORFFANALYSEN 1. KVARTAL 212 Side 1 av 27 INNHOLD Leder 3 Nøkkeltall 4 Kvartalets Trender Kvartalets tema: Foretaksutviklingen 6 Kundecase 7 Norge i mislighold 8 Juridisk 9 Fakturaadministrasjon 1 Kredittverdighet

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ULLSTRØM FEPO AS Org.nr 940794927 ØSTRE AKER VEI 99 0596 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK SATELLITTELEFON AS Org.nr 991442561 3895 EDLAND Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse ACRO BYGG AS Org.nr 986678166 CASPAR STORMS VEI 12 0664 OSLO Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad

Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Overordnet bilde og Inkassotall for 2014 v/ adm direktør Tor Berntsen Kredinor Overvåk og Skyldnerkart over Oslo v/ analysesjef Magnus Solstad Redaksjon avsluttet 29. april 2015 Innhold Skyldnerbildet....3

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

Kjøp nå betal senere

Kjøp nå betal senere Unge voksne og betalingsproblemer Oslo, 21. november 2011 Inkassobransjens syn på situasjonen og forslag til virkemidler 1 Politiker fokus i Norden: Forbrukslån og Gjeldsoffer. Fokus i EU sentralt: Hvordan

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 11-02-2015 FLIS & INTERIØREXPERTEN AS Org. nr. 914021065 Trondheimsveien 189 0570 OSLO Innhold 2 Identifikasjon 3 Rating 4 Rating historikk 6 Payment Index/Limit 8 Grunnfakta 9 Styret/Juridisk

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Ole Christian Lien, 14.08.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009

Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen. vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften. Høring: 31. mars 2009 U }lls:ui.s.:.!10 U8 KOMMENTARER TIL HØRING Fra Juss-Buss ved Gjelds- og familiegruppen vedrørende forslag til endringer i inkassoforskiften Høring: 31. mars 2009 Innsendt: 31. mars 2009 Om Juss-Buss Juss-Buss

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012

LINDORFFANALYSEN Q4/11 JANUAR 2012 LINDORFFANALYSEN /11 JANUAR 212 Denne analysen er utelukkende ment for Lindorff Group og Lindorffs kunder. Analysen skal kun brukes internt faglig av selskaper som mottar analysen fra Lindorff. Ingen del

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse H-VINDUET BAUGE AS Org.nr 956574854 NYHEIMSV 27 6900 FLORØ Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse PORT TEKNIKK AS Org.nr 982259231 BREIFLÅTVEIEN 15 4017 STAVANGER Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse SIKA NORGE AS Org.nr 919409517 INDUSTRIV 22 1483 SKYTTA Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk Betalingsanmerkninger

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser Uføreytelser året 26 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no. Fortsatt økning i tilgangen

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Firma - og Bransjeanalyse

Firma - og Bransjeanalyse Firma - og Bransjeanalyse NORSK MEDISINSK INFOSENTER AS Org.nr 993735469 LEIRFOSSVEGEN 27 7038 TRONDHEIM Del 1 - Firmafakta Grunninfo Decision Score Payment Index Decision Limit Aktuelle hendelser / historikk

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer