aurocompact DK; SE; NO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "aurocompact DK; SE; NO"

Transkript

1 aurocompact DK; SE; NO

2

3 For brugeren Betjeningsvejledning aurocompact Kompakt solvarme-gaskede med kondensationsteknik DK

4 Inholdsfortegnelse Kedelegenskaber Anbefalet tilbehør Inholdsfortegnelse Kedelegenskaber... Anbefalet tilbehør... Henvisninger vedrørende dokumentationen Opbevaring af bilagene Anvendte symboler Vejledningens gyldighed CE-mærkning Typeskilt... 3 Sikkerhed...4. Sikkerheds- og advarselshenvisninger Klassificering af advarselshenvisninger Advarselshenvisningernes opbygning...4. Anvendelse i overensstemmelse med formålet.4.3 Generelle sikkerhedshenvisninger Henvisninger vedrørende installation og drift Garanti Krav til installationsstedet Rengøring Genbrug og bortskaffelse Varmtvandsbeholder Emballage Energisparetips Betjening Oversigt over betjeningselementerne Foranstaltninger før idriftsættelsen Åbning af afspærringsanordningerne Kontrol af anlægstrykket Tilkobling af kedlen Indstillinger for varmtvandsopvarmningen Tapning af varmt vand Frakobling af varmtvandsopvarmningen Indstillinger for varmedriften Indstilling af fremløbstemperaturen (ved brug af en regulator) Indstilling af fremløbstemperaturen (uden tilslutning af en regulator) Frakobling af varmedriften (sommerdrift) Indstilling af rumtermostat eller vejrkompenserende regulator Statusvisninger Afhjælpning af fejl Fejl på grund af vandmangel Fejl ved tændingen Fejl i luft-/røggassystemet Vandpåfyldning af kedlen/varmeanlægget Ud-af-driftagning Frostsikring Frostsikringsfunktion Frostsikring ved hjælp af tømning Vedligeholdelse og kundeservice Inspektion/vedligeholdelse Skorstensfejermåling Kundeservice...9 Kedelegenskaber Vaillant aurocompact-kedlerne er kompakte solvarmekondenserende gaskedler med en integreret lagdelt varmtvandsbeholder. aurocompact anvendes i systemer til opvarmning af drikkevand ved hjælp af solenergi. Anbefalet tilbehør Til regulering af aurocompact tilbyder Vaillant forskellige udførelser af regulatorer til tilslutning til kontaktlisten (klemme BUS 7-8-9) eller til indstikning i betjenings-panelet. Deres vvs-installatør rådgiver Dem gerne ved valget af en egnet regulering. Betjeningsvejledning aurocompact _0

5 Henvisninger vedrørende dokumentationen Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en vejviser gennem den samlede dokumentation. I forbindelse med denne betjeningsvejledning gælder der også andre bilag. Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår, fordi disse vejledninger ikke overholdes. Andre relevante bilag I forbindelse med betjeningen af aurocompact skal betjeningsvejledninger, der hører til andre komponenter i anlægget, ubetinget overholdes. Disse betjeningsvejledninger følger med de pågældende komponenter i anlægget..4 CE-mærkning Med CE-mærkningen dokumenteres det, at kedlerne opfylder de grundlæggende krav i de relevante forskrifter i henhold til typeoversigten..5 Typeskilt Typeskiltet er placeret på varmtvandsbeholderens isoleringsskål. Fjern blænden under døren til kontrolboksen.. Opbevaring af bilagene Opbevar denne betjeningsvejledning og alle andre gyldige bilag sikkert, så de er til rådighed, når der er brug for dem.. Anvendte symboler I det følgende forklares de symboler, som anvendes i teksten. a Symbol for en fare Umiddel livsfare Fare for alvorlige personskader Fare for lette personskader e Symbol for en fare Livsfare på grund af elektrisk stød 3 4 Serial-Nr N 0 VSC S DK 96/-C 00 aurocompact Type C3, C33, C43, C53, C83, C 93, B3, B3P, B33, B33P DK, SE, NO, cat. IIH3P H, G0-0 m P(40/30 C ) = 6, - 0,6 kw P(50/30 C ) = 6,9-0, kw P(80/60 C) = 5,7-9,0 kw Q = 5,8-9,4 kw (H i) Tmax = 85 C PMS = 3 BED 9/4 **** NOx class 5 PMW = 0 Vs = 50l P = 3,0 kw Q = 3,5 kw (Hi) NL =,7 D = 6 30 V~ 50 Hz 5 W IPX4D Læs installationsvejledningen inden installering! Apparat må kun installeres i rum, der opfylder de gældende udluftningskrav! Læs betjeningsvejledningen inden ibrugtagning! Vær opmærksom på vedligeholdelseshenvisningerne i henhold til betjeningsvejledningen! (DK) Läs installationsanvisningen före installationen! Läs bruksanvisningen före idrifttagandet! Installera endast enheten i ett utrymme som motsvarar gällande ventilationskrav! Beakta underhållsanvisningarna i bruksanvisningen! (SE) Les installasjonsveiledningen før installasjon! Les bruksanvisningen før igangsetting! Installer apparatet kun i et rom som tilfredsstiller angitte luftingskrav! Vær oppmerksom på vedlikeholdsanvisningene i henhold til (ihht.) bruksanvisningen! (NO) b Symbol for en fare Risiko for materielle skader Risiko for miljøskader i Symbol for en nyttig supplerende henvisning og informationer Symbol for en påkrævet aktivitet CE-0085BS00 Fig.. Typeskilt (model) Serienummer Typebetegnelse 3 Betegnelse for typegodkendelsen 4 Tekniske data for kedlen EAN-CODE.3 Vejledningens gyldighed Betjeningsvejledningen gælder udelukkende for kedler med følgende artikelnumre: Artikelnummeret på Deres kedel finder De på typeskiltet. Betjeningsvejledning aurocompact _0 DK 3

6 Sikkerhed Sikkerhed. Sikkerheds- og advarselshenvisninger Følg de generelle sikkerhedshenvisninger og advarselshenvisninger, der står foran hver handling, i forbindelse med betjeningen... Klassificering af advarselshenvisninger Advarselshenvisningerne er forsynet med advarselssymboler og signalord, der svarer til graden af den mulige fare: Advarselssymbol a Fare! e Fare! a Advarsel! b Forsigtig! Signalord Forklaring Umiddel livsfare eller fare for alvorlig personskade Livsfare på grund af elektrisk stød Fare for lette personskader Risiko for materielle skader eller miljøskader.. Advarselshenvisningernes opbygning Advarselshenvisningerne kendetegnes ved, at der befinder sig en streg over og under dem. De er opbygget iht. følgende grundprincip: a Signalord! Farens type og oprindelse! Forklaring til farens art og oprindelse Foranstaltninger til afhjælpning af faren. Anvendelse i overensstemmelse med formålet Vaillants kompakte solvarme-gaskedler aurocompact er konstrueret med den nyeste teknik og i henhold til de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved ukorrekt anvendelse eller ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med formålet, opstå farer for brugerens eller en anden persons liv og helbred, eller kedlen eller andre materielle værdier kan forringes. Denne kedel må ikke anvendes af personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske eller intellektuelle evner eller af personer med manglende erfaring og/eller utilstrækkelig viden, med mindre at en person, der har ansvaret for deres sikkerhed, overvåger brugen eller vejleder de førnævnte personer i brugen af kedlen. Børn skal være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med kedlen. Kedlerne er beregnet til opvarmning af lukkede solvarmestøttet varmtvandscentralvarmeanlæg og til central opvarmning af varmt brugsvand. Anden brug eller brug, der går ud over det, anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. For skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter producenten/leverandøren ikke. Risikoen bæres alene af brugeren. Til korrekt anvendelse hører også overholdelse af betjenings- og installationsvejledningen samt alle andre gyldige bilag og overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesbetingelserne. Enhver anvendelse uden tilladelse er forbudt..3 Generelle sikkerhedshenvisninger Overhold ubetinget de efterfølgende sikkerhedshenvisninger og forskrifter. Forholdsregler i nødstilfælde med gaslugt Som følge af en fejlfunktion kan der opstå gaslugt, der kan medføre risiko for forgiftning og eksplosion. I tilfælde af gaslugt i bygninger skal De forholde Dem på følgende måde: Undgå rum med gaslugt. Åbn døre og vinduer helt op, og sørg for gennemtræk, hvor det er muligt. Undgå åben ild (f.eks. fra lighter og tændstikker). Ryg ikke. Betjen ingen elektriske kontakter, netstik, ringeklokker, telefoner eller andre samtaleanlæg i huset. Luk for spærreanordningen til gasmåleren eller hovedspærreanordningen. Luk om muligt for gasspærrehanen på kedlen. Advar andre beboere i huset ved at råbe til dem eller banke. Forlad bygningen. Hvis De kan høre, at der strømmer gas ud, skal De forlade bygningen omgående, og sikre, at ingen andre personer går ind i bygningen. Når De befinder Dem uden for bygningen, skal De alarmere brandvæsenet og politiet. Ring til gasforsyningsselskabets beredskabsvagt fra en telefontilslutning uden for bygningen. Forholdsregler i nødstilfælde med røggaslugt Som følge af en fejlfunktion kan der opstå røggaslugt, der kan medføre risiko for forgiftning. I tilfælde af røggaslugt i bygninger skal De forholde Dem på følgende måde: 4 Betjeningsvejledning aurocompact _0

7 Sikkerhed Åbn døre og vinduer helt op, og sørg for gennemtræk. Sluk for den kompakte gaskedel. Installation og indstilling Installationen af kedlen må kun udføres af en VVSinstallatør. Denne skal overholde gældende forskrifter, regler og retningslinjer. Installatøren er også ansvarlig for inspektion/vedligeholdelse og istandsættelse af kedlen og for ændringer af den indstillede gasmængde. I følgende tilfælde må kedlen kun betjenes med lukket undertrykskammer og med fuldstændigt monteret og lukket luft-røggas-system: Ved idriftsættelse, ved kontroller, ved kontinuerlig drift. Ellers kan der - under uheldige driftsbetingelser - opstå materielle skader eller fare for personers liv og helbred. Ved rumluftafhængig drift må kedlen ikke blive opstillet i rum, fra hvilke der udsuges luft ved hjælp af ventilatorer (f.eks. ventilationsanlæg, emhætter og tørretumblere med aftræksluft). Disse anlæg frembringer et undertryk i rummet, der bevirker, at der suges røggas fra mundingen ind i opstillingsrummet gennem ringspalten mellem røggasledningen og skakten. Spørg Deres vvs-installatør til råds, hvis De ønsker at installere et sådant anlæg. Undgåelse af fejlfunktioner For at undgå fejlfunktioner og deraf følgende risiko for forgiftning og eksplosion skal De overholde følgende: Sæt aldrig sikkerhedsindretningerne ud af drift. Foretag ingen ændringer på sikkerhedsindretningerne. Foretag ingen ændringer: på kedlen, omkring kedlen, på tilførselsledningerne til gas, indsugningsluft, vand og strøm, på sikkerhedsventilen og på afløbsledningen til varmeanlægsvandet og på afledningerne til røggas. Undgåelse af eksplosionsfare Eksplosionsfare opstår på grund af antændelige gasluft-blandinger. Derfor skal De overholde følgende: Undgå anvendelse eller opbevaring af eksplosive eller let antændelige materialer (f.eks. benzin, maling) i det rum, hvor kedlen er installeret. Undgåelse af tilskadekomst ved skolning Vær opmærksom på følgende: Vandet, der løber ud af varmtvandshanen, kan være meget varmt. Undgåelse af skader som følge af ukorrekte ændringer på kedlen Overhold følgende: Foretag under ingen omstændigheder selv indgreb eller ændringer på den kompakte gaskedel eller andre komponenter i anlægget. Forsøg aldrig selv at gennemføre vedligeholdelse eller reparationer på kedlen. Ødelæg ikke, og fjern ikke plomberinger på konstruktionselementer. Kun vvs-installatører og producentens kundeservice er autoriseret til at foretage ændringer på plomberede konstruktionselementer. Undgåelse af skader som følge af ukorrekte ændringer omkring kedlen Forbuddet mod ændringer gælder også for bygningsforhold i kedlens omgivelser, hvis de kan påvirke kedlens driftssikkerhed. I forbindelse med ændringer på kedlen eller omkring den skal vvs-installatøren under alle omstændigheder inddrages, da han er ansvarlig for dette. I forbindelse med ændringer på kedlen eller omkring den skal vvs-installatøren under alle omstændigheder inddrages. Eksempler: Et skabslignende kabinet til kedlen skal overholde udførelsesforskrifterne. Beklæd under ingen omstændigheder kedlen på egen hånd. Spørg din vvs-installatør, hvis du ønsker et sådant kabinet. Materielle skader som følge af korrosion For at undgå korrosion på kedlen og i røggasanlægget skal følgende overholdes: Der må ikke anvendes spray, opløsningsmidler, klorholdige rengøringsmidler, maling, lim etc. i nærheden af kedlen. Disse stoffer kan under uheldige omstændigheder medføre korrosion. Undgåelse af frostskader Hvis strømforsyningen svigter, eller hvis rumtemperaturen i enkelte rum er indstillet for lavt, kan det ikke udelukkes, at delområder i varmeanlægget beskadiges på grund af frost. Sørg for, at varmeanlægget fortsat er i drift, og rummene opvarmes tilstrækkeligt, hvis De er bortrejst i en frostperiode. Overhold ubetinget henvisningerne vedrørende frostsikring i afsnit 4.0. Forholdsregler i forbindelse med utætheder i varmtvandledningsområdet Overhold følgende: Hvis der er utætheder i varmtvandsrørene mellem kedlen og aftapningsstederne, skal koldtvandsafspærringsventilen straks lukkes, og utæthederne skal repareres af vvs-installatøren. Betjeningsvejledning aurocompact _0 DK 5

8 Sikkerhed 3 Henvisninger vedrørende installation og drift I forbindelse med aurocompact-kedler er koldtvandsafspærringsventilen ikke omfattet af leveringen af kedlen. Spørg vvs-installatøren, hvor han har monteret koldtvandsafspærringsventilen. Undgåelse af skader som følge af et lavt anlægstryk i varmeanlægget For at undgå drift af anlægget med for lille vandmængde og for at forebygge mulige følgeskader skal følgende overholdes: Kontrollér regelmæssigt varmeanlæggets anlægstryk. Overhold ubetinget henvisningerne til anlægstrykket i afsnit 4... Opretholdelse af driften i forbindelse med strømsvigt VVS-installatøren har ved installationen af kedlen tilsluttet den til strømnettet. I tilfælde af et svigt af strømforsyningen kan det ikke udelukkes, at delområder af varmeanlægget beskadiges af frost. Hvis De ved et strømsvigt vil opretholde driften af kedlen med et nødstrømsaggregat, skal De overholde følgende Kontrollér, at nødstrømsaggregatets tekniske værdier (frekvens, spænding, jording) stemmer overens med de tilsvarende værdier for strømnettet. Spørg en vvs-installatør til råds. 3 Henvisninger vedrørende installation og drift 3. Garanti Vaillant yder en garanti på fem år regnet fra opstartsdatoen, dog 4 år på gasdelen (aurocompact) og på rørsolfangere (aurotherm exclusiv) er der 0 års garanti mod tab af vakuum. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl. For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar. Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvsinstallatør /el-installatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør. Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant. 3. Krav til installationsstedet Vaillants kompakte solvarme-gaskedler aurocompact installeres stående på gulvet, så der er mulighed for bortledning af det kondensvand, der opstår, og for at montere luft-/røggassystemets rør. De kan f.eks. installeres i kælderrum, redskabsrum eller alrum. Spørg Deres vvs-installatør, hvilke aktuelle nationale forskrifter, der skal overholdes. Installationsstedet bør altid være frostsikkert. Hvis det ikke kan sikres, skal de frostsikringsforanstaltninger, der er opført i afsnit 4.0, overholdes. i Der kræves ikke en afstand mellem kedlen og bygningsdele af brænde byggematerialer eller brænde bestanddele, da der ved kedlens nominelle varmeydelse opstår en lavere temperatur på kabinetoverfladen end den maks. tilladte på 85 C. 3.3 Rengøring b Forsigtig! Materiel skade som følge af forkert pasning! Uegnede rengøringsmidler medfører skader på de udvendige komponenter og kedlens beklædning. Anvend ikke slibende rengøringsmidler eller rengøringsmidler med opløsninger (skuremidler af enhver art, benzin o.a.). Rengør kedlen med en fugtig klud, der eventuelt er vædet med sæbevand. 6 Betjeningsvejledning aurocompact _0

9 Henvisninger vedrørende installation og drift Genbrug og bortskaffelse Både Vaillant gaskedel aurocompact og den tilhørende transportemballage består overvejende af råstoffer, der kan genbruges Varmtvandsbeholder Deres Vaillant gaskedel aurocompact og alle tilbehørsdele hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Sørg for, at den brugte termostat og i givet fald tilbehørsdele bortskaffes korrekt Emballage Bortskaffelsen af transportemballagen overlades til den vvs-installatør, der har installeret kedlen. i Overhold de gældende nationale lovbestemmelser. 3.5 Energisparetips Montering af en vejrkompenserende varmeregulering Vejrkompenserende varmereguleringer regulerer varmeanlæggets fremløbstemperatur afhængigt af udetemperaturen. Der produceres ikke mere varme end nødvendigt. Det gøres ved at indstille fremløbstemperaturer for varmeanlægget til de forskellige udetemperaturer på den vejrkompenserende regulering. Denne indstilling bør ikke være højere, end dimensioneringen af varmeanlægget kræver det. Normalt udføres den rigtige indstilling af vvs-installatøren. Ved hjælp af integrerede tidsprogrammer sker der en automatisk ind- og udkobling af de ønskede opvarmnings- og sænkningsperioder (f.eks. om natten). Vejrkompenserende varmereguleringer er i forbindelse med termostatventiler den mest rentable form for varmeregulering. Varmeanlæggets sænkningsdrift Sænk rumtemperaturen om natten, og når De ikke er hjemme. Den mest enkle og sikre måde at gøre det på er ved hjælp af reguleringer med individuelt indstillelige tidsprogrammer. Indstil rumtemperaturen ca. 5 C lavere i sænkningsperioderne end i perioderne med fuld opvarmning. En sænkning på mere end 5 C giver ikke en yderligere energibesparelse, da der til den næste opvarmningsperiode så kræves en forøget varmeydelse. Kun ved længere fravær - f.eks. ferie - kan det betale sig at sænke temperaturerne yderligere, men om vinteren skal De være opmærksom på, at der sørges for en tilstrækkelig frostsikring. Rumtemperatur Rumtemperaturen bør ikke indstilles højere, end det lige nøjagtig føles behageligt. Hver grad over denne temperatur betyder et forøget energiforbrug på ca. 6 %. Tilpas også rumtemperaturen til det pågældende rums funktion. For eksempel er det normalt ikke nødvendigt at opvarme soveværelser eller sjældent benyttede rum til 0 C. Indstilling af driftsmåden I den varme årstid, når boligen ikke behøver opvarmning, anbefaler vi at stille varmeanlægget på sommerdrift. Varmedriften er så udkoblet, men kedlen/anlægget er driftsklart til varmtvandsopvarmningen. Ensartet opvarmning Ofte opvarmes kun et enkelt rum med centralvarme. Via dette rums omgivende flader, altså vægge, døre, vinduer, loft, gulv, opvarmes de ikke opvarmede tilstødende rum ukontrolleret, og der går utilsigtet varmeenergi tabt. Radiatorens ydelse i dette ene opvarmede rum er naturligvis ikke tilstrækkelig til en sådan driftsmåde. Følgen er, at rummet ikke kan opvarmes tilstrækkeligt, og der opstår en ubehagelig kuldefornemmelse (i øvrigt opstår samme effekt, hvis døre mellem opvarmede og ikke opvarmede eller begrænset opvarmede rum står åbne). Det er en forkert måde at spare på: Opvarmningen er i drift, og alligevel er rumklimaet ikke behageligt varmt. Der opnås en større varmekomfort og en mere hensigtsmæssig driftsmåde, hvis alle rum i en lejlighed opvarmes ensartet og i overensstemmelse med deres funktion. Desuden kan bygningen også tage skade, hvis bygningsdele ikke opvarmes eller opvarmes utilstrækkeligt. Termostatventiler og rumtermostater Det bør i dag være en selvfølge at montere termostatventiler på alle radiatorer. De holder den indstillede rumtemperatur konstant. Ved hjælp af termostatventiler i forbindelse med en rumtermostat (eller vejrkompenserende regulering) kan De tilpasse rumtemperaturen til Deres individuelle behov og opnå en økonomisk drift af varmeanlægget. I det rum, hvor Deres rumtermostat befinder sig, skal alle radioatorventiler altid være helt åbne, da de to reguleringsanordninger ellers påvirker hinanden, og kvaliteten af reguleringen kan påvirkes. Man kan ofte iagttage, at brugeren forholder sig på følgende måde: Så snart der er for varmt i rummet, lukker brugeren for termostatventilerne (eller indstiller rumtermostaten på en lavere temperatur). Når det efter et stykke tid igen bliver for koldt, åbner brugeren for termostatventilen igen. Det er ikke nødvendigt, da termostatventilen selv regulerer temperaturen. Hvis rumtemperaturen stiger op over den værdi, der er indstillet på følerhovedet, lukker termostatventilen automatisk, og når temperaturen ligger under den indstillede værdi, åbner den igen. Betjeningsvejledning aurocompact _0 DK 7

10 3 Henvisninger vedrørende installation og drift Reguleringer må ikke tildækkes Dæk ikke reguleringen til med møbler, forhæng eller andre genstande. Den skal uhindret kunne registrere den cirkulerende luft i rummet. Tildækkede termostatventiler kan udstyres med fjernfølere, og herved er de fortsat funktionsdygtige. Passende varmtvandstemperatur I den kolde årstid bør gasenheden kun opvarme det varme vand så meget, så det bliver brugsvarmt. Enhver yderligere opvarmning fører til et unødigt energiforbrug og varmtvandstemperaturer på mere end 60 C desuden til en forøget kalkudfældning. For at kunne udnytte solenergien optimalt i den varme årstid, bør varmtvands-minimumstemperaturen sænkes til ca. 45 C. Udluftning af opholdsrum Når der fyres, må vinduerne kun åbnes for at lufte ud og ikke for at regulere temperaturen. Det er mere effektivt og energibesparende kort at lufte kraftigt ud end at lade vippevinduer stå åbne længe. Vi anbefaler derfor kort at åbne vinduerne helt. Luk under udluftningen alle termostatventilerne i rummet, eller indstil en evt. rumtermostat på minimaltemperaturen. Herved sikres et tilstrækkeligt luftskifte uden unødvendig afkøling og energitab (f.eks. ved en uønsket indkobling af varmeanlægget under udluftningen). En bevidst brug af vand En bevidst brug af vand kan sænke forbrugsudgifterne betydeligt. F.eks. ved at tage brusebad i stedet for karbad: Mens der bruges ca. 50 liter vand til et karbad, bruger en bruser, der er udstyret med moderne, vandsparende armaturer, kun ca. en tredjedel af denne vandmængde. For øvrigt: En dryppende vandhane spilder op til 000 liter vand og et utæt toilet op til 4000 liter vand om året, men en ny pakning koster derimod meget lidt. Lad kun cirkulationspumper køre, når der er behov for det Ofte er varmtvandsrørsystemer udstyret med såkaldte cirkulationspumper. De sørger for en konstant cirkulation af det varme vand i rørsystemet, sådan at der også straks er varmt vand ved tappesteder, der befinder sig længere væk. Også i forbindelse med Vaillant auro- COMPACT kan der anvendes sådanne cirkulationspumper. De giver uden tvivl en højere komfort ved varmtvandsopvarmningen, men tænk også på, at pumperne bruger strøm. Desuden afkøles det ubenyttede cirkulerende varme vand på dets vej gennem rørene og skal så opvarmes igen. Cirkulationspumper bør derfor kun fungere på bestemte tidspunkter, nemlig når der virkelig er behov for varmt vand i husholdningen. Ved hjælp af kontakture, som de fleste cirkulationspumper er udstyret eller kan udstyres med, kan der indstilles individuelle tidsprogrammer. Ofte giver også vejrkompenserende reguleringer mulighed for at styre cirkulationspumperne tidsmæssigt ved hjælp af ekstrafunktioner. Spørg Deres vvs-installatør. 8 Betjeningsvejledning aurocompact _0

11 Betjening 4 4 Betjening 4. Oversigt over betjeningselementerne Betjeningselementerne er tilgængelige, når kabinettes låge er åbnet. 5 Hovedafbryder til til- og frakobling af kedlen 6 Visning af beholdertemperatur Tast + til at bladre frem på displayet (til vvs-installatøren ved indstilling og fejlsøgning) 7 Visning af tryk i varmeanlægget Tast - til at bladre tilbage på displayet (til vvs-installatøren ved indstilling og fejlsøgning) 8 Tast reset til at resette bestemte fejl 9 Drejeknap til indstilling af varmeanlæggets fremløbstemperatur Kurz-Bedienungsanleit ung ecocompact 0 Drejeknap til indstilling af beholdertemperaturen Fig. 4. Åbning af kabinetdøren Digitalt informations- og analysesystem (DIAsystem) i Kabinetlågen kan højre- eller venstrehænges for at tilpasse den til rumforholdene Fig. 4. Betjeningselementer Betjeningselementerne har følgende funktioner: Display til visning af den aktuelle driftsmåde eller bestemte yderligere informationer Fig. 4.3 DIA-systemets display Deres kedel er udstyret med et digitalt informations- og analysesystem (DIA-system). Dette system giver Dem informationer om kedlens driftstilstand og hjælper Dem ved afhjælpning af fejl. På DIA-systemtets display () vises varmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur (i eksemplet 45 C) ved kedlens normale drift. I tilfælde af fejl erstattes visningen af temperaturen med den pågældende fejlkode. Derudover giver de viste symboler følgende informationer: Tast i til hentning af informationer 3 Indbygningsregulering (tilbehør) 4 Manometer til visning af varmeanlæggets påfyldnings- og driftstryk Betjeningsvejledning aurocompact _0 DK 9

12 4 Betjening Visning af varmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur eller visning af en status-eller fejlkode. 4.. Kontrol af anlægstrykket Fejl i luft-/røggassystemet. Fejl i luft-/røggassystemet. Lyser permanent: permanent an Blinker: Brænderspærretid aktiv. Varmtvandsopvarmning aktiv Permanent til: Driftsmåde beholderopvarmning i beredskab Blinker: Beholderopvarmning er i drift, brænder til Blinker: Solcellepumpe i drift (med gennemløb eller i taktkørsel) Fig. 4.4 Kontrol af varmeanlæggets påfyldningstryk Varmeanlægspumpe er i drift. Intern gasventil aktiveres Flamme med kryds: Fejl under brænderdrift; kedlen er frakoblet Flamme uden kryds: Korrekt brænderdrift Kontrollér inden idrifttagning anlæggets påfyldningstryk på manometeret (). For at varmeanlægget fungerer korrekt, skal viseren på manometeret stå i det mørkegrå område, når anlægget er koldt. Dette svarer til et påfyldningstryk på mellem 00 og 00 kpa. Står viseren i det lysegrå område (< 80 kpa), skal der påfyldes vand inden idrifttagning. i Når der trykkes på tasten - (), vises det aktuelle påfyldningstryk (i ) på displayet. 4. Foranstaltninger før idriftsættelsen 4.. Åbning af afspærringsanordningerne i Afspærringsanordningerne er ikke omfattet af leveringen af kedlen. De installeres på installationsstedet af vvs-installatøren. Denne bør forklare Dem, hvor disse komponenter befinder sig, og hvordan de håndteres. Åbn gasafspærringshanen ved at trykke den ind og dreje den mod uret indtil anslag. Kontrollér, om alle servicehaner er åbne. Det er tilfældet, hvis kærven i servicehanernes firkant følger rørets retning. Hvis servicehanerne er lukkede, kan de åbnes med en kvart omdrejning til højre eller venstre med en gaffelnøgle. Åbn koldtvandsafspærringsventilen ved at dreje den mod uret indtil anslag. Fyld varmtvandsbeholderen i den kompakte solvarme-gaskedel med vand. Det gøres ved at åbne en varmtvandshane på et tappested, indtil der kommer vand uden bobler ud. i For at undgå drift af anlægget med for lille vandmængde og for at forebygge mulige følgeskader, er kedlen udstyret med trykføler. Bliver trykket for lavt, kobler kedlen fra. På displayet vises fejlmelding F.3 eller F.4. For at kedlen igen kan tages i drift, skal der først fyldes vand på anlægget. Hvis varmeanlægget forsyner flere etager, kan et højere påfyldningstryk være nødvendigt. Spørg vvs-installatøren om det. 0 Betjeningsvejledning aurocompact _0

13 Betjening Tilkobling af kedlen b Forsigtig! Risiko for materielle skader pga. for tidlig tilkobling af hovedafbryderen. Pumpen og varmeveksleren kan blive beskadiget. Slå først hovedafbryderen til, når varmtvandsbeholderen i den kompakte gaskedel er fyldt (se afsnit 4..), og varmeanlægget er fyldt tilstrækkeligt med vand (se afsnit 4..). Hvordan De kan sætte den kompakte solvarme-gaskedel helt ud af drift, finder De i afsnit Indstillinger for varmtvandsopvarmningen b Forsigtig! Risiko for tilkalkning pga. for hårdt vand! Ved en vandhårdhed på mere end,79 mol/m 3 (0 dh) er der risiko for tilkalkning. Ved en vandhårdhed på mere end,79 mol/ m3 (0 dh) må drejeknappen ( 3 ) maksimalt sættes i midterpositionen. For en komfortabel varmtvandsopvarmning er der integreret en varmtvandsbeholder i aurocompact-kedlerne. Reguleringen af den solenergi, der anvendes til varmtvandsopvarmning sker automatisk. For at udnytte solenergien optimalt, kan beholdertemperaturen ved hjælp af solenergien komme op på 85 C. I displayet () blinker visningen C, når solenergien varmer beholderen op. Når den maksimale beholdertemperatur opnås, kobler solcellepumpen fra. 3 Fig. 4.5 Tilkobling af kedlen Kedlen til- og frakobles med hovedafbryderen (). I: TIL 0: FRA Når hovedafbryderen () befinder sig i positionen I, er kedlen tilkoblet. På displayet () vises det digitale informations- og analysesystems standardvisning (detaljer, se afsnit 4.). For at kunne indstille kedlen efter Deres behov, skal De læse afsnittene 4.4 og 4.5, hvor indstillingsmulighederne for varmtvandsopvarmningen og varmedriften er beskrevet. b Forsigtig! Tingskader som følge af frost! Frostbeskyttelses- og overvågningsindretninger er kun aktive, når strømnettet ikke er koblet fra. Kobl aldrig kedlen fra strømnettet. Stil kedlens hovedafbryder på stilling I. Fig 4.6 Indstilling af beholdertemperaturen For at undgå overophedning begrænser en termostatblandingsventil i aurocompact-enheden varmtvandstemperaturen i ledningssystemet til 60 C. Din installatør kan indstille den maksimale varmtvandstemperatur efter ønske. Den mindste beholdertemperatur kan indstilles trinløst med drejeknappen (3). Hvis vandets temperatur kommer under denne beholdertemperatur, starter kedlen automatisk og varmer beholderen op. For at sikkerhedsanordningerne forbliver aktive, bør De til- og frakoble den kompakte solvarme-gaskedel med reguleringen (informationer om det findes i den pågældende betjeningsvejledning). Betjeningsvejledning aurocompact _0 DK

14 4 Betjening Gå frem på følgende måde for at foretage indstillingen: Indstil drejeknappen (3) på den ønskede temperatur. Der gælder følgende: Venstre anslag: Solvarmefunktion deaktiveret, frostbeskyttelse 5 C Min. indstillelig vandtemperatur 40 C Højre anslag: Maksimal indstillelig vandtemperatur Når den ønskede temperatur indstilles, vises værdien på DIA-systemets display (). Efter ca. fem sekunder forsvinder denne visning, og på displayet vises igen standardvisningen (varmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur). i Af økonomiske og hygiejniske grunde (f.eks. legionellabakterier) anbefaler vi en indstilling på 60 C. Ved tilstrækkelig solvarmeeffekt når beholdertemperaturen om dagen værdier, som ligger betydeligt over 60 C. For bedre udnyttelse af solvarmeeffekten anbefaler vi, at man om sommeren indstiller en lavere mindste beholdertemperatur Frakobling af varmtvandsopvarmningen Varmtvandsopvarmningen kan frakobles, mens varmedriften stadig er i funktion. Det gøres ved at dreje drejeknappen (3) til indstilling af varmtvandstemperaturen til venstre helt til anslaget, se fig Solvarmefunktionen deaktiveres, en frostbeskyttelsesfunktion er aktiv for beholderen. På displayet () vises en beholdertemperatur på 5 C i ca. fem sekunder. 4.5 Indstillinger for varmedriften 4.5. Indstilling af fremløbstemperaturen (ved brug af en regulator) i Ved at trykke på tasten + () vises den aktuelle beholdertemperatur i 5 sekunder. i For at beskytte solvarmeanlægget mod overophedning sættes solvarmepumpe i forbindelse med for kraftig solindstråling ikke i drift, før solfangerne er afkølet tilstrækkeligt. Hvis varmtvandsbeholderen skal opvarmes inden for dette tidsrum, efteropvarmes beholderen med gas Tapning af varmt vand Åbn en varmtvandshane på et tappested (håndvask, brusebad, badekar etc.). Det varme vand tappes fra den integrerede varmtvandsbeholder. Den integrerede termostat-blandingsventil begrænser vandtemperaturen til den indstillede værdi. Fig. 4.7 Indstilling af fremløbstemperatur ved brug af en regulator I henhold til Forordningen om energisparende krav til varmetekniske anlæg og varmtvandsanlæg (Varmeanlægsforordning - tysk HeizAnlV) skal Deres varmeanlæg være udstyret med en vejrkompenserende regulator eller en rumtermostat. I det tilfælde skal der foretages følgende indstilling: Drej drejeknappen () til indstilling af varmeanlæggets fremløbstemperatur til højre helt til anslaget. Fremløbstemperaturen indstilles automatisk af reguleringen (informationer om det findes i den pågældende betjeningsvejledning). Hvis vandets temperatur kommer under den indstillede beholdertemperatur, starter kedlen automatisk og varmer beholderen op. Mens beholderen opvarmer, blinker visningen på displayet (), se fig.4.6. Når den beholdertemperatur, De har indstillet, nås, frakobler kedlen automatisk. Pumpen har en kort efterløbstid. Betjeningsvejledning aurocompact _0

15 Betjening Indstilling af fremløbstemperaturen (uden tilslutning af en regulator) Frakobling af varmedriften (sommerdrift) Varmedriften kan frakobles om sommeren, mens varmtvandsopvarmningen stadig er i funktion. Det gøres ved at dreje drejeknappen () til indstilling af varmeanlæggets fremløbstemperatur til venstre helt til anslaget. Fig. 4.8 Indstilling af fremløbstemperatur uden regulator Hvis der ikke er tilsluttet nogen ekstern regulering, indstilles fremløbstemperaturen med drejeknappen () svarende til den pågældende udetemperatur. I det tilfælde anbefaler vi følgende indstillinger: Venstre position (dog ikke helt til anslag) i overgangstiden: Udetemperatur ca. 0 til 0 C Midterposition ved koldt vejr: Udetemperatur ca. 0 til 0 C Højre position ved meget koldt vejr: Udetemperatur ca. 0 til 5 C Når temperaturen indstilles, vises den indstillede temperatur på DIA-systemets display (). Efter ca. fem sekunder forsvinder denne visning, og på displayet vises igen standardvisningen (varmeanlæggets aktuelle fremløbstemperatur). Normalt kan drejeknappen () indstilles trinløst op til en fremløbstemperatur på 75 C, men hvis der kan indstilles højere værdier på Deres kedel, så har vvs-installatøren foretaget en tilsvarende justering for at muliggøre drift af Deres varmeanlæg med fremløbstemperaturer op til 85 C. Fig. 4.9 Frakobling af varmedriften (sommerdrift) 4.6 Indstilling af rumtermostat eller vejrkompenserende regulator Fig. 4.0 Indstilling af rumtermostat/vejrkompenserende regulator Indstil rumtermostaten (), den vejrkompenserende regulator og radiatorernes termostatventiler () i henhold til de pågældende vejledninger til tilbehørsdelene. Betjeningsvejledning aurocompact _0 DK 3

16 4 Betjening 4.7 Statusvisninger Fig. 4. Statusvisninger Statusdisplayet giver informationer om kedlens driftstilstand. Aktivér statusvisningerne ved at trykke på tasten i (). På displayet () vises nu den pågældende statuskode, f.eks. S.4 for brænderdrift. Betydningen af de vigtigste statuskoder fremgår af nedenstående tabel. I omskiftningsfaser, f.eks. ved genopstart på grund af manglende flamme, vises statusmeldingen S. kort. Sæt displayet tilbage i normalmodus igen ved at trykke på tasten i () en gang til. Visning Betydning Visninger ved varmedrift S. 0 Intet varmebehov S. Blæserstart S. Vandpumpefremløb S. 3 Tænding S. 4 Brænderdrift S. 5 Blæser- og vandpumpeefterløb S. 6 Blæserefterløb S. 7 Vandpumpeefterløb S. 8 Resterende brænderspærretid efter varmedrift Visninger ved beholderopvarmning S.0 Beholdertaktdrift aktiv S. Blæserstart S.3 Tænding S.4 Brænderdrift S.5 Blæser- og vandpumpeefterløb S.6 Blæserefterløb S.7 Vandpumpeefterløb S.8 Brænderspærre efter beholderopvarmning Visninger ved påvirkninger af anlægget S.30 Rumtermostat blokerer varmedrift (regulator på klemmer 3-4-5) S.3 Sommerdrift aktiv S.3 Frostsikring varmeveksler aktiv S.34 Frostbeskyttelse aktiv S.36 Den kontinuerlige regulator/rumtermostaten blokerer varmedriften (nominel værdi< 0 C) S.4 Anlægstryk for højt Tab. 4. Statuskoder og deres betydning 4.8 Afhjælpning af fejl Hvis der opstår problemer ved driften af den kompakte solvarme-gaskedel, kan De selv kontrollere følgende punkter: Ingen varmt vand, varmeanlægget forbliver koldt; Kedel går ikke i drift: Er bygningens gasafspærringshane i tilførslen og gasafspærringshanen på kedlen åbne (se afsnit 4.)? Er forsyningen med koldt vand i orden (se afsnit 4.)? Er strømforsyningen i bygningen tilkoblet? Er hovedafbryderen på den kompakte solvarme-gaskedel slået til (se afsnit 4.3)? Er hovedafbryderen på den kompakte solvarme-gaskedel ikke drejet til venstre anslag, altså stillet på frostsikring (se afsnit 4.4)? Er varmeanlæggets påfyldningstryk tilstrækkeligt (se afsnit 4.8.)? Er der luft i varmeanlægget (se afsnit 4.8.)? Er der en fejl ved tændingen (se afsnit 4.8.)? 4 Betjeningsvejledning aurocompact _0

17 Betjening 4 Varmtvandsdrift uden fejl; varmeanlægget fungerer ikke: Er der overhovedet et varmekrav fra de eksterne regulatorer (f.eks. fra regulatortype VRC) (se afsnit 4.7)? b Forsigtig! Fare for beskadigelser på grund af ukorrekte ændringer! Hvis ikke den kompakte gaskedel arbejder upåklageligt efter kontrollen af de ovenfor nævnte punkter, skal følgende overholdes: Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på den kompakte gaskedel. Spørg en anerkendt VVS-installatør om råd, hvis De er i tvivl Fejl på grund af vandmangel Kedlen går på Fejl, hvis påfyldningstrykket i varmeanlægget er for lavt. Denne fejl vises ved hjælp af fejlkode F. (tørkogning) eller F.3 eller F.4 (vandmangel / anlægstryk < 50 hpa). Kedlen må først sættes i drift igen, når varmeanlægget er fyldt tilstrækkeligt med vand (se afsnit 4.8.4). b Forsigtig! Fare for beskadigelser på grund af ukorrekte ændringer! Hvis den kompakte gaskedel efter det tredje reset-forsøg stadig ikke går i gang, skal følgende overholdes: Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på den kompakte gaskedel. Spørg en anerkendt VVS-installatør om råd, hvis De er i tvivl Fejl i luft-/røggassystemet Kedlerne er udstyret med en blæser. Hvis blæseren ikke fungerer korrekt, frakobler kedlen. På displayet vises så symbolerne og og fejlmeldingen F.3 eller F.37. b Forsigtig! Fare for beskadigelser på grund af ukorrekte ændringer! Ved fejlmeldingerne F.3 og F.37 skal De spørge en anerkendt VVS-installatør til råds. Forsøg aldrig selv at udføre reparationer på den kompakte gaskedel Fejl ved tændingen Fig. 4. Reset Når brænderen ikke er tændt efter fem tændingsforsøg, går kedlen ikke i drift, men skifter til Fejl. Dette vises på displayet med fejlkoden F.8 eller F.9 (). Der sker først en ny automatisk tænding efter en manuel reset. Tryk på resetknappen () for at resætte, og hold den inde i ca. et sekund. Betjeningsvejledning aurocompact _0 DK 5

18 4 Betjening Vandpåfyldning af kedlen/varmeanlægget b Forsigtig! Materiel skade som følge af ukorrekt påfyldning af varmeanlægget! Derved kan der opstå skader på pakninger og membraner og støj under varmedriften. Vaillant fraskriver sig ansvaret herfor eller for evt. følgeskader. Overhold følgende: Der må kun anvendes rent ledningsvand til påfyldingen af varmeanlægget Foretag ingen tilsætning af kemiske midler som f.eks. frost- og korrosionsbeskyttelsesmidler (inhibitorer). b Forsigtig! Skader på kedlen og anlægget som følge af ledningsvand med højt kalkindhold eller stærk korrosion eller tilsætning af kemikalier! Hvis der anvendes uegnet ledningsvand, kan der opstå skader på pakninger og membraner, tilstopning af komponenter i kedlen eller anlægget, som der strømmer vand igennem, og lyde under varmedriften. Hvis det er nøvendigt, at varmeanlægget efterfyldes eller tømmes og derefter påfyldes helt igen, skal De rådføre Dem med den vvs-installatør, der har installeret Vaillant-kedlen. I nogle tilfælde skal det anvendte varmeanlægsvand kontrolleres og behandles. Også dette kan De høre mere om hos Deres vvsinstallatør For at varmeanlægget fungerer korrekt, skal viseren på manometeret () stå i området mellem 00 og 00 hpa påfyldningstryk, når anlægget er koldt. Hvis viseren står under 75 hpa, skal der fyldes vand på. i Ved at trykke på tasten - () vises det aktuelle påfyldningstryk (i ) i displayet i 5 sekunder. Hvis varmeanlægget forsyner flere etager, kan et højere påfyldningstryk være nødvendigt. Spørg vvs-firmaet om det. Til påfyldning og efterfyldning af varmeanlægget kan der normalt anvendes almindeligt vandværksvand. I undtagelsestilfælde findes der dog vandkvaliteter, som eventuelt ikke er egnet til påfyldning på varmeanlægget (meget korroderende eller kalkholdigt vand). Henvend Dem i et sådant tilfælde til vvs-installatøren. Påfyldning af anlægget foretages på følgende måde: Åbn alle anlæggets termostatventiler. Forbind anlæggets påfyldningshane med en koldtvandstappeventil ved hjælpe af en slange (Deres vvsinstallatør bør have vist Dem påfyldningsarmaturerne og forklaret Dem påfyldningen og tømningen af anlægget). Åbn langsomt for påfyldningshanen. Åbn langsomt tappeventilen, og påfyld vand, indtil det krævede anlægstryk er nået på manometeret (). Luk tappeventilen. Udluft alle radiatorerne. Kontrollér derefter anlægstrykket på manometeret (), og påfyld evt. vand en gang til. Luk påfyldningshanen, og fjern påfyldningsslangen. 4.9 Ud-af-driftagning Fig. 4.3 Kontrol af varmeanlæggets påfyldningstryk Fig. 4.4 Frakobling af kedlen For at sætte den kompakte solvarme-gaskedel helt ud af drift sættes hovedafbryderen () i positionen 0. 6 Betjeningsvejledning aurocompact _0

19 Betjening 4 b Forsigtig! Tingskader som følge af frost! Frostbeskyttelses- og overvågningsindretninger er kun aktive, når strømnettet ikke er koblet fra. Kobl aldrig kedlen fra strømnettet. Stil kedlens hovedafbryder på stilling I. For at sikkerhedsanordningerne forbliver aktive, bør De kun til- og frakoble den kompakte solvarme-gaskedel med reguleringen i normal drift (informationer om det findes i den pågældende betjeningsvejledning). i Hvis kedlen sættes ud af drift i længere tid (f.eks. ferie), bør De desuden lukke gasafspærringshanen og koldtvandsafspærringsventilen. Overhold i den forbindelse også henvisningerne vedrørende frostsikring i afsnit 4.0. i Afspærringsanordningerne er ikke omfattet af leveringen af kedlen. De installeres på installationsstedet af vvs-installatøren. Få denne til at forklare Dem, hvor disse komponenter befinder sig, og hvordan de håndteres. Solvarmeanlægget er på grund af påfyldt solvarmevæske tilstrækkeligt frostbeskyttet Frostsikringsfunktion Den kompakte solvarme-gaskedel er - ved tilkoblet hovedafbryder- udstyret med en frostsikringsfunktion: Hvis varmeanlæggets fremløbstemperatur falder til under 8 C, går opvarmningspumpen i drift og cirkulerer vandet i opvarmningssystemet. Hvis varmeanlæggets fremløbstemperatur falder til under 5 C, mens hovedafbryderen er slået til, går kedlen i drift og opvarmer kedelvarmekredsen til ca. 30 C. Hvis beholdertemperaturen - også ved 0-stilling af varmvandstermostaten - falder til under 0 C, opvarmes beholderen til 5 C. b Forsigtig! Fare for frysning af dele af det samlede anlæg! En gennemstrømning af det samlede varmeanlæg kan ikke garanteres med frostsikringsfunktionen. Forvis Dem om, at varmeanlægget opvarmes tilstrækkeligt. Spørg en anerkendt VVS-installatør om råd, hvis De er i tvivl. 4.0 Frostsikring b Forsigtig! Tingskader som følge af frost! Frostbeskyttelses- og overvågningsindretninger er kun aktive, når strømnettet ikke er koblet fra. Kobl aldrig kedlen fra strømnettet. Stil kedlens hovedafbryder på stilling I Frostsikring ved hjælp af tømning En anden mulighed for frostsikring er at tømme varmeanlægget og kedlen. Det skal så sikres, at både anlægget og kedlen tømmes fuldstændigt. Alle koldt- og varmtvandsrør i huset og varmtvandsbeholderen i kedlen skal også tømmes. Rådfør Dem med vvs-installatøren. b Forsigtig! Ukorrekt påfyldning er forbundet med fare for beskadigelser! I tilfælde af ukorrekt påfyldning kan der opstå skader på pakninger og membraner og støj under varmedriften. Vi påtager os intet ansvar herfor eller for følgeskader. Der må kun anvendes rent vandværksvand til påfyldingen af varmeanlægget. Anvend ingen kemiske midler som f.eks. frost- og korrosionsbeskyttelsesmidler (inhibitorer). Varmeanlægget og vandrørene er beskyttet tilstrækkeligt mod frost, hvis varmeanlægget forbliver i drift i en frostperiode, også hvis De er væk, og rummene opvarmes tilstrækkeligt. Betjeningsvejledning aurocompact _0 DK 7

20 4 Betjening 4. Vedligeholdelse og kundeservice 4.. Inspektion/vedligeholdelse En forudsætning for en konstant funktionsdygtighed og sikkerhed, pålidelighed og lang levetid er en årlig inspektion/vedligeholdelse af kedlen, som skal foretages af en vvs-installatør. a Fare! Fare for personskade og materielle skader som følge af fagligt ukorrekt vedligeholdelse og reparation! Manglende eller ukorrekt vedligeholdelse kan forringe kedlens driftssikkerhed. Forsøg aldrig selv at udføre vedligeholdelse eller reparationer på Deres kompakte gaskedel. Få dette arbejde udført af et VVS-firma. Vi anbefaler at tegne en vedligeholdelseskontrakt. 4.. Skorstensfejermåling i De måle- og kontrolarbejder, der er beskrevet i dette afsnit, må kun udføres af skorstensfejeren. Gå frem på følgende måde for at gennemføre målingerne: Tag kedlens topplader (, ) og den øverste frontplade (5) af. Så er måleåbningerne tilgængelige. Aktivér skorstensfejerdriften ved at trykke samtidig på tasterne + (6) og - (7) i DIA-systemet NB! Alle Vaillant gaskedler skal efterses mindst en gang hvert andet år. Eftersynet skal udføres af en kvalificeret tekniker med A-certifikat. Såfremt kedlen ikke efterses med det foreskrevne serviceinterval, bortfalder garantien på kedlen. Er gaskedlen ikke startet op af en kvalificeret servicetekniker med A-certifikat bortfalder al garanti. Såfremt nærværende vedligeholdelsesforskrifter ikke overholdes, fraskriver leverandøren sig tillige ethvert ansvar for eventuelle følgeskader (produktansvar), i det omfang et sådant ansvar i øvrigt kan fraskrives i henhold til gældende ufravigelig lovgivning. For produktet gælder endvidere ud over oven-stående forskrifter de til enhver tid gældende regler fastsat i Gasreglementet eller lignende forskrift. Fig. 4.5 Skorstensfejermåling I forbindelse med vedligeholdelse testes solvarmevæskens frostbeskyttelseseffekt en gang om året. Regelmæssig vedligeholdelse sørger for en optimal virkningsgrad og dermed for en mere økonomisk drift af Deres kompakte solvarme-gaskedel. 7 6 Fig. 4.6 Tilkobling af skorstensfejerdrift Visning i display: S.Fh = skorstensfejerdrift opvarmning S.Fb = skorstensfejerdrift varmtvand Målingerne må tidligst udføres, når kedlen har været i drift i minutter. Skru slutmufferne af kontrolåbningerne (3) og (4). 8 Betjeningsvejledning aurocompact _0

21 Betjening 4 Foretag målingen i røggassystemet ved kontrolåbningen (4) (indstiksdybde: 0 mm). Målinger i luftsystemet kan foretages ved kontrolåbningen (3) (indstiksdybde: 65 mm). Ved at trykke samtidig på tasterne +" (6) og - (7) kan måledriften forlades igen. Måledriften afsluttes også, hvis der ikke trykkes på nogen tast i 5 minutter. Skru slutmufferne på kontrolåbningerne (3) og (4) igen. Sæt kedlens topplader (, ) og den øverste frontplade (5) på igen Kundeservice Vaillant A/S Drejergangen 3A DK-690 Karlslunde Telefon Telefax Betjeningsvejledning aurocompact _0 DK 9

22

23 För användaren Bruksanvisning aurocompact Kompakt kondenserande sol-/gaspanna SE

24 Inholdsfortegnelse Beskrivning Rekommenderat tillbehör Inholdsfortegnelse Beskrivning... Rekommenderat tillbehör... Information om handboken Förvaring av bruksanvisningar Symbolförklaring Bruksanvisningens giltighet CE-märke Märkskylt... 3 Säkerhet...4. Säkerhetsanvisningar och varningar Klassificering av varningar Utformning av varningsmeddelanden...4. Användning för avsett ändamål Allmänna säkerhetsanvisningar Information om installation och användning Fabriksgaranti Krav på uppställningsplatsen Skötsel Återvinning och avfallshantering Panna Förpackning Energispartips Underhåll och kundtjänst Kontroll/underhåll Kontrollmätning av skorsten Kundtjänst...8 Beskrivning Vaillant aurocompact-pannorna är kompakta kondenserande sol-/gaspannor med integrerad varmvattenberedare med skiktad värmelagring. Pannan aurocompact används i system med solvärmeunderstödd varmvattenuppvärmning. Rekommenderat tillbehör Vaillant erbjuder olika utföranden av reglerutrustningar till aurocompact vilka ansluts till kopplingspanelen (plint buss/7-8-9) eller sätts in i manöverpanelen. Installatören hjälper dig att välja rätt sorst reglerutrustning. 4 Handhavande Översikt över reglage och display Förbereda idrifttagningen Öppna avstängningsanordningar Kontrollera anläggningstrycket Idriftsättning Inställningar för varmvattenberedning Tappa varmvatten Stänga av varmvattenberedningen Inställningar för värmedrift Ställa in framledningstemperaturen (vid användning av reglerutrustning) Ställa in framledningstemperaturen (utan reglerutrustning) Stänga av värmen (sommardrift) Ställa in rumstemperaturragulatorn eller den utetemperaturstyrda regulatorn Statuskoderna/-symbolerna Åtgärder vid störningar Störningar p.g.a. vattenbrist Störningar vid tändningen Störningar i luft-/avgaskanalen Påfyllning av pannan/värmeanläggningen Urdrifttagning Frostskydd Frostskyddsfunktion Tömning som frostskydd...7 Bruksanvisning aurocompact _0

ecocompact DK; SE; NO

ecocompact DK; SE; NO ecocompact DK; SE; NO For brugeren Betjeningsvejledning ecocompact Kompakt gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber Anbefalet tilbehør Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber...

Detaljer

ecotec exclusiv DK, NO, SE

ecotec exclusiv DK, NO, SE ecotec exclusiv DK, NO, SE For brugeren Betjeningsvejledning ecotec exclusiv Vægmonteret gaskedel med kondensationsteknik VC 46/4 VC 76/4 VC 356/4 VC 466/4 VC 656/4 DK Indholdsfortegnelse Enhedens egenskaber

Detaljer

ecotec pro/plus DK; SE; NO

ecotec pro/plus DK; SE; NO ecotec pro/plus DK; SE; NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...4.

Detaljer

ecocompact VSC 126-C 140 VSC 196-C 150 VSC 246-C 210 DK/SE/NO

ecocompact VSC 126-C 140 VSC 196-C 150 VSC 246-C 210 DK/SE/NO ecocompact VSC 6-C 40 VSC 96-C 50 VSC 46-C 0 DK/SE/NO For brugeren Betjeningsvejledning ecocompact Kompakt gaskedel med kondensationsteknik VSC 6-C 40 VSC 96-C 50 VSC 46-C 0 DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber

Detaljer

ecotec exclusiv DK; SE; NO

ecotec exclusiv DK; SE; NO ecotec exclusiv DK; SE; NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec exclusiv Kondenserende væghængte gaskedler DK Inholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen... Generelt... 3. Typeskilt...

Detaljer

allstor VIH CB 75 DK, NO, SE

allstor VIH CB 75 DK, NO, SE allstor VIH CB 75 DK, NO, SE For brugeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder VIH CB 75 DK 1 Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dokumentationen Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

ecotec exclusiv DK/SE/NO Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Kondenserende væghængte gaskedler Kondenserande vägghängda gaspannor

ecotec exclusiv DK/SE/NO Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Kondenserende væghængte gaskedler Kondenserande vägghängda gaspannor Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning ecotec exclusiv Kondenserende væghængte gaskedler Kondenserande vägghängda gaspannor VC 36/-E VC 76/-E Veggmontert gassvarmeapparat med brennverditeknologi

Detaljer

Vort Vario Dansk /PSTL 1

Vort Vario Dansk /PSTL 1 Vort Vario Dansk 1 2 Læs venligst instruktionerne inden installation og ibrugtagning. Thermex tager ikke ansvar for skader forvoldt på grund af at brugsvejledningen ikke har været fulgt. Dette apparat

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

LYNKOBLINGER SERIE QR

LYNKOBLINGER SERIE QR LYNKOBLINER SERIE QR HYDROSCAND LIDT TÆTTERE PÅ Hydroscand tilbyder dig høj service, fra bestilling til leverance.vores produktsortiment er bredt og holder en høj kvalitet. Desuden er mange af vores produkter

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G. Document Number 2960310889_DA/180314.0925 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37240 G DA NO Document Number 2960310889_DA/180314.0925 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G. Document Number 2960310900_DA/250414.1737 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37114 G DA NO Document Number 2960310900_DA/250414.1737 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RTU, RS485 02-01-2018 10:27 Side 1/9 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 4 GateWay opsætning 5 DIP switch 5 LED display 5 Gateway registre

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD

90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD 90 Gas og el FSD 90 Duel Fuel FSD 90 Dobbel energi FSD Brugs- og monteringsvejledning Instructions for use and installation Bruks- og installasjonsanvisning ArtNo.000-0008 Falcon logo shaded U109673-03

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781

PIE6..R1.E. [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32. [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 *9000308781* 9000308781 PIE6..R1.E [da] Brugsanvisning...2 [no] Bruksveiledning... 12 [sv] Bruksanvisning...22 [fi] Käyttöohje...32 *9000308781* 9000308781 Indholdsfortegnelse Råd og vejledning om sikkerhed... 2 Sikkerhedsanvisninger...2

Detaljer

MEDUMAT Easy CPR. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett

MEDUMAT Easy CPR. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett MEDUMAT Easy CPR Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Dansk

Detaljer

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54

EHH3320FOK. ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 EHH3320FOK ZH 炉 架 用 户 手 册 2 DA Kogesektion Brugsanvisning 19 NO Platetopp Bruksanvisning 36 SV Inbyggnadshäll Bruksanvisning 54 2 www.electrolux.com 内 容 1. 安 全 信 息... 3 2. 安 全 说 明... 4 3. 产 品 说 明... 5

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V

T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V T V - d e k o d e r t i l N e x t G e n T e l T V Installasjonsveiledning (Modell: ISB2201 og ISB2231) Gratulerer med din nye TV-dekoder Din nye TV-dekoder vil gi deg muligheten til å se på TV fra NextGenTel

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi

Elan 110 Gas og el. Elan 110 Dual Fuel. Elan 110 Dobbel energi Elan 110 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning Elan 110 Dual Fuel Instructions for use and installation Elan 110 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning U109663-08 2 DK Dansk 4 GB IE English

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Køleskab Brugervejledning Kylskåp Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Jääkaappi Käyttöopas

Køleskab Brugervejledning Kylskåp Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Jääkaappi Käyttöopas Køleskab Brugervejledning Kylskåp Bruksanvisning Kjøleskap Bruksanvisning Jääkaappi Käyttöopas KFD4952XD Kære kunde Det er vores ønske, at du opnår den optimale effektivitet fra vores produkt, som er fremstillet

Detaljer

ArtNo.000-0005 Classic logo. ArtNo.000-0021 Toledo logo. 90 Dual Fuel. 90 Gas og el. Brugs- og monteringsvejledning. 90 Dual Fuel

ArtNo.000-0005 Classic logo. ArtNo.000-0021 Toledo logo. 90 Dual Fuel. 90 Gas og el. Brugs- og monteringsvejledning. 90 Dual Fuel ArtNo.000-0005 Classic logo ArtNo.000-0021 Toledo logo 90 Dual Fuel 90 Gas og el Brugs- og monteringsvejledning 90 Dual Fuel Instructions for use and installation 90 Dobbel energi Bruks- og installasjonsanvisning

Detaljer

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KS 3215-50 KS 3215-51 KS 3215-60 KS 3215-90 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Læs venligst denne vejledning inden du tager

Detaljer

MEDUMAT Easy CPR ERC 2010. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett

MEDUMAT Easy CPR ERC 2010. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett MEDUMAT Easy CPR ERC 2010 Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning

Detaljer

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing

KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing KSI 3215-90 KSI 3215-91 DK NO SV FI EN NL Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User guide Gebruiksaanwijzing Kære kunde, Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje SUOMI NORSK SVENSKA DANSK Version 2.0 03/2012 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 7 8 6 9 5 10 4 11 3 2 12 D E 13 1 A F G H B

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK MIRAKULÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

2. Indholdsfortegnelse. 1. Symbolforklaring

2. Indholdsfortegnelse. 1. Symbolforklaring Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Portautomatik til garageporte Portåpnersystem for garasjeporter Drivsystem för garageportar Autotallin ovien avaaja FIN S N DK Montering og betjeningsvejledning

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 9 Produktbeskrivelse 10 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion 13 Urfunktioner

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1)

IN 6065 TF DK NO. Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) IN 6065 TF DK NO Betjeningsvejledning...2 Bruksanvisning...33 IOAA-649 (05.2012/1) KÆRE KUNDE, DK Din Gram-kogeplade kombinerer nem brug med god effekt. Når du har læst instruktionerne, vil det ikke være

Detaljer

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5 1 HD7818 HD7817 1 2 3 11 4 10 5 6 9 7 8 2 3 4 5 6 7 8 A 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4222.200.0525.5 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK DYNAMISK NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjening 10 Daglig brug 14 Råd og tip 18 Vedligeholdelse

Detaljer

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47

DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32 SVENSKA 47 OTROLIG DK NO FI SE Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer. DANSK 4 NORSK 18 SUOMI 32

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 32 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 10 Før ibrugtagning 12 Daglig brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK HÖGKLASSIG NO DANSK 4 NORSK 27 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 8 Daglig brug 10 Fleksibelt induktionsområde 12 Råd og tip 16 Vedligeholdelse og

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

LC 32. S Bruksanvisning... PAGE 26

LC 32. S Bruksanvisning... PAGE 26 LC 32 DK Brugsanvisning... PAGE 2 N Bruksanvisning... PAGE 14 S Bruksanvisning... PAGE 26 FIN Käyttöohje... PAGE 38 Vi takker dig for dit køb af dette TOYOTOMI produkt! Toyotomi produkter bliver brugt

Detaljer

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Detaljer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Legg merke til! Utsett ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Vibration

Detaljer

Engangsposer* Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug BRUGSANVISNING. * Valgfrit antal. Må ikke genbruges

Engangsposer* Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug BRUGSANVISNING. * Valgfrit antal. Må ikke genbruges Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug Engangsposer* BRUGSANVISNING * Valgfrit antal Må ikke genbruges 1 Sani-Tip Luft/vand sprøjtespids til engangsbrug INDIKATIONER Luft/vand sprøjtespidser til engangsbrug

Detaljer

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91) Suomi

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 GC. Document Number 2960310887_DA/090614.1848 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48250 G DA NO Document Number 2960310887_DA/090614.1848 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 GC. Document Number 2960310859_DA/180414.1851 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 48271 G DA NO Document Number 2960310859_DA/180414.1851 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-13 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen

Detaljer

MEDUCORE Easy. Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning

MEDUCORE Easy. Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning MEDUCORE Easy ILCOR 2010 Automatiseret ekstern defibrillator med battery-pack / Automatisert ekstern defibrillator med Battery-Pack / Automatiserad extern defibrillator med batteripack Automatiseret ekstern

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Rotationsarmatur. Dimensioner

Rotationsarmatur. Dimensioner RC Dimensioner ØU Ød H 0 ØA Beskrivelse RC er et cirkulært rotationsarmatur med stilbare lameller. Armaturet kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Rotationsmønstret sikrer høj induktion og et stort

Detaljer

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ø U Ød B C Ø E Ø A Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bundplade som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F

DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F DA Brugsanvisning 2 Vaskemaskine NO Bruksanvisning 32 Vaskemaskin AL 97699 F 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer KULINARISK DK NO DANSK 4 NORSK 24 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 7 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 12 Brug af tilbehøret 12

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Drikkevannsstasjon. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. aguaflow exclusiv. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Drikkevannsstasjon. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. aguaflow exclusiv. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Drikkevannsstasjon aguaflow exclusiv NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 9 Daglig brug 11 Urfunktioner 13 Brug

Detaljer

Flerkonet armatur. Dimensioner

Flerkonet armatur. Dimensioner Dimensioner Vertikal Ød 8 Max. H ØU ØD Horisontal Ød Beskrivelse er et cirkulært, stilbart, flerkonet armatur, der typisk anvendes til tilluft. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal tilluft

Detaljer

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG 3.Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG Definition 3.1: Lineær sammenhæng Ved en W *. W ^ - s en ret linje e n sammenhæng, hvor grafen er Hældningen er det stykke a, Linjen ;

Detaljer

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning...26 [fi] Käyttöohje... 49 [sv] Bruksanvisning...

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK VÄLGJORD NO DANSK 4 NORSK 28 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse af apparatet 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Tilvalg 10 Indstillinger 11 Før ibrugtagning

Detaljer

MEDUMAT Easy. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett

MEDUMAT Easy. Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett MEDUMAT Easy Respirator Ventilationsapparat Apparat for kunstig åndedrett Apparatbeskrivelse och brugsanvisning Apparatbeskrivning och bruksanvisning Beskrivelse av apparatet og bruksanvisning Dansk 3

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL

Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL Vaskemaskine Tvättmaskin Vaskemaskin Pyykinpesukone WMB 71643 PTL 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der skal følges for at beskytte mod personskade eller

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK GRÄNSLÖS NO DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 6 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 11 Mikrobølgefunktion

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel

TKF 7451 A 10. Tørretumbler Tørketrommel TKF 7451 A 10 Tørretumbler Tørketrommel Læs denne brugsvejledning først! Kære Kunde Vi håber, De vil få gode resultater fra produktet, der er produceret i de nyeste produktionsanlæg og har gennemgået en

Detaljer

TE 515.. siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi es pt

TE 515.. siemens-home.com/welcome. Register your product online. da no sv fi es pt TE 515.. siemens-home.com/welcome da no sv fi es pt Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço Register your product online da no sv fi es pt 2 21

Detaljer

BEJUBLAD HYLLAD DK NO

BEJUBLAD HYLLAD DK NO BEJUBLAD HYLLAD DK NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse 8 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 9 Urfunktionstaster 11 Brug af tilbehøret

Detaljer

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34

EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 EUF2748AOX DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NO FRYSER BRUKSANVISNING 18 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 34 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...

Detaljer

SWAN. 07.2003 Dansk betjeningsvejledning Norsk bruksanvisning Svensk handbok

SWAN. 07.2003 Dansk betjeningsvejledning Norsk bruksanvisning Svensk handbok WA 07.2003 Dansk betjeningsvejledning orsk bruksanvisning vensk handbok DK WA Toiletstolen wan fra R82 egner sig grundet materialevalget også fortræffeligt som bade-/ brusestol, idet sædet er fremstillet

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer DK KULINARISK NO DANSK 4 NORSK 31 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Installation 8 Produktbeskrivelse af apparatet 9 Betjeningspanel 9 Før ibrugtagning 11 Daglig brug

Detaljer