Årsregnskap Tromsø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2014. Tromsø kommune"

Transkript

1 Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015

2 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000 (regnskapsforskriften), god kommunal regnskapsskikk (GKRS), herunder bestemmelsene i kommunal regnskapsstandard (KRS), og i henhold til veilederen til regnskapsrapportering i KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) for regnskapsåret Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 inneholder obligatoriske oversikter i drift, - og investeringsregnskapet, balanseregnskapet, økonomiske oversikter, samt noteopplysninger som skal bidra til forståelse og vurdering av årsregnskapet. Jf. strykningsbestemmelsene i Tromsø kommunes økonomireglement, vedtatt , og regnskapsforskriftens 9 skal et regnskapsmessig merforbruk strykes i følgende rekkefølge: 1. Stryke budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet vedtatt av kommunestyret selv 2. Stryke avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger 3. Stryke budsjettert inndekking av tidligere års regnskapsmessige merforbruk (underskudd) Byrådet i Tromsø legger frem et driftsregnskap med et resultat på 0 kroner etter pliktige strykninger på 8,9 millioner kroner, det vil si strykning av 0,3 mill. kroner av overføring fra drift til investering og 8,6 mill. kroner av avsetning til disposisjonsfond. Brutto, - og netto driftsresultat er negativt med henholdsvis 14,2 mill. kroner og 82,3 mill. kroner. Netto driftsresultat har en negativ resultatgrad på 1,7 % av driftsinntektene, sammenlignet med en positiv resultatgrad på 0,1 % i Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap og viser at årets investeringer ikke kan finansieres fullt ut med inntektene, innbetalingene og den forutsatte bruk av avsetninger. Det betyr at årets investeringsregnskap avsluttes med et udekket beløp på 33 mill. kroner, som må føres opp til inndekning i investeringsregnskapet for Årets finansieringsbehov i investeringsregnskapet utgjør 957 mill. kroner, sammenlignet med 2013 som hadde et finansieringsbehov på 691 mill. kroner. Årsregnskapet 2014 forside: Sommarøy. Foto Mark Ledingham Tromsø kommune Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø Telefon: Faks: Inngående leverandørfaktura: Innkjøp, - og fakturatjenesten, Rådhuset, postboks 6901, 9299 Tromsø, 2

3 Innholdsfortegnelse 3

4 4

5 Innhold DRIFTSREGNSKAPET... 7 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSREGNSKAPET... 9 REGNSKAPSSKJEMA 1A OG 1B KOSTRA-FUNKSJON FORDELT PÅ TJENESTERAMMER UTGIFTER OG INNTEKTER PER KONTO I DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAPET ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET UTGIFTER OG INNTEKTER PER KONTO INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET OVERSIKT BALANSE BEVILGNINGSREGNSKAPET OVERSIKT BEVILGNINGSREGNSKAP NOTEOPPLYSNINGER INNLEDNING NOTER REGNSKAPSPRINSIPPER OG VURDERINGSREGLER ORGANISERING AV TROMSØ KOMMUNES VIRKSOMHET FORSKRIFTSBESTEMTE NOTER NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL (FKR 5 NR. 1) NOTE NR. 2 PENSJON (FKR 5 NR. 2) NOTE NR. 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR (FKR 5 NR. 3) NOTE NR. 4 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK, BEDRIFTER OG SAMARBEID JF. KOMMUNELOVEN 11 OG 27 (FKR 5 NR. 4) NOTE NR. 5 AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE (FKR 5 NR. 5) NOTE NR. 6 AVSETNING OG BRUK AV FOND (FKR 5 NR. 6) NOTE NR. 7 KAPITALKONTO (FKR 5 NR. 7) NOTE NR. 8 SALG AV FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER (FKR 5 NR. 8) NOTE NR. 9 INTERKOMMUNALT SAMARBEID ETTER KOMMUNELOVEN 27 (FKR 12 NR. 3) ØVRIGE NOTER IHT. GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK NOTE NR. 10/11 VESENTLIGE POSTER OG TRANSAKSJONER I REGNSKAPET NOTE NR. 12 ANLEGGSMIDLER NOTE NR. 13 INVESTERINGSOVERSIKT

6 NOTE NR. 14 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER NOTE NR. 15 GJELDSFORPLIKTELSER NOTE NR. 16 LANGSIKTIG GJELD OG AVDRAG NOTE NR. 17 ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP, REGNSKAPSESTIMATER OG KORRIGERING AV TIDLIGERE ÅRS FEIL NOTE NR. 18 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT NOTE NR. 19 ANDRE VESENTLIGE FORPLIKTELSER NOTE NR. 20 SELVKOSTOMRÅDER NOTE NR. 21 ANTALL ÅRSVERK OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR NOTE NR. 22 BETINGENDE UTFALL OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN NOTE NR. 23 SAMLET EKSTERN GJELDSFORPLIKTELSE NOTE NR. 24 UTGIFTSFØRT ESTIMERT TAP PÅ KRAV NOTE NR. 25 BRUTTO, - OG NETTO DRIFTSRESULTAT SELVKOSTBEREGNINGER SELVKOST FEIING SELVKOST BYGGESAK SELVKOST VANN OG AVLØP SELVKOST RENOVASJON VEDLEGG ÅRSREGNSKAP 2014 UIA MIDT- OG NORD-TROMS BALANSE DETALJERT BALANSEKONTOER PER EGNE NOTATER

7 Driftsregnskapet 7

8 8

9 Økonomisk oversikt driftsregnskapet (tall i hele tusen kroner) Note Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

10 Regnskapsskjema 1A og 1B 1 (tall i hele tusen kroner) (tall i hele tusen kroner) Regnskapsskjema 1A (til fordeling på tjenesterammer) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Avsetning til ubundne driftsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling på tjenesterammene Sum fordelt på tjenesterammene (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Regnskapsskjema 1B (fordelt på tjenesterammer) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap Politisk styring Administrativ styring, støtte Fellesutgifter Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Næringsliv - veiledning, støtte Barneverntjenesten Kommunale/private barnehager Grunnskole/voksenopplæring/SFO Pleie og omsorgstjenester Kommunehelsetjenester Sosiale tjenester/forebygging/rus Kultur og idrett Kirker og religiøse formål Forebygging/beredskap brann og ulykker Fysisk planlegging og tilrettelegging Samferdsel, m.v Netto renter og avdrag Vann og avløp Frie inntekter Motpost avskrivninger, renter og avdrag Sum fordelt på tjenesterammer I regnskapsforskriften (FKR) er regnskapsskjema 1A en fast oppstilling, og regnskapsskjema 1B er opp til kommunene selv å bestemme oppstilling og detaljeringsgrad. Skjema 1A viser de frie disponible inntektene fratrukket netto finansutgifter, netto avsetning og overføring til investeringsregnskapet, som fordeles i regnskapsskjema 1B på tjenesterammene. Tallene i regnskapsskjema 1B er ulik «oversikt KOSTRA-funksjon fordelt på tjenesterammer» og «økonomisk oversikt driftsregnskapet», som viser totale utgifter og inntekter. 10

11 KOSTRA-funksjon fordelt på tjenesterammer 2 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap 2013 KOSTRA-funksjon 100 Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon Sum tjenesteramme 1001 Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde Sum tjenesteramme 1002 Administrativ styring, støtte Årets premieavvik Amortisering av tidligere års premieavvik Pensjon Premiefond Diverse fellesutgifter Innsamling av forbruksavfall Sum tjenesteramme 2001 Fellesutgifter Administrasjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne Serviceenheter Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss Aktivisering og servicetjenester ovenfor eldre og Diagnose, behandling, rehabilitering Tilbud til personer med rusproblemer Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Bistand til etablering og opprettelse av egen boli Kommunal næringsvirksomhet Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg Tilrettelegging og bistand for næringslivet Brann og ulykkesvern Bibliotek Kunstformidling Idrett Kommunale Idrettsbygg Kommunale kulturbygg Den norske kirke Sum tjenesteramme 2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Kommunal næringsvirksomhet Tilrettelegging og bistand for næringslivet Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling Sum tjenesteramme 2003 Næringsliv - veiledning, støtte Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v Sum tjenesteramme 3002 Barneverntjenesten Denne oversikten viser de totale driftsinntektene og driftsutgiftene fordelt på KOSTRA-funksjon innenfor hver tjenesteramme. I KOSTRA (KO-mmune-STat-RApportering) er utgangspunktet at kommunenes oppgaver og ressursbruk relateres til innbyggernes behov. Begrepet KOSTRA-funksjon fokuserer på hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke brukergrupper disse tjenestene primært henvender seg til. Tallene vil være ulik regnskapsskjema 1B, men lik «økonomisk oversikt driftsregnskapet». 11

12 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Sum tjenesteramme 3003 Kommunale/private barnehager Grunnskole Voksenopplæring Skolefritidstilbud Skolelokaler og skyss Skyss av skolebarn Kommunalt disponerte boliger Sum tjenesteramme 3004 Grunnskole/voksenopplæring/SFO Aktivisering og servicetjenester ovenfor eldre og Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Medfinansiering somatiske tjenester Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Sum tjenesteramme 4001 Pleie og omsorgstjenester Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling, rehabilitering Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v Sum tjenesteramme 5001 Kommunehelsetjenester Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Sosiale tjenester kap. 5A Økonomisk sosialhjelp Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v Sum tjenesteramme 5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus Aktivitetstilbud barn og unge Kommunal næringsvirksomhet Bibliotek Kino Museèr Kunstformidling Idrett Kommunale Idrettsbygg Musikk og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Kommunale kulturbygg Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v Sum tjenesteramme 6001 Kultur og idrett Den norske kirke Andre religiøse formål Kirkegårder, gravlunder, krematorier Sum tjenesteramme 6003 Kirker og religiøse formål Forebygging av branner og andre ulykker Brann og ulykkesvern Sum tjenesteramme 7001 Forebygging/beredskap brann og ulykker

13 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Plansaksbehandling Byggesaksbehandling og eierseksjonering Kart og oppmåling Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslipptillatelser Eierseksjonering Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Naturforvaltning og friluftsliv Kulturminnevern Sum tjenesteramme 7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging Interne Serviceenheter Samferdselsbedrifter / transporttiltak Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering Rekreasjon i tettsted Sum tjenesteramme 7003 Samferdsel, m.v Bistand til etablering og opprettelse av egen boli Renter / utbytte og lån Sum tjenesteramme 9701 Netto renter og avdrag Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Sum tjenesteramme 9702 Disponert til avsetning m.v Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Sum tjenesteramme 9802 Vann og avløp Skatt på inntekt og formue Statlige rammetilskudd og øvrige generelle. statst Sum tjenesteramme 9901 Frie inntekter Kommunalt disponerte boliger Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslipptillatelser Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering Distribusjon av vann Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere, septiktanker og lignend Motpost avskrivninger Sum tjenesteramme 9902 Motpost avskrivninger, renter og avdrag

14 14

15 Utgifter og inntekter per konto i driftsregnskapet (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Fast lønn Lønn undervisningsstillinger Lønn adm Lønn assistenter Lønn vaktmestere Lønn renholdere Lønn i foreldrepermisjon Avtalefestede tillegg, T-trinn, m.v Fast lønn tillitsvalgte (HTA) Legelønn i bistillinger Lønn i ledige hjemler Morsmålundervisning Øvingslærere Periodisering lønn Sum 010 Fast lønn Lønn vikar foreldrepermisjon Lønn ferievikarer Vikarlønn u/refusjon Vikarlønn m/refusjon Periodisering variabel lønn Sum 020 Lønn til vikarer Lønn engasjementstillinger Ekstrahjelp Lønn v/midlertidig økt brukerbehov Lønn opplæringsvakt/opplæring nytilsatt Periodisering variabel lønn Sum 030 Lønn til ekstrahjelp Overtid Periodisering variabel lønn Sum 040 Overtidslønn Lønn sivilarbeidere Omsorgslønn Variable tillegg Lønn sysselsetting Lønn ATG-gruppen Lønn lærlinger Samlingsromtillegg Forskjøvet arbeidstid Lønn støttekontakter Honorarer (trekkpliktige) Lønn tilsynsfører Lønn avlastning Lønn tolketjeneste Trekkpliktige stipend Lønn distriktsmannskap Lønn depotstyrken

16 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap RVR-tillegg Lønn turnuskandidater Beredskapsvakttillegg Fosterhjemsgodtgjørelse Lønn besøkshjem Lønn forsterka fosterhjem Lønn beredskapshjem Annen diverse lønn Ansvarstillegg Sluttvederlag Trekk hjemme-pc Fordel fri telefon Motpost fordel i arbeidsforhold Interne kurs og opplæring Periodisering variabel lønn Sum 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn vedlikehold Overtid vedlikehold Sum 070 Lønn vedlikehold Lønn renholdere Overtid renhold Ekstrahjelp renhold Periodisering variabel lønn Sum 075 Lønn renhold Lønn ordfører, varaordfører Lønn frikjøp Tapt arbeidsfortjeneste Godtgjørelse folkevalgte i råd og utvalg Periodisering variabel lønn Sum 080 Godtgjørelse folkevalgte Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Periodisering variabel lønn Sum 089 Trekkpliktih/oppgavepliktig, ikke arb.g.lønn Pensjonsinnskudd DNB Trekkpliktige forsikringsordninger Pensjonsinnskudd KLP Pensjonsinnskudd SPK Tilskudd til sikringsfond Årets premieavvik Amortisering tidl.års premieavvik Servicepensjoner Sum 090 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordn

17 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. årets premieavvik Arb.g.avg. amort.tidl.års premieavvik Arb.g.avg av periodisert lønn Sum 099 Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Aviser, tidskrifter, faglitteratur Sum 100 Kontormateriell Undervisningsmateriell Utstyr og leker Bøker til undervisning Matvarer til undervisning Formingsmat. til undervisning Papir/materiell til undervisning Bøker til skolebibliotek Datautstyr og -materiell til undervisning Sum 105 Undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Sum 110 Medisinsk forbruksmateriell Medikamenter Sum 114 Medikamenter Matvarer Bevertning Skolefrukt og grønt Catering Sum 115 Matvarer Samlepost annet forbruksmat., råvarer og tjenester Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Renholds- og renovasjonsartikler Verneutstyr og bekledning Utg./godtgj. reiser ikke oppg.pl Råvarer/varekjøp Aktivitetsmidler Tjenestefrikjøp Diverse pasientutgifter Oppmuntringslønn - brukere Leirskoleopphold Ekskursjoner (ikke innleid transport) Materialer til drift og vedlikehold av utstyr og inventar Sum 120 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tj Telefontjenester Porto Gebyrer post og bank Banktjenester (bankavtale) Datatjenester Sum 130 Post, banktjenester, telefon

18 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Annonser og reklame Representasjon Informasjon Trykking og kopiering Sum 140 Annonse, reklame, informasjon Opplæring og kurs Møter og konferanser Sum 150 Opplæring og kurs Kostgodtgjørelse Oppgavepl skyss og reiseutg Utgifter avlastere/støttekontakter Periodisering variable lønnsposter Sum 160 Oppgavepliktig reisegodtgj, diett, bil m.v Andre oppgavepl. godtgjørelser Uniformsgodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse fosterhjem Utgiftsgodtgjørelse besøkshjem Kompensasjon praksisutgifter Periodisering variable lønnsposter Sum 165 Andre oppgavepliktige godtgjørelser Ikke oppgavepl. reiseutgifter Drift av egne transportmidler Drift leide transportmidler Årsavgifter og forsikring Skyssutgifter til/fra skole Skyssutgifter ledsager Skyssutgifter syke og skadede elever Skyssutgifter spesialundervisning Flyttetjenester Kjøp transp.tjenester inst. og dagsenter Sum 170 Transport / drift av egne transportmidler El. kraft til belysning og oppvarming Kundeforskuttering strøm Sum 180 Energi Varmeleveranse Sum 181 Energiutgifter fra fjernvarmeanlegg Olje, parafin og ved til oppvarming Sum 182 Fyringsolje og fyringsparafin Naturgass Sum 183 Naturgass Forsikring av personer og personell Elevforsikring Alarmsystemer Yrkesskadeforsikring Vakthold Forsikring av varige driftsmidler Andre forsikringer Sum 185 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring

19 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Husleie Intern husleie Leie av grunn Vakanse, leietap Andre leieutgifter Intern fordeling egne fellesutg Sum 190 Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer og lisenser Eiendomsavgifter Saksomkostninger Renovasjon Tinglysningsgebyr og dokumentavgift Kontingenter Sum 195 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Inventar og utstyr Datamaskiner og -utstyr Rengjøringsmaskiner Redskaper og verktøy Programvare Bøker, musikk og media Kjøkkenutstyr Telefoner og sambandsutstyr Kjøp av anleggsmaskiner Kjøp av kontormaskiner Sum 200 Inventar og utstyr Medisinsk utstyr Sum 209 Medisinsk utstyr Leie/leasing av transportmidler Kjøp av transportsmidler Sum 210 Transportmidler Leie/leasing maskiner Leie/leasing av datamaskiner Leie/leasing av kontormaskiner, kopimaskiner m.v Leie/leasing av telefonanlegg Leie/leasing av anleggsmaskiner Hjemme-PC - ansatte Leie/leasing av andre driftsmidler Sum 220 Maskiner Vedlikehold av bygninger Tilknytningsavgift Vedlikehold av kummer og anlegg Vedlikehold av ytre anlegg Vedlikehold forsikringsskade Vedlihehold brukerskade Sommervedlikehold, veier Vedlikehold utomhus Vedlikehold div. anlegg Merking av vei - veiskilt Sum 230 Vedlikehold og byggetjenester

20 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Service/reparasjoner Service/reparasjoner brannvarslingsanlegg Service/reparasjoner heiser Snøbrøyting Vedlikeholdsavtaler m.v. IT VVS Sanitær, sprinkleranlegg Vedlikehold SD-anlegg - Automasjon Ventilasjon Vaktmestertjenester Driftsavtaler kontormaskiner Elektro og nødstrøm Sum 240 Serviceavtaler og reparasjoner Materialer til vedlikehold Materialer vedr. forsikringsskade Materialer til vedl. hold bygninger Materialer vedr. brukerskade Materialer vedlikehold utstyr Materialer vedlikehold div. anlegg Materialer ekstraordinært vedlikehold Sum 250 Materialer til vedlikehold Kjøp av renholdstjenester Vask og rens av tekstiler Leie av tekstiler Sum 260 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester Konsulenttjenester Juridisk bistand Kontrolloppgaver Kjøp av tolketjenester Kjøp av vikartjenester Prosjekteringsmidler Kjøp av omsorgstjenester Farmasøytisk tilsyn Kjøp av div. tjenester Sum 270 Konsulenttjenester Dok.-/tinglysningsavg. tomt/grunn Sum 280 Grunnerverv Internkjøp Internkjøp fra sentraladm Internkjøp fra undervisning Internkjøp fra helse og sosial Internkjøp fra kulturavd, Internkjøp fra Teknisk avd Fordelte utgifter til lærlinger Sum 290 Internkjøp Kjøp av statlige tjenester Sum 300 Fra staten

21 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Kjøp av fylkeskommunale tjenester Betaling for opphold i barneverninstitusjon Driftstilskudd til fylkeskommunalt innkjøpssamarbe Overføring mødrehjem Sum 330 Fra fylkeskommuner Betaling til andre kommuner Tilskudd til Distriktsrevisjon Interkommunalt oljevern Betaling andre kommuner spesialunderv Sum 350 Fra kommuner Overføring til private/ private org Driftstilskudd sameiet Driftstilskudd fritidsklubber Driftstilskudd private idrettslag Driftstilskudd/-avtaler leger, fysioterapeuter Refusjon turnuskandidater Tilskudd SMI Tilskudd Krisesenteret for kvinner Kjøp omsorgstjenester fra private Annen overføring til private Søskenmoderasjon Sum 370 Fra andre (private) Kjøp fra Komrev NORD IKS Kjøp fra Aurora Kino IKS K-sekretariatet IKS Sum 375 Kjøp fra IKS Kjøp fra Tromsø Parkering KF Kjøp fra Tromsø Havn KF Sum 380 Fra egne særbedrifter Overføringer til staten Sum 400 Til staten Mva komp. berettiget anskaffelser (drift) Sum 429 Merverdiavgift utenfor mva-loven Overføringer til fylkeskommuner Sum 430 Til fylkeskommuner Overføringer til andre kommuner Overf. av statstilskudd til flyktninger ved flytti Sum 450 Til kommuner

22 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Driftstilskudd til private org./institusjoner Kommunal bostøtte Videreformidling av andre statlige tilskudd private 482 bhg Boligtilskudd til etablering Tap på fordringer og garantier Boligtilskudd til tilpasning Bostøtte Husbanken Tilsk. politiske partier Kirkelig fellesråd Tilskudd til museer Møteplassen Tilskudd kulturvern Tilskudd div. kunstformål Avtalefestet tilskudd til festivaler Avtalefestet tilskudd til inst./org Tilskudd Alfheim stadion A/S Stipender og priser Tilskudd til div. kulturformål Tilsk. utviklingslag Bidrag barnehageopphold Tilsk. bydelsråd Tilsk. ASVO Tilsk. fagforeninger Tilskudd til Trossamfunn Driftstilskudd private idrettslag Næringstilskudd til bedrifter oa Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter Forskudd trygd livsopphold Forskudd trygd boutgifter - oppgavepliktig Økonomisk støtte Lommepenger Andre tilskudd/overføringer Bidrag til helseundersøkelse Erstatninger Overføring til private Avtalefestet tilskudd Hålogaland Teater Avtalefestet tilskudd Tromsø Symfoniorkester Sum 470 Til andre (private) Overføring til Aurora Kino IKS Sum 475 Overføring fra IKS Overføring til Tromsø Havn Overføring til Tromsø Parkering Kf Sum 480 Til egne særbedrifter Byrådets disposisjonskonto Sum 490 Reserverte bevilgninger / avsetninger (budsjett)

23 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Låneomkostninger Renter obligasjons og sertifikatlån Renter videreformidlingslån Husbanken Morarenter Andre renteutgifter Renteutgifter kortsiktige lån Kalkulatoriske renter Sum 500 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag andre långivere Sum 510 Avdragsutgifter Sosiale utlån Sum 520 Utlån Avsetning til disposisjonsfond til driftsformål Sum 540 Avsetninger til disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Sum 550 Avsetninger til bundne fond Overføring til investeringsregnskapet Sum 570 Overføringer til investeringsregnskapet Årets regnskapsmessige overskudd Sum 580 Ikke disponert regnskapsmessig mindreforbruk Avskrivninger Avskrivninger VAR Korreksjoner avskrivninger tidligere år Fordelte renter av restverdi Fordelte renter og avdrag Motpost fordelte renter og avdrag Sum 590 Avskrivninger Diverse brukerbetaling kommunale tjenester Brukerbetaling for hjemmetjenester Brukerbetaling for dagopphold Egenandeler Foreldrebetaling Refusjon kost Vederlag for sykehjemsplasser Egenbetaling trygghetsalarmer Egenandel transport Korttidsopphold i institusjon Kost for barn i barnehage Sum 600 Brukerbetaling for kommunale tjenester

24 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Salg av andre varer/tjenester Avgiftsfrie salgsinntekter på kafeteria/kantine Div. andre gebyrinntekter Pantegebyrinntekter Purregebyrinntekter Forvaltningsavgift overformyndere Ref. fra skatteregnskapet Salgsinntekter arrangement Øreavrunding Automatinntekter Diverse salgs/leieinntekter Inntekter kost personale Salg av forbruksmateriale Inntekt fra kursvirksomhet Torgavgifter Aktiviteter fritidsklubber Salg av middager Behandlingsgebyr etter forurensningsloven Gebyr for kart- og oppmåling Gebyr delingssaker Gebyr byggesak Gebyr seksjonering Gebyr plansaker Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Sum 620 Annet salg varer, tjen, gebyr m.m utenfor avg.omr Billettinntekter svømmehaller Andre billettinntekter Brukerkort Diverse inntekter Sum 629 Billettinntekter Husleieinntekter Festeavgifter, m.v Andre leieinntekter Leieinntekter vaskehall Leieinntekter torgplass Sum 630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler

25 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Årsgebyr vann Årsgebyr avløp Årsgebyr renovasjon Årsgebyr feiing Tilknytningsavgift vann Tilknytningsavgift avløp Andre avg.pl. innt. VAR-sektor Fast tømming næringsliv Årsgebyr vannmålere Årsgebyr avløp-måler Årsgebyr innfordret for renovasjon Anlegg avfallssug innfordret for renovasjon Sum 640 Avgiftspliktige gebyrer Andre avg.pl. inntekter, unntatt VAR Vannmålerleie Måleravlesning Årsavgift bedriftsovervåking Gebyrer bedriftsovervåking Sum 650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Salg av driftsmidler Sum 660 Salg av driftsmidler Internt salg, diverse Internt salg fellestjenester Interne salg trykkeritjenester Internt salg av brukt utstyr/inventar Internhusleie Fordelte kostnader prosjekt Fordeling lønn, div. mellom funksjoner Overførte byggelånsrenter Internt salg avg.pliktig Internt salg avgiftsfritt Internt salg til bolig Sum 690 Fordelte utgifter Refusjon fra staten Refusjon fra NAV Arbeid Andre tilskuddsordninger Ref. skyssutgifter til hjemmesykepleie Fastlønnstilskudd for leger/fysioterapeuter Refusjon trygd Tilretteleggingstilsk. NAV Refusjon ressurskrevende tjenester Sum 700 Overføringer fra staten (motytelse) Sykelønnsrefusjoner Refusjon foreldrepermisjon Sum 710 Sykelønnsrefusjon

26 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Komp mva investering Sum 728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet Komp mva drift Sum 729 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Ref. fylkeskomm. -elevskyss Tilsk. fylkeskomm Ref for komm.læreplasser(kok) Sum 730 Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse) Ref. fra andre kommuner Refusjon for gjesteelever Ref. brannvarsling Refusjon for gjesteelever spesialunderv Sum 750 Overføringer fra kommuner (motytelse) Ref. fra andre Forsikringsoppgjør/erstatninger Refusjon utlegg Ref. fra fagforeninger Ref. tilkn.avg. bedriftsovervåking Refusjon strøm Tilkjente saksomkostninger Refusjon renhold Utenomrettslige omkostninger Refusjon rettsgebyr Ref. bedriftsovervåking Sum 770 Overføringer fra andre (private) (motytelse) Aurora Kino IKS avg. fritt Sum 775 Refusjon fra IKS Tromsø Parkering KF avg.pl Tromsø Havn KF avg.pl Tromsø Parkering KF avg.fritt Tromsø Havn KF avg.fritt Sum 780 Ref. fra særbedrifter Intern overf. - reelle varer og tjenester Internsalg til sentraladm Internsalg til undervisning Internsalg til helse og sosial Internsalg til kulturavd, Internsalg til Teknisk avd Internsalg til byggforvaltningen Internsalg til VA Sum 790 Interne salg (interne overføringer) Rammetilskudd Sum 800 Rammeoverføringer

27 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Integreringstilskudd Transportert bostøtte Overf. boligtilskudd tilpasning Overf. bostøtte Husbanken Tilskudd enslige mindreårige Tilskudd undervisning Ref. reform-97, investeringer Ref. eldreomsorg-investeringer Etableringstilskudd Andre statlige videreformidlingstilsk Overføring fra staten Ref. rentekomp. skoler Tilskudd ressurskrevende brukere Refusjon skoler/basseng Sum 810 Andre statlige overføringer Overføringer fra fylkeskommuner Sum 830 Fra fylkeskommuner Int.tilskudd flyktninger ved flytting Sum 850 Fra kommuner Skatt på inntekt og formue Sum 870 Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt, annen fast eiendom Eiendomsskatt "Verk og bruk" Sum 874 Eiendomsskatt annen eiendom Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer Sum 875 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer Andre direkte og indirekte skatter Sum 877 Andre direkte og indirekte skatter Overføring fra Tromsø Parkering KF Sum 880 Overføringer fra særbedrifter Boligtilskudd fra private Overføringer fra private Sum 890 Overføringer fra andre (private) Renter etabl.lån og utbedringslån Renteinnt. div. utlån Kredittrenter CM2-konsernkonto Andre renteinntekter Renteinntekter kortsiktige lån Renteinnt. etabl.lån inkasso Sum 900 Renteinntekter Aksjeutbytte fra selskaper Utbytte kommunale foretak Sum 905 Utbytte og eieruttak Avdragsinntekter sosiallån - inkasso Avdragsinntekter lån i næringsfond Avdragsinntekter sosiallån Sum 920 Mottatte avdrag på utlån

28 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Disponering av tidl. års overskudd Sum 930 Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond drift Sum 940 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum 950 Bruk av bundne fond Motpost avskrivninger Sum 990 Motpost avskrivninger

29 Investeringsregnskapet 29

30 30

31 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap 2013 Salg av driftsmidler og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon Varer og tjenester som erstatter egenproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket (-) / udisponert (+)

32 32

33 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet 3 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert I regnskapsforskriften (FKR) er regnskapsskjema 2A fast oppstilling, og regnskapsskjema 2B er opp til kommunene selv å bestemme oppstilling og detaljeringsgrad. Skjema 2A viser brutto finansieringsbehov i investeringsregnskapet og hvordan behovet er finansiert. Skjema 2B utdyper postene ordinære investeringer og vann- og avløpsinvesteringer fra 2A ved å vise investeringsutgifter per prosjekt og tjenesteområde. Tallene i skjema 2A og 2B skiller seg derfor fra «Økonomisk oversikt investeringsregnskapet», som viser finansiering av netto finansieringsbehov. 33

34 34

35 Regnskapsskjema 2B investeringsregnskapet Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2014 Opprinnelig Revidert Rest beløp budsjett budsjett 2014 bevilgning 1002 Administrativ styring og støtte 1175 Flytting skytebane Tromsdalen Nytt banedekke Valhall Tromsø komm. pensjonskasse EK-tilskudd KLP Utlån Alheim Stadion II AS IP-telefoni - utvidelse IKT - utstyr/infrastruktur Bredbånd distrikt Sum Bygg og eiendomsdrift, boligtjeneste 4404 ENØK - kort og langsiktige tiltak Strakstiltak bygg Heis Aurora kino Gen. grunnerverv/innløsing Utvikling av kommunale eiendommer Boliger Roald Amundsens gt Finansiering Sum Barnehage 2327 Barnehage Hillesøy skole Barnehage funksjonshemmede Barnehage Kattfjord Sikkerhetstiltak uterom Straumsbukta barnehage-nytt ventilasjonsanlegg Sum Grunnskole 2025 Brensholmen skole - restaurering Sommerlyst ungdomskole Brakkerigg og andre ombyggingskostnader Trådløstnett skole Ramfjord skole - tak/fasader Solneset skole-utvidelse Uterom Gyllenborg skole Normalhall Storelva skole LGA/HV-bygget - tilpasninger Ersfjordbotn skole - oppgradering sum Helse og omsorg 3001 Otium tidlig fase Mellomvegen Teaterkvarteret Ombygging legevakta Sikringstiltak Helse-og omsorgsbygg Helsehus UNN Helårlig program-flyktningetjenesten Kjøp boliger Teaterkvarteret 4 leiligheter Biler Flyktningetjenesten Hardbrukshus Startlån Husbanken Sum

36 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2014 Opprinnelig Revidert Rest beløp budsjett budsjett 2014 bevilgning 6001 Kultur og idrett 5023 Inventar og utstyr-idrett Kroken kunstgressbane Tønsvika kunstgressbane Rettssak Hamnahallen Tromsdalen friluftsområde Prestvannet Ombygging gamle brannstasjon Badeland Templarheimen Bygg kultur og idrett Storelvahallen Kulturhuset - oppgradering Rådstua Bibliotek - oppgradering Bokbuss Sum Kirker og religiøse formål 5903 Krematorium og seremonilokale Sandnessund gravlund Driftssentral Sum Brann og redning Brannstasjon Sjøretta del Ivaretakelse brannkrav Sambandsutstyr Brann og redning Branndepot Ersfjordbotn Sum Fysisk planlegging og tilrettelegging 5437 Nærmiljøtiltak/lekeplasser Tur-og trimstier Tromsømarka Sykkelbyen Tromsø Parker og plasser Skansen Festningsverk Kjøp av tomtearealer Sum

37 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap 2014 Opprinnelig Revidert Rest beløp budsjett budsjett 2014 bevilgning 7003 Samferdsel 6001 Tromsøpakke III Tønsnes Industriområde, etablering Utbyggingsavtaler, bidrag infrastruktur Hvilhaug, regulering Universell tilr.legging bussholdeplasser Tønsnes industriområde - infrastruktur Geo-datautstyr Byutvikling Biler og maskiner Kjøp av biler - kultur Kjøp av biler Utskifting biler hj. tjenesten Trafikksikkerhet, aksjon skoleveg Tromsøpakke Nyasfaltering, oppgadering veier Flomvoll Tromsdalen(bru og veier) Storgatbakken-Hansjordnesbukta Utbedring bro Gyllenborg Opparbeidelse utfartsparkering Fortau Mortensnes Ny internveg Langnes Landfester flytekaier, distriktskaier Sum Vann og avløp Sum Vann Sum Avløp Sum Sum investeringer pr tjenesteramme 1002 Administrativ styring og støtte Bygg og eiendomsdrift, boligtjeneste Barnehage Grunnskole Helse og omsorg Kultur og idrett Kirker og religiøse formål Brann og redning Fysisk planlegging og tilrettelegging Samferdsel Vann og avløp Sum investeringer

38 Finansiering Regnskap 2014 Opprinnelig Revidert Rest beløp Konto Konto (T) budsjett budsjett 2014 bevilgning Salg av varige driftsmidler Salg av fast eiendom Internsalg investering Statstilskudd (krav til motytelse) Komp mva investering Tilskudd fra fylkeskommunen (med krav til motyt) Refusjon fra andre (private) Tilskudd fra fylkeskommunen (uten krav til motyt) Bruk av lånemidler Bruk av tidligere års lån Bruk av lån -etableringslån Avdragsinnt. etabllån - inkasso Avdragsinntekter etableringslån Ekstraord. avdragsinnt. forvaltningslån Salg av aksjer Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Udekket Sum finansiering

39 Utgifter og inntekter per konto investeringsregnskapet (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Bevertning/matvarer AI. Bevertning/matvarer u/kontrakt Forbruksmateriell/Varer og tjenester AI.Div varer og tjenester u/kontrakt Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Utlegg transport/reise ikke oppg.pl AI.Reise/Transport u/kontrakt Leie av lokaler og grunn Avgifter, gebyrer og lisenser AI. Avgifter, gebyrer og lisenser UTEN KONTRAK Inventar, utstyr og maskiner EDB-utstyr, systemer AI. Inventar og utstyr uten kontrakt Kjøp av maskiner Kjøp av transportmidler Kjøp av byggetjenester AI. Nybygg/-anlegg AI. Nybygg/-anlegg uten kontrakt Materialer til påkostning og nybygg Konsulenttjenester AI. Konsulentjenester AI. Konsulenthonorar uten kontrakt Grunnerverv Dokument/tinglysningavgift tomt/grunn Ulempeserstatning Kjøp av eksisterende bygg/anlegg Dokument/tinglysningavgift bygg/anlegg Kjøp fra foretak og bedrifter i egen kommune Mva komp. berettiget anskaffelser (investering AI. Fordelte byggelånsrenter Morarenter Fordelte byggelånsrente Avdrag på lån, ekstraordinært Avdrag formidlingslån Husbanken Startlån (utlån) Utlån diverse Kjøp av aksjer og andeler Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetning til bundne investeringsfond Salg av varige driftsmidler Salg av fast eiendom Internsalg investering Statstilskudd (krav til motytelse) Komp mva investering Tilskudd fra fylkeskommunen (med krav til motyt) Refusjon fra andre (private) Tilskudd fra fylkeskommunen (uten krav til motyt)

40 (tall i hele tusen kroner) Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap Diverse renteinntekter Bruk av lånemidler Bruk av tidligere års lån Bruk av lån -etableringslån Avdragsinnt. etabllån - inkasso Avdragsinntekter etableringslån Ekstraord. avdragsinnt. forvaltningslån Salg av aksjer Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av bundne investeringsfond Overføringer fra driftsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet

41 Balanseregnskapet 41

42 42

43 Oversikt balanse (tall i hele tusen kroner) Note EIENDELER OG GJELD Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler (langsiktig) Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Kasse, bank, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Disposisjonsfond Endring i regnskapsprinsipp (drift) Over-/underskudd drift Udekket investering Kapitalkonto Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser (inkl. arb.giv.avg.) Ihendehaverobligasjonslån 15, Sertifikatlån 15, Andre lån 15, Sum langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Memoriakonti for ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene

44 44

45 Bevilgningsregnskapet 45

46 46

47 Oversikt bevilgningsregnskap Anskaffelse av midler (tall i hele tusen kroner) Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Drift Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag Sum inntekter drift Investeringer Salg av driftsmidler og fast eiendom Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Andre overføringer Renteinntekter og utbytte 0-2 Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Sum inntekter investering Sum anskaffelse av midler

48 (tall i hele tusen kroner) Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Anvendelse av midler Drift Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon Varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer Renteutgifter Avdragsutgifter Utlån Fordelte utgifter Sum utgifter drift Investeringer Varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon Varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Fordelte utgifter Sum utgifter investering Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Endring i arbeidskapital iht balansen Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring i arbeidskapital

49 Noteopplysninger 49

50 50

51 Innledning NOTER Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning av (FKR 5), stiller krav om framstilling av enkelte NOTER. I tillegg er det utgitt en egen kommunal regnskapsstandard (KRS) om NOTER og årsberetning 4. NOTER er en forklaring og utdyping av informasjon til poster i drifts, - investerings, - og balanseregnskapet, samt økonomiske oversikter. I dette dokumentet vil det bli presentert forskriftsbestemte NOTER, NOTER i henhold til andre kommunale regnskapsstandarder og øvrige NOTER i henhold til god kommunal regnskapsskikk, totalt 25 NOTER. Tromsø kommune har utarbeidet regnskapet for 2014 i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk (GKRS), herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS). Kommunen vil i framstillingen av notene først presentere regnskapsprinsippene og vurderingsreglene iht. regnskapsforskriften. Deretter vil de forskriftsbestemte notene og øvrige noter iht. GKRS (god kommunal regnskapsskikk) bli presentert. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Tilgang og bruk av midler All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet i henhold til regnskapsforskriften 5. Bruttoprinsippet Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto iht. regnskapsforskriften 6. Anordningsprinsippet Alle kjente utgifter og utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i Tromsø kommunes årsregnskap, enten de er betalt eller ikke. Med kjent menes at varer og tjenester må være levert for inntektsføring og mottatt for utgiftsføring. Tidspunktet for når fakturaer, både inngående og utgående, forfaller til betaling har ingen betydning i forhold til tidspunkt for bokføring 7. Unntak fra de grunnleggende regnskapsprinsipper For lån er den delen som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt, er registrert som memoriapost i balansen. Regnskapsforskriften gir også en presisering 8, som sier at enkelte utgifter og utbetalinger, og inntekter eller innbetalinger som ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp. Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende år. 4 Kommunal Regnskapsstandard (KRS) (F) foreløpig standard nr. 6 Noter og årsberetning ( ). 5 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning av (FKR 7, 1.ledd, 1. setning) 6 FKR 7, 2. ledd 7 Kommuneloven 48, nr. 2 8 FKR 7, 5.ledd 51

52 Vurderingsregler Regnskapsforskriftens vurderingsregler er supplert med en kommunal regnskapsstandard vedrørende klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 9. Kommunen følger KRS (F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Anleggsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Varige driftsmidler som bygninger, anlegg, maskiner og transportmidler, klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler som har ubegrenset brukstid, dvs. tomter, er ikke avskrevet. Kommunens anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående, er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Omløpsmidler Kommunens omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdis prinsipp) 10. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Andre fordringer er omløpsmidler, dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. 9 KRS (F) 1 10 Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning av (FKR) 8, 2. ledd, 1. setning 52

53 ORGANISERING AV TROMSØ KOMMUNES VIRKSOMHET Tabell I - organisering av Tromsø kommunes virksomhet per Tromsø kommune innførte parlamentarisme fra og med det konstituerende kommunestyremøtet 19. oktober Med parlamentariske styreform har byrådet det øverste ansvaret for den løpende drifta av Tromsø kommune. Mens kommunestyret er det øverste kommunale organet, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Henviser til for ytterligere informasjon. 53

54 54

55 Forskriftsbestemte NOTER (NOTE 1 9) 55

56 56

57 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Kommuneregnskapet skal vise all anskaffelse og anvendelse av midler 11. Det betyr at regnskapet er et arbeidskapitalregnskap som omfatter inntekter og innbetalingsposter, som for eksempel bruk av lån og mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer og andeler, og utgifter og utbetalingsposter, som for eksempel avdrag på lån og utlån, kjøp av aksjer og andeler. Tabellene viser en spesifikasjon av endring arbeidskapital ifølge balansen. Oversikten viser endringene i de enkelte beholdningskonti som inngår i omløpsmidlene og i kortsiktig gjeld. Tabellene viser også sum anskaffelser og sum anvendelse av midler fra drifts- og investeringsregnskapet. Arbeidskapitaloversikten viser regnskapets inntekter og innbetalingsposter, og utgifter og utbetalingsposter, dvs. bevilgningsregnskapets eksterne transaksjoner. Tabell 1-1 Endring i arbeidskapital (i kroner) Balanseregnskapet : 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse Kommunelovens (KL) 48 nr 2 57

58 Årsregnskap 2014 Tromsø kommune Budsjett- og regnskapsforskriftene pålegger kommunestyret et særlig ansvar for å sikre at kommunen har så god likviditet at løpende forpliktelser kan dekkes. Figur likviditetsutvikling i bankinnskudd (i kroner) Bank Bank 0 Tromsø kommune har en tilfredsstillende likviditet. Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i løpet av 2014 har vært på 584 mill. kroner, en gjennomsnittlig reduksjon på 30 mill. kroner sammenlignet med Tendensen, som tidligere år, er at likviditeten blir svakere utover høsten. Bakgrunnen for en slik likviditetsutvikling bygger delvis på hvordan inntektssystemet er bygd opp for kommunal sektor, hvor blant annet rammetilskuddet utbetales i ti terminer med unntak for i august og desember. Samtidig har kommunen en bevisst strategi å øke likviditetsbeholdning i årets første måneder med at låneopptak av markedsmessige hensyn tas opp tidlig på året. Etter hvert som lånebeholdning reduseres og avdragsbetalinger inntreffer vil likviditeten svekkes. Reell langsiktig regnskapsmessig driftslikviditet sier noe om kommunens likviditet, når man blant annet trekker fra bundne midler som avsetninger til fond, kortsiktig gjeld og ubrukte lånemidler. Da er «i verste fall» likviditeten til Tromsø på kommune på minus 441 mill. kroner. Imidlertid er det en forbedring på 5 prosent sammenlignet med regnskapsåret

59 NOTE nr. 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) I tillegg til dekning i folketrygden har ansatte i Tromsø kommune en offentlig ytelsesbasert pensjonsordning jf. Hovedtariffavtalens kapittel 2. Tromsø kommune har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Statens pensjonskasse (SPK), og Tromsø kommunale pensjonskasse (TKPK), som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. I september i 2013 i sak 115/13 vedtok Kommunestyret i Tromsø opprettelse av egen pensjonskasse for kommunens ansatte, pensjonister og tillitsvalgte som tidligere var tilknyttet i pensjonsordning til DnB Liv. Tromsø kommunale pensjonskasse ble etablert 1. oktober i TKPK har inngått avtale med Storebrand Pensjonstjenester AS som leverer alle drifts- og administrasjonstjenester på vegne av pensjonskassen. Storebrand Asset Management AS har ansvar for å levere tjenester knyttet til kapitalforvaltning og investeringsrådgivning. Kommunens nåværende og tidligere ansatte, samt pensjonister og tillitsvalgte omfattes av Tromsø kommunale pensjonskasse. Unntaket gjelder lærere og undervisningspersonell som er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK) og sykepleiere som er tilknyttet KLP Forsikring. Regnskapsforskriften fra og med 2002 Til og med 2001 har kommunenes pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler ikke framgått av balanseregnskapet. Kommuneregnskapene ble belastet med forfalt og betalt premie til pensjonsselskapene. Etter 13 i regnskapsforskriften 12 skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering, jfr. tabell 2-1. Pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler og pensjonspremie beregnes av aktuar. Etter balansedagen mottar kommunen de endelige aktuarberegningene. Tabell 2-1 Økonomiske forutsetninger Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP SPK TKPK Forventet avkastning pensjonsmidler 4,65 % 4,35 % 4,65 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 2,97 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,97 % 2,97 % Netto pensjonskostnad, betalt premie og regnskapsføring av premieavvik Jf. regnskapsforskriften skal avvik 13 inntektsføres eller utgiftsføres som premieavvik i driftsregnskapet. Premieavvik oppstår når premieinnbetalingen til pensjonsselskapene KLP, SPK og TKPK er større (positivt premieavvik som inntektsføres) eller mindre (negativt premieavvik som utgiftsføres) enn beregnet pensjonskostnad. Tabell 2-2 viser en spesifikasjon av Tromsø kommunes netto pensjonskostnad, betalt pensjonspremie samt premieavvik. Tabellen viser samlet netto pensjonskostnad og betalt premie til KLP, SPK og Tromsø kommunale pensjonskasse (tidligere DnB Liv). I 2014-regnskapet utgjør netto pensjonskostnad inkludert administrasjonskostnader 335,9 mill. kroner. Betalt premie utgjør 362,8 mill. kroner. Differansen, dvs. årets premieavvik utgjør 26,85 mill. kroner ekskl. arbeidsgiveravgift (2,12 mill. kroner). Det positive premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift blir 12 FKR 13 Regnskapsføring av pensjon 13 FKR 13-4 Håndtering av avvik 59

60 inntektsført i driftsregnskapet for 2014, og «blåser opp» brutto driftsresultat med 28,97 mill. kroner. Tabell 2-2 Netto pensjonskostnad, betalt premie og året premieavvik (i kroner) Pensjonskostnad (F 13-1, C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Tabell 2-3 Utvikling av årlig premieavvik og amortisering av tidl. års premieavvik, amortisering av akkumulert premieavvik og netto pensjonskostnad inkludert administrasjonskostnader i perioden Netto pensjonskostnad inkl. adm Betalt premie i året Årlig premieavvik inkl aga Akkumulert premieavvik inkl aga Amortisering av akk. premieavvik inkl aga %-vis endring (netto pensjonskostnad) 19 % 8 % 3 % 7 % 12 % 11 % 14 % %-vis endring betalt premie i året 21 % 15 % 9 % -29 % 43 % -1 % 21 % %-vis endring årlig premieavvik 30 % 49 % 29 % -131 % -262 % -82 % 296 % %-vis endring akkumulert premieavvik 19 % 26 % 27 % -17 % 7 % -7 % 0 % %-vis endring amort. av akk. premieavvik 21 % 22 % 27 % 28 % -10 % 18 % 3 % Figur 2-1 viser utvikling av premieavvik i perioden 2004 til Premieavviket har vært positivt i alle år, med unntak av Figur 2-1 Utvikling av årlig premieavvik og amortisering av tidl. års premieavvik, amortisering av akkumulert premieavvik og netto pensjonskostnad inkludert administrasjonskostnader ( ) Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift Årlig premieavvik inkl arb.giv.avg. Amortisering av akk. premieavvik inkl arb.giv.avg. Netto pensjonskostnad inkl. administrasjon 60

61 Amortisering av premieavvik og fremtidig utvikling Tromsø kommune har tidligere år valgt å bokføre premieavviket lineært over 15 år fra og med påfølgende år. I 2011 ble det gjort endringer i regelverket som førte til at premieavvik oppstått i 2011 og senere skal bokføres lineært over 10 år. Fra og med regnskapsåret 2014 har en ny endring trått i kraft. Premieavvik oppstått i 2014 og senere skal bokføres over 7 år. Det vil si at årets positive premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift på 28,97 mill. kroner, som er inntektsført i driftsregnskapet i 2014, skal utgiftsføres i driftsregnskapet i 7 år, fra og med 2015, med om lag 4,14 mill. kroner pr. år til og med år I 2014 er amortisering 14 av akkumulert premieavvik pr utgiftsført med 28 mill. kroner 15, basert på tidligere års premieavvik. Tabell 2-3 viser netto pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik per Netto pensjonsforpliktelser inklusiv arbeidsgiveravgift utgjør 1,44 mrd. kroner i 2014, sammenlignet med 1,29 mrd. i Akkumulert premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift utgjør 251,9 mill. kroner pr Tabell 2-4 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (i kroner) Arb.giveravg. Arb.giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Jf. regnskapsforskriftens 13-3 pkt. C skal det årlig foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelsene i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelsene. Videre er årets estimatavvik for pensjonsmidlene avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler. Tabell 2-5 Estimatavvik (i kroner) Spesifikasjon av estimatavvik Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler forpliktelser midler forpliktelser Faktiske midler/forpliktelser ( forrige år) Estimerte midler/forpliktelser ( dette år) Årets estimatavvik (01.01.) Akkumulert avvik tidligere år ( dette år) Amortisert avvik dette år Akkumulert estimatavvik dette år Amortisering er egentlig et fransk ord og benyttes om avskrivning eller nedbetaling. 15 Inklusiv arbeidsgiveravgift. 61

62 NOTE nr. 3 Kommunens garantiansvar (FKR 5 nr. 3) Regnskapsforskriften krever at det skal gis en oversikt over kommunens garantiansvar ved utgangen av regnskapsåret. Det totale garantiansvaret er de garantier som kommunestyret har gitt og det skal opplyses om summen av kommunens garantiansvar, samt hvem de enkelte garantiene er stilt overfor og når garantiansvaret utløper. Tabell 3-1 Tromsø kommunes garantiansvar pr (i kroner) Utløper Gitt overfor - navn Adresse år Barnehager Steinberget barnehage Tusseladden Friluftsbarnehage Skogstua Foreldrelagsbarnehage Soldagen barnehage Toftveien barnehage Ameliahaugen barnehage Bjørnebekken barnehage Kulturbarnehagen Heimly barnehage Ekrehagen barnehage AL Stiftelsen Vesterlia Tema og kulturbarnehage Polarhagen Karveslettlia Foreldrelagsbarnehage Heimly barnehage Kråkeslottet barnehage Sum Stiftelser Stiftelsen Kommunale boliger Stiftelsen Tromsø Fontene Sum Energi Brensholmen/Sommarøy Vannverk Brensholmen/Sommarøy Vannverk Sum Kultur og idrett Stiftelsen Tromsø Internasj Filmfestival Alfheim stadion Alfheim stadion Alfheim stadion II AS Alfheim stadion II AS Alfheim stadion II AS Tromsø Ryttersportsklubb Tromsø Ryttersportsklubb Ramfjord Ungdoms-og idrettslag

63 Utløper Gitt overfor - navn Adresse år Fløya Anlegg AS Fløya Anlegg AS Fløya Anlegg AS Utløper Gitt overfor - navn Adresse år Tromsø Tennisklubb Tromsdalen Rideklubb Perspektivet Museum Perspektivet Museum IF Skarp Stakkevollan Idrettsforening TUIL AS Bak-Olsen skitrekk Skigruppa Sør-Kvaløya IL Straumsbukta skytterlag Blåmann IL Reinen Idrettslag Hamna Idrettslag Sum Sosiale formål Ramfjord og omegn pensjonistforening Havtun omsorgsboliger Sum Kirke Tromsø kirkelige fellesråd Tromsø kirkelige fellesråd Tromsø kirkelige fellesråd Tromsø kirkelige fellesråd Sum Samferdsel Ryaforbindelsen AS Sum Renovasjon Remiks Husholdning AS Remiks Husholdning AS Remiks Husholdning AS Remiks Husholdning AS Sum Sum garantiansvar Kommunestyret har i tillegg vedtatt følgende garantier hvor søker ikke har tatt opp lån pr : Polarhallen AS Ksak 133/08 Fagertun Barnehage A/L Ksak 22/10 SUM

64 NOTE nr. 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og 27 (FKR 5 nr. 4) Kommunen som rettssubjekt består av flere selvstendige regnskapsførende enheter. Dette er kommunen selv (kommuneregnskapet), kommunale foretak og interkommunalt samarbeid med eget særregnskap (jfr. note nr. 9). Kommunen skal opplyse om mellomværende fordringer, kortsiktig og langsiktig gjeld. Tabell 4-1 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid (i kroner) Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster Tromsø Havn KF Tromsø Parkering KF Aurora Kino IKS Sum kortsiktige poster Tromsø Havn KF Fordringen stammer i hovedsak fra et anleggsbidrag for hovedvannledning som forfaller 1. mars Tromsø Parkering KF I kommunestyret sak 80/13 den 19. juni 2013, vedtok kommunestyret at Tromsø Parkering KF skal omgjøres til aksjeselskap. Det nye selskapet heter Tromsø Parkering AS og har overtatt driftsmidlene som tidligere lå under det kommunale foretaket. Kommunestyret vedtok i sak 155/13 den 11. desember 2013, at stiftelsestidspunktet skal settes til Aksjeinnskuddet settes til kr samt overkurs, noe som utgjør kr Tromsø Parkering AS har etter stiftelsestidspunkt opprettet et datterselskap, Tromsø Offentlige Parkering AS. Sistnevnte skal drive med offentlig parkeringsvirksomhet, samt håndheve politivedtektenes kapitel IV og V, på vegne av Tromsø Kommune. På bakgrunn av endringen fra KF til AS vil ikke fordringer og gjelden opplyses i denne noten. Se NOTE nr. 5. Aurora Kino IKS I regnskapet står fordringene på Aurora Kino IKS på ca. 6 mill. kroner. I hovedsak stammer beløpet fra manglende innbetalt husleie for periode 2008 til På bakgrunn av utestående innbetaling er det foretatt en tapsavsetning på 1,4 millioner jf. NOTE nr

65 NOTE nr. 5 Aksjer og andeler i varig eie (FKR 5 nr. 5) Aksjer og andeler i selskaper som er ført opp som anleggsmiddel skal spesifiseres etter selskap. Det skal opplyses om balanseført verdi, eventuell markedsverdi og eierandel i hvert selskap. I henhold til god kommunal regnskapsskikk skal det gis ytterligere opplysninger dersom det er vesentlige endringer gjennom året, f. eks selskapsstruktur, eierandel, kjøp/salg av eierandeler, omdanning osv. Tabell 5-1 Eierandel og balanseført verdi av aksjer og andeler i varig eie pr (tall i kroner) 65

66 Tromsø kommunale pensjonskasse ble etablert 1. oktober 2014 som egen juridisk enhet. Tromsø kommunale pensjonskasse forvalter de ansattes og pensjonistenes pensjonsordning på om lag 2,2 mrd. kr. Pensjonskassen har blitt tilført to tomter: Heracleum bo- og servicesenter og Ringveien 70. Samlet markedsverdi for eiendommene er totalt 187 mill. kroner. I tillegg ble det overført 27 mill. kroner som likvid egenkapital. Laureng bo- og servicesenter vil bli tinglyst og overført til pensjonskassen i løpet av Joint venture-selskapet Silk Bidco varslet 28. oktober 2014 at de ønsket å kjøpe samtlige aksjer i Hurtigruten ASA til 7 kroner aksjen, totalt aksjer. Tromsø kommune vedtok i sak 186/ november 2014 ikke å selge kommunens aksjer på nåværende tidspunkt. Innen tilbudsfristen 5. desember fikk selskapet hånd om over 97 prosent av aksjene i Hurtigruten. Dermed kunne kjøperne i tråd med allmennaksjeloven 4-25 fremme krav om tvungen innløsning av minoritetsaksjeeierne. Eierskapet til aksjeposten ble overtatt av Silk Bidco til kr desember Dette er i tråd med reglene om tvangsinnløsning i allmennaksjeloven. I kommunestyret 18. februar 2015 vil det bli fremmet en sak vedr. tilbud av innløsningssum til Tromsø kommune fra Silk Bidco. Tromsø Parkering AS har fått tilført eiendommer fra Tromsø Parkering KF. Kommunen har med dette tegnet aksjer til en verdi av kr , jamfør kommunestyret sak 38/14. Samlet gjeld i Tromsø Parkering KF per 31. desember 2013, pålydende kr overføres til Tromsø Parkering AS. Tromsø kommune solgte halve aksjeposten i Visit Tromsø-Region AS til Lyngsfjord Adventure AS. Ny eierandel er 16,66 %. Sjakk OL er i avviklingsfasen, og vil avvikles i løpet av februar

67 NOTE nr. 6 Avsetning og bruk av fond (FKR 5 NR. 6) Tabell 6-1 Avsetning og bruk av fond pr (i kroner) Bundne driftsfond - kap Beholdning pr Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne driftsfond Beholdning pr Ubundne investeringsfond - kap Beholdning pr Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til ubundne investeringsfond Beholdning pr Bundne investeringsfond - kap Beholdning pr Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet Avsetning til bundne investeringsfond Beholdning pr Disposisjonsfond - kap Beholdning pr Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 0 0 Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet Avsetning til disposisjonsfond Beholdning pr Samlet avsetning og bruk av fond i året Beholdning pr Avsetninger Bruk av avsetninger Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) Beholdning pr Kommentar KRS 6, nr. 6 beskriver flere tabeller enn denne. 67

68 NOTE nr. 7 Kapitalkonto (FKR 5 nr. 7) Egenkapitalen består blant annet av kapitalkonto, som har en helt særskilt funksjon i kommuneregnskapet. Dette fordi kapitalkonto skal utligne virkninger på egenkapitalen som ikke er reelle. I det kommunale bevilgningsregnskapet (drift- og investeringsregnskap) skal tilgang og bruk av midler bokføres, inkludert transaksjoner som ikke reelt sett skal påvirke egenkapital. Derfor skal økning og reduksjon av egenkapitalen rettes opp ved bokføring mot kapitalkonto 16. Tabell 7 Kapitalkonto samlet egenfinansiering av anleggsmidlene per og (i kroner) DEBET KREDIT Saldo (kapital) Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler maskiner og transportmidler Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg utstyr, maskiner og transportmidler Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Salg aksjer/andeler Kjøp av aksjer/andeler Nedskrivning aksjer/andeler 0 Oppskrivning av aksjer/andeler Avdrag på utlån - sosiale utlån Utlån - sosiale utlån Avdrag på utlån - andre utlån Utlån - andre utlån Avskrivning på utlån - sosiale utlån Avdrag på eksterne lån Avskrivning på utlån - andre utlån Bruk av lånemidler Aktivert egenkapitalinnskudd KLP Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Aksjer Tromsø Parkering AS Balanse (kapital) Saldo per 1.1 og skal vise kommunens samlede egenfinansiering av anleggsmidlene. 16 Kommuneregnskapet 6. utgave av Øyvind Sunde. NKK Kommunaløkonomisk Forlag

69 NOTE nr. 8 Salg av finansielle anleggsmidler (FKR 5 nr. 8) Ved salg av finansielle anleggsmidler hvor en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på innskutt kapital og løpende inntekt, skal beregningen av denne avkastningen dokumenteres i note. Tromsø kommune har ikke i 2014 solgt finansielle anleggsmidler hvor kommunen har hatt bestemmende innflytelse i selskapet jfr. Forskrift om årsregnskap 3, 3. ledd. 69

70 NOTE nr. 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (FKR 12 nr. 3) Regnskap for interkommunalt samarbeid etter kommuneloven (koml) 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor og det skal i note angis overføringer til/fra samarbeidet og de deltakende kommunene, samarbeidets egne inntekter i regnskapsåret samt disponeringen av overføringer og inntekter. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning Midt- og Nord-Troms (IUA), jf. vedlegg. Tabell 9-1 Oversikt interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning IUA (i kroner) Andel pr kommune kr kr 5,50 pr innbygger kommune innbyggertall Andel pr. kommune Tromsø Bardu Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen SUM Jf. vedtektene skal innbyggertallet året før brukes i forbindelse med fordeling og andel pr. kommune. 70

71 Øvrige noter iht. god kommunal regnskapsskikk (GKRS-bestemte) (NOTE 10-25) 71

72 72

73 NOTE nr. 10/11 Vesentlige poster og transaksjoner i regnskapet Note nr. 10 går på å opplyse hva en post (regnskapslinje) omfatter av type tjeneste, utgift eller inntekt, og viktige økonomiske hendelser som Tromsø kommune har gjort i løpet av Notekravet omfatter opplysning som er nødvendig for å forstå og analysere drifts- eller investeringsregnskapet. Ressurskrevende brukere: Det er i 2014 inntektsført 138,7 mill. kroner i tilskudd på ressurskrevende brukere, i 2013 var beløpet 122,6 mill. Økningen kommer fra økt timepris på 3,08 %, flere brukere som har økt med 5,47 % og dermed bruk av flere timer fra klienter som har en økning på 4,38 %. Salg av fast eiendom: I investeringsregnskapet på konto salg av fast eiendom er det inntektsført 206 mill. kroner i 2014, til sammenligning var inntektene på kontoen i 2013 på 130 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak overføring av eiendom til Tromsø Kommunale Pensjonskasse. Tromsø kommunale pensjonskasse: K-sak 114/14 vedtok at Heracleum bo- og servicesenter og Ringveien 70 skulle overføres Tromsø kommunal pensjonskasse. Kjøpesum var henholdsvis 130 og 57 mill. kroner og ble gjort opp i form av tegnelse av andeler i pensjonskassen. I tillegg ble det overført 27 mill. kroner som likvid egenkapital. Viser videre til NOTE nr. 2, 5, 9 og 12. Tromsø Parkering: Tromsø Kommune har tegnet aksjer i Tromsø Parkering AS i forbindelse med dannelse av nytt parkeringsselskap. Samlet verdi er på kr , der kr er overkurs, jamfør kommunestyret sak 38/14. Se NOTE nr. 4, 5 og 23. Hovedvannledning til Tønsnes og Kroken: På grunn av uforutsette hendelser er prosjektene blitt forlenget i tid og dyrere enn forutsatt. Totalt er kostnadene knyttet til disse prosjektene 55,7 mill. kroner i Viser videre til NOTE nr. 13 Momskompensasjon: I motsetning til tidligere år, er momskompensasjon knyttet til investeringskostnader bokført direkte i investeringsregnskapet. Det har derfor ikke vært foretatt noe overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet som tidligere år. Momskompensasjon i investeringsregnskapet utgjorde i 2014 om lag 53,2 mill. kroner. Startlån (etableringslån i Husbanklån): På konto Startlån var det i 2013 utbetalt 129 mill. kroner og i 2014 utbetalt 98,7 mill. kroner. En reduksjon på 30,3 mill. kroner. Tap på fordringer og garantier: På konto Tap på fordringer og garantier i driftsregnskapet er det i 2014 utgiftsført 18,7 mill. I 2013 var det utgiftsført 9,2 mill. kroner. En økning på om lag 9,5 mill. I 2014 er det avsatt 20,9 mill. kroner til tap på fordringer, i 2013 var dette beløpet på 8,03 mill. kroner. Det vises til NOTE nr. 17 og

74 NOTE nr. 12 Anleggsmidler Tromsø kommune følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Kommunen har lagt til grunn følgende lineære avskrivningsplan for ulike anleggsmidler, men har unntaksvis vurdert økonomisk levetid til enkeltanlegg som kortere enn avskrivningsgruppen, i tråd med forskriften. For å fastsette avskrivningstiden, som skal være lik levetiden for de varige driftsmidlene, er det lagt til grunn følgende avskrivningstider for ulike driftsmidler 17. I henhold til KRS 18 nr. 6 bør det opplyses om økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan. For hver gruppe av anleggsmidler bør det også opplyses om anskaffelseskost, tilgang og avgang, årets og samlede av- og nedskrivninger og balanseført verdi. I tillegg bør det gis en spesifikasjon over vesentlige poster vedrørende gevinst/tap salg anleggsmidler m.v. gjennom året. Tabell 12-1 Oversikt anleggsmidler pr (i hele 1000) tall i hele tusen IT-utstyr, kontormaskiner Transportmidler, maskiner, vertøy, inventar og utstyr Brannbiler, tekniske anlegg Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett Adm.bygg, sykehjem, kulturbygg m.v. Tomter, grunneiendommer, utbyggingsområder m.v. Samlepost (ikke fordelt) Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Korr anl.grupper Korr anskost tidl år Anskaff.kost Akk. avskriv Bokført verdi Årets avskrivninger Korr tidl års avskr Endr akk avsk v/salg Nedskrivninger Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Avskrives ikke/lineær Fordeles Anleggsgruppa med tomter, grunneiendommer og utbyggingsområder består til dels av rene tomter som ikke avskrives og arbeid med grunneiendommer og utbyggingsområder som i gjennomsnitt har en gjenværende levetid på 14,9 år. Det vil bli vurdert å skille rene tomter fra andre anlegg i separate anleggsgrupper. I 2015 vil kommunen arbeide med å fordele samleposten ut på riktige anleggsgrupper og kvalitetssikre anleggsverdiene. Kvalitetssikringen vil også ta for seg de andre anleggsgruppene. Posten korreksjon av tidligere års avskrivninger på 1,8 mill. kroner inneholder i hovedsak tilbakeføring av avskrivninger på Seminartomta som var tatt med i avskrivningsgrunnlaget i f.o.m år Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning av FKR ledd 18 Kommunal regnskapsstandard nr. 6 Noter og årsberetning 74

75 De vesentligste salg av varige driftsmidler er spesifisert i tabellen under: Tabell 12-2 Vesentlig salg av varige driftsmidler (tall i hele tusen) Balanseverdi Salgssum v/salg Gevinst/tap Gnr/bnr 125/ n.a. Gnr/bnr 125/ n.a. Sollivegen 22B (Gnr/bnr 17/1439) n.a. Conrad Holmboes vei 8 (Gnr/bnr 200/193) Gnr/bnr 73/ n.a. Det er også overført eiendommer til Tromsø kommunale pensjonskasse i.h.t KSAK 114/14, se også note 2, 5, 10 og 19. Følgende eiendommer er involvert i transaksjonen: Tabell 12-3 Overføring av eiendommer fra Tromsø kommune til Tromsø kommunale pensjonskasse (tall i hele tusen) Markedsverdi Balanseverdi Heracleum (gnr/bnr 200/1806) Slottet (gnr/bnr 125/670) Utlån Tromsø kommune har i 2014 ytt et ansvarlig lån til Alfheim Stadion II AS på 1 mill. kr. I låneavtalen heter det at Tromsø kommunes andel skal være inntil 3 mill. kr 19. Utlånet til Fjellstua AS på kr er nedskrevet til 0. Dette er en korrigering av feil i regnskapet for Det ble da gitt som et rente- og avdragsfritt «lån» til Fjellstua. Det riktige vil være å betrakte det som et tilskudd, siden det ikke skal avdras/nedbetales. Dermed er det ikke grunnlag for å ha det i balansen som et utlån. I 1992 var det utgiftsført i investeringsregnskapet, men finansiert med overføring fra driftsregnskapet. I 2014 er det gitt flere sosiale utlån enn tidligere, økt fra kr ,- i 2013 til kr ,58 i Det er tatt tap/ettergitt kr ,-. Pr har kommunen utestående sosiale utlån på 1,6 mill. kroner. Kommunen har pr ,2 mill. kroner i utlånte startlån. I 2014 er det tatt tap på kr I KSAK 83/14 ble det vedtatt inntil 4 mill. kr. 75

76 NOTE nr. 13 Investeringsoversikt Formålet med denne noten er å vise større pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer. Hvilke opplysninger kommunen ønsker å ta med i tilknytning til noten, er opp til kommunen selv. Noten antas ikke å skulle være et fullstendig prosjektregnskap, det primære er å gi supplement om større pågående investeringsprosjekter. Tabell 13 Større pågående investeringsprosjekter (i hele 1000) Vedtatt Medgått pr. kostnads- Medgått Medgått totalt Gjenstår av Prosjekt ramme bevilgning 2030 Sommerlyst skole 2032 Solneset skole Otium Helsehus Gml brannstasjo Badeland Krematorium Tromsøpakke III Asfaltering Løp.bev Høydebasseng Vannledn Tønsnes SUM Sommerlyst skole (prosjekt ) Entreprenør har startet arbeidet med bygging av skole. Arbeid med grunn, betongfundament/gulv er startet. Det jobbes med avklaringer vedrørende inventar og utstyr. Detaljering av fremdriftsplan for byggeprosjektet pågår. Eventuelle budsjettreguleringer i forhold til fremdrift gjøres i økonomirapportering i 2015 og Fremdrift er i rute til ferdigstillelse til skolestart Solneset skole utvidelse (prosjekt 2032) Per dags dato pågår utarbeiding av konkurransegrunnlag for arkitekt. Det vurderes en utvidelse av skolens kapasitet. En større utvidelse av skolen vil få konsekvenser for kostnadene som vil måtte fremmes som egen sak. Skoletomta er ikke stor. Det er utfordrende å få til både utvidelse av bygget og etablering av gode uterom for lek. Arkitekten vil også bli bedt om å se på løsninger hvor skoledrift opprettholdes i byggetida. Nytt sykehjem Otium (prosjekt ) Det er startet med utvikling av forprosjekt med Econor. Det jobbes samtidig parallelt med regulering. Tett oppfølgning mot Byutvikling for å unngå forsinkelser. Det jobbes for å styre prosjektet innenfor vedtatte ramme på 660 mill. kroner. Endelig kostnad vil presenteres etter samspillperioden er over. Antatt ferdigstillelse er satt til 1. kvartal

77 Helsehus (prosjekt 3100) Konkurransen ble avlyst i uke 6 i 2015 som følge av tomtebytte. Ny utlysning er gjennomført. Det har vært forutsatt at tilbudene til Helsehuset må oppfylle Husbankens krav, dette innebærer bla bygging av sansehage, noe det ikke anses å være behov for. PL avklarer med Husbanken. Tromsøbadet på Templarheimen (prosjekt 5050*) Entrepriser lagt ut med anbudsfrist Elektro frist Områdeplan under utarbeidelse hos Byutvikling, - Utbyggingstjenesten følger opp mht. fremdrift. Anlegget har en stipulert størrelse på ca m 2, det inkluderer mulig utleieareal til klatrelubben, treningssenter og kontor. Kostnadsrammen satt til kr 598 millioner (eks utleieareal). Antatt ferdigstillelse 2. kvartal Krematorium og seremoni lokale (prosjekt 5903) Levering av forprosjekt Fokus er å få fram forprosjektet som beslutningsgrunnlag. Anskaffelse entreprenør med oppstart av byggearbeider våren Antatt ferdigstillelse 4. kvartal Vedtatt kostnadsramme på 61,2 mill. kroner synes i utgangspunktet å holde, eventuelle avvik vil en komme tilbake til i økonomirapport I/2015. Tromsøpakke 3 (prosjekt 6001*) Forprosjektet, basert på bygging av en 4-feltsløsning langs Stakkevollvegen med sykkelveg ble vedtatt i Byrådet 28. januar Justert fremdriftsplan tilsier anleggsoppstart høsten Oppgradering veger (prosjekt 6772) Utført diverse små og store tiltak på 17 veger og fortau i Av bevilgningen 2014 gjenstår omlag 5,2 mill. kroner. I perioden er det bevilget kr 103 mill. kroner. Høydebasseng Tromsøya (prosjekt 9038) Høydebasseng nord på Tromsøya med tilførselsledninger og fordelingshus. Etablering av høydebasseng nord på Tromsøya er et svært viktig prosjekt for leveringssikkerheten av trygt og tilstrekkelig vann. I dette ligger blant annet UV-desinfeksjon og økt kapasitet for brannvannsdekning. Gjennomføringen har imidlertid vært svært avhengig av et nært samarbeid med Avinor da anleggsarbeidet kan påvirke radarbildet for innflygingen til Langnes flyplass, noe som igjen påvirker både kostnader og fremdriften i prosjektet. Prosjektet er stadig blitt forsinket, men går nå rimelig greit etter fornyet fremdriftsplan. Nå kvalitetssikres prosjektet for en fornyet behandling og en økning av kostnadsrammen. 77

78 Hovedvannledning til Tønsnes og Kroken(prosjekt 9300 og 9496)) Prosjektene «Hovedvannledning til Tønsnes (9300)» og «Hovedvannledning til Kroken (9496)» må sees under ett da store deler av arbeidet inngår i samme entreprise. På grunn av uforutsette hendelser er prosjektene blitt forlenget i tid og dyrere enn forutsatt. Ved nordspissen av øya, hvor ledningene går ut, oppstod et undersjøisk leirras. Ikke bare ble den planlagte ledningstraseen ødelagt, men raset dro også med seg fundamentet til hovedvannledning fra Simavika. I tillegg dukket det opp sprenglegemer fra krigens dager i ledningstraseen ved Tønsnes lykt og Skarpenes. Disse hendelsene medfører mer vinterarbeid enn planlagt, og dårlig vær er svært uheldig for denne typen prosjekter. I sum gir dette tidkrevende ekstrainnsats og store ekstra kostnader både i 2014 og Situasjonen er fortsatt noe uoversiktlig slik at totalkostnadene fortsatt ikke er på plass i prosjektet. 78

79 NOTE nr. 14 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler I denne noten omfatter markedsbaserte finansielle omløpsmidler som er vurdert etter KRF 8, 1. ledd. Kravet til opplysninger i noten er anskaffelseskost, fordeling på aktiva- klasser, virkelig verdi (markedsverdi), resultatført verdiendring og balanseført verdi. Tromsø kommune har ingen obligasjoner, rentepapirer, aksjefond, aksjer eller sertifikater. På grunn av bankavtalen får Tromsø kommune best avkastning ved å ha ledig likviditet hos Sparebank1 Nord-Norge. 79

80 NOTE nr. 15 Gjeldsforpliktelser Denne noten viser Tromsø kommunes gjeldsportefølje og rentederivater. Tromsø kommune implementerte i 2012 finansforvaltningssystemet Escali, som lettere gir oversikt over gjeldsporteføljen og rentederivater som kommunen står ansvarlig for. Jf. tabell 15-1 økte kommunens total lånegjeld med 171 mill. kroner fra 2013 til Dette skyldes økt startlån, årets låneopptak og reduksjon i form av avdrag på kr 185 mill. kroner. Tabell 15-1 utvikling av Tromsø Kommunes gjeldsportefølje pr (Tall i hele tusen) Sertifikatlån VA sertifikatlån Obligasjonslån VA obligasjonslån Andre langsiktige lån Husbanken Investerings lån Husbanken Startlån Total lånegjeld I 2014 ble det gjort en omstrukturering av gjeldsporteføljen, der total, - og nettogjeldsportefølje er skilt. Total gjeldsportefølje defineres som Tromsø kommunes eksterne gjeld i sertifikat, obligasjonsmarkedet, utlån fra KLP kommunekreditt og Kommunalbanken og i tillegg til Husbanken. Netto rentebærende gjeld defineres som totalgjeld korrigert for eksternfinansierte lån med flytende rentetilknytning (VA- lån 21 og lån med rentekompensasjon 22 ) og startlån fra Husbanken. Netto lånegjeld per var om lag 3,1 milliarder kroner, det vil si en økning med 80 mill. kroner fra Tabell 15-3: netto lånegjeld pr (i tusen kr) Sertifikatlån Obligasjonslån Andre langsiktige lån Husbanken investeringslån Renterefusjon ( ) Sum Total lånegjeld økte med 171 mill. kr fra 2013 til 2014, dette skyldes økt startlån, årets låneopptak og reduksjon i form av avdrag på kr 185,2 mill. kr. Netto lånegjelden økte med 79 mill. kroner. Gjennomsnittsrenten pr på total gjeldsportefølje er 2,79 %. Snittrenten har gått ned med 0,85 % i løpet av Årsaken til dette er at høye fastrenteavtaler har løpt ut, og at 20Faktisk VA restgjeld stemmer ikke 100 % på grunn av Escali er direkte knyttet til reelle lån og dermed er avrundet. 21 Lån knyttet til vann og avløp. Finansieringskostnaden settes fra retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, pr åring swaprente + 0,5 %. 22 Ordning hvor kommunene får kompensert rentekostnader eller rente- og avdragskostnader fra staten på lån knyttet til gitte investeringsområder. 80

81 kommunen har gunstige flytende renter. I tillegg har flytende markedsrente holdt seg lav hele 2014, og sank ytterligere senhøst 2014 på grunn av uroligheter i markedet. Kommunen har fortsatt høyere fastrenter på noen låneavtaler inngått tidligere år. Dette gjør at kommunen ligger høyere enn referanseindeks når det gjelder lånerenter. Tromsø kommune har om lag 50 % av gjeldsporteføljen med fastrente inkludert rentebytteavtaler i 2014, sammenlignet med 60 % i Rentesikringskontraktene som rentebytteavtaler (SWAP) benyttes for å oppnå risikonøytral sammensetning av låneporteføljen, og benyttes med underliggende lån. Dette er i tråd med finansreglementet og de administrative rutinene for finansforvaltningen i Tromsø kommune, der minimums 30 % av gjeldsporteføljene skal være sikret. Per er gjennomsnittlig løpetid på kommunens gjeldsportefølje på 6,2 år og 2,9 år på kommunens netto gjeldsportefølje. Dette vil si at Tromsø kommune har god spredning på når lånene har forfall. I 2013 hadde kommunen en gjennomsnittlig løpetid på 7,8 år. Netto gjeldsportefølje per utgjorde 2,9 år. Durasjonen 23 til kommunens totale gjeldsportefølje pr var på 1,41 år, en reduksjon på 0,19 år. Durasjon på netto gjeldsportefølje pr var på 2,07 år. Finansreglementet sier at den gjennomsnittlige bindingstiden skal ligge mellom 1 til 4 år. Tabell 15-2 oversikt over rentebytteavtalene, betaler og mottatt rente og forfall Swap Betaler Mottar Beløp swap Tilknyttet lån Danske 200`` VA 2,180% 2,950% HB N `` Danske 249`` VA 2,294% 1,980% KBN `` Danske Bank 200`` ,970% 1,650% KLP kommunekreditt Danske Bank 250`` ,980% 1,610% Swedbank '' DnB 100`` ,369% 1,500% DnB ,4500% 200`` DNB 100`` ,238% 1,500% DnB ,4500% 200`` DnB 200`` ,320% 4,450% DnB ,4500% 200`` DnB 310`` ,375% 1,630% KBN `` NORDEA 300`` ,429% 1,620% KBN SNN 200`` ,431% 1,740% Danske bank N `` SNN 200`` ,453% 1,670% DnB N `` SWEDBANK 300`` ,480% 4,635% Swedbank ,6350% 300`` Jf. Tromsø kommunens finansforvaltningsreglement kan man bruke rentesikringskontrakter ved forvaltningen av kommunens gjeldsportefølje. Tabell 15-2 viser en oversikt over kommunens rentebytteavtaler, betaler og mottatt rente og forfall. Rentebytteavtalene kan bare benyttes i kombinasjon med underliggende låneavtale eller nye låneopptak vedtatt av kommunestyret i Tromsø. Rentebytteavtalene utgjør om lag 2,6 milliarder kroner pr Rentebytteavtalene blir ikke regnskapsført med markedsverdi, ettersom de ligger tilknyttet spesifikke lån og ikke blir brukt i handel 24. Tromsø kommune inngikk to flytende rentebytteavtaler i 2014 knyttet til vann- og avløpsgjeld (VA lån), totalt på 449 mill. kroner. I tabell 15-2 gis det detaljerte opplysninger om begrunnelse for kommunens vurdering av rentesikring: (1) hvilke finansielle instrument som inngår i rentesikringsrelasjonene, f.eks. CMS-rentesikring til tilknyttet og underliggende lån. 23 Definisjon på durasjon: gjenværende gjennomsnittlig løpetid for en kontantstrøm fram til neste rentereguleringsdato. 24 Kommunerevisoren nr. 1/2013, Norges kommunerevisorsforbund (NKFR), K. Løvoll 81

82 (2) hvilken type risiko som er sikret og formålet med sikringen. F.eks. å redusere renterisiko mot rente som innbetales fra abonnenter og rente på VA lån. Rentesikringens hovedstol korresponderer med en andel av Nibor 25 -basert gjeld og VA-kapital som er antatt å være tilstede i hele rentesikringens løpetid. Sikringseffektiviteten vil bli rimelighetsvurdert under løpetiden ved å se på låneporteføljens Nibor- fiksinger mot rentesikringens Nibor- fiksinger, samt avkastning på VAkapital mot rentesikringens 5- års fiksinger. (3) varighet av rentesikringen. F.eks. CMS- renteswap : og CMSrenteswap : (4) forankring i Tromsø kommunes finansreglement. F.eks. samsvarer rentesikringen med renterisikostrategien nedfelt i finansreglement. Andel rentesikret og løpetid på rentesikringen er innenfor rammer gitt i finansreglement pkt (5) eventuelle endringer i avtalevilkår i henhold til KRS nr. 11 punkt 3.6 nr Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ti ulike løpetider, fra en uke til ett år. Nibor beregnes som et gjennomsnitt av hva Nibor-bankene angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker. Rentene er indikative og ikke basert på faktiske handler. 82

83 NOTE nr. 16 Langsiktig gjeld og avdrag Tromsø kommune beregner i 2014 minste tillatte avdrag jf. Kommuneloven 50 nr. 7, ved å benytte forenklet beregningsmetode. Det benyttes en forenklet metode hvor årlige minsteavdrag beregnes som sum langsiktige gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. Kommuneloven 50 nr. 1 og 2)multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Tabell 16-1 Forenklet beregningsmåte årlige minsteavdrag, fordeling av langsiktig gjeld (i kroner) Tromsø Kommune (Langsiktig lånegjeld 01.01/anleggsmidler 01.01) * Avskrivninger Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Differanse Tromsø Havn KF (Langsiktig lånegjeld 01.01/anleggsmidler 01.01) * Avskrivninger Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Differanse Konsernet Tromsø Kommune Sum beregnet minste tillatte avdrag (forenklet metode) Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Differanse Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen, VAR Lån med renterefusjon ,00 Startlån og formidlingslån Ubrukte lånemidler Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder Kommunens totalte langsiktige gjeld

84 NOTE nr. 17 Endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimater og korrigering av tidligere års feil Det er ikke foretatt endring i regnskapsprinsipp for 2014, jf. tabell 17. Tabell 17 Inngående balanse (IB) og utgående balanse (UB) i 2014 endring i regnskapsprinsipper Konto SUM Renter 2001 Renter Mva-kom Materialbeholdning Feriepenger Ressurskr. Endringer i forv. lån Tjenester regnskaps prinsipper IB 2014: Endringer: UB 2014: Imidlertid er det i regnskapet for 2014 innført en ny avsetningsmodell i forhold til tap på fordringer. Dette er i tråd med forsiktighetsprinsippet og laveste verdis prinsipp i verdivurdering av fordringene. Avsetning for 2014 er beregnet ut fra en sjablongmessig avsetning hvor alt eldre enn 3 år avsettes i sin helhet. Det har tidligere år vært en prosentsats på %. Dette innebærer at man i 2014 vil få høyere avsetning til tap på fordringer enn i 2013, da korrigering på tidligere års avsetninger skjer i 2014 regnskapet. Se NOTE nr. 10/11 og 24. Det er i 2014 regnskapet også innført estimat i forhold til avsetning til tap på fordringer mot NAV i forbindelse med refusjon av sykepenger. Det er ikke gjort avsetninger knyttet til dette tidligere år. Endringen i estimat og korrigering av tidligere års feil er i tråd med forsiktighetsprinsippet. Se NOTE nr

85 NOTE nr. 18 Regnskapsmessig resultat Denne noten omfatter spesifikasjon av egenkapital som ikke er spesifisert i note nr. 6 og 7 under forskriftsbestemte noter foran. Denne spesifikasjonen knytter seg til mindreforbruk (overskudd) og merforbruk (underskudd) spesifisert i driftsregnskapet pr. år, samt udekket og udisponert i investeringsregnskapet. Driftsregnskapet Byrådet i Tromsø legger frem et driftsregnskap med et resultat på 0 kroner etter pliktige strykninger på 8,9 millioner kroner. Det vil si at kommunen hadde et merforbruk på 8,9 mill. kroner i driftsregnskapet før strykningene i Det som er strøket er overføring til investeringsregnskapet på 0,3 mill. kroner og 8,6 mill. kroner, omlag halvparten av budsjettert avsetning til disposisjonsfond Tabell 18-1 regnskapsmessig resultat i driftsregnskapet i pr (tall i hele tusen kroner) Note Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap 2013 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Tabell 18-1 viser at bruk av avsetninger ligger omtrent på samme nivå som i Imidlertid er sum avsetninger 83,6 mill. kroner lavere sammenlignet med regnskap Blant annet er 2014 det første året kommunene regnskapsfører merverdiavgiftskompensasjonen fra kjøp av varer og tjenester i investering i selve investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet. Det betyr at det ikke lenger overføres mva-kompensasjon av investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. I 2013 ble det overført om lag 29 mill. kroner av investeringskompensasjonen fra drift til investering. Investeringskompensasjonen utgjør ca. 53 mill. kroner i 2014, men er regnskapsført direkte i investeringsregnskapet for Det er også avsatt betydelig mindre beløp til bundne fond, dvs. «øremerkede» tilskuddsmidler, i 2014, sammenlignet med I 2014 ble det avsatt 18,7 mill. kroner til bundne driftsfond, og i 2013 ble det avsatt 37,4 mill. kroner. 85

86 Figur 18-1 viser regnskapsmessig resultat i driftsregnskapet i perioden 1998 til Forrige gang kommunen la fram et resultat på 0 kroner etter pliktig strykninger var i Regnskapsåret 2008 er sist gang Tromsø kommune hadde et merforbruk (32,6 mill. kroner). Fra og med regnskapsåret 2009 har resultatet variert fra 51,9 mill. kroner i mindreforbruk til 0 i Figur 18 - utvikling regnskapsresultat i driftsregnskapet i perioden 1998 til 2014: overskudd/ mindreforbruk (+) og underskudd/merforbruk (-) (i mill. kroner) ,9-65,4-41,7 32,38 13,6 94,6 9,5-32,6 5,8 51, ,9 14,6 Tabell 18-2 viser regnskapsmessig resultat i driftsregnskapet i perioden 1998 til År Regnskapsresultat 0,0-16,9-15,0 0,0-65,4-41,7 32,4 13,6 94,6 9,5-32,6 5,8 51, ,9 14,6 0,0 Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet kan avsluttes i balanse eller alternativt avsluttes med udekket eller udisponert. Begrepene udekket og udisponert er knyttet til avvik mellom regnskap og budsjett totalt sett, og ikke til enkeltprosjekter 26. Investeringsregnskapet for 2014 er avsluttet med en underdekning på 33 mill. kroner, jf. regnskapsskjema 2A og 2B. Herunder er det tegnet andeler i Tromsø kommunale Pensjonskasse til 214 mill. kroner finansiert med overdragelse/salg av eiendommer, jf. kommunestyrets sak 114/14. Resterende overføring av kapital til pensjonskassen på 58 mill. kroner vil bli gjennomført i Det er også avsatt 27 mill. kroner til fond for Bredbånd i distriktet. Avsetningen er finansiert ved tilsvarende tilskudd fra Post og Teletilsynet. 26 Veileder budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet, Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo:

87 Investeringsregnskapet for ordinære prosjekter viste et mindreforbruk på 355 mill. kroner. Dette er i tråd med prognosen i økonomirapport II Vann og avløp kom noe overraskende ut med et merforbruk på 38,6 mill. kroner, jf. forklaring i NOTE nr. 13, prosjekt Hovedvannledning Tønsnes industriområde. Per november 2014 var det tatt opp 350 mill. kroner i lån til å imøtekomme finansieringsbehovet for Vann og avløp og ordinære investeringer, slik at Tromsø kommune hadde nødvendige lånemidler til å bokføre bruk av lån i investeringsregnskapet ved årsavslutningen. Det er et faktum at dette låneopptaket ble noe lavt, jf. merforbruket på Vann og avløp, og førte til at regnskapet måtte avsluttes med udekket beløp på 33 mill. kroner. I forhold til budsjett 2014 er lånerammen 170 mill. kroner større. Inndekningen av udekket beløp vil bli gjort i Utlån av Husbankens startlån (etableringslån) er bokført i investeringsregnskapet til 98,7 mill. kroner, dvs. 30 mill. kroner mindre enn regulert budsjett, som også utgjør ubrukte lånemidler per Budsjettert avsetning til ubundne fond 4,6 mill. kroner er strøket av hensyn til underdekningen. Dette medfører samtidig at budsjettert bruk av fond 29,6 mill. kroner ikke kan disponeres fullt ut. Avsetning fra drift til investering, kr , ble bokført tidligere i 2014, men reversert for å redusere merforbruket i driftsregnskapet. Avsetning til bundne investeringsfond er bokført med 75,1 mill. kroner. Dette henger sammen med avsetning ekstraordinære avdrag startlån og øremerkede tilskudd prosjekter. Avsetningene vil bli disponert i Tilsvarende er det disponert kr 42,1 mill. kroner av bundne fond, jf. avsetning i Dette har sammenheng med finansieringen av tilsvarende stort ekstraordinært avdrag startlån. Salg av eiendommer er fortsatt lavere i forhold til investeringsbudsjettet. eiendommer nedjustert fra 80 til 40 mill. kroner. I 2015 er salg av Utover kommentarene i denne noten, vises det også til regnskapsskjema 2A og 2B i investeringsregnskapet, samt NOTE nr. 13 for ytterligere kommentarer. 87

88 NOTE nr. 19 Andre vesentlige forpliktelser Leieavtaler Kommunestyret vedtok i sak 39/14, at kjøp av kjøretøy ikke lengre skal finansieres ved operasjonell eller finansiell leasing. Vedtaket trådte i kraft 01. april Eksisterende avtaler som var inngått før kommunestyrevedtaket løper ut kontraktstiden. Tromsø Kommunale pensjonskasse I kommunestyret sak 114/14 ble det vedtatt og overføre Laureng bo- og servicesenter (gnr 200 bnr 815 og gnr 200 bnr 816), Heracleum bo- og servicesenter (gnr 200 bnr 1806 og gnr 200 og bnr 1811), og Ringveien 70 (gnr 125 bnr 2) fra Tromsø kommune. Samlet markedsverdi for eiendommene er om lag 249 mill. kroner. Tromsø kommune inngår langsiktige leieavtaler, slik at eksisterende drift kan fortsette. Disse avtalene er vurdert som operasjonelle på bakgrunn av følgende begrunnelse: - Det er ikke nedfelt i avtale at kommunens har rett til å kjøpe tilbake eiendommen til pris lavere enn markedsverdi. - Byggene er stort sett avskrevet i kommunens regnskap og avtalene går til år 2022, dermed går ikke estimert leieperiode over byggenes økonomiske levetid. - Eiendommene er ikke av så spesiell karakter at de ikke kan brukes av andre enn leietaker uten vesentlige endringer. Tromsø Havn Tromsø Kommune har forpliktet seg til årlig å dekke halvparten av lånegjelden i forbindelse med opprydningsarbeidet i Tromsøsundet. Totalt utgjør dette 1,6 millioner kroner. Salg av tomt på Langnes Avtalen mellom Langnes Nord AS (IKEA) og Tromsø Kommune ble signert Salgssummen ble satt til taksert verdi, jfr. Takst av Arealet utgjør ca. 50 daa, og er taksert til 1000,- kroner per kvm. Kjøpesummen ble derav satt til 50 mill. kroner. Kravet faktureres når forutsetningene i 3. del av kontrakten er oppfylt. 88

89 NOTE nr. 20 Selvkostområder Noten skal dokumentere beregningen av selvkost på kommunale betalingstjenester. Formålet med noten er å redegjøre for selvkosttjenestenes dekningsgrad og hvordan overskudd (+) eller underskudd (-) er behandlet. Selvkostområdene i Tromsø kommune er vann, avløp, slam, feiing, byggesak, regulering og renovasjon 27. Tabell 20-1 Selvkost kommunale betalingstjenester i 2014 (i kroner) Gebyrinntekter 2014 Gebyrinntekter 2013 Resultat Balansen 2014 Gebyrgrunnlag (netto kostnader) 2014 Gebyrgrunnlag (netto kostnader) 2013 Resultat: Over(+)/ underskudd (-) 2014 Resultat: Over(+)/ underskudd (-) 2013 Dekningsgrad i % 1) 2014 IB: Dekningsgradsfond pr ) Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond UB: Dekningsgradsfond pr ) Vann ,91 % Avløp ,16 % Slam - Funksjon ,29 % Slam forurensningsmyndighet ,09 % Feiing ,90 % Byggesak ,05 % Renovasjon ,33 % SUM ,79 % Kommentar - Ingen beregning av selvkost på reguleringsplanområdet 2014 (Se området for selvkostberegninger) 27 Renovasjon inngår i selskapet Remiks Husholdning AS 89

90 NOTE nr. 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Formålet med denne noten er å gi opplysninger om årsverk pr og utvikling i årsverk siste 3 år. Videre skal noten omfatte godtgjørelse til ledende personer som byrådsleder og ordfører, samt godtgjørelse til revisor. Antall Årsverk Fastlønnede årsverk i Tromsø kommune i regnskapsåret var De siste tre år er antall årsverk økt med 151, hvorav siste året utgjør 19 årsverk. I kommunens lønns- og personalsystem registreres kun stillingsprosenten til de fastlønnede ansatte. Dvs. fast ansatte og vikariater med varighet på mer enn tre måneder. I årsverkstabellene nedenfor er det kun fastlønnede årsverk" som er oppgitt 28 Tabell 21-1 Utvikling antall årsverk i perioden Tjenesterammer Endring Prosentvis fra 2013 endring til Politisk styring ,0 % Administrativ styring, støtte ,4 % Fellesutgifter ,7 % Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste ,1 % Næringsliv veiledning, støtte ,0 % Barneverntjenesten (inkl. flyktningbarnevernet) ,5 % Kommunale barnehager ,5 % Grunnskole/Voksenopplær./SFO/PPT ,9 % Pleie og omsorgstjenester ,8 % Kommunehelsetjenester ,7 % Sosiale tjenester/forebygging/rus ,9 % Kultur og idrett ,6 % Forebygging/beredskap brann og ulykker ,4 % Fysisk planlegging og tilrettelegging ,9 % Samferdsel, m.v ,5 % Vann og avløp ,3 % Totalt ,6 % Ytelse til revisor. Kommunens revisor er KomRev NORD Interkommunalt selskap. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør 4,183 mill. kroner for Driftstilskudd til Kontrollutvalgets sekretariat IKS utgjør kr for Ytelser til ledende personer Tabell 21-2 Ytelser til ledende personer i 2014 (i kroner) Lønn og annens godtgjørelse til byrådsleder inkludert pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert pensjonsavtale SUM Lønn til de timelønnede registreres som variabel timelønn evt. variabel månedslønn, men omgjøres ikke til stillingsprosent i systemet. Derfor er det svært utfordrende å beregne, og inkludere timelønnede årsverk i årsverkstabellen. 90

91 NOTE nr. 22 Betingende utfall og hendelser etter balansedagen Formålet med denne noten er å opplyse om forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall, for eksempel rettssaker og lignende, samt hendelser etter balansedagen. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utgitt en veiledning om når usikre betingede forpliktelser skal bokføres og når noteopplysning skal gis. Følgende forhold gis som noteopplysning: Kommunen har mottatt søksmål med krav om erstatning etter påstått forbigåelse ved ansettelse. Den økonomiske risikoen i saken vurderes liten. Hovedforhandling er ikke berammet. Kommunen har mottatt søksmål med krav om erstatning for påstått mobbing i grunnskolen. Saken gjelder ansvarsgrunnlaget og kravets størrelse er ikke spesifisert. Hovedforhandling er berammet i april Kommunen har mottatt søksmål vedrørende gyldighet av oppsigelse i arbeidsforhold, samt krav om oppreisning og erstatning. Kravets størrelse er ikke spesifisert. Hovedforhandling er berammet i mai Kommunen har mottatt varsel om erstatningskrav fra Sentrum Park Tromsø AS på ca. 1 MNOK på grunn av påstått manglende oppfyllelse av avtale. Kommunen har sendt prosessvarsel til Staten med krav om refusjon fra Bufetat for kjøp av fosterhjemsplass mv. Kommunen vil i løpet av første kvartal 2015 begjære skjønn vedørende reguleringsplan for Arctic Center AS. Den økonomiske risikoen i saken vurderes liten. Kommunen har mottatt erstatningskrav for påstått mobbing i grunnskolen. Kravets størrelse er ikke spesifisert. Kommunen har ikke tatt endelig stilling til kravet. Kommunen har mottatt erstatningskrav for påstått mobbing og mangelfull opplæring i grunnskolen. Kravets størrelse er ikke spesifisert. Kommunen har ikke tatt endelig stilling til kravet. Kommunen har mottatt erstatningskrav for påstått mangelfull opplæring i grunnskolen. Kravets størrelse er ikke spesifisert. Kommunen har mottatt søknad om billighetserstatning for påstått mobbing i grunnskolen. Kravets størrelse er ikke spesifisert. Kravet vil mest sannsynlig bli avvist. Tvist mellom kommunen og UNN vedrørende ansvar for pasient. Dersom kommunen skulle overta det økonomiske ansvaret for pasienten, vil det kunne resultere i kostnader på i størrelsesorden 3 MNOK pa. Saken har vært drøftet mellom partene ved ulike anledninger siden UNN reiste problemstillingen på ny i Mulig tvist mellom kommunen og entreprenør/prosjekterende om ansvarsforhold etter økonomiske overskridelser på anleggsarbeid. 91

92 NOTE nr. 23 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse Tromsø kommune er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet, har kommunen ansvar for følgende gjeldsforpliktelser: Tabell 23-1 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse i 2014 (i kroner) Foretak/samarbeid Tromsø Havn Kommunalt Foretak Tromsø Parkering Kommunalt Foretak SUM Tromsø Havn KF har opplyst i deres foreløpige regnskap at de besitter en total gjeld på 592,5 mill. kroner, herav langsiktig gjeld på 561,8 mill. kroner og kortsiktig gjeld 30,7 mill. kroner. Tromsø Parkering KF har endret selskapsform fra kommunalt selskap til aksjeselskap, og kommunen er derfor ikke lengre ansvarlig for gjelden på lik linje som det gjorde når selskapet var et kommunalt foretak, jf. NOTE 4 og 5. Aurora kino IKS: Har som formål å sikre publikum et så godt og variert filmtilbud som mulig innenfor driftsrammene. Selskaper er organisert som er interkommunalt selskap (IKS) eid av Tromsø kommune 64,4 %, av Alta kommune 27,6 % og av Sør-Varanger kommune 8 %. I henhold til lov om interkommunalt samarbeid hefter hver av kommunene for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. KomRev NORD IKS: Er et interkommunalt revisjonsselskap som er etablert for å utføre en helhetlig revisjon av kommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, offentlige stiftelser, overformynderier, kirkelige regnskaper og legater. Tromsø kommune eier 26,25% av selskapet. K-sekretariatet IKS: Er et interkommunalt selskap som yter sekretariatsbistand til deltakers kontrollutvalg, dvs. 22 kommuner og 1 fylkeskommune. I tillegg ytes det sekretariattjenester til kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre. Tromsø kommune eier 28,06% av selskapet. 92

93 NOTE nr. 24 Utgiftsført estimert tap på krav Kundefordringene skal vurderes til laveste verdis prinsipp. Det vil si at fordringene skal vurderes for tap og det skal gjennomføres avsetning til tap i driftsregnskapet. Hovedregelen er at omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi 29. Estimert tap føres som driftsutgift og kan avsettes i balanseregnskapet som negativ saldo mot kundefordringene. Avskrivning av kundefordringene (mot tapsavsetningen) gjøres først når tapet er endelig konstatert og inndrivelse er frafalt (insolvens/konkurs). Det er avsatt 20,9 millioner kroner til tap på fordringer i regnskapet for 2014, inkludert 2 mill. kroner i sykelønnsrefusjon fra NAV, samt 1,4 mill. kroner fra Aurora Kino IKS. Avsetning for 2014 er beregnet ut fra en sjablongmessig avsetning hvor alt eldre enn 3 år avsettes i sin helhet. For de tre siste årene 2014, 2013, og 2012 er avsetningen satt til henholdsvis 3, 10 og 20 prosent. Tromsø kommune har et høyt krav på refusjon av sykepenger. Avsetningen på dette området er tidligere ikke gjort i regnskapet og er gjort med tanke på et forsiktighetsprinsipp hvor det er usikkert på hvor mye av kravet kommunen får tilbake fra NAV. Avsetningen er satt til 2 millioner, noe som utgjør om lag 50 prosent av refusjonskravene for de aktuelle årene. Avsetningen på 1,4 millioner fra konto stammer i hovedsak fra Aurora Kino IKS og utgjør 20 prosent av den totalt fordringsmassen fra selskapet. I 2011 var situasjonen annerledes og Tromsø kommune avsatte den gang rundt 70 prosent av fordringen. Nedgangen skyldes at selskapet har bedret sin økonomiske situasjon og startet nedbetalingen av husleien for perioden 2008 til jf. NOTE 4. Tabell 24 utgiftsførte estimert tap på krav pr Kundefordringer restbeløp, Andre krav År Sum år Avsetning i % Avsetning i KR Konto Navn År Krav Prosent Avsetning % Ref. sykepenger f.o.m % % % % % % % % % % % Diverse manuelle regninger / % % % % % % % Sum Avsetning FKR (forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning av , 7, 1. ledd, 2. setning 93

94 NOTE nr. 25 Brutto, - og netto driftsresultat Det er to sentrale resultatbegreper i driftsregnskapet, det vil si brutto driftsresultat og netto driftsresultat. Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat viser det økonomiske resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før finansposter. I tabell 25-1 vises utviklingen i bruttodriftsresultat fra 2013 til I 2014 var driftsutgiftene 4,916 milliarder kroner, mens driftsinntektene var 4,901 milliarder kroner. Det gir i 2014 et negativt brutto driftsresultat på 14,2 mill. kroner, til sammenligning var det i 2013 et positivt brutto driftsresultat på 93,1 mill. kroner. Tabell 25-1 brutto driftsresultat i perioden pr (tall i hele tusen kroner) Note Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap 2013 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Netto driftsresultat brukes ofte til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, kalles netto resultatgrad. Dette viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til egenfinansiering av investeringer og fondsavsetning, når drifts- og finansutgifter er dekket. En positiv resultatgrad, er en forutsetning for at Tromsø kommune skal ha driftsmidler til nye investeringer eller avsetninger for å sikre en forutsigbar drift. Tabell 25-2 viser netto driftsresultat for 2014 og I 2013 var det et positivt netto driftsresultat på 6,9 mill., i 2014 er det endret seg til et negativt netto driftsresultat på 82,3 mill. Dette gir i 2014 en negativ resultatgrad på 1,7 prosent. Kommunal- og moderniseringsdepartementets anbefaling er at netto resultatgrad over tid bør ligge på positivt 3 %. For Tromsø kommune har dette måltallet vært positivt i 2012 og 2013 på henholdsvis 1,24 % og 0,15 %, 94

95 For å oppnå departementets anbefalinger burde Tromsø Kommune hatt et positivt netto driftsresultat på 147 mill. i 2014, det vil si et netto driftsresultat som var 230 mill. kroner høyere enn årets netto driftsresultat. Tabell 25-2 netto driftsresultat i perioden pr (tall i hele tusen kroner) Note Regnskap 2014 Revidert budsjett 2014 Regnskap 2013 Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Tabell 25-3 viser utvikling av driftsinntekter, netto driftsresultat og resultatgrad i perioden Fra og med 2009 til og med 2013 har Tromsø kommune hatt et positivt netto driftsresultat. I regnskapet for 2014 er resultatgraden negativ med 1,7 prosent, men allikevel ikke så lav som i 2007 og 2008 da resultatgraden var -2,2 prosent. Tabell 25-3 Utvikling av netto driftsresultat (i tusen kroner) og resultatgrad i % i perioden År Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Resultatgrad -2,2 % -2,2 % 2,5 % 4,53 % År Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Resultatgrad 2,40 % 1,24 % 0,15 % -1,7 % 95

96 96

97 Selvkostberegninger 97

98 98

99 Selvkost feiing 2014 Konto Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Direkte driftsutgifter Henførbare indirekte driftsutgifter: Internkjøp fra sentraladministrasjon Internkjøp fra teknisk avd. (Brann og redning) Kapitalkostnader Avskrivninger VAR Inntekter Årsgebyr feiing Andre inntekter Årsresultat (går mot fond) Avsetning til (+)/bruk av fond (-) Kalkulatoriske renter - renter av restverdi Noter Avskrivninger Restverdi - biler Restverdi - bygning Rentesats 2,69 Kalkulatoriske renter Fond

100 Selvkost byggesak

101 101

102 REGULERINGSPLANOMRÅDET 2014 KOMMUNAL BET. TJENSTE 102

103 GEODATA-OMRÅDET 2014 KOMMUNAL BET. TJENSTE 103

104 Selvkost vann og avløp

105 105

106 106

107 107

108 108

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2012. Tromsø kommune

Årsregnskap 2012. Tromsø kommune Årsregnskap 2012 Tromsø kommune Versjon 15. februar 2013 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2012 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr 107, forskrift

Detaljer

Årsregnskap 2015. Tromsø kommune

Årsregnskap 2015. Tromsø kommune Årsregnskap 2015 Tromsø kommune versjon 15. april 2016 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2015 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Årsregnskap 2013. Tromsø kommune

Årsregnskap 2013. Tromsø kommune Årsregnskap 2013 Tromsø kommune Versjon 14. februar 2013 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2013 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr 107, forskrift

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer