Kursdokumentasjon 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursdokumentasjon 2010"

Transkript

1 Kursdokumentasjon 2010

2 Forretningsjus Avtaler og rettsstoff du bør kjenne Advokat Harald F. Strandenæs Advokat Øystein Olaussen Advokatfirmaet Strandenæs MNA 1 Hovedlinjer 1 Hvilke avtaler,,p protokoller, dokumenter ol venter man å finne? Standarddokumenter og moderne dokumentsamlinger Fra strategi til gjennomføring Corporate Governance På norsk - Analyser av risiki Aksjonærkonflikter og aksjonæravtaler 2 1

3 Hovedlinjer 2 Driftsmidler avtaler om erverv og drift Fast eiendom, rettsvern utbygging, regulering, leie Immaterialrett, varemerke, patent og opphavsrett Produksjon av egen tjeneste/vare t Standard leveransebetingelser salgsavtaler obligasjonsrett 3 Hovedlinjer 3 Garanti og pant og sikkerhetsstillelse Styret t arbeidsform bidf og dokumentasjon dk Regnskapsrapportering og økonomisk analyse Forholdet mellom ansatt og selskap Forretningsmekanismer i og avtaler Avtaler med leverandører og kunder Integrasjon - samarbeid kjeder Konflikthåndtering 4 2

4 Målet med kurset Finne ut hva man skal se etter og be om Diskutere en oversikt Ikke gå ned i detaljer, men se en helhet Lære hva som finnes av dokumentasjon Moderne forretningsjus Praktisk 5 Små bedrifter og grunder Mangler ofte oversikt og dokumentasjon Blir ikke store, men er det som følge av manglende struktur? Eier gjør alt! Intet nedtegnes Man må som regel be om skriftlighet 6 3

5 Aksjeselskapsledelse nå! Mer urolige tider Finanskrisen over? Å drive virksomhet er alltid forbundet med risiko Krav til godt eierskap Økte konfliktmuligheter Kunder Aksjonærer Verdier Ansatte Økte krav til dokumentasjon 7 Hva er god selskapsledelse? Selvsagt skape verdier for eiere Varig strategisk godt arbeid Nyskapning Markedsorientering Gi mulighet til å fokusere på drift Redusere unødige støy/bekymringer Kostnads kontroll Konflikter God forvaltning 8 4

6 Norsk anbefaling for eierstyring I henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, kapittel 1, skal selskapets styre påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse, gi en samlet redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten, forklare avvik dersom anbefalingen ikke er fulgt Styret bør i henhold til samme punkt klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme retningslinjer Aktører og bakgrunn 9 Oversikt 1 Virksomhet, mål og strategier e (kap 2) Egenkapital, utbyttepolitikk og kapitalforhøyelser (kap 3) Likebehandling av aksjonærer (kap 4) Transaksjoner med nærstående (kap 4) Fri omsettelighet av selskapets aksjer (kap 5) Forberedelse og gjennomføring av generalforsamlinger (kap 6) Valgkomité (kap 7) Sammensetning av styre og bedriftsforsamling (kap 8) Uavhengighet (kap 6, 7, 8, 9, 11, 15) 10 5

7 Oversikt 2 Styrets arbeid (kap 9) Intern kontroll (kap 10) Finansiell rapportering (kap 9) Styrekomiteer (kap 9) Godtgjørelser til styret og ledende ansatte (kap 11, 12) Informasjon og kommunikasjon (kap 13) Overtakelse av selskapet (kap 14) Revisjon 11 Virksomhet godt strategisk arbeid Selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Vdtkt Vedtektenes formålsparagraf fog selskapets lk mål og hovedstrategier bør være kjent for alle aktører 12 6

8 Strategisk arbeid Målsetting og verdigrunnlag Strategi høytflyvende og teoretisk??? = langsiktige valg av marked og tilbud Valg av finansiell strategi Valg av markedssegment Valg av produkt/tjeneste tilbud Valg av prisstrategi Valg av distribusjons/omsetningsform Valg av personal/hr strategi Valg av Kommunikasjonsstrategi Valg av IT strategi 13 Styrets arbeid Styret er selskapets ledelse Styret likevel ofte distansert og sovende Styret skulle være en ressurs 14 7

9 ARBEIDSFORDELING Styret Daglig leder Tilsyn med daglig ledelse Kan fastsette instruks Daglig ledelse Skal følge instruks fra styret Forvaltningen av selskapet Plikt til å påse betryggende kontroll for virksomhet, regnskap og forvaltning Sørge for forsvarlig organisering Fastsette budsjetter & planer Kan fastsette retningslinjer for virksomheten Skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling Forvaltningen av selskapet Skal sørge for betryggende kontroll for virksomhet, regnskap og forvaltning Ivaretar daglig ledelse Følge instrukser fra styret Skal rapportere kvartalsvis om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling Styre/medl. kan til enhver tid be om nærmere redegjørelse 15 Styremøtet Ikke krav til innkalling Hyppighet? 4 ganger i året? Møteleder Protokoll Umiddelbart Minoritetsprotokolasjon Hvilken måte skal saker behandles 16 8

10 Har man tid for refleksjon? Forsking viser at smb bedrifter lider under at de ikke : Ikke har tid til analyse Ikke har profesjonell ledelse Ikke har laget systemer av sin virksomhet Ikke tar seg tid til ettertanke 17 Samarbeidet og arbeidet Er styret i praksis daglig leder dette er ikke uvanlig Fordeler og ulemper Bør styret ha eksterne deltagere Hvem bør sitte i styret Hvordan organisere arbeidet? Kan vi lage en disposisjon? 18 9

11 Forretningsjus oversikten 19 Innholdsfortegnelse 1. Eierstruktur og organisasjon 2. Selskapsrettslige forhold 3. Krever virksomheten særlig konsesjon/bevilling/autorisasjon mv? 4. Regnskap og revisjon 5. Finansielle forhold 6. Selskapets fordringer og eventuell sikkerhet 7. Fast Eiendom brukt av selskapet 8. Andre anleggs- og driftsmidler 9. Utleieforhold 20 10

12 Innhold forts. 10. Driftsavtaler 11. Ansatte 12.Avtaler med nærstående 13. Forsikringsforhold 14. Immaterialrettslige forhold 15.Rettstvister om mulig ansvar mv. 16. Miljørettslige forhold 17. Offentligrettslige forhold 18.Skatt, merverdiavgift og eventuelt andre avgifter 21 Eierstruktur og organisasjon Nøkkelpersoner selskap og virksomhet Aktive og passive eiere Oversikt over selskaps-/konsernstruktur og operativ organisering Strategiplan forretningsplan? Skatte- og regnskapsmessig organisering Krysseie og gjeld mellom konsernselskaper eller tilknyttede selskaper Minoritetseierposter av vesentlig betydning 22 11

13 Selskapsrettslige forhold Stiftelsesdokumenter nystiftelse, videreføring eller omdannelse Vedtekter fra Brønnøysund Firmaattest - ny Aksjonæravtaler og andre avtaler mellom aksjonær om aksjeeie Styremedlemmer og varamedlemmer Styreinstruks Generalforsamlingsprotokoller for de siste 3 år 23 Selskapsrettslige forhold forts. Styreprotokoller siste 3 år Aksjeeierbok Oversikt over fusjoner, fisjoner og oppkjøp de siste 10 år Annen vesentlig selskapsrettslig informasjon Betingelser for selskapets styremedlemmer Nøkkelpersonell med betingelser/avtaler (f.eks. bonus, frynsegoder, konkurransebegrensninger, lån og opsjoner) Kollektive eller individuelle pensjonsordninger som selskapet har for andre 24 12

14 Likebehandling av aksjonærer? Lovens utgangspunkt er likebehandling men kan fravikes i vedtektene Typiske problem Arbeidsforhold Lån Spesielle investeringer Emisjoner Kjøp fra aksjonær Uttreden av aksjonær 25 Eierskapsproblemer Asl 4-25 utløsning Må kreves av generalforsamlingen Aksjeeier skal utløses hvis: Mislighold Alvorlig og varig motsetningsforhold Asl 16-1 oppløsning Generalforsamlingen kan beslutte oppløsning med flertall som for vedtektsendringer 26 13

15 Oppløsning og avvikling Tre måter et selskap kan oppløses på: Vedtak fra generalforsamlingen asl 16-1 Kjennelse fra tingretten asl Dom etter krav fra aksjeeier asl I tillegg: Konkurs (omdannelse) Noe annet er sletting fra registeret 27 Aksjonæravtalen Avtale mellom to eller flere aksjonærer Også kalt aksjeeieravtale Hvem er parter? Andre aksjonærer Selskapet Andre parter Kun bindende for de aksjonærer som har inngått den Men aksjeerverv kan gjøres betinget av at erververen tilslutter seg aksjonæravtalen 28 14

16 Aksjonæravtalen II Åpner for å regulere forhold som man ikke lovlig kan regulere i vedtekter Både grums og normale lovlige disposisjoner Ikke lovregulert Intet offentlig eller annet innsyn? Børsregistrerte selskaper Avtalerettslige tt li endringsmekanismer i Bortfall etter en tidsperiode? Bortfall ved full enighet Oppsigelse fra en av partene 29 Aksjonæravtalen III Typiske tema: Skal det være arbeidsplikt for å eie? Skal det være konkurranseklausuler? Skal det stilles krav til bestemte aksjonærer (personklausuler)? Skal noen skyte inn realverdier og eiendommer i stedet for kapital? Skal aksjonærene tilpliktes å selge aksjene i bestemte situasjoner? Skal vederlag for aksjene forhåndsavtales ved evt. salg? Skal man ta ut maksimalt utbytte? Skal alle ha/ikke ha likt utbytte? 30 15

17 Krever virksomheten særlig konsesjon/bevilling/autorisasjon mv? Vedtak, rettsgrunnlag, håndhevingsinstans Personavhengig eller selskapsavhengig konsesjon Vilkår som mangler eller må innfris snarlig Kreves særlig tilsyn eller forsikring Skal noen opprettholde en bestemt kompetanse kunnskap? Dokumentasjonsforhold 31 Regnskap og revisjon Redegjørelse for regnskapssystem og bokføring Årsregnskap med noter for de tre siste år, samt senere perioderegnskaper Ekstern eller intern regnskapsføring oppdragavtale Regnskapsføring så langt det er bokført, samt bilag Revisjonsberetninger for de tre siste år, samt det som senere er skrevet i revisjonsprotokoll Nummererte brev Annen korrespondanse med revisor Budsjetter for inneværende og påfølgende år med resultat og investeringer 32 16

18 Finansielle forhold Lån, konserninterne lån, avbetaling, leasing og kredittfasiliteter med rentevilkår, avdragsvilkår og forfallstidspunkter samt vesentlig korrespondanse Dokumentasjon knyttet til pant og andre heftelser på selskapets eiendeler Dokumentasjon knyttet til garantier og kausjon Pantstillelse, garanti eller annen sikkerhetsstillelse for selskapet innen samme konsern eller nærstående selskaper/personer 33 Pantelovgivning Rettsvern registrering eller ihendehavelse Pantetyper Underpant, Særlig fast eiendom GAB reg Håndpant Register, foretaksregisteret Salgspant, Pantel 3-14 Fordringer 4-10 Panteloven

19 Innfordring av utestående honorar 35 Rettslig og utenrettslig inkasso Utenrettslig inkasso inkassobyrå el advokat inndriver krav på vegne av klient Inkassovarsel Betalingsoppfordring Kan innfordre eget krav, inkassoloven 7 Rettslig inkasso når må benytte det offentlige for å drive inn kravet Utlegg Forliksrådsklage Småkravsprosess 36 18

20 Trinnene i inkasso Purring (ikke lovpålagt) Inkassovarsel, inkassoloven 9 Betalingsoppfordring, inkl 10 Varsel om tvangsfullbyrdelse, tvfbl 4-18 og 7-2 bokstav f Utleggsbegjæring Forliksrådet 37 Purring Mislighold når krav ikke betales ved forfall Kreditor kan sende betalingspåminnelse/purring Ikke krav til purring etter inkassoloven Ingen formkrav Nytt forfall kan være omgående 38 19

21 Inkassoloven 9 Inkassovarsel Skriftlig Betalingsfrist minst 14 dager Varsle inkasso vil bli iverksatt 39 Renter av kravet/erstatning Forsinkelsesrenteloven 2 Fra forfallsdato til betaling skjer Sats fastsatt hvert halvår Erstatning t for inndrivelseskostnader, i d inkl 17, jf 19 Inkassoforskriften kapittel

22 Betalingsoppfordring Inkassoloven 10 Bare etter betalingsfristen i inkassovarsel ikke er overholdt Skriftlig Betale eller innsigelser innen 14 dager Varsel om rettslig inndriving 41 Varsel om tvangsfullbyrdelse Tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 7-2 Tvangsfullbyrdelse to uker etter skriftlig varsel dersom krav ikke oppfylt 42 21

23 Utleggsbegjæring Fremsettes for namsmannen i kommunen saksøkte bor Namsmannen gir saksøkte frist uttale seg Utleggsforretning Pant, lønnstrekk 43 Kravet er bestridt Inkasso er ikke lenger mulig Forliksrådsbehandling Tvisteloven kap

24 Småkravsprosess Angripe forliksrådsdom med stevning for tingretten Tvisteloven kap 10 Krav under småkravsprosess Småkravsprosessen gjelder små krav og skal være enkel rask og billig Ingen rettsmøter under saksforberedelsen Sluttbehandling i muntlig rettsmøte Normalt en halv dags behandling 45 Sannsynligheten for å vinne frem Skal jeg godta et forlik i småkravsprosessen? Våre erfaringer Småkrav Alt bør innkasseres? Men hva må man gi slipp på og på hvilket tidspunkt Skyldnere som spekulerer i dette Konklusjon 46 23

25 Selskapets fordringer og eventuell sikkerhet Opplysninger om pantesikkerhet, herunder avtalepant i fast eiendom, løsøre og verdipapirer og salgspant Utleggspant Pant, garanti eller annen sikkerhet stilt av debitorer eller andre overfor selskapet Ansvarlig lån mv Kausjonsansvar Usikre fordringer, tap, aldersfordelt 47 Fast Eiendom brukt av selskapet Faste eiendommer (lokaler tomt mv) som selskapet benytter. Er disse eiet eller leiet, eventuelt utskrift fra GAB- hjemmelsregister for eiendom som er eiet. Leiekontrakt for eiendom som er leiet Vesentlige heftelser ut over pant for selskapets forpliktelser Kjøps- og salgsavtaler for fast eiendom som ikke er effektuert, samt planlagte kjøp/salg Annen vesentlig info knyttet til eiendommene selskapet benytter 48 24

26 Typiske spørsmål i leieavtale Lokaler til bolig eller annet Oppsigelig eller tidsbegrenset Depositum og annen sikkerhet Vedlikehold Fll Felleskostnader Fellesareal Utkastelse 49 Andre anleggs- og driftsmidler Informasjon om større anleggs- og driftsmidler som selskapet benytter i sin virksomhet. Dokumentasjon for eiendomsrett eller leierett 50 25

27 Utleieforhold Leiekontrakter Depositum Utkastelse Fremleieavtaler Forvaltningsavtaler 51 Driftsavtaler Leverandøravtaler - herunder garantier Leasingavtaler Agenturavtaler Distributøravtaler Vedlikeholds- og serviceavtaler Importavtaler Frittstående oppdragstakere 52 26

28 Driftsavtaler forts. Avtalevilkår som selskapet benytter ved ordinært salg/produksjon Standardkontrakter som selskapet benytter Samarbeidsavtaler med andre i felles leveranse Konsulentavtaler, herunder også revisjon Agentavtaler Viktige kunde- eller leverandøravtaler samt andre viktige avtaler knyttet til virksomhetens varer og/eller tjenester EDB/IKT- avtaler (hardware og programvare) Andre avtaler av betydning for selskapets virksomhet 53 Arbeidskontrakter Personalhåndbok Konkurransevilkår Taushetserklæring HMS Ansatte 54 27

29 Arbeidsretten Skriftlig arbeidsavtale, aml 14-5 Minimumsinnholdet, aml 14-6 Lønn Arbeidstid Konkurranseklausuler kl l Behov Ny utredning 55 Konfliktområder Oppsigelser, aml kap 15 Saklig grunn og prosessen Overdragelse av virksomhet/overtakelse av ansatte, aml kap 16 Videreføring av arbeidsavtalene et minimum Er arbeidsavtalene a jour? Kommunikasjon med de ansatte Medarbeidersamtaler De vanskelige samtalene 56 28

30 Opplysningsinnhenting Arbeidsavtalene Registre Regnskapene med noter Søksmål Mdi Media 57 Avtaler med nærstående Nærstående begrepet Alle vesentlige avtaler 3-8 redegjørelser 58 29

31 Transaksjoner med nærstående Begrepet Nærstående Aksjonær Familie Selskap Her ligger trolig mer enn 90% av problemene! Kraven i aksjelovens Aksjeloven 3-8 Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. (1) En avtale mellom selskapet og en aksjeeier, 2 en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes 3 av generalforsamlingen hvis selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen 4 på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen. Dette gjelder ikke:. avtale inngått i samsvar med reglene i 2-4, jf 2-6, og 10-2, avtale om lønn og godtgjørelse til daglig leder og avtale som nevnt i 6-10,. avtale om overdragelse av verdipapirer til pris i henhold til offentlig kursnotering,4. avtale som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet og inneholder pris og andre vilkår som er vanlige for slike avtaler, 5. avtale der selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør mindre enn kroner, og som er godkjent av styret

32 Aksjeloven 3-8 (2) Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse for avtalen etter reglene i 2-6. Redegjørelsen skal inneholde en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta. Redegjørelsen skal vedlegges innkallingen 5 til generalforsamlingen, og den skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. 6 (3) Oppfyllelse i henhold til avtale som ikke binder selskapet, skal tilbakeføres. 3-7annet ledd gjelder tilsvarende. (4) Første til tredje ledd gjelder tilsvarende når avtalen er inngått med en nærstående 7 til en aksjeeier eller en nærstående til en aksjeeiers morselskap, eller med noen som handler etter avtale eller for øvrig opptrer i forståelse med noen som nevnt i første ledd. 61 Redegjørelsen skal registreres Revisorgodkjennelse Ikke bare valgt revisor Verdsettelser Hva innebærer denne godkjennelsen? Styrets beretning Generalforsamlingsbeslutning Redegjørelsen skal sendes til Foretaksregisteret uten opphold asl 3-8 (2) Straks redegjørelsen foreligger, altså før generalforsamlingens godkjennelse 62 31

33 Aksjeloven 3-8 Vederlaget fra selskapet må utgjøre en tidel av aksjekapitalen En saksbehandlingsregel vilkår for binding ugyldighet Eksempler Styret skal sørge for at redegjørelsen utarbeides 63 Avtaler med eneeier Asl ledd: I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig Bestemmelsen gjelder alle typer avtaler, uavhengig av avtalens innhold, økonomisk omfang og viktighet Ikke unntak for forretningsavtale på vanlige vilkår (1976) Bestemmelsen kan neppe forstås slik at den forutsetter at selskapets styre skal behandle spørsmålet om avtaleinngåelse og/eller representere selskapet ved avtaleinngåelse Spørsmål om den interne behandling avgjøres av lovens øvrige regler 64 32

34 Aksjeloven 3-9 Konserninterne transaksjoner Omfatter alle typer avtaler og rettslige disposisjoner Avgrenses mot åpne lovbestemte konserntransaksjoner Skriftlighetskrav for vesentlige avtaler vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper 65 Styremedlemmers ansvar og rådgivning 66 33

35 Erstatningsgrunnlag aksjl 17-1 (1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. (2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet rekkevidde Ansvar for beslutninger i styret Ansvar for å unnlate å fatte beslutninger i styret Men likevel ikke kollektivt ansvar for styret for feil som blir begått - dvs det gjelder et individuelt ansvar Konkret vurdering av handlemåte Hvis flere solidarisk ansvar Et styremedlem kan trekke de andre inn ved regress 68 34

36 Ansvar Internt ansvar overfor selskapet Eksternt ansvar: Aksjonærene Andre f eks medkontrahenter og kreditorer 69 Ansvarsområder - oversikt Ansvar ved forvaltningen av selskapet Ansvar ved aksjeemisjoner Ansvar ved meldinger til foretaksregisteret Ansvar når selskapet er insolvent 70 35

37 Oppsummering - styreansvar Brudd på overvåknings- og handleplikten etter aksjeloven 3-5 Brudd på redegjørelser ved avtale med nærstående etter aksjeloven 3-8 Avtale med eneaksjonær aksjeloven 6-13 Konserninterne transaksjoner aksjeloven kjl Gaver 8-7 kreditt til eier lovlige og ulovlige lån 71 Ansvar ved insolvens: Drives selskapet for kreditorenes regning? Insolvens pga: Styrets handlinger eller unnlatelser ved forvaltningen Er det gjort tilstrekkelig for å unngå insolvensen? Selskapet drives videre ved kjent insolvens plikt til å begjære oppbud 72 36

38 Styreansvar rettspraksis Rt 2008 side 833 Finance Credit AS Finance Credit-systemet brøt sammen høsten Det ble avdekket en rekke ulovligheter. To hovedpersoner hadde bevisst ført uriktige regnskaper og ble senere dømt til lange fengselsstraffer for økonomiske misligheter i FCNsystemet. Konkurs ble åpnet i Det ble etter hvert anlagt søksmål mot ett av styremedlemmene (forlik med to andre) med krav om erstatning for tap påført FC, oppad begrenset til kr 50 millioner. Som grunnlag ble det vist til aksjeloven 17-1 første ledd og 10-9 annet ledd jf ansvar for manglende innbetalt aksjekapital. I prinsippet pp forelå ansvar. Høyesteretts kom likevel til at konkursboets ikke kunne opptre på vegne av enkeltkreditor og kravet var derfor i realiteten foreldet 73 Rt 1998 s 276 Daglig leder, som også var styreformann og eneaksjonær, i et selskap som drev bruktbilsalg, ble holdt erstatningsansvarlig med hjemmel i aksjeloven 15-1 ( nå aksjeloven 17-1) for at det ved et bilsalg ble gitt uriktige og mangelfulle opplysninger om bilens kilometerstand. Han hadde selv mottatt relevant informasjon som burde vært gitt videre til kjøperen. Det forelå et særkrav som enkeltkreditor gjør gjeldende fordi den erstatningsbetingende handling var rettet direkte mot ham. - Erstatningsansvaret etter aksjeloven 15-1 er ikke subsidiært i forhold til selskapets ansvar. - Uttalelser om erstatningsberegningen. Kjøperen hadde krav på å få erstattet det økonomiske tapet som er en følge av at han inngikk kjøpsavtalen, men hadde ikke krav på å få erstattet oppfyllelsesinteressen

39 Agder lmr Et aksjeselskap ble drevet videre med store underskudd og tapt aksjekapital inntil konkurs ble åpnet etter kreditorbegjæring. Boet gikk til sak mot styrets medlemmer med krav om erstatning. Tingretten fant at det forelå erstatningsansvar for styret i en fire måneders periode umiddelbart forut for konkursen, jf. aksjeloven 17-1, jf. 3-5 og 6-12 og dømte hele styret til å betalet boet erstatning med kr ,-. Etter anke fra styremedlemmene og motanke fra boet mht erstatningsbeløpet, kom lagmannsretten til at ansvarsperioden måtte utvides til de siste 10 måneder forut for konkursen og at boets samlede tap i denne perioden var på rundt kr. 1,8 millioner. Bl.a. fordi hele styret delvis måtte sies å ha blitt villedet at uriktige og falske tilbakemeldinger om driften fra selskapets daglige leder, fant lagmannsretten grunn til en ikke ubetydelig lemping, jf. aksjeloven Styrets leder og ett av styremedlemmene ble dømt til å erstatte kr. 1,1 millioner til boet, mens et siste styremedlem måtte betale kr ,-.Sistnevnte ble for øvrig ansett ansvarlig kun for de siste 8 måneder av ansvarsperioden. 75 Kjennelse fra Eidsivating lmr fra 2005 Odin Entreprenør AS Odin Entreprenør AS konkurs i 2005 Det ble anmodet om å ta arrest for et beløp inntil kr 6 mill hos hovedaksjonær lagmannsretten fant det bevist at selskapets egenkapital var tapt kort tid etter at selskapet startet sin virksomhet. Driften fortsatte imidlertid til tross for at selskapet ikke lenger - alle forhold tatt i betraktning - hadde hva som må anses å utgjøre en forsvarlig egenkapital. Den videre drift medførte at underdekningen ble stadig større og etter lagmannsrettens syn er det sannsynliggjort at det foreligger brudd på aksjeloven 3-5. Det var grunnlag for å ta arrest for beløpet 76 38

40 Gulating lmr Bømmøløy Hotelldrift AS konkursbo Et aksjeselskap hadde store underskudd, og aksjekapitalen var tapt. Virksomheten ble likevel drevet videre, inntil det ble åpnet konkurs etter oppbud. Boet saksøkte styrets medlemmer med krav om erstatning, og fikk medhold i tingretten. Dommen ble stadfestet etter anke. Uttalelser om styrets handleplikt ved tap av egenkapital, jf aksjeloven Oslo tingrett Galleriet i Oslo AS En styreformann og et styremedlem ble dømt til å betale erstatning til selskapets konkursbo idet retten fant at den passivitet som var utvist ga grunnlag for erstatning. Styremedlemmene burde ut fra de konkrete omstendigheter gått aktivt inn for å få kontroll over selskapets midler inntil administrasjonen i selskapet hadde fremskaffet et pålitelig regnskap

41 Trondheim tingrett X AS ble stiftet tet april 2003 med en aksjekapital ap på 3,6 millioner. Det var forutsatt at det skulle hentes inn fortløpende ny aksjekapital, og at aksjekapitalen skulle brukes til investering i finansielle instrumenter. Selskapet førte ikke regnskap den første tiden og det ble hentet inn ny kapital uten at aksjelovens regler om emisjon ble fulgt. Retten kom til at styremedlemmet hadde handlet uaktsomt ved at styret måtte anses som ansvarlig for brudd på regnskapsloven og aksjeloven, herunder at styret ikke hadde fulgt opp sitt kontroll- og tilsynsansvar. Tre investorer tilkjent erstatning for direkte økonomisk tap og disponeringstap. 79 Generelt Hva med regnskapsførere som sitter i styret? Har denne et spesielt ansvar? 80 40

42 Styreansvaret En realitet Som oppdragelse Pliktene følger både av aksjeloven og spesiallovgivning Innlevering av selvangivelse Regnskapsregisteret Oppgaver til spesialmyndighet 81 Revisjon Hva er valgt revisors oppgave? Beretningen Merknad Negativ beretning Inneståelser Underskrift på Næringsoppgaven Hvilket forhold til styret? 82 41

43 Forsikringsforhold Forsikring av selskapets eiendeler og virksomhet Samtlige forsikringspoliser og info om selskapets forsikringsdekning, samt kopi av forsikringsbevis og standardvilkår for forsikringsdekningen Opplysninger om eiendeler eller risiki som ikke er forsikret Opplysninger om krav som er meldt under forsikringene siste 3 år samt eventuelle krav skal meldes eller som er under behandling 83 Immaterialrettslige forhold Opphavsrettigheter Patenter (Lisenser/lisensavtaler) Varemerker registrerte og uregistrerte Foretaksnavn/virksomhetsnavn, herunder sekundært kjennetegn Andre immaterielle rettigheter (know how) Lisensieringsavtaler, avtaler om bruk av immaterielle rettigheter som eiet av andre 84 42

44 Rettstvister om mulig ansvar mv. Fremsatte eller forventede krav fra kunder og andre Eksisterende, forventede og nylig avsluttede tvister Andre mulig krav 85 Hvordan styres rettstvister? Intet register over saksøkte Skal opplyses om vesentlige krav i notene Prosessen Forfall og purring Prosessvarsel Forliksrådsbehandling Stevning Tilsvar Hovedforhandling 86 43

45 Rettslige prosesser Sivilprosess og straffeprosess Voldgift et dyrt men også privat alternativ Litt om bevisfremleggelse Hvordan styre prosesser Skk Sakskostnader 87 Miljørettslige forhold Informasjon om tidligere og nåværende produksjonssteder og eventuell risiko/skadelig virksomhet Informasjon om eksisterende og potensielle miljøproblemer og eventuell dokumentasjon knyttet til dette Forurensning i grunn Utslippstillatelser mv 88 44

46 Offentligrettslige forhold Pålegg eller varslet/påregnelig g pålegg fra offentlige myndigheter Igangsettelsestillatelser/ferdigattester Reguleringsplan Eksisterende offentlige konsesjoner, tillatelser eller dispensasjoner og vilkår knyttet til disse Korrespondanse med myndigheter i tilknytning til pålegg og konsesjoner, tillatelser eller dispensasjoner mv. System/rutiner for å påse at selskapet overholder lover og forskrifter eller vilkår for konsesjoner, tillatelser eller dispensasjoner 89 Skatt, merverdiavgift og eventuelt andre avgifter Samtlige innsendte ligningsdokumenter de siste 3 år Alle ligningsvedtak de siste 10 år Skatteattest Informasjon om siste bokettersyn, samt all brevveksling Tvilsomme Transaksjoner/praksis av vesentlig betydning de siste 10 år Bindende forhåndsuttalelser 90 45

47 Skatt, mva forts. Fusjoner, fisjoner, og annen selskapsrettslig omstrukturering samt overføringer etter reglene om skattefri konserninterne overføringer eller basert på skattelemping/dispensasjon i de siste 10 år All korrespondanse med skatte og avgiftsmyndigheter Oversikt over felles registrering i merverdiavgiftsmanntallet. Foreligger det felles registrering med selskap utenfor konsernet (f.eks. selskap som er solgt ut) 91 Avslutningsvis Formell fremgangsmåte og dokumentasjon som en dyd av nødvendighet Hvordan fremstår virksomheten utad Formell orden gir trygghet innad Formell orden som en nødvendighet i forhold til; Det offentlige Ved anbud Ved salg I forhold til de øvrige interessenter 92 46

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 1 STYRELEDERSKOLEN «En utviklings- og nettverksarena for styrer og styrers arbeid.» 2 STYRELEDERSKOLEN Praktisk orienterte intensivseminarer

Detaljer

God styreskikk styreansvaret

God styreskikk styreansvaret God styreskikk styreansvaret Christian Fredrik Magnus advokat christian.fredrik.magnus@visma.no Hvordan sikre et godt styre i en liten eller mellomstor bedrift Formelle forhold Visjon, strategier Kapitalkrav

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra 2000 23 år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

JURIDISK GJENNOMGANG AV [ ] MED DATTERSELSKAPER ( SELSKAPENE )

JURIDISK GJENNOMGANG AV [ ] MED DATTERSELSKAPER ( SELSKAPENE ) JURIDISK GJENNOMGANG AV [ ] MED DATTERSELSKAPER ( SELSKAPENE ) For å forberede for eventuelle transaksjoner som kan involvere [ ] med datterselskaper ( Selskapene ) er ( ) bedt om å foreta en vendors due

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

NIT. Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet

NIT. Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet NIT Styrets og leders kontrolloppgaver og organisering av arbeidet Advokat MNA/Siviløkonom Autorisert Finansanalytiker Handelshøyskolen BI Styrearbeid Arbeidsrett Personalledelse STIG ASMUSSEN Mobil 90678710

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR CERMAQ ASA

STYREINSTRUKS FOR CERMAQ ASA STYREINSTRUKS FOR CERMAQ ASA (Vedtatt av styret i selskapet den 4. mai 2004, endret den 14. februar 2007, 17. mars 2009, 14. desember 2010, 27. juni 2011 og 28. april 2014) 1. FORMÅL Formålet med styreinstruksen

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA holdes tirsdag 12.mai 2015 kl. 13:00 på Thon Hotel i Brønnøysund SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og utbytte for 2014 3. Forslag

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Pkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Erklæring om eierstyring og selskapsledelse NorgesGruppen følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fullstendig anbefaling er tilgjengelig på www.nues.no.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. )

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I EIDSIVA REDERI ASA Den 28. mai 2008 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1, Oslo. Tilstede fra styret: Per

Detaljer

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Geir Woxholth. Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Geir Woxholth Selskapsrett GYLDENDAL AKADEMISK Forord 7 DELI GRUNNLEGGENDE SELSKAPSRETT 17 1.0 Selskapsretten og selskapsformene 19 1.1 Selskapsretten: Rettslig plassering 19 1.2 Selskapsrettslig rammelovgivning

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3)

Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Børssirkulære nr. 4/99 (A4, O4, B3) Oslo, 4. januar 1999 Vår ref: GH/19353 Til: Utstedere av aksjer, grunnfondsbevis og obligasjoner og børsmedlemmer Lov om årsregnskap mv. (regnskapsloven) av 17. juli

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett

Forelesninger i selskapsrett Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

nou 1992:35 side 1 av 6

nou 1992:35 side 1 av 6 Dokumenttype nou 1992:35 Dokumentdato 1992-11-01 Tittel Effektivisering av betalingsfordring mv Utvalgsnavn Betalingsinnfordringsutvalget Utvalgsleder Mikalsen, Geir Utgiver Finans-og tolldepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641

Orkla Credit AS Organisasjonsnummer: NO 944 211 136 MVA Bank: 4266 15 20641 Vi takker for din interesse, vedlagt finner du våre avtalevilkår. Inkassoavtale Vi er avhengig av å ha avtale for å kunne sende inkassovarsel og/eller starte en inkassosak på vegne av dere. Så fort avtalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt. 11 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Oversikt over

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring

Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg. 1. Redegjørelse om foretaksstyring Corporate Governance i SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg 1. Redegjørelse om foretaksstyring Styret i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg legger til grunn at banken følger retningslinjene i Norsk anbefaling: Eierstyring

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer