Kursdokumentasjon 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursdokumentasjon 2010"

Transkript

1 Kursdokumentasjon 2010

2 Forretningsjus Avtaler og rettsstoff du bør kjenne Advokat Harald F. Strandenæs Advokat Øystein Olaussen Advokatfirmaet Strandenæs MNA 1 Hovedlinjer 1 Hvilke avtaler,,p protokoller, dokumenter ol venter man å finne? Standarddokumenter og moderne dokumentsamlinger Fra strategi til gjennomføring Corporate Governance På norsk - Analyser av risiki Aksjonærkonflikter og aksjonæravtaler 2 1

3 Hovedlinjer 2 Driftsmidler avtaler om erverv og drift Fast eiendom, rettsvern utbygging, regulering, leie Immaterialrett, varemerke, patent og opphavsrett Produksjon av egen tjeneste/vare t Standard leveransebetingelser salgsavtaler obligasjonsrett 3 Hovedlinjer 3 Garanti og pant og sikkerhetsstillelse Styret t arbeidsform bidf og dokumentasjon dk Regnskapsrapportering og økonomisk analyse Forholdet mellom ansatt og selskap Forretningsmekanismer i og avtaler Avtaler med leverandører og kunder Integrasjon - samarbeid kjeder Konflikthåndtering 4 2

4 Målet med kurset Finne ut hva man skal se etter og be om Diskutere en oversikt Ikke gå ned i detaljer, men se en helhet Lære hva som finnes av dokumentasjon Moderne forretningsjus Praktisk 5 Små bedrifter og grunder Mangler ofte oversikt og dokumentasjon Blir ikke store, men er det som følge av manglende struktur? Eier gjør alt! Intet nedtegnes Man må som regel be om skriftlighet 6 3

5 Aksjeselskapsledelse nå! Mer urolige tider Finanskrisen over? Å drive virksomhet er alltid forbundet med risiko Krav til godt eierskap Økte konfliktmuligheter Kunder Aksjonærer Verdier Ansatte Økte krav til dokumentasjon 7 Hva er god selskapsledelse? Selvsagt skape verdier for eiere Varig strategisk godt arbeid Nyskapning Markedsorientering Gi mulighet til å fokusere på drift Redusere unødige støy/bekymringer Kostnads kontroll Konflikter God forvaltning 8 4

6 Norsk anbefaling for eierstyring I henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, kapittel 1, skal selskapets styre påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse, gi en samlet redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten, forklare avvik dersom anbefalingen ikke er fulgt Styret bør i henhold til samme punkt klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar med dette utforme retningslinjer Aktører og bakgrunn 9 Oversikt 1 Virksomhet, mål og strategier e (kap 2) Egenkapital, utbyttepolitikk og kapitalforhøyelser (kap 3) Likebehandling av aksjonærer (kap 4) Transaksjoner med nærstående (kap 4) Fri omsettelighet av selskapets aksjer (kap 5) Forberedelse og gjennomføring av generalforsamlinger (kap 6) Valgkomité (kap 7) Sammensetning av styre og bedriftsforsamling (kap 8) Uavhengighet (kap 6, 7, 8, 9, 11, 15) 10 5

7 Oversikt 2 Styrets arbeid (kap 9) Intern kontroll (kap 10) Finansiell rapportering (kap 9) Styrekomiteer (kap 9) Godtgjørelser til styret og ledende ansatte (kap 11, 12) Informasjon og kommunikasjon (kap 13) Overtakelse av selskapet (kap 14) Revisjon 11 Virksomhet godt strategisk arbeid Selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene. Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Vdtkt Vedtektenes formålsparagraf fog selskapets lk mål og hovedstrategier bør være kjent for alle aktører 12 6

8 Strategisk arbeid Målsetting og verdigrunnlag Strategi høytflyvende og teoretisk??? = langsiktige valg av marked og tilbud Valg av finansiell strategi Valg av markedssegment Valg av produkt/tjeneste tilbud Valg av prisstrategi Valg av distribusjons/omsetningsform Valg av personal/hr strategi Valg av Kommunikasjonsstrategi Valg av IT strategi 13 Styrets arbeid Styret er selskapets ledelse Styret likevel ofte distansert og sovende Styret skulle være en ressurs 14 7

9 ARBEIDSFORDELING Styret Daglig leder Tilsyn med daglig ledelse Kan fastsette instruks Daglig ledelse Skal følge instruks fra styret Forvaltningen av selskapet Plikt til å påse betryggende kontroll for virksomhet, regnskap og forvaltning Sørge for forsvarlig organisering Fastsette budsjetter & planer Kan fastsette retningslinjer for virksomheten Skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling Forvaltningen av selskapet Skal sørge for betryggende kontroll for virksomhet, regnskap og forvaltning Ivaretar daglig ledelse Følge instrukser fra styret Skal rapportere kvartalsvis om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling Styre/medl. kan til enhver tid be om nærmere redegjørelse 15 Styremøtet Ikke krav til innkalling Hyppighet? 4 ganger i året? Møteleder Protokoll Umiddelbart Minoritetsprotokolasjon Hvilken måte skal saker behandles 16 8

10 Har man tid for refleksjon? Forsking viser at smb bedrifter lider under at de ikke : Ikke har tid til analyse Ikke har profesjonell ledelse Ikke har laget systemer av sin virksomhet Ikke tar seg tid til ettertanke 17 Samarbeidet og arbeidet Er styret i praksis daglig leder dette er ikke uvanlig Fordeler og ulemper Bør styret ha eksterne deltagere Hvem bør sitte i styret Hvordan organisere arbeidet? Kan vi lage en disposisjon? 18 9

11 Forretningsjus oversikten 19 Innholdsfortegnelse 1. Eierstruktur og organisasjon 2. Selskapsrettslige forhold 3. Krever virksomheten særlig konsesjon/bevilling/autorisasjon mv? 4. Regnskap og revisjon 5. Finansielle forhold 6. Selskapets fordringer og eventuell sikkerhet 7. Fast Eiendom brukt av selskapet 8. Andre anleggs- og driftsmidler 9. Utleieforhold 20 10

12 Innhold forts. 10. Driftsavtaler 11. Ansatte 12.Avtaler med nærstående 13. Forsikringsforhold 14. Immaterialrettslige forhold 15.Rettstvister om mulig ansvar mv. 16. Miljørettslige forhold 17. Offentligrettslige forhold 18.Skatt, merverdiavgift og eventuelt andre avgifter 21 Eierstruktur og organisasjon Nøkkelpersoner selskap og virksomhet Aktive og passive eiere Oversikt over selskaps-/konsernstruktur og operativ organisering Strategiplan forretningsplan? Skatte- og regnskapsmessig organisering Krysseie og gjeld mellom konsernselskaper eller tilknyttede selskaper Minoritetseierposter av vesentlig betydning 22 11

13 Selskapsrettslige forhold Stiftelsesdokumenter nystiftelse, videreføring eller omdannelse Vedtekter fra Brønnøysund Firmaattest - ny Aksjonæravtaler og andre avtaler mellom aksjonær om aksjeeie Styremedlemmer og varamedlemmer Styreinstruks Generalforsamlingsprotokoller for de siste 3 år 23 Selskapsrettslige forhold forts. Styreprotokoller siste 3 år Aksjeeierbok Oversikt over fusjoner, fisjoner og oppkjøp de siste 10 år Annen vesentlig selskapsrettslig informasjon Betingelser for selskapets styremedlemmer Nøkkelpersonell med betingelser/avtaler (f.eks. bonus, frynsegoder, konkurransebegrensninger, lån og opsjoner) Kollektive eller individuelle pensjonsordninger som selskapet har for andre 24 12

14 Likebehandling av aksjonærer? Lovens utgangspunkt er likebehandling men kan fravikes i vedtektene Typiske problem Arbeidsforhold Lån Spesielle investeringer Emisjoner Kjøp fra aksjonær Uttreden av aksjonær 25 Eierskapsproblemer Asl 4-25 utløsning Må kreves av generalforsamlingen Aksjeeier skal utløses hvis: Mislighold Alvorlig og varig motsetningsforhold Asl 16-1 oppløsning Generalforsamlingen kan beslutte oppløsning med flertall som for vedtektsendringer 26 13

15 Oppløsning og avvikling Tre måter et selskap kan oppløses på: Vedtak fra generalforsamlingen asl 16-1 Kjennelse fra tingretten asl Dom etter krav fra aksjeeier asl I tillegg: Konkurs (omdannelse) Noe annet er sletting fra registeret 27 Aksjonæravtalen Avtale mellom to eller flere aksjonærer Også kalt aksjeeieravtale Hvem er parter? Andre aksjonærer Selskapet Andre parter Kun bindende for de aksjonærer som har inngått den Men aksjeerverv kan gjøres betinget av at erververen tilslutter seg aksjonæravtalen 28 14

16 Aksjonæravtalen II Åpner for å regulere forhold som man ikke lovlig kan regulere i vedtekter Både grums og normale lovlige disposisjoner Ikke lovregulert Intet offentlig eller annet innsyn? Børsregistrerte selskaper Avtalerettslige tt li endringsmekanismer i Bortfall etter en tidsperiode? Bortfall ved full enighet Oppsigelse fra en av partene 29 Aksjonæravtalen III Typiske tema: Skal det være arbeidsplikt for å eie? Skal det være konkurranseklausuler? Skal det stilles krav til bestemte aksjonærer (personklausuler)? Skal noen skyte inn realverdier og eiendommer i stedet for kapital? Skal aksjonærene tilpliktes å selge aksjene i bestemte situasjoner? Skal vederlag for aksjene forhåndsavtales ved evt. salg? Skal man ta ut maksimalt utbytte? Skal alle ha/ikke ha likt utbytte? 30 15

17 Krever virksomheten særlig konsesjon/bevilling/autorisasjon mv? Vedtak, rettsgrunnlag, håndhevingsinstans Personavhengig eller selskapsavhengig konsesjon Vilkår som mangler eller må innfris snarlig Kreves særlig tilsyn eller forsikring Skal noen opprettholde en bestemt kompetanse kunnskap? Dokumentasjonsforhold 31 Regnskap og revisjon Redegjørelse for regnskapssystem og bokføring Årsregnskap med noter for de tre siste år, samt senere perioderegnskaper Ekstern eller intern regnskapsføring oppdragavtale Regnskapsføring så langt det er bokført, samt bilag Revisjonsberetninger for de tre siste år, samt det som senere er skrevet i revisjonsprotokoll Nummererte brev Annen korrespondanse med revisor Budsjetter for inneværende og påfølgende år med resultat og investeringer 32 16

18 Finansielle forhold Lån, konserninterne lån, avbetaling, leasing og kredittfasiliteter med rentevilkår, avdragsvilkår og forfallstidspunkter samt vesentlig korrespondanse Dokumentasjon knyttet til pant og andre heftelser på selskapets eiendeler Dokumentasjon knyttet til garantier og kausjon Pantstillelse, garanti eller annen sikkerhetsstillelse for selskapet innen samme konsern eller nærstående selskaper/personer 33 Pantelovgivning Rettsvern registrering eller ihendehavelse Pantetyper Underpant, Særlig fast eiendom GAB reg Håndpant Register, foretaksregisteret Salgspant, Pantel 3-14 Fordringer 4-10 Panteloven

19 Innfordring av utestående honorar 35 Rettslig og utenrettslig inkasso Utenrettslig inkasso inkassobyrå el advokat inndriver krav på vegne av klient Inkassovarsel Betalingsoppfordring Kan innfordre eget krav, inkassoloven 7 Rettslig inkasso når må benytte det offentlige for å drive inn kravet Utlegg Forliksrådsklage Småkravsprosess 36 18

20 Trinnene i inkasso Purring (ikke lovpålagt) Inkassovarsel, inkassoloven 9 Betalingsoppfordring, inkl 10 Varsel om tvangsfullbyrdelse, tvfbl 4-18 og 7-2 bokstav f Utleggsbegjæring Forliksrådet 37 Purring Mislighold når krav ikke betales ved forfall Kreditor kan sende betalingspåminnelse/purring Ikke krav til purring etter inkassoloven Ingen formkrav Nytt forfall kan være omgående 38 19

21 Inkassoloven 9 Inkassovarsel Skriftlig Betalingsfrist minst 14 dager Varsle inkasso vil bli iverksatt 39 Renter av kravet/erstatning Forsinkelsesrenteloven 2 Fra forfallsdato til betaling skjer Sats fastsatt hvert halvår Erstatning t for inndrivelseskostnader, i d inkl 17, jf 19 Inkassoforskriften kapittel

22 Betalingsoppfordring Inkassoloven 10 Bare etter betalingsfristen i inkassovarsel ikke er overholdt Skriftlig Betale eller innsigelser innen 14 dager Varsel om rettslig inndriving 41 Varsel om tvangsfullbyrdelse Tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 og 7-2 Tvangsfullbyrdelse to uker etter skriftlig varsel dersom krav ikke oppfylt 42 21

23 Utleggsbegjæring Fremsettes for namsmannen i kommunen saksøkte bor Namsmannen gir saksøkte frist uttale seg Utleggsforretning Pant, lønnstrekk 43 Kravet er bestridt Inkasso er ikke lenger mulig Forliksrådsbehandling Tvisteloven kap

24 Småkravsprosess Angripe forliksrådsdom med stevning for tingretten Tvisteloven kap 10 Krav under småkravsprosess Småkravsprosessen gjelder små krav og skal være enkel rask og billig Ingen rettsmøter under saksforberedelsen Sluttbehandling i muntlig rettsmøte Normalt en halv dags behandling 45 Sannsynligheten for å vinne frem Skal jeg godta et forlik i småkravsprosessen? Våre erfaringer Småkrav Alt bør innkasseres? Men hva må man gi slipp på og på hvilket tidspunkt Skyldnere som spekulerer i dette Konklusjon 46 23

25 Selskapets fordringer og eventuell sikkerhet Opplysninger om pantesikkerhet, herunder avtalepant i fast eiendom, løsøre og verdipapirer og salgspant Utleggspant Pant, garanti eller annen sikkerhet stilt av debitorer eller andre overfor selskapet Ansvarlig lån mv Kausjonsansvar Usikre fordringer, tap, aldersfordelt 47 Fast Eiendom brukt av selskapet Faste eiendommer (lokaler tomt mv) som selskapet benytter. Er disse eiet eller leiet, eventuelt utskrift fra GAB- hjemmelsregister for eiendom som er eiet. Leiekontrakt for eiendom som er leiet Vesentlige heftelser ut over pant for selskapets forpliktelser Kjøps- og salgsavtaler for fast eiendom som ikke er effektuert, samt planlagte kjøp/salg Annen vesentlig info knyttet til eiendommene selskapet benytter 48 24

26 Typiske spørsmål i leieavtale Lokaler til bolig eller annet Oppsigelig eller tidsbegrenset Depositum og annen sikkerhet Vedlikehold Fll Felleskostnader Fellesareal Utkastelse 49 Andre anleggs- og driftsmidler Informasjon om større anleggs- og driftsmidler som selskapet benytter i sin virksomhet. Dokumentasjon for eiendomsrett eller leierett 50 25

27 Utleieforhold Leiekontrakter Depositum Utkastelse Fremleieavtaler Forvaltningsavtaler 51 Driftsavtaler Leverandøravtaler - herunder garantier Leasingavtaler Agenturavtaler Distributøravtaler Vedlikeholds- og serviceavtaler Importavtaler Frittstående oppdragstakere 52 26

28 Driftsavtaler forts. Avtalevilkår som selskapet benytter ved ordinært salg/produksjon Standardkontrakter som selskapet benytter Samarbeidsavtaler med andre i felles leveranse Konsulentavtaler, herunder også revisjon Agentavtaler Viktige kunde- eller leverandøravtaler samt andre viktige avtaler knyttet til virksomhetens varer og/eller tjenester EDB/IKT- avtaler (hardware og programvare) Andre avtaler av betydning for selskapets virksomhet 53 Arbeidskontrakter Personalhåndbok Konkurransevilkår Taushetserklæring HMS Ansatte 54 27

29 Arbeidsretten Skriftlig arbeidsavtale, aml 14-5 Minimumsinnholdet, aml 14-6 Lønn Arbeidstid Konkurranseklausuler kl l Behov Ny utredning 55 Konfliktområder Oppsigelser, aml kap 15 Saklig grunn og prosessen Overdragelse av virksomhet/overtakelse av ansatte, aml kap 16 Videreføring av arbeidsavtalene et minimum Er arbeidsavtalene a jour? Kommunikasjon med de ansatte Medarbeidersamtaler De vanskelige samtalene 56 28

30 Opplysningsinnhenting Arbeidsavtalene Registre Regnskapene med noter Søksmål Mdi Media 57 Avtaler med nærstående Nærstående begrepet Alle vesentlige avtaler 3-8 redegjørelser 58 29

31 Transaksjoner med nærstående Begrepet Nærstående Aksjonær Familie Selskap Her ligger trolig mer enn 90% av problemene! Kraven i aksjelovens Aksjeloven 3-8 Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. (1) En avtale mellom selskapet og en aksjeeier, 2 en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes 3 av generalforsamlingen hvis selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen 4 på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen. Dette gjelder ikke:. avtale inngått i samsvar med reglene i 2-4, jf 2-6, og 10-2, avtale om lønn og godtgjørelse til daglig leder og avtale som nevnt i 6-10,. avtale om overdragelse av verdipapirer til pris i henhold til offentlig kursnotering,4. avtale som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet og inneholder pris og andre vilkår som er vanlige for slike avtaler, 5. avtale der selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør mindre enn kroner, og som er godkjent av styret

32 Aksjeloven 3-8 (2) Styret skal sørge for at det utarbeides en redegjørelse for avtalen etter reglene i 2-6. Redegjørelsen skal inneholde en erklæring om at det er rimelig samsvar mellom verdien av det vederlaget selskapet skal yte og verdien av det vederlaget selskapet skal motta. Redegjørelsen skal vedlegges innkallingen 5 til generalforsamlingen, og den skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. 6 (3) Oppfyllelse i henhold til avtale som ikke binder selskapet, skal tilbakeføres. 3-7annet ledd gjelder tilsvarende. (4) Første til tredje ledd gjelder tilsvarende når avtalen er inngått med en nærstående 7 til en aksjeeier eller en nærstående til en aksjeeiers morselskap, eller med noen som handler etter avtale eller for øvrig opptrer i forståelse med noen som nevnt i første ledd. 61 Redegjørelsen skal registreres Revisorgodkjennelse Ikke bare valgt revisor Verdsettelser Hva innebærer denne godkjennelsen? Styrets beretning Generalforsamlingsbeslutning Redegjørelsen skal sendes til Foretaksregisteret uten opphold asl 3-8 (2) Straks redegjørelsen foreligger, altså før generalforsamlingens godkjennelse 62 31

33 Aksjeloven 3-8 Vederlaget fra selskapet må utgjøre en tidel av aksjekapitalen En saksbehandlingsregel vilkår for binding ugyldighet Eksempler Styret skal sørge for at redegjørelsen utarbeides 63 Avtaler med eneeier Asl ledd: I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig Bestemmelsen gjelder alle typer avtaler, uavhengig av avtalens innhold, økonomisk omfang og viktighet Ikke unntak for forretningsavtale på vanlige vilkår (1976) Bestemmelsen kan neppe forstås slik at den forutsetter at selskapets styre skal behandle spørsmålet om avtaleinngåelse og/eller representere selskapet ved avtaleinngåelse Spørsmål om den interne behandling avgjøres av lovens øvrige regler 64 32

34 Aksjeloven 3-9 Konserninterne transaksjoner Omfatter alle typer avtaler og rettslige disposisjoner Avgrenses mot åpne lovbestemte konserntransaksjoner Skriftlighetskrav for vesentlige avtaler vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper 65 Styremedlemmers ansvar og rådgivning 66 33

35 Erstatningsgrunnlag aksjl 17-1 (1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. (2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den som forsettlig eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke har utvist forsett eller uaktsomhet rekkevidde Ansvar for beslutninger i styret Ansvar for å unnlate å fatte beslutninger i styret Men likevel ikke kollektivt ansvar for styret for feil som blir begått - dvs det gjelder et individuelt ansvar Konkret vurdering av handlemåte Hvis flere solidarisk ansvar Et styremedlem kan trekke de andre inn ved regress 68 34

36 Ansvar Internt ansvar overfor selskapet Eksternt ansvar: Aksjonærene Andre f eks medkontrahenter og kreditorer 69 Ansvarsområder - oversikt Ansvar ved forvaltningen av selskapet Ansvar ved aksjeemisjoner Ansvar ved meldinger til foretaksregisteret Ansvar når selskapet er insolvent 70 35

37 Oppsummering - styreansvar Brudd på overvåknings- og handleplikten etter aksjeloven 3-5 Brudd på redegjørelser ved avtale med nærstående etter aksjeloven 3-8 Avtale med eneaksjonær aksjeloven 6-13 Konserninterne transaksjoner aksjeloven kjl Gaver 8-7 kreditt til eier lovlige og ulovlige lån 71 Ansvar ved insolvens: Drives selskapet for kreditorenes regning? Insolvens pga: Styrets handlinger eller unnlatelser ved forvaltningen Er det gjort tilstrekkelig for å unngå insolvensen? Selskapet drives videre ved kjent insolvens plikt til å begjære oppbud 72 36

38 Styreansvar rettspraksis Rt 2008 side 833 Finance Credit AS Finance Credit-systemet brøt sammen høsten Det ble avdekket en rekke ulovligheter. To hovedpersoner hadde bevisst ført uriktige regnskaper og ble senere dømt til lange fengselsstraffer for økonomiske misligheter i FCNsystemet. Konkurs ble åpnet i Det ble etter hvert anlagt søksmål mot ett av styremedlemmene (forlik med to andre) med krav om erstatning for tap påført FC, oppad begrenset til kr 50 millioner. Som grunnlag ble det vist til aksjeloven 17-1 første ledd og 10-9 annet ledd jf ansvar for manglende innbetalt aksjekapital. I prinsippet pp forelå ansvar. Høyesteretts kom likevel til at konkursboets ikke kunne opptre på vegne av enkeltkreditor og kravet var derfor i realiteten foreldet 73 Rt 1998 s 276 Daglig leder, som også var styreformann og eneaksjonær, i et selskap som drev bruktbilsalg, ble holdt erstatningsansvarlig med hjemmel i aksjeloven 15-1 ( nå aksjeloven 17-1) for at det ved et bilsalg ble gitt uriktige og mangelfulle opplysninger om bilens kilometerstand. Han hadde selv mottatt relevant informasjon som burde vært gitt videre til kjøperen. Det forelå et særkrav som enkeltkreditor gjør gjeldende fordi den erstatningsbetingende handling var rettet direkte mot ham. - Erstatningsansvaret etter aksjeloven 15-1 er ikke subsidiært i forhold til selskapets ansvar. - Uttalelser om erstatningsberegningen. Kjøperen hadde krav på å få erstattet det økonomiske tapet som er en følge av at han inngikk kjøpsavtalen, men hadde ikke krav på å få erstattet oppfyllelsesinteressen

39 Agder lmr Et aksjeselskap ble drevet videre med store underskudd og tapt aksjekapital inntil konkurs ble åpnet etter kreditorbegjæring. Boet gikk til sak mot styrets medlemmer med krav om erstatning. Tingretten fant at det forelå erstatningsansvar for styret i en fire måneders periode umiddelbart forut for konkursen, jf. aksjeloven 17-1, jf. 3-5 og 6-12 og dømte hele styret til å betalet boet erstatning med kr ,-. Etter anke fra styremedlemmene og motanke fra boet mht erstatningsbeløpet, kom lagmannsretten til at ansvarsperioden måtte utvides til de siste 10 måneder forut for konkursen og at boets samlede tap i denne perioden var på rundt kr. 1,8 millioner. Bl.a. fordi hele styret delvis måtte sies å ha blitt villedet at uriktige og falske tilbakemeldinger om driften fra selskapets daglige leder, fant lagmannsretten grunn til en ikke ubetydelig lemping, jf. aksjeloven Styrets leder og ett av styremedlemmene ble dømt til å erstatte kr. 1,1 millioner til boet, mens et siste styremedlem måtte betale kr ,-.Sistnevnte ble for øvrig ansett ansvarlig kun for de siste 8 måneder av ansvarsperioden. 75 Kjennelse fra Eidsivating lmr fra 2005 Odin Entreprenør AS Odin Entreprenør AS konkurs i 2005 Det ble anmodet om å ta arrest for et beløp inntil kr 6 mill hos hovedaksjonær lagmannsretten fant det bevist at selskapets egenkapital var tapt kort tid etter at selskapet startet sin virksomhet. Driften fortsatte imidlertid til tross for at selskapet ikke lenger - alle forhold tatt i betraktning - hadde hva som må anses å utgjøre en forsvarlig egenkapital. Den videre drift medførte at underdekningen ble stadig større og etter lagmannsrettens syn er det sannsynliggjort at det foreligger brudd på aksjeloven 3-5. Det var grunnlag for å ta arrest for beløpet 76 38

40 Gulating lmr Bømmøløy Hotelldrift AS konkursbo Et aksjeselskap hadde store underskudd, og aksjekapitalen var tapt. Virksomheten ble likevel drevet videre, inntil det ble åpnet konkurs etter oppbud. Boet saksøkte styrets medlemmer med krav om erstatning, og fikk medhold i tingretten. Dommen ble stadfestet etter anke. Uttalelser om styrets handleplikt ved tap av egenkapital, jf aksjeloven Oslo tingrett Galleriet i Oslo AS En styreformann og et styremedlem ble dømt til å betale erstatning til selskapets konkursbo idet retten fant at den passivitet som var utvist ga grunnlag for erstatning. Styremedlemmene burde ut fra de konkrete omstendigheter gått aktivt inn for å få kontroll over selskapets midler inntil administrasjonen i selskapet hadde fremskaffet et pålitelig regnskap

41 Trondheim tingrett X AS ble stiftet tet april 2003 med en aksjekapital ap på 3,6 millioner. Det var forutsatt at det skulle hentes inn fortløpende ny aksjekapital, og at aksjekapitalen skulle brukes til investering i finansielle instrumenter. Selskapet førte ikke regnskap den første tiden og det ble hentet inn ny kapital uten at aksjelovens regler om emisjon ble fulgt. Retten kom til at styremedlemmet hadde handlet uaktsomt ved at styret måtte anses som ansvarlig for brudd på regnskapsloven og aksjeloven, herunder at styret ikke hadde fulgt opp sitt kontroll- og tilsynsansvar. Tre investorer tilkjent erstatning for direkte økonomisk tap og disponeringstap. 79 Generelt Hva med regnskapsførere som sitter i styret? Har denne et spesielt ansvar? 80 40

42 Styreansvaret En realitet Som oppdragelse Pliktene følger både av aksjeloven og spesiallovgivning Innlevering av selvangivelse Regnskapsregisteret Oppgaver til spesialmyndighet 81 Revisjon Hva er valgt revisors oppgave? Beretningen Merknad Negativ beretning Inneståelser Underskrift på Næringsoppgaven Hvilket forhold til styret? 82 41

43 Forsikringsforhold Forsikring av selskapets eiendeler og virksomhet Samtlige forsikringspoliser og info om selskapets forsikringsdekning, samt kopi av forsikringsbevis og standardvilkår for forsikringsdekningen Opplysninger om eiendeler eller risiki som ikke er forsikret Opplysninger om krav som er meldt under forsikringene siste 3 år samt eventuelle krav skal meldes eller som er under behandling 83 Immaterialrettslige forhold Opphavsrettigheter Patenter (Lisenser/lisensavtaler) Varemerker registrerte og uregistrerte Foretaksnavn/virksomhetsnavn, herunder sekundært kjennetegn Andre immaterielle rettigheter (know how) Lisensieringsavtaler, avtaler om bruk av immaterielle rettigheter som eiet av andre 84 42

44 Rettstvister om mulig ansvar mv. Fremsatte eller forventede krav fra kunder og andre Eksisterende, forventede og nylig avsluttede tvister Andre mulig krav 85 Hvordan styres rettstvister? Intet register over saksøkte Skal opplyses om vesentlige krav i notene Prosessen Forfall og purring Prosessvarsel Forliksrådsbehandling Stevning Tilsvar Hovedforhandling 86 43

45 Rettslige prosesser Sivilprosess og straffeprosess Voldgift et dyrt men også privat alternativ Litt om bevisfremleggelse Hvordan styre prosesser Skk Sakskostnader 87 Miljørettslige forhold Informasjon om tidligere og nåværende produksjonssteder og eventuell risiko/skadelig virksomhet Informasjon om eksisterende og potensielle miljøproblemer og eventuell dokumentasjon knyttet til dette Forurensning i grunn Utslippstillatelser mv 88 44

46 Offentligrettslige forhold Pålegg eller varslet/påregnelig g pålegg fra offentlige myndigheter Igangsettelsestillatelser/ferdigattester Reguleringsplan Eksisterende offentlige konsesjoner, tillatelser eller dispensasjoner og vilkår knyttet til disse Korrespondanse med myndigheter i tilknytning til pålegg og konsesjoner, tillatelser eller dispensasjoner mv. System/rutiner for å påse at selskapet overholder lover og forskrifter eller vilkår for konsesjoner, tillatelser eller dispensasjoner 89 Skatt, merverdiavgift og eventuelt andre avgifter Samtlige innsendte ligningsdokumenter de siste 3 år Alle ligningsvedtak de siste 10 år Skatteattest Informasjon om siste bokettersyn, samt all brevveksling Tvilsomme Transaksjoner/praksis av vesentlig betydning de siste 10 år Bindende forhåndsuttalelser 90 45

47 Skatt, mva forts. Fusjoner, fisjoner, og annen selskapsrettslig omstrukturering samt overføringer etter reglene om skattefri konserninterne overføringer eller basert på skattelemping/dispensasjon i de siste 10 år All korrespondanse med skatte og avgiftsmyndigheter Oversikt over felles registrering i merverdiavgiftsmanntallet. Foreligger det felles registrering med selskap utenfor konsernet (f.eks. selskap som er solgt ut) 91 Avslutningsvis Formell fremgangsmåte og dokumentasjon som en dyd av nødvendighet Hvordan fremstår virksomheten utad Formell orden gir trygghet innad Formell orden som en nødvendighet i forhold til; Det offentlige Ved anbud Ved salg I forhold til de øvrige interessenter 92 46

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett

Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett Ny praksis om styreansvar og annen oppdatering i selskapsrett Av advokat Linn Hoel Ringvoll 1 BAKGRUNN Det siste året har ny rettspraksis og regelendringer innenfor selskapsrett vært preget av den generelle

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor i aksjeselskaper 1

ansvarsforholdet mellom styremedlemmer og revisor i aksjeselskaper 1 Ansvarsforholdet mellom styret og revisor i aksjeselskaper 1 Med fokus på årsregnskaper og formuesforvaltningen Advokatfullmektig Advokatfirmaet Mørch Artikkelen 1 omhandler spørsmål vedrørende ansvarsforholdet

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen

Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet. 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen Manuduksjon i selskapsrett Våren 2013 UiO juridisk fakultet 7.5.2013 N Audun Bondkall og Mathias M. Teir Pettersen LITT OM SCHJØDT Et av Norges største og ledende advokatfirmaer Kontorer i Oslo, Stavanger,

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. - 1 - Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse for KapNord Fond AS Vedtatt på styremøte 30. oktober 2006. Innhold 1 Innledning... 1 2 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse... 2 3 Virksomhet...

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Artikkelen er forfattet av: Advokat (H) Erik v. Hirsch Advokatfirmaet Wiersholm Advokat Tone Kaarbø Advokatfirmaet

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2007 20.12.2007 9. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Private gjeldsforhandlinger side 7 Styrets handleplikt ved tap av egenkapital side 14 Side 1 av 20

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer