Prospekt for obligasjonslån

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for obligasjonslån"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument EDB Business Partner ASA 2006 Tilrettelegger: 4. juli 2006

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RISIKOFAKTORER SELSKAPSSPESIFIKKE RISIKOFAKTORER Internkontroll, kvalitet og risikostyring Leveranse- og kontraktsrisiko - risikostyring Finansiell risiko DEFINISJONER ANSVARLIGE PERSONER ANSVARSERKLÆRINGER REVISOR NAVN OG ADRESSE TIDLIGERE REVISOR OPPLYSNINGER OM UTSTEDER UTSTEDERS HISTORIE OG UTVIKLING Selskapsnavn Hjemsted og registreringsnummer Registreringsdato Nærmere om Utsteder OVERSIKT OVER FORRETNINGSOMRÅDER HOVEDVIRKSOMHET Dette er EDB Forretningsidé, strategi og visjon Kjerneområder og markedsposisjon Oppkjøp siste del av 2005 og begynnelsen av ORGANISASJONSSTRUKTUR BESKRIVELSE AV KONSERNMODELL FREMTIDSUTSIKTER STYRE OG LEDELSE PERSONOPPLYSNINGER Styret Ledelsen S TYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER INTERESSEKONFLIKTER Transaksjoner med nærstående STØRRE AKSJONÆRER EIERFORHOLD REGNSKAP TVISTER, RETTS- OG VOLDGIFTSSAKER DOKUMENTASJONSMATERIALE VEDTEKTER KRYSSREFERANSELISTE Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 33

3 1. Risikofaktorer 1.1. Selskapsspesifikke risikofaktorer EDB Business Partner ASA sin virksomhet er gjenstand for ulike risikofaktorer av så vel operasjonell-, juridisk-, markedsmessig- og finansiell art. Vurdering og styring av selskapets samlede risiko er en integrert del av den totale forretningsvirksomheten, som belyst i punktene nedenfor. Operasjonell risiko omfatter forhold som følge av kvalitetsbrister i konsernets løpende leveranser og virksomheter, samt uforutsette ytre påvirkningsfaktorer. Risikoeksponeringen er bl.a knyttet til selskapets drifting av datasentraler for en rekke kunder, samt egenutviklede dataløsninger. Juridisk risiko er knyttet til motparts-, kontrakts- og avtaleforhold, samt leveransekvalitet og leveransedekning. Markedsmessig risiko er bl.a. knyttet til konkurransedyktighet på leveransekvalitet og driftsstabilitet. Konsernets operasjonelle og juridiske risiko er i større eller mindre utstrekning redusert gjennom risiko- og ansvarsbegrensinger i konsernets avtaler og i ulike forsikringsordninger. Forsikringsordningene omfatter både dekning av egne verdier, eget avbruddstap, rettslig ansvar, styreansvar, samt konsernets formuestap som følge av kriminelle handlinger., Internkontroll, kvalitet og risikostyring EDB har implementert en fullmaktsmatrise med myndighetsbegrensninger og fullmakter. Dette er godkjent av Selskapets styre, og konsernsjef har det operative ansvaret for etterlevelsen. Alle ansatte har klare retningslinjer for hvor langt den enkeltes myndighet rekker og hva som er neste instans å bringe beslutningen eller godkjennelsen inn for. I tillegg til selve organisasjonsstrukturen er det tre nivåer beslutningsmøter med klart definerte fullmakter. Matrisen regulerer blant annet investeringer, kapitalforhold, salgsprosess, innkjøp, etc, med konkrete beløpsgrenser. Det er gjennom avtaler med finanskunder og norske kommuner etablert revisjonskomiteer som velges av representanter fra interne og eksterne revisorer. Disse komiteene gjennomfører revisjoner som skal ivareta kundenes behov for innsyn i EDBs intern-kontroll. I løpet av 2006 blir revisjonskomiteene erstattet med en ordning hvor EDBs konsernrevisjonen vil gjennomføre revisjoner etterspurt av ulike kundegrupper. Revisjonsrapportene vil attesteres av en uavhengig tredjepart. Kredittilsynet har ikke hjemmel for direkte tilsyn med EDB, men kan kontrollere konsernet via bankene (IKT-forskriften). EDB har valgt å følge en åpen linje overfor Kredittilsynet. EDB har omfattende prosesser som beskriver hvordan Selskapet identifiserer og reduserer risikofaktorer. Selskapet overvåker kontinuerlig trusler mot driftskvalitet, leveranse, endrede markedsforhold og den finansielle situasjonen. Som et datterselskap av Telenor er EDB pålagt å følge bestemmelsene i Sarbanes-Oxley Act (SOA) fordi Telenor er børsnotert på NASDAQ. Dette er under implementering for størstedelen av Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 33

4 EDB og skal være klart innen 31.desember SOA krever omfattende dokumentasjon av risikoforhold og gjennomgang av kontantstrømmer i Selskapet. Dette krever en betydelig innsats av EDB, men hever kvaliteten på Selskapets rapportering og kontrollsystemer innenfor den finansielle rapporteringen Leveranse- og kontraktsrisiko - risikostyring EDB har en egen risikomatrise som overvåker utviklingen i Selskapets leveranser. Den løpende rapporteringen viser status for leveransekvalitet og danner grunnlag for proaktiv oppfølging av risiko. I tillegg har EDB overvåking av markedsutvikling og egne økonomiske nøkkeltall som danner grunnlag for vurdering av finansiell risiko. EDB har i tillegg en egen juridisk enhet, som ledes av en juridisk direktør som rapporterer direkte til konsernsjef. Vedkommende er i tillegg styresekretær og har således nær, direkte kontakt med styret. Juridisk enhet skal i henhold til foreliggende prosedyrer involveres i alle aktiviteter, herunder tilbuds og avtaleprosesser av en viss størrelse, som kan medføre juridisk risiko for konsernet. Det er etablert en egen kontraktspolicy for konsernet. Styret får regelmessig rapportering om utviklingen i risiko på styremøtene og gjennom finansiell rapportering Finansiell risiko Konsernet har etablert en strategi for å håndtere renterisiko og valutarisiko knyttet til internasjonale investeringer. Styring av rente- og valutarisiko skal sikre en stor grad av forutsigbarhet, og sikre minst mulig svingninger i rente- og valutakostnader fra år til år. Konsernet tar ikke sikte på å være aktiv i markedet, men vil vurdere risiko og sikring for større prosjekter og investeringer. Valutarisiko EDBs nordiske satsing medfører investeringer i utenlandske valutaer, hvilket innebærer finansiell risiko i form av valutaeksponering. Konsernet er i hovedsak eksponert overfor to former for valutarisiko: utenlandske investeringer og fremtidige avdrag og lån og/eller utbytte fra disse kontraktfestet kjøp eller salg i valuta Utenlandske investeringer skal finansieres i samme valuta som investeringen, og forfallsprofil på lånene legges på en slik måte at det sammenfaller med utbytte/låneavdrag fra den utenlandske enheten. Minimum 80 prosent av forventet kontantstrøm skal sikres dersom eksponeringen er større enn NOK 50 mill (omregnet). Ved utgangen av 2005 hadde konsernet tatt opp et lån på SEK 295 mill for å sikre investeringen i Sverige. Omregningsdifferanser knyttet til dette lånet samt fordringene på den svenske virksomheten er ført direkte mot egenkapitalen og vil bli resultatført når investeringen realiseres eller fordringene tilbakebetales. Alle salgs- og kjøpskontrakter med en årlig netto valutaeksponering på mer enn NOK 25 mill skal sikres med prosent, slik at forfallene er tilpasset forventet kontantstrøm fra kontrakten. For eksportkontrakter med en årlig nettoeksponering på mellom NOK mill skal minimum 50 prosent av eksponeringen sikres. Sikringen skal gjennomføres med valutaterminer eller put-opsjoner. Konsernet har ikke gjennomført noen slike sikringer gjennom Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 33

5 Likviditets- og renterisiko Selskapet skal til enhver tid ha etablert en langsiktig grunnfinansiering hos banker. Konsernets policy er å trekke på langsiktige bankfasiliteter for finansiering av langsiktige investeringer. Kortsiktig rentebærende finansiering vil i hovedsak benyttes i påvente av langsiktig finansiering. Konsernets løpende kortsiktige gjeld bør i en normalsituasjon ikke utgjøre mer enn prosent av total gjeldsportefølje for å sikre at refinansieringsrisikoen begrenses. Renterisikomål for Selskapets låneportefølje skal være et rentebindingsbånd mellom 0,5 og 2,5 år, målt ved veid gjennomsnittlig rentebinding. Konsernet skal maksimalt ta opp 75 prosent av lånene til flytende rente (rentebinding mindre enn ett år). Tilsvarende kan makismalt 75 prosent av det langsiktige innlånsvolumet bindes til fast rente. I kombinasjon med den langsiktige grunnfinansieringen via det tradisjonelle bankmarkedet, vil Selskapet i tiden fremover også benytte verdipapirmarkedets muligheter for kortsiktige- og langsiktige innlån dersom vilkår og markedsbetingelser fremstår som interessante for Selskapet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 33

6 2. Definisjoner Låntager/Utsteder/ Selskapet/EDB: EDB Business Partner ASA NOK: Norske kroner. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 33

7 3. Ansvarlige 3.1. Personer Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Registreringsdokumentet: DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets, Stranden 21 Aker Brygge, 0021 Oslo EDB Business Partner ASA, Nedre Skøyen vei 26, postboks 640 Skøyen, 0214 Oslo 3.2. Ansvarserklæringer Selskapets ansvarserklæring: EDB Business Partner ASA bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 4. juli 2006 EDB Business Partner ASA Tilretteleggers ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA v/ DnB NOR Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 4. juli 2006 DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 33

8 4. Revisor 4.1. Navn og adresse Selskapets revisor er Ernst & Young AS, Oslo Atrium, Postboks 20, N-0051 Oslo, og er medlemmer av DnR Den norske Revisorforening. Statsautorisert revisor Terje Klepp har revidert Selskapets årsrapport for Ingen annen informasjon i Registreringsdokumentet er revidert av revisor. Terje Klepp har ingen eiermessige eller andre økonomiske forhold til EDB Business Partner ASA Tidligere revisor Selskapet har ikke byttet revisor siste 7 år. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 33

9 5. Opplysninger om utsteder 5.1. Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er EDB Business Partner ASA Hjemsted og registreringsnummer Låntager er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Låntagers besøksadresse er Nedre Skøyen vei 26, Oslo, postadressen er Postboks 640 Skøyen, 0214 Oslo. Selskapets telefonnummer er Registreringsdato Selskapet ble stiftet 1. september Nærmere om Utsteder Låntager er et allmennaksjeselskap (ASA) underlagt norsk lovgivning og er hjemmehørende i Oslo. Selskapet har flere datterselskaper, og disse er både etablert i Norge og i utlandet. Oversikt over datterselskapene finnes i Selskapets årsberetning for 2005, side 52 note 13; Eierandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Se i tillegg dette dokumentets punkt 6.1 Beskrivelse av konsernet og punkt 7.1 der juridisk selskapsstruktur er illustrert i en figur. EDB Business Partner ASA hadde per 22. mai 2006 en børsverdi på NOK 4,51 milliarder. NØKKELTALL KONSERN (NOK millioner) 1. kvt 2006 IFRS Resultatposter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat før amortisering (EBITA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt (EBT) Resultat etter skatt Utvalgte balanseposter Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Likvider Sum eiendeler Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Rentebærende gjeld Utvalgte nøkkeltall EBITA-margin 9,2% 10,0% 9,3% EBITA-margin før engangsposter 9,2% 10,3% 9,3% Avkastning på investert kapital (ROIC) 16,1% 19,6% 19,1% Antall ansatte Markedskapitalisering Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 33

10 NØKKELTALL KONSERN forts. (NOK millioner) 1. kvt 2006 IFRS Geografisk omsetningsfordeling opplyses ikke per kvartal Norge Sverige Andre Sum Andel omsetning utenfor Norge - 14% 9% Nøkkeltall pr aksje Børskurs pr. aksje (ved periode slutt) 62,50 49,00 49,50 Antall aksjer pr. rapporteringstidspunkt Gjennomsnitt antall utestående aksjer Bokført egenkapital pr. aksje 20,21 19,38 16,90 Resultat pr. aksje (utvannet) 0,72 2,66 1,95 Resultat pr. aksje e.skatt før amortering (ta 3,84-0,51 - ut nøkkeltall?) Kontantstrøm pr. aksje 0,61 6,42 6,75 EBITDA pr. aksje 2,17 8,77 6,73 Soliditet Egenkapitalgrad 39% 44% 38% Gearing 0,66 0,26 0,41 Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld/ebitda 1,5 0,6 1,0 Likviditet Likviditetsbeholdning Likviditetsreserve Operasjonell kontantstrøm Operasjonelle investeringer Fri kontantstrøm til egenkapital Fri kontantstrøms avkastning -0,2% 4,3% 8,5% DEFINISJONER NØKKELTALL Kontantstrøm per aksje: Netto likviditetsendring fra virksomheten over gjennomsnittlig antall aksjer. Gearing Netto rentebærende gjeld over sum egenkapital. Netto rentebærende gjeld: Kortsiktig og langsiktig rentebærende gjeld minus kontanter og bankinnskudd. Fri kontantstrøm: Operasjonell kontantstrøm minus operasjonelle investeringer. Gjennomsnittlig antall aksjer inkludert utvanningseffekt: Gjennomsnittlig antall utestående aksjer minus egen beholdning av aksjer pluss gjennomsnittlig antall aksjer tilsvarende utvanningseffekt i forbindelse med opsjonsprogram og konvertible lån. Likviditetsbeholdning Kontanter og bankinnskudd. Avkastning på investert kapital (ROIC): EBITA justert for engangsposter over investert kapital. Fri kontantstrømsavkastning: Fri kontantstrøm over markedskapitalisering. Egenkapitalgrad: Sum egenkapital over sum egenkapital og gjeld. Likviditetsreserve Kontanter og bankinnskudd pluss ubenyttet andel kommitterte trekkfasiliteter. Investert kapital: Goodwill før amortisering, etter nedskrivning pluss netto arbeidskapital pluss netto langsiktige operasjonelle aktiva og forpliktelser (utsatt skatt og restruktureringsavsetninger anses å være ikke operasjonelle poster). Ved utgangen av første kvartal 2006 hadde Selskapet en ordrereserve på totalt NOK 11,9 milliarder. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 33

11 6. Oversikt over forretningsområder 6.1. Hovedvirksomhet I beskrivelsen av EDB Business Partner ASA og konsernets virksomheter vil det benyttes utsagn som beskriver Selskapets markedsposisjon og størrelse. Disse beskrivelsene er basert på markedsanalyser foretatt av analyseselskapet IDC. IDC er en global tilbyder av markedsinformasjon, rådgivningstjenester og tilstelninger for IT-, telekom- og konsument teknologi-bransjen (www.idc.com). IDCs analyser er tilgjengelige for markedsaktørene mot et honorar og blir ikke offentlig publisert. Henvisninger til IDC sine prognoser i det følgende er korrekt gjengitt og det er ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er villedende. EDB vil på forespørsel kunne formidle kontakt med IDC dersom verifikasjon av fremsatte opplysninger er ønskelig Dette er EDB Et kraftsenter for verdiskapende bruk av IT EDB er en IT-leverandør som gjennom en rekke konsolideringer av IT virksomheter har over førti års erfaring i å betjene ledende nordiske virksomheter. Konsernets selskaper hjelper kunden med å skape økt verdi både gjennom å senke kostnadene knyttet til IT, og å ta ut potensialet som ligger i nye muligheter. Til grunn for virksomheten ligger en fundamental tro på at samarbeid og ressursdeling er forutsetninger for å skape verdier gjennom bruk av IT. EDB Business Partner ASA er et av Nordens ledende (basert på IDC ranking) børsnoterte IT-konserner, med en omsetning på NOK 4,8 milliarder i 2005 og ansatte ved starten av 2006, inkludert oppkjøpte enheter. Virksomheten er organisert som et konsern der EDB Business Partner Norge AS, EDB Business Partner Sverige AB, TAG Systems AS, Spring Consulting AS, Avenir AS og Guide Konsult AB er de største operative selskapene. En oversikt over selskaper i konsernet med eierandeler i døtre og tilknyttede selskaper per 31. desember 2005 finnes i årsrapporten for 2005, side 52: note Forretningsidé, strategi og visjon VISJON: VERDIER: FORRETNINGSIDÉ: EDB skal være et nordisk kraftsenter for verdiskapende bruk av IT. Ressurssterk, inspirerende og nær. EDB mener samarbeid og ressursdeling er forutsetninger for å skape verdier gjennom bruk av IT. Vi har unik kompetanse om optimal bruk av IT, og våre løsninger og infrastruktur gir reelle stordriftsfordeler. Derfor vil vi skape verdi for våre kunder gjennom utvikling og drift av deres IT-løsninger. STRATEGISK AGENDA: EDBs strategiske arbeid er rettet mot fire hovedområder: Vekst, Lønnsomhet, Kundenærhet og Medarbeiderengasjement. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 33

12 For utfyllende informasjon vises det til årsrapporten for 2005 sidene 10 og Kjerneområder og markedsposisjon Fra januar 2006 har EDB gjennomført endringer i organisasjonen for å spisse virksomheten i tråd med Selskapets vekstambisjoner og målsettinger for kjerneområdene. Den nye organisasjonen (se figur under) gjenspeiler selskapets leveranser på fire bransjeområder og to bransjeuavhengige områder. BRANSJELØSNINGER Bank og Finans Komplett løsningsportefølje for bankvirksomheter. Applikasjoner og tjenester anvendes av majoriteten av norske banker og flere svenske banker og finansinstitusjoner. Har også leveranser til andre nordiske banker og internasjonale finansaktører. Bank- og finanssektoren utgjør 20 prosent av det totale IT-servicemarkedet i Norden. Den årlige veksten i perioden 2005 til 2009 forventes i følge IDC å bli 7 prosent. Dette er i overkant av den gjennomsnittlige markedsveksten. EDB er i hovedsak representert i Norge og Sverige, som utgjør 62 prosent av totalmarkedet i Norden. IT utgjør 20 prosent av bankenes totale driftskostnader. EDB har et av Nordens største utviklingsmiljøer for bank og finans, med 750 ansatte. Samlet omsetning i fjor var 2,75 milliarder. I Norge har EDB tatt markedsandeler, spesielt gjennom høyere salg i vår løsningsportefølje. I Sverige har Selskapet hatt en kraftig tilvekst, dog fra et lavt nivå. I Norge er EDB markedsleder, med en markedsandel på 47 prosent (ref. IDC analyser). I løpet av de siste årene har EDB signert flerårige avtaler med bankene om levering av både driftstjenester og løsninger. Selskapet opplever god organisk vekst gjennom en bred produktportefølje. Dynamikken i markedet gjør at det stadig åpnes muligheter for produktlanseringer og mersalg. Oppkjøpet av TAG Systems gjør at Selskapet får en større del av verdikjeden innen kortområdet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 12 av 33

13 Handel og Industri Skreddersydde driftsløsninger for administrative, økonomiske og produksjonsrelaterte IT-systemer i mellomstore og store europeiske bedrifter. Sentralt i EDBs tilbud innen handel og industri står EDB SKALA, en effektiv og sikker løsning for distribuert drift, mobilitet og samhandling. Handel og industri utgjør om lag 41,7 prosent av det totale markedet for IT-tjenester i Norden. Bransjen omfatter alt fra transport og shipping til tradisjonell varehandel og produksjon. Den årlige veksten i perioden 2005 til 2009 er ventet å ligge mellom fire og fem prosent, ifølge IDC. Utviklingen innen handel og industri er i hovedsak den samme i hele det nordiske markedet. EDB har en markedsandel på 4,1 prosent av det nordiske ITtjeneste markedet per første halvår 2005 (ref. IDC). EDB har en rekke store og mellomstore kunder innen handel og industri både i Norge og Sverige og er representert med kunder innen de fleste områder innenfor bransjen. Til sammen håndterer EDB drift og annen IT-relatert virksomhet for 970 bedrifter innen handel og industri. 22 prosent av EDBs totale omsetning kommer fra dette området. Offentlig sektor Løsninger og drift til over 300 norske kommuner og en rekke andre offentlige virksomheter og statlige forvaltningsorganer. Elektronisk dokumenthåndtering, saksbehandling, applikasjoner i forbindelse med kommune- og stortingsvalg, samt drift av offentlige registre. Offentlig sektor utgjør 30 prosent av det totale IT-servicemarkedet i Norden. Den årlige veksten i perioden 2005 til 2009 forventes å bli 6 prosent, i følge IDC. Dette er i overkant av den gjennomsnittlige markedsveksten og trenden er den samme i alle de nordiske landene. IT utgjør en økende andel av offentlig sektors totale driftskostnader. EDB er i hovedsak representert i Norge og Sverige som til sammen utgjør 62 prosent av totalmarkedet i Norden (ref. IDC). EDB er leverandører av tjenester til offentlig sektor med en samlet omsetning på NOK 600 millioner, tilsvarende 11 prosent av totalomsetningen. For noen kunder tar selskapet hånd om driften av hele IT-systemet, til andre leveres nisjeprodukter. Selskapet er også rådgiver for mange kunder i arbeidet med å finne den mest effektive løsningen for deres behov. EDB har skalafordeler som sikrer kundene kostnadseffektiv drift, samtidig som man også tilbyr applikasjonstjenester og IT-rådgivning til offentlig sektor. Gjennom oppkjøpene som ble annonsert ved inngangen til 2006 styrkes EDBs posisjon ytterligere. I Norge har EDB tatt markedsandeler gjennom høyere salg av løsningsporteføljen og flere driftskontrakter. I Sverige har EDB hatt en kraftig tilvekst, dog fra et lavt nivå. Gjennom kjøpet av Datarutin får EDB tilført løsninger for offentlig sektor i Sverige. Dette blir et springbrett for videre satsing. EDB er blant de tre ledende leverandørene til offentlig sektor i Norge med en markedsandel på nærmere 10 prosent. I Sverige er EDB blant de 10 største leverandørene. Begge markedene er fragmentert på leverandørsiden ( ref. IDCs analyser). Telekom Driftsløsninger som sikrer stabil og sikker drift av virksomhetskritiske operasjoner for telekomsektoren. EDBs hovedengasjement innen dette området er avtalen med Telenor om drift av selskapets IT-systemer. Telekom-sektoren utgjør 5,1 prosent av det totale markedet for IT-tjenester i Norden. I følge IDC er det ventet at området vil vokse med i gjennomsnitt 4,3 prosent i året frem til Markedsutviklingen innen Telekom er stort sett lik i hele Norden. EDB er i hovedsak representert innen Telekom i det norske markedet, men har som mål å styrke Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 13 av 33

14 denne virksomheten også utenfor Norge i årene fremover. I det norske markedet har EDB en markedsandel på vel 30 prosent (ihht IDC). Telekom er en bransjeenhet i EDB med Telenor som viktigste kunde. Området har det daglige oppfølgingsansvaret for det vesentligste av Telenors IT-produksjon. Dette omfatter omkring 150 applikasjoner. Produksjonsapparatet består av cirka 300 sentrale servere med 75 TB lagrede data. Telekom har også det totale merkantile ansvar for Telenor, inkludert Help Desk og sluttbrukermiljøet for flere tusen Telenor-ansatte samt om lag desentrale servere. TJENESTER FOR ALLE BRANSJER IT-rådgivning og applikasjonstjenester (forretningsområdet Applikasjonstjenester) IT-rådgivning og applikasjonstjenester er EDBs nye satsingsområde i Med denne enheten etablerer EDB et av de ledende (ref. IDC) kompetansesentrene i Norden innen blant annet SAP, Microsoft, IBM og Oracle. EDB har allerede betydelig virksomhet innen applikasjonsutvikling og applikasjonsdrift. Ved å samle disse aktivitetene i ett forretningsområde, tilføres EDB en ny dimensjon som kompletterer dagens virksomhet. Forretningsstøttende tjenester, drifts- og nettverkstjenester (forretningsområdet IT Drift) Forretningsområdet IT Drift vil være EDBs største forretningsområde også i IT Drift har ansvaret for drift og leveranser av virksomhetskritiske ITsystemer med tilhørende infrastruktur og applikasjoner. IT Drift har ansvaret for drift og operasjonell levering på tvers av bransjene innen stormaskin, nettverk, distribuert drift, lagring og applikasjonsdrift. Området er ledende (ref. IDC) i Norden innen distribuert drift, og drifter om lag arbeidsplasser. Området tilbyr komplett ende-til-ende drift, og er ekspert på store transaksjonsvolumer og databaser. Området tilbyr også et totalkonsept for dokumentproduksjon og meldingsformidling Oppkjøp siste del av 2005 og begynnelsen av 2006 I løpet av 2005 og starten av 2006 har syv nye selskaper blitt en del av EDB. Selskapene er forskjellige, men har én ting til felles: de tilfører styrke og kompetanse som bringer EDB enda tettere på de bransjene, virksomhetene og brukerne konsernet betjener. Kjøpet av Avenir, Spring Consulting, STI og Guide Konsult gir EDB et solid fotfeste i det nordiske markedet for IT-rådgivning og applikasjonstjenester. Selskapene Datarutin og BanqIT Business Applications styrker konsernets stilling i Sverige innen både løsninger og drift. TAG Systems gir også økt nærvær på kortområdet innen Bank og Finans. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 14 av 33

15 Ytterligere informasjon om de siste kjøpene: desember 2005 inngikk EDB Business Partner avtale om kjøp av det norske kortselskapet TAG Systems AS. EDB får med dette en sterkere markedsposisjon og kompetansebredde innen kortområdet. EDB betalte NOK 250 millioner for aksjene i selskapet. I tillegg overtok EDB rentebærende gjeld på 50 millioner. TAG er videreført som et selvstendig selskap. Virksomheten har 100 ansatte og er lokalisert i Mo i Rana. TAG har hatt god vekst de siste årene. Driftsinntektene ble NOK 104 millioner i 2005, som tilsvarer en vekst på ca 20 prosent. Selskapet har en EBITA-margin i størrelsesorden 20 prosent. Overtagelsen av selskapet skjedde med regnskapsmessig virkning fra 1. januar januar 2006 inngikk EDB Business Partner avtale om kjøp av det svenske ITselskapet Datarutin AB med det tilhørende datterselskapet Datarutin Dokumentor AB. Avtalen innebærer at EDB styrker sin posisjon i Sverige. Datarutin hadde en omsetning på 208 millioner svenske kroner i 2005 og ble integrert i EDBs svenske virksomhet fra 15. februar Datarutin er en av de markedsledende aktørene i Sverige innen IT-drift, konsulenttjenester, dokumenthåndtering og løsninger for fagforbundenes sparekasser, ulike organisasjoner og eiendomsselskap. Selskapet har virksomhet i Stockholm, Arjeplog og Herrljunga. EDB betalte SEK 124 millioner ved overtagelsen av Datarutin. I tillegg vil inntil SEK 57 millioner betales per februar 2007 forutsatt oppnåelse av avtalte omsetningsmål januar 2006 inngikk EDB Business Partner avtale om overtagelse av ITkonsulentselskapet Spring Consulting. EDB har overtatt 100 prosent av aksjene i Spring Consulting AS og Spring Consulting AB og direkte og indirekte 63 prosent av aksjene i Spring Consulting AS i Danmark. Kjøpesum ved overdragelse var NOK 159 millioner. Ved en omsetning som overstiger NOK 146 millioner i 2006 vil det påløpe en tilleggskjøpesum på maksimalt NOK 28 millioner. Ledende ansatte har en bindingstid på opptil 24 måneder. På oppkjøpstidspunktet hadde Spring Consulting 114 ansatte i Norge, Sverige og Danmark som jobber med SAPløsninger for det skandinaviske markedet. Selskapet ble etablert i 2000 og har vist sterk vekst og god lønnsomhet i hele perioden. Omsetningen i 2005 var NOK 130 millioner - hvorav NOK 54 millioner gjelder Sverige. Spring Consulting Danmark er etablert med virkning fra 1. januar Spring Consulting hadde en samlet EBITA-margin på 13 prosent i Virksomheten ble overtatt med virkning fra 1. januar. - Samtidig som det ble inngått avtale med Spring Consulting ble det inngått avtale om overtagelse av Ementors konsulentdivisjon, Avenir. Avtalene innebærer at EDB etablerer seg i området for applikasjonstjenester i det nordiske markedet. EDB betalte NOK 100,5 millioner til Ementor for virksomheten, som er konsolidert inn i EDB med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Virksomheten som Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 15 av 33

16 ble overført til EDB har 241 ansatte. 201 av disse er lokalisert i Oslo, mens 40 ansatte arbeider i Bergen. Avenir hadde en omsetning i 2005 på NOK 225 millioner og har i hovedsak virksomhet innen offentlig sektor, olje og energi og bank og finans. Virksomheten EDB overtar har betydelig kompetanse på Microsoft-, SAP-, IBM- og Oracleteknologi, samt prosjektledelse, systemutvikling og integrasjon, og tilpasning og implementering av standardsystemer februar 2006 inngikk EDB Business Partner avtale om kjøp av det norske ITselskapet, Software Technology Integration AS, STI. Avtalen innebærer at EDB sikrer seg spisskompetanse på Oracle-teknologi. EDB og eierne av STI er enige om en kjøpesum som er begrenset oppad til 12 millioner kroner. STI er et norskeid informasjonsteknologiselskap som ble etablert i Firmaet er lokalisert på IT Fornebu og har i dag 15 ansatte. Selskapets fokusområder er rådgivning, implementering, drift og vedlikehold av IT-løsninger basert på teknologi og programvareprodukter fra Oracle. STI er en sertifisert Oraclepartner. Selskapet omsatte i 2005 for 14 millioner kroner og hadde en EBITAmargin på 10,7 prosent mars 2006 inngikk EDB avtale om kjøp av det svenske IT-rådgivningskonsernet Guide Konsult. Avtalen innebærer at EDB etablerer seg som en ledende leverandør av IT-rådgivning og applikasjonstjenester i det svenske markedet. Guide hadde en omsetning i 2005 på SEK 523 millioner og en EBITA-margin på 11 prosent. EDB betalte SEK 657,5 millioner for den oppkjøpte virksomheten som har 520 ansatte. Virksomheten ble overtatt med virkning fra 1. april Konsernets virksomheter i Norden med enkelte nøkkeltall er illustrert i figuren nedenfor. Trondheim Bergen Oslo Örebro Gothenburg Copenhagen Malmö Stockholm Analyse av omsetning Løsninger / Applikasjonstjenester 40% IT Drift 60% Norge 75% Sverige 25% Forbedrede marginer Key figures ansatte 25 etableringer I de Nordiske landene Ledende nordisk posisjon Nr.1 i Norge Nr. 5 i Sverige (referanse: IDC) Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 16 av 33

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Brev fra konsernsjefen 4. Vår virksomhet 8. EVRY Norge 9. EVRY Sverige 12. EVRY Financial Services 15. Fra styrerommet 24

Brev fra konsernsjefen 4. Vår virksomhet 8. EVRY Norge 9. EVRY Sverige 12. EVRY Financial Services 15. Fra styrerommet 24 Årsrapport 2014 Kort om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-selskaper med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-.

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-. Prospekt Bankia Bank ASA (Org.nr. 983 521 592) Offentlig emisjon av minimum 1.000 aksjer og maksimum 118.693 aksjer hver pålydende NOK 10,- til tegningskurs NOK 23,- per aksje, med fortrinnsrett for Aksjonærer

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA Dette informasjonsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med salg av samtlige aksjer i Fibo-Trespo AS og Respatex International Ltd. Ingen aksjer eller andre verdipapirer

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011

Fara ASA årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011 Fara ASA årsrapport 2011 1 Fara ASA Årsrapport 2011 2 Fara ASA årsrapport 2011 NØKKELTALL (MNOK) 2011 2010 Driftsinntekter 162,5 124,6 EBITDA 11,3 1,0 FARA er den ledende leverandøren av teknologiløsninger

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo

Årsrapport. Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Årsrapport 2013 Publisert av: 24SevenOffice AS Strandpromenaden 9 0252 Oslo Investor Relations: Telefon: + 47 21548100 Faks: + 47 21548101 Epost: ir@24sevenoffice.com www.24sevenoffice.com Årsrapport 2013

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer