Prospekt for obligasjonslån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for obligasjonslån"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument EDB Business Partner ASA 2006 Tilrettelegger: 4. juli 2006

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. RISIKOFAKTORER SELSKAPSSPESIFIKKE RISIKOFAKTORER Internkontroll, kvalitet og risikostyring Leveranse- og kontraktsrisiko - risikostyring Finansiell risiko DEFINISJONER ANSVARLIGE PERSONER ANSVARSERKLÆRINGER REVISOR NAVN OG ADRESSE TIDLIGERE REVISOR OPPLYSNINGER OM UTSTEDER UTSTEDERS HISTORIE OG UTVIKLING Selskapsnavn Hjemsted og registreringsnummer Registreringsdato Nærmere om Utsteder OVERSIKT OVER FORRETNINGSOMRÅDER HOVEDVIRKSOMHET Dette er EDB Forretningsidé, strategi og visjon Kjerneområder og markedsposisjon Oppkjøp siste del av 2005 og begynnelsen av ORGANISASJONSSTRUKTUR BESKRIVELSE AV KONSERNMODELL FREMTIDSUTSIKTER STYRE OG LEDELSE PERSONOPPLYSNINGER Styret Ledelsen S TYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER INTERESSEKONFLIKTER Transaksjoner med nærstående STØRRE AKSJONÆRER EIERFORHOLD REGNSKAP TVISTER, RETTS- OG VOLDGIFTSSAKER DOKUMENTASJONSMATERIALE VEDTEKTER KRYSSREFERANSELISTE Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 33

3 1. Risikofaktorer 1.1. Selskapsspesifikke risikofaktorer EDB Business Partner ASA sin virksomhet er gjenstand for ulike risikofaktorer av så vel operasjonell-, juridisk-, markedsmessig- og finansiell art. Vurdering og styring av selskapets samlede risiko er en integrert del av den totale forretningsvirksomheten, som belyst i punktene nedenfor. Operasjonell risiko omfatter forhold som følge av kvalitetsbrister i konsernets løpende leveranser og virksomheter, samt uforutsette ytre påvirkningsfaktorer. Risikoeksponeringen er bl.a knyttet til selskapets drifting av datasentraler for en rekke kunder, samt egenutviklede dataløsninger. Juridisk risiko er knyttet til motparts-, kontrakts- og avtaleforhold, samt leveransekvalitet og leveransedekning. Markedsmessig risiko er bl.a. knyttet til konkurransedyktighet på leveransekvalitet og driftsstabilitet. Konsernets operasjonelle og juridiske risiko er i større eller mindre utstrekning redusert gjennom risiko- og ansvarsbegrensinger i konsernets avtaler og i ulike forsikringsordninger. Forsikringsordningene omfatter både dekning av egne verdier, eget avbruddstap, rettslig ansvar, styreansvar, samt konsernets formuestap som følge av kriminelle handlinger., Internkontroll, kvalitet og risikostyring EDB har implementert en fullmaktsmatrise med myndighetsbegrensninger og fullmakter. Dette er godkjent av Selskapets styre, og konsernsjef har det operative ansvaret for etterlevelsen. Alle ansatte har klare retningslinjer for hvor langt den enkeltes myndighet rekker og hva som er neste instans å bringe beslutningen eller godkjennelsen inn for. I tillegg til selve organisasjonsstrukturen er det tre nivåer beslutningsmøter med klart definerte fullmakter. Matrisen regulerer blant annet investeringer, kapitalforhold, salgsprosess, innkjøp, etc, med konkrete beløpsgrenser. Det er gjennom avtaler med finanskunder og norske kommuner etablert revisjonskomiteer som velges av representanter fra interne og eksterne revisorer. Disse komiteene gjennomfører revisjoner som skal ivareta kundenes behov for innsyn i EDBs intern-kontroll. I løpet av 2006 blir revisjonskomiteene erstattet med en ordning hvor EDBs konsernrevisjonen vil gjennomføre revisjoner etterspurt av ulike kundegrupper. Revisjonsrapportene vil attesteres av en uavhengig tredjepart. Kredittilsynet har ikke hjemmel for direkte tilsyn med EDB, men kan kontrollere konsernet via bankene (IKT-forskriften). EDB har valgt å følge en åpen linje overfor Kredittilsynet. EDB har omfattende prosesser som beskriver hvordan Selskapet identifiserer og reduserer risikofaktorer. Selskapet overvåker kontinuerlig trusler mot driftskvalitet, leveranse, endrede markedsforhold og den finansielle situasjonen. Som et datterselskap av Telenor er EDB pålagt å følge bestemmelsene i Sarbanes-Oxley Act (SOA) fordi Telenor er børsnotert på NASDAQ. Dette er under implementering for størstedelen av Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 33

4 EDB og skal være klart innen 31.desember SOA krever omfattende dokumentasjon av risikoforhold og gjennomgang av kontantstrømmer i Selskapet. Dette krever en betydelig innsats av EDB, men hever kvaliteten på Selskapets rapportering og kontrollsystemer innenfor den finansielle rapporteringen Leveranse- og kontraktsrisiko - risikostyring EDB har en egen risikomatrise som overvåker utviklingen i Selskapets leveranser. Den løpende rapporteringen viser status for leveransekvalitet og danner grunnlag for proaktiv oppfølging av risiko. I tillegg har EDB overvåking av markedsutvikling og egne økonomiske nøkkeltall som danner grunnlag for vurdering av finansiell risiko. EDB har i tillegg en egen juridisk enhet, som ledes av en juridisk direktør som rapporterer direkte til konsernsjef. Vedkommende er i tillegg styresekretær og har således nær, direkte kontakt med styret. Juridisk enhet skal i henhold til foreliggende prosedyrer involveres i alle aktiviteter, herunder tilbuds og avtaleprosesser av en viss størrelse, som kan medføre juridisk risiko for konsernet. Det er etablert en egen kontraktspolicy for konsernet. Styret får regelmessig rapportering om utviklingen i risiko på styremøtene og gjennom finansiell rapportering Finansiell risiko Konsernet har etablert en strategi for å håndtere renterisiko og valutarisiko knyttet til internasjonale investeringer. Styring av rente- og valutarisiko skal sikre en stor grad av forutsigbarhet, og sikre minst mulig svingninger i rente- og valutakostnader fra år til år. Konsernet tar ikke sikte på å være aktiv i markedet, men vil vurdere risiko og sikring for større prosjekter og investeringer. Valutarisiko EDBs nordiske satsing medfører investeringer i utenlandske valutaer, hvilket innebærer finansiell risiko i form av valutaeksponering. Konsernet er i hovedsak eksponert overfor to former for valutarisiko: utenlandske investeringer og fremtidige avdrag og lån og/eller utbytte fra disse kontraktfestet kjøp eller salg i valuta Utenlandske investeringer skal finansieres i samme valuta som investeringen, og forfallsprofil på lånene legges på en slik måte at det sammenfaller med utbytte/låneavdrag fra den utenlandske enheten. Minimum 80 prosent av forventet kontantstrøm skal sikres dersom eksponeringen er større enn NOK 50 mill (omregnet). Ved utgangen av 2005 hadde konsernet tatt opp et lån på SEK 295 mill for å sikre investeringen i Sverige. Omregningsdifferanser knyttet til dette lånet samt fordringene på den svenske virksomheten er ført direkte mot egenkapitalen og vil bli resultatført når investeringen realiseres eller fordringene tilbakebetales. Alle salgs- og kjøpskontrakter med en årlig netto valutaeksponering på mer enn NOK 25 mill skal sikres med prosent, slik at forfallene er tilpasset forventet kontantstrøm fra kontrakten. For eksportkontrakter med en årlig nettoeksponering på mellom NOK mill skal minimum 50 prosent av eksponeringen sikres. Sikringen skal gjennomføres med valutaterminer eller put-opsjoner. Konsernet har ikke gjennomført noen slike sikringer gjennom Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 33

5 Likviditets- og renterisiko Selskapet skal til enhver tid ha etablert en langsiktig grunnfinansiering hos banker. Konsernets policy er å trekke på langsiktige bankfasiliteter for finansiering av langsiktige investeringer. Kortsiktig rentebærende finansiering vil i hovedsak benyttes i påvente av langsiktig finansiering. Konsernets løpende kortsiktige gjeld bør i en normalsituasjon ikke utgjøre mer enn prosent av total gjeldsportefølje for å sikre at refinansieringsrisikoen begrenses. Renterisikomål for Selskapets låneportefølje skal være et rentebindingsbånd mellom 0,5 og 2,5 år, målt ved veid gjennomsnittlig rentebinding. Konsernet skal maksimalt ta opp 75 prosent av lånene til flytende rente (rentebinding mindre enn ett år). Tilsvarende kan makismalt 75 prosent av det langsiktige innlånsvolumet bindes til fast rente. I kombinasjon med den langsiktige grunnfinansieringen via det tradisjonelle bankmarkedet, vil Selskapet i tiden fremover også benytte verdipapirmarkedets muligheter for kortsiktige- og langsiktige innlån dersom vilkår og markedsbetingelser fremstår som interessante for Selskapet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 33

6 2. Definisjoner Låntager/Utsteder/ Selskapet/EDB: EDB Business Partner ASA NOK: Norske kroner. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 33

7 3. Ansvarlige 3.1. Personer Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Registreringsdokumentet: DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets, Stranden 21 Aker Brygge, 0021 Oslo EDB Business Partner ASA, Nedre Skøyen vei 26, postboks 640 Skøyen, 0214 Oslo 3.2. Ansvarserklæringer Selskapets ansvarserklæring: EDB Business Partner ASA bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Oslo, 4. juli 2006 EDB Business Partner ASA Tilretteleggers ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA v/ DnB NOR Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 4. juli 2006 DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 33

8 4. Revisor 4.1. Navn og adresse Selskapets revisor er Ernst & Young AS, Oslo Atrium, Postboks 20, N-0051 Oslo, og er medlemmer av DnR Den norske Revisorforening. Statsautorisert revisor Terje Klepp har revidert Selskapets årsrapport for Ingen annen informasjon i Registreringsdokumentet er revidert av revisor. Terje Klepp har ingen eiermessige eller andre økonomiske forhold til EDB Business Partner ASA Tidligere revisor Selskapet har ikke byttet revisor siste 7 år. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 33

9 5. Opplysninger om utsteder 5.1. Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er EDB Business Partner ASA Hjemsted og registreringsnummer Låntager er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Låntagers besøksadresse er Nedre Skøyen vei 26, Oslo, postadressen er Postboks 640 Skøyen, 0214 Oslo. Selskapets telefonnummer er Registreringsdato Selskapet ble stiftet 1. september Nærmere om Utsteder Låntager er et allmennaksjeselskap (ASA) underlagt norsk lovgivning og er hjemmehørende i Oslo. Selskapet har flere datterselskaper, og disse er både etablert i Norge og i utlandet. Oversikt over datterselskapene finnes i Selskapets årsberetning for 2005, side 52 note 13; Eierandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper. Se i tillegg dette dokumentets punkt 6.1 Beskrivelse av konsernet og punkt 7.1 der juridisk selskapsstruktur er illustrert i en figur. EDB Business Partner ASA hadde per 22. mai 2006 en børsverdi på NOK 4,51 milliarder. NØKKELTALL KONSERN (NOK millioner) 1. kvt 2006 IFRS Resultatposter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat før amortisering (EBITA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt (EBT) Resultat etter skatt Utvalgte balanseposter Goodwill og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Likvider Sum eiendeler Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Rentebærende gjeld Utvalgte nøkkeltall EBITA-margin 9,2% 10,0% 9,3% EBITA-margin før engangsposter 9,2% 10,3% 9,3% Avkastning på investert kapital (ROIC) 16,1% 19,6% 19,1% Antall ansatte Markedskapitalisering Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 33

10 NØKKELTALL KONSERN forts. (NOK millioner) 1. kvt 2006 IFRS Geografisk omsetningsfordeling opplyses ikke per kvartal Norge Sverige Andre Sum Andel omsetning utenfor Norge - 14% 9% Nøkkeltall pr aksje Børskurs pr. aksje (ved periode slutt) 62,50 49,00 49,50 Antall aksjer pr. rapporteringstidspunkt Gjennomsnitt antall utestående aksjer Bokført egenkapital pr. aksje 20,21 19,38 16,90 Resultat pr. aksje (utvannet) 0,72 2,66 1,95 Resultat pr. aksje e.skatt før amortering (ta 3,84-0,51 - ut nøkkeltall?) Kontantstrøm pr. aksje 0,61 6,42 6,75 EBITDA pr. aksje 2,17 8,77 6,73 Soliditet Egenkapitalgrad 39% 44% 38% Gearing 0,66 0,26 0,41 Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld/ebitda 1,5 0,6 1,0 Likviditet Likviditetsbeholdning Likviditetsreserve Operasjonell kontantstrøm Operasjonelle investeringer Fri kontantstrøm til egenkapital Fri kontantstrøms avkastning -0,2% 4,3% 8,5% DEFINISJONER NØKKELTALL Kontantstrøm per aksje: Netto likviditetsendring fra virksomheten over gjennomsnittlig antall aksjer. Gearing Netto rentebærende gjeld over sum egenkapital. Netto rentebærende gjeld: Kortsiktig og langsiktig rentebærende gjeld minus kontanter og bankinnskudd. Fri kontantstrøm: Operasjonell kontantstrøm minus operasjonelle investeringer. Gjennomsnittlig antall aksjer inkludert utvanningseffekt: Gjennomsnittlig antall utestående aksjer minus egen beholdning av aksjer pluss gjennomsnittlig antall aksjer tilsvarende utvanningseffekt i forbindelse med opsjonsprogram og konvertible lån. Likviditetsbeholdning Kontanter og bankinnskudd. Avkastning på investert kapital (ROIC): EBITA justert for engangsposter over investert kapital. Fri kontantstrømsavkastning: Fri kontantstrøm over markedskapitalisering. Egenkapitalgrad: Sum egenkapital over sum egenkapital og gjeld. Likviditetsreserve Kontanter og bankinnskudd pluss ubenyttet andel kommitterte trekkfasiliteter. Investert kapital: Goodwill før amortisering, etter nedskrivning pluss netto arbeidskapital pluss netto langsiktige operasjonelle aktiva og forpliktelser (utsatt skatt og restruktureringsavsetninger anses å være ikke operasjonelle poster). Ved utgangen av første kvartal 2006 hadde Selskapet en ordrereserve på totalt NOK 11,9 milliarder. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 33

11 6. Oversikt over forretningsområder 6.1. Hovedvirksomhet I beskrivelsen av EDB Business Partner ASA og konsernets virksomheter vil det benyttes utsagn som beskriver Selskapets markedsposisjon og størrelse. Disse beskrivelsene er basert på markedsanalyser foretatt av analyseselskapet IDC. IDC er en global tilbyder av markedsinformasjon, rådgivningstjenester og tilstelninger for IT-, telekom- og konsument teknologi-bransjen (www.idc.com). IDCs analyser er tilgjengelige for markedsaktørene mot et honorar og blir ikke offentlig publisert. Henvisninger til IDC sine prognoser i det følgende er korrekt gjengitt og det er ikke utelatt fakta som kan medføre at de gjengitte opplysningene er villedende. EDB vil på forespørsel kunne formidle kontakt med IDC dersom verifikasjon av fremsatte opplysninger er ønskelig Dette er EDB Et kraftsenter for verdiskapende bruk av IT EDB er en IT-leverandør som gjennom en rekke konsolideringer av IT virksomheter har over førti års erfaring i å betjene ledende nordiske virksomheter. Konsernets selskaper hjelper kunden med å skape økt verdi både gjennom å senke kostnadene knyttet til IT, og å ta ut potensialet som ligger i nye muligheter. Til grunn for virksomheten ligger en fundamental tro på at samarbeid og ressursdeling er forutsetninger for å skape verdier gjennom bruk av IT. EDB Business Partner ASA er et av Nordens ledende (basert på IDC ranking) børsnoterte IT-konserner, med en omsetning på NOK 4,8 milliarder i 2005 og ansatte ved starten av 2006, inkludert oppkjøpte enheter. Virksomheten er organisert som et konsern der EDB Business Partner Norge AS, EDB Business Partner Sverige AB, TAG Systems AS, Spring Consulting AS, Avenir AS og Guide Konsult AB er de største operative selskapene. En oversikt over selskaper i konsernet med eierandeler i døtre og tilknyttede selskaper per 31. desember 2005 finnes i årsrapporten for 2005, side 52: note Forretningsidé, strategi og visjon VISJON: VERDIER: FORRETNINGSIDÉ: EDB skal være et nordisk kraftsenter for verdiskapende bruk av IT. Ressurssterk, inspirerende og nær. EDB mener samarbeid og ressursdeling er forutsetninger for å skape verdier gjennom bruk av IT. Vi har unik kompetanse om optimal bruk av IT, og våre løsninger og infrastruktur gir reelle stordriftsfordeler. Derfor vil vi skape verdi for våre kunder gjennom utvikling og drift av deres IT-løsninger. STRATEGISK AGENDA: EDBs strategiske arbeid er rettet mot fire hovedområder: Vekst, Lønnsomhet, Kundenærhet og Medarbeiderengasjement. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 33

12 For utfyllende informasjon vises det til årsrapporten for 2005 sidene 10 og Kjerneområder og markedsposisjon Fra januar 2006 har EDB gjennomført endringer i organisasjonen for å spisse virksomheten i tråd med Selskapets vekstambisjoner og målsettinger for kjerneområdene. Den nye organisasjonen (se figur under) gjenspeiler selskapets leveranser på fire bransjeområder og to bransjeuavhengige områder. BRANSJELØSNINGER Bank og Finans Komplett løsningsportefølje for bankvirksomheter. Applikasjoner og tjenester anvendes av majoriteten av norske banker og flere svenske banker og finansinstitusjoner. Har også leveranser til andre nordiske banker og internasjonale finansaktører. Bank- og finanssektoren utgjør 20 prosent av det totale IT-servicemarkedet i Norden. Den årlige veksten i perioden 2005 til 2009 forventes i følge IDC å bli 7 prosent. Dette er i overkant av den gjennomsnittlige markedsveksten. EDB er i hovedsak representert i Norge og Sverige, som utgjør 62 prosent av totalmarkedet i Norden. IT utgjør 20 prosent av bankenes totale driftskostnader. EDB har et av Nordens største utviklingsmiljøer for bank og finans, med 750 ansatte. Samlet omsetning i fjor var 2,75 milliarder. I Norge har EDB tatt markedsandeler, spesielt gjennom høyere salg i vår løsningsportefølje. I Sverige har Selskapet hatt en kraftig tilvekst, dog fra et lavt nivå. I Norge er EDB markedsleder, med en markedsandel på 47 prosent (ref. IDC analyser). I løpet av de siste årene har EDB signert flerårige avtaler med bankene om levering av både driftstjenester og løsninger. Selskapet opplever god organisk vekst gjennom en bred produktportefølje. Dynamikken i markedet gjør at det stadig åpnes muligheter for produktlanseringer og mersalg. Oppkjøpet av TAG Systems gjør at Selskapet får en større del av verdikjeden innen kortområdet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 12 av 33

13 Handel og Industri Skreddersydde driftsløsninger for administrative, økonomiske og produksjonsrelaterte IT-systemer i mellomstore og store europeiske bedrifter. Sentralt i EDBs tilbud innen handel og industri står EDB SKALA, en effektiv og sikker løsning for distribuert drift, mobilitet og samhandling. Handel og industri utgjør om lag 41,7 prosent av det totale markedet for IT-tjenester i Norden. Bransjen omfatter alt fra transport og shipping til tradisjonell varehandel og produksjon. Den årlige veksten i perioden 2005 til 2009 er ventet å ligge mellom fire og fem prosent, ifølge IDC. Utviklingen innen handel og industri er i hovedsak den samme i hele det nordiske markedet. EDB har en markedsandel på 4,1 prosent av det nordiske ITtjeneste markedet per første halvår 2005 (ref. IDC). EDB har en rekke store og mellomstore kunder innen handel og industri både i Norge og Sverige og er representert med kunder innen de fleste områder innenfor bransjen. Til sammen håndterer EDB drift og annen IT-relatert virksomhet for 970 bedrifter innen handel og industri. 22 prosent av EDBs totale omsetning kommer fra dette området. Offentlig sektor Løsninger og drift til over 300 norske kommuner og en rekke andre offentlige virksomheter og statlige forvaltningsorganer. Elektronisk dokumenthåndtering, saksbehandling, applikasjoner i forbindelse med kommune- og stortingsvalg, samt drift av offentlige registre. Offentlig sektor utgjør 30 prosent av det totale IT-servicemarkedet i Norden. Den årlige veksten i perioden 2005 til 2009 forventes å bli 6 prosent, i følge IDC. Dette er i overkant av den gjennomsnittlige markedsveksten og trenden er den samme i alle de nordiske landene. IT utgjør en økende andel av offentlig sektors totale driftskostnader. EDB er i hovedsak representert i Norge og Sverige som til sammen utgjør 62 prosent av totalmarkedet i Norden (ref. IDC). EDB er leverandører av tjenester til offentlig sektor med en samlet omsetning på NOK 600 millioner, tilsvarende 11 prosent av totalomsetningen. For noen kunder tar selskapet hånd om driften av hele IT-systemet, til andre leveres nisjeprodukter. Selskapet er også rådgiver for mange kunder i arbeidet med å finne den mest effektive løsningen for deres behov. EDB har skalafordeler som sikrer kundene kostnadseffektiv drift, samtidig som man også tilbyr applikasjonstjenester og IT-rådgivning til offentlig sektor. Gjennom oppkjøpene som ble annonsert ved inngangen til 2006 styrkes EDBs posisjon ytterligere. I Norge har EDB tatt markedsandeler gjennom høyere salg av løsningsporteføljen og flere driftskontrakter. I Sverige har EDB hatt en kraftig tilvekst, dog fra et lavt nivå. Gjennom kjøpet av Datarutin får EDB tilført løsninger for offentlig sektor i Sverige. Dette blir et springbrett for videre satsing. EDB er blant de tre ledende leverandørene til offentlig sektor i Norge med en markedsandel på nærmere 10 prosent. I Sverige er EDB blant de 10 største leverandørene. Begge markedene er fragmentert på leverandørsiden ( ref. IDCs analyser). Telekom Driftsløsninger som sikrer stabil og sikker drift av virksomhetskritiske operasjoner for telekomsektoren. EDBs hovedengasjement innen dette området er avtalen med Telenor om drift av selskapets IT-systemer. Telekom-sektoren utgjør 5,1 prosent av det totale markedet for IT-tjenester i Norden. I følge IDC er det ventet at området vil vokse med i gjennomsnitt 4,3 prosent i året frem til Markedsutviklingen innen Telekom er stort sett lik i hele Norden. EDB er i hovedsak representert innen Telekom i det norske markedet, men har som mål å styrke Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 13 av 33

14 denne virksomheten også utenfor Norge i årene fremover. I det norske markedet har EDB en markedsandel på vel 30 prosent (ihht IDC). Telekom er en bransjeenhet i EDB med Telenor som viktigste kunde. Området har det daglige oppfølgingsansvaret for det vesentligste av Telenors IT-produksjon. Dette omfatter omkring 150 applikasjoner. Produksjonsapparatet består av cirka 300 sentrale servere med 75 TB lagrede data. Telekom har også det totale merkantile ansvar for Telenor, inkludert Help Desk og sluttbrukermiljøet for flere tusen Telenor-ansatte samt om lag desentrale servere. TJENESTER FOR ALLE BRANSJER IT-rådgivning og applikasjonstjenester (forretningsområdet Applikasjonstjenester) IT-rådgivning og applikasjonstjenester er EDBs nye satsingsområde i Med denne enheten etablerer EDB et av de ledende (ref. IDC) kompetansesentrene i Norden innen blant annet SAP, Microsoft, IBM og Oracle. EDB har allerede betydelig virksomhet innen applikasjonsutvikling og applikasjonsdrift. Ved å samle disse aktivitetene i ett forretningsområde, tilføres EDB en ny dimensjon som kompletterer dagens virksomhet. Forretningsstøttende tjenester, drifts- og nettverkstjenester (forretningsområdet IT Drift) Forretningsområdet IT Drift vil være EDBs største forretningsområde også i IT Drift har ansvaret for drift og leveranser av virksomhetskritiske ITsystemer med tilhørende infrastruktur og applikasjoner. IT Drift har ansvaret for drift og operasjonell levering på tvers av bransjene innen stormaskin, nettverk, distribuert drift, lagring og applikasjonsdrift. Området er ledende (ref. IDC) i Norden innen distribuert drift, og drifter om lag arbeidsplasser. Området tilbyr komplett ende-til-ende drift, og er ekspert på store transaksjonsvolumer og databaser. Området tilbyr også et totalkonsept for dokumentproduksjon og meldingsformidling Oppkjøp siste del av 2005 og begynnelsen av 2006 I løpet av 2005 og starten av 2006 har syv nye selskaper blitt en del av EDB. Selskapene er forskjellige, men har én ting til felles: de tilfører styrke og kompetanse som bringer EDB enda tettere på de bransjene, virksomhetene og brukerne konsernet betjener. Kjøpet av Avenir, Spring Consulting, STI og Guide Konsult gir EDB et solid fotfeste i det nordiske markedet for IT-rådgivning og applikasjonstjenester. Selskapene Datarutin og BanqIT Business Applications styrker konsernets stilling i Sverige innen både løsninger og drift. TAG Systems gir også økt nærvær på kortområdet innen Bank og Finans. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 14 av 33

15 Ytterligere informasjon om de siste kjøpene: desember 2005 inngikk EDB Business Partner avtale om kjøp av det norske kortselskapet TAG Systems AS. EDB får med dette en sterkere markedsposisjon og kompetansebredde innen kortområdet. EDB betalte NOK 250 millioner for aksjene i selskapet. I tillegg overtok EDB rentebærende gjeld på 50 millioner. TAG er videreført som et selvstendig selskap. Virksomheten har 100 ansatte og er lokalisert i Mo i Rana. TAG har hatt god vekst de siste årene. Driftsinntektene ble NOK 104 millioner i 2005, som tilsvarer en vekst på ca 20 prosent. Selskapet har en EBITA-margin i størrelsesorden 20 prosent. Overtagelsen av selskapet skjedde med regnskapsmessig virkning fra 1. januar januar 2006 inngikk EDB Business Partner avtale om kjøp av det svenske ITselskapet Datarutin AB med det tilhørende datterselskapet Datarutin Dokumentor AB. Avtalen innebærer at EDB styrker sin posisjon i Sverige. Datarutin hadde en omsetning på 208 millioner svenske kroner i 2005 og ble integrert i EDBs svenske virksomhet fra 15. februar Datarutin er en av de markedsledende aktørene i Sverige innen IT-drift, konsulenttjenester, dokumenthåndtering og løsninger for fagforbundenes sparekasser, ulike organisasjoner og eiendomsselskap. Selskapet har virksomhet i Stockholm, Arjeplog og Herrljunga. EDB betalte SEK 124 millioner ved overtagelsen av Datarutin. I tillegg vil inntil SEK 57 millioner betales per februar 2007 forutsatt oppnåelse av avtalte omsetningsmål januar 2006 inngikk EDB Business Partner avtale om overtagelse av ITkonsulentselskapet Spring Consulting. EDB har overtatt 100 prosent av aksjene i Spring Consulting AS og Spring Consulting AB og direkte og indirekte 63 prosent av aksjene i Spring Consulting AS i Danmark. Kjøpesum ved overdragelse var NOK 159 millioner. Ved en omsetning som overstiger NOK 146 millioner i 2006 vil det påløpe en tilleggskjøpesum på maksimalt NOK 28 millioner. Ledende ansatte har en bindingstid på opptil 24 måneder. På oppkjøpstidspunktet hadde Spring Consulting 114 ansatte i Norge, Sverige og Danmark som jobber med SAPløsninger for det skandinaviske markedet. Selskapet ble etablert i 2000 og har vist sterk vekst og god lønnsomhet i hele perioden. Omsetningen i 2005 var NOK 130 millioner - hvorav NOK 54 millioner gjelder Sverige. Spring Consulting Danmark er etablert med virkning fra 1. januar Spring Consulting hadde en samlet EBITA-margin på 13 prosent i Virksomheten ble overtatt med virkning fra 1. januar. - Samtidig som det ble inngått avtale med Spring Consulting ble det inngått avtale om overtagelse av Ementors konsulentdivisjon, Avenir. Avtalene innebærer at EDB etablerer seg i området for applikasjonstjenester i det nordiske markedet. EDB betalte NOK 100,5 millioner til Ementor for virksomheten, som er konsolidert inn i EDB med regnskapsmessig virkning fra 1. januar Virksomheten som Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 15 av 33

16 ble overført til EDB har 241 ansatte. 201 av disse er lokalisert i Oslo, mens 40 ansatte arbeider i Bergen. Avenir hadde en omsetning i 2005 på NOK 225 millioner og har i hovedsak virksomhet innen offentlig sektor, olje og energi og bank og finans. Virksomheten EDB overtar har betydelig kompetanse på Microsoft-, SAP-, IBM- og Oracleteknologi, samt prosjektledelse, systemutvikling og integrasjon, og tilpasning og implementering av standardsystemer februar 2006 inngikk EDB Business Partner avtale om kjøp av det norske ITselskapet, Software Technology Integration AS, STI. Avtalen innebærer at EDB sikrer seg spisskompetanse på Oracle-teknologi. EDB og eierne av STI er enige om en kjøpesum som er begrenset oppad til 12 millioner kroner. STI er et norskeid informasjonsteknologiselskap som ble etablert i Firmaet er lokalisert på IT Fornebu og har i dag 15 ansatte. Selskapets fokusområder er rådgivning, implementering, drift og vedlikehold av IT-løsninger basert på teknologi og programvareprodukter fra Oracle. STI er en sertifisert Oraclepartner. Selskapet omsatte i 2005 for 14 millioner kroner og hadde en EBITAmargin på 10,7 prosent mars 2006 inngikk EDB avtale om kjøp av det svenske IT-rådgivningskonsernet Guide Konsult. Avtalen innebærer at EDB etablerer seg som en ledende leverandør av IT-rådgivning og applikasjonstjenester i det svenske markedet. Guide hadde en omsetning i 2005 på SEK 523 millioner og en EBITA-margin på 11 prosent. EDB betalte SEK 657,5 millioner for den oppkjøpte virksomheten som har 520 ansatte. Virksomheten ble overtatt med virkning fra 1. april Konsernets virksomheter i Norden med enkelte nøkkeltall er illustrert i figuren nedenfor. Trondheim Bergen Oslo Örebro Gothenburg Copenhagen Malmö Stockholm Analyse av omsetning Løsninger / Applikasjonstjenester 40% IT Drift 60% Norge 75% Sverige 25% Forbedrede marginer Key figures ansatte 25 etableringer I de Nordiske landene Ledende nordisk posisjon Nr.1 i Norge Nr. 5 i Sverige (referanse: IDC) Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 16 av 33

17 7. Organisasjonsstruktur 7.1. Beskrivelse av konsernmodell EDB-konsernets organisering kan illustreres med følgende figur: Forretningsutvikling Konsernsjef Økonomi & finans Operativ styring HR Kommunikasjon & marked Kvalitet & sikkerhet Salg / Kundeoppfølging Produkter / tjenester IT rådgiving & Applikasjons- Avenir Guide? tjenester Spring Consulting STI Bank & Finans Salg / Salg / Kundeoppfølging Kundeoppfølging Produkter / tjenester Handel & Industri Offentlig Salg / Kundeoppfølging Produkter / tjenester Telekom IT Drift IT-rådgivning og applikasjonstjenester Drift og verdiøkende tjenester Juridisk selskapsstruktur med kjerneselskaper avmerket i gult følger i figuren under: EDB Business Partner ASA 100% EDB Telekom AS 100% Spring Consulting AS 100% STI AS 99% Tag Systems AS 100% Avenir AS 28,4% EDB Business Partner Norge AS 71,6% 100% Fellesdata AS 100 % Fellesdata Eiendom AS 100 % EDB Business Partner AB EDB 4Tel SA 100% 49,1% Annorledes Opplevelser AB 50,9% TAG 100% Production AS IT Vest AS 6,4% 100% EDB Business Partner Sverige AB 100 % Infovention AB 100 % Guide Konsult AB 100% EDB Telesciences AG/GmbH Spring Consulting Danmark A/S 50,1% Viewcard AS 100% Card TAGnology AB 74,4% Clear2pay BV Kommunedata AL 1,40% 71,4 % EDB Business Application AB 100% BanqIT Asia Pte Ltd. 100% Guide Redina AB 100% Guide Konsult Stockholm AB Astrakan Strategisk Utbildning AB 100 % 100 % 44% Setec TAG AB Kjonerud Eiendom AS 1 % Kjonerud Teknologisenter ANS 100% 99% Hit Rail NV (Nederland) 7% Guide Market Solutions AB Treffo AB 100 % 49 % Guide Konsult Göteborg AB Proconsa AB Garditude AB 100 % 100 % 100 % Operative selskaper - kjernevirksomhet Selskaper under avvikling eller planlagt avviklet Inspire U AB 100 % Inspire T AB 100 % Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 17 av 33

18 EDB Business Partner ASA er morselskap og holdingselskap i konsernet. Det drives ingen selvstendig operativ virksomhet i Selskapet utover stabs- og støttefunksjoner for kon sernets operative enheter; EDB Business Partner Norge AS og EDB Business Partner Sverige AB. Konsernets operative virksomheter er inndelt i tre forretningsområder; IT Drift, Løsninger og Applikasjonstjenester. I tillegg er virksomheten inndelt i fire bransjeområder og to bransjeuavhengige områder. De fire bransjeområdene Bank og Finans, Handel og Industri, Offentlig sektor og Telekom har dedikert ansvar for leveranser innen sine respektive områder. De to områdene IT-rådgivning og applikasjonstjenester og Drift og nettverkstjenester håndterer leveranser på tvers av alle bransjer. Hvert av de seks områdene rapporterer direkte inn til konsernledelsen, noe som sikrer raske og effektive beslutningsprosesser og sterk samhandling mellom områdene. EDB Business Partner ASA er avhengig av kontantstrøm fra de heleide datterselskapene for å betjene sine gjeldsforpliktelser. Det foreligger ingen begrensninger i overføring av kapital fra datterselskaper til morselskapet utover det som følger av norske lover og regnskapsforskrifter. En oversikt over datterselskaper per 31. desember 2005 finnes i Selskapets årsrapport for 2005, side 52: note 13. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 18 av 33

19 8. Fremtidsutsikter IT-tjenestemarkedet i Norden vokser i første kvartal 2006, og EDB legger til grunn at denne utviklingen fortsetter resten av året. Det er god etterspørsel etter bank- og finansløsninger og markedet for applikasjonstjenester og IT Rådgivning viser en tilsvarende god utvikling. I siste del av 2005 og 1. kvartal 2006 var det et fåtall større kontrakter som ble signert innen IT outsourcing. Oppstarten av slike kontrakter gjør at man vil se en sprangvis utvikling i totalmarkedet innen outsourcing. EDB ser en utvikling innen forretningsområdet IT Drift som er i tråd med markedsutviklingen. EDB ser mange muligheter som vil kunne bidra positivt til omsetningsutviklingen innen IT Drift i tiden fremover. Samtidig har Selskapet et kostnadsfokus som skal sikre at marginen opprettholdes på et stabilt nivå. Overtagelsen av Datarutin har styrket den svenske delen av forretningsområdet. Forretningsområdet Løsninger forventer at den positive markedsutviklingen fra 1. kvartal fortsetter de neste kvartalene. Selskapet ser god etterspørsel blant annet innen kredittområdet, noe som drives av kundenes behov for økt effektivisering og myndighetenes krav om Basel II tilpasninger. Nye produktlanseringer ventes også å bidra positivt til utviklingen. TAG Systems har utviklet seg positivt og gjør at selskapet har styrket markedsposisjonen innen kortområdet. Forretningsområdet Applikasjonstjenester, som ble etablert i 1. kvartal 2006, har god tilgang på prosjekter. Utnyttelsesgraden på konsulentene ventes i tiden fremover å ligge på et tilsvarende høyt nivå som selskapet har rapportert for 1. kvartal. Aktivitetsnivået i 2. og 3. kvartal vil som sammenlignbar virksomhet påvirkes noe på grunn av offentlige helligdager og ferieavvikling. Avenir, Spring Consulting og Software Technology Integration utvikler seg positivt, og i tråd med selskapenes planer. Med virkning fra april overtas Guide Konsult AB, og dette vil forsterke EDBs posisjon innen Applikasjonstjenester i Sverige. EDB ser samtidig flere kryssalgsmuligheter mellom det nye forretningsområdet Applikasjonstjenester og IT Drift og Løsninger. EDB arrangerer åpne investorpresentasjoner i forbindelse med at kvartalsrapportene offentliggjøres. Her gjennomgås resultater samt at markedsutviklingen og Selskapets fremtidsutsikter kommenteres. Som et minimum deltar konsernsjefen og finansdirektør på presentasjonene. Presentasjonene distribueres via webcast slik at de som ikke har anledning til å delta på møtet, kan følge presentasjonen direkte eller se den i opptak senere. I etterkant av kvartalspresentasjonene gjennomfører konsernsjef og finansdirektør investorpresentasjoner en rekke steder i Europa og USA. Kvartalsrapporter, presentasjonsmateriell og webcast er tilgjengelig på Det har ikke funnet sted vesentlige negative endringer i Låntagers fremtidsutsikter etter siste avlagte revisjonsberetning (for 2005). Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 19 av 33

20 9. Styre og ledelse 9.1. Personopplysninger Styret Styret i Selskapet består av følgende personer: BJARNE AAMODT (60) Styreleder Stilling : Senior Vice President, Telenor Adresse : Telenor ASA, Snarøyvn. 30, 1331 FORNEBU Tidligere stillinger : Konsernsjef i Alcatel STK ASA, Viseadm. direktør i Det Norsk Veritas Utdannelse : Doktor ing. fra NTNU (1974) Andre styreverv : Styreleder og styremedlem i flere av Telenors datterselskaper og styremedlem i NordPool ASA. Nestleder i representantskapet i Nordea Bank Norge ASA. I EDBs styre siden : juni 2002 Aksjer i EDB : STAFFAN BOHMAN (56) Styrets nestleder Stilling Adresse Tidligere stillinger Utdannelse Andre styreverv I EDBs styre siden : 2005 Aksjer i EDB : HANS KRISTIAN RØD (53) Styremedlem Stilling Adresse Tidligere stillinger Utdannelse Andre styreverv I EDBs styre siden : 2000 Aksjer i EDB : : Selvstendig næringsdrivende : Orevägen 21, SE BROMMA, SVERIGE : Konsernsjef i DeLaval AB og konsernsjef i Gränges AB og Sapa AB : Siviløkonom fra Handelshögskolan i Stockholm og lederutdannelse fra Stanford. : Styremedlem Atlas Copco AB, Scania AB, Ratos AB, Trelleborg AB, Dynapac AB, InterIKEA Holding SA, Swedfund International AB, OSM AB og styrets nestleder i Institute of International Business ved handelshøyskolen i Stockholm. : Adm. direktør for Fortums virksomhet i Norge : Vestre vei 65 A, 1397 NESØYA : Adm. direktør i Neste Petroleum AS, Executive vice president, Fortum Ovj, E&P : MBA fra University of Wisconsin, Madison, Diplomøkonom fra BI : Visestyreformann i Fredrikstad Energi AS Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 20 av 33

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK 1.465 mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EDB BUSINESS PARTNER ASA. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i EDB Business Partner ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EDB BUSINESS PARTNER ASA. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i EDB Business Partner ASA EDB Business Partner ASA Nedre Skøyen vei 26 Tlf: 22 52 80 80 Postboks 640 Skøyen Faks: 22 77 21 14 0214 Oslo Bankgiro: 7050 06 45413 www.edb.com Org.nr: NO 934 382404 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q2 2001 Driftsinntekter EBITDA EBITA NOK 1 205 mill. (+ 14 % mot proforma) 182 (+ 37 MNOK) 135 (+ 53 MNOK) Resultat før skatt -10 (-

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 Oppsummering EDB Business Partners resultat målt på den underliggende drift, ligger på linje med første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger,

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Resultat 1. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Hovedtrekk 1. kvartal 2011 Omsetningsvekst på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor omsetning på 579 millioner i kvartalet

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 2 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 2/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Resultat 3. kvartal 2008 Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur Salgsinntekter

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200 GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2008 Hafslund ASA tirsdag 6. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2008 Hafslund ASA tirsdag 6. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2008 Hafslund ASA tirsdag 6. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer