PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER"

Transkript

1 PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON Notering av nye egenkapitalbevis utstedt i forbindelse med Rettet Emisjon gjennomført i mai 2010 til tegningskurs NOK 45,- per egenkapitalbevis. Total emisjonsbeløp vil være NOK 600 millioner. REPARASJONSEMISJON Tilbud om deltagelse i Reparasjonsemisjon av inntil nye egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 45,- rettet mot eksisterende egenkapitalbeviseiere som ikke deltok i Rettet Emisjon. Totalt emisjonsbeløp vil være inntil NOK 150 millioner. Rammen for Reparasjonsemisjon kan økes til NOK 215 millioner basert på fullmakt ANSATTEEMISJON Tilbud om deltagelse i rettet emisjon av inntil egenkapitalbevis rettet mot ansatte og tillitsvalgte i Sparebanken Vest til tegningskurs NOK 45,- per egenkapitalbevis. Total emisjonsbeløp vil være inntil NOK 30 millioner. TEGNINGSPERIODE FOR REPARASJONSEMISJON OG ANSATTEEMISJON 20. mai 2010 til og med 3. juni 2010 klokken 17:30 TILRETTELEGGERE 18. mai 2010

2 Viktig informasjon Dette prospektet ( Prospektet ) er utarbeidet i forbindelse med utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjon med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder, og noteringen av Egenkapitalbevis utstedt av Sparebanken Vest i forbindelse med gjennomføring av rettet emisjon gjennomført i april 2010 ( Rettet Emisjon ), og i forbindelse med tilbud rettet mot eksisterende egenkapitalbeviseiere om deltagelse i etterfølgende reparasjonsemisjon ( Reparasjonsemisjon ) og tilbud rettet mot ansatte om deltagelse i ansatteemisjon ( Ansatteemisjon ) (sammen kalt Emisjonene ). Prospektet er utarbeidet i henhold til Verdipapirhandelloven 7-3 og 7-5 nr. 5 og er kontrollert av Finanstilsynet. Prospektet kan ikke distribueres til andre jurisdiksjoner hvor dette er ulovlig eller medfører krav til ytterligere registrering eller offentlig godkjennelse. Ingen andre enn de som er beskrevet i Prospektet er gitt tillatelse til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Sparebanken Vest i forbindelse med Emisjonene omhandlet i dette Prospektet. Dersom noen andre likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Dette dokumentet medfører tilbud om tegning av Egenkapitalbevis rettet mot eksisterende eiere og ansatte i Sparebanken Vest, og for å tjene som grunnlag for noteringen av Egenkapitalbevisene som er utstedt i forbindelse med Rettet Emisjon. Distribusjon av Prospektet og tilbud om tegning av Egenkapitalbevis er underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Med unntak av kontroll av prospektet fra Finanstilsynet, er det ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves. Prospektet kan ikke anses for et tilbud om tegning av Egenkapitalbevis i noen jurisdiksjon hvor distribusjon av Prospektet eller fremsettelse av et slikt tilbud krever særskilte tiltak. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, og opptre i henhold til, enhver slik restriksjon. Egenkapitalbevisene som tilbys i forbindelse med Emisjonene vil ikke bli tilbudt, solgt eller på annen måte distribuert utenfor Norge dersom dette vil være ulovlig etter den rett som gjelder i den aktuelle jurisdiksjon, eller der dette vil kreve særskilte tiltak eller tillatelser for å etterkomme relevante regler i den aktuelle jurisdiksjon. Dette prospektet er ikke til distribusjon i USA, Canada, Australia, Hong Kong eller Japan. Informasjon inkludert her er ikke et tilbud om kjøp av verdipapirer i USA, Canada, Australia, Hong Kong eller Japan. Informasjonen som fremkommer i Prospektet skal være á jour per dato for Prospektet og er basert på kilder som er ment å være pålitelige. All informasjon og beregninger som gjelder fremtidige forhold er basert på vurderinger etter beste skjønn. Distribusjon av Prospektet betyr ikke at det ikke kan ha skjedd endringer i forhold vedrørende det som er beskrevet i dette Prospektet etter dato for dette Prospektet. Eventuelle tvister vedrørende Prospektet er underlagt norsk lov og skal underlegges norske domstolers eksklusive myndighet. Prospektet er kun utarbeidet på norsk. Vedleggene til Prospektet er å anse som en del av Prospektet. 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG UTSTEDELSE AV SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJON RETTET EMISJON REPARASJONSEMISJON OG ANSATTEEMISJON Nøkkelinformasjon om Reparasjonsemisjon og Ansatteemisjon Tidsplan for Reparasjonsemisjon og Ansatteemisjon Detaljer om tilbud og notering Utvanning Omkostninger FINANSIELL INFORMASJON Kapitalisering og gjeldsforpliktelser Netto finansielle gjeldsforpliktelser Utvalgt finansiell informasjon Formål med Emisjonene Kommentar til bankens resultater og finansiering OM SPAREBANKEN VEST Historikk Oversikt over virksomheten Styre og ledelse Transaksjoner med nærstående parter Vesentlige egenkapitalbeviseiere Revisor Forskning og utvikling Trender og vesentlige endringer Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling RISIKOFAKTORER VEDTEKTER EIERANDELSKAPITAL DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN RÅDGIVERE RISIKOFAKTORER GENERELL RISIKO Utviklingen i verdipapirmarkedet Rammebetingelser og myndigheters handlinger FORRETNINGSMESSIG RISIKO Kredittrisiko Likviditetsrisiko Markedsrisiko Verdivurderinger på egne gjeldsinstrumenter Konkurransesituasjonen OPERASJONELL RISIKO Risiko knyttet til ansatte og systemer Forretningsrisiko Omdømmerisiko ANDRE FORHOLD Utbyttepolitikk Annet ERKLÆRINGER ANSVARSERKLÆRINGER FRA STYRET I SPAREBANKEN VEST TREDJEPARTSINFORMASJON EMISJONSTEKNISKE FORHOLD FORMÅLET MED EMISJONENE

4 4.1.1 Arbeidskapital Kapitalisering Netto finansielle gjeldsforpliktelser Interessekonflikter VEDTAK I REPRESENTANTSKAP OG FULLMAKTER Splitt av Egenkapitalbevis og endring av pålydende med overføring til overkursfondet Rettet Emisjon Vedtektsendring Reparasjonsemisjon Ansatteemisjon Fullmakt til Styret om ytterligere kapitalforhøyelse RETTET EMISJON Gjennomføring av Rettet Emisjon Nye Egenkapitalbevis Emisjonsproveny Tegningskurs Notering Betingelser Oppgjørstekniske data Rettigheter knyttet til de nye Egenkapitalbevisene Utvanning Bakgrunn for å fravike fortrinnsrett Minimum tegningsbeløp i Rettet Emisjon Meldepliktige tegninger i Rettet Emisjon og tegninger fra større egenkapitalbeviseiere REPARASJONSEMISJON Betingelser Emisjonsbeløp og pris Tegningsperiode og tegningssted VPS-investorkonto Rett til tegning og tildeling Minimumstegning Tegningsretter ANSATTEEMISJON Betingelser Emisjonsbeløp og pris Tegningsperiode og tegningssted VPS-investorkonto Rett til tegning og tildeling Skattemessige forhold Minimumstegning OPPGJØR I REPARASJONSEMISJON OG ANSATTEEMISJON VPS-REGISTRERING OG NOTERING AV EGENKAPITALBEVISENE PÅ OSLO BØRS RETTIGHETER MV. TIL DE NYE EGENKAPITALBEVISENE SOM UTSTEDES I REPARASJONSEMISJON OG ANSATTEEMISJON REGULATORISKE FORHOLD VEDTEKTSFESTET EIERANDELSKAPITAL ETTER EMISJONENE FORDELING AV OVERKURS FRA EMISJONENE UTVANNING I EIERANDEL ETTER GJENNOMFØRING AV EMISJONENE EGENKAPITALBEVISBRØK OG UTBYTTEBEREGNING TIDSPLAN FOR REPARASJONSEMISJON OG ANSATTEEMISJON OMKOSTNINGER RÅDGIVERE OG TILRETTELEGGER SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER MED FAST RENTE, UBEGRENSET LØPETID OG INNLØSNINGSRETT FOR UTSTEDER ANSVARLIGE Personer Ansvarserklæring RISIKOFAKTORER PARTER

5 5.4 VERDIPAPIRINFORMASJON Presiseringer og definisjoner Fondsobligasjonenes særlige vilkår Fondsobligasjonenes generelle vilkår TILLEGGSOPPLYSNINGER Rådgivers rolle Revisorbekreftelse Ekspertuttalelser Opplysninger fra tredjemann Kredittvurderinger Rentefastsettelse NÆRMERE OM SPAREBANKEN VEST INFORMASJON OM SPAREBANKEN VEST HISTORIKK VISJON OG FORRETNINGSIDÉ VIRKSOMHET, ORGANISASJON OG ANSATTE Oversikt over virksomheten i konsernet Sparebanken Vest Organisasjonskart Datterselskaper og selskaper kontrollert av Sparebanken Vest LEDELSE, STYRE, STYRENDE OG KONTROLLERENDE ORGANER Eierstyring og selskapsledelse Konsernledelse Styret Lønn og andre ytelser til ledende ansatte Lønn og andre ytelser til medlem av Styret Lån og sikkerhetsstillelse nærstående parter Representantskapet Kontrollkomiteen, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg Avtaler om sluttoppgjør Interessekonflikter Transaksjoner med nærstående parter Familieforhold KUNDEGRUNNLAG OG MARKEDSPOSISJON Lokalisering og distribusjonsnettverk Kundegrunnlag og markedsposisjon Oversikt over kundegrunnlaget og markedsposisjonen Nærmere om markedsposisjonen innenfor personkundemarkedet Nærmere om markedsposisjonen innenfor bedriftskundemarkedet OMSETNING INNEN ULIKE SEGMENTER Bankens etablering av strategiske selskaper INNSKUDD UTLÅNSPORTEFØLJE TAP OG MISLIGHOLD Risikoklassifisering Mislighold og nedskrivninger SPAREBANKEN VESTS FINANSIERING Egenkapital og kapitaldekning Finansiering av kreditter RESTRIKSJON FOR BRUK AV KAPITAL Likviditetsrisiko og restløpetid på innlån FINANSIELL INFORMASJON Regnskapsprinsipper Utvalgte nøkkeltall Historiske finansielle tall Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling Trendinformasjon Revisor FORSKNING OG UTVIKLING, PATENTER OG LISENSER MILJØ

6 6.16 INVESTERINGER Historiske investeringer Morbankens beholding av sertifikater og obligasjoner Morbankens aksjer i datterselskaper Morbankens beholding i aksjer, andeler, fond og grunnfondsbevis Morbankens aksjer i tilknyttede selskaper Pågående investeringer Planlagte investeringer VARIGE DRIFTSMIDLER EIERANDELSKAPITAL OG EGENKAPITALBEVISEIERE EIERANDELSKAPITALEN I SPAREBANKEN VEST KONVERTIBLE LÅN OG TEGNINGSRETTER FORTRINNSRETT FULLMAKTER VEDTEKTER Stemmerettigheter Øvrige rettigheter Innkalling til Egenkapitalbeviseiernes valgmøte EIERKONTROLL REGLER OM PLIKTIG TILBUD REGLER OM TVANGSINNLØSNING MELDEPLIKTIGE HANDLER OFFENTLIGE OPPKJØPSTILBUD I 2009 OG STØRSTE EGENKAPITALBEVISEIERE OG KURSUTVIKLING I SPAREBANKEN VEST UTBYTTEPOLITIKK RAMMEBETINGELSER FOR SPAREBANKER BESKRIVELSE AV EGENKAPITALBEVIS SOM VERDIPAPIR Generelt Lover og forskrifter knyttet til egenkapitalbevis Emisjonsvedtak Egenkapital Fordeling av overkurs mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet Utbytte og avsetning til utjevningsfondet Betinget innløsningsrett for eiere av egenkapitalbevis ved fusjon med en annen bank Eierbegrensning for egenkapitalbevis Omsettelighet av egenkapitalbevis Indeksering LOVREGULERING AV SPAREBANKER Generelt Årsregnskap Interne kontrollrutiner Krav til kapitaldekning Beregningsgrunnlag for kapitaldekningen Tap og avsetninger Andre reguleringer Strukturendringer i sparebanker Finans- og sparebankstiftelser Tilsyn, soliditets- og likviditetsvern vedrørende norske banker Finansdepartementet Finanstilsynet Norges Bank Bankenes sikringsfond SKATTEMESSIGE FORHOLD INNLEDNING SKATT FOR EGENKAPITALBEVISEIERE SKATTEMESSIG BOSATT I NORGE Skatt på utbytte til egenkapitalbeviseiere bosatt i Norge Skatt ved realisasjon av Egenkapitalbevis i Sparebanken Vest

7 9.2.3 Formuesskatt KILDESKATT PÅ UTBYTTE TIL UTENLANDSKE EGENKAPITALBEVISEIERE JURIDISKE FORHOLD TVISTER VESENTLIGE KONTRAKTER DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN DOKUMENTER SOM INNTAS VED HENVISNING REFERANSELISTE DEFINISJONER, LOVER OG FORSKRIFTER DEFINISJONER RELEVANTE LOVER OG FORSKRIFTER ENGLISH SUMMARY ISSUANCE OF SPAREBANKEN VEST PERPETUAL BOND PRIVATE PLACEMENT REPAIR ISSUE AND EMPLOYEE ISSUE Summary of terms for Repair Issue and Employee Issue Timetable for the Repair Issue and the Employee Issue Details about the offering and listing Dilution Expenses FINANCIAL INFORMATION Capitalisation and indebtedness Indebtedness Selected financial information Use of proceeds Comments to the Bank s results and financing PRESENTATION OF SPAREBANKEN VEST History Business overview Board and Management Related party transactions Significant Equity Certificate owners Auditor Research and Development Trend information and significant changes Changes in Financial position or Market position RISK FACTORS ARTICLES OF ASSOCIATION EQUITY CERTIFICATE CAPITAL DOCUMENTS ON DISPLAY ADVISORS OVERSIKT OVER VEDLEGG

8 1 SAMMENDRAG Sammendraget er ment å gi en kortfattet beskrivelse av de mest sentrale områdene i Prospektet, og informasjonen er ikke uttømmende. Sammendraget må leses som en innledning til resten av Prospektet, og er underordnet den mer utfyllende informasjonen som finnes annet steds i Prospektet samt i vedleggene til Prospektet. Enhver beslutning om å investere i Sparebanken Vest må baseres på Prospektet som helhet. Det er ikke knyttet noe sivilrettslig ansvar til Styret i Sparebanken Vest i forbindelse med dette sammendraget, med mindre sammendraget er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent når det leses sammen med de øvrige delene av Prospektet. Dersom et krav i forbindelse med informasjonen i dette Prospektet bringes for retten, kan saksøker under gjeldende lovgivning måtte dekke kostnader for oversettelse av Prospektet før rettsaken starter. I Prospektet benyttes en rekke begreper som er skrevet med stor forbokstav. Disse begrepene skal forstås i samsvar med definisjonslisten som er inntatt i kapittel 13.1 i Prospektet. 1.1 Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjon Som annonsert i børsmelding 30. april 2010 vil Sparebanken Vest utstede en evigvarende fondsobligasjon på NOK 400 millioner med innløsningsrett for utsteder og med fast kupongrente tilsvarende 8,05 prosent p.a.. Fullmakt til låneopptaket er gitt i utsteders Representantskap 29. oktober Tillatelse fra Finanstilsynet er gitt i brev av 8. mars ISIN for fondsobligasjonslånet er NO Mer informasjon om fondsobligasjon er inntatt i Prospektets kapittel Rettet emisjon Sparebanken Vests Representantskap fattet den 11. mai 2010 vedtak om å øke eierandelskapitalen gjennom en rettet emisjon på NOK 600 millioner til kurs NOK 45 per nye Egenkapitalbevis rettet mot utvalgte eksisterende egenkapitalbeviseiere og nye investorer. For å gjennomføre emisjonen til kurs NOK 45 vedtok Representantskapet den 11. mai 2010 å gjennomføre splitt av Bankens Egenkapitalbevis i to, hvert pålydende NOK 50 ved å øke antall Egenkapitalbevis fra til Videre vedtok Representantskapet i samme møte å nedsette eierandelskapitalen med NOK fra NOK til NOK ved endring av pålydende fra NOK 50 til NOK 25. Nedsettelsesbeløpet ble overført til overkursfond. Egenkapitalbevisene utstedt ved Rettet Emisjon vil bli tatt opp til notering ved godkjennelse og offentliggjøring av Prospektet og registrering i Foretaksregisteret omkring 20. mai Reparasjonsemisjon og Ansatteemisjon For å ivareta interessene til egenkapitalbeviseiere som ikke deltok i Rettet Emisjon fattet Representantskapet vedtak om å gjennomføre en Reparasjonsemisjon på minimum NOK og maksimum NOK ved utstedelse av minimum og maksimum nye Egenkapitalbevis. De av Bankens eksisterende egenkapitalbeviseiere som ikke deltok i den rettede emisjonen gis ved Reparasjonsemisjonen anledning til å tegne Egenkapitalbevis på samme betingelser som i Rettet Emisjon. Representantskapet besluttet videre å gjennomføre en Ansatteemisjon samtidig med Reparasjonsemisjon på minimum NOK og maksimum NOK ved utstedelse av minimum og maksimum nye Egenkapitalbevis. 7

9 Representantskapet gav endelig i møtet 11. mai 2010 Styret fullmakt til ytterligere forhøyelse av eierandelskapitalen med inntil NOK som kan benyttes dersom interessen for å delta i Reparasjonsemisjonen er større en rammen angitt ovenfor Nøkkelinformasjon om Reparasjonsemisjon og Ansatteemisjon Under følger et sammendrag av de viktigste vilkårene for Reparasjonsemisjonen: Størrelse Minimum og maksimum nye Egenkapitalbevis Proveny Maksimum NOK 150 millioner Fast pris NOK 45 per Egenkapitalbevis Kvalifisert Tegner Bankens egenkapitalbeviseiere per 19. april 2010 som ikke deltok i Rettet Emisjon Tegningsperiode Tegningsperioden starter 20. mai 2010 og avsluttes 3. juni 2010 kl. 17:30 Tegningssted ABG Sundal Collier Norge ASA, Fondsfinans ASA, Norne Securities AS eller Sparebanken Vest eller gjennom VPS online tegningssystem Tegningsprosedyre Nye Egenkapitalbevis må tegnes ved å innlevere korrekt utfylt Tegningsblankett til Tilretteleggerne eller ved tegning gjennom VPS online tegningssystem Tildeling Det gis rett til å tegne 0,8 Egenkapitalbevis for hvert Egenkapitalbevis Tegneren eier. Det er adgang til overtegning. Tegner vil få melding om tildeling omtrent 4. juni 2010 Betaling Betaling skal finne sted senest 8. juni 2010 ved direkte belastning av Tegners bankkontonummer som angitt i Tegningsblankett Utstedelse Forventet 10. juni 2010 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registert i Foretaksregisteret Levering Forventet levering vil være 10. juni 2010 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret Notering Forventet 10. juni 2010 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registert i Foretaksregisteret Handel i nye Forventet 10. juni 2010 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registrert i Egenkapitalbevis. Foretaksregisteret Under følger et sammendrag for vilkår i Ansatteemisjonen: Størrelse Minimum og maksimum nye Egenkapitalbevis Proveny Maksimum NOK 30 millioner Fast pris NOK 45 per Egenkapitalbevis Kvalifisert Ansatt Ansatte og tillitsvalgte per 11. mai 2010 i Sparebanken Vest og Bankens datterselskaper Tegningsperiode Tegningsperioden starter 20. mai 2010 og avsluttes 3. juni 2010 kl. 17:30 Tegningssted Norne Securities AS eller Sparebanken Vest eller gjennom VPS online tegningssystem Tegningsprosedyre Nye Egenkapitalbevis må tegnes ved å innlevere korrekt utfylt Tegningsblankett til Norne eller til Sparebanken Vest eller ved tegning gjennom VPS online tegningssystem Tildeling Hver ansatt har rett til å få tegne inntil 4000 Egenkapitalbevis. Ved overtegning skal tildeling skje pro rata i forhold til tegningens størrelse. Tegner vil få melding om tildeling omtrent 4. juni 2010 Betaling Betaling skal finne sted senest 8. juni 2010 ved direkte belastning av Tegners bankkontonummer som angitt i Tegningsblankett Utstedelse Forventet 10. juni forutsatt at kapitalforhøyelsen er registert i Foretaksregisteret Levering Forventet levering vil være 10. juni 2010 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret 8

10 Notering Handel i nye Egenkapitalbevis Forventet 10. juni 2010 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registert i Foretaksregisteret Forventet 10. juni 2010 forutsatt at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret Tidsplan for Reparasjonsemisjon og Ansatteemisjon Nedenfor er hovedpunktene i forventet tidsplan for Reparasjonsemisjon og Ansatteemisjon angitt: Første noteringsdag eksklusiv retter til å delta i Reparasjonsemisjon 20. april 2010 Første dag i tegningsperioden 20. mai 2010 Siste dag i tegningsperioden 3. juni 2010 Tildeling og utdeling av tildelingsbrev 4. juni 2010 Innbetaling 8. juni 2010 Registering i foretaksregisteret 10. juni 2010 Levering 10. juni 2010 Notering 10. juni Detaljer om tilbud og notering De nye egenkapitalbevisene vil bli levert til VPS-kontiene til de tegnerene som har fått dem tildelt, rundt 10. juni De nye egenkapitalbevisene vil bli notert på Oslo Børs så snart kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret og de nye egenkapitalbevisene er registert i VPS som er forventet å skje omkring 10. juni Utvanning Utstedelse av minimum og maksimum Egenkapitalbevis i Banken vil medføre en utvanning på minimum 62,6 prosent og maksimum 68,5 prosent for egenkapitalbeviseiere som ikke deltok i Rettet Emisjon og som ikke deltar i Reprasjonsemisjon. Utvanning i forhold til total eierandel i Banken vil utgjøre minimum 22,1 prosent og maksimum 25,6 prosent for egenkapitalbeviseiere som ikke deltok i Rettet Emisjon og som ikke deltar i Reparasjonsemisjon. For å unngå slik utvanning kan eksisterende egenkapitalbeviseiere som ikke deltok i Rettet Emisjon delta i Reparasjonsemisjon Omkostninger Omkostningene i forbindelse med Emisjonene forventes å utgjøre ca. NOK 24 millioner (inkl. mva) for Banken. Netto proveny fra Emisjonen vil således være minimum NOK 576 millioner og maksimum NOK 756 millioner. Kostnadene dekker honorar til tilrettelegger, juridisk rådgiver og regnskapsmessig rådgiver. Avgift til Finanstilsynet samt eventuelle utgifter til trykking og utsendelse av Prospekt kan komme i tillegg. Slike avgifter forventes å utgjøre ca NOK Den enkelte Egenkapitalbeviseier i Sparebanken Vest vil ikke bli belastet med noen omkostninger. 1.4 Finansiell informasjon Nedenfor er et sammendrag av Sparebanken Vest reviderte finansielle hovedtall for 2007, 2008 og 2009, samt ikke reviderte tall for 1. kvartal 2010 og Alle tall er utarbeidet i henhold til IFRS. For en mer detaljert presentasjon vises det til kapittel 5.13 finansiell informasjon, samt Sparebanken Vests årsrapporter og delårsrapporter. Sparebanken Vest årsrapporter og delårsrapporter er også publisert på Sparebanken Vests nettsider. 9

11 1.4.1 Kapitalisering og gjeldsforpliktelser Under følger en oversikt som viser kapitalisering per Prospektdato. Vesentlige Urevidert endringer i Justert per NOK mill 31. mars 2010 perioden Prospektdato Kortsiktig gjeld Med garanti Med sikkerhet Uten garanti / sikkerhet Total kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Med garanti Med sikkerhet Uten garanti / sikkerhet * Total langsiktig gjeld Egenkapital Eierandelskapital Overkurs Beholdning egne Egenkapitalbevis 0 0 Utjevningsfond Total eierandelskapital Grunnfond Gavefond Kompensasjonsfond Total grunnfondskapital Fond for urealiserte gevinster Annen EK Total Egenkapital Total kapitalisering * Fondsobligasjon utstedt til Statens finansfond innfris 25. mai Netto finansielle gjeldsforpliktelser Under følger en oversikt som viser totale gjeldsforpliktelser per Prospektdato. NOK mill Urevidert 31. mars 2010 Vesentlige endringer i perioden Justert per Prospektdato Kontanter A Kontantekvivalenter B Markedsbaserte og andre finansielle instrumenter C Likvide midler D (A+B+C) Kortsiktige finansielle fordringer E Kortsiktig bank gjeld F Kortsiktig del av langsiktig gjeld G Annen kortsiktig gjeld H Kortsiktige finansielle forpliktelser I (F+G+H)

12 Netto kortsiktige finansielle forpliktelser J (I-E-D) Langsiktige gjeld til kredittinstitusjon K Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir L Ansvarlig lånekapital M * Langsiktige finansielle forpliktelser N (K+L+M) Netto finansielle forpliktelser O (J+N) * Fondsobligasjon utstedt til Statens finansfond innfris 25. mai Utvalgt finansiell informasjon (NOK millioner) 1Q 10 1Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før nedskrivinger og skattekostnad Resultat for regnskapsåret (NOK millioner) 1Q 10 1Q Sum eiendeler Sum gjeld Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital For ytterligere finansiell informasjon se kapittel 6.11, 6.12 og Formål med Emisjonene Nettoprovenyene fra emisjonene vil anvendes til delvis innfrielse av fondsobligasjoner utstedt til Statens finansfond på totalt NOK 960 millioner. Resterende del av innfrielsesbeløpet er finansiert ved utstedelse av fondsobligasjoner i det ordinære markedet i mai Kommentar til bankens resultater og finansiering Første kvartal 2010 viser et konsernresultat før skatt på NOK 206 millioner. Sammenlignet med tilsvarende periode for 2009 er dette en resultatfremgang på NOK 176 millioner. Resultatfremgangen skyldes god vekst i rentenettoen, vesentlig bedre nettoresultat for finansielle instrumenter, opprettholdt nivå på andre inntekter, lavere nedskrivninger på utlån og garantier, samt ekstraordinært lave driftskostnader som følge av engangseffekter ved implementering av nytt AFP-regelverk. Egenkapitalen i Sparebanken Vest består av eierandelskapital, overkursfond, utjevningsfond, grunnfondskapital, gavefond, kompensasjonsfond, fond for urealiserte gevinster og annen egenkapital. Konsernets kapitaldekning per utgjør 11,8 prosent, hvorav kjernekapitaldekningen utgjør 10,5 prosent. Kapitaldekning i 2009 er påvirket av utstedelse av fondsobligasjon til Statens finansfond på NOK 960 millioner. Etter gjennomføring av Rettet Emisjon vil selskapet delvis innfri fondsobligasjon utstedt til Statens finansfond på NOK 960 millioner med midler fra Emisjonen. Resterende del av innfrielsesbeløpet er finansiert ved utstedelse av fondsobligasjoner i det ordinære markedet i mai

13 1.5 Om Sparebanken Vest Sparebanken Vest er en operativ bank og morselskap i et frittstående, børsnotert finanskonsern, som driver bank- og finansieringsvirksomhet. Banken ble etablert som Bergens Sparebank i 1823 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Sparebanken Vest opererer i Norge, med markedsområde Vestlandet, og reguleres av norsk rett. Sparebanken Vests vedtekter fremgår av vedlegg. Besøksadressen for Sparebanken Vests hovedkontor er Kaigaten 4, 5016 Bergen, mens postadressen er postboks 7999, 5020 Bergen. Telefonnummer er Per 31. desember 2009 hadde konsernet Sparebanken Vest en Forvaltningskapital på ca NOK 97,7 milliarder og årsresultatet før skatt var NOK 500 millioner. Konsernet betjener personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor i Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland og deler av Møre og Romsdal med 63 filialer, inkludert filialene i Sauda og Suldal som er overtatt fra Sauda Sparebank Historikk I 1982 ble en rekke sparebanker i Hordaland innfusjonert i Bergens Sparebank og Banken endret samtidig navn til Sparebanken Vest. Senere har flere sparebanker i Hordaland og Sogn og Fjordane sluttet seg til Sparebanken Vest, og senest Sauda Sparebank i Etter 185 år med kontinuerlig bankdrift er Sparebanken Vest godt innarbeidet i landsdelen. Sparebanken Vest er i dag et frittstående finanskonsern etter at Banken i slutten av desember 2003 gikk ut av Sparebank 1-alliansen. Sparebanken Vest er i dag den tredje største og nest eldste sparebanken i Norge Oversikt over virksomheten Sparebanken Vests kjernevirksomhet er bankvirksomheten som utøves gjennom tre kundedivisjoner; Personmarked, Bedriftsmarked og Kapitalmarked. Det vil bli nærmere redegjort for virksomheten innenfor disse områdene i kapittel 6.6 flg. Konsernet driver også eiendomsmegling gjennom Eiendomsmegler Vest AS, eiendomsforvaltning gjennom AS Filialbygg og boligkreditt gjennom Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Alle selskapene er 100 prosent eid av Sparebanken Vest. Sparebanken Vest er gjennom eierselskapet Norne Eierselskap AS, indirekte største eier av verdipapirforetaket Norne Securities AS med en konsolidert eierandel på 41,9 prosent og største eier med 44,7 prosent i Frende Holding AS, som eier Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS. Sparebanken Vest er også største eier med 40 prosent i Verd Boligkreditt AS. Innenfor bankvirksomheten er utlånsvirksomheten og innskuddsvirksomheten de sentrale områdene. Banken tilbyr også andre sparealternativer enn tradisjonell banksparing, som fond, aksjehandel og andre plasseringer. Videre tilbys skade- og livsforsikring samt pensjonssparing. 12

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode 24. november kl. 09.00 8. desember 2015 kl. 16.30 norsk tid Som eksisterende eier av

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2010 en egenkapitalbeviskapital på 2.373 mill kroner fordelt på 94.905.286 egenkapitalbevis hvert pålydende 25 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene.

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene. Til bankens egenkapitalbeviseiere Tromsø, 29. mars 2011 Fondsemisjon, splitt og emisjoner våren 2011 Hovedstyret i har foreslått med forbehold om nødvendige vedtak av bankens representantskap at banken

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Egenkapitalbevis. Årsrapport 2011

Egenkapitalbevis. Årsrapport 2011 Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2011 en egenkapitalbeviskapital på 2.373 millioner kroner fordelt på 94.905.280 egenkapitalbevis hvert pålydende 25 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204.

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Sum kjernekapital 204. 2016 Sparebankens fond 121.651 Gavefond 205 Innbetalt aksjekapital/egenkapital/beviskapital 75.227 Overkursfond 680 Utjevningsfond 1 Sum egenkapital 197.764 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer