Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei"

Transkript

1 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted: Studiedirektør Tidligere sak(er): Vedlegg: 1. Saksnotat avdelingsstyremøte ved HHiT 2. Notat «MPA 90 studiepoeng. Grunnlag for egenakkreditering» av januar Notat «MPA-programmets ressursbruk og finansiering» av desember Emnebeskrivelser MPA 5. CV fagpersonale MPA 6. Rammeavtale om kompetanseutvikling mellom HiNT, HiST og CBS 7. Protokoll fra ekstraord. Avdelingsstyremøte ved HHiT Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: Forskrift om krav til mastergrad Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Henvisning til HiSTs måltavle Strategiområde Utdanning Hovedmål Virksomhetsmål U-1 Delmål Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

2 2 Kommunikasjonsmessige konsekvenser Annen risikovurdering Ja X Nei Forslag til vedtak: 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 andre ledd vedtar høgskolestyret å etablere mastergradsstudiet Master of Public Administration (MPA) av 90 studiepoengs omfang under ph.d.-studiet i økonomistyring. 2. Mastergradsstudiet etableres som erfaringsbasert mastergrad hjemlet i forskrift om krav til mastergrad Studieplan utformet i henhold til HiSTs studieplanveileder godkjennes av rektor før utlysning av studiet, jf. studieforskriften 4-1 og Høgskolestyret godkjenner at studentopptak tilbys for studiestart høsten Sammendrag: Med hjemmel i uhl 3-3 andre ledd etablerer HiST mastergradsstudiet Master of Public Administration (90 studiepoeng) innenfor fagområdet økonomistyring, der høyskolen har akkreditering for ph.d.-studium. MPA-studiet endres fra dagens studiemodell med hovedfokus på offentlig styring til hovedfokus i studiet på økonomistyring. Omfanget i studiet går ned fra 120 studiepoeng til 90 studiepoeng. HiSTs fagmiljø innen økonomistyring er sterkt. Risikoen for å havne under NOKUTs krav til fagmiljøet om første- og professor-/dosentkompetanse er svært lav MPA er siden 1997 tilbudt som gradssamarbeid mellom HiST, HiNT og CBS. CBS er tvunget til å avrunde gradssamarbeidet. HiST vil derfor tilby studiet selv, med fortsatt samarbeid i ulike former med HiNT og CBS. 15 studieplasser overføres fra MKL. Sum programkostnader er og forventet finansiering med 30 SPE er SAKSFREMSTILLING: 1. Bakgrunn for saken Høgskolens virksomhetside består i å gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger på bachelor-, master-, og PhD-nivå. HiST og HiNT inngikk i 1997 en avtale med Copenhagen Business School (CBS) om å etablere et studium for ledelse i offentlig sektor; Master of Public Administration (MPA). På grunn av nye reguleringer av masterstudier i Danmark må denne avtalen endres. Handelshøyskolen i Trondheim har derfor iverksatt en prosess med sikte på å etablere et tilsvarende studium ved egen institusjon. Siden oppstarten av MPA-studiet har Handelshøyskolen etablert et robust fagmiljø innenfor økonomistyring, som ga grunnlag for NOKUT-akkreditering og påfølgende etablering av et ph.d-studium i økonomistyring i Det foreslåtte mastergradsstudiet har en justert fagprofil slik at det faller inn i fagtradisjonen økonomistyring.

3 3 2. Rektors vurdering HiST ønsker å etablere MPA-studiet ved å tilby mastergrad med bakgrunn i egne ressurser, og derved avrunde gradssamarbeidet med HiNT og CBS om MPA. Den viktigste endringen fra gradssamarbeidet ved MPA og til det studiet HiST vil etablere selv, er den faglige justeringen mot økonomistyring. Dette krever en videreutvikling av det faglig innholdet i studiet med en spissing i forhold til økonomistyringsbegrepet. Langt på vei har studiet siden 1997 vært rettet mot sentrale tema innenfor offentlig styring. Et mer eksplisitt og sterkere fokus mot fagfeltet økonomistyring vil kunne sette i gang en verdifull utviklingsprosess av studiet. Dette gjelder både enkeltemner og en integrasjon av den totale fagporteføljen. I tillegg vil studiet få en sterkere faglig nærhet til siviløkonomstudiet og ph.d.- programmet i økonomistyring. Dette gir en bedre strategisk forankring til den videre faglige utviklingen ved Handelshøyskolen. Det er rektors vurdering at HiST har et robust fagmiljø innenfor fagområdet økonomistyring, og at samarbeidsplanene med CBS og HiNT om utveksling av lærekrefter gir ytterligere styrke til læringsmiljøet ved MPA-studiet. Det er en styrke for studiet at HiST har 7 stipendiater tilknyttet fagområdet økonomistyring. Målgruppe for studiet er kommende og nåværende ledere og mellomledere i offentlig sektor. Andre institusjoner i UH-sektoren som tilbyr studier som kan konkurrere innenfor samme målgruppe, er NTNU (mastergrad i organisasjon og ledelse, erfaringsbasert, deltid, 90 sp) Universitetet i Bergen (MPA, fordypning, heltid, 120 sp) Universitetet i Agder (mastergrad i ledelse, erfaringsbasert, deltid, 90 sp) Høgskolen i Oslo og Akershus (mastergrad i styring og ledelse, erfaringsbasert, deltid, 90sp) Høgskolen i Østfold (mastergrad i organisasjon og ledelse, erfaringsbasert, deltid, 120 sp) Høgskolen i Hedmark (MPA erfaringsbasert, deltid, 90 sp, og fordypning, deltid, 120sp) Høgskolen i Lillehammer (MPA erfaringsbasert, heltid/deltid, 90 sp, og fordypning, heltid/deltid, 120sp) Det er det absolutte fåtall av konkurrerende studier som har fokus på økonomi i studiet. Det er en forventning i fagmiljøet at studiets fagprofil vil gi tilstrekkelig antall søkere fra offentlig sektor også i fremtiden. Rektor minner om krav til at detaljert studieplan skal behandles og godkjennes i SKU og av rektor etter at avdelingen har behandlet studieplanen. Rektor minner også om at det skal beskrives læringsutbytte på et konkret nivå for masterstudiet, og da med fokus på å tydeliggjøre utdanningens profil innen økonomistyring. Rektor minner videre om at læringsutbyttene på masternivå skal følge krav om nivå gitt i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk, også på erfaringsbaserte mastergradsstudier. 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 7-3 gir kravene fra NOKUT om fagmiljø tilknyttet studier. Minst 50 % av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. For mastergradsstudier skal 10 % av det samlede fagmiljøet være professorer eller dosenter og ytterligere 40 % være ansatte med førstestillingskompetanse. Mastergradsstudiet MPA er planlagt for å ha 3.0 faglige årsverk tilknyttet studiet, hvorav 100% har førstekompetanse og 25 % er professor eller dosent. Alle årsverk er av ansatte i hovedstilling ved HiST.

4 4 Forskrift om krav til mastergrad definerer tre ulike typer mastergradsutdanninger. MPAstudiet kommer inn under forskriftens 5 Erfaringsbasert mastergrad. Dette innebærer en mastergradsutdanning på 90 eller 120 studiepoengs omfang, basert på utdanningsløpene bachelorgrad, cand.mag.-grad, yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til loven er godkjent som jevngod med de foregående grader, eller andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med de fullførte utdanningsløp. Eksempel på dette for MPA-studiet er tre år / 180 studiepoeng fra integrerte mastergradsløp, slik som Industriell økonomi o.l. I tillegg til utdanningskrav, er det krav under 5 om minst 2 års relevant yrkespraksis. Det er ingen krav til faglig fordypning under 5 i mastergradsforskriften. HiST har ikke fullmakt til å etablere mastergradsutdanning. Unntaket er gitt i universitets- og høyskoleloven 3-3 andre ledd andre punktum. «Innenfor de fagområder der de kan tildele doktorgrad eller tilsvarende, bestemmer de selv hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for øvrige grader eller yrkesutdanninger fastsatt med hjemmel i 3-2.». Det er rektors vurdering at endringene i MPA-studiet til å ha hovedfokus på økonomistyring gjør at HiST har hjemmel i lov til egenakkreditering av MPA-studiet. 4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) Vedlegget fra Handelshøyskolen beskriver ressursbruk og finansering for MPA-studiet. Det planlegges med 3 årsverk i UFF-stilling og 0,6 årsverk i fagstøtte (studieleder og studieadministrasjon). Det planlegges etter en produksjon med 30SPE. Dette krever at opptaket reguleres ut fra produksjonen. Opptaket bør derfor være på studenter. Det forventes å ha kostnadsklasse D på studiepoengproduksjonen. Sum programkostnader er forventet å være og forventet finansiering HiST har avsatt 15 studieplasser til MKL (60sp) som vil benyttes sammen med de under samarbeidsgraden allerede avsatte 15 studieplasser (90sp) for å brukes til det omsøkte MPA-studiet. Handelshøyskolen har 46.3 årsverk (DBH:2014) i vitenskapelig stilling. Det er ca. 35 årsverk i førstestilling og 8.7 årsverk som professor / dosent ved Handelshøyskolen, som derved har gode muligheter til å supplere internt ved eventuelle forfall fra vitenskapelig ansatte i løpet av studietiden. Risikoen for å ende under kravet fra NOKUT om fagmiljø anses som svært lav.

5 5 Avdelingsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag Innkalling Handelshøyskolen i Trondheim /RL Innkalling Ekstraordinært avdelingsstyremøte nr Møtedato: Torsdag 26.februar 2015 Tid: kl Sted: Scandic Nidelven Hotell, Havnegata 1-3 Saksliste: Vedtakssaker V-sak V-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Akkreditering MPA Espen Gressetvold dekan Randi Leikvold konsulent 1

6 6 Avdelingsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag Innkalling Handelshøyskolen i Trondheim /RL V-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. V-sak Akkreditering MPA Det vises til V-sak hvor avdelingsstyret ber dekanen om å oppnevne en arbeidsgruppe for å vurdere muligheten til selv å akkreditere MPA. Avdelingsstyret presiserer at dersom egenakkrediteringen vil medføre store endringer av studieprogrammet, ber avdelingsstyret om at det søkes akkreditering hos NOKUT. Siden den gang har dekan oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av programansvarlig for MPA, førsteamanuensis Ola Ottesen (leder), dosent Leiv Opstad, førsteamanuensis Tor Georg Jakobsen, professor emeritus Tor Busch, leder av program for doktorgradsutdanning i økonomistyring, professor Inger Johanne Pettersen og seniorrådgiver Bente Tapuwa Hansen. Arbeidsgruppen anbefaler egenakkreditering som fremgangsmåte. Det vises til konklusjonskapittelet i utredningen (side 18): «På grunn av nye reguleringer av erfaringsbaserte masterstudier i Danmark, og at Handelshøyskolen på 2000-tallet har utviklet og etablert et solid fagmiljø innenfor økonomistyring, som ga grunnlag for et ph.d-studium i økonomistyring i 2012, mener utvalget det er strategisk riktig at studiet nå blir akkreditert som en naturlig del av Handelshøyskolens etablerte studieportefølje i fagområdet. Egenakkrediteringen vil bygge videre på det etablerte faglige samarbeidet med CBS når det gjelder undervisning, veiledning og pedagogisk opplegg et samarbeid der CBS fortløpende har vurdert om fagplaner, pedagogiske opplegg og kvalifikasjonene til undervisningspersonalet har vært tilfredsstillende for et studium på masternivå. Når studiet nå i sin helhet skal etableres ved Handelshøyskolen i Trondheim, gir det etablerte samarbeidet med CBS et godt utgangspunkt for å videreutvikle faglig og pedagogisk kvalitet. Den viktigste endringen i MPA-studiet er den faglige justeringen i forhold til økonomistyring. Dette krever en videreutvikling av faglig innhold, og en spissing i forhold til økonomistyringsbegrepet. Langt på vei har studiet som ble etablert i 1997, hele tiden vært rettet mot sentrale tema innenfor offentlig styring. Et mer eksplisitt og sterkere fokus mot dette fagfeltet vil kunne sette i gang en verdifull utviklingsprosess av studiet. Dette gjelder både enkeltemner og en integrasjon av den totale fagporteføljen. I tillegg vil studiet få en sterkere faglig nærhet til siviløkonomstudiet og ph.d.- programmet i økonomistyring noe som gir en bedre strategisk forankring til den videre utviklingen ved Handelshøyskolen. Det studiet som er presentert i den foreliggende utredning, vurderes derfor både å tilfredsstille de faglige krav som settes til et erfaringsbasert studium på masternivå, og være godt tilpasset fagområdet økonomistyring.» 2

7 7 Avdelingsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag Innkalling Handelshøyskolen i Trondheim /RL Det foreligger et notat, «MPA-programmets ressursbruk og finansiering» (se vedlegg), utarbeidet av programansvarlig for MPA, førsteamanuensis Ola Ottesen. Notatet viser at det er godt samsvar mellom inntektene og utgiftene knyttet til MPA-programmet. MPAprogrammet er for øvrig redusert fra dagens 120 sp til 90 sp, blant annet for å tilpasse programmet til markedssituasjonen. Det vises til samarbeidsavtale inngått med CBS om nytt MPA-studium. Avtalen kan om ønskelig sies opp innen juli 2015 dersom det besluttes å ikke igangsette studieprogrammet. MPA-programmet anbefales etablert, og av flere årsaker. Studieprogrammet er i norsk sammenheng et viktig bidrag til utdanning av ledere innenfor det offentlige, gir relevante og nyttige koblinger til offentlige organisasjoner, ligger innenfor den type faglig aktivitet som bedrives av handelshøyskoler, styrker vårt samarbeid med CBS som en internasjonalt anerkjent handelshøyskole, er økonomisk sett akseptabelt, kan anses som strategisk viktig og har i en årrekke vært et velfungerende studieprogram. Vedlegg: V-sak Utredning- Akkreditering MPA V-sak Emnebeskrivelser V-sak Diploma Supplement V-sak CV for fagpersonalet V-sak Avtale V-sak Ressursvurdering desember 2014 Forslag til vedtak: Avdelingsstyret innstiller på at studieprogrammet Master of Public Administration (MPA) etableres. 3

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 Notat Dato: Desember 2014 Fra: Ola Ottesen Til: Dekan Espen Gressetvold Om: MPA-programmets ressursbruk og finansiering 1. Arbeidskraftkostnader knyttet til akademisk arbeid, programledelse og studieadministrativstøtte. I tråd med utredning av et endret MPA-studium, egenakkreditert ved Handelshøyskolen i Trondheim, legges til grunn for ressursanalysen at studiet skal ha et omfang på 90 studiepoeng, fordelt på 6 fag à 10 studiepoeng, og masteroppgaven på 30 studiepoeng. Et akademisk årsverk knyttet til MPA-programmet, skal ivareta både undervisning, veiledning, fagutvikling, fagadministrasjon og forskning. Hvor stor arbeidsmengde/- forpliktelse som tillegges et akademisk årsverk, vil variere noe fra stilling til stilling, og over tid. For vår gjennomgang av ressursbruken i MPA-programmet, velger vi å legge til grunn at et akademisk årsverk med oppgaver som nevnt ovenfor, skal innenfor MPAprogrammet normalt (typisk, i gjennomsnitt) dekke/ivareta arbeid tilsvarende 3 fagenheter på 7,5 studiepoeng til sammen 22,5 studiepoeng per årsverk. Om vi forutsetter et årsverk på timer, vil hvert fag normert til 10 studiepoeng i MPAprogrammet, representere om lag 775 timeverk. Samlet vil programmet på 60 studiepoeng, bestående av 6 fag, følgelig kreve rundt timeverk. I tillegg til de seks fagene, vil også veiledning og eksamen knyttet til masteroppgaven, kreve akademisk kapasitet. Innfor samarbeidet med CBS, ble dette arbeidet normert til om lag 50 timeverk per masteroppgave. Legger vi til grunn at hvert kull har 30 studenter, og at masteroppgaven skrives i gruppe på to studenter, vil veiledning og eksamen kreve anslagsvis 750 timeverk. Samlet behov for akademisk arbeidskraft for ivaretakelse av undervisning, veiledning, fagutvikling, fagadministrasjon og forskning, skulle således bli rundt timeverk tilsvarende rundt regnet 3 årsverk. I tillegg til akademiske årsverk for ivaretakelse av rent faglig arbeid, tilføres programmet ledelseskapasitet og studieadministrativ støtte. Ut fra mange års erfaring, legger vi til grunn at programansvarlige må bruke kapasitet på rundt 700 timeverk tilsvarende omtrent 0,4 årsverk. For å ivareta de studieadministrative støttefunksjonene, tilsier vår erfaring at det vil gå med rundt 350 timeverk tilsvarende 0,2 årsverk. OO/des 2014 Side 1 av 3

27 27 Som grunnlag for beregning av kostnadene knyttet til beregnet arbeidskraftbruk, legger vi lønnstrinn 70 for akademisk arbeidskraft, og lønnstrinn 60 for studieadministrativ arbeidskraft. Inklusive sosiale kostnader skulle årsverkskostnaden bli henholdsvis og for de to ressurskategoriene. Med våre forutsetninger og beregninger vil samlet ressursbruk knyttet til arbeidskraft i MPAprogrammet, bli om lag slik: Akademisk arbeid Programledelse Studieadministrativ støtte Timeverk Årsverk Kostnad (1.000 kr) , , ,2 130 Sum arbeidskraftkostnader , Direkte driftskostnader knyttet til gjennomføring av programmet. Om vi forutsetter at MPA-studiet gjennomføres i tilnærmet samme form som de siste årene, vil følgende direkte kostnader kunne legges til grunn: Sum kostnader (1.000 kr) Markedsføring, oppstartsamling, mm 225 Internasjonalt samarbeid 525 Gjesteforelesere, eksamen, sensur 200 Sum direkte kostnader 950 Det er MPA-programmets tydelige internasjonale profil som gir studiet et avgjørende fortrinn sammenlignet med konkurrerende masterstudier i Norge, og som slik sikrer oss gode studenter. Denne profilen reflekteres, og må reflekteres, i ressursbruken. Kostnadene knyttet til internasjonalt samarbeid, en betydelig del av samlede direkte kostnader. Og det er partnerskapet med CBS og med EIPA som i hovedsak medfører slik ressursbruk, og som sikrer MPA-programmets internasjonale profil. Partnerskapet med CBS gir tilgang til den internasjonale sommerskolen, samling i København, internasjonal pedagogisk workshop, tilgang til og kollegialt samarbeid med CBS sine fremstående fagressurser innenfor utdanning og forskning. Ut fra de siste års regnskap, er kostnadene knyttet til dette samarbeidet, anslått til rundt For ivaretakelse og utnyttelse av samarbeidet med EIPA, som gir oss en ukes samling i Maastricht/Brussel, tilgang til og samarbeid med EIPAs undervisnings- og forskningskapasitet (og forskningsresultat), er i analysen anslått til rundt Samlet ressursbruk i programmet. Ut fra de forutsetninger og beregninger som er gjort ovenfor, skulle de samlede kostnadene for ivaretakelse av undervisning, veiledning, fagutvikling, fagadministrasjon og forskning, i tillegg til programledelse og studieadministrativ støtte, i MPA-programmet bli om lag slik: OO/des 2014 Side 2 av 3

28 28 Årskostnad (1.000 kr) Akademisk arbeid Programledelse 315 Studieadministrativ støtte 130 Sum arbeidskraftkostnader Markedsføring, oppstartsamling 225 Internasjonalt samarbeid 525 Gjesteforelesere, sensur 200 Sum direkte kostnader 950 Sum programkostnader Finansiering av programmet. Finansieringen av MPA-studie er, i tråd med HiST sin budsjettfordelingsmodell, basert på en basisbevilgning per studieplass, og en undervisningsbevilgning ut fra produksjon av studiepoeng (SPE). Som deltidsstudium normert til 90 studiepoeng, fordelt over tre år, vil MPA-studiet ha en normal produksjon per student per kalenderår på 30 studiepoeng. Full årsproduksjon for studiet (3 kull à 30 studenter à 30 studiepoeng per år) blir følgelig 45 SPE. Ifølge 2014-satser (kategori D), vil HiST få tildelt per produsert studiepoengenhet (SPE). Med full årsproduksjon på 45 SPE, skulle MPA-studiet får tildelt en SPE-bevilgning på rundt Videre legges til grunn at hver fulltids studieplass på masternivå gir en årlig basisbevilgning tilsvarende 60% av institusjonens tildelte basisbevilgning. Med 2014-satser (kategori D), skulle MPA-studiet få tildelt en basisbevilgning per studieplass på (0,6 * ). Når vi forutsetter at MPA-studiet tildeles 30 fullfinansierte studieplasser (summen av dagens tildeling til MPA og MKL), vil samlet basisbevilgning per år bli Samlet finansiering av MPA-studiet, er summarisk vist i tabellen nedenfor. Kilde Beløp (1.000 kr) Basisbevilgning for tildelte studieplasser SPE-bevilgning Sum finansiering For et MPA-program på 90 studiepoeng, fordelt over tre år, med opptak av 30 studenter per år, skulle det således i normalåret være balanse mellom nødvendig ressursbruk og tilgjengelig finansiering. OO/des 2014 Side 3 av 3

29 29 Vedlegg 1 Emnebeskrivelser 1

30 30 Økonomistyring i et offentlig perspektiv Management control and economics in a public perspective 10 studiepoeng Læringsmål: Å anvende økonomisk teori og bruke verktøyene innenfor økonomistyring for å bidra til en bedre fungerende offentlig sektor Læringsutbytte: Kunnskaper: Studenten: har kunnskaper om sentrale begrep innenfor økonomi har innsikt i hvordan offentlig sektor fungerer kjennskap til sentrale økonomiske teorier oversikt over virkemidler og tiltak for å sikre god ressursanvendelse i offentlig sektor forstår hva som menes med økonomistyring Ferdigheter: Studenten: skal være i stand til å anvende økonomisk teori på konkrete beslutningssituasjoner ha evne til å gjennomføre samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger vite hvordan man kan sikre god ressursutnyttelse i offentlig sektor å kunne bruke økonomistyring som et redskap for å kunne utnytte ressursene bedre Generell kompetanse: Studenten: Skal få innsikt i offentlig sektors økonomi og teorien for økonomisk politikk og økonomisk styring. Emneoversikt: 1. Introduksjon, markedsøkonomi, markedssvikt og grunnlaget for økonomisk politikk 2. Velferdsstaten og offentlig sektors økonomi 3. Økonomistyring og privatisering 4. Økonomistyring og resultatmåling 5. Kalkulasjon, regnskap og budsjettering 6. Økonomisk lønnsomhet, økonomisk prioritering og nytte-kostnadsanalyse Arbeids og læringsaktiviteter: Forelesninger, casediskusjoner, gruppearbeid og skriftlige arbeider Obligatoriske arbeidskrav Godkjent obligatorisk innleveringsoppgave 2

31 31 Vurderingsordning: Arbeidskrav: For å få gå opp til eksamen, må studenten ha fått godkjent: Et fagnotat (ca. 10 sider), utarbeidet i gruppe på to personer. Et refleksjonsnotat (ca. 3 sider), utarbeidet individuelt. Eksamen: Individuell hjemmeeksamen. Tillatte hjelpemiddel til eksamen: Pensum og annen tilgjengelig litteratur Karakterskala: A-F Sensurordning: Ekstern og intern sensor Pensum Busch, Tor, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo (2009): Økonomistyring i det offentlige. Kap 4,5,6 og 8. Siste utgave. Oslo : Universitetsforlaget ISBN Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren : hovedrapport (2003). Sandvika : Asplan Analyse, Asplan Viak ISBN Finansdepartementet(2011): Veileder i etatstyring, Oslo Finansdepartementet(2010): Reglement for økonomistyring i staten, Oslo Johansen, Leif (1983): Kriser og beslutningssystemer i samfunnsøkonomien. Oslo : Universitetsforlaget. Kap. 3, 4 og 8 ISBN Johnsen, Åge (2007): Resultatstyring i offentlig sektor : konkurranse uten marked. Bergen : Fagbokforlaget ISBN Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen(2003) Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (Retningslinjer / Kommunal og regionaldepartementet ; H-2140), Oslo Opstad, Leiv (2013): Økonomistyring i offentlig sektor. Oslo : Gyldendal akademisk 3

32 32 ISBN , ISBN Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2005). [Oslo] : Finansdepartementet Westeren, Knut Ingar (2013): Kunnskap og konkurranseevne, Kap. 5 og 8,Bergen, Fagbokforlaget Westeren, Knut Ingar (2000): Samfunnsøkonomisk analyse av bru over Beitstadsundet. Steinkjer : Høgskolen i Nord-Trøndelag (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord- Trøndelag ; nr 110) ISBN Kompendium Sandmo, Agnar og Kåre P. Hagen (red.) (1992): Offentlig politikk og private incitamenter. Oslo : Tano. Kap. 3 og 7 ISBN Sandmo, Agnar (2001): "Offentlig tjenesteproduksjon : teori om effektivitet". I: Økonomisk Forum, Årg. 55, nr. 6, s Det tas forbehold om mindre endringer. Anbefalt tilleggslitteratur: Barr, Nicholas (2012): The economics of the welfare state. 4th ed. Oxford : Oxford University Press. ISBN Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren : hovedrapport (2003). Sandvika : Asplan Analyse, Asplan Viak ISBN Fornyings- og administrasjonsdepartementet(2009) St.meld.nr.19, Ei forvaltning for demokrati og fellesskap,oslo Finansdepartementet (2013): Meld.St.12, Perspektivmeldingen 2013,Oslo Finansdepartementet: Meld.St. 1 Nasjonalbudsjettet siste året,oslo Finansdepartementet(2005)Veileder til gjennomføring av evalueringer (2005). Oslo NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser Kommunal- og regionaldepartementet(2012): Meld.St. 12, Stat og kommune-styring og samspel, Oslo 4

33 33 Ringstad, Vidar (2011): Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk ifor turbulente tider. Siste utg. Oslo : Cappelen Damm Akademisk Forlag ISBN Torsvik, Gaute (2003): "Incentiv på arbeidsplassen". I: Økonomisk forum, Årg. 57, nr. 6, s Torsvik, Gaute (2003): Menneskenatur og samfunnsstruktur : ein kritisk introduksjon til økonomisk teori. Oslo : Samlaget ISBN Westeren, K. I.: Insentiver som styringsverktøy for økonomisk politikk i offentlig sektor. Kapittel i: Stene, M. og Marnburg, E. (red.): Forskning Trøndelag 2011, Tapir

34 34 MPA12: Organisasjon og ledelse i et offentlig perspektiv Organizational and Management Theory in a Public Perspective 10 studiepoeng Læringsmål Emnet skal bidra til å utvikle en helhetlig forståelse for de organisasjonsmessige og ledelsesmessige problemstillinger knyttet til styring i og av offentlige virksomheter. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tilegne seg innsikt i alle relevante aspekter av faget organisasjon og ledelse. Læringsutbytte Kunnskap Studenten: har kunnskap om sentrale organisasjonsmessige og ledelsesmessige perspektiver på styring skal kunne redegjøre for sentrale forhold ved offentlig styring ut i fra de ulike organisasjonsmessige og ledelsesmessige teoriene/perspektivene har grunnleggende kunnskap om tenkningen som ligger til grunn for de ulike teoriene/perspektivene Ferdigheter Studenten: kan bruke kunnskapen innenfor organisasjons- og ledelsesteori til drøfte sentrale spørsmål innen offentlig styring, både skriftlig og muntlig kan reflektere over og anvende fagets sentrale teorier og perspektiver Generell kompetanse Studenten: kan oppdatere sine kunnskaper innen emnet gjennom aktivt å søke kilder for dette kan arbeide selvstendig med definerte oppgaver som innsamling av fagstoff, bearbeiding av dette og utarbeidelse av en skriftlig eller muntlig framstilling kan søke opp, kritisk vurdere og bruke informasjon fra ulike kilder og faglitteratur til å belyse et saksforhold og drøfte aktuelle problemstillinger Innhold Organisasjonsforståelser og styringsperspektiver Ledelse og ledelsesmessige utfordringer innen offentlig sektor Institusjoner som redskap for atferdsstyring Intra- og inter-organisatorisk relasjoner sett i et styringsperspektiv, samt tverrsektoriell utvikling Ulike tilnærminger til analyse av organisasjonsmessige og styringsmessige forhold Arbeids- og undervisningsformer Undervisningen vil være problemorientert og det vil legges stor vekt på å trekke inn konkrete eksempler. I tillegg til forelesninger vil det benyttes casediskusjoner og 6

35 35 gruppearbeid. Studentene skal som del av undervisningen skrive små prosjektoppgaver og beskrive problemstillinger fra egen organisasjon. Vurderingsordning Arbeidskrav: For å få gå opp til eksamen, må studenten ha fått godkjent: Et fagnotat (ca. 10 sider), utarbeidet i gruppe på to personer. Et refleksjonsnotat (ca. 3 sider), utarbeidet individuelt. Eksamen: Individuell hjemmeeksamen. Tillatte hjelpemiddel til eksamen: Pensum og annen tilgjengelig litteratur Karakterskala: A-F Sensurordning: Ekstern og intern sensor Pensum Bolman, Lee G. og Terrence E. Deal (2009): Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse:strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk Kap.3,4,6,7,9,10,12,14,15,16,17,18,20 ISBN Busch, Tor (2005): Økonomistyring i et organisasjonsteoretisk perspektiv. I Døving, E. og Johnsen, Å. (red.) Organisasjonsteori på norsk. Bergen, Fagbokforlaget. Busch, Tor (2012): Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Busch, Tor (2013): Økonomistyring - noen atferdsmessige utfordinger. I Pettersen, I.J., Gressetvold, E. og Elvegård, L.O. (red) Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Trondheim, Akademika Christensen, Søren og Poul Erik Daugaard Jensen (2008): Kontrol i det stille: om magt og ledelse. 3. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur ISBN Keast, Roby, Myrna Mandell og Robert Agranoff (red)(2014): Network Theory in the public sector. Building new theoretical frameworks. London: Routledge. ISBN

36 36 Klausen, Kurt Klaudi (2013): Public Administration, New PA, NPM, NPG: What s in a name. I Busch, T. (et al): Public Management in the Twenty-first Century. Oslo: Universitetsforlaget Osborne, Stephen P. (2006): "The new public governance?" I: Public management review, Vol. 8, No 3, s Pettersen, Inger Johanne (1995): Budgetary control of hospitals ritual rhetorics and rationalized myths? Financial Accountability & Management, 11(3), Scott, W. Richard (2014): Institutions and organizations: ideas, interests, and identities. 4th ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage. Kap. 1, 3-6. ISBN Artikler (støttelitteratur) Brookes, Stephen and Keith Grint (2010): "A new public leadership challenge?"i: Brookes, Stephen and Keith Grint (eds.): The new public leadership challenge, Basingstoke: Palgrave Macmillan, ISBN Busch, Tor (2011): "Grensen mellom privat og offentlig sektor i endring". I: Busch, Tor...[et al.](red.): Modernisering av offentlig sektor: trender, ideer og praksiser, Oslo: Universitetsforlaget, Busch, Tor... [et al.] (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-2 ISBN Busch, Tor, Jan Ole Vanebo og Erlend Dehlin (2010): "Ledelse som funksjon". I: Organisasjon og organisering, Oslo: Universitetsforlaget, s ISBN Chia, Robert (2003): "Organization theory as a postmodern science". I: Tsoukas, Haridimos and Christian Knudsen (eds.): The Oxford handbook of organization theory, Oxford : Oxford university press, p Christensen, Tom and Per Lægreid (2007): "The whole-of-government approach to public sector reform". I: Public administration review, Vol. 67, No 6, s /15?accountid=31880 Crosby, Barbara C. (2010): "Leading in the shared-power world of 2020". I: Public administration review, Vol. 70, No SI, s /10?acco untid=31880 Donaldson, Lex (2003): "Organization theory as a positive science". I: Tsoukas, Haridimos and Christian Knudsen (eds.): The Oxford handbook of organization theory, Oxford : Oxford university press, s

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/AU) ved Aarhus Universitet

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

MPA Master of Public Administration 2009

MPA Master of Public Administration 2009 MPA Master of Public Administration 2009 Innhold Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid 3 Lederskapets utfordringer 3 Masterutdanning i offentlig lederskap og styring 4 Et kompetanse- og lederutdanningsprogram

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer

Veileder. Veileder til gjennomføring av evalueringer Veileder Veileder til gjennomføring av evalueringer 3 Innhold Forord.........................5 1 Innledning...................7 1.1 Forankring......................7 1.2 Hva er en evaluering?.............8

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer