Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei"

Transkript

1 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted: Studiedirektør Tidligere sak(er): Vedlegg: 1. Saksnotat avdelingsstyremøte ved HHiT 2. Notat «MPA 90 studiepoeng. Grunnlag for egenakkreditering» av januar Notat «MPA-programmets ressursbruk og finansiering» av desember Emnebeskrivelser MPA 5. CV fagpersonale MPA 6. Rammeavtale om kompetanseutvikling mellom HiNT, HiST og CBS 7. Protokoll fra ekstraord. Avdelingsstyremøte ved HHiT Lenke til tidligere saker, lover og regelverk: Forskrift om krav til mastergrad Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Henvisning til HiSTs måltavle Strategiområde Utdanning Hovedmål Virksomhetsmål U-1 Delmål Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

2 2 Kommunikasjonsmessige konsekvenser Annen risikovurdering Ja X Nei Forslag til vedtak: 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 andre ledd vedtar høgskolestyret å etablere mastergradsstudiet Master of Public Administration (MPA) av 90 studiepoengs omfang under ph.d.-studiet i økonomistyring. 2. Mastergradsstudiet etableres som erfaringsbasert mastergrad hjemlet i forskrift om krav til mastergrad Studieplan utformet i henhold til HiSTs studieplanveileder godkjennes av rektor før utlysning av studiet, jf. studieforskriften 4-1 og Høgskolestyret godkjenner at studentopptak tilbys for studiestart høsten Sammendrag: Med hjemmel i uhl 3-3 andre ledd etablerer HiST mastergradsstudiet Master of Public Administration (90 studiepoeng) innenfor fagområdet økonomistyring, der høyskolen har akkreditering for ph.d.-studium. MPA-studiet endres fra dagens studiemodell med hovedfokus på offentlig styring til hovedfokus i studiet på økonomistyring. Omfanget i studiet går ned fra 120 studiepoeng til 90 studiepoeng. HiSTs fagmiljø innen økonomistyring er sterkt. Risikoen for å havne under NOKUTs krav til fagmiljøet om første- og professor-/dosentkompetanse er svært lav MPA er siden 1997 tilbudt som gradssamarbeid mellom HiST, HiNT og CBS. CBS er tvunget til å avrunde gradssamarbeidet. HiST vil derfor tilby studiet selv, med fortsatt samarbeid i ulike former med HiNT og CBS. 15 studieplasser overføres fra MKL. Sum programkostnader er og forventet finansiering med 30 SPE er SAKSFREMSTILLING: 1. Bakgrunn for saken Høgskolens virksomhetside består i å gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger på bachelor-, master-, og PhD-nivå. HiST og HiNT inngikk i 1997 en avtale med Copenhagen Business School (CBS) om å etablere et studium for ledelse i offentlig sektor; Master of Public Administration (MPA). På grunn av nye reguleringer av masterstudier i Danmark må denne avtalen endres. Handelshøyskolen i Trondheim har derfor iverksatt en prosess med sikte på å etablere et tilsvarende studium ved egen institusjon. Siden oppstarten av MPA-studiet har Handelshøyskolen etablert et robust fagmiljø innenfor økonomistyring, som ga grunnlag for NOKUT-akkreditering og påfølgende etablering av et ph.d-studium i økonomistyring i Det foreslåtte mastergradsstudiet har en justert fagprofil slik at det faller inn i fagtradisjonen økonomistyring.

3 3 2. Rektors vurdering HiST ønsker å etablere MPA-studiet ved å tilby mastergrad med bakgrunn i egne ressurser, og derved avrunde gradssamarbeidet med HiNT og CBS om MPA. Den viktigste endringen fra gradssamarbeidet ved MPA og til det studiet HiST vil etablere selv, er den faglige justeringen mot økonomistyring. Dette krever en videreutvikling av det faglig innholdet i studiet med en spissing i forhold til økonomistyringsbegrepet. Langt på vei har studiet siden 1997 vært rettet mot sentrale tema innenfor offentlig styring. Et mer eksplisitt og sterkere fokus mot fagfeltet økonomistyring vil kunne sette i gang en verdifull utviklingsprosess av studiet. Dette gjelder både enkeltemner og en integrasjon av den totale fagporteføljen. I tillegg vil studiet få en sterkere faglig nærhet til siviløkonomstudiet og ph.d.- programmet i økonomistyring. Dette gir en bedre strategisk forankring til den videre faglige utviklingen ved Handelshøyskolen. Det er rektors vurdering at HiST har et robust fagmiljø innenfor fagområdet økonomistyring, og at samarbeidsplanene med CBS og HiNT om utveksling av lærekrefter gir ytterligere styrke til læringsmiljøet ved MPA-studiet. Det er en styrke for studiet at HiST har 7 stipendiater tilknyttet fagområdet økonomistyring. Målgruppe for studiet er kommende og nåværende ledere og mellomledere i offentlig sektor. Andre institusjoner i UH-sektoren som tilbyr studier som kan konkurrere innenfor samme målgruppe, er NTNU (mastergrad i organisasjon og ledelse, erfaringsbasert, deltid, 90 sp) Universitetet i Bergen (MPA, fordypning, heltid, 120 sp) Universitetet i Agder (mastergrad i ledelse, erfaringsbasert, deltid, 90 sp) Høgskolen i Oslo og Akershus (mastergrad i styring og ledelse, erfaringsbasert, deltid, 90sp) Høgskolen i Østfold (mastergrad i organisasjon og ledelse, erfaringsbasert, deltid, 120 sp) Høgskolen i Hedmark (MPA erfaringsbasert, deltid, 90 sp, og fordypning, deltid, 120sp) Høgskolen i Lillehammer (MPA erfaringsbasert, heltid/deltid, 90 sp, og fordypning, heltid/deltid, 120sp) Det er det absolutte fåtall av konkurrerende studier som har fokus på økonomi i studiet. Det er en forventning i fagmiljøet at studiets fagprofil vil gi tilstrekkelig antall søkere fra offentlig sektor også i fremtiden. Rektor minner om krav til at detaljert studieplan skal behandles og godkjennes i SKU og av rektor etter at avdelingen har behandlet studieplanen. Rektor minner også om at det skal beskrives læringsutbytte på et konkret nivå for masterstudiet, og da med fokus på å tydeliggjøre utdanningens profil innen økonomistyring. Rektor minner videre om at læringsutbyttene på masternivå skal følge krav om nivå gitt i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk, også på erfaringsbaserte mastergradsstudier. 3. Lover, regelverk og tidligere vedtak Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 7-3 gir kravene fra NOKUT om fagmiljø tilknyttet studier. Minst 50 % av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. For mastergradsstudier skal 10 % av det samlede fagmiljøet være professorer eller dosenter og ytterligere 40 % være ansatte med førstestillingskompetanse. Mastergradsstudiet MPA er planlagt for å ha 3.0 faglige årsverk tilknyttet studiet, hvorav 100% har førstekompetanse og 25 % er professor eller dosent. Alle årsverk er av ansatte i hovedstilling ved HiST.

4 4 Forskrift om krav til mastergrad definerer tre ulike typer mastergradsutdanninger. MPAstudiet kommer inn under forskriftens 5 Erfaringsbasert mastergrad. Dette innebærer en mastergradsutdanning på 90 eller 120 studiepoengs omfang, basert på utdanningsløpene bachelorgrad, cand.mag.-grad, yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til loven er godkjent som jevngod med de foregående grader, eller andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med de fullførte utdanningsløp. Eksempel på dette for MPA-studiet er tre år / 180 studiepoeng fra integrerte mastergradsløp, slik som Industriell økonomi o.l. I tillegg til utdanningskrav, er det krav under 5 om minst 2 års relevant yrkespraksis. Det er ingen krav til faglig fordypning under 5 i mastergradsforskriften. HiST har ikke fullmakt til å etablere mastergradsutdanning. Unntaket er gitt i universitets- og høyskoleloven 3-3 andre ledd andre punktum. «Innenfor de fagområder der de kan tildele doktorgrad eller tilsvarende, bestemmer de selv hvilke fag og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for øvrige grader eller yrkesutdanninger fastsatt med hjemmel i 3-2.». Det er rektors vurdering at endringene i MPA-studiet til å ha hovedfokus på økonomistyring gjør at HiST har hjemmel i lov til egenakkreditering av MPA-studiet. 4. Økonomiske og kommunikasjonsmessige konsekvenser (risikovurdering) Vedlegget fra Handelshøyskolen beskriver ressursbruk og finansering for MPA-studiet. Det planlegges med 3 årsverk i UFF-stilling og 0,6 årsverk i fagstøtte (studieleder og studieadministrasjon). Det planlegges etter en produksjon med 30SPE. Dette krever at opptaket reguleres ut fra produksjonen. Opptaket bør derfor være på studenter. Det forventes å ha kostnadsklasse D på studiepoengproduksjonen. Sum programkostnader er forventet å være og forventet finansiering HiST har avsatt 15 studieplasser til MKL (60sp) som vil benyttes sammen med de under samarbeidsgraden allerede avsatte 15 studieplasser (90sp) for å brukes til det omsøkte MPA-studiet. Handelshøyskolen har 46.3 årsverk (DBH:2014) i vitenskapelig stilling. Det er ca. 35 årsverk i førstestilling og 8.7 årsverk som professor / dosent ved Handelshøyskolen, som derved har gode muligheter til å supplere internt ved eventuelle forfall fra vitenskapelig ansatte i løpet av studietiden. Risikoen for å ende under kravet fra NOKUT om fagmiljø anses som svært lav.

5 5 Avdelingsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag Innkalling Handelshøyskolen i Trondheim /RL Innkalling Ekstraordinært avdelingsstyremøte nr Møtedato: Torsdag 26.februar 2015 Tid: kl Sted: Scandic Nidelven Hotell, Havnegata 1-3 Saksliste: Vedtakssaker V-sak V-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Akkreditering MPA Espen Gressetvold dekan Randi Leikvold konsulent 1

6 6 Avdelingsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag Innkalling Handelshøyskolen i Trondheim /RL V-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. V-sak Akkreditering MPA Det vises til V-sak hvor avdelingsstyret ber dekanen om å oppnevne en arbeidsgruppe for å vurdere muligheten til selv å akkreditere MPA. Avdelingsstyret presiserer at dersom egenakkrediteringen vil medføre store endringer av studieprogrammet, ber avdelingsstyret om at det søkes akkreditering hos NOKUT. Siden den gang har dekan oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av programansvarlig for MPA, førsteamanuensis Ola Ottesen (leder), dosent Leiv Opstad, førsteamanuensis Tor Georg Jakobsen, professor emeritus Tor Busch, leder av program for doktorgradsutdanning i økonomistyring, professor Inger Johanne Pettersen og seniorrådgiver Bente Tapuwa Hansen. Arbeidsgruppen anbefaler egenakkreditering som fremgangsmåte. Det vises til konklusjonskapittelet i utredningen (side 18): «På grunn av nye reguleringer av erfaringsbaserte masterstudier i Danmark, og at Handelshøyskolen på 2000-tallet har utviklet og etablert et solid fagmiljø innenfor økonomistyring, som ga grunnlag for et ph.d-studium i økonomistyring i 2012, mener utvalget det er strategisk riktig at studiet nå blir akkreditert som en naturlig del av Handelshøyskolens etablerte studieportefølje i fagområdet. Egenakkrediteringen vil bygge videre på det etablerte faglige samarbeidet med CBS når det gjelder undervisning, veiledning og pedagogisk opplegg et samarbeid der CBS fortløpende har vurdert om fagplaner, pedagogiske opplegg og kvalifikasjonene til undervisningspersonalet har vært tilfredsstillende for et studium på masternivå. Når studiet nå i sin helhet skal etableres ved Handelshøyskolen i Trondheim, gir det etablerte samarbeidet med CBS et godt utgangspunkt for å videreutvikle faglig og pedagogisk kvalitet. Den viktigste endringen i MPA-studiet er den faglige justeringen i forhold til økonomistyring. Dette krever en videreutvikling av faglig innhold, og en spissing i forhold til økonomistyringsbegrepet. Langt på vei har studiet som ble etablert i 1997, hele tiden vært rettet mot sentrale tema innenfor offentlig styring. Et mer eksplisitt og sterkere fokus mot dette fagfeltet vil kunne sette i gang en verdifull utviklingsprosess av studiet. Dette gjelder både enkeltemner og en integrasjon av den totale fagporteføljen. I tillegg vil studiet få en sterkere faglig nærhet til siviløkonomstudiet og ph.d.- programmet i økonomistyring noe som gir en bedre strategisk forankring til den videre utviklingen ved Handelshøyskolen. Det studiet som er presentert i den foreliggende utredning, vurderes derfor både å tilfredsstille de faglige krav som settes til et erfaringsbasert studium på masternivå, og være godt tilpasset fagområdet økonomistyring.» 2

7 7 Avdelingsstyremøte Høgskolen i Sør-Trøndelag Innkalling Handelshøyskolen i Trondheim /RL Det foreligger et notat, «MPA-programmets ressursbruk og finansiering» (se vedlegg), utarbeidet av programansvarlig for MPA, førsteamanuensis Ola Ottesen. Notatet viser at det er godt samsvar mellom inntektene og utgiftene knyttet til MPA-programmet. MPAprogrammet er for øvrig redusert fra dagens 120 sp til 90 sp, blant annet for å tilpasse programmet til markedssituasjonen. Det vises til samarbeidsavtale inngått med CBS om nytt MPA-studium. Avtalen kan om ønskelig sies opp innen juli 2015 dersom det besluttes å ikke igangsette studieprogrammet. MPA-programmet anbefales etablert, og av flere årsaker. Studieprogrammet er i norsk sammenheng et viktig bidrag til utdanning av ledere innenfor det offentlige, gir relevante og nyttige koblinger til offentlige organisasjoner, ligger innenfor den type faglig aktivitet som bedrives av handelshøyskoler, styrker vårt samarbeid med CBS som en internasjonalt anerkjent handelshøyskole, er økonomisk sett akseptabelt, kan anses som strategisk viktig og har i en årrekke vært et velfungerende studieprogram. Vedlegg: V-sak Utredning- Akkreditering MPA V-sak Emnebeskrivelser V-sak Diploma Supplement V-sak CV for fagpersonalet V-sak Avtale V-sak Ressursvurdering desember 2014 Forslag til vedtak: Avdelingsstyret innstiller på at studieprogrammet Master of Public Administration (MPA) etableres. 3

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 Notat Dato: Desember 2014 Fra: Ola Ottesen Til: Dekan Espen Gressetvold Om: MPA-programmets ressursbruk og finansiering 1. Arbeidskraftkostnader knyttet til akademisk arbeid, programledelse og studieadministrativstøtte. I tråd med utredning av et endret MPA-studium, egenakkreditert ved Handelshøyskolen i Trondheim, legges til grunn for ressursanalysen at studiet skal ha et omfang på 90 studiepoeng, fordelt på 6 fag à 10 studiepoeng, og masteroppgaven på 30 studiepoeng. Et akademisk årsverk knyttet til MPA-programmet, skal ivareta både undervisning, veiledning, fagutvikling, fagadministrasjon og forskning. Hvor stor arbeidsmengde/- forpliktelse som tillegges et akademisk årsverk, vil variere noe fra stilling til stilling, og over tid. For vår gjennomgang av ressursbruken i MPA-programmet, velger vi å legge til grunn at et akademisk årsverk med oppgaver som nevnt ovenfor, skal innenfor MPAprogrammet normalt (typisk, i gjennomsnitt) dekke/ivareta arbeid tilsvarende 3 fagenheter på 7,5 studiepoeng til sammen 22,5 studiepoeng per årsverk. Om vi forutsetter et årsverk på timer, vil hvert fag normert til 10 studiepoeng i MPAprogrammet, representere om lag 775 timeverk. Samlet vil programmet på 60 studiepoeng, bestående av 6 fag, følgelig kreve rundt timeverk. I tillegg til de seks fagene, vil også veiledning og eksamen knyttet til masteroppgaven, kreve akademisk kapasitet. Innfor samarbeidet med CBS, ble dette arbeidet normert til om lag 50 timeverk per masteroppgave. Legger vi til grunn at hvert kull har 30 studenter, og at masteroppgaven skrives i gruppe på to studenter, vil veiledning og eksamen kreve anslagsvis 750 timeverk. Samlet behov for akademisk arbeidskraft for ivaretakelse av undervisning, veiledning, fagutvikling, fagadministrasjon og forskning, skulle således bli rundt timeverk tilsvarende rundt regnet 3 årsverk. I tillegg til akademiske årsverk for ivaretakelse av rent faglig arbeid, tilføres programmet ledelseskapasitet og studieadministrativ støtte. Ut fra mange års erfaring, legger vi til grunn at programansvarlige må bruke kapasitet på rundt 700 timeverk tilsvarende omtrent 0,4 årsverk. For å ivareta de studieadministrative støttefunksjonene, tilsier vår erfaring at det vil gå med rundt 350 timeverk tilsvarende 0,2 årsverk. OO/des 2014 Side 1 av 3

27 27 Som grunnlag for beregning av kostnadene knyttet til beregnet arbeidskraftbruk, legger vi lønnstrinn 70 for akademisk arbeidskraft, og lønnstrinn 60 for studieadministrativ arbeidskraft. Inklusive sosiale kostnader skulle årsverkskostnaden bli henholdsvis og for de to ressurskategoriene. Med våre forutsetninger og beregninger vil samlet ressursbruk knyttet til arbeidskraft i MPAprogrammet, bli om lag slik: Akademisk arbeid Programledelse Studieadministrativ støtte Timeverk Årsverk Kostnad (1.000 kr) , , ,2 130 Sum arbeidskraftkostnader , Direkte driftskostnader knyttet til gjennomføring av programmet. Om vi forutsetter at MPA-studiet gjennomføres i tilnærmet samme form som de siste årene, vil følgende direkte kostnader kunne legges til grunn: Sum kostnader (1.000 kr) Markedsføring, oppstartsamling, mm 225 Internasjonalt samarbeid 525 Gjesteforelesere, eksamen, sensur 200 Sum direkte kostnader 950 Det er MPA-programmets tydelige internasjonale profil som gir studiet et avgjørende fortrinn sammenlignet med konkurrerende masterstudier i Norge, og som slik sikrer oss gode studenter. Denne profilen reflekteres, og må reflekteres, i ressursbruken. Kostnadene knyttet til internasjonalt samarbeid, en betydelig del av samlede direkte kostnader. Og det er partnerskapet med CBS og med EIPA som i hovedsak medfører slik ressursbruk, og som sikrer MPA-programmets internasjonale profil. Partnerskapet med CBS gir tilgang til den internasjonale sommerskolen, samling i København, internasjonal pedagogisk workshop, tilgang til og kollegialt samarbeid med CBS sine fremstående fagressurser innenfor utdanning og forskning. Ut fra de siste års regnskap, er kostnadene knyttet til dette samarbeidet, anslått til rundt For ivaretakelse og utnyttelse av samarbeidet med EIPA, som gir oss en ukes samling i Maastricht/Brussel, tilgang til og samarbeid med EIPAs undervisnings- og forskningskapasitet (og forskningsresultat), er i analysen anslått til rundt Samlet ressursbruk i programmet. Ut fra de forutsetninger og beregninger som er gjort ovenfor, skulle de samlede kostnadene for ivaretakelse av undervisning, veiledning, fagutvikling, fagadministrasjon og forskning, i tillegg til programledelse og studieadministrativ støtte, i MPA-programmet bli om lag slik: OO/des 2014 Side 2 av 3

28 28 Årskostnad (1.000 kr) Akademisk arbeid Programledelse 315 Studieadministrativ støtte 130 Sum arbeidskraftkostnader Markedsføring, oppstartsamling 225 Internasjonalt samarbeid 525 Gjesteforelesere, sensur 200 Sum direkte kostnader 950 Sum programkostnader Finansiering av programmet. Finansieringen av MPA-studie er, i tråd med HiST sin budsjettfordelingsmodell, basert på en basisbevilgning per studieplass, og en undervisningsbevilgning ut fra produksjon av studiepoeng (SPE). Som deltidsstudium normert til 90 studiepoeng, fordelt over tre år, vil MPA-studiet ha en normal produksjon per student per kalenderår på 30 studiepoeng. Full årsproduksjon for studiet (3 kull à 30 studenter à 30 studiepoeng per år) blir følgelig 45 SPE. Ifølge 2014-satser (kategori D), vil HiST få tildelt per produsert studiepoengenhet (SPE). Med full årsproduksjon på 45 SPE, skulle MPA-studiet får tildelt en SPE-bevilgning på rundt Videre legges til grunn at hver fulltids studieplass på masternivå gir en årlig basisbevilgning tilsvarende 60% av institusjonens tildelte basisbevilgning. Med 2014-satser (kategori D), skulle MPA-studiet få tildelt en basisbevilgning per studieplass på (0,6 * ). Når vi forutsetter at MPA-studiet tildeles 30 fullfinansierte studieplasser (summen av dagens tildeling til MPA og MKL), vil samlet basisbevilgning per år bli Samlet finansiering av MPA-studiet, er summarisk vist i tabellen nedenfor. Kilde Beløp (1.000 kr) Basisbevilgning for tildelte studieplasser SPE-bevilgning Sum finansiering For et MPA-program på 90 studiepoeng, fordelt over tre år, med opptak av 30 studenter per år, skulle det således i normalåret være balanse mellom nødvendig ressursbruk og tilgjengelig finansiering. OO/des 2014 Side 3 av 3

29 29 Vedlegg 1 Emnebeskrivelser 1

30 30 Økonomistyring i et offentlig perspektiv Management control and economics in a public perspective 10 studiepoeng Læringsmål: Å anvende økonomisk teori og bruke verktøyene innenfor økonomistyring for å bidra til en bedre fungerende offentlig sektor Læringsutbytte: Kunnskaper: Studenten: har kunnskaper om sentrale begrep innenfor økonomi har innsikt i hvordan offentlig sektor fungerer kjennskap til sentrale økonomiske teorier oversikt over virkemidler og tiltak for å sikre god ressursanvendelse i offentlig sektor forstår hva som menes med økonomistyring Ferdigheter: Studenten: skal være i stand til å anvende økonomisk teori på konkrete beslutningssituasjoner ha evne til å gjennomføre samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger vite hvordan man kan sikre god ressursutnyttelse i offentlig sektor å kunne bruke økonomistyring som et redskap for å kunne utnytte ressursene bedre Generell kompetanse: Studenten: Skal få innsikt i offentlig sektors økonomi og teorien for økonomisk politikk og økonomisk styring. Emneoversikt: 1. Introduksjon, markedsøkonomi, markedssvikt og grunnlaget for økonomisk politikk 2. Velferdsstaten og offentlig sektors økonomi 3. Økonomistyring og privatisering 4. Økonomistyring og resultatmåling 5. Kalkulasjon, regnskap og budsjettering 6. Økonomisk lønnsomhet, økonomisk prioritering og nytte-kostnadsanalyse Arbeids og læringsaktiviteter: Forelesninger, casediskusjoner, gruppearbeid og skriftlige arbeider Obligatoriske arbeidskrav Godkjent obligatorisk innleveringsoppgave 2

31 31 Vurderingsordning: Arbeidskrav: For å få gå opp til eksamen, må studenten ha fått godkjent: Et fagnotat (ca. 10 sider), utarbeidet i gruppe på to personer. Et refleksjonsnotat (ca. 3 sider), utarbeidet individuelt. Eksamen: Individuell hjemmeeksamen. Tillatte hjelpemiddel til eksamen: Pensum og annen tilgjengelig litteratur Karakterskala: A-F Sensurordning: Ekstern og intern sensor Pensum Busch, Tor, Erik Johnsen og Jan Ole Vanebo (2009): Økonomistyring i det offentlige. Kap 4,5,6 og 8. Siste utgave. Oslo : Universitetsforlaget ISBN Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren : hovedrapport (2003). Sandvika : Asplan Analyse, Asplan Viak ISBN Finansdepartementet(2011): Veileder i etatstyring, Oslo Finansdepartementet(2010): Reglement for økonomistyring i staten, Oslo Johansen, Leif (1983): Kriser og beslutningssystemer i samfunnsøkonomien. Oslo : Universitetsforlaget. Kap. 3, 4 og 8 ISBN Johnsen, Åge (2007): Resultatstyring i offentlig sektor : konkurranse uten marked. Bergen : Fagbokforlaget ISBN Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen(2003) Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (Retningslinjer / Kommunal og regionaldepartementet ; H-2140), Oslo Opstad, Leiv (2013): Økonomistyring i offentlig sektor. Oslo : Gyldendal akademisk 3

32 32 ISBN , ISBN Veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2005). [Oslo] : Finansdepartementet Westeren, Knut Ingar (2013): Kunnskap og konkurranseevne, Kap. 5 og 8,Bergen, Fagbokforlaget Westeren, Knut Ingar (2000): Samfunnsøkonomisk analyse av bru over Beitstadsundet. Steinkjer : Høgskolen i Nord-Trøndelag (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord- Trøndelag ; nr 110) ISBN Kompendium Sandmo, Agnar og Kåre P. Hagen (red.) (1992): Offentlig politikk og private incitamenter. Oslo : Tano. Kap. 3 og 7 ISBN Sandmo, Agnar (2001): "Offentlig tjenesteproduksjon : teori om effektivitet". I: Økonomisk Forum, Årg. 55, nr. 6, s Det tas forbehold om mindre endringer. Anbefalt tilleggslitteratur: Barr, Nicholas (2012): The economics of the welfare state. 4th ed. Oxford : Oxford University Press. ISBN Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren : hovedrapport (2003). Sandvika : Asplan Analyse, Asplan Viak ISBN Fornyings- og administrasjonsdepartementet(2009) St.meld.nr.19, Ei forvaltning for demokrati og fellesskap,oslo Finansdepartementet (2013): Meld.St.12, Perspektivmeldingen 2013,Oslo Finansdepartementet: Meld.St. 1 Nasjonalbudsjettet siste året,oslo Finansdepartementet(2005)Veileder til gjennomføring av evalueringer (2005). Oslo NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser Kommunal- og regionaldepartementet(2012): Meld.St. 12, Stat og kommune-styring og samspel, Oslo 4

33 33 Ringstad, Vidar (2011): Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk ifor turbulente tider. Siste utg. Oslo : Cappelen Damm Akademisk Forlag ISBN Torsvik, Gaute (2003): "Incentiv på arbeidsplassen". I: Økonomisk forum, Årg. 57, nr. 6, s Torsvik, Gaute (2003): Menneskenatur og samfunnsstruktur : ein kritisk introduksjon til økonomisk teori. Oslo : Samlaget ISBN Westeren, K. I.: Insentiver som styringsverktøy for økonomisk politikk i offentlig sektor. Kapittel i: Stene, M. og Marnburg, E. (red.): Forskning Trøndelag 2011, Tapir

34 34 MPA12: Organisasjon og ledelse i et offentlig perspektiv Organizational and Management Theory in a Public Perspective 10 studiepoeng Læringsmål Emnet skal bidra til å utvikle en helhetlig forståelse for de organisasjonsmessige og ledelsesmessige problemstillinger knyttet til styring i og av offentlige virksomheter. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tilegne seg innsikt i alle relevante aspekter av faget organisasjon og ledelse. Læringsutbytte Kunnskap Studenten: har kunnskap om sentrale organisasjonsmessige og ledelsesmessige perspektiver på styring skal kunne redegjøre for sentrale forhold ved offentlig styring ut i fra de ulike organisasjonsmessige og ledelsesmessige teoriene/perspektivene har grunnleggende kunnskap om tenkningen som ligger til grunn for de ulike teoriene/perspektivene Ferdigheter Studenten: kan bruke kunnskapen innenfor organisasjons- og ledelsesteori til drøfte sentrale spørsmål innen offentlig styring, både skriftlig og muntlig kan reflektere over og anvende fagets sentrale teorier og perspektiver Generell kompetanse Studenten: kan oppdatere sine kunnskaper innen emnet gjennom aktivt å søke kilder for dette kan arbeide selvstendig med definerte oppgaver som innsamling av fagstoff, bearbeiding av dette og utarbeidelse av en skriftlig eller muntlig framstilling kan søke opp, kritisk vurdere og bruke informasjon fra ulike kilder og faglitteratur til å belyse et saksforhold og drøfte aktuelle problemstillinger Innhold Organisasjonsforståelser og styringsperspektiver Ledelse og ledelsesmessige utfordringer innen offentlig sektor Institusjoner som redskap for atferdsstyring Intra- og inter-organisatorisk relasjoner sett i et styringsperspektiv, samt tverrsektoriell utvikling Ulike tilnærminger til analyse av organisasjonsmessige og styringsmessige forhold Arbeids- og undervisningsformer Undervisningen vil være problemorientert og det vil legges stor vekt på å trekke inn konkrete eksempler. I tillegg til forelesninger vil det benyttes casediskusjoner og 6

35 35 gruppearbeid. Studentene skal som del av undervisningen skrive små prosjektoppgaver og beskrive problemstillinger fra egen organisasjon. Vurderingsordning Arbeidskrav: For å få gå opp til eksamen, må studenten ha fått godkjent: Et fagnotat (ca. 10 sider), utarbeidet i gruppe på to personer. Et refleksjonsnotat (ca. 3 sider), utarbeidet individuelt. Eksamen: Individuell hjemmeeksamen. Tillatte hjelpemiddel til eksamen: Pensum og annen tilgjengelig litteratur Karakterskala: A-F Sensurordning: Ekstern og intern sensor Pensum Bolman, Lee G. og Terrence E. Deal (2009): Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse:strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk Kap.3,4,6,7,9,10,12,14,15,16,17,18,20 ISBN Busch, Tor (2005): Økonomistyring i et organisasjonsteoretisk perspektiv. I Døving, E. og Johnsen, Å. (red.) Organisasjonsteori på norsk. Bergen, Fagbokforlaget. Busch, Tor (2012): Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Bergen: Fagbokforlaget ISBN Busch, Tor (2013): Økonomistyring - noen atferdsmessige utfordinger. I Pettersen, I.J., Gressetvold, E. og Elvegård, L.O. (red) Bedriftsledelse. Ulike perspektiver og tilnærminger til ledelse, økonomistyring og samfunnsansvar. Trondheim, Akademika Christensen, Søren og Poul Erik Daugaard Jensen (2008): Kontrol i det stille: om magt og ledelse. 3. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur ISBN Keast, Roby, Myrna Mandell og Robert Agranoff (red)(2014): Network Theory in the public sector. Building new theoretical frameworks. London: Routledge. ISBN

36 36 Klausen, Kurt Klaudi (2013): Public Administration, New PA, NPM, NPG: What s in a name. I Busch, T. (et al): Public Management in the Twenty-first Century. Oslo: Universitetsforlaget Osborne, Stephen P. (2006): "The new public governance?" I: Public management review, Vol. 8, No 3, s Pettersen, Inger Johanne (1995): Budgetary control of hospitals ritual rhetorics and rationalized myths? Financial Accountability & Management, 11(3), Scott, W. Richard (2014): Institutions and organizations: ideas, interests, and identities. 4th ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage. Kap. 1, 3-6. ISBN Artikler (støttelitteratur) Brookes, Stephen and Keith Grint (2010): "A new public leadership challenge?"i: Brookes, Stephen and Keith Grint (eds.): The new public leadership challenge, Basingstoke: Palgrave Macmillan, ISBN Busch, Tor (2011): "Grensen mellom privat og offentlig sektor i endring". I: Busch, Tor...[et al.](red.): Modernisering av offentlig sektor: trender, ideer og praksiser, Oslo: Universitetsforlaget, Busch, Tor... [et al.] (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-2 ISBN Busch, Tor, Jan Ole Vanebo og Erlend Dehlin (2010): "Ledelse som funksjon". I: Organisasjon og organisering, Oslo: Universitetsforlaget, s ISBN Chia, Robert (2003): "Organization theory as a postmodern science". I: Tsoukas, Haridimos and Christian Knudsen (eds.): The Oxford handbook of organization theory, Oxford : Oxford university press, p Christensen, Tom and Per Lægreid (2007): "The whole-of-government approach to public sector reform". I: Public administration review, Vol. 67, No 6, s /15?accountid=31880 Crosby, Barbara C. (2010): "Leading in the shared-power world of 2020". I: Public administration review, Vol. 70, No SI, s /10?acco untid=31880 Donaldson, Lex (2003): "Organization theory as a positive science". I: Tsoukas, Haridimos and Christian Knudsen (eds.): The Oxford handbook of organization theory, Oxford : Oxford university press, s

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium

Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium NO EN Offentlig administrasjon og ledelse, årsstudium Studiet er et tilbud til personer som ønsker innsikt i ledelse under forhold med stadige og tildels store endringer, slik vi ser det i offentlig sektor.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng)

MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) Pensumlister for master i verdibasert ledelse, 2016-2017 MAVERD 417 Organisasjon, ledelse og endring (10 studiepoeng) 2016-2017 Obligatorisk pensum: (Ca. 750 sider) Askeland, Harald (2009): Hvordan forstå

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EUs virkemidler for forskning og innovasjon Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mastergradsstudium i barnehageledelse 120 studiepoeng, heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2016 2018

www.dmmh.no Studieplan Mastergradsstudium i barnehageledelse 120 studiepoeng, heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2016 2018 www.dmmh.no Studieplan Mastergradsstudium i barnehageledelse 120 studiepoeng, heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2016 2018 Godkjent av DMMHs styre 24. april 2014 Godkjent av NOKUT 9. januar 2015

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2014/2015 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer