Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006 // Annual report 2006"

Transkript

1 Årsrapport 2006 // Annual report 2006

2 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood

3

4 Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi Objectives and strategy 5 Overordnet virksomhetsbeskrivelse General description of business 6 Domstein i dag Domstein today 7 Konsernledelsen Executive committee 8 Viktige hendelser i Highlights in Finansielle hovedtall Key figures Fra konsernsjefen From the CEO Domstein Pelagic - Norges pelagiske industrilokomotiv Domstein Pelagic Pelagic industrial locomotive in Norway Domstein Fish Hvitfiskleverandøren Domstein Fish Supplier of white fish Domstein Enghav Fiskeeksperten i Norden Domstein Enghav Fish expert in the Nordic region Fra finansdirektøren aksjonærinformasjon From the CFO shareholder information Styrets årsberetning for Domstein ASA Directors report for Domstein ASA 30 Styret The board of directors Regnskap konsern Accounts Group Revisors beretning Auditor s report Regnskap Domstein ASA Accounts Domstein ASA Virksomhetsbeskrivelser Description of business areas Eierstyring og selskapsledelse Corporate governance 94 Domsteins historie Domstein s history 97 Nøkkelpersoner adresser Key personell and contact information Målsettinger og strategi // Objectives and strategy Domsteins verdier: Vi skal stå for det vi sier * Vi skal skape merverdier for våre kunder * Vi skal være langsiktige * Vi skal ha vilje til å forandre oss for å skape utvikling * Vi skal bruke naturen på en bærekraftig måte * Vi skal gi hverandre trygghet og inspirasjon. Domsteins forretningsidé: Domstein skal være den prefererte leverandøren av marint råstoff til den internasjonale bearbeidingsindustrien og den prefererte leverandøren av marine ferdigvarer i utvalgte markeder. Domsteins overordnede målsettinger: Domstein skal skape langsiktige verdier for eiere, kunder og leverandører * Domstein skal være en sikker og attraktiv arbeidsgiver * Domstein skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Domsteins finansielle målsettinger: Oppnå driftsavkastning på minst 12% av anvendt kapital * Ha en soliditet på %. * Betale en tredjedel av normalt årsresultat i utbytte til aksjonærene. Domsteins hovedstrategier: Domstein skal nå sine målsettinger gjennom: Kundeorientering * Effektiv drift * Fokus på miljø, matvaresikkerhet og bærekraft * Bredde i virksomhets- og produktspekter * Kontroll av verdikjeden * Å utvikle kjernevirksomheten og strategiske allianser. Domstein s values: We shall stand up for what we say * We shall create added value for our customers * We shall think long-term * We shall be willing to change in order to create development * We shall make sustainable use of natural resources * We shall give each other security and inspiration. Domstein s business concept: Domstein shall be the preferred supplier of marine raw material to the international processing industry and also the preferred supplier of marine value added products in selected markets. Domstein s general objectives: Domstein shall create long-term values for owners, customers and suppliers * Domstein shall be a secure and attractive employer * Domstein shall contribute toward sustainable social development. Domstein s financial objective: An EBITA of minimum 12 % of capital employed * Equity ratio shall be between 30 and 40 %. * To pay 1/3 of the normal annual profit in dividend to the shareholders. Domstein s main strategies: Domstein shall achieve its objectives through: Customer orientation * Efficient production * Focus on the environment, food safety and sustainability * Wide range of business and products * Control of the value chain * Developing the core business and strategic alliances.

5 Overordnet virksomhetsbeskrivelse // General description of business D O M S T E I N Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T Integrert sjømatkonsern med sterke merkevarer Integrated seafood group with strong brands Domstein ASA har en sterk posisjon i norsk og internasjonal fiskerinæring. Med en verdikjede som strekker seg fra eierskap i fangstflåten via industrielle foredlingsanlegg til effektivt distribusjonsnett og sterke merkevarer, står vi sterkt rustet til å møte industriens og forbrukernes behov. Domstein ASA has a strong position in the Norwegian and international fisheries industry. With a value chain that extends from ownership in the fishing fleet via industrial processing plants to an efficient distribution network and strong brands, we are well equipped to meet the industry and the consumers' needs. Domstein Pelagic er det internasjonalt kjente leverandørmerket for pelagisk fisk fusjonerer selskapet med 4 andre selskaper for å bli verdens største selskap innen pelagisk fisk til menneskemat; Norway Pelagic. Domstein Pelagic is the internationally renowned supplier brand for pelagic fish. On 1 July 2007, the company will merge with 4 other companies to become Norway Pelagic, the worlds largest pelagic fish company for human consumption. Domstein Fish er hvitfiskleverandøren med full kontroll over hele verdikjeden fra hav til fat. Domstein Fish is a white fish supplier that controls the entire value chain from the fishing grounds to the table. Domstein Enghav er ferdigvareleverandøren i det nordiske markedet, og Enghav er varemerket. Domstein Enghav supplies VAP products to the Nordic market under the Enghav brand. Ervik Havfiske er Norges største banklinerederi. Domsteins eierandel er 50%. Ervik Havfiske is the largest long-line fishing company in Norway. Domstein's share is 50%. Domsteins 82-årige historie, se side 94. Domstein's 82 year history, see page 94. 5

6 Domstein i dag // Domstein today * Et unikt sjømatkonsern * Bredde i virksomhet og produktspekter * Deltagelse i hele verdikjeden * 642 fokuserte medarbeidere * 4 pelagiske bedrifter * 6 bedrifter for hvitfisk og ferdigvarer * Salgsorganisasjon for pelagisk fisk * Salgsorganisasjon for hvitfiskfileter * Salgs- og distribusjonsselskaper for ferdigvarer i Norden * Varemerket Enghav * Eierinteresser i 15 fiskebåter * Strategiske allianser med råstoffleverandører og kunder * Fokus på matvaresikkerhet og miljø * Full sporbarhet gjennom hele verdikjeden * A unique seafood company * Extensive business and product range * Participation in the entire value chain * 642 focused employees * 4 pelagic fish processing plants * 6 plants for white fish and value added products * Pelagic fish sales organisation * SALES ORGANIZATION FOR WHITE FISH FILLETS * VAP sales and distribution companies in the Nordic region * Enghav brand * Ownership interests in 15 fishing vessels * Strategic alliances with raw material suppliers and customers * Focus on food safety and environment * FULL TRACEABILITY THROUGH THE ENTIRE VALUE CHAIN Strategisk plassering // Strategic location Domsteins produksjons- og distribusjonsanlegg er strategisk lokalisert nær de viktigste fiskefeltene og de store befolknings- områdene. Dette sikrer kort tid fra fangst til levering og distribusjon, samt effektiv og bærekraftig utnyttelse av råstoffet. Domstein s production and distribution facilities are strategically located close to the most important fishing grounds and the main population centres. This ensures a short time from catch to delivery and distribution and also efficient and sustainable utilization of the raw material. Organisasjon // Organisation Domstein ASA Domstein pelagic AS Domstein fish AS Domstein Enghav AS Ervik Havfiske AS (50%) Domstein Måløy AS Raudeberg Fryselager AS Domstein Fish AS Ultra Seafood Loppa AS 34% Domstein Enghav Norge AS Reinhartsen AS Domstein Selje AS Domstein Vadsø AS 91% Domstein Enghav Sverige AB Vest Engros AS Domstein Kalvåg AS Norbait DA 50% Fiskmäster'n AB Karmøy Delikatesse AS Domstein Bodø AS Domstein Enghav Danmark AS Domstein Enghav Haugesund AS Domstein Enghav Suomi OY Breivik & Co. AS Domstein Enghav Oslo AS Matgrossisten Midt- Norge AS 51 % Flekkerøy Fiskemottak AS 90% 6

7 D O M S T E I N Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T Konsernledelsen // Executive committee Rolf Domstein Domstein ASA Adm. dir. / CEO Keith Elliott Domstein ASA Finansdir. / CFO Helge Blålid Domstein ASA Teknisk direktør / Technical Director Gunnar Domstein Domstein Pelagic AS Adm. dir. / Managing Director Siviløkonom fra NHH, markedssjef Domstein , adm. dir. fra Utdannelse fra Durham University. Blant annet kontor/regnskapssjef Måløy Skipsekspedisjon fra Salgssjef R. Domstein & Co , viseadm. dir. Domstein ASA fra Utdannet maskinteknikk / skipsbygging, pers. adm. og org.teori. Driftsingeniør Måløy Sildeoljefabrikk , adm. dir. fra Teknisk direktør Domstein ASA fra aksjer i Domstein ASA. Driftssjef R. Domstein & Co , leder for industridivisjonen i Domstein siden 1988, nå som adm. dir. i Domstein Pelagic AS. Styremedlem i Domstein ASA fra 1991 til Master of Science in Business from the Norwegian School of Economics, Marketing Manager in Domstein , CEO from Studies at Durham University. Office/Accounting Manager in Måløy Skipsekspedisjon from Sales Manager R. Domstein & Co , Deputy Managing Director in Domstein ASA from Educated in mechanical engineering / shipbuilding, human resources man. and org. theory. Production engineer in Måløy Sildeoljefabrikk , Man. Dir. from Technical Director Domstein ASA from shares in Domstein ASA. Production Manager R. Domstein & Co , head of the industrial division in Domstein since 1988, now as Man. Dir. in Domstein Pelagic AS. Board member in Domstein ASA up to Knut M. Domstein Domstein Pelagic AS Markedsdirektør / Marketing Director Svein Lyngnes Domstein Enghav AS Adm. dir. / Managing Director Henry Reiersen Domstein ASA Organisasjonssjef / HR Manager Åge Gangsøy Domstein ASA Økonomisjef / Finance Manager Siviløkonom BI og MBA University of Wisconsin. Salgsmedarbeider Snorre Food Pte Ltd. i Singapore, markedsdirektør i Domstein Fish/Domstein Pelagic fra Styremedlem i Domstein ASA siden Utdannelse fra jordbruksskole og Statens Nærings- middeltekniske Høyskole. Erfaring som leder for større virksomheter innen næringsmiddelindustrien. Adm.dir. Prior Norge BA , konsernsjef aksjer i Domstein ASA. Utdannet skatterevisor, samt i pers.adm/org., markedsf.ledelse, kommunal økonomi og org. psyk. Erfaring som skatterevisor. Økonomi- og adm.sjef R. Domstein & Co. ANS , organisasjonssjef Domstein ASA fra aksjer i Domstein ASA. Utdannet DH-kandidat. Økonomisjef Selje Skjortefabrikk , økonom i Domstein i perioden og økonomisjef Domstein ASA fra 1992, med ansvar for regnskap og finans inkl. valuta og kredittstyring. 300 aksjer i Domstein ASA. Master of Science in Business from BI and MBA from University of Wisconsin. Salesman in Snorre Food Pte Ltd. in Singapore, Marketing Director in Domstein Fish/ Domstein Pelagic from Board member in Domstein ASA since shares directly in Domstein ASA. Educated at the Norwegian College of Agriculture and the Norwegian College of Food Technology. Experience as manager of several key businesses in the food industry. Man. Dir. Prior Norge BA , CEO shares in Domstein ASA. Educated as a tax auditor and also in HR management/ org., marketing management, municipal finance and org. psychology. Experience as tax auditor. Finance and Admin. Manager in R. Domstein & Co. ANS , Organisation Manager Domstein ASA from shares in Domstein ASA Higher education. Finance Manager in Selje Skjortefabrikk , accountant in Domstein during the period and Finance Manager in Domstein ASA from 1992, with responsibility for accounts and finance, including foreign currency and credit management. 300 shares in Domstein ASA. 7

8 Viktige hendelser i // Highlights in februar 2006 Kjøp av Atmospack Kungshamn AS Selskapet er lokalisert i Kungshamn, Sverige og produserer ferske konsumentpakninger til den svenske detaljhandelen. 22. mars 2006 Kjøp av Reinhartsen AS i Kristiansand Reinhartsen AS er en fiskegrossist lokalisert i Kristiansand. Selskapet distribuerer fisk og skalldyr i Agder. I tillegg har selskapet en omfattende omsetning av skalldyrbaserte lakeprodukter. 24. april 2006 Kjøp av 51 % av aksjene i Matgrossisten Midt-Norge AS Domstein Enghav og Matgrossisten Midt Norge AS etablerer et samarbeid om distribusjon av fersk fisk i Trøndelag med utgangspunkt i Matgrossisten Midt Norge sitt etablerte distribusjonssystem. 26. januar 2007 Etablering av Flekkerøy Fiskemottak AS Reinhartsen AS etablerer sammen med Finny Sirevaag et nytt selskap som skal sikre Domstein Enghav enda bedre tilgang på fersk fisk og ferske reker til markedene i sør og øst Norge. Vår eierandel er 90%. 31. januar 2007 Avtale om fusjon vedtatt Styrene i Domstein ASA, Global Fish AS, Bergen Fiskeindustri AS, og Koralfisk AS har den 31. januar 2007 inngått avtale om å etablere et nytt pelagisk selskap. Selskapet vil få navnet Norway Pelagic og starte opp 1. juli Det er inngått intensjonsavtale med Bernt Hansen på Sommarøy i Troms om å bli en del av Norway Pelagic. 18. February 2006 Acquisition of Atmospack Kungshamn AS The company is located in Kungshamn, Sweden and produces fresh portion packs to the Swedish retail sector. 22. March 2006 Acquisition of Reinhartsen AS in Kristiansand Reinhartsen AS is a fish wholesale company located in Kristiansand that distributes fish and shellfish in the county of Agder. The company also has extensive sales of shellfish products preserved in brine 24. April 2006 Acquisition of 51% of the shares in Matgrossisten Midt-Norge AS Domstein Enghav and Matgrossisten Midt Norge AS establish an alliance regarding distribution of fresh fish in Mid Norway using Matgrossisten Midt Norge s established distribution system. 26. January 2007 Flekkerøy Fiskemottak is established Reinhartsen AS joined forces with Finny Sirevaag to establish a new company that will ensure Domstein Enghav an even better supply of fresh fish and prawns to the markets in south and east Norway. Domstein's share is 90%. 31. January 2007 Merger agreement agreed On 31. January 2007, the boards of directors in Domstein ASA, Global Fish AS, Bergen Fiskeindustri AS, and Koralfisk AS signed an agreement to establish a new pelagic company, Norway Pelagic on 1. July A letter of intent has been signed with Bernt Hansen on Sommarøy in Troms to become part of Norway Pelagic. 8

9 D O M S T E I N Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T Finansielle hovedtall // Key figures MNOK Figures in MNOK. IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP Netto driftsinntekter Net operating income 1918, , , , ,5 Driftsresultat Operating result -23,3 14,8-25,9-28,1 20,0 Resultat før skatt og minoriteter Profit before tax and minorities 182,0-64,8 182,0-67,0-74,8-206,3 Resultat etter skatt og minoriteter Profit after tax and minorities -46,0 148,9-63,6-71,5-152,8 Sum eiendeler Total assets 1331, , , , ,9 Egenkapital Equity 273,0 323,8 190,3 209,1 299,3 Driftsmargin Operating margin 1-1,2% 0,9% -1,7% -1,9% 1,5% Egenkapitalandel Equity ratio 2 20,5% 26,8% 15,2% 16,4% 22,8% Soliditet inkl. konv. obligasjoner Solidity incl. convertible bonds 3 24,1% 30,5% 21,2% 22,6% 26,6% Egenkapitalrentabilitet Return on equity 4-15,4% 57,9% -27,2% -28,1% -43,8% Avkastning på sysselsatt kapital Return on capital employed 5-4,1% 22,7% -5,6% -3,5% -13.6% Resultat pr. aksje Profit per share 6 2-0,67 2,30-1,05-1,18-2,91 Utvannet resultat pr. aksje Diluted profit per share 7-0,55 2,12-0,86-1,00-2,67 Forklaring 1. Driftsresultat dividert på nettosalg 2. Samlet egenkapital dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 3. Samlet egenkapital + konvertible obligasjoner dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 4. Årsresultat dividert på gjennomsnittlig samlet egenkapital 5. Resultat etter finansposter pluss finanskostnader, dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital 6. Majoritetsandel av årsresultatet dividert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer (justert for splitt og egne aksjer) 7. Majoritetsandel av årsresultatet justert for kapitalutgifter konvertibelt lån, dividert på utvannet tidsveiet antall aksjer. Explanation 1. Operating profit divided by net sales. 2. Total equity divided by book value equity and liabilities 3. Total equity + convertible bonds divided by book value equity and liabilities 4. Annual profit divided by average total equity 5. Result after financial items plus financial costs, divided by the average capital employed 6. Majority share of annual profit divided by the average number of outstanding shares (adjusted for split and own shares) 7. Majority share of annual profit adjusted for capital expenses convertible loan, divided by diluted, time-weighed number of shares. Finanskalender 2007 // Financial calendar , Foreløpig årsregnskap Preliminary annual results Ordinær generalforsamling Annual General Meeting 1. kvartal 2007 Q kvartal 2007 Q kvartal 2007 Q Omsetning konsern pr. hovedprodukt 2006 Group revenues per main product 2006 Utvikling / Development Omsetning konsern pr. geografisk område 2006 Group revenues per geographical area 2006 Utvikling / Development Enghav M akrell Mackerel Sild Herring Andre Others Hvitfisk Whitefish Eliminiering Elimination Eastern Europe Norway Others MNOK Figures in MNOK MNOK Figures in MNOK 9

10 Strukturene faller på plass // Rolf Domstein Adm. dir. De siste årene har norsk fiskeri- og havbruksnæring vært preget av store strukturelle endringer. I flåteleddet har myndighetene lagt til rette for strukturering ved at fiskekvotene er blitt privatisert, slik at det har vært lønnsomt for næringen å ta ut kapasitet og fordele ressursene på flere aktører. Selv om det har vært politisk omstridt, er det ikke tvil om at struktureringen har ført til at den norske fiskeflåten i løpet av få år har gått fra å være et subsidiesluk til en meget lønnsom næring. I havbruksnæringen har vi hatt en tilsvarende utvikling. Også her har myndighetene lagt forholdene til rette ved å fjerne reguleringer. Ikke minst var det viktig at havbruksnæringen ble tatt ut av råfiskloven slik at den kunne bli mer markedsstyrt. Det har muliggjort en vekst som det finnes få paralleller til i norsk industri. Utviklingen i fiskeflåten og oppdrettsnæringen har vist at deregulering er god næringspolitikk. Det har skapt mange gode og attraktive arbeidsplasser i distrikts-norge. I den landbaserte fiskeindustrien har utviklingen gått mye seinere. Overkapasitet og konkurranse mellom aktørene har gitt svak lønnsomhet. Mens myndighetene har bidratt med strukturfremmende tiltak på sjøsiden, skal næringen på land klare seg selv. Dette er jeg i prinsippet helt enig i, men da må næringen få lov til å gjøre de grep som skal til. En forutsetning for industriell utvikling er kontroll med innsatsfaktorene. For en næring der mellom sytti og åtti prosent av kostnadene er råstoff, er det viktig å ha styring med råstofftilgangen. For de fleste næringer er dette en selvfølge, men ikke for norsk fiskeindustri. Mens tilgangen på andre viktige innsatsfaktorer som transport, elektrisitet og kapital kan sikres gjennom langsiktige kontrakter, må fiskeråstoffet kjøpes inn i spotmarkedet til spotpris. Det kan fiskesalgslagene bestemme med hjemmel i råfiskloven. Samtidig stiller deltagerloven krav om at bare aktive fiskere kan eie aksjemajoriteten i fiskebåter. Dette hindrer integrering mellom flåten og industrileddet. Men det finnes unntak. I Nord-Norge har hvitfiskindustien fått dispensasjon fra deltakerloven og anledning til å eie trålere. Samtidig praktiseres råfiskloven på en måte som gjør at bedriftene i realiteten har kontroll over råstoffet. Dette har muliggjort strukturering av hvitfiskindustrien der antall enheter er kraftig redusert, og lønnsomheten har utviklet seg svært positivt. For den pelagiske industrien har utviklingen gått i motsatt retning. Det er betydelig overkapasitet i næringen, og konkurransen mellom aktørene er hard både i råstoff- og ferdigvaremarkedet. Norges Sildesalgslag har monopol på førstehåndsomsetningen og praktiserer råfiskloven slik at det er lite attraktivt med langsiktige kontrakter mellom flåten og industrien. Så godt som all fisk omsettes på auksjoner i spotmarkedet. Dette har de siste årene ført til store prissvingninger både i råstoff og ferdigvaremarkedet. I fjor svingte makrellprisene mellom seks og tretten kroner, mens sildeprisene i løpet av sesongen falt fra seks til tre. Mange fiskere oppfatter det som blodig urettferdig at inntektene kan bli halvert i løpet av et år. Ute i markedet opplever kundene det som rein gambling å handle med norsk sild og makrell. Ingen tør ta langsiktige posisjoner. Alle opptrer i spotmarkedet. Resultatet for industrien ble elendig. Prisfall og nedskriving av varelagerverdier har påført oss betydelige tap. Domstein har lenge arbeidet for en strukturering av den pelagiske industrien. Dette har vært vanskelig å få til, blant annet på grunn av ulike eierstrategier. Det er derfor et viktig gjennombrudd og en milepæl at bedrifter som utgjør en tredjedel av den pelagiske konsumindustrien i Norge, nå slår seg sammen og danner Norway Pelagic. Samtidig flagges det ambisjoner om å vokse til over femti prosent markedsandel. Det er gledelig å registrere at prosessen har brei støtte i næringen. Fiskerne gir uttrykk for at de ser nødvendigheten av et sterkere industriledd for å sikre avsetningen for økte fiskeressurser. Kundene ser behovet for større stabilitet og forutsigbarhet i markedet. Konkurrentene ser at struktureringen vil komme hele næringen til gode. For aksjonærene er Norway Pelagic en historisk mulighet til å være med på struktureringen av en overmoden industri. De delene av norsk fiskerinæring som har gjennomgått tilsvarende prosesser de siste årene, har oppnådd svært god lønnsomhetsutvikling. Når vi legger Domstein Pelagic inn i det nye selskapet, er det ikke for å trekke oss ut av den pelagiske industrien. Vi har stor tro på Norway Pelagic og ønsker å være langsiktig eier og industriell samarbeidspart. Resten av den operative virksomheten i konsernet, Domstein Fish og Domstein Enghav, utgjør sammen med Ervik Havfiske trolig den mest komplette verdikjeden for hvitfisk og ferdigvarer i Europa. Vi deltar selv i hele prosessen fra fiskefeltet til butikken, noe som sikrer sporbarhet og en effektiv og bærekraftig verdikjede. Dette er et godt grunnlag for vekst og positiv lønnsomhetsutvikling i tiden som kommer. Også det norske markedet er i støpeskjeen. Kundene vil ha leverandører som har kontroll over verdikjeden, og som kan levere over hele landet. Domstein Enghav har spilt en sentral rolle i struktureringen av innenlandsomsetningen gjennom oppkjøp av flere grossist- og produksjonsbedrifter og etablering av en landsdekkende distribusjonskjede for fersk fisk. Vi har fra før en sterk posisjon som leverandør av frossen fisk i Norden, og framstår i dag som en svært konkurransedyktig totalleverandør av sjømat til både storhusholdningsog dagligvaremarkedet. Etableringen av denne markedsposisjonen har vært en stor investering og vesentlige utviklingskostnader har belastet driftsresultatet i 2006, men vi er overbevist om at det norske markedet har et betydelig potensial som vi vil være med å utvikle. Rolf Domstein 10

11 D O M S T E I N Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T The structures fall into place Rolf Domstein CEO In the last few years, there have been major structural changes in the Norwegian fisheries and aquaculture industry. As far as the fishing fleets are concerned, the authorities have facilitated restructuring through privatization of fishing quotas so that it has been profitable for the industry to exploit capacity and divide the resources among several players. Despite arousing significant political opposition, there is no doubt that this restructuring has meant that within a few years, the Norwegian fishing fleet has changed from being a subsidy guzzler to becoming a very profitable industry. There has also been corresponding development in the aquaculture industry, where the authorities have also facilitated a change for the better by removing regulation mechanisms. It was especially important that the aquaculture industry was no longer governed by "Råfiskloven" relating to unprocessed fish so that it could be more market-driven. This has enabled growth the like of which has rarely been seen in Norwegian industry. The development in the fishing fleet and the aquaculture industry has shown that deregulation is good business policy. This has created many good and attractive jobs in the regional areas of Norway. Development has been much slower in the land-based fishing industry. Overcapacity and competition between the players has resulted in poor profitability.whereas the authorities have contributed with structure-promoting measures for the offshore fishing industry, the land-based fishing industry has had to manage on its own. I agree with this in principle, but then the industry should be allowed to take the necessary steps. A prerequisite for industrial development is control of the input factors. In an industry where seventy to eighty per cent of the costs are raw material costs, it is important to have control of the supply of raw materials. In most industries this is a matter of course, but not so in the Norwegian fishing industry. Whereas the supply of other important input factors, such as transport, electricity and capital can be secured through long-term contracts, fish raw material must be purchased on the spot market at spot price. The fishermen s sales organizations can determine these prices with authority in "Råfiskloven" relating to unprocessed fish. At the same time, "Deltakerloven" relating to partnerships requires that only active fishermen can own the majority of shares in fishing vessels. This prevents integration between the fleet and the industry, but there are exceptions. In Northern Norway the white fish industry has been granted an exemption from "Deltakerloven" relating to partnerships and has been allowed to own trawlers. At the same time, "Råfiskloven" relating to unprocessed fish is practised in such a way that the companies are actually allowed to have control of the raw material. This has made it possible to structure the white fish industry where there has been a significant reduction in the number of units and a very positive profitability trend. Development has moved in the opposite direction in the pelagic industry. There is significant overcapacity in the industry and competition between the players is tough, both in the raw material and VAP market. The Norwegian Herring Sales Association has a monopoly on primary sales and practises "Råfiskloven" relating to unprocessed fish in such a way that long-term contracts between the fleet and the industry are not so attractive. Nearly all the fish is sold through auctions in the spot market. In the last few years, this has resulted in major price fluctuations both in the raw material and VAP market. Last year, the price of mackerel fluctuated between 6 and 13 NOK, whereas herring prices fell from 6 to 3 NOK during the season. Many fishermen feel it is grievously unfair that their earnings can be halved in one year. Out in the market, the customers find that buying Norwegian herring and mackerel is a real gamble. No one dares take long-term positions and everyone operates in the spot market, which gives the industry a miserable result. We have incurred significant loss as a result of falling prices and write-down of stock value. For some time now, Domstein has been an advocate for structuring in the pelagic industry. However, this has been difficult to achieve, among other things, due to different owner strategies. It is therefore an important breakthrough and a milestone that companies which make up a third of the pelagic consumer industry have now joined forces to form Norway Pelagic. At the same time, there are ambitions to exceed a fifty per cent market share. It is good to see that the process has broad support in the industry. The fishermen have expressed that they see the necessity of having a stronger industrial segment in order to secure sales of increased fishery resources and the customers see the need for greater stability and predictability in the market. The competitors also see that structuring will benefit the whole industry. Norway Pelagic is a historical opportunity for the shareholders to be part of the structuring of an over mature industry. The parts of the Norwegian fisheries industry that have undergone corresponding processes in the last few years have achieved an extremely good profitability trend. Incorporating Domstein Pelagic in the new company does not mean that we are withdrawing from the pelagic industry. We have great confidence in Norway Pelagic and want to be a long-term owner and industrial partner. Together with Ervik Havfiske, the remainder of the operational business in the group, Domstein Fish and Domstein Enghav, probably constitute the most complete value chain for white fish and VAP products in Europe. We are involved in the whole process from fishing ground to the market, which ensures traceability and an efficient and sustainable value chain. This is a sound platform for growth and a positive profitability trend in the years ahead. The Norwegian market is nascent and customers want suppliers that have control of the value chain and that can deliver nationwide. Domstein Enghav has played a key role in structuring domestic sales through acquisition of several wholesale and production companies and establishment of a nationwide distribution chain for fresh fish. We already have a strong position as a supplier of frozen fish in the Nordic region and stand out as a very competitive full range supplier of seafood to the retail and catering market. Establishment of this market position has been a major investment and significant development costs have had a negative effect on the operating profit in 2006, but we are convinced that there is great potential in the Norwegian market and we intend to help develop this. Rolf Domstein 11

12 Norges pelagiske industrilokomotiv // Pelagic industrial locomotive in Norway Løfter den pelagiske industrien Boosts the pelagic industry 12

13 Domstein Pelagic forsyner den internasjonale bearbeidingsindustrien med råvarer av høy kvalitet * Norges største produsent av pelagisk fisk * God tilgang på høykvalitets råstoff * Kort vei fra fangst til produksjon * Store og moderne produksjonsanlegg * Utvikler fremtidens pelagiske produkter * Godt omdømme som pålitelig leverandør * Effektiv og miljøfokusert verdikjede Domstein Pelagic supplies the international processing industry with high quality raw materials * Largest producer of pelagic fish in Norway * Good supply of high quality raw material * Short route from fishing ground to production * Large and modern production facilities * Develops pelagic products for the future * Good reputation as a reliable supplier * Efficient and environmentally conscious value chain Pelagisk omsetning pr. geografisk område Pelagic turnover per geographical area MNOK fusjonerer Domstein Pelagic med 4 andre selskaper For å bli Norway Pelagic, verdens største selskap innen pelagisk fisk til menneskemat. Se side 78 Andre Norge Others Norway EU On 1 July 2007, Domstein Pelagic will merge with 4 other companies to form Norway Pelagic, the largest pelagic fish company in the world for human consumption. See page 78 Rest Europa Rest of Europe Asia 13

14 Domstein Fish Hvitfiskleverandøren // Domstein Fish - Supplier of white fish Kontroll over råstoffet og lokalisering nær markedet sikrer stabile leveranser Control of the raw material and location close to the market ensure stable supplies 14

15 * Rendyrket verdikjede for fersk og frossen hvitfisk * Ferske leveranser av hvitfisk hele året * Kyst- og linefanget fisk, torskeoppdrett og oppforing av villfisk * Filetfabrikken i Måløy er eneste fabrikken for hvitfisk i Sør Norge * Full kontroll og sporbarhet over hele verdikjeden * Kort vei fra fangst til marked * Miljøvennlige fangstmetoder og transport * Pure value chain for fresh and frozen white fish * Year round supplies of fresh white fish * Coast and line caught fish, cod farming and fostering of wild fish * The fillet plant in Måløy is the only white fish plant in Southern Norway * Full control and traceability through the entire value chain * Short route from fishing ground to market * Eco-friendly catching methods and transport Omsetning pr. geografisk område Turnover per geographical area MNOK Andre Others kvalitetsfisk hele året Se side Norge Norway quality fish the whole year round See page 82 EU

16 Domstein Enghav Fiskeeksperten i Norden // Domstein Enghav Fish expert in the Nordic region Totalleverandør til dagligvare og storhusholdningsmarkedet Full range supplier to the retail and catering market 16

17 * Distribusjon av fersk fisk og sjømat kysten rundt * Oppkjøp av 2 etablerte sjømatgrossister i 2006 * Sterk fokus på produktutvikling * Vektlegger megatrender; Helse, smak og enkelhet * Etablering av egne produktutviklingssentere * Stort utvalg av ferske-, kjølte- og frosne produkter * Varekatalog til dagligvarehandel med 500 varelinjer * Varekatalog til storhusholdning med 700 varelinjer * Distribution of fresh fish and seafood along the coast of Norway * Acquisition of 2 established seafood wholesalers in 2006 * Strong focus on product development * Emphasis on mega-trends; Health, taste and simplicity * Establishment of own product development centres * Wide selection of fresh, chilled and frozen products * Product catalogue with 500 product lines to the retail sector * Product catalogue with 700 product lines to the catering sector Domstein Enghav kan spore fisken fra fangst til butikk Domstein Enghav can trace the fish from catch to supermarket Omsetning pr. geografisk område Turnover per geographical area MNOK Med fokus på megatrender skal nye produkter utvikles Se side 86 New products will be developed with focus on mega-trends See page 86 Sverige Sweden Danmark Denmark Andre Others Norge Norway 17

18 Aksjonærinformasjon 2006 // Keith Elliott Finansdirektør AKSJEN Aksjene i Domstein ASA har vært notert på Oslo Børs hovedliste siden juni 2001, med ticker DOM. Aksjen er plassert i aksjeklasse OB Match og inngår i indeksene OSE3020 og OSE30. Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 0,50. Selskapet hadde ved utgangen av 2006 en markedsverdi på NOK 350 mill. (NOK 381 mill. i 2005). AKSJONÆRSTRUKTUR Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer herav 55 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 1,72%. Administrerende direktør Rolf Domstein og styremedlem Knut Magne Domstein er deltakere i R. Domstein & Co AS, som eier 54,2% i Domstein ASA. De 20 største aksjonærer utgjør en eierandel på 77,8%. Kursutvikling 2006 hittil ,00 6,80 7,50 6,30 7,00 5,80 6,50 5,30 6,00 4,80 5,50 5,00 4,30 4,50 3,80 DOMS OSEBX DOMS OSEBX Aksjestatistikk Aksjeklasse OB match OB match OB standard Food/beverage Food/beverage Manufacturing Antall aksjonærer Utenlandsk andel 1,72% 1,36% 2,71% 2,45% 3,55% 4,13% Aksjekurs høy/lav 7,50 / 4,68 8,05 / 5,21 8,70 / 5,00 8,96 / 4,93 18,00 / 5,20 26,50 / 10,10 Markedsverdi 31/12 5,00 5,45 5,89 8,00 6,90 12,70 Antall aksjer MNOK Antall aksjer omsatt Antall transaksjoner Antall handledager Omløpshastighet 44,10 46,20 39,80 14,10 6,30 3,10 EGNE AKSJER Pr har selskapet egne aksjer, anskaffet for totalt nok Fra børsintroduksjonen i 2001 er likviditeten i aksjen forbedret vesentlig. Domstein - aksjen handles de alle fleste børsdager og antall aksjer omsatt og omløpshastigheten har økt vesentlig fra børsintroduksjonen. I 2006 er nivået stabilisert. I 2006 har selskapet kjøpt og solgt egne aksjer. Aksjene har vært benyttet som delvis oppgjør ved kjøp av virksomhet og utøvelse av opsjoner. AKSJONÆR OG INFORMASJONSPOLITIKK Selskapets målsetning er å gi alle eiere en best mulig avkastning over tid. God drift og god aksjonærpolitikk skal sikre selskapet muligheten til å finansiere seg i aksjemarkedet på gunstige vilkår. Aksjeomsetning No Antall A k s je om s e tning ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rate Hstighet Domstein skal til enhver tid sørge for at all relevant informasjon om selskapet er tilgjengelig for hele markedet. Børsforskriften angir utgangspunktet for selskapets informasjonsstandard. Informasjonsarbeidet skal bidra til at selskapets forretningsidé, konsept og utviklingsmuligheter er kjent og forstått i markedet. Markedet skal sikres korrekte opplysninger om selskapets status, utvikling og planer. Antall aksjer omsatt omsatt Omløpshastighet Dette er i tråd med ønske om over tid å styrke likviditeten i sin aksje. Selskapets hovedaksjonær, Domsteinfamilien, som eier 54% av aksjene, har en målsetning om å redusere sin eierandel til under 50%. Etter en periode med omstrukturering har selskapet fått en rendyrket profil som er lett å kommunisere, og som vil bidra til å gjøre selskapet mer attraktivt. Selskapet vil også arbeide for et høyere kunnskapsnivå om fiskerinæringen, noe som også kan bidra til større interesse for aksjen. Alle pressemeldinger og rapporter er tilgjengelige på våre websider: 18

19 D O M S T E I N Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T UTBYTTEPOLITIKK Aksjonærene vil få avkastning i form av verdiøkning på aksjene og utbytte. Selskapet har som målsetning å betale et utbytte som tilsvarer en tredjedel av årsresultatet, men utbytte vil også være avhengig av soliditeten i selskapet og hvilke muligheter selskapet ser i markedet med hensyn til mulige oppkjøp eller annen ekspansjon. Over tid forventes hovedverdiøkningen å skje gjennom kursøkning på aksjene. Selskapet betalte ut et utbytte på kr 0,20 pr. aksje i Utbytte ble foreslått , vedtatt og utbetalt Utbytte pr. aksje 1,20 1,00 0,80 0,60 Kroner 0,40 0,20 0,00 Utbytte pr. ak s je Konvertible obligasjoner Konvertibelt lån 50 mill. fra 2005 Avtalt rente er 8% p.a. og betales etterskuddsvis. Lånet tilbakebetales 3½ år etter fristen for utbetaling av lånet, dvs Fordringshaver har en ubetinget rett til å kreve utstedelse av aksjer i selskapet når som helst mellom og Ved konvertering skal det betales kr 8,80 pr. aksje (justert for utbytte i 2006) som motregning på fordringen (pålydende). Lån og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer er fritt omsettelig. De nye aksjene gir rett til utbytte f.o.m. det regnskapsår retten til å kreve aksjer ble gjort gjeldende. Fullmakter Den ordinære generalforsamlingen har gitt styret følgende fullmakter: 1. Styret har fullmakt til å kjøpe inntil aksjer hver pålydende kr 0,50, et samlet høyeste pålydende på inntil kr , som utgjør 10% av aksjekapitalen i selskapet. Laveste kjøpesum for aksjene kan være aksjens pålydende, og høyeste kjøpesum kan være kr 40. Fullmakten omfatter også salg av egne aksjer. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger et samlet pålydende på kr Ved eventuelt salg av egne aksjer til eksisterende aksjonærer, skal de øvrige aksjonærer ha tilsvarende fortrinnsrett som de har ved kapitalforhøyelse. Forøvrig står styret fritt til å kjøpe og selge aksjer innenfor rammen av fullmakten. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr Begrunnelsen er at selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp, delta i andre strukturelle og industrielt eller finansielt begrunnede transaksjoner, finansiere virksomhet i datterselskaper på en betryggende måte og innføre incentivordninger overfor ansatte. Fullmakten skal kunne anvendes ved hel eller delvis overtakelse av eller fusjon med andre virksomheter, og omfatter således også kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger. Styret kan fastsette tegningskursen og beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer. Fullmakten inkluderer retten til å foreta nødvendige endringer av vedtektene og gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret gis fullmakt til å oppta konvertible lån Bakgrunnen er at konvertible lån anses å være en hensiktsmessig finansieringsform for selskapet, og at en styrefullmakt vil medføre en større fleksibilitet og forenklet saksbehandling i forbindelse med opptak av slike lån. a. I henhold til allmennaksjelovens 11-8 gis styret fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån som nevnt i allmennaksjelovens b. Styret kan ta opp lån for et samlet beløp på NOK 50 mill. Aksjekapitalen skal maksimalt kunne forhøyes med NOK 10 mill. ved konvertering av lån. c. Fullmakten gjelder i 2 år. d. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lån etter allmennaksjelovens 11-4, jf og 10-5 skal kunne fravikes. e. Denne beslutning skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret, jf. allmennaksjelovens 11-8 (5), jf IR kontakter Rolf Domstein Keith Elliott Anne I. Refvik CEO CFO konsernsekretær Generalforsamling Domstein ASA avholder sin generalforsamling torsdag 3. mai 2007 ved hovedkontoret i Måløy. Største aksjonærer Eier Antall Eierandel R. Domstein & Co AS ,2% MP Pensjon ,6% Felleskjøpet Trondheim ,1% Skagen Vekst ,4% Caiano As ,4% Ojada As ,3% Myklebust Ivar Arve ,0% Spectatio As Nil ,0% Vicama As ,7% Habi Invest As ,7% Skjæret Åge Christian ,5% Konsernbygg A/S ,5% Arne Myklebust As ,5% Neptun Stavanger Hol ,5% Hermansen Harald Endre ,4 % Vestkapp Invest As ,4 % Euroclear Bank S.A./ 25% Clients ,4 % Brothers As ,4 % Sparebanken S. og Fj. V/Finansavdelinga ,4 % Arbjø As V/Arne Laeskogen ,4 % ,8 % 19

20 Shareholder information 2006 Keith Elliott CFO The Share The shares in Domstein ASA have been listed on Oslo Stock Exchange since June 2001, with ticker DOM. The share is placed in share class OB Match and is listed in the OSE3020 and OSE30 indexes. The share capital of the company is NOK divided into shares, each with a nominal value of NOK At year-end 2006, the company had a market value of MNOK 350 (MNOK 381 in 2005). Share price trend 2006 So far in ,00 6,80 7,50 6,30 7,00 5,80 6,50 5,30 6,00 4,80 5,50 5,00 4,30 4,50 3,80 DOMS OSEBX Share statistics DOMS OSEBX Shareholder structure At year-end 2006, the company had shareholders, of which 55 were foreign. The foreign shareholders own 1.72% of the shares. Managing Director Rolf Domstein and board member Knut Magne Domstein are partners in R. Domstein & Co AS, which owns 54.2% of Domstein ASA. The 20 largest shareholders own 77.8% of the shares. Own shares As at 31. December 2006 the company has own shares, acquired for a total of NOK In 2006, the company purchased and sold own shares. The shares have been used as part settlement of business acquisition and exercise of options. Shareholders and information policy One of the aims of the company is to give all shareholders the best possible return on capital employed over a period. Good management and shareholder policy will give the company the opportunity to finance itself in the equity market on favourable terms. Domstein will ensure at any time that all relevant information about the company is available to the whole market. The stock exchange regulations give the basis for the company s information standard. The information work will help the company s business concept and development opportunities to be known and understood in the market. The market will be ensured correct information about the status, development and plans of the company Share class OB match OB match OB standard Food/beverage Food/beverage Manufacturing No. of shareholders % Foreign ownership 1,72% 1,36% 2,71% 2,45% 3,55% 4,13% Share price high/low 7,50 / 4,68 8,05 / 5,21 8,70 / 5,00 8,96 / 4,93 18,00 / 5,20 26,50 / 10,10 Share price as at 31/12. 5,00 5,45 5,89 8,00 6,90 12,70 Market value MNOK No. of shares sold No. of transactions No. of trading days Turnover rate 44,10 46,20 39,80 14,10 6,30 3,10 The liquidity of the shares has improved considerably since introduction on the stock exchange in The Domstein share is traded on most market days and the number of shares sold and the turnover has increased significantly since stock-exchange introduction. The level has stabilized in Stocktrade No Antall A k s je om s e tning ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Hstighet Number Antall aksjer of shares omsatt sold Omløpshastighet Turnover rate This is in line with the aim to strengthen the liquidity of the company s share over time. The company s main shareholder, the Domstein family, who own 54% of the shares, aims to reduce their ownership to less than 50%. Following a period of restructuring, the company has developed a pure corporate identity, which is easy to communicate and which will help make the company more attractive. The company will also work to acquire a higher level of knowledge about the fisheries industry, which may help to heighten interest for the share. All press releases and reports are available on our website at: Rate 20

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

VERNER VIKTIGE VERDIER

VERNER VIKTIGE VERDIER VERNER VIKTIGE VERDIER Publisert: Mars 2013 Trykk: 600, Departementenes servicesenter (DSS) Layout: Lillian Nordby Øktner ØKOKRIM Foto: - Alle foto uten kreditering på selve bildet, er tatt av Jan Erik

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Skatt og merverdiavgift i jordbruket

Skatt og merverdiavgift i jordbruket NILF-rapport 2008 6 Agriculture and taxation in Norway Finn G. Andersen Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 203 ISBN 978-82-7077-722-8 Finn G. Andersen Skatt og

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

FoU rapport nr. 2/2010

FoU rapport nr. 2/2010 FoU rapport nr. 2/2010 ISBN: 978-82-7602-134-9 Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge Forfattere: Trond Randøy Ole Skalpe 1 Tittel Forfattere Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge Trond Randøy

Detaljer