Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006 // Annual report 2006"

Transkript

1 Årsrapport 2006 // Annual report 2006

2 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood

3

4 Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi Objectives and strategy 5 Overordnet virksomhetsbeskrivelse General description of business 6 Domstein i dag Domstein today 7 Konsernledelsen Executive committee 8 Viktige hendelser i Highlights in Finansielle hovedtall Key figures Fra konsernsjefen From the CEO Domstein Pelagic - Norges pelagiske industrilokomotiv Domstein Pelagic Pelagic industrial locomotive in Norway Domstein Fish Hvitfiskleverandøren Domstein Fish Supplier of white fish Domstein Enghav Fiskeeksperten i Norden Domstein Enghav Fish expert in the Nordic region Fra finansdirektøren aksjonærinformasjon From the CFO shareholder information Styrets årsberetning for Domstein ASA Directors report for Domstein ASA 30 Styret The board of directors Regnskap konsern Accounts Group Revisors beretning Auditor s report Regnskap Domstein ASA Accounts Domstein ASA Virksomhetsbeskrivelser Description of business areas Eierstyring og selskapsledelse Corporate governance 94 Domsteins historie Domstein s history 97 Nøkkelpersoner adresser Key personell and contact information Målsettinger og strategi // Objectives and strategy Domsteins verdier: Vi skal stå for det vi sier * Vi skal skape merverdier for våre kunder * Vi skal være langsiktige * Vi skal ha vilje til å forandre oss for å skape utvikling * Vi skal bruke naturen på en bærekraftig måte * Vi skal gi hverandre trygghet og inspirasjon. Domsteins forretningsidé: Domstein skal være den prefererte leverandøren av marint råstoff til den internasjonale bearbeidingsindustrien og den prefererte leverandøren av marine ferdigvarer i utvalgte markeder. Domsteins overordnede målsettinger: Domstein skal skape langsiktige verdier for eiere, kunder og leverandører * Domstein skal være en sikker og attraktiv arbeidsgiver * Domstein skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Domsteins finansielle målsettinger: Oppnå driftsavkastning på minst 12% av anvendt kapital * Ha en soliditet på %. * Betale en tredjedel av normalt årsresultat i utbytte til aksjonærene. Domsteins hovedstrategier: Domstein skal nå sine målsettinger gjennom: Kundeorientering * Effektiv drift * Fokus på miljø, matvaresikkerhet og bærekraft * Bredde i virksomhets- og produktspekter * Kontroll av verdikjeden * Å utvikle kjernevirksomheten og strategiske allianser. Domstein s values: We shall stand up for what we say * We shall create added value for our customers * We shall think long-term * We shall be willing to change in order to create development * We shall make sustainable use of natural resources * We shall give each other security and inspiration. Domstein s business concept: Domstein shall be the preferred supplier of marine raw material to the international processing industry and also the preferred supplier of marine value added products in selected markets. Domstein s general objectives: Domstein shall create long-term values for owners, customers and suppliers * Domstein shall be a secure and attractive employer * Domstein shall contribute toward sustainable social development. Domstein s financial objective: An EBITA of minimum 12 % of capital employed * Equity ratio shall be between 30 and 40 %. * To pay 1/3 of the normal annual profit in dividend to the shareholders. Domstein s main strategies: Domstein shall achieve its objectives through: Customer orientation * Efficient production * Focus on the environment, food safety and sustainability * Wide range of business and products * Control of the value chain * Developing the core business and strategic alliances.

5 Overordnet virksomhetsbeskrivelse // General description of business D O M S T E I N Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T Integrert sjømatkonsern med sterke merkevarer Integrated seafood group with strong brands Domstein ASA har en sterk posisjon i norsk og internasjonal fiskerinæring. Med en verdikjede som strekker seg fra eierskap i fangstflåten via industrielle foredlingsanlegg til effektivt distribusjonsnett og sterke merkevarer, står vi sterkt rustet til å møte industriens og forbrukernes behov. Domstein ASA has a strong position in the Norwegian and international fisheries industry. With a value chain that extends from ownership in the fishing fleet via industrial processing plants to an efficient distribution network and strong brands, we are well equipped to meet the industry and the consumers' needs. Domstein Pelagic er det internasjonalt kjente leverandørmerket for pelagisk fisk fusjonerer selskapet med 4 andre selskaper for å bli verdens største selskap innen pelagisk fisk til menneskemat; Norway Pelagic. Domstein Pelagic is the internationally renowned supplier brand for pelagic fish. On 1 July 2007, the company will merge with 4 other companies to become Norway Pelagic, the worlds largest pelagic fish company for human consumption. Domstein Fish er hvitfiskleverandøren med full kontroll over hele verdikjeden fra hav til fat. Domstein Fish is a white fish supplier that controls the entire value chain from the fishing grounds to the table. Domstein Enghav er ferdigvareleverandøren i det nordiske markedet, og Enghav er varemerket. Domstein Enghav supplies VAP products to the Nordic market under the Enghav brand. Ervik Havfiske er Norges største banklinerederi. Domsteins eierandel er 50%. Ervik Havfiske is the largest long-line fishing company in Norway. Domstein's share is 50%. Domsteins 82-årige historie, se side 94. Domstein's 82 year history, see page 94. 5

6 Domstein i dag // Domstein today * Et unikt sjømatkonsern * Bredde i virksomhet og produktspekter * Deltagelse i hele verdikjeden * 642 fokuserte medarbeidere * 4 pelagiske bedrifter * 6 bedrifter for hvitfisk og ferdigvarer * Salgsorganisasjon for pelagisk fisk * Salgsorganisasjon for hvitfiskfileter * Salgs- og distribusjonsselskaper for ferdigvarer i Norden * Varemerket Enghav * Eierinteresser i 15 fiskebåter * Strategiske allianser med råstoffleverandører og kunder * Fokus på matvaresikkerhet og miljø * Full sporbarhet gjennom hele verdikjeden * A unique seafood company * Extensive business and product range * Participation in the entire value chain * 642 focused employees * 4 pelagic fish processing plants * 6 plants for white fish and value added products * Pelagic fish sales organisation * SALES ORGANIZATION FOR WHITE FISH FILLETS * VAP sales and distribution companies in the Nordic region * Enghav brand * Ownership interests in 15 fishing vessels * Strategic alliances with raw material suppliers and customers * Focus on food safety and environment * FULL TRACEABILITY THROUGH THE ENTIRE VALUE CHAIN Strategisk plassering // Strategic location Domsteins produksjons- og distribusjonsanlegg er strategisk lokalisert nær de viktigste fiskefeltene og de store befolknings- områdene. Dette sikrer kort tid fra fangst til levering og distribusjon, samt effektiv og bærekraftig utnyttelse av råstoffet. Domstein s production and distribution facilities are strategically located close to the most important fishing grounds and the main population centres. This ensures a short time from catch to delivery and distribution and also efficient and sustainable utilization of the raw material. Organisasjon // Organisation Domstein ASA Domstein pelagic AS Domstein fish AS Domstein Enghav AS Ervik Havfiske AS (50%) Domstein Måløy AS Raudeberg Fryselager AS Domstein Fish AS Ultra Seafood Loppa AS 34% Domstein Enghav Norge AS Reinhartsen AS Domstein Selje AS Domstein Vadsø AS 91% Domstein Enghav Sverige AB Vest Engros AS Domstein Kalvåg AS Norbait DA 50% Fiskmäster'n AB Karmøy Delikatesse AS Domstein Bodø AS Domstein Enghav Danmark AS Domstein Enghav Haugesund AS Domstein Enghav Suomi OY Breivik & Co. AS Domstein Enghav Oslo AS Matgrossisten Midt- Norge AS 51 % Flekkerøy Fiskemottak AS 90% 6

7 D O M S T E I N Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T Konsernledelsen // Executive committee Rolf Domstein Domstein ASA Adm. dir. / CEO Keith Elliott Domstein ASA Finansdir. / CFO Helge Blålid Domstein ASA Teknisk direktør / Technical Director Gunnar Domstein Domstein Pelagic AS Adm. dir. / Managing Director Siviløkonom fra NHH, markedssjef Domstein , adm. dir. fra Utdannelse fra Durham University. Blant annet kontor/regnskapssjef Måløy Skipsekspedisjon fra Salgssjef R. Domstein & Co , viseadm. dir. Domstein ASA fra Utdannet maskinteknikk / skipsbygging, pers. adm. og org.teori. Driftsingeniør Måløy Sildeoljefabrikk , adm. dir. fra Teknisk direktør Domstein ASA fra aksjer i Domstein ASA. Driftssjef R. Domstein & Co , leder for industridivisjonen i Domstein siden 1988, nå som adm. dir. i Domstein Pelagic AS. Styremedlem i Domstein ASA fra 1991 til Master of Science in Business from the Norwegian School of Economics, Marketing Manager in Domstein , CEO from Studies at Durham University. Office/Accounting Manager in Måløy Skipsekspedisjon from Sales Manager R. Domstein & Co , Deputy Managing Director in Domstein ASA from Educated in mechanical engineering / shipbuilding, human resources man. and org. theory. Production engineer in Måløy Sildeoljefabrikk , Man. Dir. from Technical Director Domstein ASA from shares in Domstein ASA. Production Manager R. Domstein & Co , head of the industrial division in Domstein since 1988, now as Man. Dir. in Domstein Pelagic AS. Board member in Domstein ASA up to Knut M. Domstein Domstein Pelagic AS Markedsdirektør / Marketing Director Svein Lyngnes Domstein Enghav AS Adm. dir. / Managing Director Henry Reiersen Domstein ASA Organisasjonssjef / HR Manager Åge Gangsøy Domstein ASA Økonomisjef / Finance Manager Siviløkonom BI og MBA University of Wisconsin. Salgsmedarbeider Snorre Food Pte Ltd. i Singapore, markedsdirektør i Domstein Fish/Domstein Pelagic fra Styremedlem i Domstein ASA siden Utdannelse fra jordbruksskole og Statens Nærings- middeltekniske Høyskole. Erfaring som leder for større virksomheter innen næringsmiddelindustrien. Adm.dir. Prior Norge BA , konsernsjef aksjer i Domstein ASA. Utdannet skatterevisor, samt i pers.adm/org., markedsf.ledelse, kommunal økonomi og org. psyk. Erfaring som skatterevisor. Økonomi- og adm.sjef R. Domstein & Co. ANS , organisasjonssjef Domstein ASA fra aksjer i Domstein ASA. Utdannet DH-kandidat. Økonomisjef Selje Skjortefabrikk , økonom i Domstein i perioden og økonomisjef Domstein ASA fra 1992, med ansvar for regnskap og finans inkl. valuta og kredittstyring. 300 aksjer i Domstein ASA. Master of Science in Business from BI and MBA from University of Wisconsin. Salesman in Snorre Food Pte Ltd. in Singapore, Marketing Director in Domstein Fish/ Domstein Pelagic from Board member in Domstein ASA since shares directly in Domstein ASA. Educated at the Norwegian College of Agriculture and the Norwegian College of Food Technology. Experience as manager of several key businesses in the food industry. Man. Dir. Prior Norge BA , CEO shares in Domstein ASA. Educated as a tax auditor and also in HR management/ org., marketing management, municipal finance and org. psychology. Experience as tax auditor. Finance and Admin. Manager in R. Domstein & Co. ANS , Organisation Manager Domstein ASA from shares in Domstein ASA Higher education. Finance Manager in Selje Skjortefabrikk , accountant in Domstein during the period and Finance Manager in Domstein ASA from 1992, with responsibility for accounts and finance, including foreign currency and credit management. 300 shares in Domstein ASA. 7

8 Viktige hendelser i // Highlights in februar 2006 Kjøp av Atmospack Kungshamn AS Selskapet er lokalisert i Kungshamn, Sverige og produserer ferske konsumentpakninger til den svenske detaljhandelen. 22. mars 2006 Kjøp av Reinhartsen AS i Kristiansand Reinhartsen AS er en fiskegrossist lokalisert i Kristiansand. Selskapet distribuerer fisk og skalldyr i Agder. I tillegg har selskapet en omfattende omsetning av skalldyrbaserte lakeprodukter. 24. april 2006 Kjøp av 51 % av aksjene i Matgrossisten Midt-Norge AS Domstein Enghav og Matgrossisten Midt Norge AS etablerer et samarbeid om distribusjon av fersk fisk i Trøndelag med utgangspunkt i Matgrossisten Midt Norge sitt etablerte distribusjonssystem. 26. januar 2007 Etablering av Flekkerøy Fiskemottak AS Reinhartsen AS etablerer sammen med Finny Sirevaag et nytt selskap som skal sikre Domstein Enghav enda bedre tilgang på fersk fisk og ferske reker til markedene i sør og øst Norge. Vår eierandel er 90%. 31. januar 2007 Avtale om fusjon vedtatt Styrene i Domstein ASA, Global Fish AS, Bergen Fiskeindustri AS, og Koralfisk AS har den 31. januar 2007 inngått avtale om å etablere et nytt pelagisk selskap. Selskapet vil få navnet Norway Pelagic og starte opp 1. juli Det er inngått intensjonsavtale med Bernt Hansen på Sommarøy i Troms om å bli en del av Norway Pelagic. 18. February 2006 Acquisition of Atmospack Kungshamn AS The company is located in Kungshamn, Sweden and produces fresh portion packs to the Swedish retail sector. 22. March 2006 Acquisition of Reinhartsen AS in Kristiansand Reinhartsen AS is a fish wholesale company located in Kristiansand that distributes fish and shellfish in the county of Agder. The company also has extensive sales of shellfish products preserved in brine 24. April 2006 Acquisition of 51% of the shares in Matgrossisten Midt-Norge AS Domstein Enghav and Matgrossisten Midt Norge AS establish an alliance regarding distribution of fresh fish in Mid Norway using Matgrossisten Midt Norge s established distribution system. 26. January 2007 Flekkerøy Fiskemottak is established Reinhartsen AS joined forces with Finny Sirevaag to establish a new company that will ensure Domstein Enghav an even better supply of fresh fish and prawns to the markets in south and east Norway. Domstein's share is 90%. 31. January 2007 Merger agreement agreed On 31. January 2007, the boards of directors in Domstein ASA, Global Fish AS, Bergen Fiskeindustri AS, and Koralfisk AS signed an agreement to establish a new pelagic company, Norway Pelagic on 1. July A letter of intent has been signed with Bernt Hansen on Sommarøy in Troms to become part of Norway Pelagic. 8

9 D O M S T E I N Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T Finansielle hovedtall // Key figures MNOK Figures in MNOK. IFRS IFRS IFRS NGAAP NGAAP Netto driftsinntekter Net operating income 1918, , , , ,5 Driftsresultat Operating result -23,3 14,8-25,9-28,1 20,0 Resultat før skatt og minoriteter Profit before tax and minorities 182,0-64,8 182,0-67,0-74,8-206,3 Resultat etter skatt og minoriteter Profit after tax and minorities -46,0 148,9-63,6-71,5-152,8 Sum eiendeler Total assets 1331, , , , ,9 Egenkapital Equity 273,0 323,8 190,3 209,1 299,3 Driftsmargin Operating margin 1-1,2% 0,9% -1,7% -1,9% 1,5% Egenkapitalandel Equity ratio 2 20,5% 26,8% 15,2% 16,4% 22,8% Soliditet inkl. konv. obligasjoner Solidity incl. convertible bonds 3 24,1% 30,5% 21,2% 22,6% 26,6% Egenkapitalrentabilitet Return on equity 4-15,4% 57,9% -27,2% -28,1% -43,8% Avkastning på sysselsatt kapital Return on capital employed 5-4,1% 22,7% -5,6% -3,5% -13.6% Resultat pr. aksje Profit per share 6 2-0,67 2,30-1,05-1,18-2,91 Utvannet resultat pr. aksje Diluted profit per share 7-0,55 2,12-0,86-1,00-2,67 Forklaring 1. Driftsresultat dividert på nettosalg 2. Samlet egenkapital dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 3. Samlet egenkapital + konvertible obligasjoner dividert på bokført verdi egenkapital og gjeld 4. Årsresultat dividert på gjennomsnittlig samlet egenkapital 5. Resultat etter finansposter pluss finanskostnader, dividert på gjennomsnittlig sysselsatt kapital 6. Majoritetsandel av årsresultatet dividert på gjennomsnittlig antall utestående aksjer (justert for splitt og egne aksjer) 7. Majoritetsandel av årsresultatet justert for kapitalutgifter konvertibelt lån, dividert på utvannet tidsveiet antall aksjer. Explanation 1. Operating profit divided by net sales. 2. Total equity divided by book value equity and liabilities 3. Total equity + convertible bonds divided by book value equity and liabilities 4. Annual profit divided by average total equity 5. Result after financial items plus financial costs, divided by the average capital employed 6. Majority share of annual profit divided by the average number of outstanding shares (adjusted for split and own shares) 7. Majority share of annual profit adjusted for capital expenses convertible loan, divided by diluted, time-weighed number of shares. Finanskalender 2007 // Financial calendar , Foreløpig årsregnskap Preliminary annual results Ordinær generalforsamling Annual General Meeting 1. kvartal 2007 Q kvartal 2007 Q kvartal 2007 Q Omsetning konsern pr. hovedprodukt 2006 Group revenues per main product 2006 Utvikling / Development Omsetning konsern pr. geografisk område 2006 Group revenues per geographical area 2006 Utvikling / Development Enghav M akrell Mackerel Sild Herring Andre Others Hvitfisk Whitefish Eliminiering Elimination Eastern Europe Norway Others MNOK Figures in MNOK MNOK Figures in MNOK 9

10 Strukturene faller på plass // Rolf Domstein Adm. dir. De siste årene har norsk fiskeri- og havbruksnæring vært preget av store strukturelle endringer. I flåteleddet har myndighetene lagt til rette for strukturering ved at fiskekvotene er blitt privatisert, slik at det har vært lønnsomt for næringen å ta ut kapasitet og fordele ressursene på flere aktører. Selv om det har vært politisk omstridt, er det ikke tvil om at struktureringen har ført til at den norske fiskeflåten i løpet av få år har gått fra å være et subsidiesluk til en meget lønnsom næring. I havbruksnæringen har vi hatt en tilsvarende utvikling. Også her har myndighetene lagt forholdene til rette ved å fjerne reguleringer. Ikke minst var det viktig at havbruksnæringen ble tatt ut av råfiskloven slik at den kunne bli mer markedsstyrt. Det har muliggjort en vekst som det finnes få paralleller til i norsk industri. Utviklingen i fiskeflåten og oppdrettsnæringen har vist at deregulering er god næringspolitikk. Det har skapt mange gode og attraktive arbeidsplasser i distrikts-norge. I den landbaserte fiskeindustrien har utviklingen gått mye seinere. Overkapasitet og konkurranse mellom aktørene har gitt svak lønnsomhet. Mens myndighetene har bidratt med strukturfremmende tiltak på sjøsiden, skal næringen på land klare seg selv. Dette er jeg i prinsippet helt enig i, men da må næringen få lov til å gjøre de grep som skal til. En forutsetning for industriell utvikling er kontroll med innsatsfaktorene. For en næring der mellom sytti og åtti prosent av kostnadene er råstoff, er det viktig å ha styring med råstofftilgangen. For de fleste næringer er dette en selvfølge, men ikke for norsk fiskeindustri. Mens tilgangen på andre viktige innsatsfaktorer som transport, elektrisitet og kapital kan sikres gjennom langsiktige kontrakter, må fiskeråstoffet kjøpes inn i spotmarkedet til spotpris. Det kan fiskesalgslagene bestemme med hjemmel i råfiskloven. Samtidig stiller deltagerloven krav om at bare aktive fiskere kan eie aksjemajoriteten i fiskebåter. Dette hindrer integrering mellom flåten og industrileddet. Men det finnes unntak. I Nord-Norge har hvitfiskindustien fått dispensasjon fra deltakerloven og anledning til å eie trålere. Samtidig praktiseres råfiskloven på en måte som gjør at bedriftene i realiteten har kontroll over råstoffet. Dette har muliggjort strukturering av hvitfiskindustrien der antall enheter er kraftig redusert, og lønnsomheten har utviklet seg svært positivt. For den pelagiske industrien har utviklingen gått i motsatt retning. Det er betydelig overkapasitet i næringen, og konkurransen mellom aktørene er hard både i råstoff- og ferdigvaremarkedet. Norges Sildesalgslag har monopol på førstehåndsomsetningen og praktiserer råfiskloven slik at det er lite attraktivt med langsiktige kontrakter mellom flåten og industrien. Så godt som all fisk omsettes på auksjoner i spotmarkedet. Dette har de siste årene ført til store prissvingninger både i råstoff og ferdigvaremarkedet. I fjor svingte makrellprisene mellom seks og tretten kroner, mens sildeprisene i løpet av sesongen falt fra seks til tre. Mange fiskere oppfatter det som blodig urettferdig at inntektene kan bli halvert i løpet av et år. Ute i markedet opplever kundene det som rein gambling å handle med norsk sild og makrell. Ingen tør ta langsiktige posisjoner. Alle opptrer i spotmarkedet. Resultatet for industrien ble elendig. Prisfall og nedskriving av varelagerverdier har påført oss betydelige tap. Domstein har lenge arbeidet for en strukturering av den pelagiske industrien. Dette har vært vanskelig å få til, blant annet på grunn av ulike eierstrategier. Det er derfor et viktig gjennombrudd og en milepæl at bedrifter som utgjør en tredjedel av den pelagiske konsumindustrien i Norge, nå slår seg sammen og danner Norway Pelagic. Samtidig flagges det ambisjoner om å vokse til over femti prosent markedsandel. Det er gledelig å registrere at prosessen har brei støtte i næringen. Fiskerne gir uttrykk for at de ser nødvendigheten av et sterkere industriledd for å sikre avsetningen for økte fiskeressurser. Kundene ser behovet for større stabilitet og forutsigbarhet i markedet. Konkurrentene ser at struktureringen vil komme hele næringen til gode. For aksjonærene er Norway Pelagic en historisk mulighet til å være med på struktureringen av en overmoden industri. De delene av norsk fiskerinæring som har gjennomgått tilsvarende prosesser de siste årene, har oppnådd svært god lønnsomhetsutvikling. Når vi legger Domstein Pelagic inn i det nye selskapet, er det ikke for å trekke oss ut av den pelagiske industrien. Vi har stor tro på Norway Pelagic og ønsker å være langsiktig eier og industriell samarbeidspart. Resten av den operative virksomheten i konsernet, Domstein Fish og Domstein Enghav, utgjør sammen med Ervik Havfiske trolig den mest komplette verdikjeden for hvitfisk og ferdigvarer i Europa. Vi deltar selv i hele prosessen fra fiskefeltet til butikken, noe som sikrer sporbarhet og en effektiv og bærekraftig verdikjede. Dette er et godt grunnlag for vekst og positiv lønnsomhetsutvikling i tiden som kommer. Også det norske markedet er i støpeskjeen. Kundene vil ha leverandører som har kontroll over verdikjeden, og som kan levere over hele landet. Domstein Enghav har spilt en sentral rolle i struktureringen av innenlandsomsetningen gjennom oppkjøp av flere grossist- og produksjonsbedrifter og etablering av en landsdekkende distribusjonskjede for fersk fisk. Vi har fra før en sterk posisjon som leverandør av frossen fisk i Norden, og framstår i dag som en svært konkurransedyktig totalleverandør av sjømat til både storhusholdningsog dagligvaremarkedet. Etableringen av denne markedsposisjonen har vært en stor investering og vesentlige utviklingskostnader har belastet driftsresultatet i 2006, men vi er overbevist om at det norske markedet har et betydelig potensial som vi vil være med å utvikle. Rolf Domstein 10

11 D O M S T E I N Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T The structures fall into place Rolf Domstein CEO In the last few years, there have been major structural changes in the Norwegian fisheries and aquaculture industry. As far as the fishing fleets are concerned, the authorities have facilitated restructuring through privatization of fishing quotas so that it has been profitable for the industry to exploit capacity and divide the resources among several players. Despite arousing significant political opposition, there is no doubt that this restructuring has meant that within a few years, the Norwegian fishing fleet has changed from being a subsidy guzzler to becoming a very profitable industry. There has also been corresponding development in the aquaculture industry, where the authorities have also facilitated a change for the better by removing regulation mechanisms. It was especially important that the aquaculture industry was no longer governed by "Råfiskloven" relating to unprocessed fish so that it could be more market-driven. This has enabled growth the like of which has rarely been seen in Norwegian industry. The development in the fishing fleet and the aquaculture industry has shown that deregulation is good business policy. This has created many good and attractive jobs in the regional areas of Norway. Development has been much slower in the land-based fishing industry. Overcapacity and competition between the players has resulted in poor profitability.whereas the authorities have contributed with structure-promoting measures for the offshore fishing industry, the land-based fishing industry has had to manage on its own. I agree with this in principle, but then the industry should be allowed to take the necessary steps. A prerequisite for industrial development is control of the input factors. In an industry where seventy to eighty per cent of the costs are raw material costs, it is important to have control of the supply of raw materials. In most industries this is a matter of course, but not so in the Norwegian fishing industry. Whereas the supply of other important input factors, such as transport, electricity and capital can be secured through long-term contracts, fish raw material must be purchased on the spot market at spot price. The fishermen s sales organizations can determine these prices with authority in "Råfiskloven" relating to unprocessed fish. At the same time, "Deltakerloven" relating to partnerships requires that only active fishermen can own the majority of shares in fishing vessels. This prevents integration between the fleet and the industry, but there are exceptions. In Northern Norway the white fish industry has been granted an exemption from "Deltakerloven" relating to partnerships and has been allowed to own trawlers. At the same time, "Råfiskloven" relating to unprocessed fish is practised in such a way that the companies are actually allowed to have control of the raw material. This has made it possible to structure the white fish industry where there has been a significant reduction in the number of units and a very positive profitability trend. Development has moved in the opposite direction in the pelagic industry. There is significant overcapacity in the industry and competition between the players is tough, both in the raw material and VAP market. The Norwegian Herring Sales Association has a monopoly on primary sales and practises "Råfiskloven" relating to unprocessed fish in such a way that long-term contracts between the fleet and the industry are not so attractive. Nearly all the fish is sold through auctions in the spot market. In the last few years, this has resulted in major price fluctuations both in the raw material and VAP market. Last year, the price of mackerel fluctuated between 6 and 13 NOK, whereas herring prices fell from 6 to 3 NOK during the season. Many fishermen feel it is grievously unfair that their earnings can be halved in one year. Out in the market, the customers find that buying Norwegian herring and mackerel is a real gamble. No one dares take long-term positions and everyone operates in the spot market, which gives the industry a miserable result. We have incurred significant loss as a result of falling prices and write-down of stock value. For some time now, Domstein has been an advocate for structuring in the pelagic industry. However, this has been difficult to achieve, among other things, due to different owner strategies. It is therefore an important breakthrough and a milestone that companies which make up a third of the pelagic consumer industry have now joined forces to form Norway Pelagic. At the same time, there are ambitions to exceed a fifty per cent market share. It is good to see that the process has broad support in the industry. The fishermen have expressed that they see the necessity of having a stronger industrial segment in order to secure sales of increased fishery resources and the customers see the need for greater stability and predictability in the market. The competitors also see that structuring will benefit the whole industry. Norway Pelagic is a historical opportunity for the shareholders to be part of the structuring of an over mature industry. The parts of the Norwegian fisheries industry that have undergone corresponding processes in the last few years have achieved an extremely good profitability trend. Incorporating Domstein Pelagic in the new company does not mean that we are withdrawing from the pelagic industry. We have great confidence in Norway Pelagic and want to be a long-term owner and industrial partner. Together with Ervik Havfiske, the remainder of the operational business in the group, Domstein Fish and Domstein Enghav, probably constitute the most complete value chain for white fish and VAP products in Europe. We are involved in the whole process from fishing ground to the market, which ensures traceability and an efficient and sustainable value chain. This is a sound platform for growth and a positive profitability trend in the years ahead. The Norwegian market is nascent and customers want suppliers that have control of the value chain and that can deliver nationwide. Domstein Enghav has played a key role in structuring domestic sales through acquisition of several wholesale and production companies and establishment of a nationwide distribution chain for fresh fish. We already have a strong position as a supplier of frozen fish in the Nordic region and stand out as a very competitive full range supplier of seafood to the retail and catering market. Establishment of this market position has been a major investment and significant development costs have had a negative effect on the operating profit in 2006, but we are convinced that there is great potential in the Norwegian market and we intend to help develop this. Rolf Domstein 11

12 Norges pelagiske industrilokomotiv // Pelagic industrial locomotive in Norway Løfter den pelagiske industrien Boosts the pelagic industry 12

13 Domstein Pelagic forsyner den internasjonale bearbeidingsindustrien med råvarer av høy kvalitet * Norges største produsent av pelagisk fisk * God tilgang på høykvalitets råstoff * Kort vei fra fangst til produksjon * Store og moderne produksjonsanlegg * Utvikler fremtidens pelagiske produkter * Godt omdømme som pålitelig leverandør * Effektiv og miljøfokusert verdikjede Domstein Pelagic supplies the international processing industry with high quality raw materials * Largest producer of pelagic fish in Norway * Good supply of high quality raw material * Short route from fishing ground to production * Large and modern production facilities * Develops pelagic products for the future * Good reputation as a reliable supplier * Efficient and environmentally conscious value chain Pelagisk omsetning pr. geografisk område Pelagic turnover per geographical area MNOK fusjonerer Domstein Pelagic med 4 andre selskaper For å bli Norway Pelagic, verdens største selskap innen pelagisk fisk til menneskemat. Se side 78 Andre Norge Others Norway EU On 1 July 2007, Domstein Pelagic will merge with 4 other companies to form Norway Pelagic, the largest pelagic fish company in the world for human consumption. See page 78 Rest Europa Rest of Europe Asia 13

14 Domstein Fish Hvitfiskleverandøren // Domstein Fish - Supplier of white fish Kontroll over råstoffet og lokalisering nær markedet sikrer stabile leveranser Control of the raw material and location close to the market ensure stable supplies 14

15 * Rendyrket verdikjede for fersk og frossen hvitfisk * Ferske leveranser av hvitfisk hele året * Kyst- og linefanget fisk, torskeoppdrett og oppforing av villfisk * Filetfabrikken i Måløy er eneste fabrikken for hvitfisk i Sør Norge * Full kontroll og sporbarhet over hele verdikjeden * Kort vei fra fangst til marked * Miljøvennlige fangstmetoder og transport * Pure value chain for fresh and frozen white fish * Year round supplies of fresh white fish * Coast and line caught fish, cod farming and fostering of wild fish * The fillet plant in Måløy is the only white fish plant in Southern Norway * Full control and traceability through the entire value chain * Short route from fishing ground to market * Eco-friendly catching methods and transport Omsetning pr. geografisk område Turnover per geographical area MNOK Andre Others kvalitetsfisk hele året Se side Norge Norway quality fish the whole year round See page 82 EU

16 Domstein Enghav Fiskeeksperten i Norden // Domstein Enghav Fish expert in the Nordic region Totalleverandør til dagligvare og storhusholdningsmarkedet Full range supplier to the retail and catering market 16

17 * Distribusjon av fersk fisk og sjømat kysten rundt * Oppkjøp av 2 etablerte sjømatgrossister i 2006 * Sterk fokus på produktutvikling * Vektlegger megatrender; Helse, smak og enkelhet * Etablering av egne produktutviklingssentere * Stort utvalg av ferske-, kjølte- og frosne produkter * Varekatalog til dagligvarehandel med 500 varelinjer * Varekatalog til storhusholdning med 700 varelinjer * Distribution of fresh fish and seafood along the coast of Norway * Acquisition of 2 established seafood wholesalers in 2006 * Strong focus on product development * Emphasis on mega-trends; Health, taste and simplicity * Establishment of own product development centres * Wide selection of fresh, chilled and frozen products * Product catalogue with 500 product lines to the retail sector * Product catalogue with 700 product lines to the catering sector Domstein Enghav kan spore fisken fra fangst til butikk Domstein Enghav can trace the fish from catch to supermarket Omsetning pr. geografisk område Turnover per geographical area MNOK Med fokus på megatrender skal nye produkter utvikles Se side 86 New products will be developed with focus on mega-trends See page 86 Sverige Sweden Danmark Denmark Andre Others Norge Norway 17

18 Aksjonærinformasjon 2006 // Keith Elliott Finansdirektør AKSJEN Aksjene i Domstein ASA har vært notert på Oslo Børs hovedliste siden juni 2001, med ticker DOM. Aksjen er plassert i aksjeklasse OB Match og inngår i indeksene OSE3020 og OSE30. Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 0,50. Selskapet hadde ved utgangen av 2006 en markedsverdi på NOK 350 mill. (NOK 381 mill. i 2005). AKSJONÆRSTRUKTUR Selskapet hadde ved utgangen av aksjonærer herav 55 utenlandske. De utenlandske aksjonærer utgjør en eierandel på 1,72%. Administrerende direktør Rolf Domstein og styremedlem Knut Magne Domstein er deltakere i R. Domstein & Co AS, som eier 54,2% i Domstein ASA. De 20 største aksjonærer utgjør en eierandel på 77,8%. Kursutvikling 2006 hittil ,00 6,80 7,50 6,30 7,00 5,80 6,50 5,30 6,00 4,80 5,50 5,00 4,30 4,50 3,80 DOMS OSEBX DOMS OSEBX Aksjestatistikk Aksjeklasse OB match OB match OB standard Food/beverage Food/beverage Manufacturing Antall aksjonærer Utenlandsk andel 1,72% 1,36% 2,71% 2,45% 3,55% 4,13% Aksjekurs høy/lav 7,50 / 4,68 8,05 / 5,21 8,70 / 5,00 8,96 / 4,93 18,00 / 5,20 26,50 / 10,10 Markedsverdi 31/12 5,00 5,45 5,89 8,00 6,90 12,70 Antall aksjer MNOK Antall aksjer omsatt Antall transaksjoner Antall handledager Omløpshastighet 44,10 46,20 39,80 14,10 6,30 3,10 EGNE AKSJER Pr har selskapet egne aksjer, anskaffet for totalt nok Fra børsintroduksjonen i 2001 er likviditeten i aksjen forbedret vesentlig. Domstein - aksjen handles de alle fleste børsdager og antall aksjer omsatt og omløpshastigheten har økt vesentlig fra børsintroduksjonen. I 2006 er nivået stabilisert. I 2006 har selskapet kjøpt og solgt egne aksjer. Aksjene har vært benyttet som delvis oppgjør ved kjøp av virksomhet og utøvelse av opsjoner. AKSJONÆR OG INFORMASJONSPOLITIKK Selskapets målsetning er å gi alle eiere en best mulig avkastning over tid. God drift og god aksjonærpolitikk skal sikre selskapet muligheten til å finansiere seg i aksjemarkedet på gunstige vilkår. Aksjeomsetning No Antall A k s je om s e tning ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Rate Hstighet Domstein skal til enhver tid sørge for at all relevant informasjon om selskapet er tilgjengelig for hele markedet. Børsforskriften angir utgangspunktet for selskapets informasjonsstandard. Informasjonsarbeidet skal bidra til at selskapets forretningsidé, konsept og utviklingsmuligheter er kjent og forstått i markedet. Markedet skal sikres korrekte opplysninger om selskapets status, utvikling og planer. Antall aksjer omsatt omsatt Omløpshastighet Dette er i tråd med ønske om over tid å styrke likviditeten i sin aksje. Selskapets hovedaksjonær, Domsteinfamilien, som eier 54% av aksjene, har en målsetning om å redusere sin eierandel til under 50%. Etter en periode med omstrukturering har selskapet fått en rendyrket profil som er lett å kommunisere, og som vil bidra til å gjøre selskapet mer attraktivt. Selskapet vil også arbeide for et høyere kunnskapsnivå om fiskerinæringen, noe som også kan bidra til større interesse for aksjen. Alle pressemeldinger og rapporter er tilgjengelige på våre websider: 18

19 D O M S T E I N Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T UTBYTTEPOLITIKK Aksjonærene vil få avkastning i form av verdiøkning på aksjene og utbytte. Selskapet har som målsetning å betale et utbytte som tilsvarer en tredjedel av årsresultatet, men utbytte vil også være avhengig av soliditeten i selskapet og hvilke muligheter selskapet ser i markedet med hensyn til mulige oppkjøp eller annen ekspansjon. Over tid forventes hovedverdiøkningen å skje gjennom kursøkning på aksjene. Selskapet betalte ut et utbytte på kr 0,20 pr. aksje i Utbytte ble foreslått , vedtatt og utbetalt Utbytte pr. aksje 1,20 1,00 0,80 0,60 Kroner 0,40 0,20 0,00 Utbytte pr. ak s je Konvertible obligasjoner Konvertibelt lån 50 mill. fra 2005 Avtalt rente er 8% p.a. og betales etterskuddsvis. Lånet tilbakebetales 3½ år etter fristen for utbetaling av lånet, dvs Fordringshaver har en ubetinget rett til å kreve utstedelse av aksjer i selskapet når som helst mellom og Ved konvertering skal det betales kr 8,80 pr. aksje (justert for utbytte i 2006) som motregning på fordringen (pålydende). Lån og tilhørende rett til å kreve utstedelse av aksjer er fritt omsettelig. De nye aksjene gir rett til utbytte f.o.m. det regnskapsår retten til å kreve aksjer ble gjort gjeldende. Fullmakter Den ordinære generalforsamlingen har gitt styret følgende fullmakter: 1. Styret har fullmakt til å kjøpe inntil aksjer hver pålydende kr 0,50, et samlet høyeste pålydende på inntil kr , som utgjør 10% av aksjekapitalen i selskapet. Laveste kjøpesum for aksjene kan være aksjens pålydende, og høyeste kjøpesum kan være kr 40. Fullmakten omfatter også salg av egne aksjer. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger et samlet pålydende på kr Ved eventuelt salg av egne aksjer til eksisterende aksjonærer, skal de øvrige aksjonærer ha tilsvarende fortrinnsrett som de har ved kapitalforhøyelse. Forøvrig står styret fritt til å kjøpe og selge aksjer innenfor rammen av fullmakten. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr Begrunnelsen er at selskapet skal være i posisjon til relativt raskt å gjennomføre fusjoner og oppkjøp, delta i andre strukturelle og industrielt eller finansielt begrunnede transaksjoner, finansiere virksomhet i datterselskaper på en betryggende måte og innføre incentivordninger overfor ansatte. Fullmakten skal kunne anvendes ved hel eller delvis overtakelse av eller fusjon med andre virksomheter, og omfatter således også kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger. Styret kan fastsette tegningskursen og beslutte å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer. Fullmakten inkluderer retten til å foreta nødvendige endringer av vedtektene og gjelder fram til ordinær generalforsamling i Styret gis fullmakt til å oppta konvertible lån Bakgrunnen er at konvertible lån anses å være en hensiktsmessig finansieringsform for selskapet, og at en styrefullmakt vil medføre en større fleksibilitet og forenklet saksbehandling i forbindelse med opptak av slike lån. a. I henhold til allmennaksjelovens 11-8 gis styret fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån som nevnt i allmennaksjelovens b. Styret kan ta opp lån for et samlet beløp på NOK 50 mill. Aksjekapitalen skal maksimalt kunne forhøyes med NOK 10 mill. ved konvertering av lån. c. Fullmakten gjelder i 2 år. d. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lån etter allmennaksjelovens 11-4, jf og 10-5 skal kunne fravikes. e. Denne beslutning skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret, jf. allmennaksjelovens 11-8 (5), jf IR kontakter Rolf Domstein Keith Elliott Anne I. Refvik CEO CFO konsernsekretær Generalforsamling Domstein ASA avholder sin generalforsamling torsdag 3. mai 2007 ved hovedkontoret i Måløy. Største aksjonærer Eier Antall Eierandel R. Domstein & Co AS ,2% MP Pensjon ,6% Felleskjøpet Trondheim ,1% Skagen Vekst ,4% Caiano As ,4% Ojada As ,3% Myklebust Ivar Arve ,0% Spectatio As Nil ,0% Vicama As ,7% Habi Invest As ,7% Skjæret Åge Christian ,5% Konsernbygg A/S ,5% Arne Myklebust As ,5% Neptun Stavanger Hol ,5% Hermansen Harald Endre ,4 % Vestkapp Invest As ,4 % Euroclear Bank S.A./ 25% Clients ,4 % Brothers As ,4 % Sparebanken S. og Fj. V/Finansavdelinga ,4 % Arbjø As V/Arne Laeskogen ,4 % ,8 % 19

20 Shareholder information 2006 Keith Elliott CFO The Share The shares in Domstein ASA have been listed on Oslo Stock Exchange since June 2001, with ticker DOM. The share is placed in share class OB Match and is listed in the OSE3020 and OSE30 indexes. The share capital of the company is NOK divided into shares, each with a nominal value of NOK At year-end 2006, the company had a market value of MNOK 350 (MNOK 381 in 2005). Share price trend 2006 So far in ,00 6,80 7,50 6,30 7,00 5,80 6,50 5,30 6,00 4,80 5,50 5,00 4,30 4,50 3,80 DOMS OSEBX Share statistics DOMS OSEBX Shareholder structure At year-end 2006, the company had shareholders, of which 55 were foreign. The foreign shareholders own 1.72% of the shares. Managing Director Rolf Domstein and board member Knut Magne Domstein are partners in R. Domstein & Co AS, which owns 54.2% of Domstein ASA. The 20 largest shareholders own 77.8% of the shares. Own shares As at 31. December 2006 the company has own shares, acquired for a total of NOK In 2006, the company purchased and sold own shares. The shares have been used as part settlement of business acquisition and exercise of options. Shareholders and information policy One of the aims of the company is to give all shareholders the best possible return on capital employed over a period. Good management and shareholder policy will give the company the opportunity to finance itself in the equity market on favourable terms. Domstein will ensure at any time that all relevant information about the company is available to the whole market. The stock exchange regulations give the basis for the company s information standard. The information work will help the company s business concept and development opportunities to be known and understood in the market. The market will be ensured correct information about the status, development and plans of the company Share class OB match OB match OB standard Food/beverage Food/beverage Manufacturing No. of shareholders % Foreign ownership 1,72% 1,36% 2,71% 2,45% 3,55% 4,13% Share price high/low 7,50 / 4,68 8,05 / 5,21 8,70 / 5,00 8,96 / 4,93 18,00 / 5,20 26,50 / 10,10 Share price as at 31/12. 5,00 5,45 5,89 8,00 6,90 12,70 Market value MNOK No. of shares sold No. of transactions No. of trading days Turnover rate 44,10 46,20 39,80 14,10 6,30 3,10 The liquidity of the shares has improved considerably since introduction on the stock exchange in The Domstein share is traded on most market days and the number of shares sold and the turnover has increased significantly since stock-exchange introduction. The level has stabilized in Stocktrade No Antall A k s je om s e tning ,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Hstighet Number Antall aksjer of shares omsatt sold Omløpshastighet Turnover rate This is in line with the aim to strengthen the liquidity of the company s share over time. The company s main shareholder, the Domstein family, who own 54% of the shares, aims to reduce their ownership to less than 50%. Following a period of restructuring, the company has developed a pure corporate identity, which is easy to communicate and which will help make the company more attractive. The company will also work to acquire a higher level of knowledge about the fisheries industry, which may help to heighten interest for the share. All press releases and reports are available on our website at: Rate 20

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Ordinær generalforsamling multiconsult.no

Ordinær generalforsamling multiconsult.no Ordinær generalforsamling 26.04.2016 Christian Nørgaard Madsen Konsernsjef 2 2015 a milestone in Multiconsult s long history Successful initial public offering (IPO) and public listing 22 May Significant

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Årsrapport 2005 Annual report 2005

Årsrapport 2005 Annual report 2005 Årsrapport 2005 Annual report 2005 Innhold Contents s / p Målsettinger og strategi Objectives and strategy Målsettinger og strategi Objectives and strategy 2 Domstein 1925 2005 Domstein 1925 2005 2-3 VISJON

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

General Information 1

General Information 1 General Information 1 Historical Development 1989 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2008 1. Norsk Energiverk Forsikring AS (NEFO) established in 1989 as a Captive for a number of Norwegian Hydro Utility Companies.

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

NÆRINGSFORUM S&FJ. Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016

NÆRINGSFORUM S&FJ. Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016 NÆRINGSFORUM S&FJ Gunnar Domstein, regionleder 29. NOVEMBER 2016 Vision It s all about the fish Your pelagic partner - the No 1 global provider of high quality marine products 30/11/2016 2 To divisjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2013

Quarterly report. 1st quarter 2013 Quarterly report 1st quarter 2013 Group The Group s operating revenues in Q1 2013 were MNOK 112.5 compared to MNOK 94.8 last year. EBITDA was MNOK 0.5 compared to MNOK -1.0 last year. EBIT was MNOK -2.6

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 3 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 3. Kvartalsrapport / 3. Quarterly report 2001 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Dagsordens punkt 7 endring av foretaksnavn

Dagsordens punkt 7 endring av foretaksnavn EGM 17 October 2016 Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Åge Korsvold 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger 3. Valg av møteleder og en person til å

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOMSTEIN ASA.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOMSTEIN ASA. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOMSTEIN ASA. Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 29. mai 2008 kl. 11.00 i kantina på hovedkontoret i Måløy. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer