international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

2 INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv og sikkerhet (09) Politikk og samfunn Prosjektaktiviteter: (11) Kunstnere med innvandrerbakgrunn (12) Buzz og pipelines i regional innovasjon (13) EUs Interreg-program har påvirket norsk regionalpolitikk (14) Læring av hendelser i Statoil (16) Tap av helsesertifikat offshore (<>) Publikasjonsliste KONTAKT AdressE: P.O. Box 8046, N-4068, Stavanger, Norge BESØKSADRESSE: Prof. Olav Hanssens vei 15, Stavanger TeleFON: (+47) WEB: IRIS International Research Institute of Stavanger Iris er et oppdragsbasert forsknings-institutt innenfor teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig sektor. IRIS ble etablert i 2006 ved en virksomhetsoverdragelse fra Stiftelsen Rogalandsforskning (etablert i 1973). IRIS eies av Stiftelsen Rogalandsforskning (50 %) og Universitetet i Stavanger (50 %). Ved utgangen av 2011 hadde IRIS 208 medarbeidere som utgjorde 192 årsverk hvorav 138 er forskerårsverk. Andelen utenlandske medarbeidere holder en andel på 20 prosent og representerer 22 ulike nasjonaliteter. 11 ansatte har i 2011 avlagt doktorgrad. Antall forskere med doktorgrad utgjør nå 85. IRIS driver forskning og utvikling innenfor de tematiske områdene energi, miljø og samfunn. Aktivitetene ved IRIS favner både anvendt forskning og grunnforskning. På energiområdet står boring og brønn, økt utvinning, fornybare energialternativer og energieffektivisering i sentrum. Miljøaktivitetene fokuserer på utvikling av verktøy for oljevernberedskap, overvåking og risikovurdering av havforsuring, klimaendringer og regulære utslipp fra industrien. Området samfunns- og næringsutvikling har som mål, via forskning og utvikling, å bidra til økt kunnskap som kan fremme en bærekraftig, helsefremmende og verdiskapende utvikling i samfunnsog næringsliv. Kommersialisering av forskningsresultater både fra IRIS og UiS er en viktig del av vår verdiskaping i samfunnet. Våre aktiviteter er kvalitetssikret etter et kvalitetsstyringssystem basert på NS-EN ISO 9001:2008, mens miljøstyringssystemet er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001: Design: vju

3 Samfunns- og Næringsutvikling Avdeling for Samfunns- og næringsutvikling inngår i forskningskonsernet International Research Institute of Stavanger AS (IRIS). Avdelingen utførte i 2011 rundt 36 årsverk fordelt på 45 høyt kvalifiserte medarbeidere. Den overordnede målsetting for avdelingen er, gjennom forskning og utvikling, å bidra til økt kunnskap som kan fremme en bærekraftig, helsefremmende og verdiskapende utvikling i samfunns- og næringsliv. Prosjektporteføljen gjenspeiler både aktuelle problemstillinger og langsiktige utfordringer, nasjonalt som internasjonalt. Gjennom grunnforskning og anvendt forskning studerer vi trender og enkeltstående hendelser som gir oss kunnskapsgrunnlag for økt forståelse av prosesser i samfunnet rundt oss. Vår kunnskapsspredning og forskningsformidling er i tett samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), via etablerte forskningssentre som også har andre samarbeidspartnere utover UiS og IRIS. Forskerne på avdelingen, lokalisert i Stavanger og Bergen, har bakgrunn i et mangfold av fagfelt. Våre forskningsaktiviteter er inndelt i fire tematisk orienterte forskningsgrupper innen forskningsfeltene: 04 INNOVASJON Utgangspunktet for forskningsområdet Innovasjon er tidligere og pågående forskning om innovasjonsprosesser regionalt, i nettverk og i bedrifter. Dette bygger på en bred prosjektportefølje finansiert av Forskningsrådet samt regionale offentlige og private aktører. Forskningen på feltet er basert på et bredt sett av hovedsakelig økonomisk og sosiologisk inspirert organisasjonsteori, samt teorier om ledelse og innovasjon. Gruppen fokuserer på følgende hovedområder: (1) Regional Innovasjon - IRIS er en sentral deltager i programmet Virkemidler for regional innovasjon (VRI) i Rogaland, med et særskilt ansvar for forskningsdelen i VRI Rogaland. (2) FOU-veiledning overfor SMB knyttet blant annet til programmet European Enterprice Network EEN - INNOWAY og Kompetansemegling i Rogaland. (3) Produktutvikling gjennom samarbeid i regionale nettverk mellom næringsliv, FoU-institusjoner, det offentlige virkemiddelapparatet og interesseorganisasjoner. 05 (1) Arbeidshelse og sykefravær (2) Arbeidsliv og sikkerhet (3) Politikk og samfunn (4) Innovasjon

4 ARBEIDSHELSE OG SYKEFRAVÆR 06 Forskningsgruppen ser på ulike forhold ved personers deltagelse i arbeidslivet. Spesielt er vår forskning rettet mot det å forstå forholdene på arbeidsplassen, i relasjon til grupper og individer. Vi er opptatt av organisatoriske endringer, arbeidets organisering, fysisk og psykisk arbeidsmiljø, oppgaver og krav som stilles til oss som arbeidstakere og hvordan dette påvirker den enkelte arbeidstakers trivsel og helse. Eksempler på temaer vi forsker på er inkluderende arbeidsliv, skiftarbeid, oppfølging av sykmeldte, arbeidsrettet rehabilitering, omorganisering, arbeidskrav, nærværskultur, HMS, funksjonsevne, ergonomi og evidensbasert praksis. Vi forsker både på offentligog privat sektor, og overfor en rekke bransjer. Vi har flere prosjekter med fokus på tiltak, hva som virker og hvorfor tiltakene virker. ARBEIDSLIV OG SIKKERHET Arbeidsliv og sikkerhetsgruppen forsker på ulike sider ved arbeidslivet og dets tilgrensende institusjoner ut fra ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver. Sentrale forskningstema i gruppen er teknologi og arbeidsorganisering, arbeidslivsrelasjoner, arbeidsmiljø/hms og konflikthåndtering i arbeidslivet. Det er en utpreget tverrfaglig sammensetning i gruppen, med forskere som har bakgrunn innen samfunnsvitenskap, økonomi og juridiske fag. Gruppens forskning favner både om grunnforskning og forskningsog utviklingsprosjekter rettet mot næringslivet og offentlige aktører. Gruppens strategiske fokus er rettet mot følgende tre områder: (1) Teknologiens betydning for beslutningstaking og samhandling i organisasjoner (2) Medarbeiderdrevet innovasjon (3) Sikkerhetskultur 07

5 POLITIKK OG SAMFUNN Forskningen retter her søkelyset mot politikkutforming og samfunnsutvikling og sammenhengen mellom disse. Innenfor temaet politikkutforming dreier forskningen seg om (2) Innovasjon og regional utvikling omfatter studier av regionale innovasjonssystemer, hvordan offentlig politikk utformes, beskrivelser av næringsstruktur og framtidsstudier. Det er betydelig overlapp mellom disse hvilke konsekvenser implementering tre retningene. De siste årene har forskningen innenfor innovasjon fokusert på regionale av politikk får og det faglige grunnlaget innovasjonssystemer. Innenfor innovasjonsfeltet pågår det flere teoretisk orienterte og for utforming av politikken. komparative studier i nært samarbeid med forskere ved UiS og ved utenlandske institusjoner. Innenfor temaet samfunnsutvikling Den andre retningen innenfor dette tema dreier seg om analyser av utviklingstrekk i næringsfokuseres det særlig på utviklingstrekk livet og arbeidsmarkedet. Den tredje retningen består av framtidsstudier både innenfor og trender innenfor nærings- spesifikke samfunnsområder og innenfor ulike romlig kontekster. livet, offentlig virksomhet, arbeidsmarkedet, 08 frivillig sektor, kultur og 09 miljø og om befolkningens holdninger og tilpasninger til utviklingen. Det meste av forskningsaktiviteten er organisert innenfor fire tematiske områder beskrevet på neste side. (1) Politisk organisering og styring er basert på et bredt sett av hovedsakelig statsvitenskapelige, organisasjonsvitenskapelige og sosiologiske teorier og perspektiver. Forskningen kan grupperes i tre deltema. Politiske institusjoner, deres oppbygging, organisering og funksjonsmåte (policy) danner et deltema av internasjonale komparative prosjekter om det statlige nivåets funksjonsmåte og om kommunenes politiske organisering. Politiske prosesser (politics) og i særlig grad studier av reformer og endringer av politiske systemer (fra intensjonene til iverksetting og effekter) kjennetegner det andre deltema. Det tredje deltema dreier seg om politikken på ulike samfunnsområder, og om politikkens innhold dvs. om utfallet av de politiske prosessene (policy). (3) Samferdsel og trafikksikkerhet fokuserer på kollektivtrafikk, reisevaner og trafikksikkerhet. Porteføljen innenfor samferdselsfeltet dreier seg om kollektivtrafikk, om planlegging for veg og bane-infrastruktur og om godstransport og logistikk. I tillegg kommer reisevaneundersøkelser på regionalt nivå og for offentlige og private virksomheter. Porteføljen innenfor trafikksikkerhetsfeltet dreier seg dels om sammenhengen mellom kjennetegn ved trafikantene og deres atferd og dels om ulike sider ved innføring av teknologier som kan bidra til reduksjon av trafikkulykker. (4) Velferd og kultur dreier seg i særlig grad om sosiologisk orienterte problemstillinger, mange av disse generert nedenifra og opp der vi studerer livsverdens- og sivilsamfunnsspørsmål, bakkebyråkratiet og tjenesteutvikling, velferdsordningenes brukergrupper m.m. Forskningen kan grupperes i fire retninger; Kulturforskning Velferdsforskning Innvandring og flerkulturalitet Frivillige organisasjoner

6 Kunstnere med innvandrerbakgrunn 10 Prosjektaktiviteter Kunstnere med innvandrerbakgrunn representerer en ny, men fremdeles liten gruppe aktører i det norske kulturlivet. Deres situasjon har vært gjenstand for offentlig oppmerksomhet, både i kulturdebatt og via kulturpolitiske tiltak. Forskning om denne gruppen av norske kunstnere har vært en mangelvare. I dette prosjektet har forskerne intervjuet 20 personer, som har begitt seg inn på en kunstnerisk eller artistisk karriere og som er født i Norge av innvandrede foreldre eller som har flyttet hit som barn. De er skuespillere, dansere, forfattere, billedkunstnere, musikere. Forskerne drøfter ulike årsaker til at relativt få minoritetsnordmenn enn så lenge er synlige suksesser i det norske kulturlivet. Sentrale forklaringer finner de i sosial klasse og sosial mobilitet, kulturelle bakgrunner og sosiale nettverk. Dernest søkes det også forklaringer ved kulturlivet selv, hvor forfatterne blant annet diskuterer portvokternes betydning, det kommersielle kontra institusjonelle kulturfelt, samt hva det har å si at en kulturutøver har synlig minoritetsbakgrunn. En viktig konklusjon er at sosial klasse spiller en stor, men dels oversett, rolle for at minoritetsnordmenn i beskjeden grad er synlige som utøvere i kulturlivet. Et godt stykke på vei er dette en generell mekanisme, da den økonomiske risikoen forbundet med et kunstnervirke vil være vesentlig større for den som kommer fra lavere sosiale lag enn for andre. Dessuten kan et kunstneryrke stå i veien for den sosiale mobilitet som mange innvandrerfamilier aspirerer mot. Prosjektet har vært finansiert av Norsk kulturråd. Studien tar sitt utgangspunkt i ett etablert forskningstema ved IRIS, kulturforskning, og ett fremvoksende tema: forskning på migrasjon og etniske relasjoner. Kulturforskningen ved IRIS har bl.a. omfattet studie av Stavanger som europeisk kulturhovedstad i 2008, samt det pågående NFR-prosjektet om kulturelle endringsprosesser i oljebyen Stavanger ( prismeprosjektet ). Innenfor migrasjonsfeltet har IRIS gjennomført forskning på bl.a. innvandrerorganisasjoner, inkludering i idrettslag, samt innvandrere og trafikksikkerhet. Prosjektet om kunstnere med innvandrerbakgrunn er publisert i Norsk kulturråds bokserie på Fagbokforlaget, og har vært omtalt i mediene flere ganger. 11

7 Buzz og pipelines i regional innovasjon Samarbeid mellom bedrifter har lenge vært en viktig del av det norske innovasjonssystemet. I de senere årene har både forskning og politikk i stor grad vektlagt regionalt samarbeid som nøkkelen til innovasjon, basert på tanker om næringsklynger og regionale innovasjonssystemer. Data fra en spørreundersøkelse blant 1600 bedrifter i de fem største norske byregionene, publisert i IRIS har gjennomført en studie på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet med siktemål å finne ut hvordan Interreg-prosjekter blir tidsskriftet Environment and Planning A i juni 2011, viser imidlertid at norske bedrifter som samarbeider tett med mange regionale fulgt opp i fylkeskommunenes utviklingsarbeid etter at de er avsluttet, partnere, ikke er mer innovative enn andre bedrifter. Derimot er og hvilke faktorer som spiller inn på om prosjektene påvirker det regionale utviklingsarbeidet. bedrifter som samarbeider med internasjonale partnere, ofte langt mer innovative. Om man ser på hvorfor bedriftene velger å Hovedkonklusjonen er at Interreg-prosjektene har satt varige spor i samarbeide internasjonalt, viser det seg at holdninger og verdier det regionale utviklingsarbeidet. Oppfølgingen av prosjektene har gitt har stor betydning. Ledere som er åpne for nye idéer og fremmede 12 strategiske effekter i fylkeskommunene i form av økt kompetanse, 13 kulturer, initierer oftere internasjonalt samarbeid enn ledere som primært er opptatt av regionen. Funnene har fått stor oppmerksomhet både innenlands og utenlands, med medieomtale i blant annet Washington Post, kanadiske Globe and Mail og Dagens Næringsliv, samt på et stort antall utenlandske nettsteder knyttet til innovasjonsforskning eller politikk. Studien har også blitt referert i utredninger av EU-kommisjonen og av Lisbon Council og slik bidratt til å forme europeisk innovasjonspolitikk. Studien bygger på en tidligere spørreundersøkelse blant bedrifter på sørvestlandet, publisert i European Planning Studies i april 2011, som kom til den samme konklusjonen. Prosjektet er organisert gjennom Senter for Innovasjonsforskning med støtte fra Regionalt Forskningsfond Vestlandet, og det gjennomføres i samarbeid med London School of Economics. Forskningen på dette temaet ved IRIS vil utvides de nærmeste årene gjennom relaterte prosjekter i Forskningsrådets programmer DEMOSREG og FORFI og artikler som ser på forskjeller mellom ulike byregioner i Norge, samt på betydningen av samarbeid med andre bedrifter og med FoU-miljøer, er for tiden til vurdering i internasjonale tidsskrifter. EU S Interreg-program har påvirket norsk regionalpolitikk Effektene av fylkeskommunenes deltakelse i Interreg-prosjekter kan karakteriseres som en europeisering og nordifisering av den regionale utviklingspolitikken. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1991 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996 på lik linje med medlemslandene. økt omfang av nettverkssamarbeid med regioner i andre land, økte bevilgninger, nye tjenestetilbud og infrastrukturtiltak. For en tredjedel av prosjektene har oppfølgingen også ført til nye politiske veivalg i fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid. Det er flere ulike faktorer som fremmer og hemmer oppfølging av Interreg-prosjekter. Blant annet ser det for flere av oppfølgingsformene ut til at det har vært viktig å være lead partner, samt at ledelsen var aktiv i prosjektene. Resultatene fra prosjektet er publisert i egen rapport, som artikkel i tidsskriftet Plan, på seminarer i Oslo, Bodø og i Brussel, og den har vært omtalt på KRDs nettsider og i media forøvrig. Resultatene vil også bli presentert på Regional Studies Associations konferanse, og en artikkel er akseptert for publisering i tidsskriftet Environment and Planning C: Government and Policy. Denne studien har utgangspunkt i IRIS sin policyforskning om regional utvikling og bygger blant annet på tidligere forskning om innenrikspolitikkens internasjonalisering. Nye prosjekt om Nordland fylkeskommunes internasjonale engasjement og evaluering av Osloregionens Europakontor representerer en videreutvikling av denne porteføljen.

8 Læring av hendelser i Statoil IRIS gjennomførte i 2011 en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C i mai 2010, og av Statoils evne til å lære. Datamaterialet peker på ulike bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C, og flere av disse er relatert til den organisatoriske konteksten for hendelsen. Et siste forhold som påvirker tilnærmingen til læring Våren 2010 inntraff to sammenlignbare hendelser i Statoil handler om ledelsesperspektiv. IRIS har som fikk helt forskjellig konsekvens for oljeselskapene BP og Statoil. 20. april eksploderte den Statoil og leverandørene representerer et forbed- Studien viser videre at også grensesnittet mellom intervjuer med ledere på høyt nivå i selskapet som tyder på at det er en sterk systemtro hos sentrale BP-opererte riggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen. 11 personer omkom og først etter 87 døgn ringsområde. ledere i Statoil. Det er en lederoppfatning at feil som oppstår, skyldes ansattes feilaktige bruk av klarte man å stoppe utblåsningen. 29 dager senere var tilsvarende katastrofe nær på Gullfaks C i Videre førte bemanningsendringen i systemer. Nordsjøen. Under forsøk med trykkbalansert til at store deler av ledelsen på Gullfaks ble byttet Grunnleggende utfordringer boring i en ny brønn, mistet man kontrollen. Til ut, og studien peker på manglende erfaringsoverføring i denne prosessen. Resultatet ble manglende forbedringspotensial når det gjelder kompleksitet, Statoil har noen grunnleggende utfordringer og et tross for gass-utstrømming på plattformen, klarte man å hindre utblåsning dagen etter. feltspesifikk kompetanse. makt og evne til å håndtere kritikk. I rapporten Som en del av korrigerende tiltak i lys av Gullfakshendelsen engasjerte Statoil IRIS for å gjennomføre en ekstern vurdering av hendelsen. IRIS gjennomførte intervjuer med ansatte på ulike nivå i Statoil samt deres leverandører, og utførte en spørreskjemaundersøkelse, i det som kanskje har vært den mest grundige analysen som er gjort av Statoils organisasjon i en krisesituasjon. Målet har vært å undersøke bakenforliggende forhold for uhellet og vurdere evnen til organisatorisk læring i Statoil. Studien konkluderer med at hendelsen på Gullfaks har flere bakenforliggende årsaker, hvor den mest fundamentale er ettervirkninger av fusjonen mellom Statoil og Hydro. Bakenforliggende årsaker I 2007 ble Statoil og petroleumsdelen av Hydro fusjonert, og det ble gjennomført full integrasjon av alle aktiviteter, ressurser og styrende dokumentasjon. Alle ansatte ble innplassert i nye stillinger, og mange fikk endrede arbeidsoppgaver og roller. Som en del av integrasjonsprosessen ble Statoils system for styrende dokumentasjon i stor grad kopiert inn i Hydros system. Intensjonen var forenkling, men resultatet ble økt kompleksitet. Studien viser at prosedyrer oppleves som tungvinte og vanskelige å forholde seg til. Rapporten avdekker en rekke problematiske forhold på Gullfaks og i Statoil generelt. Blant annet kommer det frem at ansatte mener seg oversett når de har varslet om farlige situasjoner, de vegrer seg for å uttale seg kritisk, og Statoil mangler systemer for å ivareta bekymringsmeldinger Lærer Statoil av feil? En viktig del av oppdraget har vært å analysere hvorfor tiltak iverksatt etter tidligere hendelser ikke har hatt effekt på Gullfaks. Trass klare likhetstrekk har ikke Statoil lært av utblåsningen på Snorreplattformen seks år tidligere. Et av hovedproblemene er at metodene for å implementere ett tiltak bidrar til å forhindre måloppnåelse for ett eller flere andre tiltak. En annen sentral faktor er mangel på erkjennelse av at ting tar tid, og at tiltak må følges opp over lengre tidsrom. Det kan dessuten se ut som om fokuset på implementering av tiltak og lukking av avvik går på bekostning av selve læringen etter selve hendelsen. Et annet viktig område når det gjelder læringsevne handler om granskning og tiltaksutvikling. Dette er et område hvor Statoil har et stort forbedringspotensial. Analysene våre viser at det i selskapet ikke er gode nok prosedyrer for å lære av granskninger. Tidsrammene for granskningene blir ofte for knappe, og det virker som at selskapet er mer opptatt av å lukke pålegg enn å sørge for læring. Relatert til dette er det en overproduksjon av tiltak i Statoil, noe som har ført til tiltakstretthet foreslår vi tiltak til Statoil. Den ene delen består av konkrete tiltak knyttet til gransking, kunnskapsdeling og læring mellom Statoil og leverandørene. For mye av makten i Statoil utøves i den uformelle delen av organisasjonen. Vi konkluderer med at de i større grad må klare å binde makten til de formelle lederposisjonene og de etablerte samarbeidsorganene.

9 Tap av helsesertifikat offshore 16 Bakgrunn Oljenæringen bidrar med en fjerdedel av det norske bruttonasjonalproduktet (Statistisk sentralbyrå, 2010). Nær personer har sin arbeidsplass i tilknytning til olje- og gassvirksomheten i Norge. Tallet inkluderer totalt antall sysselsatte i borevirksomheten og leverandørnæringen. På grunn av de spesielle arbeidsforholdene offshore stilles det krav om helsesertifikat for de ansatte, både av hensyn til den enkelte ansatte og til sikkerheten på installasjonene. Helsesertifikatet kan mistes og da kan man ikke lenger jobbe ute på sokkelen. I miljøet kalles dette ofte loss of licence. Dette er en ordning det eksisterer lite forskningsbasert kunnskap om. Fagforeningene for sokkelansatte (SAFE, Industri-Energi og Lederne) har etablert erstatningsordninger for slik tap av helsesertifikat. Ordningene omfatter alle sokkelarbeidere med mindre de har reservert seg mot dette. Ordningen ønsket en vurdering av systematikken i saksbehandlingen av disse erstatningssakene, beskrivelse av karakteristika blant de som søkte erstatning og hvilke forhold som kan forklare tapet av helseattesten. Det ble derfor igangsatt en systematisk og forskningsbasert gjennomgang av alle behandlede saker fra oppstart av ordningen. Metode Det ble gjennomført en deskriptiv arkivstudie av alle behandlede saker av de som har søkt om erstatning for tap av helsertifikat i tiden Hver sak ble systematisk gjennomgått, kodet inn i en database og statistisk analysert. Resultater I perioden hadde ordningen mottatt 595 søknader om erstatning. Av disse ble 557 gjennomgått, hvorav 507 søknader ble innvilget erstatning. Det var 78% av kvinnelige erstatningsmottakere som kom fra forpleining, og 50% av mannlige erstatningsmottakere kom fra prosess. Kvinnelige ansatte hadde kortere erfaring i Nordsjøen før de mistet sertifikatet. Mest oppgitt hoveddiagnose var muskelskjelettplager (likt fordelt blant kvinner og menn) tre ganger så ofte oppgitt som hjertekarsykdom som hoveddiagnose. Diagnoser som fedme, hørselstap og synsforstyrrelser var nesten fraværende i materialet. Sikkerhetsmessige vurderinger eller arbeidsevnevurderinger som den enkelte lege eventuelt kan ha gjennomført når helsesertifikatet ble fratatt ble sjeldent funnet i mappene. Resultatene viste at ordningen for tap av helsesertifikat er en ordning som fungerer godt med hensyn på kort saksbehandlingstid og god oppfølging av egne kriterier samt lik behandling av lik sak. Undersøkelsen viste et forbedringspotensial i forhold til datainnsamling og legenes rapporterte vurderinger. Prosjektet anbefalte en løsning til forbedring som bruk av enklere metode for datainnsamling samt å etablere et sentralt register for helsesertifikat offshore. Fondsstyret Oljearbeidernes sosiale ordninger var oppdragsgiver av prosjektet som ble gjennomført i samarbeid med Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen og Norsk senter for maritim medisin, Bergen. Publikasjonsliste 17

10 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Vitenskapelige artikler / Scientific Paper Being candidates in a transitional vocational course: experiences of self, everyday life and work potentials. Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Borg, Marit; Fjær, Svanaug. HIBU / HVO / IRIS / UiB Disability & Society 2011 ;Volum 26.(4) s Challenging Evidence-based Decision-making: A Hypothetical Case Study about Return to Work. Aas, Randi Wågø; Alexanderson, Kristina. IRIS / HiO Occupational Therapy International 2012 ;Volum 19.(1) s Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia. Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Öberg, Per Ola; Svensson, Torsten; Christiansen, Peter Munk; Nørgaard, Asbjørn Sonne. IRIS / Uppsala University / Aarhus University / University of Southern Denmark. Government and Opposition 2011 ;Volum 46.(3) s Does Corporate Social Responsibility Influence Profit Margins? A Case Study of Executive Perceptions. Blomgren, Atle. IRIS Corporate Social Responsibility and Environmental Management 2011 ;Vol. 18.(5) s Eliteidrettens virvelstrømmer - Norge (og naboene) i verden. Bergsgard, Nils Asle. IRIS , ISSN European Capitals of Culture: elitism or inclusion? The case of Stavanger2008. Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Berg, Christin. IRIS The International Journal of Cultural Policy, forthcoming. Published online EUs Interreg-program har påvirket norsk regionalpolitikk. Plan 06/2011, Leknes, Einar; Fitjar, Rune Dahl; Janne Thygesen. IRIS. Universitetsforlaget ISSN Online: / ISSN Print: X Everybody can speak, fewer can communicate. Wiik, R. IRIS. ANSE Professional Summer University August 8-12, 2011 Stavanger, Norway. Fokus på arbeidsdeltakelse i et intervensjonsprogram etter hjerneslag. Hellem, Inger; Aas, Randi Wågø. DHS / HiO / IRIS Ergoterapeuten 2011 (4) s Fra løse kontakter til formaliserte kontrakter: Utvikling av byregionale styringsnettverk. Holmen, Ann Karin Tennås. IRIS Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2011 ;Volum 27.(2) s Governance networks in city-regions: In the spirit of democratic accountability?. Holmen, Ann Karin Tennås. IRIS Public Policy and Administration 2011 Hvorfor en sosiologi om norskhet må holde norskheter fra hverandre. Vassenden, Anders. IRIS Sosiologi i dag 2011 ;Volum 41.(3/4) s Indoor productivity measured by common response patterns to physical and psychosocial stimuli. Wiik, R. IRIS. Indoor Air Volume 21, Issue 4, pp , August 2011 Innovating in the Periphery: Firms, Values and Innovation in Southwest Norway. Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés. IRIS / London School of Economics and Political Science European Planning Studies 2011 ;Volum 19.(4) s Is the CSR craze good for society? The welfare economic approach to Corporate Social Responsibility. Blomgren, Atle. IRIS Review of social economy 2011 ;Volum 69.(4)

11 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Little big firm. Corporate social responsibility in small businesses that do not compete against big ones. Fitjar, Rune Dahl. IRIS Business Ethics. A European Review 2011 ;Volum 20.(1) s Loss of health certificates among offshore petroleum workers on the Norwegian Continental Shelf Horneland A.M.; Moen B.E.; Holte K.A.; Merkus S.L.; Ellingsen K.L.; Carter T; Aas R.W.; Ulven A.J. Haukeland University Hospital, University of Bergen, IRIS, VU University Medical Centre Amsterdam, Oslo and Akershus University College. International Maritme Health 62(4), pp ISSN: Medarbeiderdrevet innovasjon - en kunnskapsstatus. Amundsen, Oscar; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Aasen, Tone Merethe Berg. NTNU / IRIS / SAMFORSK Søkelys på arbeidslivet 2011; Volum 28.(3) s Mellom kjernen og periferien i den norske velferdsstaten: idrettsbevegelsens vekslende posisjoner. Bergsgard, Nils Asle. IRIS. University College, Sjælland. Forum for idræt, Nr. 1 (2011). Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50): A new tool for diagnosing occupational safety climate. Kines, Pete; Lappalainen, Jorma; Mikkelsen, Kim Lyngby; Olsen, Espen; Pousette, Anders; Tharaldsen, Jorunn-Elise; Tomasson, Kristinn; Törner, Marianne. IRIS / UIS. International Journal of Industrial Ergonomics 2011 ;Volum 41.(6) s Organised Interests,Authority Structures and Political Influence: Danish and Norwegian Patient Groups Compared. Rommetvedt, Hilmar; Vrangbæk, Karsten; Opedal, Ståle. IRIS / Danish Institute of Governmental Research Scandinavian Political Studies , Volum 35 (1) s Published online 2 October The attribution of work environment in explaining gender differences in long-term sickness absence: results from the prospective DREAM study. Labriola, M.; Holte, K.A.; Christensen, K.B.; Feveile, H.; Alexanderson, K.; Lund, T. Danish Ramazzini Centre / IRIS / University of Copenhagen / NRCWE / Statistics Denmark / University of Stockholm Occupational and Environmental Medicine 2011 ;Volum 68.(9) s The institutionalization of a parliamentary dimension of an intergovernmental organization: the WTO. Rommetvedt, Hilmar. IRIS World Trade Review 2011 ;Volum 10.(4) s The Impact of Organizational Integration on Safety, Trust and Identity. A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Tharaldsen, Jorunn Elise; Stensaker, Inger; Gressgård, Leif Jarle. IRIS / NHH Fagbokforlaget 2011 ISBN s The effects of shift work on body weight change - a systematic review of longitudinal studies. van Drongelen, Alwin; Smid, Tjabe; Boot, Cecile RL; Merkus, Suzanne; van der Beek, Allard J. VU University Medical Center, Netherlands / IRIS Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2011 ;Volum 37.(4) s Towards New Regional landscape. Urban research and Practice. Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås. IRIS Urban Research and Practice 2011 ;Volum 4.(1) s Virtual team collaboration and innovation in organizations. Gressgård, Leif Jarle, IRIS. Team Performance Management, Vol. 17, pp , ISSN: When local interaction does not suffice: sources of firm innovation in urban Norway. Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés. IRIS / London School of Economics and Political Science Environment and planning A 2011 ;Volum 43.(6) s Whiteness, non-whiteness and faith information control : religion among young people in Grønland, Oslo. Vassenden, Anders; Andersson, Mette. IRIS / UiB Ethnic and Racial Studies 2011 ;Volum 34.(4) s Workplace interventions for neck pain in workers. Aas, Randi Wågø; Tuntland, Hanne; Holte, Kari Anne; Røe, Cecilie; Marklund, Staffan; Møller, Anders; Lund, Thomas. HIB / IRIS / OUS The Cochrane library 2011 (4) Young and strong: What influences injury rates within building and construction?. Kjestveit, Kari; Tharaldsen, Jorunn-Elise; Holte, Kari Anne. IRIS Safety Science Monitor 2011 ;Volum 15.(2)

12 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Bok - bokseksjon - manuskript / Book - booksection - manuscript Decision Making, Implementation and Distribution of Power. A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Falkum, Eivind; Bråten, Mona; Hansen, Kåre. FAFO / IRIS Fagbokforlaget 2011 ISBN s Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandringsbakgrunn Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle. Fagbokforlaget, ISBN: Medarbeiderdrevet innovasjon en kunnskapsstatus. Fag-/håndbok for Nærings-og handelsdepartementet. Hansen, K.; Gressgård, L.J.; Amundsen, O.; Aasen, T.M. IRIS / NTNU, ISBN: Mekling og ledelse. Mykland, Solfrid. IRIS Fagbokforlaget, ISBN: Middle Management`s Role during Change. I: A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Stensaker, Inger; Bryant, Melanie; Bråten, Mona; Gressgård, Leif Jarle. FAFO / IRIS / NHH. Fagbokforlaget 2011 ISBN s Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen, 2.utgave. Rommetvedt, Hilmar. Fagbokforlaget, ISBN: Å argumentere mot suksess - eller behovet for en nyordning? Bergsgard, Nils Asle. Idrettsforlaget, ISBN: Doktoravhandling / Doctoral theses Attack and Defend! Explaining Party Responses to News Attack and Defend! Explaining Party Responses to News. Thesen, Gunnar. Aarhus Universitet, ISBN: En studie av mekleradferd i norske rettsmeklinger. Mykland, Solfrid. Norges Handelshøyskole, ISBN: In Safety We Trust - Sikkerhet, risiko og tillit i offshore petroleumsindustri. Tharaldsen, Jorunn Elise. Universitetet i Stavanger, ISBN: Styring gjennom nettverk. Koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner. Holmen, Ann Karin T. Universitetet i Bergen, ISBN: Workplace-based sick leave prevention and return to work. Aas, Randi W., Karolinska Institutet Sweden, ISBN

13 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Rapporter / Reports Alkoholfrie soner Evaluering av AV-OG-TILs kampanjearbeid. Braaten, E.; Lie, T.; Nødland, S.I. ISBN: IRIS /114 Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler en sammendragsrapport. Gjerstad, B. ISBN: IRIS /083 Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler? Gjerstad, B.; Berg, C. ISBN: IRIS /053 Anti-doping lectures Evaluation of Anti-Doping Norway s lecture program. Nødland, S.I. ISBN: IRIS /234 Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. Vassenden, A. ISBN: IRIS /029 Evaluering av utviklingen av rabatt- og takstsystemet for buss i Rogaland i perioden Bayer, S.B.; Berg, C.; Heinzerling, G. ISBN: IRIS /192 Forebygging av legionellasmitte i dusjanlegg med tanke på helse, miljø og energi. Rag, A.; Krøvel, A.V. Konfidensiell rapport. Gi gass! Energimarked mot alle odds. Karlsen, J.E. ISBN: IRIS /108 Handlingsrommet for personvern og trafikk Hvor går grensene? Berg, C.; Gjerstad, B. ISBN: IRIS /039 Helse- og omsorgsperonell - får vi nok i framtida? Blomgren, A.; Holmen, A.K.; Nødland, S.I. ISBN: IRIS /100 Hva er den beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte? Utvikling og validering av et tilbakeføringsprogram for sykmeldte med uspesifikke muskel- og skjelettplager. Aas, R.W.; Solberg, A.; Strupstad, J.; Kiær, E.; Ellingsen, K.L.; Teige, H. ISBN: IRIS /056 Inkludering i idrettslag Gjennomgang av en tilskuddsordning. Nødland, S.I.; Vassenden, A. ISBN: IRIS /066 Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid. Leknes, E.; Fitjar, R.D.; Thygesen, J.; Mauritzen, S. ISBN: IRIS /067 Knowledge Based Oil and Gas Industry. Sasson, Amir; Blomgren, Atle. Research Report BI 3/2011. ISSN: Legionella pneumophila i kommunale dusjanlegg. Hvorvidt trengs mottiltak? Wiik, R.; Krøvel, A.V. ISBN: IRIS /202

14 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Læring av hendelser i Statoil - en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C og av Statoils læringsevne. Hansen, K.; Cayeux, E.; Austnes-Underhaug, R.; Gressgård, L.J.; Iversen, F.; Kjestveit, K.; Mykland, S.; Nygaard, G.; Skoland, K.; Engen, O.A.H.; Nesheim, T. ISBN: IRIS /156 Oppsøkende virksomhet som metode for formidling av forskning og teknologi til innovative bedrifter. Grøsfjeld, S.; Molven, K.; Rangnes, K. ISBN: IRIS /104 Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte. Aas, R.W.; Solberg, A.; Strupstad, J. ISBN: IRIS /125 Sickness absence dictionary (SAD). Aas, R.W.; Solberg, A.; Kiær, E.; Ellingsen, K.L.; Strupstad, J.. ISBN: IRIS /164 - Tap av helsesertifikat offshore. Moen, B.E.; Ellingsen, K.L.; Holte, K.A.; Merkus, S.L.; Horneland, A.M.; Carter, T.; Aas, R.W. ISBN: IRIS /082 Technology And Operational Challanges for the High North. Gudmestad, O.T.; Quale, C ISBN: IRIS /166 Tilbudet Raskere tilbake for personer med ervervet hjerneskade: Pasientgrunnlag, innhold og nytteverdi av tilbudet Solberg, A.; Farstad, L. ISBN: IRIS /238 Undersøkelse av legionellaforekomst i dusjanleggene ved KNM Harald Hårfagre. Krøvel, A.V.; Rangnes, K.; Wiik, R. ISBN: IRIS /118 Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Blomgren, A.; Gjelsvik, M.; Holmen, A.K ISBN: IRIS /159 Statliggjøring i velferdstjenestene: Reformer å lære av. Erfaringer fra sykehusreformen, rusreformen og NAV-reformen. Fjær, S.; Holmen, A.K ISBN: IRIS /092 Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen. Bayer, S.B., ISBN: IRIS: 2011/183

15 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Arbeidsnotat / Work Note Innspill til Statens vegvesen idedugnad ITS testarena. Gjerstad, B.; Heinzerling, G. ISBN: IRIS /117 Mangel på teknologer i Stavangerregionen: Utfordringer og løsninger. Blomgren, A. ISBN: IRIS /160 Preferences for Domestic versus Imported Tomatoes. Stated preferences and a real choice experiment. Guttormsen, A.; Alfnes, F. ISBN: IRIS-2011/268 Konferanser / Conferences «Et skritt tilbake? Valg av kunstnerkarriere blant unge med innvandrerbakgrunn og familiens aspirasjon om sosial mobilitet». Vassenden, A.; Bergsgard, N.A. Den femte nordiske konferansen for kulturpolitisk forskning. Norrköping, august Avskåret fra å eie - et omriss av en sosiologi om boligmarkedets vanskeligstilte. Vassenden, A. Kunnskapsmøte Husbanken. Trondheim 7. desember Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. Vassenden, A. Kunnskapsdepartementet Oslo. 23. februar 2011 Coping with Corporatism in Decline and the Revival of Parliament: Interest Group Lobbyism in Denmark and Norway. Rommetvedt, H. The international workshop Changing Modes of Parliamentary Representation, organized by IPSA RCLS and RECON WP3, Prague, October Development of temporary governance structures. Holmen, A.K. Nordisk Statsviterkongress (NOPSA), Vaasa Finland august 2011 Do offshore rotation work onshore? Employee experiences from a large plant onshore. Holte, K.A.; Kjestveit, K.; Merkus, S.L. Konferanse Stressforskning stockholms Universitet Evaluering av Greater Stavanger. Leknes, E. Presentasjon i formannskapet i Stavanger og Sandnes, januar 2011.

16 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Forhandlinger i styringsnettverk: Perspektiver og kategorier. Farsund, A.A.; Holmen, A.K Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, Bergen januar 2011 From the periphery to the core and back again? Sport in the Norwegian welfare state. Bergsgard, Nils Asle. IRIS. Nordisk Sosiologikonferanse, Oslo august 2011 Høyres hemmelighet: Hvorfor er Høyre så sterkt i Stavanger? Rommetvedt, H. Debatt, Universitetet i Stavanger, august IRIS / UiS Debatt, Folken, Stavanger, 25. august 2011 Institutional Capabilities and Innovation Policy in Norwegian City-regions. Farsund, A.A. The XVIth Nordic Political Science Conference, NOPSA, in Vasa 9-12 August 2011 Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid. Leknes, E. Kommunal- og regionaldepartementet, Is the European Union revitalising the United Nations? Crisis management and the United Nations Security Council Reform as tools for effective multilateralism. Morsut, C. International Studies Association Annual Conference Global Governance: Political Authority in Transition, Montreal Quebec Canada, March Lansering av Scenario 2029 Haugalandet. Leknes, E. Haugesund, Oktober Legionella- Endrede rutiner i Stavanger kommune. Krøvel, A.V. Norsk komunalteknisk forening Når veien er målet - en evaluering av Stifinner`n i Oslo fengsel. Bergsgard, N.A.; Danielsen, T. Sosiologisk vinterseminar, Skeikampen og Nasjonalt seminar for forskere innen rusavhengighet, Oslo februar Negotiated Agreements in Danish and Norwegian Multi-level Health Care Systems. Opedal, S.H.; Rommetvedt, H.; Stigen, I.M.; Vrangbæk, K. IRIS / Oslo and Akershus University College / Danish Institute of Governmental Research. Workshop Healthcare systems: change and outcomes. Ideas, institutions, actors, and reforms, University of Amsterdam, November 2011 Norske storbyregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer. Leknes, E.; Farsund, A.A. Workshop ved Universitetet i Stavanger, januar På hvilke måter kan trekk ved kommunale og/eller regionale kontekster bidra til variasjoner i styringsnettverkets virkemåte? Holmen, A.K. Foredrag ved Universitetet i Bergen Plantestrategiske utfordringer for utviklingen av en byregion. Leknes, E. Konferanse om revisjon av regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren, Stavanger Forum mai 2011, regi: Rogaland fylkeskommune. Rapid social change, value transformation and the field of culture. Bergsgard, N.A.; Vassenden, A. Den femte nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning, Norrköping aug.2011, Linköping Universitet Region-building in the Arctic Periphery: The Discursive Construction of a Petroleum Region. Fitjar, R.D. The Political Studies Association Specialist Group on British and Comparative Territorial Politics Conference, University of Oxford, January Resultat - Unge arbeidstakere, Bygg & anlegg. Holte, K.A. Konferanse på Gardermoen, Oslo, for verneombud innen bygg & anlegg. Arrangør: Arbeidstilsynet

17 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Resultat - Unge arbeidstakere, Bygg & anlegg. Holte, K.A.; Kjestveit, K. Studielederkonferanse, Skedsmo februar 2011 Rett start for unge arbeidstakere - Bygg & anlegg. Kjestveit, K.; Holte, K.A.; Ellingsen, K. Seminar i Tromsø juni Arrangør: Arbeidstilsynet The association between 8 hour shift work and sickness absence: a systematic literature review Merkus, S.L.; van Drongelen, A.; Holte, K.A.; Labriola, M.; Lund, T.; van der Beek, A. 20th International Symposium on Shiftwork and Working Time. June 28-july Stockholm, Sweden. The European Union - United Nations co-operation in aid, relief and reconstruction. The Haiti case. Morsut, C. WISC Third Global International Studies Conference, University of Porto Portugal, august The impact of interreg on Norwegian Regional Development Policy. Leknes, E. Dialogforum, Norway House Brussel, november Workplace Disability Management Programs Promoting RTW A Campbell systematic Review. Gensby, U.; Lund, T.; Kowalski, K.; Saidj, M.; Filges, T.; Klint Jørgensen, AM; Amick, B.C.; Labriola, M. Poster session at 1st International conference in Work Disability Prevention and Integration (WPDI), Angers. Kronikker / Feature articles Valg utenom det vanlige. Stavanger Aftenblad , Rommetvedt, Hilmar. Greit med overvåking av veiene? , Gjerstad, Brita; Asbjørnsen, Hans. IRIS/Datatilsynet Kollektivtransport på Nord-Jæren: Hvor er vi, hva vil vi og hvordan kommer vi dit? Stavanger Aftenblad , Heinzerling, Gottfried; Eiterjord Gunnar. IRIS/Rogaland Fylkeskommune Nettverk trenger kontroll , Leknes, Einar; Farsund, Arild Statsvitenskap i Stavanger. Rommetvedt, Hilmar. IRIS. / Stavanger Aftenblad, Januar 2011.

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI) Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid?

Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid? Samarbeid mellom offentlige tjenester og aktivitetsbaserte, frivillige organisasjoner; en ressurs i sosialfaglig arbeid? GUNN STRAND HUTCHINSON 1) JOHANS TVEIT SANDVIN 2) FRODE BJØRGO 3) PER OLAV JOHANSEN

Detaljer

Barrierer for kvinners entreprenørskap

Barrierer for kvinners entreprenørskap Barrierer for kvinners entreprenørskap DISKUSJONSNOTAT Gry Agnete Alsos NF-arbeidsnotat nr. 1009/2006 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Rapport. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko. En litteraturstudie

Rapport. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko. En litteraturstudie - Åpen Rapport Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko En litteraturstudie Forfattere Ragnar Rosness, Helene Cecilie Blakstad, Ulla Forseth SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010

HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Desember, 2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING OM VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET 2004-2010 HUSBANKEN KUNNSKAPSOVERSIKT OVER FORSKNING

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research.

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research. RAPPORT 2002:10 Nettversjon Pål Børing Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research ISF 2002 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land?

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-09 2002 Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch STEP Hammersborg

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Entreprenørskap blant innvandrere

Entreprenørskap blant innvandrere Entreprenørskap blant innvandrere Evaluering av to etablerersentre av Heidi Enehaug, Migle Gamperiene og Ali Osman AFI-notat 1/09 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S

Detaljer

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen

På seniorvis. Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen På seniorvis Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tildligavgang i hotell og helsevesen Et prosjekt under programmet FARVE forsøksmidler i arbeid og velferd av Anne Inga Hilsen,

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

VERDIER I ENDRING. Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag? Av Elin Røsok Laila Øie

VERDIER I ENDRING. Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag? Av Elin Røsok Laila Øie VERDIER I ENDRING Hvor står det offentlige etos og offentlige organisasjonsverdier i dag? Av Elin Røsok Laila Øie Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København for graden Master of Public Administration

Detaljer