international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

2 INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv og sikkerhet (09) Politikk og samfunn Prosjektaktiviteter: (11) Kunstnere med innvandrerbakgrunn (12) Buzz og pipelines i regional innovasjon (13) EUs Interreg-program har påvirket norsk regionalpolitikk (14) Læring av hendelser i Statoil (16) Tap av helsesertifikat offshore (<>) Publikasjonsliste KONTAKT AdressE: P.O. Box 8046, N-4068, Stavanger, Norge BESØKSADRESSE: Prof. Olav Hanssens vei 15, Stavanger TeleFON: (+47) WEB: IRIS International Research Institute of Stavanger Iris er et oppdragsbasert forsknings-institutt innenfor teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig sektor. IRIS ble etablert i 2006 ved en virksomhetsoverdragelse fra Stiftelsen Rogalandsforskning (etablert i 1973). IRIS eies av Stiftelsen Rogalandsforskning (50 %) og Universitetet i Stavanger (50 %). Ved utgangen av 2011 hadde IRIS 208 medarbeidere som utgjorde 192 årsverk hvorav 138 er forskerårsverk. Andelen utenlandske medarbeidere holder en andel på 20 prosent og representerer 22 ulike nasjonaliteter. 11 ansatte har i 2011 avlagt doktorgrad. Antall forskere med doktorgrad utgjør nå 85. IRIS driver forskning og utvikling innenfor de tematiske områdene energi, miljø og samfunn. Aktivitetene ved IRIS favner både anvendt forskning og grunnforskning. På energiområdet står boring og brønn, økt utvinning, fornybare energialternativer og energieffektivisering i sentrum. Miljøaktivitetene fokuserer på utvikling av verktøy for oljevernberedskap, overvåking og risikovurdering av havforsuring, klimaendringer og regulære utslipp fra industrien. Området samfunns- og næringsutvikling har som mål, via forskning og utvikling, å bidra til økt kunnskap som kan fremme en bærekraftig, helsefremmende og verdiskapende utvikling i samfunnsog næringsliv. Kommersialisering av forskningsresultater både fra IRIS og UiS er en viktig del av vår verdiskaping i samfunnet. Våre aktiviteter er kvalitetssikret etter et kvalitetsstyringssystem basert på NS-EN ISO 9001:2008, mens miljøstyringssystemet er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001: Design: vju

3 Samfunns- og Næringsutvikling Avdeling for Samfunns- og næringsutvikling inngår i forskningskonsernet International Research Institute of Stavanger AS (IRIS). Avdelingen utførte i 2011 rundt 36 årsverk fordelt på 45 høyt kvalifiserte medarbeidere. Den overordnede målsetting for avdelingen er, gjennom forskning og utvikling, å bidra til økt kunnskap som kan fremme en bærekraftig, helsefremmende og verdiskapende utvikling i samfunns- og næringsliv. Prosjektporteføljen gjenspeiler både aktuelle problemstillinger og langsiktige utfordringer, nasjonalt som internasjonalt. Gjennom grunnforskning og anvendt forskning studerer vi trender og enkeltstående hendelser som gir oss kunnskapsgrunnlag for økt forståelse av prosesser i samfunnet rundt oss. Vår kunnskapsspredning og forskningsformidling er i tett samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS), via etablerte forskningssentre som også har andre samarbeidspartnere utover UiS og IRIS. Forskerne på avdelingen, lokalisert i Stavanger og Bergen, har bakgrunn i et mangfold av fagfelt. Våre forskningsaktiviteter er inndelt i fire tematisk orienterte forskningsgrupper innen forskningsfeltene: 04 INNOVASJON Utgangspunktet for forskningsområdet Innovasjon er tidligere og pågående forskning om innovasjonsprosesser regionalt, i nettverk og i bedrifter. Dette bygger på en bred prosjektportefølje finansiert av Forskningsrådet samt regionale offentlige og private aktører. Forskningen på feltet er basert på et bredt sett av hovedsakelig økonomisk og sosiologisk inspirert organisasjonsteori, samt teorier om ledelse og innovasjon. Gruppen fokuserer på følgende hovedområder: (1) Regional Innovasjon - IRIS er en sentral deltager i programmet Virkemidler for regional innovasjon (VRI) i Rogaland, med et særskilt ansvar for forskningsdelen i VRI Rogaland. (2) FOU-veiledning overfor SMB knyttet blant annet til programmet European Enterprice Network EEN - INNOWAY og Kompetansemegling i Rogaland. (3) Produktutvikling gjennom samarbeid i regionale nettverk mellom næringsliv, FoU-institusjoner, det offentlige virkemiddelapparatet og interesseorganisasjoner. 05 (1) Arbeidshelse og sykefravær (2) Arbeidsliv og sikkerhet (3) Politikk og samfunn (4) Innovasjon

4 ARBEIDSHELSE OG SYKEFRAVÆR 06 Forskningsgruppen ser på ulike forhold ved personers deltagelse i arbeidslivet. Spesielt er vår forskning rettet mot det å forstå forholdene på arbeidsplassen, i relasjon til grupper og individer. Vi er opptatt av organisatoriske endringer, arbeidets organisering, fysisk og psykisk arbeidsmiljø, oppgaver og krav som stilles til oss som arbeidstakere og hvordan dette påvirker den enkelte arbeidstakers trivsel og helse. Eksempler på temaer vi forsker på er inkluderende arbeidsliv, skiftarbeid, oppfølging av sykmeldte, arbeidsrettet rehabilitering, omorganisering, arbeidskrav, nærværskultur, HMS, funksjonsevne, ergonomi og evidensbasert praksis. Vi forsker både på offentligog privat sektor, og overfor en rekke bransjer. Vi har flere prosjekter med fokus på tiltak, hva som virker og hvorfor tiltakene virker. ARBEIDSLIV OG SIKKERHET Arbeidsliv og sikkerhetsgruppen forsker på ulike sider ved arbeidslivet og dets tilgrensende institusjoner ut fra ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver. Sentrale forskningstema i gruppen er teknologi og arbeidsorganisering, arbeidslivsrelasjoner, arbeidsmiljø/hms og konflikthåndtering i arbeidslivet. Det er en utpreget tverrfaglig sammensetning i gruppen, med forskere som har bakgrunn innen samfunnsvitenskap, økonomi og juridiske fag. Gruppens forskning favner både om grunnforskning og forskningsog utviklingsprosjekter rettet mot næringslivet og offentlige aktører. Gruppens strategiske fokus er rettet mot følgende tre områder: (1) Teknologiens betydning for beslutningstaking og samhandling i organisasjoner (2) Medarbeiderdrevet innovasjon (3) Sikkerhetskultur 07

5 POLITIKK OG SAMFUNN Forskningen retter her søkelyset mot politikkutforming og samfunnsutvikling og sammenhengen mellom disse. Innenfor temaet politikkutforming dreier forskningen seg om (2) Innovasjon og regional utvikling omfatter studier av regionale innovasjonssystemer, hvordan offentlig politikk utformes, beskrivelser av næringsstruktur og framtidsstudier. Det er betydelig overlapp mellom disse hvilke konsekvenser implementering tre retningene. De siste årene har forskningen innenfor innovasjon fokusert på regionale av politikk får og det faglige grunnlaget innovasjonssystemer. Innenfor innovasjonsfeltet pågår det flere teoretisk orienterte og for utforming av politikken. komparative studier i nært samarbeid med forskere ved UiS og ved utenlandske institusjoner. Innenfor temaet samfunnsutvikling Den andre retningen innenfor dette tema dreier seg om analyser av utviklingstrekk i næringsfokuseres det særlig på utviklingstrekk livet og arbeidsmarkedet. Den tredje retningen består av framtidsstudier både innenfor og trender innenfor nærings- spesifikke samfunnsområder og innenfor ulike romlig kontekster. livet, offentlig virksomhet, arbeidsmarkedet, 08 frivillig sektor, kultur og 09 miljø og om befolkningens holdninger og tilpasninger til utviklingen. Det meste av forskningsaktiviteten er organisert innenfor fire tematiske områder beskrevet på neste side. (1) Politisk organisering og styring er basert på et bredt sett av hovedsakelig statsvitenskapelige, organisasjonsvitenskapelige og sosiologiske teorier og perspektiver. Forskningen kan grupperes i tre deltema. Politiske institusjoner, deres oppbygging, organisering og funksjonsmåte (policy) danner et deltema av internasjonale komparative prosjekter om det statlige nivåets funksjonsmåte og om kommunenes politiske organisering. Politiske prosesser (politics) og i særlig grad studier av reformer og endringer av politiske systemer (fra intensjonene til iverksetting og effekter) kjennetegner det andre deltema. Det tredje deltema dreier seg om politikken på ulike samfunnsområder, og om politikkens innhold dvs. om utfallet av de politiske prosessene (policy). (3) Samferdsel og trafikksikkerhet fokuserer på kollektivtrafikk, reisevaner og trafikksikkerhet. Porteføljen innenfor samferdselsfeltet dreier seg om kollektivtrafikk, om planlegging for veg og bane-infrastruktur og om godstransport og logistikk. I tillegg kommer reisevaneundersøkelser på regionalt nivå og for offentlige og private virksomheter. Porteføljen innenfor trafikksikkerhetsfeltet dreier seg dels om sammenhengen mellom kjennetegn ved trafikantene og deres atferd og dels om ulike sider ved innføring av teknologier som kan bidra til reduksjon av trafikkulykker. (4) Velferd og kultur dreier seg i særlig grad om sosiologisk orienterte problemstillinger, mange av disse generert nedenifra og opp der vi studerer livsverdens- og sivilsamfunnsspørsmål, bakkebyråkratiet og tjenesteutvikling, velferdsordningenes brukergrupper m.m. Forskningen kan grupperes i fire retninger; Kulturforskning Velferdsforskning Innvandring og flerkulturalitet Frivillige organisasjoner

6 Kunstnere med innvandrerbakgrunn 10 Prosjektaktiviteter Kunstnere med innvandrerbakgrunn representerer en ny, men fremdeles liten gruppe aktører i det norske kulturlivet. Deres situasjon har vært gjenstand for offentlig oppmerksomhet, både i kulturdebatt og via kulturpolitiske tiltak. Forskning om denne gruppen av norske kunstnere har vært en mangelvare. I dette prosjektet har forskerne intervjuet 20 personer, som har begitt seg inn på en kunstnerisk eller artistisk karriere og som er født i Norge av innvandrede foreldre eller som har flyttet hit som barn. De er skuespillere, dansere, forfattere, billedkunstnere, musikere. Forskerne drøfter ulike årsaker til at relativt få minoritetsnordmenn enn så lenge er synlige suksesser i det norske kulturlivet. Sentrale forklaringer finner de i sosial klasse og sosial mobilitet, kulturelle bakgrunner og sosiale nettverk. Dernest søkes det også forklaringer ved kulturlivet selv, hvor forfatterne blant annet diskuterer portvokternes betydning, det kommersielle kontra institusjonelle kulturfelt, samt hva det har å si at en kulturutøver har synlig minoritetsbakgrunn. En viktig konklusjon er at sosial klasse spiller en stor, men dels oversett, rolle for at minoritetsnordmenn i beskjeden grad er synlige som utøvere i kulturlivet. Et godt stykke på vei er dette en generell mekanisme, da den økonomiske risikoen forbundet med et kunstnervirke vil være vesentlig større for den som kommer fra lavere sosiale lag enn for andre. Dessuten kan et kunstneryrke stå i veien for den sosiale mobilitet som mange innvandrerfamilier aspirerer mot. Prosjektet har vært finansiert av Norsk kulturråd. Studien tar sitt utgangspunkt i ett etablert forskningstema ved IRIS, kulturforskning, og ett fremvoksende tema: forskning på migrasjon og etniske relasjoner. Kulturforskningen ved IRIS har bl.a. omfattet studie av Stavanger som europeisk kulturhovedstad i 2008, samt det pågående NFR-prosjektet om kulturelle endringsprosesser i oljebyen Stavanger ( prismeprosjektet ). Innenfor migrasjonsfeltet har IRIS gjennomført forskning på bl.a. innvandrerorganisasjoner, inkludering i idrettslag, samt innvandrere og trafikksikkerhet. Prosjektet om kunstnere med innvandrerbakgrunn er publisert i Norsk kulturråds bokserie på Fagbokforlaget, og har vært omtalt i mediene flere ganger. 11

7 Buzz og pipelines i regional innovasjon Samarbeid mellom bedrifter har lenge vært en viktig del av det norske innovasjonssystemet. I de senere årene har både forskning og politikk i stor grad vektlagt regionalt samarbeid som nøkkelen til innovasjon, basert på tanker om næringsklynger og regionale innovasjonssystemer. Data fra en spørreundersøkelse blant 1600 bedrifter i de fem største norske byregionene, publisert i IRIS har gjennomført en studie på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet med siktemål å finne ut hvordan Interreg-prosjekter blir tidsskriftet Environment and Planning A i juni 2011, viser imidlertid at norske bedrifter som samarbeider tett med mange regionale fulgt opp i fylkeskommunenes utviklingsarbeid etter at de er avsluttet, partnere, ikke er mer innovative enn andre bedrifter. Derimot er og hvilke faktorer som spiller inn på om prosjektene påvirker det regionale utviklingsarbeidet. bedrifter som samarbeider med internasjonale partnere, ofte langt mer innovative. Om man ser på hvorfor bedriftene velger å Hovedkonklusjonen er at Interreg-prosjektene har satt varige spor i samarbeide internasjonalt, viser det seg at holdninger og verdier det regionale utviklingsarbeidet. Oppfølgingen av prosjektene har gitt har stor betydning. Ledere som er åpne for nye idéer og fremmede 12 strategiske effekter i fylkeskommunene i form av økt kompetanse, 13 kulturer, initierer oftere internasjonalt samarbeid enn ledere som primært er opptatt av regionen. Funnene har fått stor oppmerksomhet både innenlands og utenlands, med medieomtale i blant annet Washington Post, kanadiske Globe and Mail og Dagens Næringsliv, samt på et stort antall utenlandske nettsteder knyttet til innovasjonsforskning eller politikk. Studien har også blitt referert i utredninger av EU-kommisjonen og av Lisbon Council og slik bidratt til å forme europeisk innovasjonspolitikk. Studien bygger på en tidligere spørreundersøkelse blant bedrifter på sørvestlandet, publisert i European Planning Studies i april 2011, som kom til den samme konklusjonen. Prosjektet er organisert gjennom Senter for Innovasjonsforskning med støtte fra Regionalt Forskningsfond Vestlandet, og det gjennomføres i samarbeid med London School of Economics. Forskningen på dette temaet ved IRIS vil utvides de nærmeste årene gjennom relaterte prosjekter i Forskningsrådets programmer DEMOSREG og FORFI og artikler som ser på forskjeller mellom ulike byregioner i Norge, samt på betydningen av samarbeid med andre bedrifter og med FoU-miljøer, er for tiden til vurdering i internasjonale tidsskrifter. EU S Interreg-program har påvirket norsk regionalpolitikk Effektene av fylkeskommunenes deltakelse i Interreg-prosjekter kan karakteriseres som en europeisering og nordifisering av den regionale utviklingspolitikken. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1991 for å styrke samarbeidet mellom naboregioner som var delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU. Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996 på lik linje med medlemslandene. økt omfang av nettverkssamarbeid med regioner i andre land, økte bevilgninger, nye tjenestetilbud og infrastrukturtiltak. For en tredjedel av prosjektene har oppfølgingen også ført til nye politiske veivalg i fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid. Det er flere ulike faktorer som fremmer og hemmer oppfølging av Interreg-prosjekter. Blant annet ser det for flere av oppfølgingsformene ut til at det har vært viktig å være lead partner, samt at ledelsen var aktiv i prosjektene. Resultatene fra prosjektet er publisert i egen rapport, som artikkel i tidsskriftet Plan, på seminarer i Oslo, Bodø og i Brussel, og den har vært omtalt på KRDs nettsider og i media forøvrig. Resultatene vil også bli presentert på Regional Studies Associations konferanse, og en artikkel er akseptert for publisering i tidsskriftet Environment and Planning C: Government and Policy. Denne studien har utgangspunkt i IRIS sin policyforskning om regional utvikling og bygger blant annet på tidligere forskning om innenrikspolitikkens internasjonalisering. Nye prosjekt om Nordland fylkeskommunes internasjonale engasjement og evaluering av Osloregionens Europakontor representerer en videreutvikling av denne porteføljen.

8 Læring av hendelser i Statoil IRIS gjennomførte i 2011 en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C i mai 2010, og av Statoils evne til å lære. Datamaterialet peker på ulike bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C, og flere av disse er relatert til den organisatoriske konteksten for hendelsen. Et siste forhold som påvirker tilnærmingen til læring Våren 2010 inntraff to sammenlignbare hendelser i Statoil handler om ledelsesperspektiv. IRIS har som fikk helt forskjellig konsekvens for oljeselskapene BP og Statoil. 20. april eksploderte den Statoil og leverandørene representerer et forbed- Studien viser videre at også grensesnittet mellom intervjuer med ledere på høyt nivå i selskapet som tyder på at det er en sterk systemtro hos sentrale BP-opererte riggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen. 11 personer omkom og først etter 87 døgn ringsområde. ledere i Statoil. Det er en lederoppfatning at feil som oppstår, skyldes ansattes feilaktige bruk av klarte man å stoppe utblåsningen. 29 dager senere var tilsvarende katastrofe nær på Gullfaks C i Videre førte bemanningsendringen i systemer. Nordsjøen. Under forsøk med trykkbalansert til at store deler av ledelsen på Gullfaks ble byttet Grunnleggende utfordringer boring i en ny brønn, mistet man kontrollen. Til ut, og studien peker på manglende erfaringsoverføring i denne prosessen. Resultatet ble manglende forbedringspotensial når det gjelder kompleksitet, Statoil har noen grunnleggende utfordringer og et tross for gass-utstrømming på plattformen, klarte man å hindre utblåsning dagen etter. feltspesifikk kompetanse. makt og evne til å håndtere kritikk. I rapporten Som en del av korrigerende tiltak i lys av Gullfakshendelsen engasjerte Statoil IRIS for å gjennomføre en ekstern vurdering av hendelsen. IRIS gjennomførte intervjuer med ansatte på ulike nivå i Statoil samt deres leverandører, og utførte en spørreskjemaundersøkelse, i det som kanskje har vært den mest grundige analysen som er gjort av Statoils organisasjon i en krisesituasjon. Målet har vært å undersøke bakenforliggende forhold for uhellet og vurdere evnen til organisatorisk læring i Statoil. Studien konkluderer med at hendelsen på Gullfaks har flere bakenforliggende årsaker, hvor den mest fundamentale er ettervirkninger av fusjonen mellom Statoil og Hydro. Bakenforliggende årsaker I 2007 ble Statoil og petroleumsdelen av Hydro fusjonert, og det ble gjennomført full integrasjon av alle aktiviteter, ressurser og styrende dokumentasjon. Alle ansatte ble innplassert i nye stillinger, og mange fikk endrede arbeidsoppgaver og roller. Som en del av integrasjonsprosessen ble Statoils system for styrende dokumentasjon i stor grad kopiert inn i Hydros system. Intensjonen var forenkling, men resultatet ble økt kompleksitet. Studien viser at prosedyrer oppleves som tungvinte og vanskelige å forholde seg til. Rapporten avdekker en rekke problematiske forhold på Gullfaks og i Statoil generelt. Blant annet kommer det frem at ansatte mener seg oversett når de har varslet om farlige situasjoner, de vegrer seg for å uttale seg kritisk, og Statoil mangler systemer for å ivareta bekymringsmeldinger Lærer Statoil av feil? En viktig del av oppdraget har vært å analysere hvorfor tiltak iverksatt etter tidligere hendelser ikke har hatt effekt på Gullfaks. Trass klare likhetstrekk har ikke Statoil lært av utblåsningen på Snorreplattformen seks år tidligere. Et av hovedproblemene er at metodene for å implementere ett tiltak bidrar til å forhindre måloppnåelse for ett eller flere andre tiltak. En annen sentral faktor er mangel på erkjennelse av at ting tar tid, og at tiltak må følges opp over lengre tidsrom. Det kan dessuten se ut som om fokuset på implementering av tiltak og lukking av avvik går på bekostning av selve læringen etter selve hendelsen. Et annet viktig område når det gjelder læringsevne handler om granskning og tiltaksutvikling. Dette er et område hvor Statoil har et stort forbedringspotensial. Analysene våre viser at det i selskapet ikke er gode nok prosedyrer for å lære av granskninger. Tidsrammene for granskningene blir ofte for knappe, og det virker som at selskapet er mer opptatt av å lukke pålegg enn å sørge for læring. Relatert til dette er det en overproduksjon av tiltak i Statoil, noe som har ført til tiltakstretthet foreslår vi tiltak til Statoil. Den ene delen består av konkrete tiltak knyttet til gransking, kunnskapsdeling og læring mellom Statoil og leverandørene. For mye av makten i Statoil utøves i den uformelle delen av organisasjonen. Vi konkluderer med at de i større grad må klare å binde makten til de formelle lederposisjonene og de etablerte samarbeidsorganene.

9 Tap av helsesertifikat offshore 16 Bakgrunn Oljenæringen bidrar med en fjerdedel av det norske bruttonasjonalproduktet (Statistisk sentralbyrå, 2010). Nær personer har sin arbeidsplass i tilknytning til olje- og gassvirksomheten i Norge. Tallet inkluderer totalt antall sysselsatte i borevirksomheten og leverandørnæringen. På grunn av de spesielle arbeidsforholdene offshore stilles det krav om helsesertifikat for de ansatte, både av hensyn til den enkelte ansatte og til sikkerheten på installasjonene. Helsesertifikatet kan mistes og da kan man ikke lenger jobbe ute på sokkelen. I miljøet kalles dette ofte loss of licence. Dette er en ordning det eksisterer lite forskningsbasert kunnskap om. Fagforeningene for sokkelansatte (SAFE, Industri-Energi og Lederne) har etablert erstatningsordninger for slik tap av helsesertifikat. Ordningene omfatter alle sokkelarbeidere med mindre de har reservert seg mot dette. Ordningen ønsket en vurdering av systematikken i saksbehandlingen av disse erstatningssakene, beskrivelse av karakteristika blant de som søkte erstatning og hvilke forhold som kan forklare tapet av helseattesten. Det ble derfor igangsatt en systematisk og forskningsbasert gjennomgang av alle behandlede saker fra oppstart av ordningen. Metode Det ble gjennomført en deskriptiv arkivstudie av alle behandlede saker av de som har søkt om erstatning for tap av helsertifikat i tiden Hver sak ble systematisk gjennomgått, kodet inn i en database og statistisk analysert. Resultater I perioden hadde ordningen mottatt 595 søknader om erstatning. Av disse ble 557 gjennomgått, hvorav 507 søknader ble innvilget erstatning. Det var 78% av kvinnelige erstatningsmottakere som kom fra forpleining, og 50% av mannlige erstatningsmottakere kom fra prosess. Kvinnelige ansatte hadde kortere erfaring i Nordsjøen før de mistet sertifikatet. Mest oppgitt hoveddiagnose var muskelskjelettplager (likt fordelt blant kvinner og menn) tre ganger så ofte oppgitt som hjertekarsykdom som hoveddiagnose. Diagnoser som fedme, hørselstap og synsforstyrrelser var nesten fraværende i materialet. Sikkerhetsmessige vurderinger eller arbeidsevnevurderinger som den enkelte lege eventuelt kan ha gjennomført når helsesertifikatet ble fratatt ble sjeldent funnet i mappene. Resultatene viste at ordningen for tap av helsesertifikat er en ordning som fungerer godt med hensyn på kort saksbehandlingstid og god oppfølging av egne kriterier samt lik behandling av lik sak. Undersøkelsen viste et forbedringspotensial i forhold til datainnsamling og legenes rapporterte vurderinger. Prosjektet anbefalte en løsning til forbedring som bruk av enklere metode for datainnsamling samt å etablere et sentralt register for helsesertifikat offshore. Fondsstyret Oljearbeidernes sosiale ordninger var oppdragsgiver av prosjektet som ble gjennomført i samarbeid med Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen og Norsk senter for maritim medisin, Bergen. Publikasjonsliste 17

10 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Vitenskapelige artikler / Scientific Paper Being candidates in a transitional vocational course: experiences of self, everyday life and work potentials. Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Borg, Marit; Fjær, Svanaug. HIBU / HVO / IRIS / UiB Disability & Society 2011 ;Volum 26.(4) s Challenging Evidence-based Decision-making: A Hypothetical Case Study about Return to Work. Aas, Randi Wågø; Alexanderson, Kristina. IRIS / HiO Occupational Therapy International 2012 ;Volum 19.(1) s Disrupted Exchange and Declining Corporatism: Government Authority and Interest Group Capability in Scandinavia. Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Öberg, Per Ola; Svensson, Torsten; Christiansen, Peter Munk; Nørgaard, Asbjørn Sonne. IRIS / Uppsala University / Aarhus University / University of Southern Denmark. Government and Opposition 2011 ;Volum 46.(3) s Does Corporate Social Responsibility Influence Profit Margins? A Case Study of Executive Perceptions. Blomgren, Atle. IRIS Corporate Social Responsibility and Environmental Management 2011 ;Vol. 18.(5) s Eliteidrettens virvelstrømmer - Norge (og naboene) i verden. Bergsgard, Nils Asle. IRIS , ISSN European Capitals of Culture: elitism or inclusion? The case of Stavanger2008. Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Berg, Christin. IRIS The International Journal of Cultural Policy, forthcoming. Published online EUs Interreg-program har påvirket norsk regionalpolitikk. Plan 06/2011, Leknes, Einar; Fitjar, Rune Dahl; Janne Thygesen. IRIS. Universitetsforlaget ISSN Online: / ISSN Print: X Everybody can speak, fewer can communicate. Wiik, R. IRIS. ANSE Professional Summer University August 8-12, 2011 Stavanger, Norway. Fokus på arbeidsdeltakelse i et intervensjonsprogram etter hjerneslag. Hellem, Inger; Aas, Randi Wågø. DHS / HiO / IRIS Ergoterapeuten 2011 (4) s Fra løse kontakter til formaliserte kontrakter: Utvikling av byregionale styringsnettverk. Holmen, Ann Karin Tennås. IRIS Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2011 ;Volum 27.(2) s Governance networks in city-regions: In the spirit of democratic accountability?. Holmen, Ann Karin Tennås. IRIS Public Policy and Administration 2011 Hvorfor en sosiologi om norskhet må holde norskheter fra hverandre. Vassenden, Anders. IRIS Sosiologi i dag 2011 ;Volum 41.(3/4) s Indoor productivity measured by common response patterns to physical and psychosocial stimuli. Wiik, R. IRIS. Indoor Air Volume 21, Issue 4, pp , August 2011 Innovating in the Periphery: Firms, Values and Innovation in Southwest Norway. Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés. IRIS / London School of Economics and Political Science European Planning Studies 2011 ;Volum 19.(4) s Is the CSR craze good for society? The welfare economic approach to Corporate Social Responsibility. Blomgren, Atle. IRIS Review of social economy 2011 ;Volum 69.(4)

11 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Little big firm. Corporate social responsibility in small businesses that do not compete against big ones. Fitjar, Rune Dahl. IRIS Business Ethics. A European Review 2011 ;Volum 20.(1) s Loss of health certificates among offshore petroleum workers on the Norwegian Continental Shelf Horneland A.M.; Moen B.E.; Holte K.A.; Merkus S.L.; Ellingsen K.L.; Carter T; Aas R.W.; Ulven A.J. Haukeland University Hospital, University of Bergen, IRIS, VU University Medical Centre Amsterdam, Oslo and Akershus University College. International Maritme Health 62(4), pp ISSN: Medarbeiderdrevet innovasjon - en kunnskapsstatus. Amundsen, Oscar; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Aasen, Tone Merethe Berg. NTNU / IRIS / SAMFORSK Søkelys på arbeidslivet 2011; Volum 28.(3) s Mellom kjernen og periferien i den norske velferdsstaten: idrettsbevegelsens vekslende posisjoner. Bergsgard, Nils Asle. IRIS. University College, Sjælland. Forum for idræt, Nr. 1 (2011). Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50): A new tool for diagnosing occupational safety climate. Kines, Pete; Lappalainen, Jorma; Mikkelsen, Kim Lyngby; Olsen, Espen; Pousette, Anders; Tharaldsen, Jorunn-Elise; Tomasson, Kristinn; Törner, Marianne. IRIS / UIS. International Journal of Industrial Ergonomics 2011 ;Volum 41.(6) s Organised Interests,Authority Structures and Political Influence: Danish and Norwegian Patient Groups Compared. Rommetvedt, Hilmar; Vrangbæk, Karsten; Opedal, Ståle. IRIS / Danish Institute of Governmental Research Scandinavian Political Studies , Volum 35 (1) s Published online 2 October The attribution of work environment in explaining gender differences in long-term sickness absence: results from the prospective DREAM study. Labriola, M.; Holte, K.A.; Christensen, K.B.; Feveile, H.; Alexanderson, K.; Lund, T. Danish Ramazzini Centre / IRIS / University of Copenhagen / NRCWE / Statistics Denmark / University of Stockholm Occupational and Environmental Medicine 2011 ;Volum 68.(9) s The institutionalization of a parliamentary dimension of an intergovernmental organization: the WTO. Rommetvedt, Hilmar. IRIS World Trade Review 2011 ;Volum 10.(4) s The Impact of Organizational Integration on Safety, Trust and Identity. A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Tharaldsen, Jorunn Elise; Stensaker, Inger; Gressgård, Leif Jarle. IRIS / NHH Fagbokforlaget 2011 ISBN s The effects of shift work on body weight change - a systematic review of longitudinal studies. van Drongelen, Alwin; Smid, Tjabe; Boot, Cecile RL; Merkus, Suzanne; van der Beek, Allard J. VU University Medical Center, Netherlands / IRIS Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2011 ;Volum 37.(4) s Towards New Regional landscape. Urban research and Practice. Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås. IRIS Urban Research and Practice 2011 ;Volum 4.(1) s Virtual team collaboration and innovation in organizations. Gressgård, Leif Jarle, IRIS. Team Performance Management, Vol. 17, pp , ISSN: When local interaction does not suffice: sources of firm innovation in urban Norway. Fitjar, Rune Dahl; Rodríguez-Pose, Andrés. IRIS / London School of Economics and Political Science Environment and planning A 2011 ;Volum 43.(6) s Whiteness, non-whiteness and faith information control : religion among young people in Grønland, Oslo. Vassenden, Anders; Andersson, Mette. IRIS / UiB Ethnic and Racial Studies 2011 ;Volum 34.(4) s Workplace interventions for neck pain in workers. Aas, Randi Wågø; Tuntland, Hanne; Holte, Kari Anne; Røe, Cecilie; Marklund, Staffan; Møller, Anders; Lund, Thomas. HIB / IRIS / OUS The Cochrane library 2011 (4) Young and strong: What influences injury rates within building and construction?. Kjestveit, Kari; Tharaldsen, Jorunn-Elise; Holte, Kari Anne. IRIS Safety Science Monitor 2011 ;Volum 15.(2)

12 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Bok - bokseksjon - manuskript / Book - booksection - manuscript Decision Making, Implementation and Distribution of Power. A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Falkum, Eivind; Bråten, Mona; Hansen, Kåre. FAFO / IRIS Fagbokforlaget 2011 ISBN s Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandringsbakgrunn Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle. Fagbokforlaget, ISBN: Medarbeiderdrevet innovasjon en kunnskapsstatus. Fag-/håndbok for Nærings-og handelsdepartementet. Hansen, K.; Gressgård, L.J.; Amundsen, O.; Aasen, T.M. IRIS / NTNU, ISBN: Mekling og ledelse. Mykland, Solfrid. IRIS Fagbokforlaget, ISBN: Middle Management`s Role during Change. I: A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Stensaker, Inger; Bryant, Melanie; Bråten, Mona; Gressgård, Leif Jarle. FAFO / IRIS / NHH. Fagbokforlaget 2011 ISBN s Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen, 2.utgave. Rommetvedt, Hilmar. Fagbokforlaget, ISBN: Å argumentere mot suksess - eller behovet for en nyordning? Bergsgard, Nils Asle. Idrettsforlaget, ISBN: Doktoravhandling / Doctoral theses Attack and Defend! Explaining Party Responses to News Attack and Defend! Explaining Party Responses to News. Thesen, Gunnar. Aarhus Universitet, ISBN: En studie av mekleradferd i norske rettsmeklinger. Mykland, Solfrid. Norges Handelshøyskole, ISBN: In Safety We Trust - Sikkerhet, risiko og tillit i offshore petroleumsindustri. Tharaldsen, Jorunn Elise. Universitetet i Stavanger, ISBN: Styring gjennom nettverk. Koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner. Holmen, Ann Karin T. Universitetet i Bergen, ISBN: Workplace-based sick leave prevention and return to work. Aas, Randi W., Karolinska Institutet Sweden, ISBN

13 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Rapporter / Reports Alkoholfrie soner Evaluering av AV-OG-TILs kampanjearbeid. Braaten, E.; Lie, T.; Nødland, S.I. ISBN: IRIS /114 Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler en sammendragsrapport. Gjerstad, B. ISBN: IRIS /083 Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler? Gjerstad, B.; Berg, C. ISBN: IRIS /053 Anti-doping lectures Evaluation of Anti-Doping Norway s lecture program. Nødland, S.I. ISBN: IRIS /234 Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. Vassenden, A. ISBN: IRIS /029 Evaluering av utviklingen av rabatt- og takstsystemet for buss i Rogaland i perioden Bayer, S.B.; Berg, C.; Heinzerling, G. ISBN: IRIS /192 Forebygging av legionellasmitte i dusjanlegg med tanke på helse, miljø og energi. Rag, A.; Krøvel, A.V. Konfidensiell rapport. Gi gass! Energimarked mot alle odds. Karlsen, J.E. ISBN: IRIS /108 Handlingsrommet for personvern og trafikk Hvor går grensene? Berg, C.; Gjerstad, B. ISBN: IRIS /039 Helse- og omsorgsperonell - får vi nok i framtida? Blomgren, A.; Holmen, A.K.; Nødland, S.I. ISBN: IRIS /100 Hva er den beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte? Utvikling og validering av et tilbakeføringsprogram for sykmeldte med uspesifikke muskel- og skjelettplager. Aas, R.W.; Solberg, A.; Strupstad, J.; Kiær, E.; Ellingsen, K.L.; Teige, H. ISBN: IRIS /056 Inkludering i idrettslag Gjennomgang av en tilskuddsordning. Nødland, S.I.; Vassenden, A. ISBN: IRIS /066 Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid. Leknes, E.; Fitjar, R.D.; Thygesen, J.; Mauritzen, S. ISBN: IRIS /067 Knowledge Based Oil and Gas Industry. Sasson, Amir; Blomgren, Atle. Research Report BI 3/2011. ISSN: Legionella pneumophila i kommunale dusjanlegg. Hvorvidt trengs mottiltak? Wiik, R.; Krøvel, A.V. ISBN: IRIS /202

14 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Læring av hendelser i Statoil - en studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C og av Statoils læringsevne. Hansen, K.; Cayeux, E.; Austnes-Underhaug, R.; Gressgård, L.J.; Iversen, F.; Kjestveit, K.; Mykland, S.; Nygaard, G.; Skoland, K.; Engen, O.A.H.; Nesheim, T. ISBN: IRIS /156 Oppsøkende virksomhet som metode for formidling av forskning og teknologi til innovative bedrifter. Grøsfjeld, S.; Molven, K.; Rangnes, K. ISBN: IRIS /104 Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte. Aas, R.W.; Solberg, A.; Strupstad, J. ISBN: IRIS /125 Sickness absence dictionary (SAD). Aas, R.W.; Solberg, A.; Kiær, E.; Ellingsen, K.L.; Strupstad, J.. ISBN: IRIS /164 - Tap av helsesertifikat offshore. Moen, B.E.; Ellingsen, K.L.; Holte, K.A.; Merkus, S.L.; Horneland, A.M.; Carter, T.; Aas, R.W. ISBN: IRIS /082 Technology And Operational Challanges for the High North. Gudmestad, O.T.; Quale, C ISBN: IRIS /166 Tilbudet Raskere tilbake for personer med ervervet hjerneskade: Pasientgrunnlag, innhold og nytteverdi av tilbudet Solberg, A.; Farstad, L. ISBN: IRIS /238 Undersøkelse av legionellaforekomst i dusjanleggene ved KNM Harald Hårfagre. Krøvel, A.V.; Rangnes, K.; Wiik, R. ISBN: IRIS /118 Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner Blomgren, A.; Gjelsvik, M.; Holmen, A.K ISBN: IRIS /159 Statliggjøring i velferdstjenestene: Reformer å lære av. Erfaringer fra sykehusreformen, rusreformen og NAV-reformen. Fjær, S.; Holmen, A.K ISBN: IRIS /092 Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen. Bayer, S.B., ISBN: IRIS: 2011/183

15 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Arbeidsnotat / Work Note Innspill til Statens vegvesen idedugnad ITS testarena. Gjerstad, B.; Heinzerling, G. ISBN: IRIS /117 Mangel på teknologer i Stavangerregionen: Utfordringer og løsninger. Blomgren, A. ISBN: IRIS /160 Preferences for Domestic versus Imported Tomatoes. Stated preferences and a real choice experiment. Guttormsen, A.; Alfnes, F. ISBN: IRIS-2011/268 Konferanser / Conferences «Et skritt tilbake? Valg av kunstnerkarriere blant unge med innvandrerbakgrunn og familiens aspirasjon om sosial mobilitet». Vassenden, A.; Bergsgard, N.A. Den femte nordiske konferansen for kulturpolitisk forskning. Norrköping, august Avskåret fra å eie - et omriss av en sosiologi om boligmarkedets vanskeligstilte. Vassenden, A. Kunnskapsmøte Husbanken. Trondheim 7. desember Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. Vassenden, A. Kunnskapsdepartementet Oslo. 23. februar 2011 Coping with Corporatism in Decline and the Revival of Parliament: Interest Group Lobbyism in Denmark and Norway. Rommetvedt, H. The international workshop Changing Modes of Parliamentary Representation, organized by IPSA RCLS and RECON WP3, Prague, October Development of temporary governance structures. Holmen, A.K. Nordisk Statsviterkongress (NOPSA), Vaasa Finland august 2011 Do offshore rotation work onshore? Employee experiences from a large plant onshore. Holte, K.A.; Kjestveit, K.; Merkus, S.L. Konferanse Stressforskning stockholms Universitet Evaluering av Greater Stavanger. Leknes, E. Presentasjon i formannskapet i Stavanger og Sandnes, januar 2011.

16 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Forhandlinger i styringsnettverk: Perspektiver og kategorier. Farsund, A.A.; Holmen, A.K Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap, Bergen januar 2011 From the periphery to the core and back again? Sport in the Norwegian welfare state. Bergsgard, Nils Asle. IRIS. Nordisk Sosiologikonferanse, Oslo august 2011 Høyres hemmelighet: Hvorfor er Høyre så sterkt i Stavanger? Rommetvedt, H. Debatt, Universitetet i Stavanger, august IRIS / UiS Debatt, Folken, Stavanger, 25. august 2011 Institutional Capabilities and Innovation Policy in Norwegian City-regions. Farsund, A.A. The XVIth Nordic Political Science Conference, NOPSA, in Vasa 9-12 August 2011 Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid. Leknes, E. Kommunal- og regionaldepartementet, Is the European Union revitalising the United Nations? Crisis management and the United Nations Security Council Reform as tools for effective multilateralism. Morsut, C. International Studies Association Annual Conference Global Governance: Political Authority in Transition, Montreal Quebec Canada, March Lansering av Scenario 2029 Haugalandet. Leknes, E. Haugesund, Oktober Legionella- Endrede rutiner i Stavanger kommune. Krøvel, A.V. Norsk komunalteknisk forening Når veien er målet - en evaluering av Stifinner`n i Oslo fengsel. Bergsgard, N.A.; Danielsen, T. Sosiologisk vinterseminar, Skeikampen og Nasjonalt seminar for forskere innen rusavhengighet, Oslo februar Negotiated Agreements in Danish and Norwegian Multi-level Health Care Systems. Opedal, S.H.; Rommetvedt, H.; Stigen, I.M.; Vrangbæk, K. IRIS / Oslo and Akershus University College / Danish Institute of Governmental Research. Workshop Healthcare systems: change and outcomes. Ideas, institutions, actors, and reforms, University of Amsterdam, November 2011 Norske storbyregioner: Utviklingstrekk og styringsutfordringer. Leknes, E.; Farsund, A.A. Workshop ved Universitetet i Stavanger, januar På hvilke måter kan trekk ved kommunale og/eller regionale kontekster bidra til variasjoner i styringsnettverkets virkemåte? Holmen, A.K. Foredrag ved Universitetet i Bergen Plantestrategiske utfordringer for utviklingen av en byregion. Leknes, E. Konferanse om revisjon av regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren, Stavanger Forum mai 2011, regi: Rogaland fylkeskommune. Rapid social change, value transformation and the field of culture. Bergsgard, N.A.; Vassenden, A. Den femte nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning, Norrköping aug.2011, Linköping Universitet Region-building in the Arctic Periphery: The Discursive Construction of a Petroleum Region. Fitjar, R.D. The Political Studies Association Specialist Group on British and Comparative Territorial Politics Conference, University of Oxford, January Resultat - Unge arbeidstakere, Bygg & anlegg. Holte, K.A. Konferanse på Gardermoen, Oslo, for verneombud innen bygg & anlegg. Arrangør: Arbeidstilsynet

17 PUBLIKASJONSLISTE / LIST OF PUBLICATIONS Resultat - Unge arbeidstakere, Bygg & anlegg. Holte, K.A.; Kjestveit, K. Studielederkonferanse, Skedsmo februar 2011 Rett start for unge arbeidstakere - Bygg & anlegg. Kjestveit, K.; Holte, K.A.; Ellingsen, K. Seminar i Tromsø juni Arrangør: Arbeidstilsynet The association between 8 hour shift work and sickness absence: a systematic literature review Merkus, S.L.; van Drongelen, A.; Holte, K.A.; Labriola, M.; Lund, T.; van der Beek, A. 20th International Symposium on Shiftwork and Working Time. June 28-july Stockholm, Sweden. The European Union - United Nations co-operation in aid, relief and reconstruction. The Haiti case. Morsut, C. WISC Third Global International Studies Conference, University of Porto Portugal, august The impact of interreg on Norwegian Regional Development Policy. Leknes, E. Dialogforum, Norway House Brussel, november Workplace Disability Management Programs Promoting RTW A Campbell systematic Review. Gensby, U.; Lund, T.; Kowalski, K.; Saidj, M.; Filges, T.; Klint Jørgensen, AM; Amick, B.C.; Labriola, M. Poster session at 1st International conference in Work Disability Prevention and Integration (WPDI), Angers. Kronikker / Feature articles Valg utenom det vanlige. Stavanger Aftenblad , Rommetvedt, Hilmar. Greit med overvåking av veiene? , Gjerstad, Brita; Asbjørnsen, Hans. IRIS/Datatilsynet Kollektivtransport på Nord-Jæren: Hvor er vi, hva vil vi og hvordan kommer vi dit? Stavanger Aftenblad , Heinzerling, Gottfried; Eiterjord Gunnar. IRIS/Rogaland Fylkeskommune Nettverk trenger kontroll , Leknes, Einar; Farsund, Arild Statsvitenskap i Stavanger. Rommetvedt, Hilmar. IRIS. / Stavanger Aftenblad, Januar 2011.

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Læring av hendelser i store organisasjoner. Kåre Hansen

Læring av hendelser i store organisasjoner. Kåre Hansen Læring av hendelser i store organisasjoner Kåre Hansen Å lære av feil i store organisasjoner er vanskelig! Hendelsesforløp Gullfaks C 19 mai 2010 Hendelsesforløp Gullfaks C Boring på Gullfaks er farlig!

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Hvilke forhold påvirker om sykmeldte blir tilbudt koordinator i tilbakeføringstilbud? Lisebet Skeie Skarpaas

Hvilke forhold påvirker om sykmeldte blir tilbudt koordinator i tilbakeføringstilbud? Lisebet Skeie Skarpaas Hvilke forhold påvirker om sykmeldte blir tilbudt koordinator i tilbakeføringstilbud? Lisebet Skeie Skarpaas lisebet.skeie.skarpaas@hioa.no Lise A. Haveraaen, Milada c. Småstuen & Randi W. Aas Fagkongress

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar

Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar Bruk av elevresultater i skolen - institusjonelt arbeid mellom resultatstyring og faglig-profesjonelt ansvar 13.10.17 Skolelederdagen Sølvi Mausethagen solvi.mausethagen@hioa.no Practices of data use in

Detaljer

STAVANGER CENTRE FOR INNOVATION RESEARCH

STAVANGER CENTRE FOR INNOVATION RESEARCH Årsmelding 2009 vedtatt av senterets styre 21.12.2009 STAVANGER CENTRE FOR INNOVATION RESEARCH Stavanger Centre for Innovation Research ble formelt etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og IRIS (International

Detaljer

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse

Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Nettverkstyring, demokrati og deltagelse Public policy and network governance: Challenges for urban and regional development Multi-level governance and regional development the politics of natural gas

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

NORSI-Norwegian Research School in Innovation

NORSI-Norwegian Research School in Innovation NORSI-Norwegian Research School in Innovation Professor Bjørn Asheim, CIRCLE, Lunds universitet. Presentasjon, VRI-forskersamling, Kristiansand, 25.-26. april 2012 Bakgrunn for nasjonale forskerskoler

Detaljer

Capabilities for regional innovation in a globalizing world. Martin Gjelsvik

Capabilities for regional innovation in a globalizing world. Martin Gjelsvik Capabilities for regional innovation in a globalizing world Martin Gjelsvik Utgangspunkt Regional innovasjonsevne er nødvendig for å møte utfordringene fra globaliseringen: mer markedsøkonomi, langt billigere

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance

SLUTTRAPPORT. Sluttregnskap. Prosjektnummer: One-Day Conference on Corporate Finance Side: 1 SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 271960 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: One-Day Conference on Corporate Finance Mæland, Jøril FINANSMARK NORGES HANDELSHØYSKOLE

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Innovative bedrifter i en global økonomi

Innovative bedrifter i en global økonomi Innovative bedrifter i en global økonomi Rune Dahl Fitjar Professor i innovasjonsstudier, Handelshøgskolen ved UiS Universitetet i Stavanger uis.no 31.01.2014 Påstand 1: Samarbeid er viktig for innovasjon

Detaljer

Hvordan forbli en konkurransedyktig region?

Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Hvordan forbli en konkurransedyktig region? Ragnar Tveterås Norrøna konferansen, Vitenfabrikken, 20.05.2014 Sentrale spørsmål Hva er konkurranseevne? Hvilke faktorer påvirker konkurranseevnen? Hvem påvirker

Detaljer

Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet?

Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet? KULTUR FOR SAMHANDLING: NÆRINGSLIV OG KUNNSKAPSMILJØER SKAPER STERKE REGIONER FORSKNING FOR INNOVATIVE REGIONER JENS KRISTIAN FOSSE Hvilken rolle har VRI spilt i det regionale innovasjonsarbeidet? Utvikling

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Bakgrunn De sju SFI-II startet sin virksomhet i løpet av 2011. SFI-ordningen forutsetter

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering Arbeidsevnevurderinger - perspektiver, modeller og verktøy Del 1: Tore N. Braathen, fysioterapeut og stipendiat ved UiO og AiR ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Trøndelagsmodellen for Folkehelsearbeid Innovasjon i offentlig sektor- fra kunnskap til handling-fra handling til kunnskap

Trøndelagsmodellen for Folkehelsearbeid Innovasjon i offentlig sektor- fra kunnskap til handling-fra handling til kunnskap Trøndelagsmodellen for Folkehelsearbeid Innovasjon i offentlig sektor- fra kunnskap til handling-fra handling til kunnskap Lillefjell, M. 1,2, Anthun K. S. 1,2, Horghagen S. 1, Magnus E. 1, 1 Fakultetet

Detaljer

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Hvorfor forskningsbasert? Vi forsker ikke for forskningen sin del, vi

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Morten Stene Forskningsformidler/forsker, Trøndelag Forskning og Utvikling Innhold Bakgrunnen for møteplasstenkingen

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning

Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning Innhold Hva er innovasjon perspektiver i norsk innovasjonsforskning... 12 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Hva er innovasjon?... 13 Utviklingen av innovasjonsfeltet... 14 Den nordiske modellen...

Detaljer

Ola Erstad, PFI, UiO

Ola Erstad, PFI, UiO Ola Erstad, PFI, UiO Bakgrunn Review av utdanningsforskning Små forskningsenheter Liten grad av institusjonelt samarbeid Varierende kvalitet Mangel på spesialisering Mangelfull metodeopplæring Visjon:

Detaljer

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen Verktøy til understøttelse av innovasjonsprosessen Kim Hamli, Induct Software, 26.mai 2011 Helping Norway, Sweden, and Denmark Form EU-Funded Open Healthcare Innovation Zone KASK Innovation Project: Exploit

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tverrprofesjonell samarbeidslæring Tverrprofesjonell samarbeidslæring tar vi dette for gitt?! Atle Ødegård Professor/PhD Høgskolen i Molde Hva er god kvalitet på helse- og sosialtjenester? For brukeren/pasienten? For de ansatte de profesjonelle?

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013

Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Møteplasser som utgangspunkt for vekst og utvikling PULS Campus Helgeland 29.8.2013 Morten Stene Forskningsformidler/forsker, Trøndelag Forskning og Utvikling Innhold Bakgrunnen for møteplasstenkingen

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

organisasjonsanalyse på tre nivåer

organisasjonsanalyse på tre nivåer organisasjonsanalyse på tre nivåer Makronivået -overordnede systemegenskaper- Mesonivået avgrensete enheter, avdelinger, kollektiver Mikronivået -individer og smågrupper- Høyere nivå gir rammer og føringer

Detaljer

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Svaret er nei! 1.Ressurser 2.Motivasjon 3.Forankring gjennom resultater NCE Systems Engineering Kongsbergs high-tech industri Styrke

Detaljer

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge

Regionale satsinger i EU-forskningen. Sverre Sogge Regionale satsinger i EU-forskningen Sverre Sogge Regions of Knowledge Støtter samarbeid mellom forskningsdrevne klynger: FoU-organisasjoner offentlige forskningssentre, universiteter og høyskoler, non-profit-fouorganisasjoner

Detaljer

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? OM TVERRPROFESJONELT SAMARBEID ATLE ØDEGÅRD PROFESSOR HØGSKOLEN I MOLDE Mye fungerer Men Er det alltid så enkelt? Fylkesmannen i Telemark 2016 Fylkesmannen i Telemark 2016

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Forskningsrådets satsing på IKT og universell utforming. Seniorrådgiver Vidar Sørhus

Forskningsrådets satsing på IKT og universell utforming. Seniorrådgiver Vidar Sørhus Forskningsrådets satsing på IKT og universell utforming Seniorrådgiver Vidar Sørhus IT Funk (1998-2012) Hovedmål: «Bidra til tilgjengelighet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og derigjennom

Detaljer

PROGRAMNOTAT

PROGRAMNOTAT PROGRAMNOTAT 2012-2015 PROGRAM FOR STORBYRETTET FORSKNING Storbyene har spesielle utfordringer som det er viktig å belyse gjennom forskning. De fem storbyene (Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Trondheim)

Detaljer

FNs klimapanel som institusjon og prosess. Tora Skodvin, Vitenskapsakademiet, 20. februar 2010

FNs klimapanel som institusjon og prosess. Tora Skodvin, Vitenskapsakademiet, 20. februar 2010 FNs klimapanel som institusjon og prosess Tora Skodvin, Vitenskapsakademiet, 20. februar 2010 Institusjonen Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) etablert i 1988 av Verdens meteorologiske organisasjon

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt. Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO

Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt. Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO Bakgrunnen for CHARM Bakgrunnen for oppdraget er at sentrale myndigheter ønsker

Detaljer

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE?

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? CIO Forum, 20. oktober 2011 Hans SolliSæther, dr. oecon. Handelshøyskolen BI OUTSOURCING en prosess der bedriften beslutter å selge eller

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP

Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP Det norske innovasjonssystemet og mulighetene i nord Forsker Åge Mariussen NIFUSTEP ANTENNAE GALAKSEN. MED HØY STARBURST-FAKTOR ER ET RESULTAT AV KOLLISJONEN MELLOM NGC 4038 OG NGC 4039 NORDOMRÅDENE: STORE

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering Kort oppsummering Bjørn Lau, dr.philos Avdelingsdirektør, Stami Arbeidstid 1. Varighet 2.

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk

Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Sunne Kommuner WHOs norske nettverk Nettverkets formål Formålet med Sunne kommuner er: Å styrke lokalt helsefremmende arbeid gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid Dette skal gjøres gjennom gjensidig

Detaljer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer

Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Noen universitetstrender og samfunnsutfordringer Colin Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Hvis det var opp til deg å endre noe ved forskningen slik den er i dag hva ville du endre og hvorfor?

Detaljer

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet

Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Innovasjonsforskningen i VRI3 Hva skal forskningen handle om Hvorfor er dette relevant for oss? Marte-Eline Stryken, Forskningsrådet Hva tenker du? ÅPNE www.kahoot.it 6 prosjekter og mange forskningsmiljøer

Detaljer

FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd

FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger. Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd FoU og innovasjon i offentlig sektor Forskningsrådets tilnærming og satsinger Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem. Norges forskningsråd Disposisjon Vårt utgangspunkt Prosess for arbeidet Visjon og satsingsområder

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Evaluering - En kilde til inspirasjon

Evaluering - En kilde til inspirasjon Evaluering - En kilde til inspirasjon Bjørn Lau, psykolog Forskningsrådgiver, Lovisenberg DPS Raskere tilbake, Bjorn.Lau@lds.no Professor II, Universitetet i Oslo Hvorfor evaluere det vi gjør? Utvikle

Detaljer

Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere. Taran Thune & Magnus Gulbrandsen

Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere. Taran Thune & Magnus Gulbrandsen Sykehusene som innovasjonsaktører og samarbeidspartnere Taran Thune & Magnus Gulbrandsen STILS-prosjektet handler om forsknings- og innovasjonssamarbeid innen medisin og helse Perspektivet i prosjektet

Detaljer

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Tone Ibenholt, FME-koordinator ti@rcn.no Forskningssentre for miljøvennlig energi åtte sentre

Detaljer

Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar. #miljødesign

Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar. #miljødesign Velkommen til CEDRENs avslutningsseminar #miljødesign Hvorfor oppstår det klimaendringer? For å stoppe endringene må utslippene ned Fossile energikilder må erstattes med fornybare CEDREN - Skapt pga bekymring

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Forskning og Utvikling PraksisVel

Forskning og Utvikling PraksisVel Forskning og Utvikling PraksisVel Samarbeidskonferansen NAV Universitetene og Høgskolene 6.11.2012 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Store samfunnsutfordringer krever forskning

Detaljer

KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING. NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn

KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING. NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn KUNNSKAPSBYGGING, ERFARINGSOVERFØRING OG LÆRING NÆRING FOR LÆRING 27. November 2013 Bodil Sophia Krohn 2 Norsk olje og gass' strategi og mål 2011-2014 Norsk olje og gass skal bidra til å redusere risiko

Detaljer

Praksis, utdanning og forskning

Praksis, utdanning og forskning Praksis, utdanning og forskning i helse- og sosialfagene i Forskningsrådets programmer Seminar UHR-Forskningsrådet Gardermoen 11.1.2013 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Disposisjon

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

VRI 3 Søknadsbehandling, portefølje og veien videre. Anja Gjærum Storsamling VRI, 3.-4.desember 2013

VRI 3 Søknadsbehandling, portefølje og veien videre. Anja Gjærum Storsamling VRI, 3.-4.desember 2013 VRI 3 Søknadsbehandling, portefølje og veien videre Anja Gjærum Storsamling VRI, 3.-4.desember 2013 Disposisjon Hvordan ser VRI 3 ut nå? Hvorfor er VRI 3 viktig? Hvordan kan vi gjøre VRI 3 best mulig?

Detaljer

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER

SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER SEKTOR- OG NIVÅOVERGRIPENDE STYRING OG REGIONALE KONSEKVENSER PROSJEKTER Flernivåstyring i spenningen mellom funksjonell og territoriell spesialisering Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2016 Søknadsfrist: Fredag 29. april 2016 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Safe, efficient and profitable operations

Safe, efficient and profitable operations Safe, efficient and profitable operations 1 MACONDO Macondo- ulykken, også kalt Deepwater Horizon- ulykken (BP operert), utblåsningsulykke 20 april 2010 i Mexicogulfen 11 personer omkom 650.000 liter råolje

Detaljer

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Hvorfor fokusere på globale kunnskaps/verdinettverk? 1. Strukturelle endringer

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Framtidens universitet

Framtidens universitet 1 Framtidens universitet Aktuelle trender og tema Tone Merethe Aasen, september 2013 2 Aktuelle tema som påvirker utviklingen av universitetene Globalisering, konkurranse, alliansebygging og kompleksitet

Detaljer